GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK"

Transkript

1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller udstykket herfra. Foreningens vedtægter vil være at godkende af byrådet for Farum Kommune, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen, vil være at godkende af byrådet. 2. Foreningens mål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fælles-arealer, disses udnyttelse samt andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- eller pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejeren. Foreningen overtager og administrerer de til "Nygårdspark"s udstykning hørende veje, stier, fællesarealer m.v., herunder vedligeholdelse, renholdelse og snerydning på de nævnte arealer. De til området hørende fælles forsynings- og afløbsledninger, herunder vej- og stibelysning, fjernvarme, ledningsnet samt fælles-antenneanlæg, overtages og vedligeholdes af foreningen, med mindre anlæggene tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheder, elværk eller lignende institutioner. Samtlige ejendomme, der opføres på "Nygårdspark"s udstykning skal tilsluttes Farum Fjernvarme A.m.b.a. i overensstemmelse med kontrakt dateret 17. og 20. november Foreningen er pligtig at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet en eller flere parceller inden for foreningens område. 3. Medlem af foreningen er enhver parcelkøber af matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og/eller parceller udstykket herfra. Medlemskabet indtræder ved underskrift af købekontrakt, skøde eller ved enhver anden form for adkomsterhvervelse af en af de for-nævnte parceller. Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin parcel og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har berigtiget sin skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue og erlagt indskud (jfr. 20) tilbagebetalt. 4. Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtelser. 5. Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement. Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. 1

2 GENERALFORSAMLINGEN: 6. Generalforsamlingen er - inden for de ved vedtægterne fastsatte grænser - den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpel stemmeflertal, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt. 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned. På generalforsamlingen 1. afgives beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år, 2. fremlægges det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning, 3. foretages valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, som angivet i 14, 4. vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 5. vælges 2 revisorer og 2 suppleanter, jfr. 14, stk. 4, 6. fastsættes det kommende års kontingent, 7. forhandles og stemmes om eventuelt fremkomne forslag. De under 3. og 4. nævnte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens suppleanter skal efter 1/ have bopæl i "Nygårdspark"s udstykningsområde. Forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må for at blive behandlet være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 8. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt parcelejer efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse. 9. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. 10. Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden for ægtefælle. Fuldmagt overleveres til dirigenten, forinden stemmeafgivning kan finde sted. Ingen mødende kan dog have mere end én fuldmagt. Medlemmer der er i restance med kontingent og/eller indskud til foreningen med mere end 1 kvartal, har ret til at være til stede og have taleret, men ingen stemmeret på den ordinære generalforsamling. Tvivlsspørgsmål vedrørende ret til at afgive stemme afgøres af dirigenten, jfr. 12, stk Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Hver parcel har en stemme. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring i foreningens love, dens opløsning eller forening med anden forening eller selskab, fordres dog, at mindst 2/3 af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan første generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 2/3 af de mødte stemmer derfor. En sådan beslutning er dog først gyldig, når den er godkendt af Farum Kommune, jfr. 1. 2

3 12. På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemning. Dirigenten skal, når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse og revisorer skal altid ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring derom. 13. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft. BESTYRELSEN: 14. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at formanden og to medlemmer afgår i lige år, kassereren og det tredje medlem i ulige år. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der fungerer i 1 år, og 2 suppleanter. En af revisorerne og en af suppleanterne skal være statsaut. eller reg. revisor. Genvalg af bestyrelse og revisor kan finde sted. Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til formanden, kassereren og revisorerne. Bestyrelsen er iøvrigt ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning. 15. Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og administrerer foreningens anliggender, derunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligtiger foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift to i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen tinglyste servitutter er pålagt foreningen at træffe, samt udøve tilsyn, alt i overensstemmelse med de af kommunen meddelte forskrifter. Bestyrelsen ansætter om fornødent inspektør eller anden medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser. Ingen af grundejerforeningen ansat må - uanset bestemmelsen i 16 - være medlem af bestyrelsen. 16. Bestyrelsen vælger selv næstformand til at træde i formandens sted, hvor denne er forhindret, og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes forfald næstformandens - stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Kassereren er pligtig at stille kaution eller tegne en kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Omkostningerne herved betales af foreningen. Ethvert medlem er på skift pligtig til at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af denne, såfremt frivillig indvælgelse ikke opnås. 17. Ved behandling på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af spørgsmål, der alene angår et af bestyrelsens medlemmer eller andre af de mødende, har de pågældende og deres ægtefæller, værger eller kurator ingen stemmeret, ligesom de ej heller, efter at der er givet adgang til over for bestyrelsen eller forsamlingen at motivere deres stilling, har ret til at være til stede under afstemning. 18. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag. 3

4 REGNSKABET: 19. Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 30. juni Hvert indtrædende medlem betaler 200,- kr. pr. parcel i indskud. Indskud forfalder til betaling ved af en under foreningen hørende parcel dog tidligst efter at foreningen har begyndt sin virksomhed i overensstemmelse med 21. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til såvel administrationsomkostninger m.v., fællesarealernes, vej- og stianlægs belysnings- og fællesantenneanlægs drift og vedligeholdelse samt alle foreningens forpligtelse i øvrigt. Kontingent (fornævnte bidrag) forfalder forud til kvartalsvis betaling og betales portofrit til foreningen til kassereren senest 10 dage efter forfald. Ved overtagelse af ejendom i løbet af regnskabsåret betales forholdsmæssigt kontingent fra overtagelsesdagen. Såfremt noget medlem undlader rettidigt at betale kontingent - ordinært eller ekstraordinært - er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig inkasso skadesløst for foreningen. 21. Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved at Farum Kommune overtager de foreningen tilhørende arealer, ligesom den mulige formue skal tilfalde Farum Kommune. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. juni 1979 og senere ændret den 24. september Vedtægterne er godkendt af Farum Byråd den 13. november Matr.nr. 16 cb Farum by og sogn DEKLARATION Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør Axel Juhl-Jørgensen, c/o Dansk Totalentreprise A/S, Naverland 2, 2600 Glostrup, der ved skøde, tinglyst 26/ har erhvervet ejendommen, matr.nr. 16 cb Farum by og sogn, betegnet "Nygårdspark" og med areal m 2, pålægger herved forpligtende for os og efterfølgende ejere af ovennævnte ejendom og herfra udstykkede parceller, der er planlagt som rækkehusbebyggelse med i alt 122 boligenheder, følgende servitutter i tilslutning til den for området vedtagne lokalplan UDSTYKNING: 1. Når udstykning af parceller, veje, stier, fællesarealer m.m. har fundet sted efter udstykningsplan af landinspektør K. Bohn-Jespersen, må ingen parcel siden udstykkes eller fraskilles areal til tilstødende parceller, ligesom ve]e, stier, fællesarealer m.v. ej heller må udstykkes yderligere og stedse skal bestå som matrikulært selvstændige ejendomme. Udstykningen sker i øvrigt i overensstemmelse med den i forbindelse med Farum Kommunes byggetilladelse godkendte bebyggelsesplan. BEBYGGELSE: 2. Den af de nuværende ejere projekterede og af Farum Kommune godkendte bebyggelse må ikke ved ombygning ændres, medmindre ændringen er godkendt på to af hinanden følgende generalforsamlinger 4

5 samt den påtaleberettigede. Ej heller må farver på udvendigt træværk samt brandmure ændres, med mindre tilladelse er givet af generalforsamlingen. Vedr. godkendte farver henvises til separat Bilag for Godkendte farver til udvendigt træværk og brandmure. På grunden må opføres følgende tilbygninger, skure, mv.: - Om- og tilbygninger iht. separat Bilag vedr. Godkendte om- og tilbygninger. - Skur maks. 4 m². Udseende og farve som eksist. skur, dog med maks. højde 2,3 m. Tagflade kan udføres med ensidigt fald mod matrikelskel og tagbeklædning skal udføres med som på rækkehuse, alternativt kan dog anvendes tagbeklædning i fabrikat Dekra eksist. tagsten. Bemærk. Såfremt højde mod matrikkelskel overstiger 1,8 m. skal der foreligge godkendt naboerklæring. - Legehus maks. 3 m² med maks. højde 1,8 m. - Drivhus, præfabrikeret glas/aluminium maks. 6 m². Bemærk. Såfremt højde mod matrikelskel overstiger 1,8 m. skal der foreligge godkendt naboerklæring. - Væg drivhus, præfabrikeret glas/aluminium maks. 2 m². - Øvrige tilbygninger, skure, mv. skal godkendes af generalforsamlingen samt den påtaleberettigede. tagsten med farve som 3. Den til parcellerne ved disses overtagelse etablerede adgang må ikke senere ændres uden samtykke fra den påtaleberettigede. BRANDMUR. 4. Den i skellet mellem rækkehusene opførte fælles mur er i henhold til byggemyndighedernes krav opført som brandmur, og det pahv 1er ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der ingensinde må ske gennembrydning af disse. Udgifterne Til brandmurens vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, med mindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, i hvilket tilfælde vedkommende alene skal holde udgifterne. BENYTTELSE: 5. Køberen af en ejendom i "Nygårdspark" skal benytte ejendommen således, at den ikke ved støj, røg, støv, lugt, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til gene for de omboende. Specielt må der ikke være dyrehold på ejendommen, bortset fra hund, kat, dværghøns, kaniner og stuedyr Ejendommen må i øvrigt kun benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens Ejendommen må kun benyttes til helårsbeboelse for én familie eller for maksimalt 6 personer. På ejendommen må ikke være butik, udsalg, fabrik, værksted, vognmandsforretning, oplagsplads eller drives nogen erhvervsvirksomhed, bortset fra privatkontorer, tegnestuer, atelierer o.l. erhvervsvirksomheder, som drives af beboerne og som almindeligvis forefindes i beboelseslejligheder, og kun når det efter byrådets skøn kan ske uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. Skiltning må kun ske med byrådets godkendelse. Disse bestemmelser hindrer ikke bygherrens anvendelse af et hus til prøvehus og salgskontor for nærværende bebyggelse og hindrer heller ikke en efter bygherrens skøn hensigtsmæssig skiltnin 9 for salg af 5

6 ejendomme, hvad enten denne skiltning er placeret på prøvehus eller fællesarealer - også om disse sidste måtte være overdraget til grundejerforeningen. HEGN OG HAVE: 7. Mellem de enkelte parceller og mellem parcellerne og fællesarealerne er ejerne pligtige at vedligeholde de hegn, som de nuværende ejere opretter. Ændring af hegn må kun finde sted efter tilladelse fra generalforsamlingen, i det dog hække kan suppleres med trådhegn. Den største højde af hegn i parcellernes skel må ikke overstige 1,80 m, for trådhegns vedkommende dog 1,20 m. 8. Hegn og have skal holdes i sømmelig stand. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der efter den påtaleberettigedes skøn ved skygge eller vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. Eksisterende hegn kan suppleres med følgende: - Hegn og låge ved forhave, max højde som eksist. hegn ved udhus og i farve som udhus. - Låge i baghave, maks. højde 1,8 m. og i farve som udhus eller hæk. - Øvrige hegn skal godkendes af generalforsamlingen. PARKERING: 9. Parkering må alene foregå på de til deklarationens område hørende parkeringspladser. Omnibus-, last-, flytte- eller fragtbiler må ikke henstilles på parkeringspladserne, bortset fra den tid, der måtte hengå til udførelse af deres hverv for betjening af beboere i området. Campingvogne, både etc. må ikke henstilles inden for "Nygårdspark"s område. I forbindelse med godkendelse af den projekterede bebyggelse har byrådet meddelt tilladelse til, at der foreløbig kun må anlægges én parkeringsplads pr. bolig eller 122 pladser, men det påhviler de til enhver tid værende parcelejere gennem grundejerforeningen at ændre/udvide parkeringsarealerne til 244 parkeringspladser, svarende til 2 pladser pr. bolig. Denne udvidelse af parkeringspladserne skal udføres for parcelejernes regning og efter påkrav fra Farum Byråd. VEJE, STIER OG FÆLLESAREALER M.V.: 10. Samtlige veje, stier, fællesarealer, haveanlæg, legepladser m.v. inden for "Nygårdspark"s område er i overensstemmelse med Farum Byråds godkendelse anlagt og bekostet af de nuværende ejere af matr.nr. 16cb Farum by og sogn. A1 fremtidig drift og vedligeholdelse betales af parcelejerne gennem grundejerforeningen. I tilfælde af misligholdelse kan de påtaleberettigede lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for andre for grundejerforeningens regning. Nuværende fremtidige bidrag til hovedkloakker, rensningsanlæg og m.v. fordeles mellem og opkræves hos de enkelte parcelejere. 11. Renholdelse, vedligeholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørsels-veje, vej- og stianlæg, fællesarealer m.v. udføres af grundejerforeningen på medlemmernes vegne i takt med indflytningerne. De i bebyggelsen udlagte fællesarealer og fællesanlæg skal vedligeholdes i den af de nuværende ejere anlagte stand og udformning, som kun må ændres med den påtaleberettigedes samtykke. Arealerne skal være alment tilgængelige, men ophold er alene tilladt "Nygårdspark"s beboere og disses ledsagere. 12 6

7 På fællesarealerne må den ikke, med mindre den påtaleberettigede meddeler sit samtykke, opføres bygningen, ligesom arealerne ikke må anvendes til parkering, camping ellen teltning, jfr. dog punkt. 9. FORSYNINGS- OG AFLØBLEDNINGERS VEDLIGEHOLDELSE M.V.: 13. Alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak og el-ledningen, herunder kloakbrønde, el-forsyningskable inkl. kabel skabe, terrænbelysningsmaster- og kabler, antennekabler, inkl. fordelingsstandene og telefonkabler, skal tilhøre grundejerforeningen, med mindre de nævnte anlæg tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheden, elværk ellen lignende institutioner, og i øvrigt uanset om de en placeret på eller i veje, stier, fællesarealer eller hos de enkelte parcelejere, hvilken placering ingen grundejer kan modsætte sig. De enkelte parcelejere ejer alle ledningen og installationen i hus og udhus, i det dog hovedledningen igennem blokkene betragtes som fællesledningen. Vedligeholdelse af samtlige foran opregnede ledningen påhviler dem, den i henhold til det foran bestemte en ejere af ledningerne. Større planter e.1. må intet steds anbringes nærmere end 2,5 m fra de ovennævnte ledninger, således at de ikke gennem deres vækst kan befrygtes at ville skade ledningsanlæggene eller vanskeliggøre og fordyre reparationer af ledningerne. Såfremt sådan beplantning foretages, kan den af grundejerforeningen fordres fjernet. De af grundejerforeningen eller af de fornævnte offentlige myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere og hjælpere skal til enhver tid have adgang til vedligeholdelse og renholdelse af samtlige ledninger, uanset hvem disse tilhører, eller hvor de findes, når det måtte være påkrævet. Såfremt opgravning eller lignende af ledningen er nødvendig for kontrol eller reparation, skal forsvarlig efter reparation foretages og bekostes af den, der i henhold til det foran bestemte er ejer af ledningerne. Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle og underskrive deklarationer med ellen uden pant for tinglysning på de udstykkede grunde. Såfremt dette forlanges af forsyningsselskabet, byrådet ellen grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af ledninger af enhver art. GRUNDEJERFORENINGEN: 14. Grundejerforeningen skal stå som ejer af områdets veje, stier, fællesarealer, ledningsanlæg m.v. og er pligtig til at overtage arealer, anlæg m.v., således som dette af bygherrerne er projekteret og udført. Aflevering til grundejerforeningen finder sted efter sælgers påkrav etapevis og i henhold til "Almindelige betingelser for Arbejde og Leverancer" af november Tilskødning til grundejerforeningen finder ligeledes sted efter sælgernes påkrav. Grundejerforeningen er endvidere pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende tilkørselsveje måtte blive pålignet en eller flere parceller inden for foreningens område. Ejeren af en parcel skal væne medlem af grundejerforeningen, omfattende samtlige parceller, og ejeren er pligtig til at betale kontingent til foreningen og herunder deltage i udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, stier, fællesarealer m.v., materiel hertil og andre fællesudgifter, herunder udgifter forbundne med vedligeholdelse, renholdelse og drift af alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak-, el- og antenneledningen etc., herunder tillige foreningens pligtmæssige drift af vej- og stibelysning, materiel hertil, alt i det omfang, udgifterne ikke bæres at offentlige myndigheder, elværk eller lignende institutioner, eller udgifter hertil ikke en pålignet eller pålignes den enkelte parcelejer af det offentlige, elværk eller lignende institutioner. Ejeren af en parcel skal betale de med ejendommens opvarmning og varmtvandsforsyning forbundne udgifter, hvorved bemærkes, at en ejer af en parcel er berettiget til at modtage og forpligtet til at aftage sit forbrug af varme og varmt vand fra Farum Fjernvarme A.m.b.a. i overensstemmelse med den mellem bygherrerne og fjernvarmeselskabet indgåede kontrakt. Til sikkerhed for samtlige foranstående udgifters betaling vil nærværende deklaration tillige være at tinglyse pantstiftende til fordel for grundejerforeningen for et beløb på indtil kr ,-i hver af de under udstykningen hørende parceller. Panteretten, som efter generalforsamlingsbeslutning kan kræves forhøjet, 7

8 respekterer uden særskilt påtegning i hver ejendom lån i kreditforening som almindelig og særskilt realkredit, max. kr ,-, samt oprindelige private midler max. kr ,-. Foranstående oprindelige private midler kan omfatte pensionskasse-, og/eller forsikrings- og/eller selskabsmidler, udstedt i forbindelse med bygherrens opførelse og salg af ejendomme samt sælgerpantebreve til bygherren eller ordre med tillæg af eventuelt tilskrevne renter. Endvidere respekteres ejerpantebrev eller bank eller sparekasse eller sælger kr ,- for købers anpart i modningsudgifterne. Foreningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Farum Byråd. Grundejerforeningen kan underskrive samtlige beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejeren. PÅTALERET: 15. Nærværende deklaration begæres lyst servitutstiftende forud for al pantegæld på ejendommene, forpligtende for nuværende og efterfølgende ejere af ejendommen og parceller udstykket herfra, og med påtaleret for Farum Byråd. Byrådet kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dispensation og lempelser, som ikke ændrer kvarterets præg, kan meddeles af Farum Byråd. Grundejerforeningen eller ejere af andre parceller kan ikke gøre indsigelse herimod. Desuden begæres nærværende deklaration tinglyst pantstiftende f.s.v, angår de i punkt 14 indeholdte forpligtelser. VÆRNETING: 16. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved denret, under hvilken ejendommen er beliggende. Glostrup den 18. juni 1979 sign. Bøje Nielsen / Axel Juhl-Jørgensen Farum Byråd meddeler herved i henhold til 36 i Lov om kommuneplan-lægning samtykke til nærværende deklaration, idet byrådet samtidig skal erklære, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Farum Byråd den 26. juni 1979 sign. Ulla Hess / Arthur Lumholtz Indført i dagbogen Retten i Hillerød lysakt. A nr. 670 Anm: På ejd. hæfter yderligere: servitutter og pantegæld sign. Karen Greve fmd. 8

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september 1995. Kap. 1. Navn og formål Navn og formål 1. 1. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere