VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december

2 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet den 20. januar 1972 i henhold til deklarationer tinglyst den 5,3, 13.6 og på parceller udstykket fra matr. nr. 12a, 13a, 13c og 14a, samt til deklarationer tinglyst den 3.8 og på parcellerne 13 dy m.fl. og 13b, og til deklarationer tinglyst den 30.3 og på parceller udstykket fra matr. nr. 16d, 16e, 16i og dele af 16a alle anførte TRUE BY, BRABRAND SOGN, samt parceller udstykket fra matr. nr. 1bm, dele af 1i, 1aa, 1ab, 1as og 1bb, HOLMSTRUPGAARD. 2. Formål stk. 1. Foreningens formål er: at administrere (vedligeholde, renholde og snerydde m.m.) områdets fælles veje, stier og grønne områder og drage omsorg for, at disse fællesarealer stedse er en pryd for området. stk. 2. at administrere (vedligeholde og renholde) ledningsanlæg og fællesindretninger i henhold til ovennævnte deklarationer. stk. 3. stk. 4. stk. 5. stk. 6. at udføre de arbejdsopgaver, som påhviler foreningen i henhold til områdets deklarationer. at sikre midler til dækning af udgifter til hovedvedligeholdelse af foreningens vej- og stinet, således at disse altid kan holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand. at administrere de over grundejerforeningens driftsregnskab afsatte midler på konto for vejvedligeholdelse. at placere midlerne på konto for vejvedligeholdelse i sikre papirer til højst muligt afkast, eller helt eller delvist at finansiere opgaver som beskrevet i 9 stk Medlemsforhold. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af de i 1 nævnte parceller. Medlemskabet indtræder ved underskrift af købekontrakt, skøde eller anden form for adkomsterhvervelse af en af de førnævnte parceller. Ved salg af parcel ophører medlemskab af foreningen. Ved udtræden af foreningen har man ikke krav på nogen del af foreningens formue. 2

3 4. Generalforsamling Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned. Første gang i marts Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter beslutning fra bestyrelsen. Derudover kan en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst halvtreds medlemmer, når den ønskede dagsorden samtidig anføres. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 14 dage efter modtagelse af den skriftlige begæring. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved skriftlig henvendelse til ethvert medlem med mindst 14 højst 28 dages varsel, og med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er, såfremt intet andet er nævnt: a) Valg af dirigent b) Formandens beretning c) Regnskab til godkendelse d) Bestyrelsens forslag til budget e) Fastsættelse af kontingent f) Valg af formand eller kasserer I ulige år vælges formand I lige år vælges kasserer g) Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer). I ulige år vælges eet bestyrelsesmedlem. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer Valg af to suppleanter h) Valg af statsautoriseret revisor. i) Eventuelt. Stk. 5. Stk. 6. Forslag til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Medlemsforslag, der medfører økonomiske konsekvenser, skal behandles inden budgetfremlæggelse og kontingentfastsættelse. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, og beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog gælder særlige regler for vedtægtsændringer jvf. 5. 3

4 Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stemme- og taleret på generalforsamlingen har ethvert medlem samt dettes ægtefælle/samlever. Dog kan der kun afgives én stemme pr. parcel uanset antal ejere. Såfremt et medlem ikke selv kan deltage i generalforsamlingen, kan stemmeretten ved skriftlig fuldmagt overdrages et andet medlem af foreningen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem samt dettes ægtefælle/samlever, dog kan hver parcel kun være repræsenteret med én person. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Suppleanter væges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Såfremt formand eller kasserer i valgperioden må nedlægges deres mandat, indkaldes en suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv indtil ordinær eller ekstraordinær generalforsamling afholdes. Dirigenten, som ikke behøver at være medlem af foreningen, har til opgave at lede generalforsamlingen, sørge for dagsordenens overholdelse og lede eventuelle afstemninger. Dirigenten er bemyndiget til at udpege et stemmeudvalg, hvis der måtte være behov herfor. Dirigenten sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol over generalforsamlingen, og at forhandlingsprotokollen underskrives af den for generalforsamlingen ansvarlige bestyrelse og dirigenten. Enhver beboer i SKJOLDHØJPARKEN har, selvom han ikke er medlem af SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, ret til at overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret, dog jvf. stk. 7. Bestyrelsen kan invitere medarbejdere, presse og andre interesserede til at overvære generalforsamlingen 5. Vedtægtsændringer Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret ved generalforsamlingen, og at mindst to trediedele af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for ændringen. Er generalforsamlingen i henhold til stk. 1 ikke beslutningsdygtig, men mindst to trediedele af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, her kan ændringsforslaget vedtages uanset de mødtes antal, når to trediedele af de afgivne stemmer er for ændringen. Denne nye generalforsamling skal afholdes inden 28 dage. Alle forslag om vedtægtsændringer skal tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling. 4

5 6. Bestyrelsen Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende budgetter, vedtægter og deklarationer. Bestyrelsens møder afholdes efter indkaldelse af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder bestyrelsesmøderne. I formandens fravær ledes bestyrelsesmøderne af kassereren. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog jvf. Stk. 4. Alle spørgsmål indenfor bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende. Intet medlem af bestyrelsen må stemme i forhold, der vedrører vedkommendes ejendom eller person. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, som underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne forpligter foreningen på gyldig måde, og med bindende virkning jvf. 7, stk. 3 og 9 stk Foreningens ledelse. Bestyrelsen tager beslutning om fornøden medhjælp til pasning af veje, stier, legepladser og andre fællesarealer. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen kan bemyndige forretningsføreren til at underskrive på foreningens vegne. Stk. 4. Forretningsføreren har taleret på såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling. Stk. 5. Stk. 6. Forretningsføreren har pligt til at fremskaffe fornødent materiale til enhver sag. Forretningsføreren er pligtig til at deltage i bestyrelsens møder med mindre andet er tilkendegivet. 5

6 8. Regnskab og økonomi På generalforsamlingen fastsættes foreningens kontingent samt bidrag til vejvedligeholdelse. Kontingentet betales ratevis med én andel pr. parcel. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen et budget; i henhold til dette budget er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve à conto indbetaling. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december, første gang dog fra 1. september 1990 til 31. december Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Sammen med indkaldelse til generalforsamling udsendes: a) Foreningens reviderede driftsregnskab og status. b) Bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår. Foreningen tegner en kautionsforsikring gældende for foreningens driftsmidler for kassereren og foreningens forretningsfører, såfremt en sådan er ansat. 9. Konto for vejvedligeholdelse. Udgifter, som kan dækkes af midler på konto for vejvedligeholdelse, må primært være udgifter til asfaltslidlag eller lignende belægning på foreningens vej- og stinet, samt reparationsarbejder, der ikke henhører under almindelig vedligeholdelse. Reparationsarbejder, som må betragtes som almindelig vedligeholdelse, betales over foreningens driftsregnskab. Bestyrelsen er bemyndiget til, såfremt foreningens likviditet måtte gøre et lån nødvendigt, at låne af midlerne på konto for vejvedligeholdelse, mod at forrente den lånte kapital med en rente, som er gældende Nationalbankdiskonto plus en overrente, således at den samlede forrentning svarer til gældende udlånsrente. En sådan finansiering må ikke strække sig over mere end 36. måneder. Dispositionsberettiget til midler på konto for vejvedligeholdelse er fire bestyrelsesmedlemmer i forening., eller såfremt der er ansat en forretningsfører, tre bestyrelsesmedlemmer og forretningsføreren i forening. 10. Foreningens ophævelse. Stk.1. Såfremt lovgivningen måtte muliggøre, at foreningen kan ophæves, beslutter en generalforsamling, hvordan foreningens midler skal anvendes. 6

7 11. Vedtægternes ikrafttræden Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling hhv. den 28. november 1989 og 21. december 1989 og træder i kraft med virkning fra den 1. januar For så vidt angår ændringerne til 4 stk. 1 og stk. 5 samt 8 stk. 2 træder disse dog først i kraft pr. 31. august Skjoldhøjparken den 21. december Jesper K. Andersen Formand John Henri Slej kasserer Inga Bech Bestyrelsesmedlem Jan Winther Bestyrelsesmedlem Jan Christensen Bestyrelsesmedlem Lis Glibstrup Generalforsamlingens dirigent 7

8 BESTYRELSE ÅR 2011 FORMAND Jesper K. Andersen Strynøvænget 40 Tlf mail: KASSERER Erling C. Larsen Drejøvænget 30 Tlf mail: BESTYRELSESMEDLEM Lene Moeskjær Drejøvænget 62 Tlf mail: BESTYRELSESMEDLEM Søren Myrhøj Orøvænget 17 Tlf mail: BESTYRELSESMEDLEM Ole Thorup Rømøvænget 8 Tlf mail: FORRETNINGSFØRER John Henri Slej Halmøvænget 5 tlf mail: FORENINGENS KONTOR M.V. Fejøvænget 33, tlf Bestyrelsen træffes på dette nummer hver mandag mellem kl og kl

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere