Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild."

Transkript

1 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt, som hun ville bevise med hans eget brev. Hun har ej afvist noget om æskning førend nu, og formener fornævnte gæld ikke skal findes at være ført til skifte efter Peder Munks død og afgang. Og mener samme æskning ikke så lovlig eller ret at være fulgt og efterdrevet eller nogen "feid" derfor at være falden. Mente efter den lejlighed samme hendes skøde burde ved magt at blive. Deslige er her udi rette mødt Christen Jensen og berettede, at han underdanigst formente Niels Mogensen ingen rigtig tilgang har haft samme skøde at påklage i nogen måde, førend han beviser nogen rettighed enten ved køb eller pant til samme gård at have, og derfor formente samme skøde burde ved magt at blive. Med flere ord dem derom imellem var. Da, efter tiltale gensvar og denne sags lejlighed, og efterdi befindes at fru Karen Nielsdatter var udi vor og Rigens forfølgning den tid hun bortskødede fornævnte bondegård, da sagde vi derpå således af for rette, at skødebrevet som bemeldte fru Karen Nielsdatter Christen Jensen givet har, bør ingen magt at have. Datum ut supra. Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. Var skikket ærlig og fornuftig Las Nielsen i Bindesbøl hans vise bud ærlig og fornuftig Christen Kier ridefoged til Lundenæs med en opsættelse her af Landstinget i dag måned udgivet, lydende han da at have hid i rette stævnet ærlig og velb. mand Mads Nielsen i Nærild, og beretter at han har ladet ham stævne til Nørre herredsting for noget gæld han ham, efter hans håndskrifter, pligtig er. Og derfor at være tildømt ha ns håndskrifter at fuldgøre eller lide æskning. Og fjerde dags æskning til Nørre herreds-

2 163 ting skal være ham overgangen, og endnu ikke har rettet for sig. Så for mener Christen Kier, på forskrevne Las Nielsens vegne, at han ilige må de bør at have æskning over ham her til Landstinget beskrevet. Da, for nogen lejlighed sig den tid her udinden begav, blev samme sag opsat til i dag. O g fremlagde Christen Kier et underskrevet brev lydende som efterfølger: Anno 1592 den 14. september har jeg og Las Nielsen i Bindesbøl gjort klar rede og regnskab med hverandre, om hvis køb og handel som vi til det imellem været har, så al tingest er nu klar imellem os. Og er jeg Mads Nielsen nu på ny skyldig Las Nielsen 30 rdl. i rede penge at betale ham på Set. Mortens dag nu førstkommende, eller og på samme dag "tinge" forskrevne Las Nielsen kvit for Søren Jensen i Thøstrup for 30 dir. At så er i sandhed, og skal holdes uden al Las Nielsens skade. Til vidnesbyrd underskriver jeg Mads Nielsen med egen hånd. Datum ut supra, Mads Nielsen med egen hånd. Dernæst fremlagde et andet underskrevet brev lydende som efterfølger: Anno 1601 på Kyndelmesse dag købte jeg Mads Nielsen til 0stergård 3 stude af Las Nielsen i Bindesbøl for 15 daler, hvilke 15 daler jeg be pligter mig Mads Nielsen, at betale Las Nielsen om pinsedag nu næst og førstkommende med gode dalere og rede penge, som forskrevet står, uden al Las Nielsens skade i alle måder. Til ydermere vidnesbyrd underskriver jeg Mads Nielsen med egen hånd. Datum ut supra, Mads Nielsen med egen hånd. Deslige fremlagde et underskrevet brev lydende som herefter følger: Jeg Mads Nielsen til 0stergård kendes og gør vitterlig for alle i dette mit åbne brev, mig af vitterlig gæld skyldig og pligtig er Las Nielsen i Bindesbø120 gode fuldgørendes gamle dalere, som er for 2 grå heste. Hvilke 20 daler jeg Mads Nielsen tilpligter mig eller min arving redelig og vel at betale Las Nielsen efter hans egen gode nøje, vilje og minde, og holde Las Nielsen det aldeles skadesløs. Til vidnesbyrd underskriver jeg Mads Nielsen med egen hånd Datum Bindesbøl den 12. februar anno :Mads Nielsen egen hånd Nok fremlagde et underskrevet brev lydende og som efterfølger: Jeg Mads Nielsen til 0stergård kendes og gør vitterlig for alle, at Las

3 164 Nielsen i Bindesbøl har fornøjet og til takke betalt mig de hundrede daler jeg har hans brev på, og hans moders og søskendes brev, så det skal være død og magtesløs ihvor det findes. Og al tingest er nu klart mellem os uden 40 daler, jeg er Las Nielsen skyldig for 7 øksne, og så vidt som mit håndskrift på lyder, han har åf mig til vitterlighed, og uden hans at betale. Til vidnesbyrd underskriver jeg Mads Nielsen med min egen hånd. D~tum. Bindesbøl de n 11. april anno Mads Nielsen egen hånd. Udi lige måde fremlagde en dom af Nørre herredsting sidst forgangne år den 1. oktober udgivet, som så besluttes: Da, efter tiltale, gensvar og den sags lejlighed, vidste fogden ikke andet derom at sige, end Mads Nielsen bør jo samme sine skadesløsbreve at holde og fuldkomme, og forskrevne penge, efter hvert brevs hovedstol med rente, kost, tæring og skadegæld, til Las Nielsen at betale, eller derfor at lide æskning og tiltale, imedens forskrevne breve står ved magt. Samledes fremlagde et tingsvidne af forskrevne ting den 11. februar sidst forleden udgivet, som bemelder Las Lassen i Bindesbøl, der med skriftlig fuldmagt på sin fader Las Nielsen hans vegne, at have stået der den dag for tingdom og lydelig udæsket med Rigens æskning og "Laugdag" fjerde gang af forskrevne Mads Nielsen 35 fuldgørendes daler og 70 daler hovedstol, som Mads Nielsen, efter fire sine skadesløs håndskrifter, er tildømt med rente, kost, tæring og skadegæld til Las Nielsen at betale, efter doms lydeise. Som samme dom og æskningsvidne i sig selv beme1der. Så mødte Niels Madsen i "Udsbøll"[fejl for Adsbøl?] på Mads Nielsens vegne, og fremlagde en Las Nielsens kvitans dateret Bindesbøl den 12. november 1592, han til Mads Nielsen givet har for 60 dir., Mads Nielsen var ham skyldig, og skulle udlægge for ham til Søren Jensen i Thøstrup og hans børn, og fordi død og magtesløs gør Mads Nielsens håndskrift som lyder på 60 dir. Derpå fremlagde Thyge "hiarigsen" i Kolding hans udgivne brev dateret 0stergård den 25. februar 1600, hvor udi han kender sig at være skyldig Mads Nielsen 250 fuldgørendes gamle dalere, som Las Nielsen med ham for 150 daler af samme penge har lovet og underskrevet. Samledes fremlagde Las Nielsens underskrevne og forseglede brev dateret Lundenæs den 5. oktober 1600, hvor udi kendes sig at være skyldig for-

4 165 skrevne Mads Nielsen 100 fuldgørendes gamle dalere, som han den dag havde givet hans husbond Børge Trolle hans brev på for ham, for hans faders krop skulle lægges i jorden. Endnu i rette lagde Maren Nielskone 14 i Obling, Christen Nielsen, Niels Nielsen og Jørgen Nielsen deres brev, dateret Obling den 4. september 160 l, hvor udi de bepligter dem samme hundrede daler med forskrevne Las Nielsen at betale og fornøje Mads Nielsen, efter hans egen gode vilje og minde, skadesløs i alle måder. Fremdeles et tingsvidne af Nørre herredsting 1601 den 9. juli udganget, som indeholder Las Nielsen at have taget ofring af Jep Vilsen, på Mads Nielsens vegne, til den dag otte dage for hundrede daler, efter hans brev og håndskrifts lydeise, og hvis han ikke der forinden stillede Mads Nielsen tilfreds, da bepligtede han sig at stande dele og fjerde ting den dag otte dage, uden al varsel og skadesmål i nogen måde. Nok udi rette lagde han en dom her af Landstinget år 1604 den 16. juni udganget, udi hvilken samme et "thygi heerichsens" brev og vidne er funderet uret og løgnagtig at være, og ikke at komme Mads Nie lsen til nogen forhindring eller skade, og Las Nielsen at være forpligtet sit brev at holde, som han med Thyge Herichsen til Mads Nielsen udlovet og godsagt har, og stande ham til rette for kost, tæring, vandring, skadegæld og umage. Samledes Las Nielsen og at stande ham tilrette for hvis penge, som han til Børge Trolle og fru Else Juel udlovet har, og for hvis skade, kost og tæring han og udi slig måde lidt og gjort har; ind til hvem der havde udi at sige, stævne på ny, og lovlig kommer her og vil være i rette. Dertil fremlagde Niels Madsen en skriftlig beretning lydende som efterfølger: Er dette mit svar og beretning mod den beskyldning, som jeg har til Las Nielsen i Bindesbøl: Først har Las Nielsen mig påskrevet, at jeg skulle have siddet over rede 14) Hun var enke efter herredsfoged i Nørre Horne herred Niels Lassen, der blev hals hugget 18/ ved Tinghøj i Bark sogn. Sønnen Las Nielsen betalte de 100 rdl. for at få faderens lig begravet ved Tinghøj. Se: P. Hegelunds almanakker bd.i side 354.

5 166 og regnskab med ham, og have kvitteret hvis os imellem har været, og han derpå skulle have fanget en klar kvittans af mig igen på hvis håndskrifter jeg havde af ham, og indløst af andre godtfolk på hans vegne. Hvilket jeg højligen, ved min Gud og salighed og den lod og part jeg vil have udi Guds rige, benægter at jeg aldrig har siddet over noget regnskab med ham, ej heller han med sin vilje og vidskab har bekommet samme kvittans af mig i nogen måde. Og ej heller han skal bevise med sandfærdig lamdskab, af nogen som har siddet over regnskab med ham; hvilket jeg mener jeg med godtfolk vil bevise, som var i huset samme tid, både hans egen slægt og andre, at hverken Las Nielsen eller jeg talte om eller gjorde noget regnskab med hverandre den tid, andet end han begærede af mig, at jeg ville unde ham to tønder tysk øl hos en købmand i Kolding, som jeg var i køb med, og samme tid gav ham en seddel på to tønder tysk øl, som jeg mener han med hans underfundighed har nu om vendt til en kvittans, og vil mig med samme hans kvittans mig fravende mine retfærdige breve og håndskrifter, som jeg med retfærdighed har bekommet af ham og hans søskende, og jeg, på deres vegne, har indløs t af andre godtfolk. Og mener Las Nielsen bør at bevise hvad gods og gode jeg har bekommet af ham for slig en stor sum penge han er mig skyldig. Og der foruden skulle Las Nielsen give mig en sum penge for en af mine tjeneres sønner han ihjelslog. Hvor udover i gode dommere selv videre kan forfar e den sags lejlighed. Og me ner derfor, efter slig lejlighed, jeg påskyder godtfolks kundskab, at samme dom og æskning, som efter forskrevne kvittans drevet er, burde magtesløs at være, og ikke komme mig til hindring eller skade i nogen måde. Og begærer gerne denne mit forsæt måtte læses og påskrives, og indføres i hvis i gode dommere vil for retten afsiges. Datum 0stergård. den 5. april anno Mads Nielsen egen hånd. Hertil svarede Christen Kier, at Mads Nielsen lang tid efter samme gamle breve og dom er gjort og gangen, har anno 1612 gjort klart regnskab med Las Nielsen om alt hvis dem til den dag havde imellem været, både med forskrevne hundrede daler og i andre måder, og Mads Nielsen da overalt er blevet ham skyldig 40 daler med hvis videre hans håndskrifter om for melder, som nu i rette er lagt. Og formente det, samme gamle breve og

6 167 dom nok siden dermed er kvitteret og kasseret, og ikke med nogen rigtig kvittans skulle bevises noget af forskrevne gæld nu af ham æskes, siden at være erlagt, og dom og æskning, og fordi til herredsting, er forskrevne Mads Nielsen overganget. Mente fordi det, han udi lige måde, på Las Nielsens vegne, burde æskning han at have over ham beskrevet. Da, efterdi af forskrevne Mads Nielsens underskrevne kvittans forfares det, Las Nielsen anno 1612 har betalt bemeldte Mads Nielsen de hundrede daler han havde hans moders og søskendes brev på, så det skulle være død og magtesløs hvor det fmdes; og al tingest klart imellem dem uden 40 daler, Mads Nielsen er ham skyldig blevet, og så vidt som hans håndskrifter på lyder. Så deraf forståes samme Las Nielsens forrige udgivne breve at være kasseret, og mod rigtig kvittans eller bevis imod Mads Nielsens fremlagte håndskrifter udi rette lægges, den gæld de om bemeldte, at være aflagt, og derfor dom og æskning over ham til herreds ting forhvervet er, som forskrevet står. Blev Christen Kier under æskning, så æskede han på Las Nielsens vegne her i dag til Viborg Landsting. Udi lige måde af forskrevne Mads Nielsen, som til herredsting æsket er. Kongens Retterting. Herredagsdombog ill. 26, den 4.juni 1619, side 185b. Dom imellem fru Edel Ulfeld og fru Dorethe Skram. Fru Edel Ulfeldt, afgangne Kjeld Brockenhuuses efterlever ske, på den ene og fru Dorethe Skram, afgangne Frands Polls efterleverske cum cateris på den anden side, dateret Antvorskov slot den 4. juni Overværende kongen o g al rådet. Vi Christian o.s.v. For os var skikket os elskelig fru Edel Ulfeldt til Hanstedgård, afgangne Kjeld Brockenhuuses efterleverske, på den ene, og havde med vor egen stævning for os udi rette stævnet os elskelig fru Dorethe Skram til Starup, afgangne Frands Polls efterleverske, så og Niels

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Yderst til venstre egen paginering, er henvisning til afskriften til nutidig bogstavering (findes kun in privat eje)

Yderst til venstre egen paginering, er henvisning til afskriften til nutidig bogstavering (findes kun in privat eje) Endelave Birketingsprotokol 1672-1769 Forord Efterfølgende sammendrag er afskrevet efter digitale fotografier af en indholdsfortegnelse som forefindes ved Landsarkivet for Nørrejylland. Denne indholdsfortegnelse

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere