Aspekter afflarup Bys historie o Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted"

Transkript

1 Aspekter afflarup Bys historie o Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing Refs herreder kiender og hermed for alle vitterlig giør, at ieg imod nøyagtig betalling haver afstaaed, som ieg her med afstaar, selger og skiøder fra mig og miner arfvinger til Erlig, agt og velfornemme mand Niels Pedersen Toppenberig i Flaarup. efterskr. ne 2.de gaarde udi Jylland, udi Tye, i og her efter svarer under Refsherred I Ydby sogn i Flaarup Bye beliggende, nembl. Søren Sørensen... hkorn efter den nye matr. 8 td 2 skp 2 alb.; Niels Pedersen. efter den nye matrikel bedrager 10 td 3 skp 1 alb hkorn. - Og der som saa skeer, at forbem. 2.de gaarde... blef Niels Toppenberig eller hans arfvinger afvunden udi nogen dom eller rettergang formedelst min skyld, da bepligter ieg mig og mine arfvinger at vederlege forbem. Niels Toppenberig og hans arfvinger lige saa god jord igen... eller at betale hannum udi rede penge 62 Rd for hver tønde hkorn efter ovenbem.te rigtige matricul. Det vil bekræftelse ieg dette mit skøde udgifver samt hæderlig og vellærde mand Hr. Saxo Hendriksen Ascanius sognepræst til Bodum, Ydby og Hurup menigheder, saa og velfornemme mand Hr. Christen Binderup i Øster Ulsted med mig til vitterlighed at underskrive og forsigle. Dat: Bodum Præstegaard den 20. october (1) jrf. fig. 0 Dette skøde, der her er angivet i uddrag, blev læst på Viborg Landsting. Dokumentet skulle vise sig at blive af afgørende betydning ikke blot for Niels Toppenberg men for en stor del af Flarup Bys historie i første halvdel af tallet. Det fremgår af skødet, at Niels Pedersen med tilnavnet Toppenberg har købt to fæstegårde i Flarup til selveje. Gårdene benævnes som hidtil fæstet ud til Søren Sørensen og til Niels Pedersen. Med hartkornsangivelsen fra den nye matrikel dvs. landmålingsmatriklen fra 1688, kan vi identificere de to gårde som de to gamle Ørum-fæstegårde i Flarup med 1688 matrikel nr. 1 og 2, der i 1688 begge var fæstet af Søren Sørensen. Matr. nr.2 med Niels Pedersen Toppenberg som fæster var Flaarupgaard. (2) jfr. fig. 1 Dette skulle senere i og 1800-tallet blive ganske almindelig, at en landbrugsejendom blev købt til selveje af den hidtidige fæstebonde. At det skete allerede i 1704, var helt usædvanligt - og så var der endda tale om to store gårde. Hvorledes kunne det ske? Hvad var baggrunden for, at de to gårde samlet blev udbudt til salg? - og, hvad var den kun 29-årige Niels Pedersens baggrund for at kunne købe dem? Lad os først se lidt på personen Niels Pedersen Toppenberg så vidt de sparsomme kilder tillader. jfr. fig. 2. Niels Pedersen var, som tilnavnet Toppenberg antyder, fra gården Toppenbjerg i Vestervig sogn. Denne gård, i 1688 sat til hartkorn på 9 td 7 skp 2 fjk 2 alb, var en af de betydeligste enligt beliggende fæstegårde under Vestervig Kloster. Det var ikke tilfældigt, at Niels Pedersens far, Peder Pedersen (d.æ.) havde fæstet på gården. Peder Pedersen havde gennem 8 år tjent som ladefoged på Klosteret under Jochum Irgens og

2 fik derefter som et gyldent håndtryk overladt fæstet på Toppenbjerg, hvis agre grænsede til Klostrets hovedgårdsmarker. (3) Niels Pedersen blev født En ældre broder, nemlig Peder Pedersen (d.y.) født omkring 1665, overtog efter faderen fæstet på Toppenbjerg. Den unge Peder Pedersen blev 29. juli 1691 trolovet med Karen Lauritsdatter fra ryttergården Refsgaard. Så var hans fremtid sikret. Men, hvad så med den yngre broder Niels? Første gang vi møder Niels Pedersen er, da han 12. marts 1702 i Ydby kirke gifter sig med Maren Madsdatter af Heegaard, salige Søren Sørensens trolovede. Det var altså ikke første gang, man fra Toppenberg havde blikket rette mod Refs/Flarup, og senere skulle forbindelserne blive yderligere udbygget. jfr. fig. 3. For den 27-årige Niels Toppenberg måtte enken Maren Madsdatter siges at være et interessant parti. Efter Søren Sørensen død (som 62-årig) sad enken tilbage med fæstet på de to Ørum-gårde, hendes økonomiske situation var ganske gunstig. Af børn havde hun i 1702 tre: Karen på 7 år, Else på 17 og Søren på 19 år. For enken var en ny mand nødvendig - bl.a. for at føre fæsteforholdet videre. Søren Sørensens gård havde været familiens eksistensgrundlag gennem mange år. Fæstet var måske ment som et livsfæste - men, det begyndte at ligne et familiefæste, der gik i arv: først med Søren Thomasen midt i 1600-tallet, så med dennes søn Søren Sørensen, og skulle nu hendes søn Søren i løbet af få år overtage fæstet, måtte hendes kommende mand være indstillet herpå. Det er sandsynligt, at enkekonen har stillet visse betingelser for at sikre sine tre overlevende børns fremtid. I en alder af 45 år var det næppe videre sandsynligt at hun med Niels Pedersen skulle få flere børn. Hun havde desuden inden for de senere år smertelig oplevet, hvorledes det ene barn efter det andet var taget fra hende: i 1693 døde sønnen Lass på tre måneder, året efter Mads på 5 år. I 1698 døde Maren på 14 år, 29 sept den ældste datter Anna på 17 år, 4. okt en lille søn Thomas på 4 mdr. og som kulmination døde hendes mand og blev begravet 20. okt En sand familietragedie. Det har o været en familie, der havde hårdt brug for hjælp udefra. Den unge Niels Pedersen har tilsyneladende været indstillet på at påtage sig rollen som ny fæstebonde/ægtemand og stedfader med de forpligtelser og muligheder, det indebar. Brylluppet stod 12. marts 1702 i Flarup. Det næste vi hører om Niels Pedersen er, at han og Maren Madsdatter juni 1704 har fået en datter Anne. 10 mdr. senere døde hun, og der kom ikke flere børn i ægteskabet. På andre felter synes Niels Pedersen at have mere held med sig. Da ægteskabet blev indgået 1702, kunne han ikke vide, at han to år efter skulle erhverve sig skødet på hele 18 tdr. hkorn. Det var faktisk omkring halvdelen af hele Flarup bys hkorn. Spørgsmålet er, hvorfor de to fæstegårde overhovedet kom til salg. Det var endnu på denne tid ganske usædvanligt, at bøndergårde blev tilbudt fæsterne til selveje. Hvad der tidligere havde været af selvejere var næsten forsvundet. Årsagerne var flere: stigende skattebyrder, urolige forhold og det mislykkede bondeoprør under Grevens Fejde Antallet af selvejere var opgjort efter matriklen på landsplan reduceret til ca. 2 %. I Hassing-Refs-herrederne var der ifølge samme matrikel næsten ingen selvejere tilbage. Først senere med ryttergodsets bortsalg fra 1716 opstod en synlig klasse af bondeselvejere. De økonomiske vilkår for landbruget var fra 1660-erne præget af nedgang og depression. Der var tale om en generel nordeuropæisk afmatning i afsætning af korn og okser som følge af befolkningstilbagegang. Imod denne tendens virkede Danmarks tiltagende monopolstilling ved Norges kornforsyning, dels gennem højere toldsatser for udenlandsk korneksport til Norge, dels efterhånden via egentlige importforbud.

3 Derved var kornoverskuddet især fra det nordlige Jylland sikret afsætning til kunstigt høje priser i Norge, hvorfra bønderne til gengæld modtog tømmer og jern. Tilsvarende ændredes beskatningsforholdene i 1660-erne således, at selvejerne nu ikke længere skulle betale dobbelte hartkornsskatter i forhold til fæstebønderne. Fredsårene efter Den skånske Krig, specielt årene var lysere for landbruget. De ekstraordinære skattepålæg blev færre, ligesom kornpriserne i 90-erne var ganske gode. Som følge heraf steg jordpriserne midlertidigt de første par årtier i 1700-tallet. Den gængse markedspris var i denne periode 40 rdl pr td hkorn bøndergods, hvor gårdene var i god stand. Efter enevældens indførelse i 1660 mistede adelen sit gamle jordmonopol. Danske Lov fra 1683 fastslog udtrykkeligt, at enhver, af hvad

4 vilkår han er, må købe bøndergårde... og det for sig og sine arvinger uden opbud til ejendom beholde, den unge energiske Niels Pedersen har sikkert ved selvejerkøbet været motiveret af optimistisk tro på forbedrede indtjeningsmuligheder men også af forpligtelser m.h.t. stedbørnenes fremtid. Som selvejer ville han fremover kunne indsætte Søren og Karen Sørensdatter som fæstere. I efteråret 1704 blev Niels Pedersen tilbudt at købe de to fæstegårde til selveje. Sælgeren var den nyudnævnte herredsfoged i Hassing-Refs: Valentin Beyer. Han havde imidlertid kun haft de to Flarup-gårde i kort tid. Den 12. juni 1704 havde han af kongl. mat.s etats- og justitsråd Povel von Klingenberg til Høyris (og Ørum) fået skøde på de to gårde fæstet af Søren Sørensen og Niels Pedersen. Skødet blev overdraget imod nøjagtig betaling, men hvad prisen har været, er ikke direkte oplyst. Skulle gårdene senere blive fradømt Valentin Beyer, forpligtede von Klingenberg sig til at give V. Beyer lige så god en ejendom eller udi rede penge 50 rdl pr td hkorn. Prisen har sikkert været netop 50 rdl pr td. Problemet var, at kongen til det tidligere krongods forbeholdt sig en tilbagekøbsret, reluitionsretten, hvilket fremdeles lå som en latent trussel for den nye ejer af gammelt krongods. Herredsfogden lod sit erhvervede skøde tinglæse på herredstinget en uge efter handlen, nemlig 19. juni Nu kunne Valentin Beyer tilbyde Niels Pedersen de to gårde, og fæstegårdmanden var en interesseret køber. Købsprisen er heller ikke nævnt i skødet af 20. oktober 1704, men den garanterede sum mod senere fradømmelse er sat op fra 50 rdl til 62 rdl pr td hkorn, hvilket sikkert afspejler den nye forhøjede salgspris. En forøgelse på 24 % eller i penge en fortjeneste til Valentin Beyer på ca. 223 rdl for at have haft skødet i fire måneder! Handlen indicerer, at Niels Toppenberg i høj grad har været liebhaver til ejendommene, begrundet i, at han og Maren Madsdatter jo i forvejen var dybt engageret i ejendommene. Herredsfogeden har sikkert i forvejen været bekendt med Niels Pedersens iver og økonomiske formåen og har søgt at udnytte situationen. Operationen som ejendomsspekulant og ejendomsformidler var i høj grad lykkedes for herredsfogeden. 11 dage efter salget til Niels Toppenberg erhvervede Valentin Beyer sig skødet på Nørhedegaard 6 td 3 fjk 1 alb, og Synderhedegaard 7 td 3 skp 1 fjk 2 alb i Visby sogn af Enevold Nielsen Bierregaard til Kiølbygaard, der takker Valentin Beyer for nøjagtig betaling. (4). Hvorledes Niels Toppenberg har finansieret købet 20. okt. 1704, hvor han skulle rejse 62 rdl pr td hkorn eller ialt 1150 rigsdaler, kan vi ikke vide. Der er ikke bevaret gældsbreve eller panteobligationer. Min teori er, at Niels Pedersen ud over en pæn arvesum fra Toppenbjerg i høj grad har købt for midler fra Maren Madsdatters ægteskab med Søren Sørensen. Skiftet efter Maren Madsdatters død i juni 1718 tyder kraftigt herpå. (5). Skiftet efter Maren Madsdatter 1718 Maren Madsdatter blev begravet i Ydby 9. juni 58 år gammel. Skiftet blev holdt 5. august. Da der var tale om et skifte hos en selvejergårdmand, blev skiftet administreret af amtmanden over Dueholm, Ørum og Vestervig amter, vellærde og velbårne hr Friderich Birkenbusch af Thisted. To lokale vurderingsmænd var udpeget: Jens Christensen i Troelsgaard i Flarup og Chr. Christensen Smed af Gundtoft. Skiftet blev foretaget i Flarupgaard mellem enkemanden Niels Pedersen på den ene side og hans stedbørn på den anden side: 1)Søren

5 Sørensen, 35 år og stadig fæster af sin fædrene gård. 2) Else Sørensdatter 33 år og siden 11. marts 1705 gift med sin stedfaders broder: Peder Pedersen (d.y.) af Toppenbjerg. Hans første kone Karen Lauritsdatter var død 1703, hvorefter Niels Pedersen altså fik knyttet et nyt bånd mellem Flarup og Toppenbjerg. 3) Karen Sørensdatter, 23 år, ugift og boede hos stedfaderen. jfr. fig. 3 Boet til deling bestod af følgende indtægt: Løsøret i Flarupgaard bestående af 1) bohave i salshuset bl.a. 4 udstyrede senge, 2) gårdsredskaber, bl.a. 2 jernbeslåede vogne og en møgvogn, 1 bagplov med biskær, 2 gl. harver med jerntænder, 2 plejle, 3 høleer, 1 hjulbør osv. 3) Creaturer: 5 heste og 2 føl og 4) Qvæg: 3 par stude, 5 kalve, 4 køer (heraf den ældste på 11 år), 15 får og 2 væddere, 10 lam og 1 so-svin: ialt løsøre vurderet til 162 rdl 4 mrk. Hertil kom hartkornsvurderinger af de to gårde: 40 rdl/td hkorn, ialt 746 rdl 4 mk. Boets indtægt ialt beregnet til 909 rdl 2 mk 3 skl. Herimod følger dødsboets udgifter, gæld og besværing: i forbindelse med en påtænkt indløsning af reluitionsretten på tre rdl pr td hkorn efter den gamle matrikel (1664-matriklen), samt udgifter til skifteforvalteren, til stemplet papir m.m. ialt en udgift på 93 rdl. 3 mk 8 skl. Da der ikke angives nogen gældsposter i boet, blev der til deling mellem arvingerne 815 rdl 4 mk 11 skl. Det er en ganske pæn sum sammenlignet med, hvad vi i øvrigt møder af bondeskifter under den ældre enevælde. (6) Niels Pedersen Toppenberg har i ægteskabet med Maren Madsdatter været en temmelig velstående selvejerbonde. Arvingerne indgik herefter følgende aftale: 1) at Niels Pedersen godvillig afstod den broderlod og begravelsesbekostning mod sin salige hustru, som loven ellers tillagde ham, og at beboerne på de to gårde hver for sig betalte kongl. maj.s indløsningsrettighed af det førhen beregnede hartkorn. 2) at stedsønnen, Søren Sørensen, beholder den fædrene gård, han i forvejen bebor (og havde i fæste) med al den ejendom, bygning, herlighed, samt al andet boskab, løsøre og kreaturer, hvilket foreskrevne han så nyttig må gøre som han lystred, vil og kan. 3) tilfalder da datteren (Karen) efter indbyrdes kærlig forening den gård i Flarup, bemeldte stedfaderen Niels Pedersen bebor,..., hvilken gård med al sin bygning, tilliggende ejendom og herlighed skal forblive bemelte Karen Sørensdatter i fremtiden til lystighed... o.s.v. Det fremtidige fæsteforhold på de to gårde var hermed aftalt, hvorimod Niels Pedersen indtil videre beholdt skødet. Da Karen Sørensdatter var ugift, var det m.h.t. Flarupgaard rimeligt, at der ikke skete noget ejerskifte. Derimod kunne man måske have forventet, at Søren Sørensen i forbindelse med skiftet havde købt sin fæstegård. Han havde nu haft fæstet i omkring 15 år og havde for længst stiftet familie. Den 17. marts 1709 var han i Gettrup sammenvied udi ægteskab med Søren Nielsøns datter Anna i Gettrupgaard og havde nu flere børn. Men, Niels Pedersen beholdt skødet. Derimod kan man sige, at Niels Pedersen havde holdt sit løfte fra 1702/04 m.h.t. stedbørnenes forsørgelse. Skiftet 1718 gav kun anledning til fornyede aktiviteter for både Niels Toppenberg og Søren Sørensen. Nye godserhvervelser Den 11. febr købte Niels Pedersen matrikel nr. 3 i Flarup, ansat til hartkorn efter den nye matrikel til 7 td. 3 skp. 1 alb. Sælgeren var Matthias Pedersen Kongensgaard, borger og handelsmand i Lemvig. Han havde købt gården på auktion på Hassing-Refs herredsting. Fæsteren og beboeren var Niels Nielsen Høj, og købesummen var 293 rdl. i rede penge, eller 40 rdl. pr. td. hkorn. (7) Skødet er udstedt i Vestervig sogn, og vidner var Peder Pedersen Toppenberg og Søren Sørensen, Flarup. Den 8. januar 1722 købte Niels Pedersen og Søren Sørensen hver halvdelen af tre Cappelhuse i Refs Håreng i Hurup sogn. Cappel mark lå lige øst for alsæden i Flarup. Det drejede sig om hus nr. 2 på 4 skp 3 fjk, hus nr 3 på l td 4 skp 2 fjk og Nør Cappel på 2 skp 3 fjk. Ialt var der til hver køber 1 td 2 skp formedelst 71 rdl. (8) Sælgeren var Bagge Sørensen i Luxhøj i Tvolm, der i 1716 havde købt de omtalte huse af ryttergodset for 30 rdl pr td hkorn. (9) Nu solgte han dem igen for 53 rdl 2 mk pr td. Den 6. jan var Niels Pedersen igen en tur i Bodum Præstegaard. Denne gang købte han af præsten Saxo Henriksen Ascanius mat. nr 5 i Flarup imod nøjagtig betaling. Der var tale om en beskeden boelig i Flarup bye hk 1 td 6 skp 1 fjk beboet og fæstet af Mogens Gregersen. Skulle bolet blive fradømt Niels Pedersen, fik

6 han af hr Saxo løfte på 72 rdl i erstatning - svarende til 40 rdl pr td hkorn. (10). Den 9. april 1723 fortsatte Niels Pedersen og Søren Sørensen deres fælles aktiviteter. De fik da kronens skøde på reluitionsrettigheden til følgende dem nu tilhørende gods... mat. nr 1 og 2 i Flarup by formedelst 3 rdl pr td hkorn, ialt en udgift på 70 rdl 24 skl. (11) Det må her være rimeligt at korrigere en oplysning i ejendomshistorien Søndergaards Historie, hvor det om Flarupgaard hedder, at Søren Sørensen i Aaret 1723 faar Skøde på denne Gaard af Kongen, o.s.v. Det, det drejer sig om, er ikke, at Søren Sørensen får et egentlig ejendomsskøde, men kun et reluitionsskøde til sin i fæste havende gård. Det er Niels Pedersen, der får reluitionsskødet til Flarupgaard. Søren Sørensen har aldrig ejet Flarupgaard. (12). Det kan her forekomme overraskende, at matr. nr 1 og 2 i reluitionsskødet omtales som følgende dem nu tilhørende gods, thi i 1723 var det stadig Niels Pedersen, der sad med skødet fra 1704 på begge gårde. Når Søren Sørensen imidlertid her omtales som ejendomsbesidder, må det være med henblik på fremtiden. Det var tanken, at Søren Sørensen skulle overtage sin i fæste havende gård analogt med, at han i skiftet efter moderen 1718 omtales som værge for søsteren Karen, der fremover var tiltænkt Flarupgaard. Formuleringen i reluitionsskødet var således en konsekvent videreførelse at tankegangen fra skiftet 1718, ja sandsynligvis helt tilbage fra fornuftsægteskabet 1702 og købet 1704, hvor Maren Madsdatter har vist, at for hende var varetagelsen af børnenes fremtidige tarv af største betydning. Var Søren Sørensen kun fæstebonde hjemme i Flarup, forhindrede det ham dog ikke i at købe gods andre steder: den 6. april 1723 udstedte Peder Pedersen i Sinnerupgaard skødet på den ene halvdel af Sinnerupgaard på 4 td 6 skp 1½ alb til Søren Sørensen. (13) Peder Pedersen havde som forhenværende rytterbonde på stedet købt den halve ryttergård for 52 rdl pr td, men har ikke økonomisk magtet at beholde ejerskabet. Den 10. marts 1723 udstedte Niels Christensen skøde på sin halve iboende gård: Refsgaard på 10 td 3 skp 2 alb til Niels Pedersen mod betaling af 204 rigsdaler i rede penge. Søren Sørensen var vidne ved handlen. Niels Christensen havde som forhenværende rytterbonde i halve Refsgaard 9. juli 1718 fået Kronens skøde for 30 rdl pr td. Nu fik Niels Toppenberg ejendommen for kun ca 20 rdl pr td, hvilket viser os en køber, der ikke stod tilbage for at udnytte en bekendts økonomiske problemer. Ægteskabet med Maren Pedersdatter af Dalgaard Den 8. oktober 1722 trolovede Niels Pedersen af Flarupgaard sig med Maren Pedersdatter af Dalgaard i Revs, og 29. november blev de gift i Hurup kirke. jfr. fig. 4. Hun var født i 1667 og var altså 55 år ved ægteskabets indgåelse. Han var nu 47 år. Med indgåelsen af dette ægteskab må man konstatere, at han ikke har prioriteret at sætte børn i verden. Også for Maren Pedersdatter var der tale om andet ægteskab. I sit første ægteskab var hun blevet trolovet 8. november 1687 med Anders Jensøn i Dalgaard - et fæste på 5 td 6 skp 3 fjk. De havde fået en del børn, hvoraf fire sønner og en datter blev voksne. Anders Jensøn døde allerede som 54-årig og blev begravet 18. marts Hans yngste søn Peder overtog fæstet af Dalgaard. Sønnen Laurs kom til Knudsgaard, mens Mads blev fæster i Lodahl i Hurup. Niels Pedersen fik herved for anden gang foræret en børneflok som stedbørn. Maren Madsdatter børn var nu alle afsat. Den sidste af dem, Karen Sørensdatter, der ved skiftet 1718 boede hjemme på Flarupgaard, blev 16. januar 1721 trolovet med Jens Andersen Dalgaard, altså Anders Jensøns og Maren Pedersdatters ældste søn døbt 23. søndag efter trinitatis Ved Niels Pedersens andet ægteskab blev der således dobbelt familieskab mellem Dalgaard og Flarupgaard. Ved ægteskabet med Karen Sørensdatter flyttede Jens Andersen Dahlgaard til Flarupgaard, og de følgende år fik de en række børn, hvoraf mindst de seks overlevede faderen. Han døde som 47-årig og blev begravet 21. januar Status omkring 1725 Midt i 1720-erne synes forholdene i den lille landsby Flarup at være præget af, at bondesønnen Niels Pedersen, der selv begyndte som fæstebonde, havde opnået status af bondeproprietær med skøde på langt hovedparten af byens hartkorn. Han fik herved

7 mulighed for at sætte stedbørn af 1. ægteskab i vej som fæstere. Niels Pedersen havde erhvervet sit jordegods i Flarup i en tid hvor der herskede en vis optimisme - med høje jordpriser til følge. Fredsårene efter Den Store Nordiske Krig betød for Danmark indgangen til en af de værste kriser i landbrugets historie. Overgangen til fredsøkonomi, svigtende afsætning af korn og kvæg, kan nævnes som årsager til lavkonjunkturen. De mange tønder hartkorn, Niels Pedersen havde købt, kunne hurtigt tvinge hans økonomi i knæ. Det mest tilfredsstillende for ham måtte nu være at få fæsterne af gårdene til at overtage skøderne. Søren Sørensens gård: Den 20. december 1726 skødede Niels Pedersen Toppenberg i Flarupgaard imod nøjagtig betaling til sin stedsøn, erlig og velagte dannemand, Søren Sørensen i førnævnte Flarup, efterskrevne gaard, som hand udi boer, i Ydby sogn Flarup Bye beliggende anslagen til hartkorn 8 td 2 skp 1 fkj efter den nye landmålingsmatrikel o.s.v. Skødet er udgivet under nærværelse af velagte dannemænd, nemlig Peder Pedersen Toppenberig i Vestervig sogn og Povel Sørensen i Giettrup sogn o.s.v. - altså henholdsvis sælgerens broder og køberens svoger. Købsprisen er ikke angivet i skødet. (14) jfr. fig. 5. Flarupgaard solgte Niels Toppenberg til Jens Andersen Dahlgaard. Skødet er ikke fundet, men i den reviderede matrikel, der står på Egnshistorisk Arkiv i Hurup, står Flarupgaard med 10 td 3 skp 1 alb hkorn anført som selvejergård med Jens Andersen Dahlgaard som beboer. Denne part af den reviderede matrikel kan dateres til tidsrummet efter 1726, da Søren Sørensen er anført som selvejer, jfr. ovenfor skødet af men før 1736, idet Jens Andersen Dahlgaard blev begravet Hermed havde Niels Pedersen effektueret sit løfte til sal. Maren Madsdatter. Af matrikel nr 3 skødede Niels Pedersen 4. december 1724 til min kære brodersøn Søren Pedersen halvdelen af den mig tilhørende gaard udi Flarup, som Niels Nielsen Höy ibor, af hartkorn 7 td 3 skp 1 alb for dennes tro tjeneste, og hvad han mig i andre måder har gjort mig til fuldkommen fornøjelse og betaling i alle måder. Tilsyneladende har Niels Toppenberg her foræret denne halve gård til nevøen fra Toppenberg. (15) Den anden halvdel solgte Niels Pedersen på mere regulær vis til Søren Pedersen Toppenberg den 14. februar 1743 for ialt 133 rdl 2 mk, d.v.s. for 37 rdl pr td hkorn. (16) Niels Pedersen optræder her som den generøse person, der gerne giver sit jordiske gods bort til sine nærmeste, - han havde jo ikke selv børn at tænke på. Efter det frasalg kan man spørge sig, hvad nu med Niels Pedersen selv og Maren Pedersdatter? Troelsgaard var købt til selveje af rytterbonden Jens Christensen i (17) Niels Toppenberg har senere i en periode haft skødet på denne gård synderste i Flarup. Det fremgår, da han skøder til Peder Christensen Ulsted boende i Refsgaard den mig tilhørende gaard udi Giettrup sogn, Flarup Bye beliggende Troelsgaard kaldet af nye mat. hartkorn 7 td 3 skp for 227 rdl klingende mynt - svarende til ca. 30 rdl pr td hkorn. (18) Efter salget i 1736 bliver Niels Pedersen boende i Troelsgaard som fæstegårdmand resten af sine dage. I forbindelse med retshandlinger møder vi glimtvis Niels Pedersen. Således blev han af Christen Bach, fæster i Bakgården i Tvolm stævnet at møde til herredstinget i Grurup torsdag den 22. januar Niels Pedersen mødte selv op, men havde Mathias Cabbel af Lemvig som kurator til at føre sin sag. Baggrunden var, at Niels Pedersen i 1727 havde købt 3 par stude af Christen Bach. Men, til betaling heraf manglede der endnu ved mortendagstide 20 rdl. Derfor gik Niels Pedersen

8 til herskabet i Boddum Bisgaard (captain Oluf Thot) i tanke dér, at have fået nogle penge. Da det mislykkedes, gik Niels Toppenberg til ladefogden på Boddum Bisgaard og lånte 20 rdl danske, for dermed at betale sin gæld hos Christen Bach. Nogle dage derefter gik Niels Toppenberg til Christen Bachs gård og talte med manden selv og leverede ham de mellemværende 20 rdl. Da pengene var talt, sagde Christen Bach: Du skall have noget igen for det, ieg er dig skyldig, leverede saa Niels Toppenberg 6 mk af samme penge. Derfor tilbød Niels Toppenberg at gøre sin ed for retten, hvilket Christen Bach gerne tillod, og erklærede sig herefter i alle måder at være tilfreds og fornøjet, hvorpå Niels Toppenberg gjorde sin korporlig ed, at det nu var fuldt vitterligt, at han havde betalt Christen Bach de nu anmeldte 20 rdl, den sidste skilling med den første. Derpå aflagde han sin ed med oprakte fingre. Sagen sluttede således i mindelighed. Men, den viser os Niels Pedersen som aktiv studehandler i lokalområdet, men også at han på trods af betydelige ejendomsbesiddelser ikke altid var lige likvid, men var afhængig af tilfældige forhold på det grå lånemarked. Nogle år senere var Niels Pedersen igen i forbindelse med det lokale retsvæsen - denne gang for selv at kræve sin ret. Den 6. august 1733 fremkom Velagte Niels Pedersen Toppenberg af Flarup og fremstillede 2.de kaldsmænd, nafnlig: Erik Therkildsen og Peder Madsen, begge Flarup, som havde stefnet mundtlig her til tinget idag Thøger Jensen Jegind i Wisbye, Dom at lide for hvis Reede Penge, som hand hafver bekommet af hannum: neml. 1 Rd 1 m og for Hesteleje 4 m - ialt 1 Rd 5 m - og stefnede i dag 8 dage, og talte med hans Naboe i Wisbye, som heder Claus, som lovede at ville give ham det til kiende, hvor paa de gjorde deres æed efter loven. (Hassing Refs herreds tingbog 6. august og 27. august 1733). Retten paaraabte 3.de gange dend Indstefnede Thøger Jensen, hvorpaa hand fremkom og tilstod at være skyldig 1 rigsdr. 1 mark, de øvrige 4 m nægtede han at være skyldig. Imod hvilken tilkendegivelse om de 4 Niels Toppenberg erbød sig at ville fremføre nøjagtig bevis. Retten opsatte sagen i 14 dage paa Thøger Jensens begiering siden Hand tilbød sin Korporlig æed at gøre, for de 4 m Hesteleje, som hand foregiver at have betalt, og til dend tid vild hand neml. Thøger Jensen møde her for Retten. Retten genoptog sagen til dom den 27. august, hvoraf ses at Niels Pedersen kun delvis fik medhold i sin stævning af Thøger Jensen: Efterdi: Thøger Jensen i Wisbye, her for retten i dag 3 uger, har tilstået at være Niels Toppenberg I Flarup de 1 rd 1 m skyldig, han til samme tid af Citanten (N.P.) er sagsøgt for, saa tilfindes bem.te. Thøger Jensen og samme penge 1 rd 1 m til sagsøgeren tillige med denne doms bekostning 4 m danske, alt inden 15 dage efter dommens lovlige forkyndelse at betale, under Nam efter loven i hans tilhørende gods og Midler, hvor det er og findes, og som Citanten ej efter egen erbydelse beviser, Thøger Jensen er hannum den tønde aure (havre) skyldig for hesteleje, bør Thøger Jensen og for samme at betale fri og sagesløs at være. Niels Pedersen var således ikke i stand til at føre bevis for sine påstande og fik kun medhold såvidt den sagsøgte frivilligt erklærede sig skyldig. Ved Maren Pedersdatters død 1740 Niels Pedersen anden hustru Maren Pedersdatter døde i Troelsgaard ved nytårstide 1740 og blev begravet i Giettrup år og 4 mdr, gammel. Så stod Niels Toppenberg igen i skifte med en del stedbørn. Havde han eventuelt haft en økonomisk fordel ved giftermålet med den 55-årige enke i 1722, måtte han nu dele halvdelen af boet med sine stedbørn. Skiftet stod 26. januar 1740 i Troelsgaard, hvor enkemanden var fæstebonde. Amtsskifteprotokollen fol 14b-17b er her stærkt beskadiget i kanten, men ellers står skriften endnu tydeligt i den konserverede protokol. jfr. fig. 6. Til boets indtægt opregnes alskens bohave i salshuset af møbler og husgeråd. Interessant er det at se, hvor beskeden bogsamlingen var: Melbyes Huspostil vurderet til 2 mk, 2 salmebøger og en bønnebog til 1 mk 8 skl - altså kun religiøse værker. Det var alt. I køkkenet nævnes en del kobbertøj, bl.a. 3 kobberkedler, en ½ tøndes kobber-gruekedel til 8 rdl og tre bryggekar til 1 rdl 4 mk. Ellers er det fem senge med udstyr, der fylder i opregningen. Af gårdsredskaber nævnes bl.a. 2 plove, 3 vogne og 2 jernharver. Af besætning nævnes 5 heste, hvoraf den bedste en sort hest i 3-die aar vurderes til 20 rdl 2 mk. 3 par stude, hvoraf det ældste par vurderes til 17 rdl. pr. stk. Den øvrige del af besætningsangivelse er ulæselig. Af

9 tærsket og utærsket korn angives kun at være til føde og sædens brug, altså intet overskud til salg. Af jordegods nævnes halvdelen af Niels Höys gård, matr. nr 3, samt Jens Gregersens matr nr 5: ialt 5 tdr 3 skp 3 fjk ½ alb til 30 rdl pr td hkorn samt 1 td 2 skp af Cappeljord, øde og uden bygning, til 15 rdl pr td hkorn. Ialt var boets indtægt 401 rdl 2 mk 4 skl. Af besværing og udgift nævnes, at Niels Pedersen pålægges at lade læse på landstinget skødet til Peder Christensen Ulsted af 3. december Dernæst skal der af en fæstegård på 7 td 3 skp hkorn fraregnes boet en besætning på 7 heste á 10 rdl, en vogn til 8 rdl, en plov til 3 rdl, en harve til 1 rdl 4 mk, ialt en udgift på 82 rdl 4 mk. Ved indtægtsopgørelsen var den nødvendige sæde- og ædekorn konstateret til stede. Husbonden Peder Chr. Ulsted forlangte bygningernes brøstfældighed anført: laden og stalden skulle repareres med tømmer af op til 12 alens længde, lægter og stråtag samt brædder, ligesom Rollingshuset wil forbedres med ½ tylt Tag, deller til loft og døre 3 tylter, 4 rdl, arbejdsløn for bemelte hus at reparere 6 rdl 4 mk. Endelig nævnes skiftets bekostning til stemplet papir og til skifteforvalteren. Ialt var der en udgift for boet på 117 rdl 2 mk. Boets beholdning var herefter reduceret til 284 rdl 4 skl, hvoraf halvdelen tilfaldt enkemanden. Resten 142 rdl blev opdelt i 9 søskendelodder, hvoraf de tre sønner hver fik 31 rdl 3 mk, datteren fik én lod på 15 rdl 4 mk. Afdøde Jens Andersens 6 umyndige børn måtte dele den sidste broderlod på 31 rdl 3 mk. Der blev altså kun få rigsdaler til hver af Karen Sørensdatters børn. Sammenlignet med skiftet efter Niels Pedersens første hustru i 1718 var hans økonomiske formåen i 1740 reduceret til en brøkdel. Niels Pedersens tidligere nærmest velgørende holdning overfor stedbørn og nevøen Søren Pedersen Toppenberg havde øvet et kraftigt indhug på hans formue. Dertil kom, at den generelle landbrugskrise i 1730-erne gav hans handlinger et defensivt præg. Han måtte nu selv være tilfreds med at sikre sig en rimelig retrætepost som fæster i Flarup. Niels Pedersens 3. ægteskab I vinteren 1740 var Niels Toppenberg enkemand for anden gang- nu i en alder af 64 år. Det hindrede ham dog ikke i hurtigt at indgå nyt ægteskab. Allerede blev han gift med Dorthe Jensdatter af Odgaard på Thyholm. Hun flyttede til Troelsgaard, og her levede de resten af hans dage. Idet nye barnløse ægteskab indgik de den aftale, at den længst levende ubeskåret skulle arve deres fælles bo. Et testamente herom blev oprettet i 1743 og underskrevet af kong Chr. VI formedelst 20 rdl (19). Niels Pedersen Toppenberg døde 17. juli Efter hans begravelse 23. juli i Giettrup i en alder af 74 år 2 mdr. 3 uger og 4 dage gjorde enken brug af testamentet. Det blev forevist amtmanden i Thisted 29. juli Dermed var skiftet efter Niels Pedersen klaret. Kort før sin død nåede han 5. maj 1749 at udstede skøde på sin halvdel af de tre Cappelhuse. Skødet blev overdraget hans tro følgesvend gennem alle årene i Flarup, Søren Sørensen, formedelst 66 rdl 4 mk i rede penge. (20) Denne havde jo i forvejen den anden halvdel af de tre huse. Denne del af Cappeljorden, ialt 2 tdr 4 skp, blev fremover en fast bestanddel af Søren Sørensens gård gennem mange generationer. Endnu i dag udgør ca 6 ha af Refs Hårengs jord (matr nr 26a i Refs) en del af Elmegaards jord. Således blev gården kaldt efter udflytningen i Niels Pedersens betydning Det paradoksale ved Niels Pedersen er, at han skønt gift tre gange ingen livsarvinger fik. Det var en konsekvens af hans valg af ældre hustruer i de to første ægteskaber. Det afgørende synes for den yngre Niels Pedersen at have været muligheden, at gifte sig til penge. Derved fik han personlig mulighed for at realisere de spæde ansatser til selveje, enevældens liberalisering af ejendomsstrukturen muliggjorde. Han synes imidlertid ikke at have stillet sig tilfreds som selvejerbonde i traditionel forstand. Efter ryttergodsets bortsalg i Thy i årene efter 1716 bød sig efterhånden adskillige muligheder for at erhverve flere ejendomme. Derved udviklede han sig hurtigt til at være en lokal bondeproprietær i Flarup. I en tiltagende alder sluttede han selv sin bondetilværelse med igen at være fæstebonde. Da var han allerede over 60 år. Som familieoverhoved uden egne børn synes han aldeles at have spillet rollen som den omsorgsfulde forsørger for sine nærmeste familiemedlemmer. Hans indflydelse spores i

10 mange familieforbindelser, ligesom hans ejendomsbesiddelser i Flarup betød, at de tre største gårde i de næste generationer blev slægtsgårde. Samtidig kan man se, at Niels Pedersen i højeste grad var medvirkende til, at selvejet i Flarup blev udviklet allerede fra begyndelsen af 1700-tallet. Utvivlsomt var det årsagen til, at Flarup by blev udskiftet så tidligt som 1788 som en af de første udskiftninger på egnen. Niels Pedersens forbilleder som bondeproprietærer kan meget vel have været Eyler Madsen i Brendgaard og Saxo Henriksen Ascanius i Boddum Præstegaard. Selv kom han utvivlsomt til at virke som pioner og katalysator for flere af sine samtidige - ikke mindst inden for familiekredsen. Hans livsforløb er et eksempel på en social opstigning fra fæster til selvejer under vekslende økonomiske vilkår. Hans historie kan derved være med til at nuancere det traditionelle billede af den evigt fortrykte bonde i 1700-tallet. 1. Viborg Landstings Skøde- og panteprotokoller bd III s Jfr. min artikel i Sydthy Årbog 1990 side Tingbog for Refs Herred maj 4. Viborg Landsting bd Amtsskifteprotokollen Dueholm, Ørum og Vestervig Amter fol. 212b-214b. Siderne i denne del af protokollen er stærkt afbleget, hvilket i høj grad vanskeliggør læsning af skiftet. 6. Claus Bjørn ed. Det danske landbrugs historie. II s 194f 7. Viborg Landsting bd 138 fol ibidem bd 139 fol Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i Danmark. Rigsarkivet ved L. Lauersen m.fl. (ed) bd III s Skødet læst på Viborg Landsting 1742, vol 181 fol Kr. Skøder IV s Søndergaards Historie 13. Amtsskifteprotokol fol Skøde- og panteprotokol for Hassing-Refs herreder SP 1 fol ibidem. fol. 28a 16. ibidem. 17. Kr. Skøder III s 591f 18. SP 1 fol Amtsskifteprotokol fo1. 328b 20. SP 1 fol. 52. Kilde: Sydthy Årbog 1993, side

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø. Af Flemming Rasmussen, Greve EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1998 (25. årgang ). Siderne 25-39. Nørskov på Jegindø Af Flemming Rasmussen, Greve Flemming Rasmussen, født 1950 på Amager. Bankuddannet og

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Avedøre Kro. Kroens historie. Hans Jensen. 1660-1707

Avedøre Kro. Kroens historie. Hans Jensen. 1660-1707 1 Avedøre Kro Lars Ellgaard Thursday, August 12th, 1660 Kroens historie Avedøre Kro var en bondegård med jord som de andre, den tilhørte Kronen og blev fæstet af gårdens beboere. Den fik ved matrikuleringen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Sørensen og Mette Tygesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Oluf Sørensen & Mette Tygesdatter Urup 608/609 Tyge Olufsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Laursen og Boel Sørensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Niels Laursen & Boel Sørensdatter Sømarke 1356/1357 Laurids

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Efterkommere af Claus Hansen

Efterkommere af Claus Hansen Efterkommere af Claus Hansen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Claus...... Hansen................................................................ 1... 1... Generation.................................................................................

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Nielsen og Kirstine Lisbeth Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Niels Andersen & Maren Rasmusdatter Anders Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 182, HP 110 og HP Michel Pedersen, Veksø

Helga Poulsens aner. BK 182, HP 110 og HP Michel Pedersen, Veksø BK 182, HP 110 og HP 118-1691 Michel Pedersen, Veksø Udklip side 81-82 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Brøndstedgaard: Side 1 af 19 Kilde "Frederiksborg": 567. Bodil Larsdatter f. 1691,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Svendsen, Hørup

Helga Poulsens aner. BK Lars Svendsen, Hørup BK 150-1693 Lars Svendsen, Hørup Kilde "Frederiksborg": 550. Lars Svendsen f. 1693, Vassingerød, Døbt 29/01 1693, Uggeløse, Adresse Hørup, Stilling Gmd. Møllebjerggaard, g. (1) ca. 1714, i Slangerup, Karen

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere