Aspekter afflarup Bys historie o Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted"

Transkript

1 Aspekter afflarup Bys historie o Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing Refs herreder kiender og hermed for alle vitterlig giør, at ieg imod nøyagtig betalling haver afstaaed, som ieg her med afstaar, selger og skiøder fra mig og miner arfvinger til Erlig, agt og velfornemme mand Niels Pedersen Toppenberig i Flaarup. efterskr. ne 2.de gaarde udi Jylland, udi Tye, i og her efter svarer under Refsherred I Ydby sogn i Flaarup Bye beliggende, nembl. Søren Sørensen... hkorn efter den nye matr. 8 td 2 skp 2 alb.; Niels Pedersen. efter den nye matrikel bedrager 10 td 3 skp 1 alb hkorn. - Og der som saa skeer, at forbem. 2.de gaarde... blef Niels Toppenberig eller hans arfvinger afvunden udi nogen dom eller rettergang formedelst min skyld, da bepligter ieg mig og mine arfvinger at vederlege forbem. Niels Toppenberig og hans arfvinger lige saa god jord igen... eller at betale hannum udi rede penge 62 Rd for hver tønde hkorn efter ovenbem.te rigtige matricul. Det vil bekræftelse ieg dette mit skøde udgifver samt hæderlig og vellærde mand Hr. Saxo Hendriksen Ascanius sognepræst til Bodum, Ydby og Hurup menigheder, saa og velfornemme mand Hr. Christen Binderup i Øster Ulsted med mig til vitterlighed at underskrive og forsigle. Dat: Bodum Præstegaard den 20. october (1) jrf. fig. 0 Dette skøde, der her er angivet i uddrag, blev læst på Viborg Landsting. Dokumentet skulle vise sig at blive af afgørende betydning ikke blot for Niels Toppenberg men for en stor del af Flarup Bys historie i første halvdel af tallet. Det fremgår af skødet, at Niels Pedersen med tilnavnet Toppenberg har købt to fæstegårde i Flarup til selveje. Gårdene benævnes som hidtil fæstet ud til Søren Sørensen og til Niels Pedersen. Med hartkornsangivelsen fra den nye matrikel dvs. landmålingsmatriklen fra 1688, kan vi identificere de to gårde som de to gamle Ørum-fæstegårde i Flarup med 1688 matrikel nr. 1 og 2, der i 1688 begge var fæstet af Søren Sørensen. Matr. nr.2 med Niels Pedersen Toppenberg som fæster var Flaarupgaard. (2) jfr. fig. 1 Dette skulle senere i og 1800-tallet blive ganske almindelig, at en landbrugsejendom blev købt til selveje af den hidtidige fæstebonde. At det skete allerede i 1704, var helt usædvanligt - og så var der endda tale om to store gårde. Hvorledes kunne det ske? Hvad var baggrunden for, at de to gårde samlet blev udbudt til salg? - og, hvad var den kun 29-årige Niels Pedersens baggrund for at kunne købe dem? Lad os først se lidt på personen Niels Pedersen Toppenberg så vidt de sparsomme kilder tillader. jfr. fig. 2. Niels Pedersen var, som tilnavnet Toppenberg antyder, fra gården Toppenbjerg i Vestervig sogn. Denne gård, i 1688 sat til hartkorn på 9 td 7 skp 2 fjk 2 alb, var en af de betydeligste enligt beliggende fæstegårde under Vestervig Kloster. Det var ikke tilfældigt, at Niels Pedersens far, Peder Pedersen (d.æ.) havde fæstet på gården. Peder Pedersen havde gennem 8 år tjent som ladefoged på Klosteret under Jochum Irgens og

2 fik derefter som et gyldent håndtryk overladt fæstet på Toppenbjerg, hvis agre grænsede til Klostrets hovedgårdsmarker. (3) Niels Pedersen blev født En ældre broder, nemlig Peder Pedersen (d.y.) født omkring 1665, overtog efter faderen fæstet på Toppenbjerg. Den unge Peder Pedersen blev 29. juli 1691 trolovet med Karen Lauritsdatter fra ryttergården Refsgaard. Så var hans fremtid sikret. Men, hvad så med den yngre broder Niels? Første gang vi møder Niels Pedersen er, da han 12. marts 1702 i Ydby kirke gifter sig med Maren Madsdatter af Heegaard, salige Søren Sørensens trolovede. Det var altså ikke første gang, man fra Toppenberg havde blikket rette mod Refs/Flarup, og senere skulle forbindelserne blive yderligere udbygget. jfr. fig. 3. For den 27-årige Niels Toppenberg måtte enken Maren Madsdatter siges at være et interessant parti. Efter Søren Sørensen død (som 62-årig) sad enken tilbage med fæstet på de to Ørum-gårde, hendes økonomiske situation var ganske gunstig. Af børn havde hun i 1702 tre: Karen på 7 år, Else på 17 og Søren på 19 år. For enken var en ny mand nødvendig - bl.a. for at føre fæsteforholdet videre. Søren Sørensens gård havde været familiens eksistensgrundlag gennem mange år. Fæstet var måske ment som et livsfæste - men, det begyndte at ligne et familiefæste, der gik i arv: først med Søren Thomasen midt i 1600-tallet, så med dennes søn Søren Sørensen, og skulle nu hendes søn Søren i løbet af få år overtage fæstet, måtte hendes kommende mand være indstillet herpå. Det er sandsynligt, at enkekonen har stillet visse betingelser for at sikre sine tre overlevende børns fremtid. I en alder af 45 år var det næppe videre sandsynligt at hun med Niels Pedersen skulle få flere børn. Hun havde desuden inden for de senere år smertelig oplevet, hvorledes det ene barn efter det andet var taget fra hende: i 1693 døde sønnen Lass på tre måneder, året efter Mads på 5 år. I 1698 døde Maren på 14 år, 29 sept den ældste datter Anna på 17 år, 4. okt en lille søn Thomas på 4 mdr. og som kulmination døde hendes mand og blev begravet 20. okt En sand familietragedie. Det har o været en familie, der havde hårdt brug for hjælp udefra. Den unge Niels Pedersen har tilsyneladende været indstillet på at påtage sig rollen som ny fæstebonde/ægtemand og stedfader med de forpligtelser og muligheder, det indebar. Brylluppet stod 12. marts 1702 i Flarup. Det næste vi hører om Niels Pedersen er, at han og Maren Madsdatter juni 1704 har fået en datter Anne. 10 mdr. senere døde hun, og der kom ikke flere børn i ægteskabet. På andre felter synes Niels Pedersen at have mere held med sig. Da ægteskabet blev indgået 1702, kunne han ikke vide, at han to år efter skulle erhverve sig skødet på hele 18 tdr. hkorn. Det var faktisk omkring halvdelen af hele Flarup bys hkorn. Spørgsmålet er, hvorfor de to fæstegårde overhovedet kom til salg. Det var endnu på denne tid ganske usædvanligt, at bøndergårde blev tilbudt fæsterne til selveje. Hvad der tidligere havde været af selvejere var næsten forsvundet. Årsagerne var flere: stigende skattebyrder, urolige forhold og det mislykkede bondeoprør under Grevens Fejde Antallet af selvejere var opgjort efter matriklen på landsplan reduceret til ca. 2 %. I Hassing-Refs-herrederne var der ifølge samme matrikel næsten ingen selvejere tilbage. Først senere med ryttergodsets bortsalg fra 1716 opstod en synlig klasse af bondeselvejere. De økonomiske vilkår for landbruget var fra 1660-erne præget af nedgang og depression. Der var tale om en generel nordeuropæisk afmatning i afsætning af korn og okser som følge af befolkningstilbagegang. Imod denne tendens virkede Danmarks tiltagende monopolstilling ved Norges kornforsyning, dels gennem højere toldsatser for udenlandsk korneksport til Norge, dels efterhånden via egentlige importforbud.

3 Derved var kornoverskuddet især fra det nordlige Jylland sikret afsætning til kunstigt høje priser i Norge, hvorfra bønderne til gengæld modtog tømmer og jern. Tilsvarende ændredes beskatningsforholdene i 1660-erne således, at selvejerne nu ikke længere skulle betale dobbelte hartkornsskatter i forhold til fæstebønderne. Fredsårene efter Den skånske Krig, specielt årene var lysere for landbruget. De ekstraordinære skattepålæg blev færre, ligesom kornpriserne i 90-erne var ganske gode. Som følge heraf steg jordpriserne midlertidigt de første par årtier i 1700-tallet. Den gængse markedspris var i denne periode 40 rdl pr td hkorn bøndergods, hvor gårdene var i god stand. Efter enevældens indførelse i 1660 mistede adelen sit gamle jordmonopol. Danske Lov fra 1683 fastslog udtrykkeligt, at enhver, af hvad

4 vilkår han er, må købe bøndergårde... og det for sig og sine arvinger uden opbud til ejendom beholde, den unge energiske Niels Pedersen har sikkert ved selvejerkøbet været motiveret af optimistisk tro på forbedrede indtjeningsmuligheder men også af forpligtelser m.h.t. stedbørnenes fremtid. Som selvejer ville han fremover kunne indsætte Søren og Karen Sørensdatter som fæstere. I efteråret 1704 blev Niels Pedersen tilbudt at købe de to fæstegårde til selveje. Sælgeren var den nyudnævnte herredsfoged i Hassing-Refs: Valentin Beyer. Han havde imidlertid kun haft de to Flarup-gårde i kort tid. Den 12. juni 1704 havde han af kongl. mat.s etats- og justitsråd Povel von Klingenberg til Høyris (og Ørum) fået skøde på de to gårde fæstet af Søren Sørensen og Niels Pedersen. Skødet blev overdraget imod nøjagtig betaling, men hvad prisen har været, er ikke direkte oplyst. Skulle gårdene senere blive fradømt Valentin Beyer, forpligtede von Klingenberg sig til at give V. Beyer lige så god en ejendom eller udi rede penge 50 rdl pr td hkorn. Prisen har sikkert været netop 50 rdl pr td. Problemet var, at kongen til det tidligere krongods forbeholdt sig en tilbagekøbsret, reluitionsretten, hvilket fremdeles lå som en latent trussel for den nye ejer af gammelt krongods. Herredsfogden lod sit erhvervede skøde tinglæse på herredstinget en uge efter handlen, nemlig 19. juni Nu kunne Valentin Beyer tilbyde Niels Pedersen de to gårde, og fæstegårdmanden var en interesseret køber. Købsprisen er heller ikke nævnt i skødet af 20. oktober 1704, men den garanterede sum mod senere fradømmelse er sat op fra 50 rdl til 62 rdl pr td hkorn, hvilket sikkert afspejler den nye forhøjede salgspris. En forøgelse på 24 % eller i penge en fortjeneste til Valentin Beyer på ca. 223 rdl for at have haft skødet i fire måneder! Handlen indicerer, at Niels Toppenberg i høj grad har været liebhaver til ejendommene, begrundet i, at han og Maren Madsdatter jo i forvejen var dybt engageret i ejendommene. Herredsfogeden har sikkert i forvejen været bekendt med Niels Pedersens iver og økonomiske formåen og har søgt at udnytte situationen. Operationen som ejendomsspekulant og ejendomsformidler var i høj grad lykkedes for herredsfogeden. 11 dage efter salget til Niels Toppenberg erhvervede Valentin Beyer sig skødet på Nørhedegaard 6 td 3 fjk 1 alb, og Synderhedegaard 7 td 3 skp 1 fjk 2 alb i Visby sogn af Enevold Nielsen Bierregaard til Kiølbygaard, der takker Valentin Beyer for nøjagtig betaling. (4). Hvorledes Niels Toppenberg har finansieret købet 20. okt. 1704, hvor han skulle rejse 62 rdl pr td hkorn eller ialt 1150 rigsdaler, kan vi ikke vide. Der er ikke bevaret gældsbreve eller panteobligationer. Min teori er, at Niels Pedersen ud over en pæn arvesum fra Toppenbjerg i høj grad har købt for midler fra Maren Madsdatters ægteskab med Søren Sørensen. Skiftet efter Maren Madsdatters død i juni 1718 tyder kraftigt herpå. (5). Skiftet efter Maren Madsdatter 1718 Maren Madsdatter blev begravet i Ydby 9. juni 58 år gammel. Skiftet blev holdt 5. august. Da der var tale om et skifte hos en selvejergårdmand, blev skiftet administreret af amtmanden over Dueholm, Ørum og Vestervig amter, vellærde og velbårne hr Friderich Birkenbusch af Thisted. To lokale vurderingsmænd var udpeget: Jens Christensen i Troelsgaard i Flarup og Chr. Christensen Smed af Gundtoft. Skiftet blev foretaget i Flarupgaard mellem enkemanden Niels Pedersen på den ene side og hans stedbørn på den anden side: 1)Søren

5 Sørensen, 35 år og stadig fæster af sin fædrene gård. 2) Else Sørensdatter 33 år og siden 11. marts 1705 gift med sin stedfaders broder: Peder Pedersen (d.y.) af Toppenbjerg. Hans første kone Karen Lauritsdatter var død 1703, hvorefter Niels Pedersen altså fik knyttet et nyt bånd mellem Flarup og Toppenbjerg. 3) Karen Sørensdatter, 23 år, ugift og boede hos stedfaderen. jfr. fig. 3 Boet til deling bestod af følgende indtægt: Løsøret i Flarupgaard bestående af 1) bohave i salshuset bl.a. 4 udstyrede senge, 2) gårdsredskaber, bl.a. 2 jernbeslåede vogne og en møgvogn, 1 bagplov med biskær, 2 gl. harver med jerntænder, 2 plejle, 3 høleer, 1 hjulbør osv. 3) Creaturer: 5 heste og 2 føl og 4) Qvæg: 3 par stude, 5 kalve, 4 køer (heraf den ældste på 11 år), 15 får og 2 væddere, 10 lam og 1 so-svin: ialt løsøre vurderet til 162 rdl 4 mrk. Hertil kom hartkornsvurderinger af de to gårde: 40 rdl/td hkorn, ialt 746 rdl 4 mk. Boets indtægt ialt beregnet til 909 rdl 2 mk 3 skl. Herimod følger dødsboets udgifter, gæld og besværing: i forbindelse med en påtænkt indløsning af reluitionsretten på tre rdl pr td hkorn efter den gamle matrikel (1664-matriklen), samt udgifter til skifteforvalteren, til stemplet papir m.m. ialt en udgift på 93 rdl. 3 mk 8 skl. Da der ikke angives nogen gældsposter i boet, blev der til deling mellem arvingerne 815 rdl 4 mk 11 skl. Det er en ganske pæn sum sammenlignet med, hvad vi i øvrigt møder af bondeskifter under den ældre enevælde. (6) Niels Pedersen Toppenberg har i ægteskabet med Maren Madsdatter været en temmelig velstående selvejerbonde. Arvingerne indgik herefter følgende aftale: 1) at Niels Pedersen godvillig afstod den broderlod og begravelsesbekostning mod sin salige hustru, som loven ellers tillagde ham, og at beboerne på de to gårde hver for sig betalte kongl. maj.s indløsningsrettighed af det førhen beregnede hartkorn. 2) at stedsønnen, Søren Sørensen, beholder den fædrene gård, han i forvejen bebor (og havde i fæste) med al den ejendom, bygning, herlighed, samt al andet boskab, løsøre og kreaturer, hvilket foreskrevne han så nyttig må gøre som han lystred, vil og kan. 3) tilfalder da datteren (Karen) efter indbyrdes kærlig forening den gård i Flarup, bemeldte stedfaderen Niels Pedersen bebor,..., hvilken gård med al sin bygning, tilliggende ejendom og herlighed skal forblive bemelte Karen Sørensdatter i fremtiden til lystighed... o.s.v. Det fremtidige fæsteforhold på de to gårde var hermed aftalt, hvorimod Niels Pedersen indtil videre beholdt skødet. Da Karen Sørensdatter var ugift, var det m.h.t. Flarupgaard rimeligt, at der ikke skete noget ejerskifte. Derimod kunne man måske have forventet, at Søren Sørensen i forbindelse med skiftet havde købt sin fæstegård. Han havde nu haft fæstet i omkring 15 år og havde for længst stiftet familie. Den 17. marts 1709 var han i Gettrup sammenvied udi ægteskab med Søren Nielsøns datter Anna i Gettrupgaard og havde nu flere børn. Men, Niels Pedersen beholdt skødet. Derimod kan man sige, at Niels Pedersen havde holdt sit løfte fra 1702/04 m.h.t. stedbørnenes forsørgelse. Skiftet 1718 gav kun anledning til fornyede aktiviteter for både Niels Toppenberg og Søren Sørensen. Nye godserhvervelser Den 11. febr købte Niels Pedersen matrikel nr. 3 i Flarup, ansat til hartkorn efter den nye matrikel til 7 td. 3 skp. 1 alb. Sælgeren var Matthias Pedersen Kongensgaard, borger og handelsmand i Lemvig. Han havde købt gården på auktion på Hassing-Refs herredsting. Fæsteren og beboeren var Niels Nielsen Høj, og købesummen var 293 rdl. i rede penge, eller 40 rdl. pr. td. hkorn. (7) Skødet er udstedt i Vestervig sogn, og vidner var Peder Pedersen Toppenberg og Søren Sørensen, Flarup. Den 8. januar 1722 købte Niels Pedersen og Søren Sørensen hver halvdelen af tre Cappelhuse i Refs Håreng i Hurup sogn. Cappel mark lå lige øst for alsæden i Flarup. Det drejede sig om hus nr. 2 på 4 skp 3 fjk, hus nr 3 på l td 4 skp 2 fjk og Nør Cappel på 2 skp 3 fjk. Ialt var der til hver køber 1 td 2 skp formedelst 71 rdl. (8) Sælgeren var Bagge Sørensen i Luxhøj i Tvolm, der i 1716 havde købt de omtalte huse af ryttergodset for 30 rdl pr td hkorn. (9) Nu solgte han dem igen for 53 rdl 2 mk pr td. Den 6. jan var Niels Pedersen igen en tur i Bodum Præstegaard. Denne gang købte han af præsten Saxo Henriksen Ascanius mat. nr 5 i Flarup imod nøjagtig betaling. Der var tale om en beskeden boelig i Flarup bye hk 1 td 6 skp 1 fjk beboet og fæstet af Mogens Gregersen. Skulle bolet blive fradømt Niels Pedersen, fik

6 han af hr Saxo løfte på 72 rdl i erstatning - svarende til 40 rdl pr td hkorn. (10). Den 9. april 1723 fortsatte Niels Pedersen og Søren Sørensen deres fælles aktiviteter. De fik da kronens skøde på reluitionsrettigheden til følgende dem nu tilhørende gods... mat. nr 1 og 2 i Flarup by formedelst 3 rdl pr td hkorn, ialt en udgift på 70 rdl 24 skl. (11) Det må her være rimeligt at korrigere en oplysning i ejendomshistorien Søndergaards Historie, hvor det om Flarupgaard hedder, at Søren Sørensen i Aaret 1723 faar Skøde på denne Gaard af Kongen, o.s.v. Det, det drejer sig om, er ikke, at Søren Sørensen får et egentlig ejendomsskøde, men kun et reluitionsskøde til sin i fæste havende gård. Det er Niels Pedersen, der får reluitionsskødet til Flarupgaard. Søren Sørensen har aldrig ejet Flarupgaard. (12). Det kan her forekomme overraskende, at matr. nr 1 og 2 i reluitionsskødet omtales som følgende dem nu tilhørende gods, thi i 1723 var det stadig Niels Pedersen, der sad med skødet fra 1704 på begge gårde. Når Søren Sørensen imidlertid her omtales som ejendomsbesidder, må det være med henblik på fremtiden. Det var tanken, at Søren Sørensen skulle overtage sin i fæste havende gård analogt med, at han i skiftet efter moderen 1718 omtales som værge for søsteren Karen, der fremover var tiltænkt Flarupgaard. Formuleringen i reluitionsskødet var således en konsekvent videreførelse at tankegangen fra skiftet 1718, ja sandsynligvis helt tilbage fra fornuftsægteskabet 1702 og købet 1704, hvor Maren Madsdatter har vist, at for hende var varetagelsen af børnenes fremtidige tarv af største betydning. Var Søren Sørensen kun fæstebonde hjemme i Flarup, forhindrede det ham dog ikke i at købe gods andre steder: den 6. april 1723 udstedte Peder Pedersen i Sinnerupgaard skødet på den ene halvdel af Sinnerupgaard på 4 td 6 skp 1½ alb til Søren Sørensen. (13) Peder Pedersen havde som forhenværende rytterbonde på stedet købt den halve ryttergård for 52 rdl pr td, men har ikke økonomisk magtet at beholde ejerskabet. Den 10. marts 1723 udstedte Niels Christensen skøde på sin halve iboende gård: Refsgaard på 10 td 3 skp 2 alb til Niels Pedersen mod betaling af 204 rigsdaler i rede penge. Søren Sørensen var vidne ved handlen. Niels Christensen havde som forhenværende rytterbonde i halve Refsgaard 9. juli 1718 fået Kronens skøde for 30 rdl pr td. Nu fik Niels Toppenberg ejendommen for kun ca 20 rdl pr td, hvilket viser os en køber, der ikke stod tilbage for at udnytte en bekendts økonomiske problemer. Ægteskabet med Maren Pedersdatter af Dalgaard Den 8. oktober 1722 trolovede Niels Pedersen af Flarupgaard sig med Maren Pedersdatter af Dalgaard i Revs, og 29. november blev de gift i Hurup kirke. jfr. fig. 4. Hun var født i 1667 og var altså 55 år ved ægteskabets indgåelse. Han var nu 47 år. Med indgåelsen af dette ægteskab må man konstatere, at han ikke har prioriteret at sætte børn i verden. Også for Maren Pedersdatter var der tale om andet ægteskab. I sit første ægteskab var hun blevet trolovet 8. november 1687 med Anders Jensøn i Dalgaard - et fæste på 5 td 6 skp 3 fjk. De havde fået en del børn, hvoraf fire sønner og en datter blev voksne. Anders Jensøn døde allerede som 54-årig og blev begravet 18. marts Hans yngste søn Peder overtog fæstet af Dalgaard. Sønnen Laurs kom til Knudsgaard, mens Mads blev fæster i Lodahl i Hurup. Niels Pedersen fik herved for anden gang foræret en børneflok som stedbørn. Maren Madsdatter børn var nu alle afsat. Den sidste af dem, Karen Sørensdatter, der ved skiftet 1718 boede hjemme på Flarupgaard, blev 16. januar 1721 trolovet med Jens Andersen Dalgaard, altså Anders Jensøns og Maren Pedersdatters ældste søn døbt 23. søndag efter trinitatis Ved Niels Pedersens andet ægteskab blev der således dobbelt familieskab mellem Dalgaard og Flarupgaard. Ved ægteskabet med Karen Sørensdatter flyttede Jens Andersen Dahlgaard til Flarupgaard, og de følgende år fik de en række børn, hvoraf mindst de seks overlevede faderen. Han døde som 47-årig og blev begravet 21. januar Status omkring 1725 Midt i 1720-erne synes forholdene i den lille landsby Flarup at være præget af, at bondesønnen Niels Pedersen, der selv begyndte som fæstebonde, havde opnået status af bondeproprietær med skøde på langt hovedparten af byens hartkorn. Han fik herved

7 mulighed for at sætte stedbørn af 1. ægteskab i vej som fæstere. Niels Pedersen havde erhvervet sit jordegods i Flarup i en tid hvor der herskede en vis optimisme - med høje jordpriser til følge. Fredsårene efter Den Store Nordiske Krig betød for Danmark indgangen til en af de værste kriser i landbrugets historie. Overgangen til fredsøkonomi, svigtende afsætning af korn og kvæg, kan nævnes som årsager til lavkonjunkturen. De mange tønder hartkorn, Niels Pedersen havde købt, kunne hurtigt tvinge hans økonomi i knæ. Det mest tilfredsstillende for ham måtte nu være at få fæsterne af gårdene til at overtage skøderne. Søren Sørensens gård: Den 20. december 1726 skødede Niels Pedersen Toppenberg i Flarupgaard imod nøjagtig betaling til sin stedsøn, erlig og velagte dannemand, Søren Sørensen i førnævnte Flarup, efterskrevne gaard, som hand udi boer, i Ydby sogn Flarup Bye beliggende anslagen til hartkorn 8 td 2 skp 1 fkj efter den nye landmålingsmatrikel o.s.v. Skødet er udgivet under nærværelse af velagte dannemænd, nemlig Peder Pedersen Toppenberig i Vestervig sogn og Povel Sørensen i Giettrup sogn o.s.v. - altså henholdsvis sælgerens broder og køberens svoger. Købsprisen er ikke angivet i skødet. (14) jfr. fig. 5. Flarupgaard solgte Niels Toppenberg til Jens Andersen Dahlgaard. Skødet er ikke fundet, men i den reviderede matrikel, der står på Egnshistorisk Arkiv i Hurup, står Flarupgaard med 10 td 3 skp 1 alb hkorn anført som selvejergård med Jens Andersen Dahlgaard som beboer. Denne part af den reviderede matrikel kan dateres til tidsrummet efter 1726, da Søren Sørensen er anført som selvejer, jfr. ovenfor skødet af men før 1736, idet Jens Andersen Dahlgaard blev begravet Hermed havde Niels Pedersen effektueret sit løfte til sal. Maren Madsdatter. Af matrikel nr 3 skødede Niels Pedersen 4. december 1724 til min kære brodersøn Søren Pedersen halvdelen af den mig tilhørende gaard udi Flarup, som Niels Nielsen Höy ibor, af hartkorn 7 td 3 skp 1 alb for dennes tro tjeneste, og hvad han mig i andre måder har gjort mig til fuldkommen fornøjelse og betaling i alle måder. Tilsyneladende har Niels Toppenberg her foræret denne halve gård til nevøen fra Toppenberg. (15) Den anden halvdel solgte Niels Pedersen på mere regulær vis til Søren Pedersen Toppenberg den 14. februar 1743 for ialt 133 rdl 2 mk, d.v.s. for 37 rdl pr td hkorn. (16) Niels Pedersen optræder her som den generøse person, der gerne giver sit jordiske gods bort til sine nærmeste, - han havde jo ikke selv børn at tænke på. Efter det frasalg kan man spørge sig, hvad nu med Niels Pedersen selv og Maren Pedersdatter? Troelsgaard var købt til selveje af rytterbonden Jens Christensen i (17) Niels Toppenberg har senere i en periode haft skødet på denne gård synderste i Flarup. Det fremgår, da han skøder til Peder Christensen Ulsted boende i Refsgaard den mig tilhørende gaard udi Giettrup sogn, Flarup Bye beliggende Troelsgaard kaldet af nye mat. hartkorn 7 td 3 skp for 227 rdl klingende mynt - svarende til ca. 30 rdl pr td hkorn. (18) Efter salget i 1736 bliver Niels Pedersen boende i Troelsgaard som fæstegårdmand resten af sine dage. I forbindelse med retshandlinger møder vi glimtvis Niels Pedersen. Således blev han af Christen Bach, fæster i Bakgården i Tvolm stævnet at møde til herredstinget i Grurup torsdag den 22. januar Niels Pedersen mødte selv op, men havde Mathias Cabbel af Lemvig som kurator til at føre sin sag. Baggrunden var, at Niels Pedersen i 1727 havde købt 3 par stude af Christen Bach. Men, til betaling heraf manglede der endnu ved mortendagstide 20 rdl. Derfor gik Niels Pedersen

8 til herskabet i Boddum Bisgaard (captain Oluf Thot) i tanke dér, at have fået nogle penge. Da det mislykkedes, gik Niels Toppenberg til ladefogden på Boddum Bisgaard og lånte 20 rdl danske, for dermed at betale sin gæld hos Christen Bach. Nogle dage derefter gik Niels Toppenberg til Christen Bachs gård og talte med manden selv og leverede ham de mellemværende 20 rdl. Da pengene var talt, sagde Christen Bach: Du skall have noget igen for det, ieg er dig skyldig, leverede saa Niels Toppenberg 6 mk af samme penge. Derfor tilbød Niels Toppenberg at gøre sin ed for retten, hvilket Christen Bach gerne tillod, og erklærede sig herefter i alle måder at være tilfreds og fornøjet, hvorpå Niels Toppenberg gjorde sin korporlig ed, at det nu var fuldt vitterligt, at han havde betalt Christen Bach de nu anmeldte 20 rdl, den sidste skilling med den første. Derpå aflagde han sin ed med oprakte fingre. Sagen sluttede således i mindelighed. Men, den viser os Niels Pedersen som aktiv studehandler i lokalområdet, men også at han på trods af betydelige ejendomsbesiddelser ikke altid var lige likvid, men var afhængig af tilfældige forhold på det grå lånemarked. Nogle år senere var Niels Pedersen igen i forbindelse med det lokale retsvæsen - denne gang for selv at kræve sin ret. Den 6. august 1733 fremkom Velagte Niels Pedersen Toppenberg af Flarup og fremstillede 2.de kaldsmænd, nafnlig: Erik Therkildsen og Peder Madsen, begge Flarup, som havde stefnet mundtlig her til tinget idag Thøger Jensen Jegind i Wisbye, Dom at lide for hvis Reede Penge, som hand hafver bekommet af hannum: neml. 1 Rd 1 m og for Hesteleje 4 m - ialt 1 Rd 5 m - og stefnede i dag 8 dage, og talte med hans Naboe i Wisbye, som heder Claus, som lovede at ville give ham det til kiende, hvor paa de gjorde deres æed efter loven. (Hassing Refs herreds tingbog 6. august og 27. august 1733). Retten paaraabte 3.de gange dend Indstefnede Thøger Jensen, hvorpaa hand fremkom og tilstod at være skyldig 1 rigsdr. 1 mark, de øvrige 4 m nægtede han at være skyldig. Imod hvilken tilkendegivelse om de 4 Niels Toppenberg erbød sig at ville fremføre nøjagtig bevis. Retten opsatte sagen i 14 dage paa Thøger Jensens begiering siden Hand tilbød sin Korporlig æed at gøre, for de 4 m Hesteleje, som hand foregiver at have betalt, og til dend tid vild hand neml. Thøger Jensen møde her for Retten. Retten genoptog sagen til dom den 27. august, hvoraf ses at Niels Pedersen kun delvis fik medhold i sin stævning af Thøger Jensen: Efterdi: Thøger Jensen i Wisbye, her for retten i dag 3 uger, har tilstået at være Niels Toppenberg I Flarup de 1 rd 1 m skyldig, han til samme tid af Citanten (N.P.) er sagsøgt for, saa tilfindes bem.te. Thøger Jensen og samme penge 1 rd 1 m til sagsøgeren tillige med denne doms bekostning 4 m danske, alt inden 15 dage efter dommens lovlige forkyndelse at betale, under Nam efter loven i hans tilhørende gods og Midler, hvor det er og findes, og som Citanten ej efter egen erbydelse beviser, Thøger Jensen er hannum den tønde aure (havre) skyldig for hesteleje, bør Thøger Jensen og for samme at betale fri og sagesløs at være. Niels Pedersen var således ikke i stand til at føre bevis for sine påstande og fik kun medhold såvidt den sagsøgte frivilligt erklærede sig skyldig. Ved Maren Pedersdatters død 1740 Niels Pedersen anden hustru Maren Pedersdatter døde i Troelsgaard ved nytårstide 1740 og blev begravet i Giettrup år og 4 mdr, gammel. Så stod Niels Toppenberg igen i skifte med en del stedbørn. Havde han eventuelt haft en økonomisk fordel ved giftermålet med den 55-årige enke i 1722, måtte han nu dele halvdelen af boet med sine stedbørn. Skiftet stod 26. januar 1740 i Troelsgaard, hvor enkemanden var fæstebonde. Amtsskifteprotokollen fol 14b-17b er her stærkt beskadiget i kanten, men ellers står skriften endnu tydeligt i den konserverede protokol. jfr. fig. 6. Til boets indtægt opregnes alskens bohave i salshuset af møbler og husgeråd. Interessant er det at se, hvor beskeden bogsamlingen var: Melbyes Huspostil vurderet til 2 mk, 2 salmebøger og en bønnebog til 1 mk 8 skl - altså kun religiøse værker. Det var alt. I køkkenet nævnes en del kobbertøj, bl.a. 3 kobberkedler, en ½ tøndes kobber-gruekedel til 8 rdl og tre bryggekar til 1 rdl 4 mk. Ellers er det fem senge med udstyr, der fylder i opregningen. Af gårdsredskaber nævnes bl.a. 2 plove, 3 vogne og 2 jernharver. Af besætning nævnes 5 heste, hvoraf den bedste en sort hest i 3-die aar vurderes til 20 rdl 2 mk. 3 par stude, hvoraf det ældste par vurderes til 17 rdl. pr. stk. Den øvrige del af besætningsangivelse er ulæselig. Af

9 tærsket og utærsket korn angives kun at være til føde og sædens brug, altså intet overskud til salg. Af jordegods nævnes halvdelen af Niels Höys gård, matr. nr 3, samt Jens Gregersens matr nr 5: ialt 5 tdr 3 skp 3 fjk ½ alb til 30 rdl pr td hkorn samt 1 td 2 skp af Cappeljord, øde og uden bygning, til 15 rdl pr td hkorn. Ialt var boets indtægt 401 rdl 2 mk 4 skl. Af besværing og udgift nævnes, at Niels Pedersen pålægges at lade læse på landstinget skødet til Peder Christensen Ulsted af 3. december Dernæst skal der af en fæstegård på 7 td 3 skp hkorn fraregnes boet en besætning på 7 heste á 10 rdl, en vogn til 8 rdl, en plov til 3 rdl, en harve til 1 rdl 4 mk, ialt en udgift på 82 rdl 4 mk. Ved indtægtsopgørelsen var den nødvendige sæde- og ædekorn konstateret til stede. Husbonden Peder Chr. Ulsted forlangte bygningernes brøstfældighed anført: laden og stalden skulle repareres med tømmer af op til 12 alens længde, lægter og stråtag samt brædder, ligesom Rollingshuset wil forbedres med ½ tylt Tag, deller til loft og døre 3 tylter, 4 rdl, arbejdsløn for bemelte hus at reparere 6 rdl 4 mk. Endelig nævnes skiftets bekostning til stemplet papir og til skifteforvalteren. Ialt var der en udgift for boet på 117 rdl 2 mk. Boets beholdning var herefter reduceret til 284 rdl 4 skl, hvoraf halvdelen tilfaldt enkemanden. Resten 142 rdl blev opdelt i 9 søskendelodder, hvoraf de tre sønner hver fik 31 rdl 3 mk, datteren fik én lod på 15 rdl 4 mk. Afdøde Jens Andersens 6 umyndige børn måtte dele den sidste broderlod på 31 rdl 3 mk. Der blev altså kun få rigsdaler til hver af Karen Sørensdatters børn. Sammenlignet med skiftet efter Niels Pedersens første hustru i 1718 var hans økonomiske formåen i 1740 reduceret til en brøkdel. Niels Pedersens tidligere nærmest velgørende holdning overfor stedbørn og nevøen Søren Pedersen Toppenberg havde øvet et kraftigt indhug på hans formue. Dertil kom, at den generelle landbrugskrise i 1730-erne gav hans handlinger et defensivt præg. Han måtte nu selv være tilfreds med at sikre sig en rimelig retrætepost som fæster i Flarup. Niels Pedersens 3. ægteskab I vinteren 1740 var Niels Toppenberg enkemand for anden gang- nu i en alder af 64 år. Det hindrede ham dog ikke i hurtigt at indgå nyt ægteskab. Allerede blev han gift med Dorthe Jensdatter af Odgaard på Thyholm. Hun flyttede til Troelsgaard, og her levede de resten af hans dage. Idet nye barnløse ægteskab indgik de den aftale, at den længst levende ubeskåret skulle arve deres fælles bo. Et testamente herom blev oprettet i 1743 og underskrevet af kong Chr. VI formedelst 20 rdl (19). Niels Pedersen Toppenberg døde 17. juli Efter hans begravelse 23. juli i Giettrup i en alder af 74 år 2 mdr. 3 uger og 4 dage gjorde enken brug af testamentet. Det blev forevist amtmanden i Thisted 29. juli Dermed var skiftet efter Niels Pedersen klaret. Kort før sin død nåede han 5. maj 1749 at udstede skøde på sin halvdel af de tre Cappelhuse. Skødet blev overdraget hans tro følgesvend gennem alle årene i Flarup, Søren Sørensen, formedelst 66 rdl 4 mk i rede penge. (20) Denne havde jo i forvejen den anden halvdel af de tre huse. Denne del af Cappeljorden, ialt 2 tdr 4 skp, blev fremover en fast bestanddel af Søren Sørensens gård gennem mange generationer. Endnu i dag udgør ca 6 ha af Refs Hårengs jord (matr nr 26a i Refs) en del af Elmegaards jord. Således blev gården kaldt efter udflytningen i Niels Pedersens betydning Det paradoksale ved Niels Pedersen er, at han skønt gift tre gange ingen livsarvinger fik. Det var en konsekvens af hans valg af ældre hustruer i de to første ægteskaber. Det afgørende synes for den yngre Niels Pedersen at have været muligheden, at gifte sig til penge. Derved fik han personlig mulighed for at realisere de spæde ansatser til selveje, enevældens liberalisering af ejendomsstrukturen muliggjorde. Han synes imidlertid ikke at have stillet sig tilfreds som selvejerbonde i traditionel forstand. Efter ryttergodsets bortsalg i Thy i årene efter 1716 bød sig efterhånden adskillige muligheder for at erhverve flere ejendomme. Derved udviklede han sig hurtigt til at være en lokal bondeproprietær i Flarup. I en tiltagende alder sluttede han selv sin bondetilværelse med igen at være fæstebonde. Da var han allerede over 60 år. Som familieoverhoved uden egne børn synes han aldeles at have spillet rollen som den omsorgsfulde forsørger for sine nærmeste familiemedlemmer. Hans indflydelse spores i

10 mange familieforbindelser, ligesom hans ejendomsbesiddelser i Flarup betød, at de tre største gårde i de næste generationer blev slægtsgårde. Samtidig kan man se, at Niels Pedersen i højeste grad var medvirkende til, at selvejet i Flarup blev udviklet allerede fra begyndelsen af 1700-tallet. Utvivlsomt var det årsagen til, at Flarup by blev udskiftet så tidligt som 1788 som en af de første udskiftninger på egnen. Niels Pedersens forbilleder som bondeproprietærer kan meget vel have været Eyler Madsen i Brendgaard og Saxo Henriksen Ascanius i Boddum Præstegaard. Selv kom han utvivlsomt til at virke som pioner og katalysator for flere af sine samtidige - ikke mindst inden for familiekredsen. Hans livsforløb er et eksempel på en social opstigning fra fæster til selvejer under vekslende økonomiske vilkår. Hans historie kan derved være med til at nuancere det traditionelle billede af den evigt fortrykte bonde i 1700-tallet. 1. Viborg Landstings Skøde- og panteprotokoller bd III s Jfr. min artikel i Sydthy Årbog 1990 side Tingbog for Refs Herred maj 4. Viborg Landsting bd Amtsskifteprotokollen Dueholm, Ørum og Vestervig Amter fol. 212b-214b. Siderne i denne del af protokollen er stærkt afbleget, hvilket i høj grad vanskeliggør læsning af skiftet. 6. Claus Bjørn ed. Det danske landbrugs historie. II s 194f 7. Viborg Landsting bd 138 fol ibidem bd 139 fol Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i Danmark. Rigsarkivet ved L. Lauersen m.fl. (ed) bd III s Skødet læst på Viborg Landsting 1742, vol 181 fol Kr. Skøder IV s Søndergaards Historie 13. Amtsskifteprotokol fol Skøde- og panteprotokol for Hassing-Refs herreder SP 1 fol ibidem. fol. 28a 16. ibidem. 17. Kr. Skøder III s 591f 18. SP 1 fol Amtsskifteprotokol fo1. 328b 20. SP 1 fol. 52. Kilde: Sydthy Årbog 1993, side

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg sogn ved Holstebro er interessant. Den har leveret navn til en familie, som boede der omkring år

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Kristen Knudsen s gods i Thy

Kristen Knudsen s gods i Thy Kristen Knudsen s gods i Thy Af Erling Boddum, Randers Kristen Knudsen, ham med: KRISTEN KNUDSENS GODS I THY, hvem var han. Ja, bare jeg vidste det lidt bedre, end det er tilfældet i dag efter mange års

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Tvillingebrødrene de gamle smede 1864 1942

Tvillingebrødrene de gamle smede 1864 1942 Tvillingebrødrene de gamle smede 1864 1942 Af Elly Mardal, Hurup Efterskrift af Uggi Larsen, Bedsted Jens og Niels ses her ved gavlen af deres hus i Gammelby. Lige store lige brede lige tykke lige fede

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~ ADVOKATERNE HOVEDVAGTSGADE 8 Politimesteren på Frederiksberg, Juristsekretariatet, H owitzvej 30, CARSTEN HAUCH (H) ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) FLEMMING CLAUSEN (L) HENRIK PERREGAARD {H) ~--~~~~~~~------

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn Andersdatter Johanne 1640 Andersdatter Maren 1645 Andersen Jens 1640

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere