Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: Dok.: RLM40355 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. oktober Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S). Brian Mikkelsen / Lars Hjortnæs Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Spørgsmål nr. 40 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del): Svar: Ministeren bedes kommentere artiklen, Kaos i tinglysningen, i Berlingske Tidende den 8. oktober 2009, idet ministeren især bedes tage stilling til en eventuel autorisation af ejendomsmæglere. Til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, der vedrører kommentarer til artiklen Kaos i tinglysningen, har Justitsministeriet anmodet Domstolsstyrelsen om en udtalelse. Udtalelsen vedlægges som bilag til besvarelsen. Artiklen omhandler hovedsagelig de problemer, som har været forbundet med anvendelsen af tinglysningssystemets kladdefunktion, samt den lange sagsbehandlingstid for fuldmagter og den lange ventetid hos Tinglysningsrettens telefonhotline. Domstolsstyrelsen har i udtalelsen anført følgende om de problemer, der i begyndelsen viste sig med anvendelse af kladdefunktionen: Kladdefunktionen virkede ikke Kladdefunktionen på er et andet element, der i indkøringsperioden har skabt vanskeligheder for flere brugere. I de første uger kunne brugere således ikke gemme kladden til et skøde, men funktionen er efterfølgende blevet rettet og fungerer nu efter hensigten. Om den lange sagsbehandlingstid, som bl.a. har været forårsaget af behandlingen af et meget stort antal fuldmagter, og de initiativer, der er taget for at nedbringe denne sagsbehandlingstid, anfører Domstolsstyrelsen følgende i udtalelsen: Stort pres på papirfuldmagter En af de praktiske problemstillinger i indkøringsperioden har vist sig at være brugen af papirbaserede fuldmagter. I følge lovgrundlaget om digital tinglysning er disponentens brug af digital signatur fremover den primære måde at underskrive for eksempel et pantebrev eller et skøde på. Som en sekundær mulighed for de brugere, der af forskellige årsager ikke måtte have en digital signatur, blev der indført en såkaldt fuldmagtsordning, hvor køber og sælger kan give fuldmagt til f.eks. en professionel rådgiver, der på den baggrund kan signere digitalt på vegne af disponenten. 2

3 I praksis har den papirbaserede fuldmagtsordning vist sig at medføre flere problemer, fordi brugen af fuldmagter har været væsentlig mere udbredt end forventet. Det har medført kapacitetsproblemer i Tinglysningsretten, ligesom der i perioder har været betydelige tekniske vanskeligheder omkring opsætningen af det nødvendige skanningsudstyr. Tinglysningsretten modtager for tiden dagligt mellem og fuldmagter. Presset på fuldmagtsordningen har desværre betydet, at flere professionelle brugere har måttet vente op til flere uger på at få bekræftet, at de fremsendte fuldmagter er i orden og kan danne grundlag for tinglysning. Tinglysningsretten har i den forbindelse pointeret, at professionelle rådgivere i overensstemmelse med lovens hensigt kan anbefale deres klienter at skrive under med en digital signatur i stedet for at udfylde en fuldmagt eller tinglyse på forventet fuldmagt. For at nedbringe bunken af fuldmagter har Tinglysningsretten ansat yderligere fire medarbejdere og etableret et særligt hold af medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med at oprette fuldmagter. Holdet har i perioder arbejdet døgnet rundt i 3-holdsskift, og indsatsen har betydet, at bunken nu er nedbragt, således at der nu alene er en sagsbehandlingstid på fuldmagter på ca. 3-5 dage. Med henblik på at nedbringe antallet af tinglysningsekspeditioner, der sker ved anvendelse af fuldmagt, arbejder Domstolsstyrelsen sammen med It- og Telestyrelsen, Dansk Ejendomsmæglerforening og Danske Advokater på at udarbejde en folder, der forklarer, hvordan man kan anvende sin egen digitale signatur til at underskrive de dokumenter, man ønsker tinglyst. Domstolsstyrelsen har endvidere for så vidt angår den lange ventetid ved henvendelse til Tinglysningsrettens hotline anført følgende i udtalelsen: Lang ventetid i Tinglysningsrettens hotline Der har været og er fortsat et meget stort pres på Tinglysningsrettens hotline. Det har desværre resulteret i en betydelig ventetid for brugerne. I perioder har mange henvendelser omhandlet basale spørgsmål som digital signatur og grundlæggende information og vejledning om systemets funktion. Det har ikke på kort sigt vist sig muligt at forøge antallet af medarbejdere, der har tilstrækkelig viden om systemet til at besvare brugernes spørgsmål på en kvalificeret måde. For at lette presset på Tinglysningsrettens hotline har Tinglysningsretten og Domstolsstyrelsen styrket informatio- 3

4 nen på Tinglysningsrettens hjemmeside. Samtidig er der sat et arbejde i gang med at målrette eksisterende vejledninger til systemet i forhold til brugernes aktuelle spørgsmål. Herudover er der udarbejdet en særlig handlingsplan, der blandt andet med vikarbistand har medvirket til at nedbringe ventetiden i Tinglysningsrettens hotline. Den kortere ventetid har imidlertid ført til en stigning i antallet af opkald, ligesom kompleksiteten af spørgsmålene, der modtages, stiger i takt med at brugerne lærer systemet at kende. Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten overvåger løbende ventetiden i hotline med henblik på eventuelt at tage yderligere initiativer til at nedbringe ventetiden. I spørgsmålet anmodes der endvidere om en stillingtagen til en eventuel autorisation af ejendomsmæglere. Reglerne om autoriserede anmeldere fremgår af tinglysningslovens kapitel 7 b. Endvidere fremgår de nærmere regler vedrørende ansøgning om autorisation som anmelder af kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden. Det følger af tinglysningslovens 49 d, stk. 2, nr. 3, at personer, der i henhold til 25 i lov om omsætning af fast ejendom er registreret som ejendomsmægler, kan meddeles autorisation. Registrerede ejendomsmæglere har således mulighed for at søge om autorisation som anmelder. En sådan ansøgning skal indgives til Tinglysningsretten, jf. 14, stk. 1, i bekendtgørelsen om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden. De erhverv, herunder registrerede ejendomsmæglere, som efter tinglysningslovens 49 d, stk. 2, kan meddeles autorisation, er alle erhverv, der har godkendelse, beskikkelse, autorisation mv. efter anden lovgivning, og som er underkastet tilsyn. Opnåelse af godkendelse, beskikkelse, autorisation mv. efter den respektive lovgivning forudsætter overholdelse af en række vandelskrav og krav vedrørende økonomi. I forbindelse med ansøgning om autorisation som anmelder stilles der derfor ikke krav om særskilt dokumentation af disse kriterier, og der opnås dermed en mere smidig ansøgningsprocedure for de pågældende erhverv. Anvendelsesområdet for den autoriserede anmelderordning er begrænset til panterettigheder, jf. tinglysningslovens 49 c, stk. 1. Det følger således af denne bestemmelse, at autoriserede anmeldere ved anvendelse af egen digital signatur kan udstede og anmelde dokumenter vedrørende 4

5 panterettigheder i fast ejendom til tinglysning. Den autoriserede anmelderordning kan således ikke benyttes ved tinglysning af skøder og servitutter mv. Om baggrunden for begrænsningen af udstrækningen af anmelderordningen til panterettigheder, kan der henvises til pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 199 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) (Folketingstidende , tillæg A, s ). Det fremgår bl.a. heraf, at baggrunden for ordningen særligt skal findes i de vanskeligheder, der vil kunne forekomme, såfremt fuldmagtsordningen skulle anvendes i forbindelse med større lånekonverteringer. Endvidere fremgår det, at det har haft betydning for vurderingen af om ordningen burde gøres generel, at tinglysning af adkomst og byrder oftest ikke tidsmæssigt er så presserende som tinglysning af panterettigheder. Endvidere har det haft betydning, at eventuelle tab, som måtte være forbundet med fejlagtig tinglysning af pantebreve, normalt vil kunne erstattes fuldt ud af et pengebeløb, hvorimod tab, som måtte være forbundet med, at man f.eks. ikke opnår adkomst til en ejendom, ofte ikke alene er af økonomisk art, og at en økonomisk erstatning derfor i mange tilfælde ikke vil blive oplevet som en helt tilfredsstillende kompensation af den tabslidende. Det forhold, at der i indkøringsperioden har været vanskeligheder forbundet med anvendelse af fuldmagtsordningen i forbindelse med tinglysning af ejendomshandler, indebærer efter Justitsministeriets opfattelse ikke, at der er grundlag for generelt at udvide anmelderordningen til også at omfatte adkomstdokumenter. 5

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Varetagelse af tinglysningsopgaven Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1461 KØBENHAVN 2005 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING 7 1.1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Erhvervsjuridisk institut Cand. Merc. Jur. Hovedopgave Forfatter Vejleder Hans Henrik Edlund Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Med specielt fokus på pengemangeldoktrinen Handelshøjskolen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter) Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 107 Offentligt Civilafdelingen Dato: 12. januar 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2013-4000-0070 Dok.: 999451 Udkast Forslag til Lov om

Læs mere