SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august Juni 2007

2 INDLEDNING OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL LOKALPLAN NR ER FREMLAGT til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til og med 15. august 2007 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Fagsekretariatet for Teknik og Miljø Knudsvej Ry Lokalplanlægger: Joy Alrø Steen tlf Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD Vejledning...4 Hvad er en lokalplan...4 Hvornår laves der lokalplan...4 Lokalplanforslaget...5 Den endelige lokalplan...5 Retsvirkninger...5 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse...15 Bilag...16 Bilag 1: Matrikelkort (til print på A4 papir)...side 16 Bilag 2: Arealanvendelseskort (til print på A4 papir)...side 17 Bilag 3: Illustrationsskitser (til print på A3 papir)...side 18 Bilag 4: Screening for miljøvurdering af planen...side 20 Redegørelse...23 Lokalplanens baggrund og formål...23 Lokalplanområdet...23 Lokalplanområdets omgivelser...24 Lokalplanens indhold...24 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...25 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...27 Servitutter 27 Juni

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitser, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitserne er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Miljøscreening af planen, der synliggør, om planen kan få eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Juni

6 BESTEMMELSER - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at muliggøre områdets anvendelse til boligformål i form af åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse 1.2 at udlægge arealer med en hensigtsmæssig placering til veje, stier og fælles friarealer inden for området 1.3 at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, højde og ydre fremtræden, 1.4 at sikre at bebyggelsen får en hensigtsmæssig placering 1.5 at overføre en del af lokalplanens område fra landzone til byzone. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres delområderne Ia, Ib, Ic, IIa, IIb og III til byzone. Delområde IV forbliver i landzone. 2.2 Matrikeloversigt Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter en del af matr.nr. 10a Virring By, Fruering og en del af matr.nr. 11a Virring By, Fruering. 2.3 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III og IV som vist på kortbilag nr. 2. Delområderne underopdeles i Ia, Ib og Ic samt IIa og IIb. 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER 3 AREALANVENDELSE 3.1 Anvendelse, delområde I og II Delområderne I og II må kun anvendes til boligformål. 3.2 Anvendelse, delområde I Inden for delområde I må bebyggelse kun bestå af åben/lav bebyggelse i form af parcelhuse. 3.3 Anvendelse, delområde II Inden for delområde II må bebyggelse bestå af tæt/lav bebyggelse i form af række- og kædehuse o.lign. Alternativt kan delområde II dog anvendes til åben/ lav bebyggelse i overensstemmelse med bestemmelserne i delområde I. 3.4 Anvendelse, delområde I og II På den enkelte ejendom i delområde I må kun opføres eller indrettes én bolig. Såfremt delområde II udstykkes i enkeltejendomme, må der kun opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom. 3.5 Anvendelse, delområde III og IV Delområde III og IV må kun anvendes til veje, stier og fælles friareal. 3.6 Anvendelse, delområde I, II, III og IV Inden for området må der ikke foregå grundvandstruende aktiviteter. 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning til åben/lav boligbebyggelse af delområde I og II må i princippet kun ske i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan, og på en sådan måde, at det efter Kommunalbestyrelsens skøn tilgodeser virkeliggørelse af planen. 4.2 Såfremt delområde II anvendes til tæt/lav boligbebyggelse, må udstykning af delområdet kun foretages efter en særskilt udstyknings- og bebyggelsesplan, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen. 4.3 Inden for delområder til åben/lav boligbebyggelse Juni

8 BESTEMMELSER må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 700 m². Inden for delområder til tæt/lav boligbebyggelse må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 350 m². 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Bebyggelsesprocent, delområde I Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde I må ikke overstige Bebyggelsesprocent, delområde II Bebyggelsesprocenten for åben/lav bebyggelse i delområde II må ikke overstige 25. For tæt/lav bebyggelse i delområde II må bebyggelsesprocenten ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres i mere end 1½ etager. 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 6.2 Tage skal være i enten teglsten, betontagsten eller sort tagpap. 6.3 Ingen form for skiltning må finde sted. 6.4 Antenner, herunder parabolantenner, må ikke placeres således, at de er synlige fra offentligt tilgængeligt areal. 6.5 På bygningers tagflade kan tillades opsat solfanger. Der skal ved valg af solfanger tages hensyn til bebyggelsens karakter, således at der opnås den størst mulige visuelle tilpasning. Solfangere skal placeres, så de ikke medfører blændingsgener for 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER naboer, genboer og forbipasserende. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Der udlægges areal til fælles friareal i princippet som vist på kortbilag nr De fælles friarealer skal anlægges og beplantes af udstykkeren i forbindelse med byggemodningen efter en samlet plan, som skal godkendes af Skanderborg Kommune. De fælles friarealer skal henligge som græsarealer og evt. beplantes med naturligt hjemmehørende inden for delområdet. 7.3 I skel må hegn kun etableres som levende hegn. Levende hegn skal etableres som tæt, ubrudt bøgehæk. 7.4 Terrænregulering på mere end +/- 0.5 m i forhold til eksisterende terræn eller nærmere skel end 1 m må kun foretages med Skanderborg Kommunes tilladelse. Som grundlag for kommunens behandling af ansøgninger om terrænreguleringer, skal oplyses koter på eksisterende og fremtidigt terræn. Skæringslinjer ml. bygning/anlæg og eksisterende og fremtidigt terræn skal fremgå af bygge-/anlægsprojektet. 7.5 Bestemmelserne i afsnit 9.04 gælder dog ikke ved etableringen af veje og stier, idet eventuelle volde og skråninger i forbindelse hermed, skal tåles anlagt på de enkelte grunde som led i byggemodningen. 7.6 Foruden legeredskaber, må der ikke etableres bebyggelse inden for delområde III og IV. 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Toftegårdsvej Juni

10 BESTEMMELSER via én ny overkørsel, som vist på kortbilag nr Der er mulighed for at etablere vejadgang via Skovkildeparken i den sydvestlige del af lokalplanområdet, jf. kortbilag 1. Denne vejadgang vil ved senere lokalplanlægning af arealerne syd for nærværende lokalplanområde, blive nedklassificeret til sti. 8.3 Der udlægges areal til veje og stier i princippet som vist på kortbilag nr Vej A-B udlægges med en bredde på mindst 8 m. Vejen skal etableres med fast kørebanebelægning i en bredde af mindst 5 m og med fortov i den østlige side af vejudlægget. Vejen afsluttes med en vendeplads/torv. 8.5 Stien a-b skal udlægges i en bredde af mindst 4 m og anlægges som offentlig tilgængelig sti med belægning i en bredde af mindst 1,25 m. 8.6 Veje og vendepladser skal udføres med fast og tæt belægning med afledning af regnvand til kloaknet, således at der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. 8.7 Vejen A-B og stien a-b udlægges som privat fællesvej/-sti. 8.8 Overkørsler fra parceller til veje skal placeres min. 0,5 m fra kabelskabe, lysstandere og lignende. 8.9 I delområder til åben/lav skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig inklusiv garage/carport. Parkeringspladserne skal placeres på egen grund. I delområdet til tæt/lav skal der etableres mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig inklusiv garage/carport Indkørsler og parkeringspladser på privat grund skal udføres med fast belægning med afledning 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER af regnvand til kloaknet, således at der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området Inden for lokalplanområdet er det ikke tilladt at parkere lastbiler, anhængere, sættevogne, større trailere, både, campingvogne, containere o.lign. Dog kan det tillades at opbevare f.eks. robåde, kanoer o.lign., som kan skjules bag hæk eller hegn, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde Der er pålagt byggelinjer som vist på kortbilag 2: Langs Toftegårdsvej pålægges en byggelinje på 5 m fra vejskel. Langs boligvejen A-B pålægges en byggelinje på 3 m fra vejskel. Langs stien a-b samt fælles friarealer pålægges en byggelinje 3 m fra skel. Langs den østlige lokalplangrænse pålægges en byggelinje på 3 m. Ingen form for bebyggelse må opføres mellem byggelinjerne og skel Belysning på stamvejen skal udføres som parklamper. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Der må ikke fremføres luftledninger. 9.2 Der må ikke etableres synlige sende- eller modtageranlæg inden for lokalplanområdet. 9.3 Affaldsstativer til dagrenovation skal placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser, dvs. tæt på vejarealet. Affaldsstativer skal afskærmes. Alternativt skal renovation opbevares indendørs. 9.4 Transformere, pumpestationer og lignende kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende Juni

12 BESTEMMELSER 10 MILJØ Der er ingen bestemmelser vedrørende miljø. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Den til enhver tid værende ejer af en grund inden for lokalplanområdet skal være medlem af en grundejerforening for området Grundejerforeningen skal på udstykkerens foranledning stiftes, når 25 % af grundene er solgt ved betinget eller endeligt skøde Kommunen kan give tilladelse til at udvide grundejerforeningens område og kan i øvrigt kræve grundejerforeningen sammensluttet med andre grundejerforeninger Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder drift og vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal udfærdige et ordensreglement Grundejerforeningen skal fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at modtage skøde på de anlagte veje, stier og fælles friarealer. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER etableret de i 8 nævnte veje og stier, samt de i 7 nævnte friarealer. 13 LOKALPLAN OG BYPLAN- VEDTÆGT Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14 SERVITUTTER Der ophæves ingen servitutter. 15 RETSVIRKNINGER I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når ind sigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil. Juni

14 BESTEMMELSER 15.3 Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. 14 Skanderborg Kommune

15

16 SIGNATUR Lokalplangrænse LOKALPLAN NR KORTBILAG NR. 1 - Matrikelkort Skanderborg Kommune m

17 LOKALPLAN NR KORTBILAG NR. 2 - Arealanvendelseskort MÅL 1: 2000 Skanderborg Kommune m

18

19 LOKALPLAN NR KORTBILAG NR. 3 Illustrationsskitser MÅL 1: 3000 Skanderborg Kommune

20 Bilag 4: Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr Johannelunden S c r e e n i n g (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand (f.eks. arealer til bevægelse?) Svage grupper (f.eks. Handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen (f.eks. nærhed til landbrug, virksomheder) Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning X X Væsentlig positiv indvirkning Bemærkninger Der etableres en sti mellem Skovkildeparken og det nye område. Derfor vil nogle af de eksisterende boliger kunne opleve indbliksgener lige som deres udsyn fra boligen vil blive ændret som følge af de nye boliger. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede X dyr, planter el. naturtyper Eventuelle nærliggende X naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder Habitat-områder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning X Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening Okkerforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/fl ytning X Vand Overfl adevand, herunder påvirkning af X vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold X Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er i nogen grad taget hensyn hertil i lokalplanen, fx er der krav om fast belægning i indkørsler og på parkeringsplads, så der ikke sker betydelig nedsivning til grundvandet fra disse arealer.

21 S c r e e n i n g (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer Tidl. vandhul/vandløb på grunden genetablering/problemer med fundering Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafi k til og fra området Støj Støj under anlæg og drift Vibrationer under anlæg og drift Trafik Trafi kafvikling/belastning Cykelstier, rute til skole og fritid Støj Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Klimatiske forhold Eventuel påvirkning af klima Kulturarv Kulturhistoriske værdier Arkitektoniske værdier Arkæologiske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Materielle goder Materielle goder Helhedsplaner for området Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning X X X X X X X X X X X Væsentlig positiv indvirkning Bemærkninger Konklusion Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan ( 3, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. De parceller, som lokalplanforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at

22 medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes.

23 REDEGØRELSE Toftegårdsvej Skovkildeparken Luftfoto med lokalplanafgrænsning, vejnavne og evt. angivelse af særlige bebyggelser eller landskaber Skovkildeparken Lokalplanområdets afgrænsning. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er en henvendelse fra en privat interessent, som ønsker at etablere et mindre boligområde med mulighed for opførelse af forskellige boligtyper, dvs. åben/lav og tæt/lav boliger i Virring. Formålet med lokalplanen er at muliggøre udstykning af op til 19 parceller til åben/lav boligbebyggelse samt at udlægge veje, stier og grønne områder. En del af området kan alternativt anvendes til tæt/lav boligbebyggelse. I 1974 blev der udarbejdet en dispositionsplan for Virring. De grundlæggende principper i dispositionsplanen lægger vægt på en letopfattelig kvarteropdeling, grønne kiler imellem bebyggelsesenklaverne samt kontakt til det åbne land. Derudover ønskes det, at man skal bygge videre på den eksisterende struktur og vejnet. Nærværende lokalplan opfylder disse principper. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet ligger syd for Toftegårdsvej i udkanten af Virring. Området er et ca. 3 ha stort ubebygget, kuperet areal, og omfatter en del af matr. nr. 10a Virring By, Fruering og en del af matr.nr. 11a Virring Juni

24 REDEGØRELSE By, Fruering. Området, der er privatejet, ligger i landzone og har hidtil været anvendt til jordbrugsformål. LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet grænser op til Toftegårdsvej mod nord, mod vest op mod et eksisterende boligområde ved Skovkildeparken og mod syd og øst grænser området op til det åbne land. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen udlægger området til boligformål med tilhørende veje, stier og fælles friarealer. Lokalplanområdet opdeles i fire delområder; I, II, III og IV. Delområderne er underopdelt i Ia, Ib og Ic samt II a og IIb. Delområde I udlægges til boligformål, og der kan inden for delområdet etableres op til 11 boligparceller til åben/lav boligbebyggelse. Delområde II udlægges også til boligformål, og her er der mulighed for etablering af op til 8 boligparceller til åben/lav boligbebyggelse eller alternativt etablering af tæt/lav byggeri. Delområde III og IV udlægges til veje, stier og fælles friarealer til brug for hele lokalplanområdet. Der er udlagt mindre fælles friarealer imellem bebyggelsesenklaverne, således at det åbne land trækkes ind i bebyggelsen. De fælles friarealer skal anlægges og beplantes af udstykkeren i forbindelse med byggemodningen. Friarealerne tilsås med græs og beplantes med egnstypiske træer og buske. I delområde I må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. I delområde II må bebyggelsesprocenten for åben/lav bebyggelse ikke overstige 25. Såfremt delområde II anvendes til tæt/lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 35. I lokalplanplanområdet må bygningerne ikke opføres med mere end 1½ etage, og i en maksimal højde på 8,5 m målt efter reglerne i Bygningsreglementet. Da der inden for lokalplanområdet er kuperet terræn, giver dette gode 24 Skanderborg Kommune

25 REDEGØRELSE muligheder for opførelse af huse med kælder, som iht. bygningsreglementet ikke medregnes som etage. Lokalplanen indeholder bestemmelser om materialevalg, beplantning mv. der har til hensigt at give de enkelte parceller visse fælles træk, og sigter på at få det samlede område til at fremstå med et harmonisk præg. Der skal f.eks. etableres en tæt, ubrudt bøgehæk i skel mod det åbne land og de fælles friarealer, for at understrege en skarp overgang mellem by og land. Vej- og stiforhold Lokalplanområdet vil få adgang fra Toftegårdsvej ad en ny overkørsel. I forbindelse med udstykningen af området, vil der langs den sydlige/vestlige del af Toftegårdsvej frem til Engtoften blive anlagt fortov/cykelsti, således at bløde trafikanter er adskilt fra den tungere trafik. Der vil endvidere blive mulighed for etablering af vejadgang via Skovkildeparken i den sydvestlige del af lokalplanområdet. Ved fremtidig byudvikling i forlængelse af lokalplanområdet syd for Virring vil vejen fra Toftegårdsvej blive ført igennem til Svinsagervej, hvorved vejadgangen fra Skovkildeparken nedklassificeres til sti. VEJ- OG STIFORHOLD Den interne boligvej udlægges som privat fællesvej. Såfremt der ikke etableres vejadgang via Skovkildeparken, skal vejen afsluttes med en vendeplads. Der kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af f.eks. hævede flader på boligvejen. Der anlægges en stiforbindelse langs lokalplanområdets vestlige grænse. Stien giver mulighed for færdsel for bløde trafikanter mellem Skovkildeparken og Toftegårdsvej. Stien udlægges i min. 4 m bredde med en fast belægning i en bredde af min. 1,25 m. Parkering I delområder til åben/lav bebyggelse skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal placeres på egen grund, hvor garage/carport medregnes som én parkeringsplads. I delområdet til tæt/lav bebyggelse skal der anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig. PARKERING LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING I Regionplan 2005 betragtes lokalplanområdet som en afrunding af byen. Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfor der ikke må ske aktiviteter inden for området, Juni

26 REDEGØRELSE som kan påvirke grundvandet. Det betyder bl.a. er der ikke må foregå grundvandstruende aktiviteter, og at veje, indkørsler mv. skal anlægges med fast og tæt belægning med afledning af regnvand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. Der indarbejdes bestemmelser i lokalplan, som sikrer grundvandets beskyttelse. Lokalplanen anses for at være i overensstemmelse med regionplanen. KOMMUNEPLANEN Kommuneplanen Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for enkeltområde B i Kommuneplan , mens en mindre del i den sydlige del af lokalplanområdet ligger inden for enkeltområde L Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan ELFORSYNING ANTENNEFORHOLD VANDFORSYNING OPVARMNING KLOAKERING JORDFORURENING RENOVATION Elforsyning Elforsyning skal ske fra Østjysk Energi. Antenneforhold Området vil blive dækket af Skanderborg Antenneforening. Vandforsyning Vandforsyning skal ske i henhold til Skanderborg Kommunes vandforsyningsplan. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes kollektivt varmeforsy ningsanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisning. Kloakering Spildevand og regnvand afledes i henhold til Skanderborg Kommunes spildevandsplan Jordforurening Der er ikke tinglyst eller i matriklen registreret forurening på arealet. Skulle der i forbindelse med opførelse af nybyggeri eller ved anlægsarbejder o.l. opstå mistanke om forurening, skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt, og de relevante myndigheder underrettes således, at der kan iværksættes foranstaltninger til hindring af følgevirkninger. Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Skanderborg Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kommunes "Regulativ for Dagrenovation". Yderligere oplysninger findes på www. skidt.dk. 26 Skanderborg Kommune

27 REDEGØRELSE Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. En del af lokalplanområdet overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Landbrugsloven De berørte arealer er pålagt landbrugspligt. Inddragelse af arealerne til boligformål vil derfor kræve tilladelse efter landbrugsloven. Landbrugspligten kan ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse ophæves på erklæring fra landinspektøren, jf. landbrugslovens 6. Museumsloven Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme fortidsminder, oldsager el.lign. skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet og Skanderborg Museum tilkaldes for besigtigelse, jf. museumslovens 25 og 27. Lov om miljøvurdering Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af ) fordi planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og planforslaget omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 4. ZONEFORHOLD LANDBRUGSLOVEN MUSEUMSLOVEN LOV OM MILJØVURDERING Skanderborg Kommune vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet (se screeningsskemaet i bilag 4). TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. SERVITUTTER Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx Juni

28 REDEGØRELSE dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy nings selskaber, der dækker det pågældende område. 28 Skanderborg Kommune

29 REDEGØRELSE Juni

30

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere