Kvalitetsstandard Træning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Træning 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Træning 2015

2 Forord Denne kvalitetsstandard beskriver hvilken indsats, du kan forvente i Træning og Visitation, hvis du har behov for genoptræning eller vedligeholdelsestræning. Det betyder, at både selve indsatsen, indsatsens omfang og måden indsatsen leveres på, er beskrevet. Formålet med kvalitetsstandarden er, at du som borger i Holstebro Kommune kan se, hvilke forventninger du kan have til Holstebro Kommune, hvis du har brug for genoptræning eller vedligeholdelsestræning. Desuden beskriver kvalitetsstandarden de forventninger, Holstebro Kommune har til dig, når du er i et træningsforløb. Missionen for sundheds- og omsorgsområdet i Kultur og Sundhed er: Missionen er at fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og livsopfattelse bidrager vi med sundheds- og omsorgsindsatser inden for det fastlagte serviceniveau. Træning og Visitation har følgende kerneopgave og vision: Kerneopgaven er at, vi bidrager med en målrettet indsats så du kan klare dig selv bedst muligt Visionen er, at vi med fokus på kerneopgaven vil være rollemodel for sammenhæng, tilgængelighed og ordentlighed Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i Sundhedsloven og Serviceloven, samt det serviceniveau, som er godkendt af Holstebro Kommunes Social- og Sundhedsudvalg. Ulla Tørnæs Formand Social- og Sundhedsudvalget Holstebro Kommune Susanne Funch Næstformand Social- og Sundhedsudvalget Holstebro Kommune 2

3 Indhold Forord fra politikerne... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kvalitetsstandard for den almene genoptræning i henhold til 140 i Sundhedsloven Værdier og målsætninger... 5 Kriterier... 5 Henvisning og visitation af træning... 5 Leverandør af træning... 5 Befordring eller befordringsgodtgørelse... 6 Hvad koster træningen... 6 Aktiviteter... 6 Opfølgning... 7 Aktiviteter som ikke indgår i indsatsen... 7 Service og kvalitetskrav... 7 Kompetencekrav... 7 Kvalitetsmål... 7 Dokumentation/effektmål... 8 Opfølgning af kvalitetsmål... 8 Klage og ankemuligheder... 8 Lovgrundlag... 9 Kontaktinformationer... 9 Kvalitetsstandard for genoptræning i henhold til 86 stk. 1 i Serviceloven Værdier og målsætninger Kriterier Henvisning og visitation af træning Leverandør af træning Befordring Hvad koster træningen Aktiviteter Opfølgning Aktiviteter som ikke indgår i indsatsen Service og kvalitetskrav Kompetencekrav Kvalitetsmål Dokumentation/effektmål Opfølgning af kvalitetsmål Klage og ankemuligheder Lovgrundlag Kontaktinformationer

4 Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning i henhold til 86 stk. 2 i Serviceloven Værdier og målsætninger Kriterier Henvisning og visitation af træning Leverandør af træning Befordring Hvad koster træningen Aktiviteter Opfølgning Aktiviteter som ikke indgår i ydelsen Service og kvalitetskrav Kompetencekrav Kvalitetsmål Dokumentation/effektmål Opfølgning af kvalitetsmål for ydelsen Klage og ankemuligheder Lovgrundlag Kontaktinformationer

5 Kvalitetsstandard for den almene genoptræning i henhold til 140 i Sundhedsloven. Værdier og målsætninger Med udgangspunkt i genoptræningsplanen, søges indsatsen givet så borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Kriterier Alle borgere, der efter endt sygehusindlæggelse, bliver udskrevet med en genoptrænings-plan for almen genoptræning tilbydes træning. Det forventes, at borgeren bidrager og deltager aktivt i genoptræningsforløbet. Henvisning og visitation af træning Henvisning sker via fremsendelse af genoptræningsplaner udarbejdet på hospitalerne. Enhver med en genoptræningsplan er berettiget til genoptræning. Efter Træning og Visitations modtagelse af genoptræningsplan foretages visitation af fysioterapeut og/eller ergoterapeut. I forbindelse med visitationen foretages relevante undersøgelser og/eller tests med henblik på at tilrettelægge indholdet af genoptræningen. Der udarbejdes, i fællesskab med borgeren, en plan samt aktivitetsbetonede målbare mål for indsatsen. Leverandør af træning Ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter ansat på Træning og Visitation, Holstebro Kommune eller andre kommuner jvf. frit valgs ordning. Frit valgs ordning betyder, at borgere, der henvises med en genoptræningsplan, har ret til at vælge genoptræningstilbud i andre kommuner. Det er i så fald den valgte kommunes kvalitetsstandard og serviceniveau, der er gældende for genoptræningsforløbet. Holstebro kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage fritvalgspatienter, der har bopæl i en anden kommune, herunder hvis Holstebro kommune har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningsinstitutioner, og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Indsatsen leveres i sammenhæng med andre kommunale tilbud på det samlede rehabiliteringsområde. Dette med henblik på, at borgeren tilbydes 5

6 koordinerede indsatser og sammenhængende forløb. Her kan f. eks. være tale om samarbejde med hjemmeplejen, sundhedscenter, arbejdsmarkedsafdeling, etc. etc. Regionale tilbud, f.eks. regionshospitalerne. Befordring eller befordringsgodtgørelse Borgeren har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse efter følgende kriterier: (se i øvrigt bilag: Fribefordring til sygehusbehandling) Pensionister har adgang til befordring eller befordringsgodtgørelse. For at få befordringsgodtgørelse er det en betingelse, at udgiften overstiger kr. 25,- pr. retur. Ikke- pensionister har adgang til befordring eller befordringsgodtgørelse, når helbredstilstanden udelukker befordring med offentligt transportmiddel eller hvis afstanden til genoptræningsstedet overstiger 50 km. For at få befordringsgodtgørelse er det en betingelse, at udgiften overstiger kr. 60,- pr. retur. Borgere som er berettigede til befordringsgodtgørelse, skal som udgangspunkt selv sørge for transporten med det billigst forsvarlige befordringsmiddel. Hvad koster træningen Træningen er gratis. Redskaber, der anvendes til selvtræning i genoptræningsforløbet, stilles som udgangspunkt ikke til rådighed for borgeren. Ønsker borgeren, efter endt genoptræning, at erhverve mindre træningsredskaber (f.eks. elastikker, skumgummibolde, etc.) kan disse købes. Aktiviteter Målrettet og tidsbegrænset genoptræning, der tilrettelægges med udgangspunkt i genoptræningsplanen samt borgerens individuelle ressourcer og behov. Genoptræningen tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne og skal rettes imod borgerens funktionsnedsættelser. Træningen kan omfatte både fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser afhængigt af behovet for genoptræning. I beskrivelser af serviceniveau og indsats er beskrevet hvor mange gange borgeren kan modtage træning pr. uge. Det angivne antal er pr. faggruppe. Borgeren kan således modtage både fysioterapi og ergoterapi i op til det angivne antal samtidigt. 6

7 Indsatsens tidsmæssige omfang vil variere. Opnås de fastsatte mål ikke indenfor træningens tidsramme, kan terapeuten søge om at forlænge træningen. Dette træffes der i så fald beslutning om på et bevillingsmøde. Træningen kan foregå i tidsrummet 7-18 på hverdage. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre, i borgerens eget hjem og/eller i andre træningsfaciliteter. Dette tilrettelægges efter, hvad der efter en konkret individuel vurdering skønnes mest hensigtsmæssigt. Opfølgning I fællesskab med borgeren lægges en plan for, hvordan borgeren vedligeholder den genvundne funktions- og færdighedsevne, f.eks. ved selvtræning, henvisning til træning i henhold til 86 i Serviceloven eller øvrige tilbud Efter en konkret individuel vurdering aftales evt. opfølgning med borgeren. Aktiviteter som ikke indgår i indsatsen Specialiseret genoptræning. Genoptræning uden forudgående indlæggelse i henhold til 86 stk. 1 i Lov om Social Service. Vedligeholdende træning i henhold til 86 stk. 2 i Lov om Social Service. Træning af borgere, der efter endt hospitalsindlæggelse, bliver udskrevet uden en genoptræningsplan. Service og kvalitetskrav Kompetencekrav Autoriserede ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Træningen kan, efter en konkret individuel vurdering, uddelegeres til andet kompetent personale. Kvalitetsmål At der inden 3 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen, sendes informationsbrev til borgeren. At der efterfølgende foretages visitationssamtale med borgeren indenfor 10 arbejdsdage. At der under eller umiddelbart efter visitationssamtalen lægges plan for indsatsen sammen med borgeren. At planen derefter iværksættes. At mindst 80 % af borgere, der modtager genoptræning, opnår de i fællesskab opstillede mål eller en forbedret funktionsevne. 7

8 At indsatsen dokumenteres i Holstebro Kommunes elektroniske journalsystem senest en måned efter genoptræningsforløbets afslutning. Dokumentation/effektmål Der udføres ved opstart og afslutning af træningsforløbet undersøgelser/tests til hjælp i forhold til målsætningen for træning og til evaluering af det opnåede resultat. Der foretages indberetning af SKS-Koder som dokumentation til Sundhedsstyrelsen. Opfølgning af kvalitetsmål Den enkelte ergoterapeut eller fysioterapeut registrerer løbende, i hvilket omfang de opstillede kvalitetsmål nås. Klage og ankemuligheder Sundhedsloven 140, her kan der klages til: Patientombuddet over den sundhedsfaglige behandling der er modtaget (herunder patientrettigheder): o Undersøgelse o Fastlæggelse af, hvad patienten fejler (diagnose) o Behandling o Genoptræning o Pleje o Information om og samtykke til behandling o Aktindsigt i patientjournaler m.v. o Sundhedspersonernes tavshedspligt o Sundhedspersonerr udfærdigelse af erklæringer F.eks. kan man klage over, hvorvidt genoptræningsydelsen svarer til almindelig faglig standard. Klagen kan udløse kritik af behandlingsstedet eller af en sundhedsperson. Hvis patienten ønsker kritik af en bestemt sundhedsperson behandles klagen af Sundhedsvæsenets Disiplinærnævn Holstebro Kommune, Træning og Visitation, over politisk besluttet serviceniveau, ventetider, organisering og omfang. 8

9 Lovgrundlag Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Kontaktinformationer Træning og Visitation Thorsvej 65A 7500 Holstebro Tlf. nr Revideret september 2014 Godkendt af 9

10 Kvalitetsstandard for genoptræning i henhold til 86 stk. 1 i Serviceloven. Værdier og målsætninger At borgeren generhverver tabte funktioner eller udvikler sit funktions- og færdighedsniveau, så borgeren opnår så selvstændig og aktiv en tilværelse som muligt, ud fra de ressourcer og behov borgeren har. Kriterier Alle voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse, forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindsættelse. Borgeren skal efter en konkret individuel vurdering have behov for en målrettet genoptræning og være fundet i stand til at profitere af træning. Det forventes, at borgeren bidrager og deltager aktivt i træningsforløbet. Borgeren skal, i samarbejde med terapeuten, kunne sætte målbare mål for træningen. Afbud meddeles senest dagen før (og borgeren er selv ansvarlig for afbud til kørsel). Udeblivelse og afbud giver ikke automatisk ret til erstatningstræningtid Henvisning og visitation af træning Enhver kan henvende sig og ansøge om træning. Herefter foretages visitation af en fysioterapeut eller en ergoterapeut, hvorunder det afklares, om borgeren er berettiget til træning. I forbindelse med visitationen kan der foretages relevante undersøgelser og/eller tests med henblik på at tilrettelægge indholdet af genoptræningen. Der udarbejdes, i fællesskab med borgeren, en plan samt aktivitetsbetonede målbare mål for indsatsen. Det vurderes om der er behov for bevillingsbrev med beskrivelse af visitation. Leverandør af træning Ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter ansat i Træning og Visitation, Holstebro Kommune. Der er ikke frit valg i forhold til at modtage ydelsen i andre kommuner eller private leverandører. Indsatsen leveres i sammenhæng med andre kommunale tilbud på det samlede rehabiliteringsområde, med henblik på at borgeren tilbydes koordinerede indsatser og sammenhængende forløb. Her kan f. eks. være 10

11 tale om samarbejde med hjemmeplejen, sundhedscenter, arbejdsmarkedsafdeling, etc. Regionale tilbud, f.eks. regionshospitalerne, egen læge. Befordring Kørsel kan bevilges når følgende gør sig gældende: Borgeren er ikke i stand til at benytte offentligt transportmiddel. Borgeren har ikke/kan ikke føre egen bil eller motoriseret køretøj i øvrigt. Borgeren er i stand til at benytte kørselsordningen, m.h.t. materiel, køretider, tidspunkter, etc. Der er mulighed for at få en periodevis bevilling, såfremt en lægeerklæring kan attestere nødvendigheden heraf. f.eks. ved hjertelidelser, hvor man ikke kan tåle kulde. Borgeren har ingen pårørende, der kan transportere borgeren. Der er egenbetaling på kørslen svarende til kr. 47,- pr. returkørsel (pr ) Hvad koster træningen Træningen er gratis. Redskaber, der anvendes i genoptræningsforløbet, stilles til rådighed for borgeren. Ønsker borgeren, efter endt genoptræning, at erhverve mindre træningsredskaber (f.eks. elastikker, skumgummibolde, etc.) kan disse købes. Terapeuten kan yde rådgivning i forbindelse med borgerens behov for at anskaffe rollator, badebænk, gangbuk, stokke, gribetang m.v. Der er egenbetaling på kørselsordning, hvortil der visiteres som ovenfor beskrevet. Aktiviteter Målrettet og tidsbegrænset genoptræning, der tilrettelægges ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Genoptræningen tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne og skal rettes imod borgerens funktionsnedsættelser. Genoptræningen kan omfatte både fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser afhængigt af behovet for genoptræning. I beskrivelser af serviceniveau og indsats er beskrevet hvor mange gange borgeren kan modtage træning pr. uge. Træning og Visitations terapeuter aftaler indbyrdes, hvordan træningen bedst kan tilrettelægges i forhold til hvilken terapeut, evt. terapeuter, der skal udføre træningen. Indsatsens tidsmæssige omfang vil variere. Træningen kan foregå i tidsrummet 7-18 på hverdage. 11

12 De fastsatte mål evalueres og tilpasses løbende. Opnås de fastsatte mål ikke indenfor bevillingens tidsramme, kan terapeuten søge om at forlænge træningbevillingen. Dette træffes der i så fald beslutning om på et bevillingsmøde. Genoptræning kan foregå på et af kommunens træningscentre, i borgerens eget hjem og/eller i andre træningsfaciliteter. Dette tilrettelægges efter, hvad der efter en konkret individuel vurdering skønnes mest hensigtsmæssigt. Opfølgning I fællesskab med borgeren lægges en plan for, hvordan borgeren vedligeholder den genvundne funktions- og færdighedsevne, f.eks. ved selvtræning, henvisning til træning i henhold til 86 stk. 2 eller øvrige tilbud. Efter en konkret individuel vurdering aftales evt. opfølgning med borgeren. Aktiviteter som ikke indgår i indsatsen Ambulant genoptræning i henhold til 140 i Sundhedsloven. Vedligeholdende træning i henhold til 86 stk. 2 i Lov om Social Service. Træning i sundhedscenterregi i henhold til 79 i Lov om Social Service samt 119 i Sundhedsloven. Vederlagsfri fysioterapi i henhold til 140A i Sundhedsloven Service og kvalitetskrav Kompetencekrav Autoriserede ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Træningen kan, efter en konkret individuel vurdering, udføres med assistance fra andet kompetent personale. Kvalitetsmål At der inden for en uge tages kontakt til borgeren. At der efterfølgende foretages visitationssamtale efter aftale med borgeren. At der under eller umiddelbart efter visitationssamtalen lægges en målrettet plan for indsatsen sammen med borgeren. Der sendes bevillingsbrev. At planen derefter iværksættes. At mindst 80 % af borgere, der modtager genoptræning, opnår de i fællesskab opstillede mål eller en forbedret funktionsevne. At indsatsen dokumenteres i Holstebro Kommunes elektroniske journalsystem (Avaleo og SB-SYS) senest en måned efter genoptræningsforløbets afslutning. 12

13 Dokumentation/effektmål Der opstilles realistiske aktivitetsbetonede målbare mål. Hvor det er relevant, udføres der ved opstart og afslutning af træningsforløbet undersøgelser/tests til hjælp i forhold til målsætningen for træning og til evaluering af det opnåede resultat. Der dokumenteres i Holstebro kommunes dokumenthåndteringssystem (SB- SYS) samt i omsorgssystemet (Avaleo) Opfølgning af kvalitetsmål Den enkelte ergoterapeut eller fysioterapeut registrerer løbende, i hvilket omfang de opstillede kvalitetsmål nås. Klage og ankemuligheder Serviceloven 86, her kan klages til: Det Sociale Nævn over afgørelsen og/eller over at reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt Holstebro Kommune, Træning og Visitation, over personalet. Lovgrundlag Serviceloven 86 stk. 1 Lov om retssikkerhed , stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kontaktinformationer Træning og Visitation Thorsvej 65A 7500 Holstebro Tlf. nr Revideret september 2014 Godkendt af 13

14 Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning i henhold til 86 stk. 2 i Serviceloven. Værdier og målsætninger At borgeren vedligeholder sit nuværende funktions- og færdighedsniveau, så borgeren kan leve en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt, ud fra de ressourcer og behov borgeren har. Kriterier Alle voksne borgere, hvis funktions- og færdighedsevne er i risiko for at blive yderligere nedsat. Borgeren skal efter en konkret individuel vurdering have behov for en målrettet træning for at kunne vedligeholde fysiske og/eller psykiske funktioner, samt være fundet i stand til at profitere af træning. Den faglige vurdering kan være foretaget i samråd med egen læge. Det forventes, at borgeren bidrager og deltager aktivt i træningsforløbet. Borgeren skal, i samarbejde med terapeuten, kunne sætte målbare mål for træningen. Afbud meddeles senest dagen før (og borgeren er selv ansvarlig for afbud til kørsel). Udeblivelse og afbud giver ikke automatisk ret til erstatningstræningtid. Henvisning og visitation af træning Enhver kan henvende sig og ansøge om vedligeholdende træning. Herefter foretages visitation af en fysioterapeut eller en ergoterapeut, hvorunder det afklares, om borgeren er berettiget til træning. I forbindelse med visitationen kan der foretages relevante undersøgelser og/eller tests med henblik på at tilrettelægge indholdet af den vedligeholdende træning. I forbindelse med evt. visitation til bassintræning er det en forudsætning for visitationen, at borgerens træningsbehov ikke kan tilgodeses på anden måde og at borgeren kan profitere af vandets egenskaber. Der udarbejdes, i fællesskab med borgeren, en plan samt aktivitetsbetonede målbare mål for indsatsen. Det vurderes om der er behov for bevillingsbrev med beskrivelse af visitation. Leverandør af træning Ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter ansat i Træning og Visitation, Holstebro Kommune. 14

15 Der er ikke frit valg i forhold til at modtage ydelsen i andre kommuner eller private leverandører. Indsatsen leveres i sammenhæng med andre kommunale tilbud på det samlede rehabiliteringsområde, med henblik på at borgeren tilbydes koordinerede ydelser og sammenhængende forløb. Her kan f. eks. være tale om samarbejde med hjemmeplejen, sundhedscenter, dagcentre etc. Regionale tilbud, f.eks. regionshospitalerne, egen læge. Praksissektoren vedr. vederlagsfri fysioterapi. Befordring Kørsel kan bevilges når følgende gør sig gældende: Borgeren er ikke i stand til at benytte offentligt transportmiddel. Borgeren har ikke/kan ikke føre egen bil eller motoriseret køretøj i øvrigt. Borgeren er i stand til at benytte kørselsordningen, m.h.t. materiel, køretider, tidspunkter, etc. Der er mulighed for at få en periodevis bevilling, såfremt en lægeerklæring kan attestere nødvendigheden heraf. f.eks. ved hjertelidelser, hvor man ikke kan tåle kulde. Borgeren har ingen pårørende, der kan transportere borgeren. Der er egenbetaling på kørslen svarende til kr. 47,- pr. returkørsel (pr ) Hvad koster træningen Træningen er gratis. Redskaber, der anvendes i træningsforløbet, stilles til rådighed for borgeren. Ønsker borgeren, efter endt træning, at erhverve mindre træningsredskaber (f.eks. elastikker, skumgummibolde, etc.) kan disse købes. Der er egenbetaling på kørselsordning, hvortil der visiteres som ovenfor beskrevet. Aktiviteter Målrettet og tidsbegrænset vedligeholdende træning, der tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov. Den vedligeholdende træning tager udgangspunkt i borgerens nuværende funktions- og færdighedsniveau. Den vedligeholdende træning kan omfatte både fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser afhængigt af behovet for vedligeholdende træning. I beskrivelser af serviceniveau og indsats er beskrevet hvor mange gange borgeren kan modtage træning pr. uge. Træning og Visitations terapeuter aftaler indbyrdes, hvordan træningen bedst kan tilrettelægges i forhold til hvilken terapeut, evt. terapeuter, der skal udføre træningen. 15

16 Indsatsens tidsmæssige omfang vil variere. Træningen kan foregå i tidsrummet 7-18 på hverdage. De fastsatte mål evalueres og tilpasses løbende. Opnås de fastsatte mål ikke indenfor bevillingens tidsramme, kan terapeuten søge om at forlænge træningsbevillingen. Dette træffes der i så fald beslutning om på et bevillingsmøde. Den vedligeholdende træning kan foregå på et af kommunens træningscentre, i borgerens eget hjem og/eller i andre træningsfaciliteter. Dette tilrettelægges efter, hvad der efter en konkret individuel vurdering skønnes mest hensigtsmæssigt. Opfølgning I fællesskab med borgeren lægges en plan for, hvordan borgeren vedligeholder sin funktions- og færdighedsevne, f.eks. ved selvtræning eller øvrige tilbud. Efter en konkret individuel vurdering aftales evt. opfølgning med borgeren. Aktiviteter som ikke indgår i ydelsen Ambulant genoptræning i henhold til 140 i Sundhedsloven. Genoptræning i henhold til 86 stk. 1 i Lov om Social Service. Vederlagsfri fysioterapi i henhold til 140 A i Sundhedsloven. Træning i sundhedscenterregi i henhold til 79 i Lov om Social Service samt 119 i Sundhedsloven. Service og kvalitetskrav Kompetencekrav Autoriserede ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Træningen kan, efter en konkret individuel vurdering, uddelegeres til andet kompetent personale. Kvalitetsmål At der senest inden for 14 arbejdsdage efter henvendelsen tages kontakt til borgeren. At der efterfølgende foretages visitationssamtale efter aftale med borgeren. At der under eller umiddelbart efter visitationssamtalen lægges en målrettet plan for indsatsen sammen med borgeren. Der sendes bevillingsbrev. At planen derefter iværksættes. 16

17 At mindst 80 % af borgere, der modtager vedligeholdende træning, opnår de i fællesskab opstillede mål eller opnår en fastholdelse af funktions- og færdighedsevnen. At indsatsen dokumenteres i Holstebro Kommunes elektroniske journalsystem (Avaleo og SB-SYS) senest en måned efter træningsforløbets afslutning. Dokumentation/effektmål Der opstilles realistiske aktivitetsbetonede målbare mål. Hvor det er relevant, udføres der ved opstart og afslutning af træningsforløbet undersøgelser/tests til hjælp i forhold til målsætningen for træning og til evaluering af det opnåede resultat. Der dokumenteres i Holstebro kommunes dokumenthåndteringssystem (SB- SYS) samt i omsorgssystemet (Avaleo) Opfølgning af kvalitetsmål for ydelsen Den enkelte ergoterapeut eller fysioterapeut registrerer løbende, i hvilket omfang de opstillede kvalitetsmål nås. Klage og ankemuligheder Serviceloven 86, her kan klages til: Det Sociale Nævn over afgørelsen og/eller over at reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt Holstebro Kommune, Træning og Visitation, over personalet. Lovgrundlag Serviceloven 86 stk. 2 Lov om retssikkerhed , stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kontaktinformationer Træning og Visitation Thorsvej 65A 7500 Holstebro Tlf. nr Revideret september 2014 Godkendt af 17

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning 2013 Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om Social Service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2015

Kvalitetsstandard for genoptræning 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning 2015 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundhedsudvalgsmødet 13.04 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2015 Område Sundhed

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om Social Service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard efter sundhedsloven 140 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter sundhedsloven 140 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter sundhedsloven 140 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2013 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for træningsområdet. august 2011

Kvalitetsstandard for træningsområdet. august 2011 for træningsområdet august 2011 0 For træningsområdet i Herlev Kommune Kvalitetsstandarderne indeholder en generel serviceinformation, om den træning man som borger kan forvente, hvis man får behov for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING FREDERIKSHAVN KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET KVALITETSSTANDARD I denne kvalitetsstandard beskrives det politisk fastsatte serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015. Få et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt

Kvalitetsstandard 2015. Få et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt Træning Kvalitetsstandard 2015 Få et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt Formålet med træning Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er,

Læs mere

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune Gældende fra maj 2016 Genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 sags.id. 917426 /dok.id 917947

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 sags.id. 917426 /dok.id 917947 Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 sags.id. 917426 /dok.id 917947 Genoptræning 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 140 - sundhedsloven 86 stk. 1 - serviceloven 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Almindelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 19 Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. HVAD KAN INDGÅ

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. Voksenservice

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. Voksenservice Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning Voksenservice 1 2 1. Overordnede rammer 1.1 Formål med lovgivningen 1.2 Hvem kan modtage ydelsen Vedligeholdende træning At afhjælpe væsentlige følger af fysiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Korttidscenter. Med Korttidspladser og Rehabiliteringsklinik

Kvalitetsstandard for Korttidscenter. Med Korttidspladser og Rehabiliteringsklinik Kvalitetsstandard for Korttidscenter Med Korttidspladser og Rehabiliteringsklinik Definitioner Hvad består et Korttidscenter af? Korttidsplads: Et døgntilbud, hvor der kan tilbydes en målrettet specifik

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 18 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2016 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rehabiliteringsforløb. Serviceloven 83a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Rehabiliteringsforløb. Serviceloven 83a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Lovgrundlag Formål 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Godkendt i Byrådet den 31-01-2011 Lovgrundlag Servicelovens 95: "Stk. 1 Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Skive Kommune Ældreområdet

Skive Kommune Ældreområdet Skive Kommune Ældreområdet Kvalitetsstandard 2007 Side 1 af 13 1. Indledning...3 1.1. Om kvalitetsstandarden...3 1.2. Om indsatskataloget...3 2. Lovkrav til den kommunale service...3 3. Skive Kommunes

Læs mere

inkontinens servicedeklaration

inkontinens servicedeklaration inkontinens servicedeklaration 1 2 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning for Døvblinde Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for ledsagerordning og kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 973 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1605582 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne en overordnet information om Skanderborg Kommunes

Læs mere

Visitation til hjemmehjælp

Visitation til hjemmehjælp Visitation til hjemmehjælp Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan du får hjælp samt hvilke rettigheder, pligter

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014

1 of 5. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 of 5 2 of 5 Ydelse Intensiv og målrettet sygeplejeindsats, omsorgs- og plejeindsats, samt tryghed på en akutplads. Kan ved behov suppleres

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Hjerne- og Talehuset Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Velkommen til Hjerne- og Talehuset

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2013 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. Kvalitetsstandard Levering af til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Levering af til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL:

KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL: PLEJEBOLIGER TRYGHEDSBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE PLADSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 15 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Dag- og døgntilbud. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138. Ydelsens lovgrundlag

Dag- og døgntilbud. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138. Ydelsens lovgrundlag Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats Kvalitetsstandard Palliativ og terminal indsats Greve Kommune 2016 Side 1 af 6 Indhold 1.0 Baggrund... 3 1.1 Ændring i borgernes ønsker... 3 1.2 Palliativ behandling... 3 1.3 Palliativ indsats... 3 1.4

Læs mere

Lov om social service 97, Ledsagerordning

Lov om social service 97, Ledsagerordning Lov om social service 97, Ledsagerordning Servicelovens 97: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Myndighedsafdelingen Sagsbehandling og tidsfrister i henhold til følgende lovgivning: - Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED Støtte til bil Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Birgitte Ebbe Mathiesen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Birgitte.Ebbe.Mathiesen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/11042 Telefon: 76631334 Dato:

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Holstebro Kommune Januar 2009

Målbeskrivelse for klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Holstebro Kommune Januar 2009 Målbeskrivelse for klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Holstebro Kommune Januar 2009 Klinisk undervisning Holstebro Kommune 1 1. Det kliniske undervisningssteds ergoterapeutiske grundlag

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Serviceinformation. Sygepleje

Serviceinformation. Sygepleje Serviceinformation Sygepleje Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis Visitation og Leverandør

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem

Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem Få hjælp til at bevare en aktiv og selvstændig hverdag! I denne pjece kan du læse om dine muligheder for at få hjælp i dit hjem, hvis det af fysiske,

Læs mere

Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger

Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger Arbejdsgangsbeskrivelse for henvisninger Praktiserende læge henviser og adviserer kommunen om at henvisningen er lagt på Refhost (frikommuneloven) Den praktiserende læge henviser efter normal procedure

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Visiteret kørsel til læge og speciallæge

Visiteret kørsel til læge og speciallæge Visiteret kørsel til læge og speciallæge Visiteret kørsel Hvis du er pensionist og har nedsat funktionsniveau, kan du have ret til visiteret kørsel fra din bopæl eller dit faste opholdssted til læge og

Læs mere

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116.

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Thisted Kommune Side 1 af 5 Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Hvem kan komme i betragtning? 1. Personer med en varig nedsat funktionsevne,

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven:

Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven: Ydelseskatalog for socialpædagogisk vejledning efter 85 i Serviceloven: Indledning: I dette ydelseskatalog beskrives de ydelser, Ishøj Kommune tilbyder inden for rammerne af Servicelovens (SEL) 85. Ydelseskataloget

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 2. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Forløbsoversigt for indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse... 4 3

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard

Plejebolig. Kvalitetsstandard Plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for plejebolig Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om plejebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem

Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare en aktiv og selvstændig hverdag! - om rehabiliterende og kompenserende hjælp KÆRE BORGER Her kan du få mere at vide om

Læs mere

Træning og hjælp i dit hjem

Træning og hjælp i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630: Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-14. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem Få personlig og praktisk

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2015

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2015 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2015 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Center for Social og Sundhed Tiltrådt af Social og Sundhedsudvalget 5. september Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere