V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN"

Transkript

1 ELMEHUSENE 48 A, 2600 GLOSTRUP V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN Foreningens navn er Grundejerforeningen Platanparken, dens hjemsted er Albertslund kommune Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen, vil være at godkende af kommunalbestyrelsen Foreningens formål er at skabe og bevare et gunstigt boligmilieu for voksne og børn samt at overtage og administrere de til Platanparken s udstykning hørende tilkørselsveje, veje, stier, fællesarealer m.v., herunder at vedligeholde, renholde og snerydde m.m. de nævnte arealer. Foreningen er endvidere pligtig at overtage, drive og vedligeholde den til området hørende fælles varmecentral. De til området hørende fælles forsynings- og afløbsledninger, herunder vej- og stibelysnings- og varmtvandsledninger overtages og vedligeholdes af foreningen, medmindre anlæggene tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheder, N.E.S.A. eller lignende institutioner. I øvrigt afholder foreningen de arealerne påhvilende udgifter. 3. Foreningen er endvidere pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte blive pålignet én eller flere parceller inden for foreningens område Medlem af foreningen er enhver parcelkøber af matr. nr. 21 mæ, 23 f og 21 hs, Herstedøster by og sogn, og/eller parceller udstykket fra disse ejendomme Medlemskabet indtræder ved underskrift af købekontrakt, skøde eller anden form for adkomsterhvervelse af en af de førnævnte parceller Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin parcel og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har berigtiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue, og erlagt indskud (jvfr. 20) kan ikke fordres tilbagebetalt. Med hensyn til erlagte bidrag til foreningens udgifter til varmecen-

2 tralens drift m.v., (jvfr. 21), foretages der ved et medlems fraflytning almindelig afregning vedr. indbetalte varmebidrag m.m. indtil fraflytningsdagen med ret for foreningen til efter regnskabsafslutningen at afkræve det udtrådte medlem et eventuelt restbidrag Foreningen skal på kommunalbestyrelsens forlangende være pligtig til som medlemmer at optage ejere af parceller udstykket fra matr. nr. 21 b og 31 c begge af Herstedøster by og sogn Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem byggepligt eller solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtelser Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. 6. GENERALFORSAMLINGEN 6.1. Generalforsamlingen er - inden for de ved vedtægterne fastsatte grænser - den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. På generalforsamlingen 1) Afgives beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 2) Fremlægges det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning. 3) Foretages valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer som angivet i 14. 4) Vælges 2 bestyrelsessupleanter. 5) Vælges en revisor og en suppleant, jvfr. 14 stk. 4. 6) Forhandles og stemmes over eventuelt fremkomne forslag. 7) Fastsættes det kommende års kontingent. 8) Fastsættes det kommende års varmebidrag, jvfr. 21. Forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må - for at blive behandlede - være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden hvert års 20. april.

3 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt parcelejer efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse Ethvert af foreningens mdlemmer med ægtefælle, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingn enten personligt eller ved fuldmægtig, der så må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden for ægtefælle. Fuldmagt overleveres dirigenten, forinden stemmeafgivning kan finde sted. Ingen mødende kan dog have mere end én fuldmagt. Lejere af huse har møde- og taleret på generalforsamlingen, men har ingen stemmeret Generalforsamligen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange der har givet møde. Hver pacel har én stemme Til vedtagelse af beslutiger, der går ud på foradring i forenigens love, dens opløsning eller sammenslutning med anden forenng eller selskab, kræver dog, at mindst ¾ af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når ¾ af de mødte stemmer derfor En sådan beslutning er dog først gyldig, når den er godkendt af Albertslund kommune, jvfr På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrødende den indre orden og afstemningen Dirigenten skal, når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse og revisor skal altid ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring derom Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft.

4 BESTYRELSEN Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne og/eller disses ægtefæller og består af formand, kasserer og 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således formanden og to medlemmer afgår i ulige år, kasseren og det tredje medlem i lige år På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en revisor, der fungerer i 2 år, og en suppleant Genvalg af bestyrelse og revisor kan finde sted Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til formanden, kassereren og revisoren. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender, desuden dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift to i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe, samt udøver det sammensteds ommeldte tilsyn, alt i overensstemmelse med de af Albertslund kommune meddelte forskrifter Bestyrelsen ansætter om fornødent lønnet varmemester, inspetør eller anden medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser. Vederlagt fastsættes af bestyrelsen. Ingen af grundejerforeningen ansat må uanset bestemmelsen i 16 være medlem af bestyrelsen Bestyrelsen vælger selv næstformand til at træde i formandens sted hvor denne er forhindret, og sekretær. Bestyrelen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstfomanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens - i dennes forfald næstformanden stemme den afgørende. Over bestyresens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer Kassereren er pligtig at stille kaution eller tegne en kautionsforsikring efter bestyrelsens bestemmelser. Omkostningerne herved betales af bestyrelsen Ethvert medlem er på sift pligtig til at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af denne.

5 Ved behandlinger på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af spørgsmål, der alene angår et af bestyrelsesens medlemmer eller andre af de mødende (personlig), har de pågældende og deres ægtefæller, værge eller kurator ingen stemmeret, ligesom de ej heller, efter at der er givet dem adgang til over for bestyrelsen eller forsamlingen at motiere deres stilling, har ret til at være til stede under afstemningen Revisoren har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag. 19. REGNSKABET Foreningens regnskabsår er 1. april til 31. marts. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftensen til 31. marts Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til dækning af foreningens udgifter i.h.t. 2, jvfr. dog Kontingentet (fornævnte bidrag) forfalder hvets års 1. juni for det løbende år og betales portofrit for foreningen til kassereren eller på et af bestyrelsen anvist betalingssted inden juni måneds udgang Såfremt noget medlem undlader rettidigt at betale kontingent - ordinært eller ekstraordinært - er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig incasso skadeløst for foreningen Drift m.v. jvfr. nedenfor, af varmecentralen med tilhørende fællesanlæg vil være at holde uden for foreningens øvrige virksomhed. Der føres særskilt regnskab med samme regnskabsår som foreningens almindelige regnskabsår På hvert års generalforsamling fastsættes størrelsen af medlemmernes aconto bidrag til varmecentralen og -anlæggets drift, pasning og vedligeholdelse. Endvidere skal der ved fastsættelsen af det årlige bidrag tages hensyn til sædvanlige afskrivninger på det eksisterende anlæg og foretages henlæggelser til nyanskaffelser m.v De vedtagne bidrag betales i rater efter bestyrelsens anvisning til foreningen, jvfr. i øvrigt om indbetaling og inddrivelse i 20.

6 21.4. Såfremt det i regnskabsåret måtte vise sig, at de vedtagne bidrag er eller har været utilstrækkelige, uanset årsagen hertil er bestyrelsen efter sit skøn berettiget til for den resterende del af regnskabsåret at opkræve forhøjede aconto bidrag. Ved regnskabsårets afslutning foretages endelig regulering. 22. SÆRLIGE BESTEMMELSER Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved, at Albertslund kommune overtager de foreningen tilhørende arealer, ligesom dens mulige formue skal tilfalde Albertslund kommune Således vedtaget på ordinær genralforsamling den og på ekstraordinær generalforsamling den Foranstående vedtægter for Grundejerforeningen PLATANPARKEN godkendes. Den 10. september 1974 p.k.v. Sv. A. Madsen (sign) / C. Høgh (sign) Borgmester Stadsingeniør

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere