Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent: Der blev budt velkommen af formand Erik Schmidt. Bestyrelsen foreslog Mads Lund, Pilumvej 14 og da der ikke var andre forslag kunne Mads godkendes. Mads Lund kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og kunne ligeledes godkende dagsordenen i samråd med alle tilstedeværende i lokalet. Forslaget til vedtægtsændring kan ikke behandles pga. der ikke er stort nok fremmøde på generalforsamlingen, men man blev enige om, at lave en vejledende afstemning om forslaget. Pkt. 3. Bestyrelsens beretning: 2010 har været et begivenheds rigt år for grundejerforeningen. Det startede med tre nyvalg til bestyrelsen, og lige før vi skulle have det første møde meldte Palle Hansen at han gerne ville trække sig på grund af tidnød og at han var på vej væk fra området, bestyrelsen efterkom ønsket og indkaldte suppleanten Leif Larsen. På det første møde i bestyrelsen kom legepladsudvalget med et oplæg til ny legeplads. Udvalget havde forskellige løsningsmodeller, der beløb sig fra kr og til kr. Efter en grundig drøftelse enedes bestyrelsen om at give udvalget frie hænder, blot de holdt sig i området af 90000kr Bygge ansøgning blev indsendt, men på grund af at vi ikke havde skøde på jorden, skulle Hans Peter Lei underskrive ansøgningen, og efter et besøg på kommunen lykkedes det at få tilladelsen, og udvalget gik i gang. Resultatet kender i alle sammen og det fortjener en stor ros. Godkendelse til ibrugtagning fra kommunen forelå d. 2/9 og legepladsen blev officielt indviet ved et arrangement den 19/9. Der var et pænt fremmøde og der blev serveret pølser og øl/vand til de fremmødte. Legepladsen skal godkendes hvert år og vi har fået en logbog som skal føres med notater 4 gange om året Vi har lavet et ordensreglement for legepladsen som kan ses på vores hjemmeside. For at gøre det mere sikkert for børnene at færdes på vejene dertil, har vi bestilt et skilt med legende børn, som skal sættes op på Vrangager

2 For at kunne få skøde på vores arealer skulle vi registreres og have et cvr. nr. det var nemt at få og det skal fornyes hvert år. Skødet derimod krævede megen korrespondance med advokat, da den nye bestyrelse skulle opdateres med vitterlighedsvidner og protokoludskrifter mm., og det blev da også november inden skødet kom. Skødet opbevares hos sekretæren. Fjordudvalget har også været aktiv, ud over at slå græs og holde arealet pænt, indvilgede de i at arrangere skt. Hans bål. Det var pænt besøgt og bestyrelsen håber at det kan blive en tradition med bål ved stranden til skt. Hans. Udvalget til etablering af indgangsparti har også været aktiv og kommet med et par forslag til løsning. Bestyrelsen har drøftet dem og sat det lidt i bero, da vi først skal være sikre på at vi må kaldes Nyvesterris. Får vi navnet godkendt vil vi dog arbejde videre og hvis der er nogle der har nogen specielle forslag så kom med dem Vi har i bestyrelsen diskuteret om det rimelige i at der er fodbold mål på fælles arealerne. Vi er af den opfattelse at fælles arealerne er til leg og aktiviteter, og der kommer fodbold mål ind under. Vi henstiller til at de flyttes en gang imellem for at undgå nedslidning af græsset, og for at det er nemmere at slå. Der har været klager over løse hunde i området, vi har drøftet problemet. Generelt opfører hundeejere, og hunde sig pænt og som de skal, det er bestyrelsens hensigt at tage kontakt til de enkelte der er problemer med. Vi vil lave et link på hjemmesiden der henviser til hundeloven. En af vore gadelamper er blevet beskadiget i vinter, den uheldige meldte sig heldigvis og det blev meldt det til forsikringen, og det vil derfor ikke berøre os økonomisk. Det forholder sig jo sådan at vi selv skal vedligeholde vores lamper, hvorimod driften og el betales af kommunen. Vedligeholdelse af de grønne arealer, som jo er foreningens største udgift, er igen i år foretaget af Jørgen Søndergård, og området har da også fremstået pænt og ordentlig, dog har det knebet lidt med læbælterne, og dette er drøftedes med Jørgen Søndergård, som lovede at forbedre forholdet. Vintervedligeholdelse af veje og stier forestås også igen i år af kommunen, og det har ikke været nogen klager og udgiften har da heller ikke været afskrækkende, når man ser i lyset af at det har været 2 hårde vintre med megen sne. Tallene i regnskabet stammer fra sidste halvår af 2009 og hele 2010, men den største udgift har uden tvivl været i Foreningen hjemmeside er blevet er blevet udbygget og forbedret i årets løb, stor tak til Ole for det store arbejde, og jeg håber mange vil bruge hjemmesiden til oplysninger og debat Bestyrelsen har afholdt 5 møder i det forløbne år og jeg vil gerne takke for samarbejdet og det udførte arbejde, ligeledes stor tak til udvalg og andre der har arbejdet for foreningens virke og trivsel. Under den efterfølgende debat blev der diskuteret fodboldmål, græsslåning, legende børn og hastigheder på vejene. Beretningen blev godkendt!

3 Pkt. 4. Godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår: Det reviderede og underskrevne regnskabet af foreningen blev vist på fremviser og gennemgået af foreningens kasser Jens Palle. Regnskabet blev godkendt! Pkt. 5. Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår: Budgettet for 2011 blev vist på fremviser og gennemgået af foreningens kasser Jens Palle. Der var en debat om hvor stor en kapital, som foreningen skal have. Budgettet blev godkendt! Pkt. 6. Indkomne forslag: a) Forslag fra bestyrelsen, om at ændre 1, hvor foreningsnavn skal ændres til Nyvesterris. Der blev debatteret stavemåde og man blev enige om, at foreningen navn skal staves NyVesterris. Alle fremmødte stemte for i den vejledende afstemning, og bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret, så vi kan få foreningens navn på plads. b) Andelsboligforening 3 fremlagde forslag om at plante hurtigt voksende træer omkring legepladsen. Forslaget blev debatteret og kom til afstemning: 16 stemte for og ingen stemte imod. Forslaget vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med det. c) Forslag fra Risager 49 om at der hvert år hensættes et passende beløb til brug ved senere nødvendige asfalteringsopgaver af vejen i området. Forslagsstillerne foreslår kr. per år hvilket svarer til 350 kr per husstand. Der var en stor debat om, det er det rigtige tidspunkt, at begynde at spare op, og hvor stor beløbet skulle være. Der kom et ændringsforslag om 100 kr. per husstand. Der blev konstateret, at der er en ekstra opkrævning udover det almindelige kontingent. Der kom afstemning om begge forslag, først det til 350 kr. per husstand: For 7, imod 27. Derefter ændringsforslaget om 100 kr. per husstand: For 21, imod 4. Forslaget vedtaget. Der indsættes 100 kr. per husstand per år på en særskilt spæret vejkonto til vedligeholdelse af asfalt i området. Pkt. 7. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer: Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med 200 kr. om året j.fr. vedtagne budget, så kontingentstigningen er på samlet 300 kr./året. Godkendt.

4 Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Ole Friis, Risager 21, Genvalgt. Leif Larsen, Lillebro 8, Genvalgt. Pkt. 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Thorvald Jepsen, Risager 27. Genvalgt. Henrik Kjældgaard, Pilumvej 17, Valgt. Pkt. 10. Valg af 1 revisor: Birgitte Nissen, Risager 49 blev genvalgt. Pkt. 11. Valg af revisorsuppleant: Mads Lund, Pilumvej 14 blev genvalgt. Pkt. 12. Valg til evt. udvalg: Pkt. 13. Eventuelt: a). Indkørselsudvalg: Kaj Nissen, Risager 49 og Gert Berndt, Risager 45 blev genvalgt. Thomas Martin, Lillebro 1, valgt. b). Legepladsudvalg: Anne Marie Sørensen, Lillebro 5 blev genvalgt. Leif Lassen, Lillebro 8, blev genvalgt. c). Fjordlodden. Erik Scmidt, Pilumvej 21 blev valgt. Jesper Sørensen, Risager 57 blev valgt. Nis Lund, Pilumvej 4 blev valgt. Kaj Nissen, Risager 49 blev valgt. Under eventuelt kom følgende. 1. Der blev vist et eksempel på et skilt med vores navn ved indkørslen. Der er var stor stemning for, at det skal være en natursten der kommer til at stå der. 2. Der var spørgsmål, om hjemmesiden bliver brugt, og det gør den.. 3. Beplantning af vores støjvold ud mod Fjelstrupvej. Der kom forslag om en arbejdsdag til vedligeholdelse af skrænten.. 4. Haderslev kommune skal opfordres til at flytte byskiltet. Jørgen mente ikke det kan flyttes pga. love og regler.. 5. OI skov området ved vores udstykning, menes der at der foregår narkosalg og andet kriminelt. Der er fundet kanyler, fårehuder mm. Jørgen opfordrede til at melde det til politiet hver gang man støder på noget mistænksomt.

5 6. Hastigheden i området blev bragt på bane igen. Man ønsker den sat ned. Det blev foreslået, at hver enkelt konfronterer dem som kører for stærkt. PAS PÅ HINANDEN. Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden afsluttende generalforsamlingen. Referent: Ole Friis Underskrift: Dirigent Mads Lund Underskrift: Formand Erik Schmidt.

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere