MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK

2

3 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel Display 4 Betjeningsknapper 4 Indstillinger Effektniveau 5 Pilleindstilling 5 Manuel pausefyring 5 Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse 6 Til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring 7 Håndtering 7 Opstilling 7 Installationskontrol 7 Montering Montering af på Pellux Montering af på en anden kedel 9 Pillesnegl (tilbehør) 9 Trækregulator (tilbehør) 10 El-tilslutning El-tilslutning af 11 El-tilslutning af til Pellux El-tilslutning af til en anden kedel 11 Pillesnegl 11 Igangsætning og justering Normal start 12 Normal start med ild i pillebrænderen 12 Normalstart uden at styresystemet registrerer ild 12 Brænder stop 12 Nødstop 12 Genindstilling af fabriksindstillinger 12 Indstilling af pillemængde 12 Andet Styring Generelt 13 Menuer 14 Styring 16 Tiltag ved driftsforstyrrelser Fejlsøgning 18 Indikationer på taldisplayet 18 Service Rengøring af fotocelle 20 Årligt eftersyn eller efter behov (udføres af fagfolk) 20 Komponentplacering 21 Komponentliste 22 Dimensioner El-diagram Tilkobling af med Pellux Tilkobling af med en anden kedel 25 Tekniske specifikationer Medfølgende tilbehørssæt Tilførselsrør inkl. 2 skruer 26 Medfølgende stik 26 4-leder 26 Greb 26 Pilleramme og 2 skruer 26 Isoleringsfilt 26 Temperaturføler 26 Tilbehør Sikkerhed 1

4 Til boligejeren Generelt Generelt Træpillebrænderen er beregnet til fyring med træpiller, når udstyret er sammenkoblet med en varmekedel. Der må ikke fyres med andre brændbare materialer i træpillebrænder. Træpillebrænderen monteres i kedelrum, der opfylder myndighedernes byggeregler. Med forbehold for konstruktionsændringer. Udfyldes, når produktet er installeret Serienummer (103) skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. Installationsdato Montører Menu Fabriksindstilling Mulig indstilling Indstillet værdi Effektniveau 1=12 kw 1, 2, 3 ON/OFF temperatur ON 72 C - OFF 82 C Diff min 5 C Pilleindstilling 100 % % Menu/avanceret Tilfældigt tal +5 Indstilling 1100 g/6 min Energiindhold 48 kw/10 kg Her indføres evt. ændringer af grundindstillingsværdierne. Ikke justerbart 45 kw-60 kw Ikke justerbart Dato Underskrift På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE

5 Til boligejeren Systembeskrivelse Systembeskrivelse Funktionsprincip er en pillebrænder, der er beregnet til opvarmning af villaer og mindre ejendomme med træpiller med en diameter på 6-10 mm. Pillebrænderen har tre fabriksindstillede effektniveauer og indbygget termostat, men kan også styres af kedlens termostat. er konstrueret med faldskaktsprincip, automatisk eltænding,, og automatisk ristrengøring. Når termostaten er kommet op på brydetemperaturen, foretages en pausefyring. Ved termostattilkobling skydes risten ud og skrabes ren, inden pillerne begynder at blive tilført. Dette medfører længere driftstider uden behov for at fjerne pillebrænderen fra kedlen. Det er kedlens askerum, der bestemmer, hvor mange piller der kan brændes, før kedlen skal tømmes for aske. Dog bør konvektionsdelene i kedlen rengøres med jævne mellemrum for at bibeholde varmeanlæggets høje virkningsgrad. Systemprincip M RC 3

6 Til boligejeren Frontpanel Frontpanel Display Første linje PAUSE OFF FC: 0% Anden linje M - + E Betjeningsknapper Display Første linje Beskrivelse af aktuel visningsparameter. Ved stilstand vises Pause, ved drift vises menuen Fyring. Anden linje Aktuel indstilling vises i displayets nederste venstre hjørne. Ny værdi indstilles i displayets nederste højre hjørne. Betjeningsknapper Menuknap M Den denne knap vælges de forskellige menuer i menusystemet. Med denne knap aktiverer eller bekræfter man også en eventuel ændring. Minusknap - Med denne knap bladrer man i menuerne (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. Plusknap + Med denne knap bladrer man i menuerne (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Exitknap E Forlader menutræet uden at gemme (og fortryder indgang i menuen) 4

7 Til boligejeren Indstillinger Indstillinger Effektniveau har tre fabriksindstillede effektniveauer, 12, 15 og 18 kw. Aktuelt effektniveau vises i displayet ved drift. For at brænderen kan få så lange driftstider som muligt bør man vælge så lavt et effektniveau som muligt, men ikke så lavt, at inde- og/eller varmtvandskomforten forringes. TIP! Årstidernes skift gør, at det mange gange kan være hensigtsmæssigt at ændre effektniveauet nogle gange i årets løb. Forøg eller formindsk effekt 1. Hold menuknappen inde for at låse displayet op. 2. Tryk på menuknappen. 3. Tryk på plus- eller minusknappen for at forøge eller formindske effekten. 4. Tryk på menuknappen for at bekræfte den nye indstilling. Pilleindstilling Ved ændring af pillekvalitet og/eller pilleleverandør kan det være nødvendigt at justere brænderen. Dette foretages i menuen Pilleindstilling. Ved korrekt indstilling er opfyringsstedets vægge lysegrå. Hvis opfyringsstedets vægge er sorte, skal du mindske pilleindstillingen. Hvis opfyringsstedets vægge er hvide, skal du forøge pilleindstillingen. Forøge/formindske pilleindstilling 1. Hold menuknappen inde for at låse displayet op. 2. Tryk på plusknappen, indtil du kommer til Pilletstrim. 3. Tryk på menuknappen. 4. Tryk på plus- eller minusknappen for at forøge eller formindske pilleindstilling. Ofte er det passende at ændre med 5-10 % og derefter kontrollere resultatet af ændringen. 5. Tryk på menuknappen for at bekræfte den nye indstilling. Manuel pausefyring For at lukke brænderen ned på en kontrolleret måde, hvis der for eksempel kommer skorstensfejer. Aktiver manuel pausefyring 1. Hold menuknappen inde for at låse displayet op. 2. Tryk på plusknappen, indtil du kommer til Efterbrændings tid.. 3. Tryk på menuknappen. 4. Tryk på menuknappen for at aktivere manuel pausefyring eller på enter-knappen for at fortryde. 5

8 Til boligejeren Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse er udviklet til at kræve et minimum af vedligeholdelse. En stor del af den vedligeholdelse, der kræves, hænger direkte sammen med kvaliteten og størrelsen af de træpiller, der bruges. Rengøring og askehåndtering 104 BEMÆRK Før service og vedligeholdelse påbegyndes, skal anlægget gøres spændingsfrit ved at afbryde hovedstrømmen. Ved forbrænding af træpiller er restproduktet ca. 0,5 1 % aske. Forbrændingsarealet i kombination med brændstoffet og forbruget giver hurtigt erfaring om, hvor ofte brænderen skal rengøres. Asken skal opbevares i lukkede beholdere. Brænderen rengøres efter et pilleforbrug på 2000 kg. Under forudsætning af at kedlen kan klare askemængden, inden kedlen er fuld, og at der fyres med piller af god kvalitet. Det anbefales at feje kedlens konvektionsdele mindst 2 gange pr. måned. 1. Drej termostaten ned, og lad blæseren køre i ca. 4 min. (efterbrændingstid) eller foretag en ny pausefyring i menuen Pausefyring. 2. Afbryd strømmen, og lad brænderen køle af, så risikoen for brandskader elimineres. 3. Tag brænderen ud af kedlen, fjern evt. tilslutningskabler fra brænderen. 4. Rengør tilførselsrøret (104) med en flaskerenser eller et andet passende redskab. 5. Skrab tændplade (107) og rist (105) rene, rengør hullerne i risten. 6. Tag asken ud af brænderen og evt. af kedlen. BEMÆRK Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og fejning skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. Anbefalinger til piller Følg svensk standard SS Der skal udføres en indstilling med instrument, hvis man skifter træpillestørrelse eller -kvalitet. Træpillerne skal opbevares tørt og beskyttes mod vejret. 6

9 Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren er beregnet til opvarmning af villaer og mindre ejendomme. Pillebrænderen monteres i varmekedler og erstatter et olieforbrug på op til ca. 6 m³/år. Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares stående og tørt. Håndtering Kontrolpunkter før installation: Kontroller, at placeringen af anlægget opfylder gældende normer for brandsikkerhed. Kontakt skorstensfejeren for at få kedel og skorsten godkendt til træpillefyring. Kontroller, at kedelrummet opfylder myndighedernes byggeregler. TIP! Kontakt bygge- og miljøkontoret i din kommune for at sikre enklere byggetilladelse/anmeldelse af installationen. Installationskontrol Pillebrændere må først tages i drift, når man har sikret, at røgen kan passere frit gennem kedlen og ud via skorstenen. Kontroller, om der er risiko for kondens i røgkanalen ved at måle røggastemperaturen 1 m ned fra skorstenens top. Hvis temperaturen er under 80 C om vinteren, er der risiko for kondens. Hvis røggastemperaturen kun er et par grader under 80 C, kan det være tilstrækkeligt at installere en trækregulator på røggaskanalen i kedelrummet, mellem kedel og skorsten. Hvis røggastemperaturen er under 75 C, bør der installeres et indsatsrør i hele skorstenens længde. BEMÆRK Brænderen skal indstilles ved hjælp af et røggasanalyseinstrument for at sikre optimal forbrænding. Der skal udføres en indstilling med instrument, hvis man skifter træpillestørrelse eller -kvalitet. Der må ikke opstå overtryk i brændkammeret på noget tidspunkt, dvs. under optænding, drift eller pausefyring. Dette kan kontrolleres ved at skrue skueglasset ud og kontrollere, at der ikke kommer røg ud i kedelrummet. For at garantien skal gælde, skal garantisedlen udfyldes korrekt og sendes til Vølund. GARANTI FÖR NIBE PELLETSBRÄNNARE NR KUNDENS NAMN PELLETSBRÄNNARE PB10 INSTALLERAD NIBE-PRODUKT ADRESS SERIENUMMER Opstilling POSTADRESS TELEFON TILLVERKNINGSÅR INSTALLATIONSDATUM Pillebrænderen monteres i det bedst egnede fyringsrum for anlægget. Minimumsmål for brænderen fremgår af nedenstående billede. MOBIL INSTALLATÖRSFIRMA ADRESS POSTADRESS PANNANS FABRIKAT PANNANS MODELL PANNANS TILLVERKNINGSÅR Vid behov av service kontakta här vid sidan nämnda installatör. TELEFON DETTA KORT LÄMNAS IFYLLT TILL KUNDEN Pillebrænderen monteres, så der er plads til, at normal service og vedligeholdelse kan udføres. Det anbefales at have mindst 0,6 meter fri plads bagud og til brænderens sider. Pillebrænderen kræver luft til forbrændingen, kontroller derfor, at der er en tilluftsventil i kedelrummet. Tilluftsventilen skal have mindst samme areal som skorstenen og skal være åben. 7

10 Til montøren Montering Montering Montering af på Pellux 200 LEK monteres i udtaget for brændere på Pellux 200s brænderlem. spændes derefter fast ved hjælp af de til brænderen medfølgende greb. 8

11 bar 3 TG C TG 0 4 C C P T Til montøren Montering Montering af på en anden kedel Der må ikke udføres svejsearbejde på anlægget, før spændingen er afbrudt, og printkortet afmonteret. Udstyret skal placeres, så der er tilstrækkelig plads til rengøring og fejning af brænder, kedel og røgkanal. Skorstenens indvendige diameter bør være mindst 125 mm. Den anbefalede mindste skorstenshøjde for denne diameter er 6 m ved kw afgivet effekt. Inden monteringsrammen (A) monteres i en egnet lågeåbning på kedlen, skal der bores monteringshuller i monteringsrammen. De medfølgende forsænkede skruer skrues fast på monteringsrammen. Hvis der skal bruges en svingarm, placeres den på monteringsrammen, som derefter skrues fast på kedlen. Monter brænderen, så den kommer inden for kedlens vandkappe. Brænderen er forsynet med et forlænget låg, der retter flammen fremad. Ved installation i kedlen uden afstandsstuds kan det forlængede låg skæres af, så flammen rettes mere opad. Afstanden fra brændpladen til nærmeste kedeloverflade skal være mm, så der er plads nok til flammen, og så komplet forbrænding sikres. Skru brænderen fast mod lågerammen med de medfølgende drejeknapper. Tilslutningen mellem brænder og kedel skal være tætsluttende, så falsk luft eller røggasudslip forhindres. Brænderen er indstillet fra fabrikken til 8 mm træpiller af god kvalitet, ca. 12 kw tilført effekt ved en sneglehældning på 45. Pillesnegl (tilbehør) forsynes med brændsel fra pillelageret af en ekstern pillesnegl. Pillesneglen skal hælde i en stigende vinkel med for optimal funktion og den jævneste tilførsel af piller. Den pillesnegl, der benyttes, bør tilføre ca. 10 kg/time ved kontinuerlig drift. Slangen skal være lidt bøjet og slangeforbindelserne lidt forskudt for hinanden. Når pillesneglen er placeret i træpillebeholderen eller -lageret, skal der fyldes træpiller på, hvorefter anlægget kan startes. MR LEK Alt. 2 Alt Montering af pillesnegl i ugelager 1. Anbring pillesneglen i træpillelageret, med en maks. hældning på 45 fra gulvplan. 2. Monter kædens ene ende i monteringsøjet på nedfaldsrørets overside med den medfølgende lynkobling. 3. Stræk kæden til en passende længde og gør den fast i træpillelageret (alternativ 1) eller i loftet (alternativ 2) med en passende skrue eller krog. Hvis kæden gøres fast i træpillelageret, skal man bore et hul gennem beholderens forside. 4. Monter slange og slangeklemmer på pillesneglens udløbsrør og brænderens tilførselssrør (104). 5. Udfør evt. efterjusteringer på sneglehældningen og slangelængden. Slangen skal have bløde bøjninger for at forhindre, at der samler sig finfraktioner i den. Pillesneglens udløbsdel skal være lidt forskudt i forhold til brænderens indløbsdel. 6. Løsn slangen fra tilførselsrøret (104), og kør træpillesneglen i stikkontakten for at tilføre træpiller. Når der triller træpiller ned gennem slangen og fx i en spand, skal der køres nogle minutter ekstra for at sikre en jævn tilførsel. 7. Montér slangen på tilførselsrøret (104) igen, og tilslut pillesneglens kontakt til brænderen. 8. Start brænderen. MR Vedligeholdsvejledning Træpillelageret skal tømmes for spåner/finfraktioner. 9

12 Til montøren Montering Trækregulator (tilbehør) Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udetemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen. De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Nogle skorstenes areal og isolering kan være uegnede til skift mellem forskellige brændselstyper. Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækudligner (trækregulator) som tilbehør, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør. Montering af trækregulator til skorstene Trækregulatorer har en nyudviklet konstruktion, der gør det muligt at montere dem alle steder på røgrøret. Lodret, vinkelret såvel som vandret. Trækregulatoren monteres på en tilpasningsplade, der erstatter den eksisterende fejelåge. Justering af undertryk Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirka-værdier, og der skal kontrolleres med en trækmåler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket. Ved levering er lemmen indstillet til ca. 10 Pa. Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket. Justering af balanceaksel Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast. LEK LEK BEMÆRK Låseskruer Husk at tjekke skorstenstræk. Min 15 Pa ved stilstand og stille vejr. X 10

13 LEK Til montøren El-tilslutning El-tilslutning BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. BEMÆRK Før service og vedligeholdelse påbegyndes, skal anlægget gøres spændingsfrit ved at afbryde hovedstrømmen. El-tilslutning af Der følger et stik med 4-leder med. Disse kobles sammen som beskrevet nedenfor: 1. Tilslut den sorte ledning til position 1 i medfølgende stik. 2. Tilslut den brune ledning til position Tilslut den blå ledning til position Tilslut jordledningen til jord. El-tilslutning af til en anden kedel Se el-skema på side 25. El-tilslutning af kedel 1. Sort ledning til kedlens overophedningsbeskyttelse. 2. Brun ledning til kedlens termostat samt overophedningsbeskyttelse. 3. Blå ledning til kedlens nul. 4. Gul/grøn ledning til kedlens jordtilslutning. Tilkobling af føler Den medfølgende føler tilsluttes på tilslutningsklemmen (12) pos. TS1 og monteres i kedlens dykrør. 12 Derefter tilsluttes stiftproppen i forsyningstilslutning (9) på. El-tilslutning af til Pellux 200 Se el-skema på side 24. Kobl stikket, der følger med Pellux 200 sammen med 4-lederen som beskrevet nedenfor: 1. Tilslut den sorte ledning til position 1 i medfølgende stik. 2. Tilslut den brune ledning til position Tilslut den blå ledning til position Tilslut jordledningen til jord. Pillesnegl Tilslut pillesneglens kontakt i tilslutning til pillesnegl (11) på. Derefter tilsluttes stikket i Pellux 200, afkort ledningen så den passer i længde. 11

14 Til montøren Igangsætning og justering Igangsætning og justering BEMÆRK arbejder enten mod kedlens termostat eller mod en i pillebrænderen indbygget digitaltermostat. Uanset hvilken termostat som benyttes, skal pillebrænderen altid tilsluttes via kedlens overophedningsbeskyttelse. Normal start Anlægget startes ved at sætte kedlens hovedstrømafbryder i position 1 eller Til. Drej kedlens termostat op til den ønskede kedeltemperatur. Når termostaten giver startsignal til pillebrænderen, starter blæseren, og fotocellen kontrollerer, om der er ild. Hvis der ikke er ild, gives startsignal til fjernelse af aske. Når risten har bevæget sig, tilføres der piller i en i styresystemet fastsat tid, samtidig med at tændingen aktiveres. Når tilførselsintervallerne af startbrændsel er afsluttet, venter styresystemet på ildsignal fra fotocellen. Når fotocellen har registreret ild, tilføres små doser af piller i en overgangsfase. Overgangsfasens længde varierer, afhængigt af hvilket effektniveau brænderen er indstillet til. Pilletilførslen forøges i hvert tilførselsinterval til den endelige tilførselsmængde er opnået. Pillebrænderen tilføres nu den endelige mængde, indtil driftstermostaten bryder (giver stopsignal). Når driftstermostaten har brudt, standses tilførslen af piller, blæseren fortsætter med at tilføre pillebrænderen forbrændingsluft. Når fotocellen ikke registrerer nogen ild, udføres en renseblæsning, hvorefter der ventes på startsignal fra termostaten. Genindstilling af fabriksindstillinger Fabriksindstillingerne kan genindstilles ved at gå til avanceret menu og angive en kode. Indstilling af pillemængde Ved indstilling bør du have en pose og en nøje vægt ved hånden. 1. Før pillerne frem i pillesneglen, indtil sneglen er helt fuld. 2. Gå ind i menu Sprog og derefter Dansk. 3. Indstil pillernes energiindhold ved hjælp af plus- eller minusknappen. Tryk derefter på menuknappen. Der står nu "Monter pose" på displayet. 4. Monter en pose eller lignende på pillesneglens udløb. 5. Vælg "Ja" i menuen ved at trykke på menuknappen. Pillesneglen vil nu køre i 6 minutter. Tiden tæller ned på displayet. 6. Når sneglen er færdig med at føre piller frem, vejer du de opsamlede piller. 7. Der står nu "Tilførsel færdig" på displayet. Tryk en gang på menuknappen. 8. Indstil pillemængden på displayet ved hjælp af plus- eller minusknappen. 9. Bekræft ved at trykke på menuknappen. Normal start med ild i pillebrænderen Hvis fotocellen registrerer ild under startfasen, går styresystemet direkte til overgangsfasen. Pillebrænderen fungerer ligesom ved en normal start. Normalstart uden at styresystemet registrerer ild Hele normalstartforløbet sker, uden at styresystemet registrerer ild. Der foretages et nyt startforsøg kort tid derefter, med den forskel at startbrændseldosis reduceres til ca. 45 %, samt at en kortere tændingstid tillades. Disse parametre kan ændres i menuen Avanceret, men kun af en fagkyndig person. Hvis brænderens andet forsøg også mislykkes, standses funktionerne, og der opstår en alarm. Brænderens alarm vises på displayet ved at det blinker. Brænder stop Drej kedeltermostaten ned, eller foretag pausefyring i menuen Pausefyring. Nødstop Kedlens hovedstrømafbryder sættes i position 0 eller Fra. 12

15 Andet Styring Styring Generelt I displayet vises information om pillebrænderens driftstilstand. Ved stilstand vises menuen Pause på displayet. Ved at bruge plus-, minus-, enter- og exit-knappen kan man bladre i menusystemet samt ændre den indstillede værdi i visse menuer. Display Pilleindstilling [%] O:125 N:125 M - + E Menutyper Styringen er opdelt i forskellige menutyper afhængigt af, hvor dybt ind i styringen, man skal. Normal [N]: De indstillinger, du som kunde oftest har brug for. Service [S]: Viser alle menuer. Ændring af menutype sker i menuen "Avanceret". Menustyring Menuknappen bruges til at vælge undermenu til M den aktuelle menu for at muliggøre parameterændring samt bekræfte en evt. parameterændring. - + E Menuknappen bruges af og til også til at gå frem til næste menu på det aktuelle menuniveau. Minusknappen bruges til at gå tilbage til den foregående menu på det aktuelle menuniveau samt til at sænke værdien af den aktuelle parameter i en sådan menu, hvor det er muligt. Plusknappen bruges til at gå frem til næste menu på det aktuelle menuniveau samt til at øge værdien af den aktuelle parameter i en sådan menu, hvor det er muligt. Exit-knappen benyttes til at gå ud af den aktuelle menu uden at gemme samt til at fortryde indgang i en aktuel menu. Exit-knappen bruges af og til også til at gå frem til næste menu på det aktuelle menuniveau. Ændring af parameter (værdi) 1. Lås displayet op ved at holde menuknappen inde i nogle sekunder. 2. Gå til den ønskede menu ved at trykke på plusknappen. 3. Tryk på menuknappen. 4. Forøg eller formindsk værdien med plus- eller minusknappen. I det nederste venstre hjørne kan du aflæse den aktuelle værdi. Du indstiller den nye værdi i det nederste højre hjørne. 5. Bekræft ændringen ved at trykke på menuknappen. 6. Systemet går automatisk tilbage til menu Pause 15 minutter efter sidste tastetryk. Eksempel Ændring af "Pilleindstilling" 1. Udgangspositionen er menuen Pause. 2. Hold menuknappen inde i nogle sekunder for at låse displayet op. 3. Tryk på plusknappen, indtil du kommer til "Pilleindstilling". 4. Tryk på menuknappen for at kunne ændre værdien. 5. Skift værdien ved at trykke på plus- eller minusknappen. 6. Bekræft den valgte værdi ved at trykke på menuknappen. Servicemenuer For at få adgang til servicemenuerne lægges 5 til det tilfældige tal, der kommer frem på displayet. Eksempel: Hvis tallet 18 vises i både O og N, lægger du 5 til ved at trykke på plusknappen, indtil der står N:23. Tryk derefter på enter-knappen. Du har nu adgang til servicemenuerne. 13

16 Andet Styring Menuer Standby [N] Standby-stilling Effektniveau [N] Effekt kw Pilleindstilling [N] Pilletstrim Pausefyring [N] Efterbrændings tid. Logning [N] Fejl - log. [N] FEJL 1 [N] FEJL 2 [N] FEJL 3 [N] FEJL 4 [N] FEJL 5 [N] FEJL 6 [N] FEJL 7 [N] FEJL 8 [N] FEJL 9 [N] FEJL 10 N S Normalmenuer: Vises i alle menustillinger. Servicemenuer: Vises kun, når service er låst op. 14

17 Andet Styring Menu/avanceret [N] Meny / Fagmand [N] Indtast Kode. [S] Effekt Indstilling [S] Indstilling 1 [S] Indstilling 2 [S] Indstilling 3 [S] Tændings >Instilling. [S] Tænd-dosis 1 100% [S] Tænd-dosis 2 45% [S] Test blæse tid [S] Test blæsning [S] Overgangstid [S] Overgangstid ved 10 kw [S] Overgangstid ved 20 kw [S] Over gangs- indstilling [S] Ud-askningstid. [S] Rense brænde skuffe ved start [S] Rense brændeskuffe ved stop. Anbefales. [S] Foto celle følsomhed [S] Termostat Valg [S] Extern termostat [S] Temp føler [S] Ristskrab aktiv [S] 1 [S] 0 [S] Sprog [S] Dansk [S] Engelsk [S] Dansk [S] Polsk [S] Intrimning af pille energi. [S] Energi i piller. [S] Monter pose [S] Slå vægten på piller ind i gram. [S] Drifttid snegl. [S] Meny/Test [S] Automat test [S] Manuel test [S] Meny/Indstillinger [S] tast indstillinger ind. [S] lås indstillinger [S] Tilbage til fabriksindstillinger [S] Meny / LOG [S] Antal fejl [S] Tænding 1. [S] Tænding 2. [S] Seneste fejl N S Normalmenuer: Vises i alle menustillinger. Servicemenuer: Vises kun, når service er låst op. 15

18 Andet Styring Styring Menu [N] Pause Intet i brænderen er aktiveret. Hold menuknappen inde i nogle sekunder for at låse displayet op. Menu [N] Effektniveau Indstillingsområde: 12, 15, 18 kw. Her ændres effektniveau. Menu [N] Pilleindstilling Her ændres lufttilførslen. Den korrekte luftmængde er vigtig for en effektiv forbrænding. Menu [N] Pausefyring Her aktiveres pausefyring. Pausefyring indebærer, at brænderen lukker ned på en kontrolleret måde. Menu [N] Logning Her logges eventuelle driftsforstyrrelser. De seneste ti alarmer vises. Menu [N] Menu/avanceret Underliggende menuer er kun beregnet for installatøren eller den avancerede bruger. BEMÆRK Fejlagtig brug af nedenstående menuer kan skade pillebrænderen. Menu [N] Angiv kode For at få adgang til servicemenuerne lægges 5 til det tilfældige tal, der kommer frem på displayet. Menu [S] Effektindstilling Indstillingsområde: kw. Her justeres, hvilke tre effekter der skal benyttes i den generelle menus "Effektniveau". Menu [S] Tændindstilling Indstillingsområde: %. Her justeres mængden af startbrændsel i %. Mængden fastlægges automatisk i forhold til, hvilken vægt der er indstillet under Indstilling. Menu [S] Testblæsetid Indstillingsområde: sekunder. Fabriksindstilling: 15 sekunder. Testblæsetiden bestemmer, hvor lang tid kedel og skorsten skal ventileres, før start af forbrænding tillades. For kedler, der er vanskelige at få selvtrækket i gang i, er det bedst at forøge den tid, som brænderen testblæser. Menu [S] Overgangstid Indstillingsområde: sek. Fabriksindstilling: 240 Her vælges det, hvor lang tid der skal gå, fra at der er registreret ild, indtil fuld tilførsel tillades. Overgangtiden har to menuer. Den tid, der indstilles i den første menu, afgør hvor lang tid det tager at opnå 10 kw. Tiden i den anden menu bestemmer, hvor lang tid det tager at stige til 20 kw, fra at der er registreret ild. Hvis brænderen er indstillet til en lavere effekt, tager det kortere tid at opnå indstillet effekt. Menu [S] Overgangstilførsel Indstillingsområde: % Fabriksindstilling: 15 % ved 10 kw I denne menu indstilles mængden af brændsel, som tilføres under opstartsfasen. Fabriksindstillingen 15 % indebærer, at brænderen starter med 15 % af driftsdosis og derefter stiger gradvist til 100%. Tiden for den gradvise stigning indstilles i menuen Overgangstid. Menu [S] Udblæsningstid Indstillingsområde: sek. Udblæsning foretages, når termostaten har slået fra, og fotocelleværdien er under 12 %. Her kan det også fastlægges, hvornår fjernelse af aske udføres, når termostaten slår til eller fra. Under udblæsningsmenuen findes der også en menu til at styre, hvornår risten skal rengøres. Enten efter udført pausefyring eller ved termostattilkobling. Menu [S] Ildfølsomhed Indstillingsområde: %. Fabriksindstilling: 50 %. Her kan ildfølsomheden justeres, dvs. ved hvilken lysværdi i %, at styresystemet skal acceptere ild. Ildfølsomheden bør ikke justeres, hvis den korrekte fotocelle er monteret. Menu [S] Termostatvalg I denne menu vælges det, hvilken termostat der skal benyttes - ekstern kedeltermostat eller brænderens temperaturføler. Benyttes temperaturføleren, kan tilkoblings- og frakoblingstemperaturerne vælges. Menu [S] Sprog Her vælges det ønskede sprog i displayet. Menu [S] Indstilling Indstillingsområde: 45 60% Fabriksindstilling: 50 Her justeres, hvor mange piller den eksterne pillesnegl giver ved 100 % drift. Menu [S] Driftstid snegl Her vises den eksterne pillesnegls tidsfaktor siden første opstart. 16

19 Andet Styring Menu [S] Menu/test Til automatisk eller manuel kørsel af pillebrænderens indgående komponenter. Menu [S] Indstillinger Her gemmes indstillinger, som er udført ved installationen, eller hentes fabriks- og installationsindstillinger. Der kan benyttes tre forskellige hovedmenuer her: Indlæs indstillinger, Gem indstillinger og Fabriksindstilling. "Indlæs indstillinger" indebærer, at de indstillinger, som allerede er gemt, kan bringes tilbage. "Gem indstillinger" indebærer, at installatøren kan indlæse de endelige indstillinger. "Fabriksindstilling" indebærer, at pillebrænderen går tilbage til fabriksindstillingerne. Menu [S] Menu/logning Her lagres og vises alle fejl og antal gange, fejlen er opstået. Hver vises også antal tændinger, som er udført i alt. Antal tændinger 1 viser, hvor mange tændinger der er udført. Antal tændinger 2 viser, hvor mange gentændinger pillebrænderen har udført. (Gentænding betyder, at pillebrænderens første tændforsøg ikke lykkedes.) Seneste fejl viser fejlkoder i fejlrækkefølge. 17

20 Andet Tiltag ved driftsforstyrrelser Tiltag ved driftsforstyrrelser BEMÆRK Service skal udføres under tilsyn af en autoriseret elinstallatør. Afbryd strømmen, før der foretages indgreb i anlægget. Fejlsøgning Hvis en driftsforstyrrelse ikke vises på displayet, kan følgende tip anvendes: Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. sikringer. s overophedningsbeskyttelse. Nulstilling af overophedningsbeskyttelse Bryd spændingen til brænderen, afmonter kappen, og tryk på metalstykket mellem tilslutningerne på overophedningsbeskyttelsen. Efter nulstilling genmonteres kappen, og strømmen til brænderen kan slås til igen. Brænderens overophedningsbeskyttelse udløses ved 90 C. Indikationer på taldisplayet 10 Fejl: Tænding mislykket Brænderens tænding mislykkedes. Pillesneglen tilfører ikke piller nok. Ikke flere piller i lager. Sikring til tændingen (F3) er sprunget. Glødespolen defekt. Fotocellen skal rengøres. 11 Fejl: Mistet lys under tænding Brænderen er slukket under tænding, og genstart lykkedes ikke. Pillesneglen tilfører ikke piller nok. Ikke flere piller i lager. Sikring til tændingen (F3) er sprunget. Glødespolen defekt. Fotocellen skal rengøres. 12 Fejl: Ildsensor Fotocellen registrerer unormalt lys. Fejl på fotocellen. 13 Fejl: Printkort overophedet Temperaturen under kappen er for høj For høj temperatur i kedelrummet 15 Fejl: Temperatursensor høj Defekt kedeltemperaturføler 16 Fejl: Optokobler Fejl på relækort (29). 18 Fejl: Blæser kører Blæser kører, når den ikke skal. Blæseren kører, selvom brænderen står i pause. Fejl på relækortet (29). 19 Fejl: Blæserstop Blæser kører ikke, når den skal. Sikring til blæseren (F1) sprunget. Kontroller tilslutninger. Udskift blæser. 20 Fejl: Blæser træg Blæser kører med for lav hastighed. Rengør blæseren. Udskift blæser. 21 Fejl: Tænding 1 Første tændforsøg mislykket Startforsøg 1 mislykket. Foretag indstilling. 22 Fejl: Tilførselssnegl Pillesnegl ikke tilsluttet. Forkert pillesnegl. 23 Fejl: Pausefyring mislykket Fotocellen har ikke fået mørke i 15 minutter under pausefyringen. Forkert indstilling. 24 Fejl: Ser lys længere end 12 minutter i pausefyringen Brænderen ser lys i over 12 minutter under pausefyringsfasen. Forkert tilført mængde piller Juster tilført mængde piller. Skift fotocelle. Brændsel har lang udbrændingstid. 25 Fejl: Skraber driftsfejl Fejl på printkort for ristrengøring (2). Driftsfejl skraber. Kontroller tilslutningerne mellem printkort for ristrengøring (2) og relækortet (29). Fejl på ristmotor (106). 14 Fejl: Temperatursensor lav Defekt kedeltemperaturføler 18

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK Indhold il boligejeren Systemprincip 3 Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning af vand 3 Forkortelser 3 Opvarmning

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 MOS DK124-1 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 H AP Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning 3 Opvarmning af vand 3

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere