MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK

2

3 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel Display 4 Betjeningsknapper 4 Indstillinger Effektniveau 5 Pilleindstilling 5 Manuel pausefyring 5 Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse 6 Til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring 7 Håndtering 7 Opstilling 7 Installationskontrol 7 Montering Montering af på Pellux Montering af på en anden kedel 9 Pillesnegl (tilbehør) 9 Trækregulator (tilbehør) 10 El-tilslutning El-tilslutning af 11 El-tilslutning af til Pellux El-tilslutning af til en anden kedel 11 Pillesnegl 11 Igangsætning og justering Normal start 12 Normal start med ild i pillebrænderen 12 Normalstart uden at styresystemet registrerer ild 12 Brænder stop 12 Nødstop 12 Genindstilling af fabriksindstillinger 12 Indstilling af pillemængde 12 Andet Styring Generelt 13 Menuer 14 Styring 16 Tiltag ved driftsforstyrrelser Fejlsøgning 18 Indikationer på taldisplayet 18 Service Rengøring af fotocelle 20 Årligt eftersyn eller efter behov (udføres af fagfolk) 20 Komponentplacering 21 Komponentliste 22 Dimensioner El-diagram Tilkobling af med Pellux Tilkobling af med en anden kedel 25 Tekniske specifikationer Medfølgende tilbehørssæt Tilførselsrør inkl. 2 skruer 26 Medfølgende stik 26 4-leder 26 Greb 26 Pilleramme og 2 skruer 26 Isoleringsfilt 26 Temperaturføler 26 Tilbehør Sikkerhed 1

4 Til boligejeren Generelt Generelt Træpillebrænderen er beregnet til fyring med træpiller, når udstyret er sammenkoblet med en varmekedel. Der må ikke fyres med andre brændbare materialer i træpillebrænder. Træpillebrænderen monteres i kedelrum, der opfylder myndighedernes byggeregler. Med forbehold for konstruktionsændringer. Udfyldes, når produktet er installeret Serienummer (103) skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. Installationsdato Montører Menu Fabriksindstilling Mulig indstilling Indstillet værdi Effektniveau 1=12 kw 1, 2, 3 ON/OFF temperatur ON 72 C - OFF 82 C Diff min 5 C Pilleindstilling 100 % % Menu/avanceret Tilfældigt tal +5 Indstilling 1100 g/6 min Energiindhold 48 kw/10 kg Her indføres evt. ændringer af grundindstillingsværdierne. Ikke justerbart 45 kw-60 kw Ikke justerbart Dato Underskrift På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE

5 Til boligejeren Systembeskrivelse Systembeskrivelse Funktionsprincip er en pillebrænder, der er beregnet til opvarmning af villaer og mindre ejendomme med træpiller med en diameter på 6-10 mm. Pillebrænderen har tre fabriksindstillede effektniveauer og indbygget termostat, men kan også styres af kedlens termostat. er konstrueret med faldskaktsprincip, automatisk eltænding,, og automatisk ristrengøring. Når termostaten er kommet op på brydetemperaturen, foretages en pausefyring. Ved termostattilkobling skydes risten ud og skrabes ren, inden pillerne begynder at blive tilført. Dette medfører længere driftstider uden behov for at fjerne pillebrænderen fra kedlen. Det er kedlens askerum, der bestemmer, hvor mange piller der kan brændes, før kedlen skal tømmes for aske. Dog bør konvektionsdelene i kedlen rengøres med jævne mellemrum for at bibeholde varmeanlæggets høje virkningsgrad. Systemprincip M RC 3

6 Til boligejeren Frontpanel Frontpanel Display Første linje PAUSE OFF FC: 0% Anden linje M - + E Betjeningsknapper Display Første linje Beskrivelse af aktuel visningsparameter. Ved stilstand vises Pause, ved drift vises menuen Fyring. Anden linje Aktuel indstilling vises i displayets nederste venstre hjørne. Ny værdi indstilles i displayets nederste højre hjørne. Betjeningsknapper Menuknap M Den denne knap vælges de forskellige menuer i menusystemet. Med denne knap aktiverer eller bekræfter man også en eventuel ændring. Minusknap - Med denne knap bladrer man i menuerne (bagud) eller sænker værdien på den valgte parameter. Plusknap + Med denne knap bladrer man i menuerne (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Exitknap E Forlader menutræet uden at gemme (og fortryder indgang i menuen) 4

7 Til boligejeren Indstillinger Indstillinger Effektniveau har tre fabriksindstillede effektniveauer, 12, 15 og 18 kw. Aktuelt effektniveau vises i displayet ved drift. For at brænderen kan få så lange driftstider som muligt bør man vælge så lavt et effektniveau som muligt, men ikke så lavt, at inde- og/eller varmtvandskomforten forringes. TIP! Årstidernes skift gør, at det mange gange kan være hensigtsmæssigt at ændre effektniveauet nogle gange i årets løb. Forøg eller formindsk effekt 1. Hold menuknappen inde for at låse displayet op. 2. Tryk på menuknappen. 3. Tryk på plus- eller minusknappen for at forøge eller formindske effekten. 4. Tryk på menuknappen for at bekræfte den nye indstilling. Pilleindstilling Ved ændring af pillekvalitet og/eller pilleleverandør kan det være nødvendigt at justere brænderen. Dette foretages i menuen Pilleindstilling. Ved korrekt indstilling er opfyringsstedets vægge lysegrå. Hvis opfyringsstedets vægge er sorte, skal du mindske pilleindstillingen. Hvis opfyringsstedets vægge er hvide, skal du forøge pilleindstillingen. Forøge/formindske pilleindstilling 1. Hold menuknappen inde for at låse displayet op. 2. Tryk på plusknappen, indtil du kommer til Pilletstrim. 3. Tryk på menuknappen. 4. Tryk på plus- eller minusknappen for at forøge eller formindske pilleindstilling. Ofte er det passende at ændre med 5-10 % og derefter kontrollere resultatet af ændringen. 5. Tryk på menuknappen for at bekræfte den nye indstilling. Manuel pausefyring For at lukke brænderen ned på en kontrolleret måde, hvis der for eksempel kommer skorstensfejer. Aktiver manuel pausefyring 1. Hold menuknappen inde for at låse displayet op. 2. Tryk på plusknappen, indtil du kommer til Efterbrændings tid.. 3. Tryk på menuknappen. 4. Tryk på menuknappen for at aktivere manuel pausefyring eller på enter-knappen for at fortryde. 5

8 Til boligejeren Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse er udviklet til at kræve et minimum af vedligeholdelse. En stor del af den vedligeholdelse, der kræves, hænger direkte sammen med kvaliteten og størrelsen af de træpiller, der bruges. Rengøring og askehåndtering 104 BEMÆRK Før service og vedligeholdelse påbegyndes, skal anlægget gøres spændingsfrit ved at afbryde hovedstrømmen. Ved forbrænding af træpiller er restproduktet ca. 0,5 1 % aske. Forbrændingsarealet i kombination med brændstoffet og forbruget giver hurtigt erfaring om, hvor ofte brænderen skal rengøres. Asken skal opbevares i lukkede beholdere. Brænderen rengøres efter et pilleforbrug på 2000 kg. Under forudsætning af at kedlen kan klare askemængden, inden kedlen er fuld, og at der fyres med piller af god kvalitet. Det anbefales at feje kedlens konvektionsdele mindst 2 gange pr. måned. 1. Drej termostaten ned, og lad blæseren køre i ca. 4 min. (efterbrændingstid) eller foretag en ny pausefyring i menuen Pausefyring. 2. Afbryd strømmen, og lad brænderen køle af, så risikoen for brandskader elimineres. 3. Tag brænderen ud af kedlen, fjern evt. tilslutningskabler fra brænderen. 4. Rengør tilførselsrøret (104) med en flaskerenser eller et andet passende redskab. 5. Skrab tændplade (107) og rist (105) rene, rengør hullerne i risten. 6. Tag asken ud af brænderen og evt. af kedlen. BEMÆRK Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og fejning skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. Anbefalinger til piller Følg svensk standard SS Der skal udføres en indstilling med instrument, hvis man skifter træpillestørrelse eller -kvalitet. Træpillerne skal opbevares tørt og beskyttes mod vejret. 6

9 Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren er beregnet til opvarmning af villaer og mindre ejendomme. Pillebrænderen monteres i varmekedler og erstatter et olieforbrug på op til ca. 6 m³/år. Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares stående og tørt. Håndtering Kontrolpunkter før installation: Kontroller, at placeringen af anlægget opfylder gældende normer for brandsikkerhed. Kontakt skorstensfejeren for at få kedel og skorsten godkendt til træpillefyring. Kontroller, at kedelrummet opfylder myndighedernes byggeregler. TIP! Kontakt bygge- og miljøkontoret i din kommune for at sikre enklere byggetilladelse/anmeldelse af installationen. Installationskontrol Pillebrændere må først tages i drift, når man har sikret, at røgen kan passere frit gennem kedlen og ud via skorstenen. Kontroller, om der er risiko for kondens i røgkanalen ved at måle røggastemperaturen 1 m ned fra skorstenens top. Hvis temperaturen er under 80 C om vinteren, er der risiko for kondens. Hvis røggastemperaturen kun er et par grader under 80 C, kan det være tilstrækkeligt at installere en trækregulator på røggaskanalen i kedelrummet, mellem kedel og skorsten. Hvis røggastemperaturen er under 75 C, bør der installeres et indsatsrør i hele skorstenens længde. BEMÆRK Brænderen skal indstilles ved hjælp af et røggasanalyseinstrument for at sikre optimal forbrænding. Der skal udføres en indstilling med instrument, hvis man skifter træpillestørrelse eller -kvalitet. Der må ikke opstå overtryk i brændkammeret på noget tidspunkt, dvs. under optænding, drift eller pausefyring. Dette kan kontrolleres ved at skrue skueglasset ud og kontrollere, at der ikke kommer røg ud i kedelrummet. For at garantien skal gælde, skal garantisedlen udfyldes korrekt og sendes til Vølund. GARANTI FÖR NIBE PELLETSBRÄNNARE NR KUNDENS NAMN PELLETSBRÄNNARE PB10 INSTALLERAD NIBE-PRODUKT ADRESS SERIENUMMER Opstilling POSTADRESS TELEFON TILLVERKNINGSÅR INSTALLATIONSDATUM Pillebrænderen monteres i det bedst egnede fyringsrum for anlægget. Minimumsmål for brænderen fremgår af nedenstående billede. MOBIL INSTALLATÖRSFIRMA ADRESS POSTADRESS PANNANS FABRIKAT PANNANS MODELL PANNANS TILLVERKNINGSÅR Vid behov av service kontakta här vid sidan nämnda installatör. TELEFON DETTA KORT LÄMNAS IFYLLT TILL KUNDEN Pillebrænderen monteres, så der er plads til, at normal service og vedligeholdelse kan udføres. Det anbefales at have mindst 0,6 meter fri plads bagud og til brænderens sider. Pillebrænderen kræver luft til forbrændingen, kontroller derfor, at der er en tilluftsventil i kedelrummet. Tilluftsventilen skal have mindst samme areal som skorstenen og skal være åben. 7

10 Til montøren Montering Montering Montering af på Pellux 200 LEK monteres i udtaget for brændere på Pellux 200s brænderlem. spændes derefter fast ved hjælp af de til brænderen medfølgende greb. 8

11 bar 3 TG C TG 0 4 C C P T Til montøren Montering Montering af på en anden kedel Der må ikke udføres svejsearbejde på anlægget, før spændingen er afbrudt, og printkortet afmonteret. Udstyret skal placeres, så der er tilstrækkelig plads til rengøring og fejning af brænder, kedel og røgkanal. Skorstenens indvendige diameter bør være mindst 125 mm. Den anbefalede mindste skorstenshøjde for denne diameter er 6 m ved kw afgivet effekt. Inden monteringsrammen (A) monteres i en egnet lågeåbning på kedlen, skal der bores monteringshuller i monteringsrammen. De medfølgende forsænkede skruer skrues fast på monteringsrammen. Hvis der skal bruges en svingarm, placeres den på monteringsrammen, som derefter skrues fast på kedlen. Monter brænderen, så den kommer inden for kedlens vandkappe. Brænderen er forsynet med et forlænget låg, der retter flammen fremad. Ved installation i kedlen uden afstandsstuds kan det forlængede låg skæres af, så flammen rettes mere opad. Afstanden fra brændpladen til nærmeste kedeloverflade skal være mm, så der er plads nok til flammen, og så komplet forbrænding sikres. Skru brænderen fast mod lågerammen med de medfølgende drejeknapper. Tilslutningen mellem brænder og kedel skal være tætsluttende, så falsk luft eller røggasudslip forhindres. Brænderen er indstillet fra fabrikken til 8 mm træpiller af god kvalitet, ca. 12 kw tilført effekt ved en sneglehældning på 45. Pillesnegl (tilbehør) forsynes med brændsel fra pillelageret af en ekstern pillesnegl. Pillesneglen skal hælde i en stigende vinkel med for optimal funktion og den jævneste tilførsel af piller. Den pillesnegl, der benyttes, bør tilføre ca. 10 kg/time ved kontinuerlig drift. Slangen skal være lidt bøjet og slangeforbindelserne lidt forskudt for hinanden. Når pillesneglen er placeret i træpillebeholderen eller -lageret, skal der fyldes træpiller på, hvorefter anlægget kan startes. MR LEK Alt. 2 Alt Montering af pillesnegl i ugelager 1. Anbring pillesneglen i træpillelageret, med en maks. hældning på 45 fra gulvplan. 2. Monter kædens ene ende i monteringsøjet på nedfaldsrørets overside med den medfølgende lynkobling. 3. Stræk kæden til en passende længde og gør den fast i træpillelageret (alternativ 1) eller i loftet (alternativ 2) med en passende skrue eller krog. Hvis kæden gøres fast i træpillelageret, skal man bore et hul gennem beholderens forside. 4. Monter slange og slangeklemmer på pillesneglens udløbsrør og brænderens tilførselssrør (104). 5. Udfør evt. efterjusteringer på sneglehældningen og slangelængden. Slangen skal have bløde bøjninger for at forhindre, at der samler sig finfraktioner i den. Pillesneglens udløbsdel skal være lidt forskudt i forhold til brænderens indløbsdel. 6. Løsn slangen fra tilførselsrøret (104), og kør træpillesneglen i stikkontakten for at tilføre træpiller. Når der triller træpiller ned gennem slangen og fx i en spand, skal der køres nogle minutter ekstra for at sikre en jævn tilførsel. 7. Montér slangen på tilførselsrøret (104) igen, og tilslut pillesneglens kontakt til brænderen. 8. Start brænderen. MR Vedligeholdsvejledning Træpillelageret skal tømmes for spåner/finfraktioner. 9

12 Til montøren Montering Trækregulator (tilbehør) Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udetemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen. De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Nogle skorstenes areal og isolering kan være uegnede til skift mellem forskellige brændselstyper. Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækudligner (trækregulator) som tilbehør, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør. Montering af trækregulator til skorstene Trækregulatorer har en nyudviklet konstruktion, der gør det muligt at montere dem alle steder på røgrøret. Lodret, vinkelret såvel som vandret. Trækregulatoren monteres på en tilpasningsplade, der erstatter den eksisterende fejelåge. Justering af undertryk Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirka-værdier, og der skal kontrolleres med en trækmåler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket. Ved levering er lemmen indstillet til ca. 10 Pa. Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket. Justering af balanceaksel Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast. LEK LEK BEMÆRK Låseskruer Husk at tjekke skorstenstræk. Min 15 Pa ved stilstand og stille vejr. X 10

13 LEK Til montøren El-tilslutning El-tilslutning BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. BEMÆRK Før service og vedligeholdelse påbegyndes, skal anlægget gøres spændingsfrit ved at afbryde hovedstrømmen. El-tilslutning af Der følger et stik med 4-leder med. Disse kobles sammen som beskrevet nedenfor: 1. Tilslut den sorte ledning til position 1 i medfølgende stik. 2. Tilslut den brune ledning til position Tilslut den blå ledning til position Tilslut jordledningen til jord. El-tilslutning af til en anden kedel Se el-skema på side 25. El-tilslutning af kedel 1. Sort ledning til kedlens overophedningsbeskyttelse. 2. Brun ledning til kedlens termostat samt overophedningsbeskyttelse. 3. Blå ledning til kedlens nul. 4. Gul/grøn ledning til kedlens jordtilslutning. Tilkobling af føler Den medfølgende føler tilsluttes på tilslutningsklemmen (12) pos. TS1 og monteres i kedlens dykrør. 12 Derefter tilsluttes stiftproppen i forsyningstilslutning (9) på. El-tilslutning af til Pellux 200 Se el-skema på side 24. Kobl stikket, der følger med Pellux 200 sammen med 4-lederen som beskrevet nedenfor: 1. Tilslut den sorte ledning til position 1 i medfølgende stik. 2. Tilslut den brune ledning til position Tilslut den blå ledning til position Tilslut jordledningen til jord. Pillesnegl Tilslut pillesneglens kontakt i tilslutning til pillesnegl (11) på. Derefter tilsluttes stikket i Pellux 200, afkort ledningen så den passer i længde. 11

14 Til montøren Igangsætning og justering Igangsætning og justering BEMÆRK arbejder enten mod kedlens termostat eller mod en i pillebrænderen indbygget digitaltermostat. Uanset hvilken termostat som benyttes, skal pillebrænderen altid tilsluttes via kedlens overophedningsbeskyttelse. Normal start Anlægget startes ved at sætte kedlens hovedstrømafbryder i position 1 eller Til. Drej kedlens termostat op til den ønskede kedeltemperatur. Når termostaten giver startsignal til pillebrænderen, starter blæseren, og fotocellen kontrollerer, om der er ild. Hvis der ikke er ild, gives startsignal til fjernelse af aske. Når risten har bevæget sig, tilføres der piller i en i styresystemet fastsat tid, samtidig med at tændingen aktiveres. Når tilførselsintervallerne af startbrændsel er afsluttet, venter styresystemet på ildsignal fra fotocellen. Når fotocellen har registreret ild, tilføres små doser af piller i en overgangsfase. Overgangsfasens længde varierer, afhængigt af hvilket effektniveau brænderen er indstillet til. Pilletilførslen forøges i hvert tilførselsinterval til den endelige tilførselsmængde er opnået. Pillebrænderen tilføres nu den endelige mængde, indtil driftstermostaten bryder (giver stopsignal). Når driftstermostaten har brudt, standses tilførslen af piller, blæseren fortsætter med at tilføre pillebrænderen forbrændingsluft. Når fotocellen ikke registrerer nogen ild, udføres en renseblæsning, hvorefter der ventes på startsignal fra termostaten. Genindstilling af fabriksindstillinger Fabriksindstillingerne kan genindstilles ved at gå til avanceret menu og angive en kode. Indstilling af pillemængde Ved indstilling bør du have en pose og en nøje vægt ved hånden. 1. Før pillerne frem i pillesneglen, indtil sneglen er helt fuld. 2. Gå ind i menu Sprog og derefter Dansk. 3. Indstil pillernes energiindhold ved hjælp af plus- eller minusknappen. Tryk derefter på menuknappen. Der står nu "Monter pose" på displayet. 4. Monter en pose eller lignende på pillesneglens udløb. 5. Vælg "Ja" i menuen ved at trykke på menuknappen. Pillesneglen vil nu køre i 6 minutter. Tiden tæller ned på displayet. 6. Når sneglen er færdig med at føre piller frem, vejer du de opsamlede piller. 7. Der står nu "Tilførsel færdig" på displayet. Tryk en gang på menuknappen. 8. Indstil pillemængden på displayet ved hjælp af plus- eller minusknappen. 9. Bekræft ved at trykke på menuknappen. Normal start med ild i pillebrænderen Hvis fotocellen registrerer ild under startfasen, går styresystemet direkte til overgangsfasen. Pillebrænderen fungerer ligesom ved en normal start. Normalstart uden at styresystemet registrerer ild Hele normalstartforløbet sker, uden at styresystemet registrerer ild. Der foretages et nyt startforsøg kort tid derefter, med den forskel at startbrændseldosis reduceres til ca. 45 %, samt at en kortere tændingstid tillades. Disse parametre kan ændres i menuen Avanceret, men kun af en fagkyndig person. Hvis brænderens andet forsøg også mislykkes, standses funktionerne, og der opstår en alarm. Brænderens alarm vises på displayet ved at det blinker. Brænder stop Drej kedeltermostaten ned, eller foretag pausefyring i menuen Pausefyring. Nødstop Kedlens hovedstrømafbryder sættes i position 0 eller Fra. 12

15 Andet Styring Styring Generelt I displayet vises information om pillebrænderens driftstilstand. Ved stilstand vises menuen Pause på displayet. Ved at bruge plus-, minus-, enter- og exit-knappen kan man bladre i menusystemet samt ændre den indstillede værdi i visse menuer. Display Pilleindstilling [%] O:125 N:125 M - + E Menutyper Styringen er opdelt i forskellige menutyper afhængigt af, hvor dybt ind i styringen, man skal. Normal [N]: De indstillinger, du som kunde oftest har brug for. Service [S]: Viser alle menuer. Ændring af menutype sker i menuen "Avanceret". Menustyring Menuknappen bruges til at vælge undermenu til M den aktuelle menu for at muliggøre parameterændring samt bekræfte en evt. parameterændring. - + E Menuknappen bruges af og til også til at gå frem til næste menu på det aktuelle menuniveau. Minusknappen bruges til at gå tilbage til den foregående menu på det aktuelle menuniveau samt til at sænke værdien af den aktuelle parameter i en sådan menu, hvor det er muligt. Plusknappen bruges til at gå frem til næste menu på det aktuelle menuniveau samt til at øge værdien af den aktuelle parameter i en sådan menu, hvor det er muligt. Exit-knappen benyttes til at gå ud af den aktuelle menu uden at gemme samt til at fortryde indgang i en aktuel menu. Exit-knappen bruges af og til også til at gå frem til næste menu på det aktuelle menuniveau. Ændring af parameter (værdi) 1. Lås displayet op ved at holde menuknappen inde i nogle sekunder. 2. Gå til den ønskede menu ved at trykke på plusknappen. 3. Tryk på menuknappen. 4. Forøg eller formindsk værdien med plus- eller minusknappen. I det nederste venstre hjørne kan du aflæse den aktuelle værdi. Du indstiller den nye værdi i det nederste højre hjørne. 5. Bekræft ændringen ved at trykke på menuknappen. 6. Systemet går automatisk tilbage til menu Pause 15 minutter efter sidste tastetryk. Eksempel Ændring af "Pilleindstilling" 1. Udgangspositionen er menuen Pause. 2. Hold menuknappen inde i nogle sekunder for at låse displayet op. 3. Tryk på plusknappen, indtil du kommer til "Pilleindstilling". 4. Tryk på menuknappen for at kunne ændre værdien. 5. Skift værdien ved at trykke på plus- eller minusknappen. 6. Bekræft den valgte værdi ved at trykke på menuknappen. Servicemenuer For at få adgang til servicemenuerne lægges 5 til det tilfældige tal, der kommer frem på displayet. Eksempel: Hvis tallet 18 vises i både O og N, lægger du 5 til ved at trykke på plusknappen, indtil der står N:23. Tryk derefter på enter-knappen. Du har nu adgang til servicemenuerne. 13

16 Andet Styring Menuer Standby [N] Standby-stilling Effektniveau [N] Effekt kw Pilleindstilling [N] Pilletstrim Pausefyring [N] Efterbrændings tid. Logning [N] Fejl - log. [N] FEJL 1 [N] FEJL 2 [N] FEJL 3 [N] FEJL 4 [N] FEJL 5 [N] FEJL 6 [N] FEJL 7 [N] FEJL 8 [N] FEJL 9 [N] FEJL 10 N S Normalmenuer: Vises i alle menustillinger. Servicemenuer: Vises kun, når service er låst op. 14

17 Andet Styring Menu/avanceret [N] Meny / Fagmand [N] Indtast Kode. [S] Effekt Indstilling [S] Indstilling 1 [S] Indstilling 2 [S] Indstilling 3 [S] Tændings >Instilling. [S] Tænd-dosis 1 100% [S] Tænd-dosis 2 45% [S] Test blæse tid [S] Test blæsning [S] Overgangstid [S] Overgangstid ved 10 kw [S] Overgangstid ved 20 kw [S] Over gangs- indstilling [S] Ud-askningstid. [S] Rense brænde skuffe ved start [S] Rense brændeskuffe ved stop. Anbefales. [S] Foto celle følsomhed [S] Termostat Valg [S] Extern termostat [S] Temp føler [S] Ristskrab aktiv [S] 1 [S] 0 [S] Sprog [S] Dansk [S] Engelsk [S] Dansk [S] Polsk [S] Intrimning af pille energi. [S] Energi i piller. [S] Monter pose [S] Slå vægten på piller ind i gram. [S] Drifttid snegl. [S] Meny/Test [S] Automat test [S] Manuel test [S] Meny/Indstillinger [S] tast indstillinger ind. [S] lås indstillinger [S] Tilbage til fabriksindstillinger [S] Meny / LOG [S] Antal fejl [S] Tænding 1. [S] Tænding 2. [S] Seneste fejl N S Normalmenuer: Vises i alle menustillinger. Servicemenuer: Vises kun, når service er låst op. 15

18 Andet Styring Styring Menu [N] Pause Intet i brænderen er aktiveret. Hold menuknappen inde i nogle sekunder for at låse displayet op. Menu [N] Effektniveau Indstillingsområde: 12, 15, 18 kw. Her ændres effektniveau. Menu [N] Pilleindstilling Her ændres lufttilførslen. Den korrekte luftmængde er vigtig for en effektiv forbrænding. Menu [N] Pausefyring Her aktiveres pausefyring. Pausefyring indebærer, at brænderen lukker ned på en kontrolleret måde. Menu [N] Logning Her logges eventuelle driftsforstyrrelser. De seneste ti alarmer vises. Menu [N] Menu/avanceret Underliggende menuer er kun beregnet for installatøren eller den avancerede bruger. BEMÆRK Fejlagtig brug af nedenstående menuer kan skade pillebrænderen. Menu [N] Angiv kode For at få adgang til servicemenuerne lægges 5 til det tilfældige tal, der kommer frem på displayet. Menu [S] Effektindstilling Indstillingsområde: kw. Her justeres, hvilke tre effekter der skal benyttes i den generelle menus "Effektniveau". Menu [S] Tændindstilling Indstillingsområde: %. Her justeres mængden af startbrændsel i %. Mængden fastlægges automatisk i forhold til, hvilken vægt der er indstillet under Indstilling. Menu [S] Testblæsetid Indstillingsområde: sekunder. Fabriksindstilling: 15 sekunder. Testblæsetiden bestemmer, hvor lang tid kedel og skorsten skal ventileres, før start af forbrænding tillades. For kedler, der er vanskelige at få selvtrækket i gang i, er det bedst at forøge den tid, som brænderen testblæser. Menu [S] Overgangstid Indstillingsområde: sek. Fabriksindstilling: 240 Her vælges det, hvor lang tid der skal gå, fra at der er registreret ild, indtil fuld tilførsel tillades. Overgangtiden har to menuer. Den tid, der indstilles i den første menu, afgør hvor lang tid det tager at opnå 10 kw. Tiden i den anden menu bestemmer, hvor lang tid det tager at stige til 20 kw, fra at der er registreret ild. Hvis brænderen er indstillet til en lavere effekt, tager det kortere tid at opnå indstillet effekt. Menu [S] Overgangstilførsel Indstillingsområde: % Fabriksindstilling: 15 % ved 10 kw I denne menu indstilles mængden af brændsel, som tilføres under opstartsfasen. Fabriksindstillingen 15 % indebærer, at brænderen starter med 15 % af driftsdosis og derefter stiger gradvist til 100%. Tiden for den gradvise stigning indstilles i menuen Overgangstid. Menu [S] Udblæsningstid Indstillingsområde: sek. Udblæsning foretages, når termostaten har slået fra, og fotocelleværdien er under 12 %. Her kan det også fastlægges, hvornår fjernelse af aske udføres, når termostaten slår til eller fra. Under udblæsningsmenuen findes der også en menu til at styre, hvornår risten skal rengøres. Enten efter udført pausefyring eller ved termostattilkobling. Menu [S] Ildfølsomhed Indstillingsområde: %. Fabriksindstilling: 50 %. Her kan ildfølsomheden justeres, dvs. ved hvilken lysværdi i %, at styresystemet skal acceptere ild. Ildfølsomheden bør ikke justeres, hvis den korrekte fotocelle er monteret. Menu [S] Termostatvalg I denne menu vælges det, hvilken termostat der skal benyttes - ekstern kedeltermostat eller brænderens temperaturføler. Benyttes temperaturføleren, kan tilkoblings- og frakoblingstemperaturerne vælges. Menu [S] Sprog Her vælges det ønskede sprog i displayet. Menu [S] Indstilling Indstillingsområde: 45 60% Fabriksindstilling: 50 Her justeres, hvor mange piller den eksterne pillesnegl giver ved 100 % drift. Menu [S] Driftstid snegl Her vises den eksterne pillesnegls tidsfaktor siden første opstart. 16

19 Andet Styring Menu [S] Menu/test Til automatisk eller manuel kørsel af pillebrænderens indgående komponenter. Menu [S] Indstillinger Her gemmes indstillinger, som er udført ved installationen, eller hentes fabriks- og installationsindstillinger. Der kan benyttes tre forskellige hovedmenuer her: Indlæs indstillinger, Gem indstillinger og Fabriksindstilling. "Indlæs indstillinger" indebærer, at de indstillinger, som allerede er gemt, kan bringes tilbage. "Gem indstillinger" indebærer, at installatøren kan indlæse de endelige indstillinger. "Fabriksindstilling" indebærer, at pillebrænderen går tilbage til fabriksindstillingerne. Menu [S] Menu/logning Her lagres og vises alle fejl og antal gange, fejlen er opstået. Hver vises også antal tændinger, som er udført i alt. Antal tændinger 1 viser, hvor mange tændinger der er udført. Antal tændinger 2 viser, hvor mange gentændinger pillebrænderen har udført. (Gentænding betyder, at pillebrænderens første tændforsøg ikke lykkedes.) Seneste fejl viser fejlkoder i fejlrækkefølge. 17

20 Andet Tiltag ved driftsforstyrrelser Tiltag ved driftsforstyrrelser BEMÆRK Service skal udføres under tilsyn af en autoriseret elinstallatør. Afbryd strømmen, før der foretages indgreb i anlægget. Fejlsøgning Hvis en driftsforstyrrelse ikke vises på displayet, kan følgende tip anvendes: Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. sikringer. s overophedningsbeskyttelse. Nulstilling af overophedningsbeskyttelse Bryd spændingen til brænderen, afmonter kappen, og tryk på metalstykket mellem tilslutningerne på overophedningsbeskyttelsen. Efter nulstilling genmonteres kappen, og strømmen til brænderen kan slås til igen. Brænderens overophedningsbeskyttelse udløses ved 90 C. Indikationer på taldisplayet 10 Fejl: Tænding mislykket Brænderens tænding mislykkedes. Pillesneglen tilfører ikke piller nok. Ikke flere piller i lager. Sikring til tændingen (F3) er sprunget. Glødespolen defekt. Fotocellen skal rengøres. 11 Fejl: Mistet lys under tænding Brænderen er slukket under tænding, og genstart lykkedes ikke. Pillesneglen tilfører ikke piller nok. Ikke flere piller i lager. Sikring til tændingen (F3) er sprunget. Glødespolen defekt. Fotocellen skal rengøres. 12 Fejl: Ildsensor Fotocellen registrerer unormalt lys. Fejl på fotocellen. 13 Fejl: Printkort overophedet Temperaturen under kappen er for høj For høj temperatur i kedelrummet 15 Fejl: Temperatursensor høj Defekt kedeltemperaturføler 16 Fejl: Optokobler Fejl på relækort (29). 18 Fejl: Blæser kører Blæser kører, når den ikke skal. Blæseren kører, selvom brænderen står i pause. Fejl på relækortet (29). 19 Fejl: Blæserstop Blæser kører ikke, når den skal. Sikring til blæseren (F1) sprunget. Kontroller tilslutninger. Udskift blæser. 20 Fejl: Blæser træg Blæser kører med for lav hastighed. Rengør blæseren. Udskift blæser. 21 Fejl: Tænding 1 Første tændforsøg mislykket Startforsøg 1 mislykket. Foretag indstilling. 22 Fejl: Tilførselssnegl Pillesnegl ikke tilsluttet. Forkert pillesnegl. 23 Fejl: Pausefyring mislykket Fotocellen har ikke fået mørke i 15 minutter under pausefyringen. Forkert indstilling. 24 Fejl: Ser lys længere end 12 minutter i pausefyringen Brænderen ser lys i over 12 minutter under pausefyringsfasen. Forkert tilført mængde piller Juster tilført mængde piller. Skift fotocelle. Brændsel har lang udbrændingstid. 25 Fejl: Skraber driftsfejl Fejl på printkort for ristrengøring (2). Driftsfejl skraber. Kontroller tilslutningerne mellem printkort for ristrengøring (2) og relækortet (29). Fejl på ristmotor (106). 14 Fejl: Temperatursensor lav Defekt kedeltemperaturføler 18

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 0841-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 1009-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 1146-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

Skrot dit gamle oliefyr

Skrot dit gamle oliefyr VØLUND VARMETEKNIK Skrot dit gamle oliefyr - og vælg en miljørigtig pilleløsning... Spar årligt: 14-18.000 kr. - i et 130 m 2 parcelhus, der bruger 2.400 liter olie om året, ved at installere en ny, automatisk

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere