REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?"

Transkript

1 Roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren REFERAT Dato J. nr. 6. december Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Workshoppen fandt sted torsdag d. 14. november, kl i det Færøske Pakhus hos Transportministeriet. Ad 1) Velkomst og baggrund v/per Skrumsager Hansen fra Transportministeriet Per Skrumsager Hansen gav et oplæg om baggrunden og formålet med roadmap for udfasning af fossile brændstoffer. Ad 2) Cyklen og den kollektive trafik den nye nationale cykelstrategi v/jakob Karlshøj Jakob Karlshøj pointerede, at cykler er en vigtig del af kombinationstransport, og at kombinationsrejser har potentialet til at erobre mange markedsdele på transportområdet. Cyklen har endvidere flere gode kvaliteter det er både et miljøvenligt og fleksibelt transportmiddel især på korte afstande. I oplægget pegede han på nogle af de problemstillinger, som arbejdet med den nationale cykelstrategi har afdækket. Han understregede, at der er brug for en nuanceret tilgang, og at man ikke kan snakke om one size fits all, idet mulighederne og udfordringerne med at lave cykelløsninger varierer meget på tværs af landet. Til-bringer vs. fra-bringer-problemstillingen viser, at der er flere, som bruger cyklen til toget, end fra toget. Der er derfor stort potentiale i, at private virksomheder stiller cykler til rådighed for deres medarbejdere, så medarbejderne kan cykle mellem arbejde og stationen (og benytte deres egen cykel mellem stationen og deres hjem). Det stiller krav til sikkerheden ved cykelparkering, så de rejsende kan stole på, at cyklen stadig er der, når de kommer tilbage. Jakob Karlshøj berørte også problemstillingen vedrørende cykelmedtagning i kollektiv trafik versus cykelparkeringspladser ved stationer og stoppesteder. En

2 cykel optager pladsen til to sæder i toget, hvilket betyder, at der er plads til færre passagerer. Især i myldretiden er dette en udfordring. Forudsat, at man kunne have solgt pladsen til to passagerer og derfor fået 2 gange billetpriser, vil det koste trafikselskabet 38 kroner pr. cykelmedtagning. Side 2/10 Derudover er der en række problemstillinger knyttet til bycykler, der har den fordel, at de kan benyttes til trafikken mellem arbejde og stationen. Men skal bycykler batte noget vil bycykelstativer, i tilstrækkeligt stort omfang, fylde meget. Derudover koster en bycykel, selv med reklamefinansiering, nogenlunde det samme som det vil koste den rejsende at have cykel nr. 2. Forudsat at cykel nr. 2 koster 4000 kr. og lever i 4 år, vil det koste den rejsende 5 kroner pr. arbejdsdag at cykle til og fra arbejde. Der er således ikke et stort økonomisk incitament til at anvende bycyklerne. Ad 3) Fremtidens kollektive trafik v/uffe Ærboe Christiansen fra Trafikstyrelsen Der er mange store besluttede forbedringer undervejs på baneområdet. Derudover kommer Togfond DK og time-modellen som vil medføre hurtigere rejsetider med toget. Og så er der et helt nyt togkoncept på vej til Danmark de fire nye letbaner, som er undervejs. På busområdet har Trafikstyrelsen administreret nogle buspuljer, som har kanaliseret penge over i at opgradere busdriften. Det vil, sammen med anlægsprojekterne på baneområdet, føre til meget store forbedringer i den kollektive trafik. De nye baneprojekter vil skabe nye trafikknudepunkter især i byerne Herlev, Glostrup og Ny Ellebjerg. Det er vigtigt, at knudepunkterne opgraderes for at få mest muligt ud af den høje tilgængelighed, de giver. For Herlev St. fx, vil der være langt mellem letbanens stop og stationen på S-banen. Hvis Herlev station flyttes nærmere letbanen forventes det at give en fordobling af passagertallet. Det er vigtigt at udnytte trafikknudepunkternes gode tilgængelighed ved at fastholde stationsnærhedsprincippet og bygge tæt omkring knudepunkterne. Ved de nye trafikknudepunkter bør der være fokus på at benytte tilstødende arealer til at bygge kontorbygninger for at øge stationsnærheden, frem for at bygge parkeringspladser. Park n ride har større berettigelse ved stationer som ikke er trafikknudepunkter. Ad 4) Hvordan kan kollektiv trafik og cyklisme gøres mere attraktivt?

3 Ad 4a) Hvorfor vælger bilister bilen? v/torben Lund Kudsk fra FDM Side 3/10 Torben Lund Kudsk kunne berette, at bilen udgør langt den største del af persontransportarbejdet i Danmark, og at selv i de store byer har bilen en stor markedsandel. Bilister vælger bilen fordi: - Det får hverdagen til at hænge sammen (pendling til arbejde og studie) - Det giver en fornemmelse af frihed - Det er bekvemt i alle slags vejr - Det er hurtigere at komme fra dør til dør med bil (tidsfaktoren er afgørende) - Gode kollektive transportmuligheder er primært et storbyfænomen. Hvis man bor på landet, er der ikke så god adgang til kollektiv trafik især ikke til fritidsbehov (derfor er fritidsbilismen stigende) - Hvis husstanden har en bil, er der stort økonomisk incitament til at benytte den ofte da de faste udgifter er konstante uanset hvor ofte bilen benyttes (kun 14 % af bilisterne lader ofte bilen stå) - Danmark er et velfærdssamfund. Selv med meget høje registreringsafgifter har danskerne råd til at anskaffe sig en bil Hvad kan få bilisterne til at vælge andre transportformer: - Konkurrencedygtig rejsetid og stabile forbindelser - Fælles rejseinformation. Fx en app på tværs af rejseformer, som giver overblik over de forskellige muligheder - Øget intermodalitet. Bedre muligheder for kombinationstransport (i kombination med bil) især for dem, som bor på landet - Den obstruerende tilgang: Strukturelle piske (fx færre p-pladser, vejlukninger, indsnævringer osv.). Dette virkemiddel anbefaler FDM dog ikke Ad 4b) Erfaringer fra projektet Mixtur om bedre sammenhæng i den kollektive trafik og fokus på den sammenhængende rejse v/lasse Rask Jørgensen fra Arriva Lasse Rask Jørgensen fortalte om projektet Mixtur, som var et forsøgsprojekt i samarbejde mellem Arriva og Midttrafik, der handlede om at sætte kunden i centrum på hele rejsen. Projektet blev gennemført på strækningen mellem Aarhus og Herning. Der blev arbejdet med tiltag, som skulle gøre det enkelt og trygt for kunden at gennemføre en samlet rejse med både bus og tog, blandt andet gennem følgende tiltag:

4 - Bedre køreplanskoordinering (bedre korrespondance mellem bus og tog samt minimering af ventetid ved skift fra den ene transportform til den anden) - Bedre information før, under og efter rejsen - Fælles Rejsetidsgaranti - Fælles Call-center Side 4/10 Det bærende virkemiddel i projektet var at skabe en sammenhængende og trygrejse for kunden, uanset kombination af bus og tog. Projektet er afsluttet, men samarbejdet fortsætter i en kundegruppe og en køreplansgruppe med fælles fokus på forbedringer i hele regionen. Projektet har, alt andet lige, ført til flere kunder: 12 % flere togpassagerer og 8 % flere buspassagerer. Der er flere andre eksempler på sammenfaldende projekter, der sætter kunden i centrum blandt andet Sammenhæng i Silkeborg, Bedre rejsemiljø og TUSsamarbejdet i hovedstaden. Lasse Rask Jørgensen fortalte, at både cykelparkering og bilparkering ved stationer med en relativ kort radius til et større opland såvel destination til de større jyske byer, stort set bliver udnyttet i det øjeblik, de er etableret, og at det derfor er en god idé at udvide antallet for at fremme brugen af den kollektive trafik. Han gjorde i øvrigt opmærksom på, at der på Midttrafiks hjemmeside (under undersøgelser) findes adskillige undersøgelser, som viser, hvorfor kunderne enten vælger den kollektive trafik til eller fra. Endvidere blev der gjort opmærksom på, at flere ikke-kunder ved brug af den kollektive trafik, faktisk sætter stor pris på den mulighed for afslapning eller effektiv rejsetid m.m. som det medfører. Men der skal skabes mere tryghed gennem information og vilkår omkring parkering og skift mellem transportformer på hele rejsen, for at det bliver attraktivt nok til, at flere billister vil benytte den kollektive trafik. Ydermere kunne man samtidig overveje flere økonomiske virkemidler til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv fx sammen med cykler og mere miljøvenlige transportformer for til-bringer trafikken. Ad 4c) Fra bil til kollektiv trafik hvad skal der til? v/andreas Egense fra Metroselskabet Andreas Egense mente, at elektrificerede metroer og tog vil være en vigtig del af løsningen med den grønne omstilling af transportsektoren. I dag udleder de væsentligt mindre CO2 pr. passagerkilometer end biler. I 2035 forventes de at

5 være CO2-neutrale, da al el-produktion fra 2035 ifølge regeringsgrundlaget skal være baseret på VE. Side 5/10 Han pointerede, at de rejsende gerne vil benytte kollektiv transport, når den er dækkende, tilgængelig, prisbillig, pålidelig, hurtig, komfortabel og med korte intervaller mellem afgangene (Epinion-undersøgelse). Derudover er det vigtigt med til- og fra-bringer-løsninger som fx cykler. Gode bilparkeringsforhold tæt på stationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle. Jo længere arbejdspladsen ligger fra station eller bolig, jo højere er bilens markedsandel. Løsningen på dette er altså enten, at vi vælger at bo og arbejde stationsnært, eller at der anlægges stationer der, hvor vi bor og arbejder (stationsnærhedsprincip/byplanlægning). Andreas Egense gav et eksempel på, hvordan åbningen af metroen ændrede rejeadfærden. Biltrafikken over havnen faldt med 4 % samtidig med, at persontrafikken steg med 10 %. Cykeltrafikken ændrede sig ikke. Ad 4d) Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme v/jens Loft Rasmussen fra Cyklistforbundet Se talepapir Jens Loft Rasmussen fortalte, at Danmark er særegen ved at have en decideret cykel-kultur, idet at børn lærer at cykle, fra de er små. Det er noget, vi skal vedligeholde og dyrke. Danmark har i øvrigt en cykelambassade, som spreder viden og løsninger både i Danmark og i udlandet. Jens Loft Rasmussen kunne også fortælle, at internationalt set går tendensen på en mindre udpræget ejer-kultur. De unge er mere indstillet på at benytte eksempelvis bycykler og offentlig transport i stedet for at eje deres egen bil. Det er desuden interessant at se på, om rejsende har forskellige tidsværdier for forskellige transportformer. Transporttid i tog kan fx også være arbejdstid (mulighed for at besvare mails mm.), og transporttid på cykel kan også være motionstid. Potentialerne for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme: - Det er stadig meget besværligt at medtage cykler i den kollektive trafik både pladsmæssigt, billetmæssigt mv. Når der er mulighed for cykelmedtagning i den kollektive trafik, mindskes den samlede transporttid for den rejsende. Desuden har det ført til øget passagertal for de trafikselskaber, som har indført (gratis) cykelmedtagning i tog og bus. - Der er behov for et landsdækkende bycykelsystem, som gerne skal kunne reserveres i forbindelse med køb af togbillet.

6 - Stationsnærhedsprincippet kan med fordel erstattes af et cykelnærhedsprincip. Når cyklen tænkes med ind som transportmiddel mellem arbejdsplads/bolig og stationer, så øges stationsnærheden. Især ved udbredelsen af el-cykler, kan cykeloplandszonen udvides. - Samarbejde med virksomheder (Mobility Management). Hvis virksomheder investerer i firmacykler, deres medarbejdere kan låne, går det hånd i hånd med deres øvrige medarbejder-sundhedsindsatser. Derudover vil det gøre det mere attraktivt for medarbejdere at benytte kollektiv trafik især hvis arbejdspladsen ikke er placeret stationsnært. Mobility Management kræver initiativ fra statslig side, men kan godt driftes af private virksomheder. - Cykelparkering er for vigtigt et punkt til, at det kan overlades til DSB og kommunerne alene. Staten bør tage ansvar for udvikling af højklasse cykelparkering ved de danske stationer. På linje med øvrig infrastruktur, bør cykelparkeringspladserne også vedligeholdes af staten. Der er desuden et behov for langt flere cykelparkeringspladser ved stationerne. Side 6/10 Ad 4e) Perspektiver og muligheder i bustrafikken v/jeppe Gaard fra Movia Jeppe Gaard henviste til Movias kundepræference-undersøgelse fra 2011, som viser, at det, kunderne i den kollektive trafik efterspørger, er: - Den effektive og direkte rejse, med høj frekvens i hverdagene - Tilgængelig og troværdig rejsetidsinformation - Billetter uden begrænsninger (rejsekort) - Rejsekomfort før, under og efter rejsen - Ingen driftsforstyrrelser Derefter fortalte han om Movias +way koncept, som handler om at gøre den kollektive trafik bedre ved at sammentænke trafik og by. +way er især oplagt på strækninger med en maksimal passagerbelastning på op til ca pass./time/retning, og det er noget, der bliver arbejdet med i praksis. Der er flere forsøg og projekter i gang både i Danmark og i udlandet. I Danmark er der gennemført løbende forbedringer af linje 6A, som fokuserede på blandt andet højere frekvens i myldretiden, fremkommelighedstiltag på dele af ruten, øget komfort i busmateriel og en forlængelse af linjens strækning. Forbedringerne viste med tydelighed, at det nytter noget. Linje 6A fik flere passagerer. Jeppe Gaard fortalte også om Nørre Campus-projektet, hvor der forventes at kunne blive sparet 2,5 minutters transporttid. Projektet forventes i øvrigt at medføre en stigning i passagertallet på 10 % og en øget indtjening på millioner kroner.

7 Det blev nævnt, at investeringerne i Nørre Campus forventes at kunne betale sig selv hjem i løbet af 8-10 år, og dermed kunne sådanne løsninger formodentlig være et billigt virkemiddel til at styrke den kollektive trafik. Side 7/10 Ad 5) Gruppe-øvelse: Hvilke virkemidler er de vigtigste at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte transportform fra bil til cykel, kollektiv trafik eller en kombination af begge Gruppearbejdet blev introduceret, og det blev pointeret, at resultatet af gruppearbejdet vil blive brugt i det videre arbejde med roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren. Herefter gik gruppearbejdet i gang, hvor deltagerne fordelte sig i grupper, og diskuterede forskellige virkemidler i forhold til at få bilister til at skifte til kollektiv trafik og cykler. Ad 6) Præsentation af udvalgte prioriterede forslag fra grupperne og opsamlende debat En række grupper blev bedt om at fremlægge de virkemidler, som de i fællesskab var kommet frem til. Ad 6a) Hovedlinjerne i præsentationerne følger her: Gruppe 1: - Incitamentstruktur, der præmierer brug af cykler og kollektiv transport - Reform af den kollektive trafik således, at ansvaret er ét sted - Koordinering af kollektivt udbud med arealanvendelser Gruppe 2: - Reducere transportarbejde vha. lokalisering/byudvikling/fortætning - Holdnings- og adfærdsændring gennem information og afprøvning - Bedre udnyttelse af overskudskapacitet i biler Gruppe 3: - Supercykelstier & afgift/beskatning af virksomhedsparkering - Fra-bringer- og pendler-bycykler & bedre cykelparkering ved stationer - Fjerne fradrag på biltrafik & stationsnærhed som planlægningsprincip Samtlige virkemidler fra alle grupperne kan ses i vedlagte skemaer. Ad 6b) Opsamlende debat: Som supplement til til- og fra-bringer-debatten, blev der peget på, at der mellem boligen og det offentlige transportmiddel er mange ærinder (fx aflevere børn og handle ind), hvilket skaber behov for koordinering og fleksible trans-

8 portløsninger (som biler). Mellem offentligt transportmiddel og arbejde er der mere tale om A-B transport. Side 8/10 Det blev foreslået at benytte rollemodeller til at udbrede cykler og kollektiv trafik. Rollemodeller kan vise omverdenen, at man godt kan få hverdagen til at hænge sammen uden bil. I forbindelse med debatten omkring cykelparkering ved stationer, blev det bemærket, at der kunne være et planlægningsprincip ved anlæg af nye stationer, som gik på, at der skulle oprettes én parkeringsplads pr. estimeret bruger. Det blev påpeget, at et øget fokus på cyklisme og cykelmedtagning, kan være med til at løse mobilitetsproblemer i landdistrikter. Der blev gjort opmærksom på, at bødegivning i bus, tog og metro ydmyger de rejsende offentligt, hvilket kan hæmme anvendelsen af kollektiv trafik. I forhold til roadmap for udfasning af fossile brændstoffer, blev det foreslået at arbejde med en todelt langsigtet strategi: 1) Byplanlægning 2) Øvrige virkemidler. Det blev foreslået at lade det offentlige gå foran som et forbillede, der kan trække grønne transportløsninger i gang. Det blev pointeret, at der er brug for en sammenhængende transportstrategi i Transportministeriet, så roadmap en ikke konflikter med andre udmeldinger fra Transportministeriets ressortområde. Det blev foreslået, at man i roadmap en forholder sig konkret til, hvilke strategier kommunerne bør forfølge for at gøre transport grønnere. Endvidere blev der gjort opmærksom på en rapport som COWI har udarbejdet, og som angiveligt skulle vise, at 30 % af bilister gerne vil benytte kollektiv trafik, hvis adgangen er tilstrækkelig god. Ad 7) Afslutning Der blev sagt tak til deltagerne, til oplægsholderne og til arrangørerne: Metroselskabet, Cyklistforbundet, Movia og Arriva.

9 Til workshoppen deltog følgende: Peter Bønløkke (Københavns Kommune) Tim Strange Jensen (Københavns Kommune) Pia Widerholdt Bentsen (Københavns Kommune) Morten Heegaard Christensen (Københavns Kommune) Line Kildegaard Groot (Københavns Kommune) Jakob Keinicke Sørensen (Københavns Kommune) Andreas Røhl (Københavns Kommune) Jacob Lundgaard (Københavns Kommune) Thomas Alexander Sick Nielsen (DTU Transport) Claus Hedegaard Sørensen (DTU Transport) Gitte Laub Hansen (Kræftens Bekæmpelse) Hanne Scheller (Kræftens Bekæmpelse) Simon Rask (Kræftens Bekæmpelse) Martin Wex (Arriva) Henrik Friis (Arriva) Lasse Rask Jørgensen (Arriva) Niels Wellendorf (Rådet for Bæredygtig Trafik & Cyklistforbundet) Kjeld A. Larsen (Rådet for Bæredygtig Trafik) Jesper Mølgård (DSB) Lone Billehøj (DSB) Jens Loft Rasmussen (Cyklistforbundet) Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (Cyklistforbundet) Jesper Pørksen (Powered by Cycling: Panorama) Elisabeth Frederiksen (Powered by Cycling: Panorama) Anna Thormann (Formel M) Anja Puggaard (Formel M) Klaus Hansen (Aalborg Universitet) Thomas Meier (Køge Kommune) Ivan Pedersen (NOAH Trafik) Marianne Weinreich (Veksø) Frans Luja Madsen (Vesterbro Lokaludvalg) Søren Have (PA Consulting Group) Palle R. Jensen (RUF International) Side 9/10

10 Søren Hammer (Region Hovedstaden) Niels Hoe (Hoe360 Consulting) Berit Mathiesen (Kommunernes Landsforening) Lykke Magelund (Tetraplan) Troels Vorre Olsen (Viatrafik) Andreas Egense (Metroselskabet) Taus Bøytler (Movia) Torben Lund Kudsk (FDM) Lene Wagner Hartmann (Furesø Kommune) Karl Georg Holm Jakob Karlshøj (Transportministeriet) Nina Sofie Fuglsang (Transportministeriet) Daniel Lee Skriver (Transportministeriet) Tine Lund Jensen (Transportministeriet) Sara Vincentzen (Transportministeriet) Emil Hausgaard (Transportministeriet) Pelle Mortensen (Trafikstyrelsen) Julie Agersnap Kristensen (Trafikstyrelsen) Per Darger (Trafikstyrelsen) Uffe Ærboe Christiansen (Trafikstyrelsen) Mia Stampe Lagergaard (Vejdirektoratet) Zofia Jagielska (Vejdirektoratet) Stine Hagelskjær Jensen (Vejdirektoratet) Side 10/10

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme

Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme 14-11-2013/jlr-jam Baggrundspapir til workshop den 14. november 2013 i Transportministeriet Af direktør Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

FREMTIDENS CYKELPARKERING I ØRESUNDSREGIONEN

FREMTIDENS CYKELPARKERING I ØRESUNDSREGIONEN Öresund Smart City Hub Aalborg Universitet København FREMTIDENS CYKELPARKERING I ØRESUNDSREGIONEN Danmarks første cykelparkeringsseminar d. 9. oktober 2014 Sammenfatning At være her i dag er en påmindelse

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

+Way. Abstrakt. Indledning

+Way. Abstrakt. Indledning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk Introduktion til vejregelarbejdet Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk 1 Vejreglerne Vejregler er en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan 2013. I

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Referat. for. Det Grønne Råd. Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1.

Referat. for. Det Grønne Råd. Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1. GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Referat for Det Grønne Råd Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1. Trafik- og Teknikudvalget var inviteret til temadrøftelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik Grøn omstilling af den kollektive bustrafik TJØF Transportøkonomisk Forening Kollektiv Trafik Konference 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen Center for biler og grøn Transport Priser Udviklingen i

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere