REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?"

Transkript

1 Roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren REFERAT Dato J. nr. 6. december Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Workshoppen fandt sted torsdag d. 14. november, kl i det Færøske Pakhus hos Transportministeriet. Ad 1) Velkomst og baggrund v/per Skrumsager Hansen fra Transportministeriet Per Skrumsager Hansen gav et oplæg om baggrunden og formålet med roadmap for udfasning af fossile brændstoffer. Ad 2) Cyklen og den kollektive trafik den nye nationale cykelstrategi v/jakob Karlshøj Jakob Karlshøj pointerede, at cykler er en vigtig del af kombinationstransport, og at kombinationsrejser har potentialet til at erobre mange markedsdele på transportområdet. Cyklen har endvidere flere gode kvaliteter det er både et miljøvenligt og fleksibelt transportmiddel især på korte afstande. I oplægget pegede han på nogle af de problemstillinger, som arbejdet med den nationale cykelstrategi har afdækket. Han understregede, at der er brug for en nuanceret tilgang, og at man ikke kan snakke om one size fits all, idet mulighederne og udfordringerne med at lave cykelløsninger varierer meget på tværs af landet. Til-bringer vs. fra-bringer-problemstillingen viser, at der er flere, som bruger cyklen til toget, end fra toget. Der er derfor stort potentiale i, at private virksomheder stiller cykler til rådighed for deres medarbejdere, så medarbejderne kan cykle mellem arbejde og stationen (og benytte deres egen cykel mellem stationen og deres hjem). Det stiller krav til sikkerheden ved cykelparkering, så de rejsende kan stole på, at cyklen stadig er der, når de kommer tilbage. Jakob Karlshøj berørte også problemstillingen vedrørende cykelmedtagning i kollektiv trafik versus cykelparkeringspladser ved stationer og stoppesteder. En

2 cykel optager pladsen til to sæder i toget, hvilket betyder, at der er plads til færre passagerer. Især i myldretiden er dette en udfordring. Forudsat, at man kunne have solgt pladsen til to passagerer og derfor fået 2 gange billetpriser, vil det koste trafikselskabet 38 kroner pr. cykelmedtagning. Side 2/10 Derudover er der en række problemstillinger knyttet til bycykler, der har den fordel, at de kan benyttes til trafikken mellem arbejde og stationen. Men skal bycykler batte noget vil bycykelstativer, i tilstrækkeligt stort omfang, fylde meget. Derudover koster en bycykel, selv med reklamefinansiering, nogenlunde det samme som det vil koste den rejsende at have cykel nr. 2. Forudsat at cykel nr. 2 koster 4000 kr. og lever i 4 år, vil det koste den rejsende 5 kroner pr. arbejdsdag at cykle til og fra arbejde. Der er således ikke et stort økonomisk incitament til at anvende bycyklerne. Ad 3) Fremtidens kollektive trafik v/uffe Ærboe Christiansen fra Trafikstyrelsen Der er mange store besluttede forbedringer undervejs på baneområdet. Derudover kommer Togfond DK og time-modellen som vil medføre hurtigere rejsetider med toget. Og så er der et helt nyt togkoncept på vej til Danmark de fire nye letbaner, som er undervejs. På busområdet har Trafikstyrelsen administreret nogle buspuljer, som har kanaliseret penge over i at opgradere busdriften. Det vil, sammen med anlægsprojekterne på baneområdet, føre til meget store forbedringer i den kollektive trafik. De nye baneprojekter vil skabe nye trafikknudepunkter især i byerne Herlev, Glostrup og Ny Ellebjerg. Det er vigtigt, at knudepunkterne opgraderes for at få mest muligt ud af den høje tilgængelighed, de giver. For Herlev St. fx, vil der være langt mellem letbanens stop og stationen på S-banen. Hvis Herlev station flyttes nærmere letbanen forventes det at give en fordobling af passagertallet. Det er vigtigt at udnytte trafikknudepunkternes gode tilgængelighed ved at fastholde stationsnærhedsprincippet og bygge tæt omkring knudepunkterne. Ved de nye trafikknudepunkter bør der være fokus på at benytte tilstødende arealer til at bygge kontorbygninger for at øge stationsnærheden, frem for at bygge parkeringspladser. Park n ride har større berettigelse ved stationer som ikke er trafikknudepunkter. Ad 4) Hvordan kan kollektiv trafik og cyklisme gøres mere attraktivt?

3 Ad 4a) Hvorfor vælger bilister bilen? v/torben Lund Kudsk fra FDM Side 3/10 Torben Lund Kudsk kunne berette, at bilen udgør langt den største del af persontransportarbejdet i Danmark, og at selv i de store byer har bilen en stor markedsandel. Bilister vælger bilen fordi: - Det får hverdagen til at hænge sammen (pendling til arbejde og studie) - Det giver en fornemmelse af frihed - Det er bekvemt i alle slags vejr - Det er hurtigere at komme fra dør til dør med bil (tidsfaktoren er afgørende) - Gode kollektive transportmuligheder er primært et storbyfænomen. Hvis man bor på landet, er der ikke så god adgang til kollektiv trafik især ikke til fritidsbehov (derfor er fritidsbilismen stigende) - Hvis husstanden har en bil, er der stort økonomisk incitament til at benytte den ofte da de faste udgifter er konstante uanset hvor ofte bilen benyttes (kun 14 % af bilisterne lader ofte bilen stå) - Danmark er et velfærdssamfund. Selv med meget høje registreringsafgifter har danskerne råd til at anskaffe sig en bil Hvad kan få bilisterne til at vælge andre transportformer: - Konkurrencedygtig rejsetid og stabile forbindelser - Fælles rejseinformation. Fx en app på tværs af rejseformer, som giver overblik over de forskellige muligheder - Øget intermodalitet. Bedre muligheder for kombinationstransport (i kombination med bil) især for dem, som bor på landet - Den obstruerende tilgang: Strukturelle piske (fx færre p-pladser, vejlukninger, indsnævringer osv.). Dette virkemiddel anbefaler FDM dog ikke Ad 4b) Erfaringer fra projektet Mixtur om bedre sammenhæng i den kollektive trafik og fokus på den sammenhængende rejse v/lasse Rask Jørgensen fra Arriva Lasse Rask Jørgensen fortalte om projektet Mixtur, som var et forsøgsprojekt i samarbejde mellem Arriva og Midttrafik, der handlede om at sætte kunden i centrum på hele rejsen. Projektet blev gennemført på strækningen mellem Aarhus og Herning. Der blev arbejdet med tiltag, som skulle gøre det enkelt og trygt for kunden at gennemføre en samlet rejse med både bus og tog, blandt andet gennem følgende tiltag:

4 - Bedre køreplanskoordinering (bedre korrespondance mellem bus og tog samt minimering af ventetid ved skift fra den ene transportform til den anden) - Bedre information før, under og efter rejsen - Fælles Rejsetidsgaranti - Fælles Call-center Side 4/10 Det bærende virkemiddel i projektet var at skabe en sammenhængende og trygrejse for kunden, uanset kombination af bus og tog. Projektet er afsluttet, men samarbejdet fortsætter i en kundegruppe og en køreplansgruppe med fælles fokus på forbedringer i hele regionen. Projektet har, alt andet lige, ført til flere kunder: 12 % flere togpassagerer og 8 % flere buspassagerer. Der er flere andre eksempler på sammenfaldende projekter, der sætter kunden i centrum blandt andet Sammenhæng i Silkeborg, Bedre rejsemiljø og TUSsamarbejdet i hovedstaden. Lasse Rask Jørgensen fortalte, at både cykelparkering og bilparkering ved stationer med en relativ kort radius til et større opland såvel destination til de større jyske byer, stort set bliver udnyttet i det øjeblik, de er etableret, og at det derfor er en god idé at udvide antallet for at fremme brugen af den kollektive trafik. Han gjorde i øvrigt opmærksom på, at der på Midttrafiks hjemmeside (under undersøgelser) findes adskillige undersøgelser, som viser, hvorfor kunderne enten vælger den kollektive trafik til eller fra. Endvidere blev der gjort opmærksom på, at flere ikke-kunder ved brug af den kollektive trafik, faktisk sætter stor pris på den mulighed for afslapning eller effektiv rejsetid m.m. som det medfører. Men der skal skabes mere tryghed gennem information og vilkår omkring parkering og skift mellem transportformer på hele rejsen, for at det bliver attraktivt nok til, at flere billister vil benytte den kollektive trafik. Ydermere kunne man samtidig overveje flere økonomiske virkemidler til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv fx sammen med cykler og mere miljøvenlige transportformer for til-bringer trafikken. Ad 4c) Fra bil til kollektiv trafik hvad skal der til? v/andreas Egense fra Metroselskabet Andreas Egense mente, at elektrificerede metroer og tog vil være en vigtig del af løsningen med den grønne omstilling af transportsektoren. I dag udleder de væsentligt mindre CO2 pr. passagerkilometer end biler. I 2035 forventes de at

5 være CO2-neutrale, da al el-produktion fra 2035 ifølge regeringsgrundlaget skal være baseret på VE. Side 5/10 Han pointerede, at de rejsende gerne vil benytte kollektiv transport, når den er dækkende, tilgængelig, prisbillig, pålidelig, hurtig, komfortabel og med korte intervaller mellem afgangene (Epinion-undersøgelse). Derudover er det vigtigt med til- og fra-bringer-løsninger som fx cykler. Gode bilparkeringsforhold tæt på stationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle. Jo længere arbejdspladsen ligger fra station eller bolig, jo højere er bilens markedsandel. Løsningen på dette er altså enten, at vi vælger at bo og arbejde stationsnært, eller at der anlægges stationer der, hvor vi bor og arbejder (stationsnærhedsprincip/byplanlægning). Andreas Egense gav et eksempel på, hvordan åbningen af metroen ændrede rejeadfærden. Biltrafikken over havnen faldt med 4 % samtidig med, at persontrafikken steg med 10 %. Cykeltrafikken ændrede sig ikke. Ad 4d) Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme v/jens Loft Rasmussen fra Cyklistforbundet Se talepapir Jens Loft Rasmussen fortalte, at Danmark er særegen ved at have en decideret cykel-kultur, idet at børn lærer at cykle, fra de er små. Det er noget, vi skal vedligeholde og dyrke. Danmark har i øvrigt en cykelambassade, som spreder viden og løsninger både i Danmark og i udlandet. Jens Loft Rasmussen kunne også fortælle, at internationalt set går tendensen på en mindre udpræget ejer-kultur. De unge er mere indstillet på at benytte eksempelvis bycykler og offentlig transport i stedet for at eje deres egen bil. Det er desuden interessant at se på, om rejsende har forskellige tidsværdier for forskellige transportformer. Transporttid i tog kan fx også være arbejdstid (mulighed for at besvare mails mm.), og transporttid på cykel kan også være motionstid. Potentialerne for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme: - Det er stadig meget besværligt at medtage cykler i den kollektive trafik både pladsmæssigt, billetmæssigt mv. Når der er mulighed for cykelmedtagning i den kollektive trafik, mindskes den samlede transporttid for den rejsende. Desuden har det ført til øget passagertal for de trafikselskaber, som har indført (gratis) cykelmedtagning i tog og bus. - Der er behov for et landsdækkende bycykelsystem, som gerne skal kunne reserveres i forbindelse med køb af togbillet.

6 - Stationsnærhedsprincippet kan med fordel erstattes af et cykelnærhedsprincip. Når cyklen tænkes med ind som transportmiddel mellem arbejdsplads/bolig og stationer, så øges stationsnærheden. Især ved udbredelsen af el-cykler, kan cykeloplandszonen udvides. - Samarbejde med virksomheder (Mobility Management). Hvis virksomheder investerer i firmacykler, deres medarbejdere kan låne, går det hånd i hånd med deres øvrige medarbejder-sundhedsindsatser. Derudover vil det gøre det mere attraktivt for medarbejdere at benytte kollektiv trafik især hvis arbejdspladsen ikke er placeret stationsnært. Mobility Management kræver initiativ fra statslig side, men kan godt driftes af private virksomheder. - Cykelparkering er for vigtigt et punkt til, at det kan overlades til DSB og kommunerne alene. Staten bør tage ansvar for udvikling af højklasse cykelparkering ved de danske stationer. På linje med øvrig infrastruktur, bør cykelparkeringspladserne også vedligeholdes af staten. Der er desuden et behov for langt flere cykelparkeringspladser ved stationerne. Side 6/10 Ad 4e) Perspektiver og muligheder i bustrafikken v/jeppe Gaard fra Movia Jeppe Gaard henviste til Movias kundepræference-undersøgelse fra 2011, som viser, at det, kunderne i den kollektive trafik efterspørger, er: - Den effektive og direkte rejse, med høj frekvens i hverdagene - Tilgængelig og troværdig rejsetidsinformation - Billetter uden begrænsninger (rejsekort) - Rejsekomfort før, under og efter rejsen - Ingen driftsforstyrrelser Derefter fortalte han om Movias +way koncept, som handler om at gøre den kollektive trafik bedre ved at sammentænke trafik og by. +way er især oplagt på strækninger med en maksimal passagerbelastning på op til ca pass./time/retning, og det er noget, der bliver arbejdet med i praksis. Der er flere forsøg og projekter i gang både i Danmark og i udlandet. I Danmark er der gennemført løbende forbedringer af linje 6A, som fokuserede på blandt andet højere frekvens i myldretiden, fremkommelighedstiltag på dele af ruten, øget komfort i busmateriel og en forlængelse af linjens strækning. Forbedringerne viste med tydelighed, at det nytter noget. Linje 6A fik flere passagerer. Jeppe Gaard fortalte også om Nørre Campus-projektet, hvor der forventes at kunne blive sparet 2,5 minutters transporttid. Projektet forventes i øvrigt at medføre en stigning i passagertallet på 10 % og en øget indtjening på millioner kroner.

7 Det blev nævnt, at investeringerne i Nørre Campus forventes at kunne betale sig selv hjem i løbet af 8-10 år, og dermed kunne sådanne løsninger formodentlig være et billigt virkemiddel til at styrke den kollektive trafik. Side 7/10 Ad 5) Gruppe-øvelse: Hvilke virkemidler er de vigtigste at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte transportform fra bil til cykel, kollektiv trafik eller en kombination af begge Gruppearbejdet blev introduceret, og det blev pointeret, at resultatet af gruppearbejdet vil blive brugt i det videre arbejde med roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren. Herefter gik gruppearbejdet i gang, hvor deltagerne fordelte sig i grupper, og diskuterede forskellige virkemidler i forhold til at få bilister til at skifte til kollektiv trafik og cykler. Ad 6) Præsentation af udvalgte prioriterede forslag fra grupperne og opsamlende debat En række grupper blev bedt om at fremlægge de virkemidler, som de i fællesskab var kommet frem til. Ad 6a) Hovedlinjerne i præsentationerne følger her: Gruppe 1: - Incitamentstruktur, der præmierer brug af cykler og kollektiv transport - Reform af den kollektive trafik således, at ansvaret er ét sted - Koordinering af kollektivt udbud med arealanvendelser Gruppe 2: - Reducere transportarbejde vha. lokalisering/byudvikling/fortætning - Holdnings- og adfærdsændring gennem information og afprøvning - Bedre udnyttelse af overskudskapacitet i biler Gruppe 3: - Supercykelstier & afgift/beskatning af virksomhedsparkering - Fra-bringer- og pendler-bycykler & bedre cykelparkering ved stationer - Fjerne fradrag på biltrafik & stationsnærhed som planlægningsprincip Samtlige virkemidler fra alle grupperne kan ses i vedlagte skemaer. Ad 6b) Opsamlende debat: Som supplement til til- og fra-bringer-debatten, blev der peget på, at der mellem boligen og det offentlige transportmiddel er mange ærinder (fx aflevere børn og handle ind), hvilket skaber behov for koordinering og fleksible trans-

8 portløsninger (som biler). Mellem offentligt transportmiddel og arbejde er der mere tale om A-B transport. Side 8/10 Det blev foreslået at benytte rollemodeller til at udbrede cykler og kollektiv trafik. Rollemodeller kan vise omverdenen, at man godt kan få hverdagen til at hænge sammen uden bil. I forbindelse med debatten omkring cykelparkering ved stationer, blev det bemærket, at der kunne være et planlægningsprincip ved anlæg af nye stationer, som gik på, at der skulle oprettes én parkeringsplads pr. estimeret bruger. Det blev påpeget, at et øget fokus på cyklisme og cykelmedtagning, kan være med til at løse mobilitetsproblemer i landdistrikter. Der blev gjort opmærksom på, at bødegivning i bus, tog og metro ydmyger de rejsende offentligt, hvilket kan hæmme anvendelsen af kollektiv trafik. I forhold til roadmap for udfasning af fossile brændstoffer, blev det foreslået at arbejde med en todelt langsigtet strategi: 1) Byplanlægning 2) Øvrige virkemidler. Det blev foreslået at lade det offentlige gå foran som et forbillede, der kan trække grønne transportløsninger i gang. Det blev pointeret, at der er brug for en sammenhængende transportstrategi i Transportministeriet, så roadmap en ikke konflikter med andre udmeldinger fra Transportministeriets ressortområde. Det blev foreslået, at man i roadmap en forholder sig konkret til, hvilke strategier kommunerne bør forfølge for at gøre transport grønnere. Endvidere blev der gjort opmærksom på en rapport som COWI har udarbejdet, og som angiveligt skulle vise, at 30 % af bilister gerne vil benytte kollektiv trafik, hvis adgangen er tilstrækkelig god. Ad 7) Afslutning Der blev sagt tak til deltagerne, til oplægsholderne og til arrangørerne: Metroselskabet, Cyklistforbundet, Movia og Arriva.

9 Til workshoppen deltog følgende: Peter Bønløkke (Københavns Kommune) Tim Strange Jensen (Københavns Kommune) Pia Widerholdt Bentsen (Københavns Kommune) Morten Heegaard Christensen (Københavns Kommune) Line Kildegaard Groot (Københavns Kommune) Jakob Keinicke Sørensen (Københavns Kommune) Andreas Røhl (Københavns Kommune) Jacob Lundgaard (Københavns Kommune) Thomas Alexander Sick Nielsen (DTU Transport) Claus Hedegaard Sørensen (DTU Transport) Gitte Laub Hansen (Kræftens Bekæmpelse) Hanne Scheller (Kræftens Bekæmpelse) Simon Rask (Kræftens Bekæmpelse) Martin Wex (Arriva) Henrik Friis (Arriva) Lasse Rask Jørgensen (Arriva) Niels Wellendorf (Rådet for Bæredygtig Trafik & Cyklistforbundet) Kjeld A. Larsen (Rådet for Bæredygtig Trafik) Jesper Mølgård (DSB) Lone Billehøj (DSB) Jens Loft Rasmussen (Cyklistforbundet) Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (Cyklistforbundet) Jesper Pørksen (Powered by Cycling: Panorama) Elisabeth Frederiksen (Powered by Cycling: Panorama) Anna Thormann (Formel M) Anja Puggaard (Formel M) Klaus Hansen (Aalborg Universitet) Thomas Meier (Køge Kommune) Ivan Pedersen (NOAH Trafik) Marianne Weinreich (Veksø) Frans Luja Madsen (Vesterbro Lokaludvalg) Søren Have (PA Consulting Group) Palle R. Jensen (RUF International) Side 9/10

10 Søren Hammer (Region Hovedstaden) Niels Hoe (Hoe360 Consulting) Berit Mathiesen (Kommunernes Landsforening) Lykke Magelund (Tetraplan) Troels Vorre Olsen (Viatrafik) Andreas Egense (Metroselskabet) Taus Bøytler (Movia) Torben Lund Kudsk (FDM) Lene Wagner Hartmann (Furesø Kommune) Karl Georg Holm Jakob Karlshøj (Transportministeriet) Nina Sofie Fuglsang (Transportministeriet) Daniel Lee Skriver (Transportministeriet) Tine Lund Jensen (Transportministeriet) Sara Vincentzen (Transportministeriet) Emil Hausgaard (Transportministeriet) Pelle Mortensen (Trafikstyrelsen) Julie Agersnap Kristensen (Trafikstyrelsen) Per Darger (Trafikstyrelsen) Uffe Ærboe Christiansen (Trafikstyrelsen) Mia Stampe Lagergaard (Vejdirektoratet) Zofia Jagielska (Vejdirektoratet) Stine Hagelskjær Jensen (Vejdirektoratet) Side 10/10

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Den gode cykelby kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Redaktion Anna Bisgaard-Nøhr Charlotte Buch Nina Kirstine Busk Design

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere