Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag"

Transkript

1 Galgebakkens afdelingsbestyrelse GALGEBAKKEN, ØSTER Albertslund Materiale til: Forslag til dagsorden: Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag tirsdag den 9. september 2014 kl i Beboerhuset 1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmeoptællere. 4) Referat fra regnskabsbeboermødet 25. marts 2014 (se GB Posten nr. 384, maj 2014) 5a) Godkendelse af forretningsorden. 5b) Godkendelse af dagsorden. 6) Revision af Agendaplanen ( s. 2-3 ) 7) Budget 2015 (omdelt sammen med materialehæftet) a) Gennemgang og diskussion af budget 2015 (GABs kommentarer s. 3) b) Behandling af indkomne forslag til budgettet: 1. Fra Genbrugsgruppen om kr. til skurvogn (s. 3n.) 2. Fra Kunstudvalget om kr. til mosaik og til bænke (s. 4ø.) 3. Fra Poul Evald Hansen om kr. til evaluering af affaldsordningen (s.4) 4. Fra Karen Johansson om kr. til handicaprampe ml. Vester 4-11 og -13 (s.4) 5. Fra Karen Johansson om kr. til handicaprampe ml. Vester 2-12 og -14 (s.4) 6. Fra husdyrudvalget om 5000 kr. til indhegning af hundelegeplads (s.4-5) 7. Fra Tøjbytteboden om rådighedsbeløb på 4000 kr. (s.5) c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) d) Antennebudget e) Godkendelse af det samlede budget 8) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens: 1. Fra Anders Staunsager om at Driften varetager klager over p-afgifter(s.5-6) 2. Fra Kunstudvalget om ændring af husreglementets regler for maling af eternitfacader(s.6) 3. Fra Poul Evald Hansen om afholdelse af beboermøde om affaldsforsøget (s.6) 9) Eventuelt Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. (Materialet er husstandsomdelt senest 2. september 2014 )

2 Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 6: Agendaplan for Galgebakken. Årsrevision Årsrevisionen forholder sig til 3-årsrevisionen af Agendaplanen (tidligere husstandsomdelt - se desuden Agendagruppens hjemmeside (www.galgebakkensagendagruppe.dk ) og Albertslund Kommunes Grønne Regnskab (http://groentregnskab.albertslund.dk) GALGEBAKKEN, VA - (FRA ALBERTSLUND KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB): Galgebakkens gennemsnitlige vandforbrug er fra 2012 til 2013 faldet med 1 liter vand pr. person pr. dag, og er det laveste pr. person i de sidste 7 år. Galgebakkens Agendagruppe satte i starten af 2012 fokus på vand, og i samarbejde med Agendacentret blev der delt spareperlatorer ud til alle husstande. Det ses også at det graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m2 er faldet med 5,6 % i 2013 i forhold til Galgebakken er dog stadig i blandt de boligområder med de højeste varmeforbrug i Albertslund. Elforbruget er også faldet en smule, og er nu det laveste i de seneste 7 år Galgebakkens Agendagruppe arbejder løbende med tjek af vandforbrug på "Min Energi". Efter en periode med en del læk på rørsystemet, har Driften fået udført natmålinger, der ikke udviste utætheder. Siden 2012 har der i Galgebakkens vaskeri været et relativt højt vandforbrug. Driften har udført natmålinger, der ikke har kunnet spore grunden til det højere vandforbrug. Driften og Agendagruppen fortsætter eftersøgningen af en god grund. Der er desuden enkelte kvarterer, der har et relativt større vandforbrug end andre lignende kvarterer. Ud over varierende vandforbrug hos de enkelte brugere og varierende boligrepræsentation i kvartererne har vi ikke kunnet finde gode grunde. I Helhedsplanen indgår etablering af vandmåling. Her forventes vandforbruget at falde op til 25% (gennemsnitstal fra andre bebyggelser). Varmeforbruget på Galgebakken forventes først at kunne blive væsentligt mindre, når Helhedsplanen er gennemført med isolering af boligerne og ny, lettere aflæselig varmemåling. Agendagruppen har gennem årene informeret om spareråd, som alle beboere kan bruge - men samtidig advaret om, at alle rum i boligerne skal være rimeligt opvarmet for at undgå for højt fugtniveau og deraf flg. evt. skimmelsvampe-angreb. Større anvendelse af solceller har indtil videre været bremset af den manglende afklaring fra Staten af tilskud til solcelleprojekter. Agendagruppen har været repræsenteret i de temagrupper, der har arbejdet som forberedelse af Helhedsplanen og følger stadig disse forberedelser nøje med miljø- og energimæssig opmærksomhed. (Se seneste nr. af Byggeposten, som blev husstandsomdelt sommeren 2014.) Galgebakkens affaldsforsøg: Som bekendt har Galgebakken været forsøgsområde for et nyt sorteringsforsøg. Planlægningen er foregået i et samarbejde mellem Albertslund Kommune, Vestforbrændingen, Driften på Galgebakken, GAB og Agendagruppen. Affalds-øerne er indrettet med nye containertyper. Fraktionerne sorteres i andre grupper end tidligere, nogle af dem sammenblandet med henblik på sortering andetsteds, og især er det nyt, at madaffald sorteres særskilt, uafhængigt af husholdnings-restaffaldet. Den usædvanligt varme sommer har givet udfordringer lugtmæssigt, og der er indløbet til Driften og Agendagruppen kommentarer om, at lugtgenerne er for voldsomme. I Albertslund Posten, august 2014, har der været debatudvekslinger om sortering af madaffald, spørgsmål om nytten af denne sortering og mulighederne for genanvendelse. I september måned 2014 vil evalueringen af forsøget blive foretaget, hvorefter beslutninger om fortsættelse vil kunne træffes på et erfaringsgrundlag. I november 2014 vil Albertslund Kommunalbestyrelse vedtage en ny affaldsplan for de kommende år. Albertslund Brugergruppe, som Galgebakken er repræsenteret i, følger forberedelserne nøje og bidrager med erfaringerne fra affaldsforsøget i bebyggelsen. Galgebakkens Agendagruppes arbejde i : Fokusområder vil stadig være detaljerne i brugen af ressourcer i bredeste forstand i bebyggelsen. Kan vi spare mere på vandet? Kan vi bidrage med vores erfaringer, når planerne for forbrugsmålinger i Helheds- Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 9. september 2014 Side 2

3 planen bliver forelagt? Kan vi forbedre vores affaldssortering - og ikke mindst NEDBRINGE DEN AFFALDSMÆNGDE, som vi som beboere står for? Samtlige emner og arbejdsområder handler både om miljøet og energiforbrug i Danmark, ressourceforbruget i bebyggelsen og i Albertslund Kommune og om huslejekroner for den enkelte Galgebakke-beboer. Samarbejdet mellem Driften, Agendagruppen, GAB og beboerne vil blive fortsat, ligesom kontakten til Agenda Center Albertslund. Både BO-VEST og VA har udarbejdet Miljøhandlingsplaner, og i efteråret igangsættes det nye Miljøforum for alle interesserede beboere i de tre boligorganisationer: AB, Tranemosegård og VA. Det første møde den 7. oktober vil bl.a. handle om affald og Regeringens Ressourcestrategi. Medlemmer af Galgebakkens Agendagruppe: Poul Evald Hansen, Lars Messell, Birthe Y. Nielsen, Britta Nielsen, Jens Ohlsson, Ervin Olsen, Biba Schwoon. Agendagruppen er en åben arbejdsgruppe med reference til GAB. Kontaktperson: Lars Messell, mobil: Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7a: GAB s kommentar til Galgebakkens budget 2015 Det fremlagte budget for 2015 viser en husleje-stigning på 1,2%. Budgettet er blevet gennemgået af økonomiudvalget og GAB sammen med vores driftsleder. De væsentligste stigninger i budgettet skyldes: Ejendomsskat, Vandafgift og Renovation, som tilsammen stiger med kr. Derudover er der stigning i Nettokapitaludgifter på kr. Henlæggelser er blevet øget med kr. til opretning efter Helhedsplanen. I budgettet er også indregnet kr., som er afdrag på gæld vedrørende tilbagekøbsklausul. I forbindelse med Helhedsplanen skal Galgebakken frikøbes for denne klausul til Albertslund Kommune. Antennebidraget er uændret 129 kr./måned. GAB indstiller budgettet til godkendelse på beboermødet d GAB, Galgebakkens Afdelingsbestyrelse Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7b.1: Genbrugsgården/Genbrugsgruppen ansøger hermed om kr. til indkøb af skurvogn. Den nuværende er udtjent og fyldt med råd og svamp. Brug: Opbevaring af værktøj til udlån. Opbevaring af sækkevogn, koste m.v. Opbevaring af vagternes personlige ejendele som tasker, mobil, overtøj m.v. Mulighed for at lave en kop kaffe m.v. Beboerservice papir/tape/skriveredskaber m.v. Det er vores allesammens Genbrugsgård. Hilsen Genbrugsgruppen v/ Jytte Jørgensen Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 9. september 2014 Side 3

4 Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7b.2: Ansøgning fra Kunstudvalget på Galgebakken Der ansøges om kr. til udvikling af kunst på Galgebakken. Vi ønsker at lave en mosaik på væggen på de Hvide Træers plads. Indkøb af 10 bænke, som skal opstilles på Galgebakken på særlige steder. Bænkene skal indgå i en konkurrence, hvor vi forestiller os at folk på Galgebakken skal komme med forslag, til hvordan en standardbænk kan udsmykkes. Kunstudvalget vil sørge for at det bliver gjort. Kunstudvalget, 25. august 2014 v. Kristian Olesen Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7b.3: Der afsættes kr. til evaluering af affaldsforsøget. Evalueringen foretages af Agendagruppen. Venlig hilsen Poul Evald Hansen Galgebakken Vester 9-2A Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7b.4: Jeg ansøger Beboermødet om kr. til en handicaprampe i brandstrædet mellem Vester g Vester Forslagsstiller: Karen Johansson Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7b.5: Jeg ansøger Beboermødet om kr. til en handicaprampe i brandstrædet mellem Vester 4-12 og Vester Forslagsstiller: Karen Johansson Begrundelse : Jeg har fået afslag på mine ansøgninger om handicaprampe fra GAB og beder derfor Beboermødets afgørelse i denne sag. Venlig hilsen Karen Johansson Vester 4-2A Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7b.6: Husdyrudvalget stiller forslag om at få etableret en indhegnet hundelegeplads her på Galgebakken. Forslag til placering: Græsarealet ved Sten, hvor den store sten ligger, og hvor gedefolden i sin tid lå. Dvs. fra den store sten og ned mod broen. Ved en etablering af en indhegnet hundelegeplads er argumenterne, som følger: Løse hunde kunne begrænses i et vist omfang Ikke alle har mulighed for at gå i hundeskoven Ingen undskyldning for at anvende børnenes boldbaner Boldbanen ved Torv vil forhåbentlig blive fri for hunde. Lige nu ligger der efterladenskaber på trods af hundeforbud. Konflikter mellem hundeejere, cyklister, børn, løbere og andre beboere ville kunne begrænses i et vist omfang, Socialisering af hunde og ejere indbyrdes. Husdyrudvalget ansøger også om et beløb til arrangementer/foredrag om dyr. Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 9. september 2014 Side 4

5 Budget for prøveperiode-hundehegn: Galvaniseret trådhegn 90 cm højde, masker 10 x 10 cm, 160 meter kr ,00 Træstolper, runde, højde 160 cm, dia. 7 cm, 110 stk. kr ,00 Kramper, 2 æsker, 1600 stk. kr. 100,00 Stolpefod til åbning, 1 stk. kr. 40,00 Bindetråd 200 meter kr. 120,00 Søm 1 æske kr. 100,00 Leje at 2 stk. pælehammer Ca kr. 400,00 Frivillig arbejdskraft kr. 0 Hegnet vil blive 90 cm højt og en omkreds mellem 100 og 140 meter. Budgettet er lagt ud fra en placering, hvor den gamle fårefold lå (dog mindre). Så kan vi jo se, hvordan det kommer til at fungere og med tiden finde et mere eksotisk hegn i galgebakke-stil :-) Vi håber på at der vil blive sat en hundeposeholder/skraldespand op. Med venlig hilsen Husdyrudvalget Camilla Nystrøm, Britt Erdmann, Annette Pedersen og Lis Jønsson Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 7b.7: Ved fordeling af Beboeraktivitetsmidler ansøger Tøjbytteboden om et rådighedsbeløb på 4000 kr. Beløbet skal blandt andet bruges til at give Tøjbytteboden et tiltrængt løft i form af nyt inventar, nye kasser til sortering af tøj, maling til reoler. for Tøjbytteboden Anne Marie Back Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 8.1: Forslag: At Driften varetager klager fra beboere i Galgebakken vdr. uretmæssige og/eller fejl- udskrevne parkeringsbøder. Dvs. at Driften får bøderne annulleret for beboerne hvis der er tale om uretmæssige og/eller fejl- udskrevne parkeringsbøder. (Se eksempler* ) Desuden ser jeg ikke at de nye regler tager højde for beboere med firmabiler som er ikke registreret på privat adressen. Da der kun udleveres parkeringstilladelser til biler indregistreret på adressen i Galgebakken. Hvorfor dette forslag: Der vil med de nye parkeringsregler, især på parkeringsplads A, opstå situationer hvor bøder er udskrevet, som rammer forbi hensigten med at vi har lavet en aftale med et privat parkeringsselskab. Hensigten med denne aftale, er grundet de parkerings problemer som beboere i Skrænt oplever grundet for få parkeringspladser og parkering fra beboere fra Hyldespjældet. Derfor skal beboere i Galgebakken og vores gæster ikke havde en bøde hvis de parkere uden en tilladelse eller har flyttetrailere holdene i kortere perioder. Og annullering af sådan bøder burde være en formsag for Driften når det er os Galgebakken som er kunden hos dette private parkeringsselskab. Men som det er nu henviser Driften til at vi beboere selv skal tage kampen op med parkeringsselskabet og alle der har prøvet det, ved at det er mere end svært at få en bøde annulleret. *eksempler på bøder som burde annulleres af Driften: - En Galgebakkebeboer holder fest og en gæst kommer i bil og parkere uden at få udleveret en tilladelse, fordi det glemmes eller beboeren løber tør tilladelser. - En Galgebakkebeboer har sin bil på værksted og glemmer at sætte en tilladelse i lånebilen - En Galgebakkebeboer er ved at flytte nogle ting og bruger en trailer på over 750 kg, der holdes pause og trailere holder på en parkeringsplads og får en bøde. (Dette er ikke en tænkt eksempel da det allerede er sket, Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 9. september 2014 Side 5

6 det vil ikke være sket på parkeringsplads D, da der ikke er nogle steder at udskrive bøder og derfor ingen kontrol. - En Galgebakkebeboer som normalt ikke har bil, og derfor ikke inde i disse regler, og får en bøde. - En Galgebakkebeboer låner en bil og skal lige hjem forbi og hente noget, det tager over 5 min og en bøde udskrives. Måske er nogle af disse eksempler meget "tænkt" måske er der nogle jeg ikke har tænkt på, men min pointe er at vi Galgebakkebeboer ikke skal havde bøder for at parkere hjemme hos os selv fordi vi ikke lige skarpe på nogle regler som har til hensigt at løse et andet problem. Og det skal Driften hjælpe os med når vi har dummet os. Kommer den samme beboer gentagende gange for at få annulleret bøder så kan Driften jo nægte at hjælpe i samråd med GAB. Forslagsstiller: Anders Staunsager Larsen Sønder 8-6a Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 8.2: Forslag til ændring af Husreglementet Vi ønsker en midlertidig ændring af husreglementet. Under udvendige forandringer punkt 1B, står der i Husreglementet : At forandringer skal aftales med naboer og eternitfacader, kun må males i farver der er godkendt i farveskala. Kunstudvalget foreslår en at: Beboerne må male facaden på huset (eternitten) som et forsøg i perioden fra september 2014 til renovering påbegyndes i 2016, hvor facaderne vil blive erstattet med nye. Formålet er at sætte fokus på vores huse, ved at ændre udseendet på husene en kort overgang. Vi har en enestående chance til at give bebyggelsen facaderne et andet udtryk. Vi ønsker at beboerne får tilladelse til i den korte periode, at lade fantasien komme frit frem. Kunstudvalget 20. august 2014 v. Kristian Olesen Til budgetbeboermødet 9. sept. 2014, pkt. 8.3: GAB pålægges at indkalde til et beboermøde om affaldsforsøget inden for 2 måneder efter den eventuelle vedtagelse af dette forslag. På beboermødet skal affaldsforsøgets forskellige aspekter diskuteres, herunder håndteringen af det organiske affald. Beboermødet kan vælge at udtale sig om forsøget og dets fortsættelse gennem en vedtaget udtalelse eller det vælge at tage forløbet til efterretning. Begrundelse: Det i gangværende affaldsforsøg er et konstruktivt tiltag, men samtidig bryder det på nogle områder med principper om sortering og anvendelse ved kilden eller så tæt ved kilden som muligt. Dette bør diskuteres. Venlig hilsen Poul Evald Hansen Galgebakken Vester 9-2A Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 9. september 2014 Side 6

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere