Vejrum Kirkeblad Historiske nedslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejrum Kirkeblad 1960-79 Historiske nedslag"

Transkript

1 Vejrum Kirkeblad Historiske nedslag Her kan de unge læse, hvordan det gik til, 'da mor var dreng'. Og de gamle kan mindes tiden, da de selv var yngre. Før 'VejrumNyt' og før 'Vejrum Kirke og Sogn' udkom 'VEJRUM KIRKEBLAD' 6-10 gange om året. Når man kigger årgangene igennem, bliver man mindet om stort og småt, som skete i sognet i de to årtier. - Indholdet bestod for størstedelens vedkommende af opbyggelige tekster, det vil f. eks. sige bibelcitater fortolket af først og fremmest sognepræsterne Gerald Iversen, Axel K. Jensen (meget ihærdig skribent) og senest H. K. Jørgensen samt disses præstelige kommentarer til ting i tiden. Også andre skribenter, f. eks. kirke- og missionsfolk fra hele landet, optrådte i spalterne eller blev citeret og kommenteret af sognepræsten eller andre. Historiegruppen skal ikke gøre sig klog på teologiske emner, men vil gerne benytte lejligheden til at nævne nogle ting, som kirkebladet fortæller om perioden. (I 70'erne gennemgik både Staden og Kirkebyen en meget stor forandring med nye villakvarterer og en stor mængde parcelhuse; men dette afspejles ikke i spalterne). - Endelig skal det bemærkes, at ikke samtlige numre af bladet har været til rådighed Kirkebladets økonomi: I juni balancerer regnskabet med en kassebeholdning kr. 4,94, hvilket er en tilbagegang. I september opereres med en gæld på ca. 100,-. Søndagsskolen holder 75 års fødselsdag I april omtales bladets skrantende økonomi, som udviser et underskud på kr. 365,40 og forventes at stige til 800,- i løbet af året. Det bemærkes, at bladet trykkes "billigst muligt", og det beklages, at færre støtter bladet med bidrag. Der afsluttes med spørgsmålet: "Skal vi fortsætte?" - Dette fremprovokerer ekstra bidrag på i alt 240,-, hvilket er medvirkende til et plus på kr. 36,78. ( mangler) 1965 Præsten tager afsked (juli-august): Pastor Gerald Iversen og hustru Mary sender hilsener og tanker og takker for tiden, der er gået, for en skøn dag i kirken d. 20. juni samt for gaver i forbindelse med afskeden. I oktober henstilles kraftigt til at støtte bladet økonomisk, hvis det skal fortsætte. Det ses, at hvervet som redaktør i overgangstiden mellem de to præster varetages af lærer Bent Sivekjær Nielsen I april gentages opfordringen til at støtte bladet økonomisk. 5. juni er der grundlovsmøde i præstegården. Det ses, at den nye sognepræst Axel K. Jensen nu er indtrådt som redaktør. I august gøres grundigt rede for altertavlens historie i anledning af, at der i juni er foretaget en mindre reparation. Sidste restaurering blev foretaget i 30'erne. Altertavlen stammer fra ca.1450 og har været ændret i flere omgange. Lige efter reformationen har man følt sig foranlediget til under reliefferne at skrive, at billederne kun er til pynt (og altså ikke til tilbedelse på katolsk vis). Ligeledes gennemgår præsten i september kirketårnets historie, og i oktober tilsvarende om våbenhuset. Alle tre samt prædikestolens historie vil blive selvstændigt gengivet her på hjemmesiden i en artikel om kirkens historie. November: Det oplyses, at der nu ikke mere kan være højmesse i Vejrum hver søndag kl. 10, idet præsten også skal virke i Gimsing og Struer. Ca. hveranden søndag er der gudstjeneste kl. 14 eller 8.30.

2 1967 I februar oplyses, at menighedsrådet vil foranstalte visse forbedringer i kirkerummet. Det gælder hynder til bænkene, høreapparater eller høreanlæg (det hidtidige har ikke virket, efter at man gik fra jævn- til vekselstrøm) samt en forbedring og forskønnelse af belysningen. Som støtte til økonomien sælges hos købmand Jens Bork og i Brugsen en tegning af kirken, udført af Jens Nørskov og skænket af Holstebro Bogtrykkeri (selv om bladet på det tidspunkt trykkes hos Christensen i Struer). Prisen er 5,- eller 15,- (gerne mere), alt efter indramning. Endvidere ønskes frivillige bidrag. I de følgende numre oplyses om indkomne beløb, de fleste anonyme gaver. Fødte/døbte i 1966: 10, konfirmeret: 13, viede par: 4 og døde/begravede 7. I nr. 2 beretter missionær Ekkard Hansen om et møde med "en flok langhårede københavnske unge" om pornografi i anledning af en nyudkommen bog. Missionæren var ganske rystet, men gik alligevel fra mødet med en vis fortrøstning - ungdommen var alligevel ikke helt fordærvet. 5. juni: Grundlovsfest i præstegården. September: (Kopi fra Vejrum Kirkeblad september 1967). Nr. 7: Jakob Christiansen holder 25 års jubilæum som graver. Han og hustruen Karoline lykønskes og takkes. Nr. 8: To portioner af det Ausumdalske legat á 54 kr(!) er ledige og kan søges af unge fra Vejrum Sogn under uddannelse. Tilsvarende i senere numre af bladet - det ser ikke ud til, at legatet er blevet søgt eller udbetalt Feb./marts: Fødte/døbte i 1967: 9 - konfirmerede: 16 - viede: 5 par - begravede: 8 April/maj: Trykning af bladet samt porto koster 194,85. Kassebeholdn. faldet til 153,80. Konfirmeres 21. april: Hans Kristensen, Poul Bjarne Jensen, Jes Mårbjerg Andersen, Erik Mortensen, Jens Harder Christiansen, Thorkil Søgaard, Niels Peder Sundgaard, Steen Villemoes, Grethe Kristensen, Lis Agerskov Johansen, Ida Borup, Charlotte Elisabeth Søgaard. Nr. 5: Ny kirkesanger: Da overlærer Kr. Øe, Struer, ønsker at trække sig tilbage, ansættes pr. 1. nov. Harry Dahl Nielsen, Vejrum.

3 1969 Nr. 2: I fødte/døbte 11, konfirmerede 12, viede 4 par, døde/begravede 7. Nr. 3: Konfirmerede 11/5: Gunni Sejbjerg Jensen, Troels Bjerg Pedersen, Karl Vilhelm Lisbjerg, Henning Mehl, Andreas Tornager Andersen, Robert Jensen, Vagn Dahl Nielsen, Poul Konstantin Jensen, Inga Lis Jensen, Anette Mosborg Jakobsen, Rosa Andersen, Elsebeth Toftgård Madsen. Nr. 5: Nørrelands Kirke (Nørrelandskirken) i Holstebro indvies Nr. 2: For 1969: 8 f, 12 k, 6 par v, 5 begr. Nr. 3: Konf.: Bernhard Lehbert Nielsen, Ole Kurt Varde, Robert Jensen, Ingo Nyborg Lauridsen, Bodil Jensen, Anny Mortensen, Solveig Mosborg Jakobsen, Esther Hougård Clausen, Lene Majgård Jensen, Heidi Maarbjerg Andersen. I nov./dec. beskæftiger pastor A. K. Jensen sig med visen "Øjet", som Trille fremførte i TV, og som mange sikkert husker. Jensen er - i lighed med mange andre - stærkt forarget. Han omtaler sangen som blasfemisk og henviser til Mat. 18,6, og man ser for sig såvel Jesper Jensen som Trille og hele TV-huset i Gladsaxe sænket i havets dyb med møllesten om halsen. Han opfordrer til at sætte fjernsynet på loftet og nægte at betale licens. Han oplyser endda DR's adresse, hvor man kan afmelde sit apparat I januar/februar oplyses, at der er søgt om tilladelse til opførelse af nyt kapel nord for kirken. Anslået totalpris: ,-. Menighedsrådet har afsat ,- og forventer at låne resten i stiftet. Arkitekt: H. Møller Nielsen. I marts/april bringes følgende vigtige meddelelse: NB: Gården "Kirkegård" er Holstebrovej 92. Disse bygninger blev siden frasolgt, og den nye forpagtergård opført på Hardsysselvej 1. Bemærk, at det omtales som beklageligt, at de historiske avlsbygninger ved præstegården må vige. D. 17/3 kommer Hans Bakgaard på skolen (som jo er under afvikling) og viser sin film "Ræven fra Boddum Bæk". For 1970: 6 f, 10 k, 4 par v, 10 begr. IM i Vejrum oplyser, at der planlægges en større istandsættelse og renovering af missionshuset. Der budgetteres med ,-, og der varsles en indsamling af frivillige bidrag (desuden et omfattende frivilligt arbejde). Moderniseringen ventes at være færdig ved husets 75 års jubilæum til efteråret. Konfirmander: Kristian Andersen, Leif Toftgård Madsen, Gunnar Agergaard, Lars Søgaard, Anders Brejnholt Halgård, Alex Dahl Nielsen, Gunvor Kirstine Lisbjerg, Else Marie Sørensen, Solveig Berthelsen. I nr. 4 fortæller Pastor Jensen, at der hurtigt blev opnået tilsagn om i alt ,- til modernisering af missionshuset, og at 'man' derfor har besluttet sig for at bygge et helt nyt hus. Man prøver at lave en byttehandel, så Struer kommune evt. kan overtage det gamle

4 hus og stille en grund til rådighed i stedet. Pastor Jensen gør sig til talsmand for at opføre et menighedshus til brug for hele sognet, ligesom det er blevet almindeligt mange steder i landet. Der er dog ikke plads tæt ved kirken. Ifølge IM's bestyrelse skal huset kunne bruges til forskelligt kirkeligt samvær, men også til private sammenkomster ved bryllupper, begravelser osv. Han betoner, at der ikke skal "indføres sektvæsen eller laves kirkelig splittelse i sognet" og anbefaler varmt det antydede projekt. I juli arrangeres en udflugt til Ydby, hvor deltagerne kan møde førnævnte Hans Bakgaard. D. 5. december er der julekoncert med organist Hans Sørensen, Struer kirkes kor samt solister mangler, MEN : 1973 Det ses, at bladet nu udkommer i en billigere udgave, nemlig duplikeret på en almindelig sværteduplikator, hvorved omkostningerne er nedbragt betydeligt - ligesom den tekniske kvalitet. Gennemgående forsidemotiv er Vejrum kirke i Bent Hviids streg. Som forudset (1971) er den nye forpagtergård nu bygget og taget i anvendelse. Hvad angår de gamle avlsbygninger ved præstegården, siger denne tegning vist alt: Tegningen er naturligvis udført af Bent Hviid, som på dette tidspunkt er kommet til Vejrum, hvilket har sammenhæng med følgende, ligeledes fra januar/februar 1973: Det oplyses, at Hardsyssel Ungdomsskole holder indvielse d. 26. januar med gudstjeneste i kirken samt andre aktiviteter, som vil blive meddelt på anden vis. Marts/april: Pastor Jensen bakker op om et åbent brev, som lærer Vagn Vingborg i Skjern har skrevet til undervisningsministeren. Han nægter at undervise i faget seksualundervisning, som er blevet obligatorisk i folkeskolen, og som efter hans mening er i modstrid med den evangelisk-lutherske lære. A. K. Jensen lægger lister til protest-underskrift frem. [Den aktuelle undervisningsminister var Knud Heinesen (S). Også andre protesterede mod seksualundervisning i skolen, og utilfredsheden var medvirkende til, at valget i december senere omtales som jordskredsvalget, hvor 44% af vælgerne skiftede parti, og Fremskridtspartiet, Kristeligt Folkeparti og Centrumdemokraterne stormede ind i folketinget. Anker J. måtte overlade regeringsmagten til P. Hartling]. Maj/juni: Konfirmander: Jimmy Skovgard, Kurt Mose Nielsen, Mogens Kristian Fomsgaard Madsen, Finn Villemoes, Peder Dalgaard Sørensen, Kim Sejbjerg Jensen, Erik Nielsen, Inger Margrethe Mortensen, Lisbeth Mikkelsen, Gitte Børsting Jensen, Anne Annette Holst Jakobsen.' Nov./dec.: Pastor Jensen fortæller om prædikestolen. Dette vil blive gengive andetsteds. Nedenfor ses Bent Hviids gengivelse af den ca. 400 årige prædikestol :

5 (Den duplikerede kopi er desværre ret dårlig) 1974 Igen (marts/april) må vi benytte os af Bent Hviids fine dokumentation. Sådan så præstegården ud for 40 år siden : Maj/juni: Konfirmation 5. maj, men navne ej oplyst. Sept./okt.: I anledning af den amerikanske film "Eksorcisten" beskæftiger AKJ sig med emnet djævle-uddrivelse og refererer både en biskop og en dr. theol. Nov./dec.: Kirkebladets kassebeholdning er nu nede på kr. 9, januar fratræder graver og kirkebetjent Jacob Christiansen efter 32 års tro tjeneste. Han overtog 1/ efter sin far Peder Christiansen. Jacob og Karoline, fejlagtigt be-

6 nævnt Jenny, takkes varmt. - Afløseren er Tage Markussen, Holstebro. Maj/juni: Konfirmander: Per Toftgård Madsen, Leif Mortensen, Søren Peter Christensen, Jacob Tornager Andersen, Inge Villemoes, Birtha Thøgersen, Annemarie Mikkelsen, Dorte Fomsgård Madsen, Hanne Vingolf Jensen, Helle Mose Nielsen, Lis Karin Holst Jakobsen Marts/april: Født 1 dreng, døbt 6 drenge og 4 piger, 1 dreng fremstillet efter dåb. Konfirmeret 4 drenge og 7 piger, viet 3 par, begravet 4 mænd og 2 kvinder. Maj/juni: Konfirmander: Claus Kjeldgaard Clausen, Heinrich Skovgaard, Otto Bjerg Pedersen, Karl Henning Bech Thomsen, Jan Pedersen, Bente Nørgård Jensen, Gitte Sejbjerg Jensen, Inger Dalgaard Sørensen, Lone Esther Christensen, Susanne Naursgaard Sørensen, Jette Hvid Rasmussen. Juli/august: Pastor A. K. Jensen oplyser, at han har fået orlov i ca. 4 uger i august, idet han vil gennemføre en studierejse til Rom og Assisi. Nov./dec.: Vejrum Kirke har modtaget en anonym gave på næsten 4000 kr. til indkøb af 50 nye alterbægre i sølvplet - et længe næret ønske. Giveren takkes hjerteligt Maj/juni: Konfirmander: Henrik Naursgaard Sørensen,Johannes Konstantin Jensen, Gorm Hansen, Hans Truelsen, Allan Ingvard Pedersen, Klaus Sandkvist, Michael Christensen, Jørgen Holdt, Susanne Toftgård Madsen, Jane Mørk, Mette Kjelgaard Clausen, Marianne Mikkelsen, Hanne Brændgaard Christensen. Juli/august: Sognepræsten håber ikke, han fornærmer nogen ved at nævne, at nogle af konfirmanderne undrer sig over, at en del forlader kirken, før gudstjenesten er forbi, dvs. under altergangen. I konfirmandstuen er man blevet enige om, at det er en uvane, som efterhånden er blevet accepteret. Sept./okt.: Menighedsrådet indbyder til et møde på ungdomsskolen mhp. at få opstillet en fællesliste til det forestående menighedsrådsvalg. Det anses for betydningsfuldt, at en liste kan opstilles på så bred basis som muligt. Den 7. sept. starter KFUM og K "Juniorklubben" for de årige. Nov./dec.-nummeret er præget af pastor Axel K. Jensens afskedshilsen til menigheden. Han skal d. 6. november indsættes som sognepræst i Vejle. Han takker menighed, ansatte og frivillige for de 11½ år, han og hustruen samt børnene (nu fem) har tilbragt i Vejrum. Han beskæftiger sig med begrebet forbøn og henviser til Apostlenes Gerninger, hvorved menigheden i Vejrum sidestilles med de første kristne i Jerusalem(!) - Aksel K. Jensen har med sin stærke tro og insisterende forkyndelse præget kirke, sogn og kirkeblad siden april Mens præsteembedet er ledigt, er sognepræst Hardy Christensen, Struer, konstitueret i Vejrum, og konfirmanderne bliver undervist af pastor E. Lunde i Ølby sammen med børnene dér. - I 'overgangstiden' er kirkebladet ikke særlig aktivt, men udkommer planmæssigt. Marts/april: Konfirmander: Bodil Brændgaard Christensen, Karin Sandkvist, Helle Vivian Christensen, Bittens Lisbjerg, Elin Dahl Nielsen, Kirsten Agerskov Johansen, Mona Majgård Jensen, Steen Børsting Jensen. Tal for 1977: Begr.: 2, dåb: 19, vielser: 4. Juli/aug.: Den nye præst Hans Kr. Jørgensen, som kommer fra Haslev Ungdomsskole, præsenterer sig for sognet, takker menighedsrådet for indstillingen og erklærer et ønske om at være præst for hele sognet - og så "prøve at finde frem til, hvordan man kan være det". Han hilser også fra fru Ellen og børnene. I sept./okt. fortæller præsten i en let og humoristisk tone om et besøg af Ekstra Bladet. Anledningen er at Vejrum har tiltrukket sig landets og Nordeuropas opmærsomhed som muligt opbevaringssted for atomaffald (pga. salthorsten i undergrunden). Præsten filosoferer over, om der sidder folk rundt om i verden og spekulerer i, hvad man - ud over undergrunden - kan foretage sig med luften over Vejrum, vandet i Vejrum eller folkene i Vejrum. Og tænker, at man måske skulle gå i dybden med det... Nov./dec.: "Til kirkebladet har vi modtaget 10 kr, men skønt det er et billigt blad i sin nuværende form, kan det dog ikke gøre det. Med andre ord: Et bidrag modtages med megen tak!!!" 1979 I stakken af kirkeblade, som historiegruppen har haft i hånden, er januarnummeret 1979

7 det seneste. Det oplyses, at der nu er gudstjeneste hver søndag kl. 9 eller 10. Der er i 1978 døbt 6, konfirmeret 8, viet 2 par og begravet 7. Til bladet er indkommet i alt 530,-. Det ausumdalske legat af 1885 er nu steget til kr 60,90 - og kan fortsat søges. Endelig annonceres det, at bladet er det sidste i den kendte udformning, idet menighedsrådet har accepteret et forslag fra Borgerforeningen og Idrætsforeningen [læs Gymnastikforeningen] om at udgive et fælles sogneblad. Der er nedsat et redaktionsudvalg, og der vil i et første nummer i februar blive redegjort for nærmere detaljer. Det nye blad, som fik navnet Vejrum Kirke og Sogn, udkom indtil udgangen af 2013, hvorefter det afløstes af VejrumNyt oo0oo

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Ordet.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Fra Menighedsrådet.. 8 Renovering af missionshus.. 9 Set og

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2008 dec. - jan. - febr. I løbet af tre travle uger i september mødte vore gæster fra Tanzania fl ere hundrede mennesker - konfi rmander, minikonfi

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Juletræsfest den 12. december kl. 14.30-16.30 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Præstens ord Advent, at vente og forvente Med advent begynder det nye kirkeår. Og med 1. søndag i advent fejrer vi kirkens nytår, hvilket medfører,

Læs mere