Regnskabsoversigt. for privatskovbruget Vigtigt politisk redskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab"

Transkript

1 Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling og driftsherregevinst. Stormfaldet forbedrede således likviditeten, men kun på kort sigt. Det er positivt at indtægterne fra bivirksomhed igen er vokset. Hvis man inddrager rentebetaling bliver resultatet et underskud på 979 kr/ha (se side 24). Skovforeningen har i december udgivet regnskabsoversigten for 25, som viser at privatskovbrugets økonomi fortsat er presset. Hele landet stormfaldet forbedrede likviditeten på kort sigt Underskuddet fra den primære drift i de private skove er i 25 blevet godt 3 kr/ha mindre end i 24. Resultatet var -3 kr/ha før renter, målt i løbende kroner. Det forbedrede resultat skyldes især stormfaldet, som på kort sigt har givet øgede indtægter fra salg af træ. Desværre var faldet i nåletræpriserne så markant, at markedet først nu næsten to år efter (ved udgangen af 26) har nået prisniveauet før stormen i 25. Og der er fortsat et stykke op til priserne før stormen i For landet som helhed er det positivt, at indtægterne fra bivirksomhed endnu et år er steget. Forklaringen er primært, at de private skovejere udlejer et større areal af skoven til jagt. Målt i løbende kroner er indtægterne fra bivirksomhed steget med 12 % i forhold til DB I træproduktion DB II træproduktion DB I pyntegrønt DB II pyntegrønt Dækningsbidrag II Overskud skovdrift Bivirksomhed Tilskud til skovdrift Overskud i alt Vigtigt politisk redskab Regnskabstallene er lige som tidligere opdelt i tre regioner:, Jylland (ekskl. hede) og hedeplantagerne. Der er indberettet regnskabstal fra et skovbevokset areal på ha. Arealfordelingen mellem regionerne er stort set som sidste år: - 42 % fra, - 3 % fra Jylland (ekskl. hede), - 28 % fra hedeplantagerne. Regnskabsoversigtens udsagnskraft er fortsat stor, fordi der indgår mere end 3 % af arealet af private skove over 5 ha. Skovforeningen er glad for at så mange distrikter har deltaget. Regnskabsoversigten giver et billede af erhvervets rammevilkår og er et uvurderligt værktøj i Skovforeningens politiske arbejde. Mange distrikter indberetter regnskabstallene via internettet. Ud fra tilbagemeldingerne på det udviklede program er det vores indtryk, at indberetningen forløber godt. Vi håber derfor, at endnu flere distrikter vil anvende internettet næste år. Gældfri ejendom Det skal understreges, at resultaterne omfatter den gældfri ejendom. Der er således ikke fratrukket renteudgifter eller afdrag på lån i ejendommen. Der er heller ikke fratrukket løn til ejeren for hans arbejdsindsats. Af hensyn til privatskovbrugets økonomi er det meget afgørende, at der også i fremtiden er mulighed for at udvikle markedet for andet og mere end de traditionelle skovbrugsprodukter. 2 Skoven 1 27

2 opdelt på tre regioner. I hver region vises overskud ved skovdrift (sort streg med firkanter), dækningsbidrag ved træproduktion, dækningsbidrag ved pyntegrøntproduktion samt generalomkostningerne (=administration, vej, vand, skatter mv.). pæn fremgang i forhold til sidste år Resultatet af den primære skovdrift var i 25 et underskud på 135 kr/ ha. Det er en klar forbedring i forhold til 24 på 211 kr/ha. Forklaringen er et højere dækningsbidrag fra træproduktionen (DB II, træproduktion), som især skyldes færre udgifter til etablering af skovkulturer. Desuden er generalomkostningerne igen faldet. Indtjeningen fra bivirksomhed voksede betydeligt (+119 kr/ha), især fordi en større andel af skovarealet er udlejet til jagt. Tilskud til skovdriften er lavere end året før. Det harmonerer med det nævnte fald i udgifterne til etablering af nye skovkulturer. Det totale overskud før renter, afdrag og ejeraflønning, men inklusive tilskud og bivirksomhed, blev 737 kr/ha. Fremgangen er pæn i forhold til sidste år, men set i forhold til kapitalgrundlaget er overskuddet fortsat for lavt. Jylland ekskl. heden det hårdest ramte område efter stormen I Jylland ekskl. heden gav den primære skovdrift et overskud på 355 kr/ha i 25. Det er en pæn fremgang i forhold til underskuddet på 88 kr/ha i 24. Endnu en gang har det jyske skovbrug (ekskl. hedeskovbruget) leveret det bedste resultat af skovdriften. Årsagen til fremgangen er naturligvis stormfaldet, som medførte en fordobling af hugsten. Der blev hugget 14,2 m 3 /ha, og det er klart højere end i resten af landet. Som følge af stormfaldet voksede indtægterne fra afsætning af råtræ (+86%). Udgifterne til oprydningen (skovning og transport) voksede dog endnu mere (+126%). Indtægterne fra bivirksomhed steg med 9 kr/ha, båret af især øget jagtudlejning. Overskuddet fra den samlede drift inklusive tilskud og bivirksomhed blev dermed 17 kr/ha Overskud ved skovdrift DBI ved pyntegrøntproduktion DBI ved træproduktion Generalomkostninger Jylland ekskl. hede Hedeplanter Skoven

3 Tabel 2. Hovedresultater fra landets tre regioner i kr/ha. For hver region ses resultatet fra 24 og 25 samt ændringen fra 24 til 25 udtrykt i kroner og i procent. Ændringer 25 i forhold til 24 Ændring 4-5 Jylland ekskl. hede Ændring 4-5 Hedeplantager Ændring Fak- Ændr. ifht Fak- Ændr. ifht Fak- Ændr. ifht. tisk 4 (%) tisk 4 (%) tisk 4 (%) Hugst (m³/ha) 4,8 3,8-1, -21% 6,8 14,2 7,4 19% 5,4 1,4 5, 93% Afsætning % % % Skovning og transport % % % Sankning/selvskovning % % % DB I, træproduktion % ,5% % Nykultur, træproduktion % % % Kultur- og bev.pleje % % % DB II, træproduktion % % % Pyntegrønt, afsætning % % % Høst og transport % % % DB I, pyntegrønt % % % Nykultur % % % Kultur- og bev.pleje % % % DB II, pyntegrønt % % % DB II (Træ og pyntg.) % % % Vej og vand % % % Administration % % % Sociale omkostninger % % % Ejendomsskat % % % Øvr. generalomkostninger % % % Generalomkostninger i alt % % % Resultat skovdrift % % % Bivirksomhed % % % Resultat ekskl. afskrivning % % % Afskrivning % % % Resultat ekskl. tilskud % % % Tilskud til Skovdriften % % % Overskud ialt % % % Da der hverken er fratrukket løn til ejeren, renteudgifter eller afdrag på gæld er slutresultatet fortsat ganske begrænset set i forhold til kapitalgrundlaget. Hedeplantagerne effektiv oparbejdning efter stormen Resultatet af den primære skovdrift i hedeplantagerne blev -185 kr/ha. Dette er en fremgang i forhold til året før (+327 kr/ha), men også her en konsekvens af stormfaldet. Omkostningerne til skovning og transport voksede omtrent lige så meget som de øgede hugstindtægter. Det er bemærkelsesværdigt sammenlignet med Jylland ekskl. heden. Omkostningerne til plantning af ny skov faldt betydeligt. Sammen med de øgede hugstindtægter betød 22 Skoven 1 27

4 Få regnskabsoversigten tilsendt Regnskabsoversigterne for det private skovbrug i 25 er beskrevet indgående i publikationen: Regnskabsoversigter for dansk privatskovbrug. Beretning nr Temaartikel om træpriser Dette års oversigter indeholder også en temaartikel om udviklingen i råtræpriser fra 24 til medio 25. Analyserne er baseret på månedlige indberetninger til Skovforeningens prisstatistik. Artiklen viser desuden historiske priskurver for udvalgte arter samt volumen og mængdevejede priser for de mest almindelige træarter med tilhørende kvaliteter og dimensioner. Prisstatistikken offentliggøres i øvrigt hver måned på medlemsafdelingen af foreningens hjemmeside, Man kan her holde sig opdateret om nyheder fra det danske og udenlandske råtræmarked. Køb den trykte oversigt Regnskabsoversigten er gratis for de skovdistrikter, som har bidraget med data. For andre medlemmer af skovforeningen koster publikationen 15 kr + moms. Ikke-medlemmer kan købe oversigten for 3 kr + moms. Henvendelse til: tlf Flere grunde til optimisme De nye regnskabsoversigter viser, at i 25 gav træproduktionen større indtægter end længe. Det udlignes dog af stigende omkostninger til skovning og transport. I begge tilfælde spiller stormfaldet i januar 25 kraftigt ind. Tallene viser også at væksten fortsætter når det gælder andre indtægter dvs. jagt, husudlejning, ridning mv. Indtægterne fra ikke-træprodukter er fordoblet siden 2, fra knapt 4 kr/ha til nu knapt 8 kr/ha. Det viser at skovbruget er i gang med at udvide forretningen. Alt i alt er der flere grunde til optimisme: 1. Halveringen af ejendomsskatten Ejerne af selvstændigt vurderede skove vil fremover få halveret ejendomsskatten. Det er resultatet af den skattelettelse som Regeringen indførte i Finansloven for 26. Skattelettelsen er et resultat af mange års stædigt arbejde i Skovforeningen. Vi har dokumenteret skadevirkningerne af den høje ejendomsskat på skovene og til sidst kunne Regeringen ikke sidde os overhørig. 2. Træpriserne går den rigtige vej Omsider ser træpriserne ud til at vende. Dét vil vi ikke tage æren for i Skovforeningen. Men vi giver nu medlemmerne den mest omfattende markedsinformation siden de vejledende priser blev forbudt for 6 år siden. Følg med på vor hjemmeside hvor vi orienterer om træmarkedets udvikling ikke mindst i udlandet. Træmarkedet er ikke længere et dansk anliggende, men en sag for for store spillere langt fra den enkelte danske skovejer. 3. Omverdenen vil betale for skovenes værdier Der breder sig en befriende forståelse for nødvendigheden af betaling og samarbejde med lodsejerne. Det er den bedste måde at sikre befolkningen naturværdier og naturoplevelser. I Danmark har vi set forståelsen for betaling og samarbejde i spørgsmålet om nationalparker. Princippet er omsat til praksis når det gælder Natura 2. Her køber staten naturbeskyttelse hos private på basis af aftaler og ikke overgreb. Det er afgørende for lodsejernes konstruktive samarbejde. Niels Reventlow, formand for Dansk Skovforening dette et højere dækningsbidrag fra træproduktionen (DBII, træproduktion). Væksten i bivirksomheden var imidlertid beskeden i forhold til væksten i de to andre regioner. Det samlede resultat for hedeplantagerne inkl. tilskud og bivirksomhed blev et overskud på 488 kr/ha. Set i forhold til den bundne kapital er afkastningsgraden også i dette område for lav, fordi der ikke er fratrukket løn til ejeren eller udgifter til lån i ejendommene. De nævnte tal omfatter den gældfri ejendom, dvs. der indgår ikke renter eller afdrag på lån. Der er heller ikke fratrukket driftsherregevinst eller løn til ejeren for hans arbejdsindsats. Tilskud til skovdrift omfatter bl.a. tilskud til god og flersidig skovdrift samt tilskud til genplantning efter stormfaldet. En sikker afsætning af: løvtræ nåletræ energitræ flis Danske Skoves Handelskontor A/S. Glarmestervej 7. 7 Fredericia Tlf: Fax: Skoven

5 fil:regnskab1 model figur kr / ha Andre indtægter Privatskovenes økonomi 25 Pyntegrønt Træproduktion Ejendomsskat Skovning og transport Kultur- og bev. pleje Administration Modelberegning for den samlede økonomi i en skovejendom Realkreditinstitutterne har oplyst, at en typisk skovejendom er belånt svarende til ca. 5% af ejendomsværdien (landsgennemsnittet er ifølge regnskabsoversigten kr/ha). Hvis man antager, at skoven er belånt med en kombination af 1-årige flekslån og 5% fast forrentede obligationslån, udgør renten godt 1.7 kr/ha pr. år. Figuren viser i to søjler indtægter, hhv. udgifter på landsplan i 25 ifølge regnskabsoversigterne. Det fremgår, at en typisk skovejendom fik et underskud på 979 kr/ha eksklusiv løn til ejeren. Resultatet blev derved lidt dårligere end de foreløbige tal, som blev fremlagt på generalforsamlingen i juni 26 (prognosetal). Det skyldes, at renten er steget siden da, og at alle indberetningerne til regnskabsoversigten først var modtaget i november 26. eksklusiv løn til ejeren blev et underskud på 979 kr/ha. Figur 1. Modelberegning for privatskovenes økonomi. Resultatet før skat og Figur 1. Modelberegning for privatskovenes økonomi. Resultatet før skat og eksklusiv løn til eje blev et underskud på 979 kr/ha. Renter Indtægter Udgifter Resultat -979 før skat AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE Effektive også i juletræskulturer Grenknuser type FM5-2 Rodfræser type RFL7-2 Knusning af skrottræer i spor Knusning af enkelte rækker Knusning af stubbe i kørespor Knusning af hele stykker Begge maskiner fås i forskellige arbejdsbredder og størrelser, og til traktorer med en ydelse fra ca. 1 HK op til 4 HK. For nærmere oplysninger kontakt: Effektiv ved omlægning til ny kultur eller tilbage til landbrugsjord Sønderdeler stubbe op til 3 cm i én arbejdsgang Arbejdsdybde op til 3 cm i én arbejdsgang Wirtgen A/S Taulov Kirkevej 28 7 Fredericia Tlf Fax Skoven 1 27

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov ÅRET 2014/2015 Året 2014/2015 Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov Bagside: En sag for brand-, tyveri og hærværksordningen. Hansted Skov,

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Analyse af udvalgte rammevilkår i skovbruget

Analyse af udvalgte rammevilkår i skovbruget university of copenhagen Analyse af udvalgte rammevilkår i skovbruget Meilby, Henrik; Thorsen, Bo Jellesmark; Nord-Larsen, Thomas; Johannsen, Vivian Kvist; Jacobsen, Jette Bredahl Publication date: 214

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

ÅRSBERETNING 1999/2000

ÅRSBERETNING 1999/2000 ÅRSBERETNING 1999/2000 Dette er - heldigvis - en usædvanlig årsberetning fra Dansk Skovforening. Efter at skovene og skovbruget blev ramt af årtiets katastrofe den 3. december 1999, stillede Skovforeningen

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 NORD-ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Et meget gunstigt råtræmarked Nåletræ Vi ser i øjeblikket den mest gunstige afsætning af nåletræ i flere

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Generalforsamling 2013 i Skovdyrkerforeningen og regionsmøde i DDS Tirsdag d. 22. oktober 2013 blev den årlige

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Træplantning - flere planter i kulturerne. Danske Planteskoler 2012

Træplantning - flere planter i kulturerne. Danske Planteskoler 2012 Træplantning - flere planter i kulturerne Hvornår kan det betale sig at øge plantetætheden Danske Planteskoler 2012 Bjerne Ditlevsen Indhold 1. Forord... 4 2. Indledning og formål med undersøgelsen...

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde.

Fagligt input til SKAT vedr. implementering af forsyningsafgift på brænde. INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Anne Kirstine Krog SKAT - Jura og Samfundsøkonomi Miljø og energi Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg e-mail: anne.kirstine.krog@skat.dk

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Vedkvalitet, plejeintensitet og naturnær skovdrift

Vedkvalitet, plejeintensitet og naturnær skovdrift Vedkvalitet, plejeintensitet og VII. Giver de naturnære skovudviklingstyper en højere stabilitet og klimaresiliens? Af Christian Nørgård Nielsen Skov med naturnær drift indeholder en blanding af unge,

Læs mere