Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Hanne Lommer (A) forlod mødet kl , og Anne Ehrenreich (V) forlod mødet kl Bemærkninger til dagsordenen: I forbindelse med behandlingen af sagen CMU dagsordner og referater deltog medlemmer af CMU på mødet. Meddelelser: Personalechefen Henrik Døssing orienterede kort om en personalesag. Borgmester Uffe Thorndahl (C) meddelte, at Hørsholm Kommune har modtaget endelig opgørelse fra Region Hovedstanden vedrørende efterregulering af aktiver og passiver efter nedlæggelsen af HUR. Hørsholm Kommune skal betale ca kr., som finansieres over kassebeholdningen. Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at Hørsholm Kommune afholder nordisk venskabsbytræf den august Sekretariatschef Trine Kristiansen orienterede om status vedr. Kokkedal Slot. Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om tilbud om at erhverve retsbygningen. På de givne vilkår var der ikke interesse for at erhverve ejendommen. Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 12. juni 2007 kl Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-61/07-B Genopslag af kommunaldirektørstillingen Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2007, at direktionen på nuværende tidspunkt fortsætter med fire medlemmer. Det blev på samme møde besluttet, at der udarbejdes forslag til job- og personprofil og stillingsopslag, som forelægges Økonomiudvalget. Beslutning: Udvalget behandlede det udarbejdede forslag til Job- og personprofil, som blev godkendt med en række ændringer. På ØU-mødet den vil annoncetekst og annoncering blive godkendt, ligesom ansættelsesperioden vil blive fastsat. Valg af konsulent vil blive endelig foretaget den , idet KL og Mercuri Urval vil blive spurgt. Borgmesteren udarbejder et tilbudsgrundlag. Stillingen vil blive annonceret primo august og med udløb af ansøgningsfrist ultimo august. Konsulenten skal udvælge ca. 5 ansøgninger, som vil blive forelagt Økonomiudvalget, hvorefter udvalget beslutter, hvilke ansøgere, udvalget ønsker at indkalde til samtale. Side 14 ØU-62/07-D CMU - Dagsordener og referater Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Beslutning: Økonomiudvalget og 3 af medlemmerne fra CMU (Henrik Frobøse, Anne Knudsen og Lis Nielsen) drøftede budgetoplægget, herunder tiltag omkring fastholdelse og rekruttering. Side 16 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-63/07-B Budget 2007: Budgetrevision 2 Budgetrevision 2 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at driftsbudgettet i 2007 reduceres med 2,2 mio. kr., og at der overføres anlægsposter for 10,9 mio. kr. fra 2007 til Reduktionen i driftsbudgettet hidrører fra forventede mindreudgifter på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Beslutning: Godkendt. Side 18 ØU-64/07-B Budget på Økonomiudvalgets område - 2. møde På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af budget på mødet den 24. maj 2007, samt budgetdrøftelse med CMU, beslutter udvalget, hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Beslutning: Punktet blev udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 12. juni Side 23 ØU-65/07-B Rapport fra 17, stk 4 udvalget til fremtidig udvikling af Hørsholm Idrætspark Idrætsudvalget afleverer sin rapport om den fremtidige udvikling af Idrætsparken til Kommunalbestyrelsen. Beslutning: Punktet blev udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 12. juni Side 25 Økonomiudvalget Side 4

5 ØU-66/07-B 17, stk. 4 udvalget vedr Hørsholm Idrætspark søger tillægsbevilling til ekstern konsulent og udarbejdelse af udbudsmateriale. 17, stk. 4 udvalget vedrørende udvikling af Hørsholm Idrætspark har i foråret 2007 udarbejdet en rapport indeholdende visionen for Idrætsparken samt placerings- og finansieringsforslag. Udvalget anbefaler, at der allokeres ressourcer til en proceskonsulent, der kan forberede oplæg til kommunalbestyrelsens beslutning om, efter hvilken model projektet skal organiseres og styres. Hertil anbefaler udvalget, at der bevilges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2007 til udarbejdelse af udbudsmateriale og en ekstern proceskonsulent. Beløbet modregnes i Idrætsparken anlægsbudget for Beslutning: Punktet blev udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 12. juni Side 27 ØU-67/07-B Askehavegård Askehavegård har været i offentligt udbud. Ved udbudsfristens udløb var der ikke indkommet bud på ejendommen. Beslutning: Godkendt, idet Askehavegård skal udbydes uden frist. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 31 ØU-68/07-B Tilbagekøb af leasede ejendomme pr Der er mulighed for at udnytte en option om tilbagekøb af 5 af kommunens leasede ejendomme pr Den samlede tilbagekøbssum er på 32,2 mio. kr. Beslutning: Godkendt. Side 32 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-69/07-B Afdeling Hasselparken Hasselparken, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelse til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge heraf. Beslutning: Godkendt. Side 35 ØU-70/07-B Ændring af Vedtægter for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus har ønsket at tilføre institutionen nødvendige ressourcer til vedligeholdelse og renovering af institutionens bygninger ved hjælp af midler fra private fonde. Bestyrelsens sammensætning med et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmer er dog en hindring for dette. Bestyrelsen har derfor besluttet at søge vedtægternes 4 ændret, således at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke udgør et flertal i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus. Beslutning: Godkendt. Peter Antonsen (T) erklærede sig inhabil og var ikke tilstede under sagens behandling. Side 37 ØU-71/07-B Hørsholm Folkedanserforening søger om tilskud Hørsholm Folkedanserforening søger om kr. i tilskud til venskabsbytræf i venskabsbyen Leksand i Sverige. Beslutning: Godkendt. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 39 Økonomiudvalget Side 6

7 ØU-72/07-B Ansøgning om bevillingskompetence på forebyggelsesområdet Forebyggelsesområdet har et samlet beløb til rådighed i 2007 på 2,7 mio. kr. Beløbet skal dække arbejdet med en sundhedspolitik, forebyggende initiativer i forhold til KRAM samt løn til sundhedskoordinator. For at gøre forebyggelsesområdets indsats mere smidig, foreslår administrationen at Økonomiudvalget uddelegerer bevillingskompetencen for op til 1 mio. kr. årligt af de afsatte midler, til administrationen. Beslutning: Punktet blev oversendt til Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget. Side 41 ØU-73/07-B Områdeledelse på daginstitutionsområdet I november 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen at indføre områdeledelse på daginstitutionsområdet fra 1. juli Børne- og Skoleudvalget indstiller på den baggrund til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den udarbejdede model for områdeledelse vedtages, således at kommunens institutioner inddeles i tre områder, at der indføres områdeledelse i de to områder med kommunale institutioner, og at der laves en organisationsstruktur og kompetencedeling, der rationaliserer den administrative del af institutionernes opgaver og styrker ledelsesarbejdet samtidig med, at der skabes mere tid til det direkte arbejde med børnene. Ønsker en eller flere af de selvejende institutioner at deltage i områdeledelse, kan dette kun lade sig gøre ved at den pågældende institution overgår til kommunalt eje. Af hensyn til ikke at starte midt i et budgetår indstilles det, at områdeledelse indføres fra 1. januar Børne- og Skoleudvalget indstiller endvidere, at den i budgetforliget for indgåede aftale om besparelser for kr. og tilskud for kr. til daginstitutionerne annulleres. Beslutning: Punktet blev udsat. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 44 Økonomiudvalget Side 7

8 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Punktet blev oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 48 TMU-48/07-B Smedehullet - grønt område mellem Rungstedvej og ny Sognegård Menighedsrådet ved Hørsholm Kirke opfører ny sognegård i Smedehullet øst for Ridebanen. Sognegården forventes færdig til juni. I forlængelse med byggeriet skal anlægges et haveanlæg på den kommunale grund nord for sognegården, jf. lokalplan Administrationen har udarbejdet et beplantningsprojekt for det kommunale areal mellem Rungstedvej og den nye sognegård, samt et forslag til beplantning på menighedsrådets areal mellem Ridebanen og Barakstien. Midler til anlægget på det kommunale areal er ikke afsat på dette års anlægsprogram og der søges derfor en tillægsbevilling. Beslutning: Godkendt. Side 50 Økonomiudvalget Side 8

9 TMU-49/07-B Renovering af parkeringsplads ved Gl. Byvej Administrationen anbefaler at renovere beplantningen omkring parkeringspladsen ved Gl. Byvej/Gl. Byvænge og foreslår at den eksisterende beplantning udskiftes. Endvidere lægges der nyt slidlag på selve parkeringspladsen og foretages en opstribning af parkeringsbåse. Beslutning: Godkendt. Side 54 TMU-50/07-B Stier vest for motorvejen Administrationen har arbejdet videre med etableringen af stiforbindelser vest for Helsingør Motorvejen og giver en status for projektet, samt foreslår at etablere 3 stiforløb. Beslutning: Godkendt. Side 57 TMU-51/07-B Gebyr til indsatsplan og koordinationsforum I 2007 skal kommunen opkræve gebyr for staten til kortlægning af grundvandsressourcer, og fastsætte og opkræve gebyr til kommunen til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nedsættelse af et koordinationsforum. Beslutning: Godkendt. Side 61 Økonomiudvalget Side 9

10 TMU-52/07-B Udløbsledning ved U61 Linstowsvej - licitationsresultat Administrationen har modtaget licitationsresultatet på forlængelse af udløbsledningen U61 ved Linstowsvej. De samlede udgifter til entreprenør og rådgivere er blevet dyrere end budgetteret. Beslutning: Godkendt. Side 65 TMU-53/07-B Revideret regulativ for husholdningsaffald I 2007 skal ordningen for indsamling af husholdningsaffald i Hørsholm Kommune i EU-udbud. Forud for udsendelse af udbudsmateriale er regulativet for husholdningsaffald blevet ajourført og desuden rettet til i overensstemmelse med udvalgets ønsker til kontrakten med den kommende renovatør. Beslutning: Godkendt. Side 68 BEU-13/07-B Regional Erhvervsservice Med strukturreformen ophører den regionale erhvervsservice, der var forankret i amtet. Herefter vil Hørsholm Kommune ikke kunne tilbyde ikke-vækstiværksættere vejledning. Ved indmeldelse i foreningen ErhvervsService Nordsjælland vil kommunen efter 1. maj 2007 kunne henvise ikke-vækstiværksættere hertil. Beslutning: Godkendt. Side 70 BEU-15/07-B Forslag til initiativer på sygedagpengeområdet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fik på deres møde den 28. marts 2007 forelagt en orientering og budgetopfølgning på sygedagpengeområdet. Af sagen fremgik det, at budgettet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år er steget årligt mellem 4 og 8 Økonomiudvalget Side 10

11 % i faste priser. Hvis denne udvikling fortsætter, vil budgettet for 2007 ikke være tilstrækkelig. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede derfor, administrationen skulle komme med et samlet oplæg til initiativer på området. Beslutning: Godkendt. Side 73 BSU-31/07-B Forslag om leasing af kommunale tandklinikker til voksentandpleje Såfremt det besluttes at indgå i en fælleskommunal tandregulering med en anden geografisk placering end den nuværende (jf. dagsordenspunkt BSU : Forslag om fælleskommunal tandregulering), vil der blive frigjort klinikkapacitet på tandklinikken Vallerødskolen. Beslutning: Udsat til Økonomiudvalgets møde den 21. juni Ingen Side 76 BSU-32/07-B Etablering af en fælleskommunal tandregulering Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder om større tandreguleringsenheder, således at tandplejen kan tilrettelægges med henblik på personale- og lokalemæssig optimal udnyttelse af ressourcerne. Beslutning: Godkendt. Side 79 BSU-34/07-B Valg af prøveform - udtræksprøver 9. klasses afgangsprøve Undervisningsministeriet har i en ændring af bekendtgørelsen om bl.a. folkeskolens afsluttende prøver, besluttet at kommunalbestyrelsen skal afgøre om prøverne ved afslutningen af 9. klasse fra skoleåret 2007/2008 og frem, i fagene tysk, fransk, historie, samfundsfag og kristendom skal være skriftlige eller mundtlige. Økonomiudvalget Side 11

12 Beslutning: Godkendt. Side 82 BSU-36/07-B Økonomisk tilskud til Skovbørnehaven Troldehytten Skovbørnehaven Troldehytten i Breelteskoven har gennem flere år søgt om og fået økonomiske tilskud, idet der mangles børn, og økonomien derved ikke hænger sammen. I perioden 1. august 2006 til juni 2007 ydes der således kr. i tilskud. Da tilbudet er et godt og billigt alternativ til kommunens øvrige dagtilbud foreslår administrationen, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at yde et permanent driftstilskud under forudsætning at institutionen lever op til en række krav. Derudover foreslår administrationen at der ydes et engangstilskud til indkøb af sand til børnenes sandkasse. Beslutning: Godkendt. Side 84 BSU-38/07-O Orientering om overholdelse af undervisningsmiljøloven på kommunens 4 folkeskoler Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om, at skolerne opfylder Undervisningsmiljøloven. Undervisningsministeriet har indskærpet, at Kommunal-bestyrelsen skal sikre, at alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Hørsholm Kommune opfylder Undervisningsmiljølovens krav. Beslutning: Taget til efterretning. Side 87 BSU-40/05-O Bevilling af rådighedsbeløb til renovering af skolernes toiletter Kommunalbestyrelsen har vedtaget at bevilge i alt 5 mio. kr. til renovering af toiletter på skolerne. Projektforslaget har været i licitation. Der ansøges om anlægsbevilling af 4.7 mio. kr. til projektet. Økonomiudvalget Side 12

13 Beslutning: Godkendt. Side 89 KFU-46/07-B Ændrede regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Administrationen har udarbejdet nye retningslinjer for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune. Regelsættet har været i høring, og administrationen har modtaget fem høringssvar. Beslutning: Godkendt. Side 92 ØU-75/07-D Efterregulering af delingsaftalen med Frederiksborg Amt Hørsholm Kommune har modtaget efterreguleringen af delingsaftalen med Frederiksborg Amt. Efterreguleringen indebærer, at Hørsholm Kommune kommer til at skylde Region Hovedstaden 35 mio. kr., som foreslås søgt lånefinansieret. Beslutning: Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 95 Økonomiudvalget Side 13

14 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-61/07-B Sagsbehandler: Jens-Jakob Jakobsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Genopslag af kommunaldirektørstillingen Resume Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2007, at direktionen på nuværende tidspunkt fortsætter med fire medlemmer. Det blev på samme møde besluttet, at der udarbejdes forslag til job- og personprofil og stillingsopslag, som forelægges Økonomiudvalget. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender forslag til job- og personprofil. Stillingsopslag udarbejdes efterfølgende på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning. Bilag Forslag til job- og personprofil. Sagsfremstilling Kommunaldirektørstillingen er pr. 1. maj 2007 blevet ledig, hvilket har givet anledning til overvejelse om antallet af medlemmer i direktionen. På baggrund af rapport fra KLK besluttede Økonomiudvalget den 15. maj 2007, at direktionen på nuværende tidspunkt fortsætter med fire medlemmer. Kommunaldirektørstillingen skal derfor genopslås, og til brug herfor har KLK med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning af 15. maj 2007 udarbejdet job- og personprofil, som fremlægges til godkendelse. Stillingsopslag udarbejdes efterfølgende på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning. Beslutning Udvalget behandlede det udarbejdede forslag til Job- og personprofil, som blev godkendt med en række ændringer. På ØU-mødet den vil annoncetekst og annoncering blive godkendt, ligesom ansættelsesperioden vil blive fastsat. Valg af konsulent vil blive endelig foretaget den , idet KL og Mercuri Urval vil blive spurgt. Borgmesteren udarbejder et tilbudsgrundlag. Økonomiudvalget Side 14

15 Stillingen vil blive annonceret primo august og med udløb af ansøgningsfrist ultimo august. Konsulenten skal udvælge ca. 5 ansøgninger, som vil blive forelagt Økonomiudvalget, hvorefter udvalget beslutter, hvilke ansøgere, udvalget ønsker at indkalde til samtale. Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Løn og personale Punkt: ØU-62/07-D Sagsbehandler: Henrik Døssing Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: CMU - Dagsordener og referater Resume Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Forslag At økonomiudvalget drøfter budgetoplægget med CMU s repræsentanter. Bilag 1. Notat fra Økonomisk Sekretariat af med hovedoversigt og resultatopgørelse for budgetoplæg 2. Tekniske korrektioner for hele kommunen 3. Forslag til budgetønsker på Økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling Økonomiudvalget holder i juni måned møde med CMU om budgettet. Medarbejderrepræsentanterne i CMU er: Lis Nielsen, BUPL (næstformand) Henrik Frobøse, Danmarks Lærerforening Anne Knudsen, FOA Line Vagnby Allen, DJØF Pernille Rubin, SIR, DSR Liselotte Vestergaard, SIR, Danske Fysioterapeuter Torben Iversen, 3F Lone Skou, HK Økonomiudvalget Side 16

17 Beslutning Økonomiudvalget og 3 af medlemmerne fra CMU (Henrik Frobøse, Anne Knudsen og Lis Nielsen) drøftede budgetoplægget, herunder tiltag omkring fastholdelse og rekruttering. Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-63/07-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2007: Budgetrevision 2 Resume Budgetrevision 2 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at driftsbudgettet i 2007 reduceres med 2,2 mio. kr., og at der overføres anlægsposter for 10,9 mio. kr. fra 2007 til Reduktionen i driftsbudgettet hidrører fra forventede mindreudgifter på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets område på kr. at den samlede foreslåede tillægsbevilling på kr. vedrørende drift og kr. vedrørende anlæg godkendes at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedrørende den demografiske udvikling (udgiftspres) fra Økonomiudvalgets område til Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på kr. godkendes at den udgiftsneutrale udmøntning af effektivisering af kommunalreformen på mio. kr. godkendes (heraf udmøntes kr. på Økonomiudvalgets område) at øvrige udgiftsneutrale budgetomplaceringer godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning og indgår i materialet til budgetkonferencen i august som tekniske korrektioner. Administrationen foreslår endvidere at Økonomiudvalget drøfter Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets forslag om at tilbageføre kr. af besparelsen på kr. til udvalget til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet og indstiller beslutningen herom til Kommunalbestyrelsen. Bilag Oversigt over korrektioner til budgetrevision 2. Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Økonomiudvalget Side 18

19 Budgetrevision 2 forelægges i maj-juni måned med det specifikke formål at give fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen mulighed for at reagere på eventuelle afvigelser i økonomien tids nok til, at det kan nå at have en effekt i indeværende år. Administrationen har til det formål gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 22. januar 2007 (ØU-1/07-B). Budgetrevision 2 har været behandlet i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget den 21. maj 2007 Børne- og Skoleudvalget den 22. maj 2007 Kultur- og Fritidsudvalget den 23. maj 2007 Teknik- og Miljøudvalget den 23. maj 2007 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2007, der foreslog kr. af den negative tillægsbevilling på kr. tilbageført til udvalget til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet Sagens fakta Ved gennemgang af budgetterne på de enkelte udvalgsområder har administrationen fundet frem til forslag til budgetkorrektioner, som fremgår af tabel 1. Tabel 1. Oversigt over foreslåede budgetkorrektioner Hele kr. (+) som merudgift Merudgifter Udgiftspres Budgetneutrale ændrigner Komm. reform Øvrige neutrale Udskydelse af anlæg I alt Drift Teknik- og miljøudvalget (skattefin.) Teknik- og miljøudvalget (brugerfin.) Børne- og skoleudvalget Social- og sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Kultur- og fritidsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Anlæg Teknik- og miljøudvalget (skattefin.) I alt Samlet set søges om en negativ tillægsbevilling på driften på -2,2 mio. kr. og vedrørende anlæg på -10,9 mio. kr. Hovedforklaringen på reduktionen i driftsbudgettet er, at der forventes et driftsmæssigt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område primært som følge af lavere udgifter til kontanthjælp og danskundervisning og Økonomiudvalget Side 19

20 introduktionsprogrammer. På de øvrige udvalgsområder er bevægelserne samlet set af mindre størrelse (Økonomiudvalget gennemgås nedenfor). Reduktionen i anlægsudgifterne modsvares af en opskrivning i senere år, dvs. der er tale om tidsforskudte anlæg. Budgetneutrale omplaceringer I tabel 1 er de budgetneutrale omplaceringer delt op i tre kategorier: Udgiftspres eller demografisk betingede korrektioner Kommunalreformen fordeling af besparelse fra budgetaftalen Øvrige neutrale korrektioner Demografisk betingede korrektioner I tabel 2 er vist de demografisk betingede korrektioner indarbejdet i budgetrevision 2. Som det ses af tabellen resterer fortsat 2,3 mio. kr. i puljen efter budgetrevision 2. Dette beløb er primært reserveret til skoleområdet, hvor den demografiske effekt for folkeskolen og de kommunale SFO er først bliver udmøntet ved budgetrevision 3. Hjemmesygeplejen dækker både hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Der er tilført kr. mere end det korrigerede budget, fordi der ved udmøntningen er taget udgangspunkt i det beløb, der var afsat i det vedtagne budget. I forbindelse med budgetrevision 3 vil forbrugsudviklingen på politikområde 41 blive gennemgået nøje. Det forventes ikke, at der bliver brug for at udmønte udgiftspres vedrørende boligstøtte. På tandplejen er der ikke budgetteret med udgiftspres, fordi børnetallet i tandplejen ikke stiger i disse år. Der er imidlertid et efterslæb fra 2006, som udlignes med den anførte korrektion. Tabel 2. Demografisk betingede korrektioner Budgetteret Udmøntning Restbudget Folkeskoler Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Hjemmesygeplejen Boligstøtte Voksen handicappede Tandplejen I alt Fordeling af kommunalreforms-besparelse Der er sket en fordeling af den besparelse i medfør af Kommunalreformen, som udgør 1 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 og 2010 på alle kommunalreformsområder, jf. budgetaftalen for Økonomiudvalget Side 20

21 Øvrige neutrale korrektioner Der er primært tale om omplaceringer fra rådhusafdelingerne til bygningsvedligehold til dækning af de arbejder, der udføres i forbindelse med omflytningerne på Rådhuset primo Budgetrevision på Økonomiudvalgets område Af bilag 1 fremgår alle udvalgenes budgetkorrektioner, herunder forslaget til budgetkorrektioner for Økonomiudvalgets område. De fleste korrektioner er enten budgetneutrale omplaceringer eller følger direkte af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Undtaget herfra er: DUT-midler for pas og kørekort til Borgerservice DUT-sagen vedrørende pas og kørekort var en del af Kommunalreforms-sagen. Eftersom der ikke blev givet specifik kompensation til de enkelte sager, blev denne glemt i budgetlægningen for Indtægter, Jobcenter Staten skal betale husleje for den del af Jobcentret, som udgør statens andel. Størrelsen af huslejen er nu fastlagt og indarbejdes derfor i budgettet. Orientering om optagelse af lån i henhold til budgettet Økonomiudvalget orienteres om, at der er optaget et lån, stort 3,6 mio. kr., i henhold til budgettet på lånerammen for Lånet er optaget ultimo marts måned som et 25-årigt fast forrentet lån i danske kroner med hjemmel i kommunens nettoudgifter til at yde lån til udskydelse af ejendomsskattebetalinger i Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr./ - betyder udgift) Tillægsbevilling Drift, anlæg, m.v. Beløb Veje og grønne områder Drift Anlæg Miljø, skattefinansieret Drift Bygningsvedligeholdelse Drift Miljø, brugerfinansieret Drift Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unges sundhed Drift Økonomiudvalget Side 21

22 Børn og unge med særlige behov Drift Ældre, Sundhed Drift Redningsberedskab Drift Kultur Drift Idrætsparken Drift Arbejdsmarked og Job Drift Administration og Planlægning Drift I alt Drift Anlæg I alt Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 22

23 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-64/07-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget på Økonomiudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af budget på mødet den 24. maj 2007, samt budgetdrøftelse med CMU, beslutter udvalget, hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter: en prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger en prioriteret liste over, hvilke kompenserende besparelser der skal dække budgetmål under 1,2 mio. kr. i budgetårene Bilag 1. Høringssvar fra DMU Rådhus Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2007 (pkt. ØU-56/07-D) Sagens fakta På Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2007 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål og kompenserende besparelser på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med i budget Drøftelsen tog udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger den 3. maj Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt den afholdte budgetdrøftelse med CMU, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsens Augustkonference: En konkretiseret og prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger Økonomiudvalget Side 23

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere