Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Hanne Lommer (A) forlod mødet kl , og Anne Ehrenreich (V) forlod mødet kl Bemærkninger til dagsordenen: I forbindelse med behandlingen af sagen CMU dagsordner og referater deltog medlemmer af CMU på mødet. Meddelelser: Personalechefen Henrik Døssing orienterede kort om en personalesag. Borgmester Uffe Thorndahl (C) meddelte, at Hørsholm Kommune har modtaget endelig opgørelse fra Region Hovedstanden vedrørende efterregulering af aktiver og passiver efter nedlæggelsen af HUR. Hørsholm Kommune skal betale ca kr., som finansieres over kassebeholdningen. Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at Hørsholm Kommune afholder nordisk venskabsbytræf den august Sekretariatschef Trine Kristiansen orienterede om status vedr. Kokkedal Slot. Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om tilbud om at erhverve retsbygningen. På de givne vilkår var der ikke interesse for at erhverve ejendommen. Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 12. juni 2007 kl Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-61/07-B Genopslag af kommunaldirektørstillingen Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2007, at direktionen på nuværende tidspunkt fortsætter med fire medlemmer. Det blev på samme møde besluttet, at der udarbejdes forslag til job- og personprofil og stillingsopslag, som forelægges Økonomiudvalget. Beslutning: Udvalget behandlede det udarbejdede forslag til Job- og personprofil, som blev godkendt med en række ændringer. På ØU-mødet den vil annoncetekst og annoncering blive godkendt, ligesom ansættelsesperioden vil blive fastsat. Valg af konsulent vil blive endelig foretaget den , idet KL og Mercuri Urval vil blive spurgt. Borgmesteren udarbejder et tilbudsgrundlag. Stillingen vil blive annonceret primo august og med udløb af ansøgningsfrist ultimo august. Konsulenten skal udvælge ca. 5 ansøgninger, som vil blive forelagt Økonomiudvalget, hvorefter udvalget beslutter, hvilke ansøgere, udvalget ønsker at indkalde til samtale. Side 14 ØU-62/07-D CMU - Dagsordener og referater Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Beslutning: Økonomiudvalget og 3 af medlemmerne fra CMU (Henrik Frobøse, Anne Knudsen og Lis Nielsen) drøftede budgetoplægget, herunder tiltag omkring fastholdelse og rekruttering. Side 16 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-63/07-B Budget 2007: Budgetrevision 2 Budgetrevision 2 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at driftsbudgettet i 2007 reduceres med 2,2 mio. kr., og at der overføres anlægsposter for 10,9 mio. kr. fra 2007 til Reduktionen i driftsbudgettet hidrører fra forventede mindreudgifter på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Beslutning: Godkendt. Side 18 ØU-64/07-B Budget på Økonomiudvalgets område - 2. møde På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af budget på mødet den 24. maj 2007, samt budgetdrøftelse med CMU, beslutter udvalget, hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Beslutning: Punktet blev udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 12. juni Side 23 ØU-65/07-B Rapport fra 17, stk 4 udvalget til fremtidig udvikling af Hørsholm Idrætspark Idrætsudvalget afleverer sin rapport om den fremtidige udvikling af Idrætsparken til Kommunalbestyrelsen. Beslutning: Punktet blev udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 12. juni Side 25 Økonomiudvalget Side 4

5 ØU-66/07-B 17, stk. 4 udvalget vedr Hørsholm Idrætspark søger tillægsbevilling til ekstern konsulent og udarbejdelse af udbudsmateriale. 17, stk. 4 udvalget vedrørende udvikling af Hørsholm Idrætspark har i foråret 2007 udarbejdet en rapport indeholdende visionen for Idrætsparken samt placerings- og finansieringsforslag. Udvalget anbefaler, at der allokeres ressourcer til en proceskonsulent, der kan forberede oplæg til kommunalbestyrelsens beslutning om, efter hvilken model projektet skal organiseres og styres. Hertil anbefaler udvalget, at der bevilges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2007 til udarbejdelse af udbudsmateriale og en ekstern proceskonsulent. Beløbet modregnes i Idrætsparken anlægsbudget for Beslutning: Punktet blev udsat til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 12. juni Side 27 ØU-67/07-B Askehavegård Askehavegård har været i offentligt udbud. Ved udbudsfristens udløb var der ikke indkommet bud på ejendommen. Beslutning: Godkendt, idet Askehavegård skal udbydes uden frist. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 31 ØU-68/07-B Tilbagekøb af leasede ejendomme pr Der er mulighed for at udnytte en option om tilbagekøb af 5 af kommunens leasede ejendomme pr Den samlede tilbagekøbssum er på 32,2 mio. kr. Beslutning: Godkendt. Side 32 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-69/07-B Afdeling Hasselparken Hasselparken, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelse til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge heraf. Beslutning: Godkendt. Side 35 ØU-70/07-B Ændring af Vedtægter for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus har ønsket at tilføre institutionen nødvendige ressourcer til vedligeholdelse og renovering af institutionens bygninger ved hjælp af midler fra private fonde. Bestyrelsens sammensætning med et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmer er dog en hindring for dette. Bestyrelsen har derfor besluttet at søge vedtægternes 4 ændret, således at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke udgør et flertal i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus. Beslutning: Godkendt. Peter Antonsen (T) erklærede sig inhabil og var ikke tilstede under sagens behandling. Side 37 ØU-71/07-B Hørsholm Folkedanserforening søger om tilskud Hørsholm Folkedanserforening søger om kr. i tilskud til venskabsbytræf i venskabsbyen Leksand i Sverige. Beslutning: Godkendt. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 39 Økonomiudvalget Side 6

7 ØU-72/07-B Ansøgning om bevillingskompetence på forebyggelsesområdet Forebyggelsesområdet har et samlet beløb til rådighed i 2007 på 2,7 mio. kr. Beløbet skal dække arbejdet med en sundhedspolitik, forebyggende initiativer i forhold til KRAM samt løn til sundhedskoordinator. For at gøre forebyggelsesområdets indsats mere smidig, foreslår administrationen at Økonomiudvalget uddelegerer bevillingskompetencen for op til 1 mio. kr. årligt af de afsatte midler, til administrationen. Beslutning: Punktet blev oversendt til Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget. Side 41 ØU-73/07-B Områdeledelse på daginstitutionsområdet I november 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen at indføre områdeledelse på daginstitutionsområdet fra 1. juli Børne- og Skoleudvalget indstiller på den baggrund til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den udarbejdede model for områdeledelse vedtages, således at kommunens institutioner inddeles i tre områder, at der indføres områdeledelse i de to områder med kommunale institutioner, og at der laves en organisationsstruktur og kompetencedeling, der rationaliserer den administrative del af institutionernes opgaver og styrker ledelsesarbejdet samtidig med, at der skabes mere tid til det direkte arbejde med børnene. Ønsker en eller flere af de selvejende institutioner at deltage i områdeledelse, kan dette kun lade sig gøre ved at den pågældende institution overgår til kommunalt eje. Af hensyn til ikke at starte midt i et budgetår indstilles det, at områdeledelse indføres fra 1. januar Børne- og Skoleudvalget indstiller endvidere, at den i budgetforliget for indgåede aftale om besparelser for kr. og tilskud for kr. til daginstitutionerne annulleres. Beslutning: Punktet blev udsat. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 44 Økonomiudvalget Side 7

8 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Punktet blev oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Side 48 TMU-48/07-B Smedehullet - grønt område mellem Rungstedvej og ny Sognegård Menighedsrådet ved Hørsholm Kirke opfører ny sognegård i Smedehullet øst for Ridebanen. Sognegården forventes færdig til juni. I forlængelse med byggeriet skal anlægges et haveanlæg på den kommunale grund nord for sognegården, jf. lokalplan Administrationen har udarbejdet et beplantningsprojekt for det kommunale areal mellem Rungstedvej og den nye sognegård, samt et forslag til beplantning på menighedsrådets areal mellem Ridebanen og Barakstien. Midler til anlægget på det kommunale areal er ikke afsat på dette års anlægsprogram og der søges derfor en tillægsbevilling. Beslutning: Godkendt. Side 50 Økonomiudvalget Side 8

9 TMU-49/07-B Renovering af parkeringsplads ved Gl. Byvej Administrationen anbefaler at renovere beplantningen omkring parkeringspladsen ved Gl. Byvej/Gl. Byvænge og foreslår at den eksisterende beplantning udskiftes. Endvidere lægges der nyt slidlag på selve parkeringspladsen og foretages en opstribning af parkeringsbåse. Beslutning: Godkendt. Side 54 TMU-50/07-B Stier vest for motorvejen Administrationen har arbejdet videre med etableringen af stiforbindelser vest for Helsingør Motorvejen og giver en status for projektet, samt foreslår at etablere 3 stiforløb. Beslutning: Godkendt. Side 57 TMU-51/07-B Gebyr til indsatsplan og koordinationsforum I 2007 skal kommunen opkræve gebyr for staten til kortlægning af grundvandsressourcer, og fastsætte og opkræve gebyr til kommunen til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nedsættelse af et koordinationsforum. Beslutning: Godkendt. Side 61 Økonomiudvalget Side 9

10 TMU-52/07-B Udløbsledning ved U61 Linstowsvej - licitationsresultat Administrationen har modtaget licitationsresultatet på forlængelse af udløbsledningen U61 ved Linstowsvej. De samlede udgifter til entreprenør og rådgivere er blevet dyrere end budgetteret. Beslutning: Godkendt. Side 65 TMU-53/07-B Revideret regulativ for husholdningsaffald I 2007 skal ordningen for indsamling af husholdningsaffald i Hørsholm Kommune i EU-udbud. Forud for udsendelse af udbudsmateriale er regulativet for husholdningsaffald blevet ajourført og desuden rettet til i overensstemmelse med udvalgets ønsker til kontrakten med den kommende renovatør. Beslutning: Godkendt. Side 68 BEU-13/07-B Regional Erhvervsservice Med strukturreformen ophører den regionale erhvervsservice, der var forankret i amtet. Herefter vil Hørsholm Kommune ikke kunne tilbyde ikke-vækstiværksættere vejledning. Ved indmeldelse i foreningen ErhvervsService Nordsjælland vil kommunen efter 1. maj 2007 kunne henvise ikke-vækstiværksættere hertil. Beslutning: Godkendt. Side 70 BEU-15/07-B Forslag til initiativer på sygedagpengeområdet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fik på deres møde den 28. marts 2007 forelagt en orientering og budgetopfølgning på sygedagpengeområdet. Af sagen fremgik det, at budgettet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år er steget årligt mellem 4 og 8 Økonomiudvalget Side 10

11 % i faste priser. Hvis denne udvikling fortsætter, vil budgettet for 2007 ikke være tilstrækkelig. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede derfor, administrationen skulle komme med et samlet oplæg til initiativer på området. Beslutning: Godkendt. Side 73 BSU-31/07-B Forslag om leasing af kommunale tandklinikker til voksentandpleje Såfremt det besluttes at indgå i en fælleskommunal tandregulering med en anden geografisk placering end den nuværende (jf. dagsordenspunkt BSU : Forslag om fælleskommunal tandregulering), vil der blive frigjort klinikkapacitet på tandklinikken Vallerødskolen. Beslutning: Udsat til Økonomiudvalgets møde den 21. juni Ingen Side 76 BSU-32/07-B Etablering af en fælleskommunal tandregulering Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder om større tandreguleringsenheder, således at tandplejen kan tilrettelægges med henblik på personale- og lokalemæssig optimal udnyttelse af ressourcerne. Beslutning: Godkendt. Side 79 BSU-34/07-B Valg af prøveform - udtræksprøver 9. klasses afgangsprøve Undervisningsministeriet har i en ændring af bekendtgørelsen om bl.a. folkeskolens afsluttende prøver, besluttet at kommunalbestyrelsen skal afgøre om prøverne ved afslutningen af 9. klasse fra skoleåret 2007/2008 og frem, i fagene tysk, fransk, historie, samfundsfag og kristendom skal være skriftlige eller mundtlige. Økonomiudvalget Side 11

12 Beslutning: Godkendt. Side 82 BSU-36/07-B Økonomisk tilskud til Skovbørnehaven Troldehytten Skovbørnehaven Troldehytten i Breelteskoven har gennem flere år søgt om og fået økonomiske tilskud, idet der mangles børn, og økonomien derved ikke hænger sammen. I perioden 1. august 2006 til juni 2007 ydes der således kr. i tilskud. Da tilbudet er et godt og billigt alternativ til kommunens øvrige dagtilbud foreslår administrationen, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at yde et permanent driftstilskud under forudsætning at institutionen lever op til en række krav. Derudover foreslår administrationen at der ydes et engangstilskud til indkøb af sand til børnenes sandkasse. Beslutning: Godkendt. Side 84 BSU-38/07-O Orientering om overholdelse af undervisningsmiljøloven på kommunens 4 folkeskoler Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om, at skolerne opfylder Undervisningsmiljøloven. Undervisningsministeriet har indskærpet, at Kommunal-bestyrelsen skal sikre, at alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Hørsholm Kommune opfylder Undervisningsmiljølovens krav. Beslutning: Taget til efterretning. Side 87 BSU-40/05-O Bevilling af rådighedsbeløb til renovering af skolernes toiletter Kommunalbestyrelsen har vedtaget at bevilge i alt 5 mio. kr. til renovering af toiletter på skolerne. Projektforslaget har været i licitation. Der ansøges om anlægsbevilling af 4.7 mio. kr. til projektet. Økonomiudvalget Side 12

13 Beslutning: Godkendt. Side 89 KFU-46/07-B Ændrede regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Administrationen har udarbejdet nye retningslinjer for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune. Regelsættet har været i høring, og administrationen har modtaget fem høringssvar. Beslutning: Godkendt. Side 92 ØU-75/07-D Efterregulering af delingsaftalen med Frederiksborg Amt Hørsholm Kommune har modtaget efterreguleringen af delingsaftalen med Frederiksborg Amt. Efterreguleringen indebærer, at Hørsholm Kommune kommer til at skylde Region Hovedstaden 35 mio. kr., som foreslås søgt lånefinansieret. Beslutning: Godkendt. Hanne Lommer (A). Side 95 Økonomiudvalget Side 13

14 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-61/07-B Sagsbehandler: Jens-Jakob Jakobsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Genopslag af kommunaldirektørstillingen Resume Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2007, at direktionen på nuværende tidspunkt fortsætter med fire medlemmer. Det blev på samme møde besluttet, at der udarbejdes forslag til job- og personprofil og stillingsopslag, som forelægges Økonomiudvalget. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender forslag til job- og personprofil. Stillingsopslag udarbejdes efterfølgende på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning. Bilag Forslag til job- og personprofil. Sagsfremstilling Kommunaldirektørstillingen er pr. 1. maj 2007 blevet ledig, hvilket har givet anledning til overvejelse om antallet af medlemmer i direktionen. På baggrund af rapport fra KLK besluttede Økonomiudvalget den 15. maj 2007, at direktionen på nuværende tidspunkt fortsætter med fire medlemmer. Kommunaldirektørstillingen skal derfor genopslås, og til brug herfor har KLK med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning af 15. maj 2007 udarbejdet job- og personprofil, som fremlægges til godkendelse. Stillingsopslag udarbejdes efterfølgende på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning. Beslutning Udvalget behandlede det udarbejdede forslag til Job- og personprofil, som blev godkendt med en række ændringer. På ØU-mødet den vil annoncetekst og annoncering blive godkendt, ligesom ansættelsesperioden vil blive fastsat. Valg af konsulent vil blive endelig foretaget den , idet KL og Mercuri Urval vil blive spurgt. Borgmesteren udarbejder et tilbudsgrundlag. Økonomiudvalget Side 14

15 Stillingen vil blive annonceret primo august og med udløb af ansøgningsfrist ultimo august. Konsulenten skal udvælge ca. 5 ansøgninger, som vil blive forelagt Økonomiudvalget, hvorefter udvalget beslutter, hvilke ansøgere, udvalget ønsker at indkalde til samtale. Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Løn og personale Punkt: ØU-62/07-D Sagsbehandler: Henrik Døssing Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: CMU - Dagsordener og referater Resume Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Forslag At økonomiudvalget drøfter budgetoplægget med CMU s repræsentanter. Bilag 1. Notat fra Økonomisk Sekretariat af med hovedoversigt og resultatopgørelse for budgetoplæg 2. Tekniske korrektioner for hele kommunen 3. Forslag til budgetønsker på Økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling Økonomiudvalget holder i juni måned møde med CMU om budgettet. Medarbejderrepræsentanterne i CMU er: Lis Nielsen, BUPL (næstformand) Henrik Frobøse, Danmarks Lærerforening Anne Knudsen, FOA Line Vagnby Allen, DJØF Pernille Rubin, SIR, DSR Liselotte Vestergaard, SIR, Danske Fysioterapeuter Torben Iversen, 3F Lone Skou, HK Økonomiudvalget Side 16

17 Beslutning Økonomiudvalget og 3 af medlemmerne fra CMU (Henrik Frobøse, Anne Knudsen og Lis Nielsen) drøftede budgetoplægget, herunder tiltag omkring fastholdelse og rekruttering. Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-63/07-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2007: Budgetrevision 2 Resume Budgetrevision 2 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at driftsbudgettet i 2007 reduceres med 2,2 mio. kr., og at der overføres anlægsposter for 10,9 mio. kr. fra 2007 til Reduktionen i driftsbudgettet hidrører fra forventede mindreudgifter på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets område på kr. at den samlede foreslåede tillægsbevilling på kr. vedrørende drift og kr. vedrørende anlæg godkendes at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedrørende den demografiske udvikling (udgiftspres) fra Økonomiudvalgets område til Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på kr. godkendes at den udgiftsneutrale udmøntning af effektivisering af kommunalreformen på mio. kr. godkendes (heraf udmøntes kr. på Økonomiudvalgets område) at øvrige udgiftsneutrale budgetomplaceringer godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning og indgår i materialet til budgetkonferencen i august som tekniske korrektioner. Administrationen foreslår endvidere at Økonomiudvalget drøfter Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets forslag om at tilbageføre kr. af besparelsen på kr. til udvalget til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet og indstiller beslutningen herom til Kommunalbestyrelsen. Bilag Oversigt over korrektioner til budgetrevision 2. Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Økonomiudvalget Side 18

19 Budgetrevision 2 forelægges i maj-juni måned med det specifikke formål at give fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen mulighed for at reagere på eventuelle afvigelser i økonomien tids nok til, at det kan nå at have en effekt i indeværende år. Administrationen har til det formål gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 22. januar 2007 (ØU-1/07-B). Budgetrevision 2 har været behandlet i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget den 21. maj 2007 Børne- og Skoleudvalget den 22. maj 2007 Kultur- og Fritidsudvalget den 23. maj 2007 Teknik- og Miljøudvalget den 23. maj 2007 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2007, der foreslog kr. af den negative tillægsbevilling på kr. tilbageført til udvalget til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet Sagens fakta Ved gennemgang af budgetterne på de enkelte udvalgsområder har administrationen fundet frem til forslag til budgetkorrektioner, som fremgår af tabel 1. Tabel 1. Oversigt over foreslåede budgetkorrektioner Hele kr. (+) som merudgift Merudgifter Udgiftspres Budgetneutrale ændrigner Komm. reform Øvrige neutrale Udskydelse af anlæg I alt Drift Teknik- og miljøudvalget (skattefin.) Teknik- og miljøudvalget (brugerfin.) Børne- og skoleudvalget Social- og sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Kultur- og fritidsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Anlæg Teknik- og miljøudvalget (skattefin.) I alt Samlet set søges om en negativ tillægsbevilling på driften på -2,2 mio. kr. og vedrørende anlæg på -10,9 mio. kr. Hovedforklaringen på reduktionen i driftsbudgettet er, at der forventes et driftsmæssigt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område primært som følge af lavere udgifter til kontanthjælp og danskundervisning og Økonomiudvalget Side 19

20 introduktionsprogrammer. På de øvrige udvalgsområder er bevægelserne samlet set af mindre størrelse (Økonomiudvalget gennemgås nedenfor). Reduktionen i anlægsudgifterne modsvares af en opskrivning i senere år, dvs. der er tale om tidsforskudte anlæg. Budgetneutrale omplaceringer I tabel 1 er de budgetneutrale omplaceringer delt op i tre kategorier: Udgiftspres eller demografisk betingede korrektioner Kommunalreformen fordeling af besparelse fra budgetaftalen Øvrige neutrale korrektioner Demografisk betingede korrektioner I tabel 2 er vist de demografisk betingede korrektioner indarbejdet i budgetrevision 2. Som det ses af tabellen resterer fortsat 2,3 mio. kr. i puljen efter budgetrevision 2. Dette beløb er primært reserveret til skoleområdet, hvor den demografiske effekt for folkeskolen og de kommunale SFO er først bliver udmøntet ved budgetrevision 3. Hjemmesygeplejen dækker både hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Der er tilført kr. mere end det korrigerede budget, fordi der ved udmøntningen er taget udgangspunkt i det beløb, der var afsat i det vedtagne budget. I forbindelse med budgetrevision 3 vil forbrugsudviklingen på politikområde 41 blive gennemgået nøje. Det forventes ikke, at der bliver brug for at udmønte udgiftspres vedrørende boligstøtte. På tandplejen er der ikke budgetteret med udgiftspres, fordi børnetallet i tandplejen ikke stiger i disse år. Der er imidlertid et efterslæb fra 2006, som udlignes med den anførte korrektion. Tabel 2. Demografisk betingede korrektioner Budgetteret Udmøntning Restbudget Folkeskoler Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Hjemmesygeplejen Boligstøtte Voksen handicappede Tandplejen I alt Fordeling af kommunalreforms-besparelse Der er sket en fordeling af den besparelse i medfør af Kommunalreformen, som udgør 1 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 og 2010 på alle kommunalreformsområder, jf. budgetaftalen for Økonomiudvalget Side 20

21 Øvrige neutrale korrektioner Der er primært tale om omplaceringer fra rådhusafdelingerne til bygningsvedligehold til dækning af de arbejder, der udføres i forbindelse med omflytningerne på Rådhuset primo Budgetrevision på Økonomiudvalgets område Af bilag 1 fremgår alle udvalgenes budgetkorrektioner, herunder forslaget til budgetkorrektioner for Økonomiudvalgets område. De fleste korrektioner er enten budgetneutrale omplaceringer eller følger direkte af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Undtaget herfra er: DUT-midler for pas og kørekort til Borgerservice DUT-sagen vedrørende pas og kørekort var en del af Kommunalreforms-sagen. Eftersom der ikke blev givet specifik kompensation til de enkelte sager, blev denne glemt i budgetlægningen for Indtægter, Jobcenter Staten skal betale husleje for den del af Jobcentret, som udgør statens andel. Størrelsen af huslejen er nu fastlagt og indarbejdes derfor i budgettet. Orientering om optagelse af lån i henhold til budgettet Økonomiudvalget orienteres om, at der er optaget et lån, stort 3,6 mio. kr., i henhold til budgettet på lånerammen for Lånet er optaget ultimo marts måned som et 25-årigt fast forrentet lån i danske kroner med hjemmel i kommunens nettoudgifter til at yde lån til udskydelse af ejendomsskattebetalinger i Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr./ - betyder udgift) Tillægsbevilling Drift, anlæg, m.v. Beløb Veje og grønne områder Drift Anlæg Miljø, skattefinansieret Drift Bygningsvedligeholdelse Drift Miljø, brugerfinansieret Drift Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Børn og unges sundhed Drift Økonomiudvalget Side 21

22 Børn og unge med særlige behov Drift Ældre, Sundhed Drift Redningsberedskab Drift Kultur Drift Idrætsparken Drift Arbejdsmarked og Job Drift Administration og Planlægning Drift I alt Drift Anlæg I alt Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 22

23 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-64/07-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget på Økonomiudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af budget på mødet den 24. maj 2007, samt budgetdrøftelse med CMU, beslutter udvalget, hvilke budgetmål og hvilke kompenserende besparelser der skal indgå i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter: en prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger en prioriteret liste over, hvilke kompenserende besparelser der skal dække budgetmål under 1,2 mio. kr. i budgetårene Bilag 1. Høringssvar fra DMU Rådhus Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2007 (pkt. ØU-56/07-D) Sagens fakta På Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2007 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål og kompenserende besparelser på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med i budget Drøftelsen tog udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger den 3. maj Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt den afholdte budgetdrøftelse med CMU, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsens Augustkonference: En konkretiseret og prioriteret liste over budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger Økonomiudvalget Side 23

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere