BESTYRELSENS BERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013 Marts 2014 Bestyrelsens beretning omfatter foreningerne Andelsboligforeningen, Essex Park Taastrup 3. (A/B3) samt Ejerforeningen Essex Park Taastrup 3. (E/F3). Ydermere henvises til Grundejerforeningen Essex Park Taastrup (GF). Bestyrelserne i år 2013 bestået af: Andelsboligforeningen A/B 3 Christian Holm, 2 år AB, Bestyrelsesformand, 2 år, AB Gert Østerberg, 2 år AB Belma Ocak, 2 år AB Ramazan Sari, 2år AB Stine Andersen, 2 år AB Christian Severinsen, (suppleant) Ejerforeningen E/F 3 Kim Mohr Frederiksen, Bestyrelsesformand, 2 år, EF Christian Holm, 2 år, AB Belma Ocak, 2 år, AB Rahul Tripathi Sowmya M. Janardhana, 1år, EF Randi Bottke, 1år, EF Martin Bruun Christensen, suppleant Ali A. Chohan, (suppleant, udtrådt af bestyrelsen) Der har været afholdt fælles AB og EF bestyrelsesmøder cirka hver anden måned og AB/EF har deltaget med to repræsentanter i de månedlige bestyrelsesmøder i Grundejerforeningen. ÅRET DER GIK.. Året 2013 har været et år med flere store arbejdsbyrder på foreningen. De fleste kræfter har været lagt i grundejerforeningen hvor man bl.a. har arbejdet på at samle de 4 etapers udgifter for at få en ensartethed samt kunne hente bedre tilbud hjem. Der er bl.a. arbejdet på - Vedholdende pres mod Høje-Taastrup kommune i sagen omkring ulovlig lokalplan - Professionelt samspil med advokat i stævning modtaget fra Store GF - Aktiviteter til at opnå et resultat vedr. udestående fra 5-års gennemgangen - Tiltag til forbedring af området, lys, snerydning, vedligeholdelse mv. - Forstærkning af samarbejdet med foreningernes administration - Fælles husorden for alle 4 etaper - Parkeringsordning i området omkring Essex Park 1

2 AFFALD Vi har i år haft store problemer med tilstoppede affaldsskakte som følge af at de ikke har været benyttet rigtigt. Der er smidt ting i skaktene som ikke har været husholdningsaffald, løse poser som har sat sig i ventilationen og et stort antal poser, som har været for store til at komme igennem systemet. Der har i løbet af året været flere tilstopninger,hvor 5 af disse har krævet ekstra mobilsugning eller manuel tømning, som i alt har givet en ekstra regning på 4000 kr.og en masse unødig tidsforbrug i opfølgningen. Dette er en udgift, som vi alle godt kunne være foruden og bestyrelsen igangsatte derfor et forsøg i nr. 26, som var hårdest ramt af tilstopninger. Her udleverede bestyrelsen 15L poser til brug af husholdningsaffald. Dette havde en rigtig positiv effekt og derefter igangsatte GF en udlevering af poser til alle lejligheder i Essex Park, da alle etaper havde det samme problem med tilstopninger af affaldssystemet. Derudover har vi haft et par defekte anlæg, som har gjort, at skraldemanden ikke har, kunne tømme anlæggene og skakterne var derfor lukket i flere uger, hvor GF opstillede en affaldscontainer på Berings gade. Fejlene er nu udbedret og vi håber derfor på et velfungerende affald system det kommende år og opfordrer derfor på det kraftigste, at alle kun bruger de tilladte poser og kun til husholdningsaffald alt andet smides ud i miljøskuret. Ved misligeholdelse af de givne retningslinjer vil skakterne blive lukket permanent,. EXTRA RENGØRING Bestyrelsen besluttede på ønske fra opgang 30 at hjælpe med lidt ekstra rengøring i deres opgang. Opgangen trængte til en ordentlig omgang hovedrengøring i alle kroge og kanter. Bestyrelsen var rundt og ringe på dørene i opgangen og opfordrede alle til at give en hjælpende hånd til rengøringen. Der var bred opbakning blandt beboerne og rengøringen var en succes. Vi vil gerne opfordre andre til samme initiativ eller give bestyrelsen besked hvis ens egen opgang trænger til en kærlig hånd i form af en fælles arbejdsdag. SALG AF LEJLIGHEDER Der er i 2013 blevet solgt 3 lejligheder i foreningen 1 ejer til 1,55 mio.kr. og 2 andelslejligheder til henholdsvis kr. og kr. Bestyrelsen ser en generel tendens i området, om at priserne er på vej i den rigtige retning og interessen for området stiger. Vi er fortrøstningsfulde og håber på et år med salg af de lejligheder som allerede er sat til salg. EKSKLUSION Gennem de sidste 2 år har en beboer i andelsforeningen haft svært ved at overholde sine husleje terminer og efter flere alvorlige snakke med beboeren, advarsler m.m. besluttede bestyrelsen i maj måned at sætte en eksklusion i gang. Dette er dog en længerevarende affære, men lejligheden er nu sat til salg og bestyrelsen håber på at kunne få den solgt hurtigst muligt, så foreningen kan få sit tilgodehavende igen. 2

3 OMLÆGNING AF TERASSE En beboer har ikke haft overholdt husorden i forhold til dyrehold og foder i haven/på terrassen og det medførte rotter i beboerens have og naboens have. Beboeren og Naboens terrasse blev så undermineret, at der var behov for at lægge en stor del af terrasserne om. Dette har naturligvis kostet foreningen at lægge terassen om så bestyrelsen vil igen henstille til alle beboere om at overholde husorden og ikke have dyr ude i haven, madvarer eller andre lignede ting som kan tiltrække skadedyr. ARBEJDET I GRUND Det er blevet besluttet i alle etaper, at vi samler de tekniske opgaver omkring vedligholdelse m.m. i GF for at kunne opnå bedre priser og ensartethed i området. Dette har medført, at der er færre opgaver som hver forening skal tage sig af, men det påvirker naturligvis også foreningens økonomiske bidrag til GF, som er sat op, da GF nu afholder nogle af de udgifter som tidligere lå i foreningen. Nedenfor vil der komme en gennemgang af de forhold og opgaver, som der der er blevet arbejdet med i GF. Stævning Grundejerforeningen i Høje-Taastrup by, Etape III har udtaget stævning mod bebyggelsens 4 ejerforeninger, da man mener at disse mangler at efterbetale udgifter vedrørende vedligeholdelse af området. Et af sagens kerne er den ulovlige lokalplan hvilket området er reguleret under. I sammenarbejde med advokat repræsenterende Essex Park Taastrup, er der fremsendt modskrift. Sagen fortsætter og bestyrelsen ser frem til en afklaring omkring byparken samt det sagsøgte beløb. 5-års gennemgang Denne sag står desværre samme sted som tidligere. Arkitektgruppen anerkender ikke elementer i de krav som gennemgangen har påvist. Da en eventuel manglende udbedring på sigt kan risikerer i store udgifter for Essex Park Taastrup, foreningens advokat vedholdende fast i kravene. Da dette desværre også er en juridisk tvist trækkeren afgørelse i langdrag. Vedligeholdelse GF indførte i august måned en uafhængig p-ordning i området. Flere beboere parkerede uhensigtsmæssig, hvilket bl.a. resulterede i manglende muligheder for at få afhentet affald, det var ikke muligt at sikre snerydning, blokering af handicappladser mv. Bestyrelsen er overordnet set tilfredse med ordningen, men har ønsket at få ændret aftalen med parkeringsselskabet så parkering i begge retninger er tilladt, på siden modsat bygningen. Da vi er den eneste bestyrelse som er utilfredse med dette er det en kamp som trækker ud og bestyrelsen har valgt at udsætte det til de forestående retssager er 3

4 overstået og presset på GF er mindre. Da den ydre belysningen er pålagt Den Store Grundejerforening er der grundet den uoverensstemmelse i forhold til vedligeholdelse og lokalplan ikke blevet vedligeholdt lys i området over længere tid. Efter flere møder med kommunen er de gået med til at vedligeholde Berings Gade i forhold til lys, snerydning m.m. indtil stævningen er afklaret. Der arbejdes fortsat på at få lys på Niebuhr Gade samt parkerings pladsen. Beboeraktiviteter Til GF aktivitetsdage i maj- og september måned deltog henholdsvis 20 og 25 beboere. Tak for jeres indsats. Bestyrelsen opfordrer til at endnu flere deltager i de enkelte aktiviteter, og derved giver en hjælpende hånd, til gavn for alle. Denne dag bruges til at rydde op i Byparken, fjerne affald samt forskønne området til glæde for os alle. Hvis vi ikke alle bakker op om disse aktiviteter, vil de over tid forsvinde, dog uden at affaldet forsvinder. Den årlige cykelindsamling resulterede igen i et stor antal cykler indsamlet (75 stk.) Disse er alle overdraget til politiet for nærmere bortskaffelse. Vanlig tro blev der afholdt fastelavnsfest, igen båret på skuldrene af enkelte beboere. Dette initiativ bifaldes. REGNSKAB 2013 BUDGET 2014 Perioden har ikke budt på større økonomiske poster. Grundet sammenlægning af vedligeholdelses opgaver m.fl i Grundejerforeningen, har vi mulighed for at opnå samlerabatter og stordriftsfordele i kraft af, at vi er flere sammen om udgifterne. De enkelte leverandører er samtidig mere villige i at indgå fornuftige serviceaftaler og abonnementer med én stor forening, frem for flere små. Dette har været medvirkende til at vi igen i år, kommer ud med et balanceret regnskab, selvom alle priser generelt er stigende over tid. Da vi står overfor eventuelle store udgifter ifm. Stævningen, indstiller bestyrelsen til at det nuværende udgiftsleje fastholdes, og huslejen / fællesudgifter fastsættes til samme niveau som perioden AKTIVITETER 2014 Året 2014 kommer til at bære præg af den verserende sag vedr. stævning. Dette betyder at øvrige aktiviteter, placeres på et praktisk minimum, ud fra hvor mange ressourcer der vil være tilgængelige. Foreningen arbejder med en aktivitetsliste, for på den måde at sikre og forankre de mange daglige og enkeltstående opgaver. Nedenfor er eksempler på nogle af de opgaver som løbende bliver prioriteret på listen: Sikring af én fælles husorden for hele bebyggelsen Kigge på forsikringer i egen etape og andre Genforhandling af lån 4

5 Kapitel: Vedligeholdelse af postkasselåger GENERELT Skulle du måtte have interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at melde dig. Hvis tiden eller interessen ikke slår til, håber vi alligevel at høre fra dig, da alle henvendelser, holdninger osv. har interesse. Det er bestyrelsens holdning,at vi alle bør bidrage til vores fælles hverdag, så vi sikrer et fornuftigt økonomisk leje, et behageligt og vedligeholdt område, samt være medvirkende til at skabe en tryg og stabil hverdag for os alle. Bestyrelsen holder møder hver måned. OPFORDRING Opgaverne i foreningen er for tiden rigtig mange, med et konstant forsøg på at holde udgifter nede, sikre et godt og sikkert miljø at færdes i, samt bidrage til, at bebyggelsen er et rent og behageligt sted at være. Jævnligt oplever vi at alt for meget tid bruges på totalt overflødige opgaver: Affald som smides i området Tilstoppede affaldsskakter Cykler i opgange og ved husmuren Kæledyr som støjer, går løse og efterlader affald. Efterladte effekter i kældergange og opgange. Husregler og boreregler som ikke efterleves Etc. Dette blandt meget andet, er medvirkende til, at bestyrelsen ikke får mulighed med at arbejde med fremadrettede opgaver til gavn for alle, men ofte er bundet i overflødige opgaver. Derfor: Behandl området, opgangene, miljøskuret dine naboer som du selv ønsker at blive behandlet. Husk: Det er dine værdier som påvirkes ved dine handlinger. MED VENLIG HILSEN ANDELSBOLIGFORENINGEN 5

BESTYRELSENS BERETNING 2014

BESTYRELSENS BERETNING 2014 BESTYRELSENS BERETNING 2014 Høje-Taastrup 2015 Bestyrelsens beretning omfatter foreningerne Grundejerforeningen - Essex Park Taastrup (GF), Andelsboligforeningen - Essex Park Taastrup 3. (AB3) samt Ejerforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:

Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2010 Fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere