KVINDEREGENSENS HISTORIE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINDEREGENSENS HISTORIE..."

Transkript

1 Velkommen Hjertelig velkommen på Kvinderegensen. Vi håber du vil finde dig godt til rette som alumne bag husets tykke, røde mure. For at lette dette håber vi, at du vil tage dig tid til at læse disse få sider. Kvinderegensen er speciel på mange måder, og en af disse er, at alumnerne selv administrerer huset inden for fundatsens rammer. Vi har nærdemokrati, hvilket selvfølgelig både befrier og forpligter. Vi håber, at du vil deltage aktivt i det. En anden ting der kendetegner Kvinderegensen er, at vi alumner gennemsnitligt bor her ret længe, og det må man vel tage for at være tegn på, at folk generelt er meget glade for at bo her. Vi håber det også kommer til at gælde for dig. Endnu engang: Velkommen. Selvstyret, januar 2015 Indhold: KVINDEREGENSENS HISTORIE... 2 KVINDEREGENSENS FORMELLE ORGANISATION... 3 FUNDATSEN... 4 VEDTÆGTER FOR KVINDEREGENSENS SELVSTYRE... 6 OM NETTET PÅ KVINDEREGENSEN... 8 STUDIEAKTIVITET... 8 HUSORDEN - ET INDEKS

2 Kvinderegensens historie I 1929 tog dr.med Eli Møller initiativet til opførelsen af et kollegium for kvindelige studerende. Grundstenen blev lagt den 10. februar 1931, og universitetskollegiet Kvinderegensen opførtes for bidrag indkommet ved indsamlinger samt med støtte fra Kommunitetet. I marts 1932 var bygningen klar til indflytning, mens den officielle indvielse først fandt sted 10. maj samme år. Denne dato fejres hvert år som Husets Fødselsdag. Kollegiets fundats blev fastsat af en komité bestående af kvindelige akademikere og konsistorium ved Københavns Universitet. Optagelsesberettigede var oprindeligt kvindelige studerende ved KU og den Polytekniske Læreanstalt. I 1978 vedtoges det dog, at også mandlige studerende kunne bo på kollegiet. Husets værelser har navne, som hentyder til den eller dem, der ydede bidrag i forbindelse med kollegiets opførelse. Tidligere var der til værelserne knyttet en del legater, f.eks. huslejelegater, boglegater eller møbelvedligeholdelseslegater. Disse er dog senere blevet samlet og er nu knyttet til alumnerne i stedet. Ligeledes var der til det enkelte værelse helt bestemte retningslinjer for hvem, der måtte bebo det. Få af disse traditioner holdes i dag i hævd, og meget er ændret gennem tiden. Hvis du er interesseret i Kvinderegensens meget spændende historie, findes der på Selvstyrekontoret: Scrapbog ( ) Dagligstuebøger (husbøger) Gamle eforatsmødereferater og sagsmapper Endvidere kan følgende anbefales som underholdende læsning: Kvinderegensen, Dansk Videnskabs Forlag, A/S, Kbh., 1957 (Udgivet i anledning af 25-års jubilæet i 1957) Samling af de for KU's legater gældende bestemmelser Stig Juul og E. Villarsen, Kbh Universitetets årbog, diverse årgange Kvinderegensens hjemmeside, hvor der findes billeder fra kollegiet samt links til samme. Jubilæumsbogen

3 Kvinderegensens formelle organisation Kvinderegensen er en selvejende institution under Københavns Universitet - hvilket udmønter sig i, at det er Konsistoriums Budget- og Forretningsudvalg, der udpeger fire af de otte medlemmer i Eforatet (Kvinderegensens bestyrelse), og at samme udvalg skal godkende vores budgetter. Den formelle ledelse varetages af Eforatet. I Eforatet sidder fire personer udpeget af rektor for KU og fire beboerrepræsentanter. Eforatets arbejdsområder er bl.a. godkendelse af nye alumner, budgetfastlægning, regnskab, ansættelser og afskedigelser af personale samt uddeling af legater. Den daglige ledelse tager Selvstyret sig af, det vil sige administration af venteliste, administration af fælleskasser, legatfond, kontakt til personale og information mellem huset og Eforatet. I Selvstyret sidder fem beboere, som vælges på husmødet i henholdsvis medio marts og medio oktober. Selvstyret er således beboernes repræsentanter og skal f.eks. som sådanne varetage koordinering og praktiske opgaver vedrørende husets aktiviteter. Læs mere om Selvstyrets arbejdsområder i afsnittet: Husorden Et indeks

4 Fundatsen (Afskrift med kommentarer. Den fulde og korrekte fundats forefindes på selvstyrekontoret.) 1 Kollegiets navn er "Kvinderegensen". 2 Kollegiet er bestemt til bolig for kvindelige og mandlige studenter ved Københavns Universitet eller undtagelsesvis ved andre højere læreanstalter. Dog skal kollegiets bestyrelse, når udnyttelsen af den ved læreanstalterne tagne afsluttende eksamen er gjort afhængig af en senere praktisk prøve, eller når særlige forhold i øvrigt taler derfor, kunne tillade alumnerne at blive boende på kollegiet indtil 1 år efter eksamen. I kollegiet er foruden en af Københavns Kommune skænket og af Frank Schwarz' legat udstyret festsal indrettet 58 studenterværelser, der ved denne fundats' udfærdigelse er benævnte således: (i praksis afskaffet) 3 Kollegiet er en selvejende institution under tilsyn af Københavns Universitet. Dets formue består af følgende værdier: a) ejendommen matr. nr. 418 af Amagerbros kvarter under København med påstående bygninger og det til disse bygninger hørende inventar, kunstværker m.v. I ejendommen indestår flg. lån: 1. prioritet: Lån fra Sparekassen for København og omegn, oprindeligt stort kr., hvoraf der pr. 11. juni 1960 resterer ,17 kr.) 2. prioritet: Rentefrit og uopsigeligt lån af Kommunitetet på kr. 3. prioritet: Rentefrit og uopsigeligt lån fra statskassen på kr. Yderligere lån i ejendommen kan ikke optages uden ressortministeriets samtykke. b) en kapital bestående af obligationer til et samlet pålydende af kr. c) de legatkapitaler, som er henlagt til kollegiet med angivelse af, at deres renter skal anvendes til bestemte værelser, f.eks. understøttelse af beboerne af bestemte værelser, forsåvidt disse kapitaler ikke efter giverens bestemmelse er indbefattet under hovedkapitalen. 4 Kollegiets indtægter består af: a) Alumnernes husleje. Bestyrelsen fastsætter huslejens størrelse samt fremgangsmåden og tidspunkterne for dens betaling. b) Andre lejeindtægter. c) Renter af de til "Kvinderegensen" knyttede kapitaler samt eventuel tilskud fra staten eller andre. Af eventuelt overskud kan foretages henlæggelse til kapitalen. 5 Alumnerne udnævnes af "Kvinderegensen"s bestyrelse blandt studenter, der opfylder almindelige legatkvalifikationer, dog således, af der tages særligt hensyn til ansøgernes flid og dygtighed, ligesom der også kan lægges vægt på, om vedkommendes forhold i det hele taget gør der ønskeligt, at der skaffes dem bolig på kollegiet. Alumnerne oppebærer for den fastsatte betaling bolig med rengøring, lys og varme samt adgang til kollegiets fælleslokaler. Som regel kan ingen bo på kollegiet længere end 5 år. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde bevilge en længere kollegietid, navnlig til sådanne alumner, der uden egen - 4 -

5 skyld ikke har nået at tilendebringe deres studier indenfor 5 år fra deres indflytning på kollegiet. Bestyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for alumnernes lejemål. Den fastsætter desuden en instruks for deres forhold. 6 Bestyrelsen består af 8 medlemmer, nemlig henholdsvis 4 valgt af rektor fortrinsvis blandt universitetets faste ansatte eller blandt kollegiets tidligere alumner og 4 valgt af og blandt Kvinderegensens alumner. De af rektor valgte medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de af rektor udpegede medlemmer. Formanden vælges for et år ad gangen. Opstår stemmelighed ved en sagsbehandling, skal sagen genbehandles på et nyt møde. Hvis der atter er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Formanden fører det umiddelbare tilsyn med kollegiet og alumnerne. For dette kan formanden tildeles et honorar, der fastsættes af rektor efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet, men kan om fornødent antage lønnet medhjælp i eller uden for sin midte. Bestyrelsen har over for "Kvinderegensen" samme myndighed og stilling som universitets stipendieudvalg over for Regensen og de andre universitetskollegier. Bestyrelsen disponerer over kollegiet og dets midler i overensstemmelse med de i denne fundats fastsatte regler. Udadtil navnlig i forhold til tingbogen kan formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens andre medlemmer forpligte kollegiet, jfr. dog 3 a). 7 Kollegiets regnskabsår er finansåret. Bestyrelsen udarbejder i god tid før dettes begyndelse et budget, som forelægges universitetets rektor, forinden det senest i december måned vedtages af bestyrelsen. Et eksemplar af det vedtagne budget afgives til rektor til efterretning. Regnskabet føres af kollegiets administrator. Regnskabet forelægges bestyrelsen, ledsaget af en fortegnelse over kapitalens værdipapirer. Revisionen sker på den for universitetets legaters regnskaber sædvanlige måde. Der sendes eksemplarer af årsregnskabet til rektor for Københavns Universitet. 8 På forslag af rektor eller "Kvinderegensen"s bestyrelse kan der foretages ændringer i nærværende fundats, dog at kollegiets navn og hovedøjemed ligesom de i 2 anførte navne på værelser ingensinde må forandres. Ethvert således forslag skal, forinden sagen forelægges ressortministeriet, være vedtaget af rektor, og i tilfælde af, at forslaget ikke er fremsat af "Kvinderegensen"s bestyrelse, skal dennes erklæring være indhentet. sign. Ralf Hemmingsen Rektor sign. Holger Juul Efor sign. Bente rosenbeck sign. Anders Miki Bojsen sign. Jørn Helge - 5 -

6 Vedtægter for Kvinderegensens selvstyre Vedtaget d. 28. september 1976, ændret d. 6. april På husmøder har de af Kvinderegensens beboere, der bor på fremlejemål mindst 6 måneder eller almindeligt lejemål stemmeret og ingen andre. og kan gøres af enhver beboer. Selvstyret kan dog under særligt presserende omstændigheder påført udefra, indkalde til husmøde med minimum 48 timers varsel og med udførlig dagsorden, herunder en angivelse af de særlige omstændigheder. 2 Husmødet vælger blandt Kvinderegensens beboere Selvstyret, der varetager Kvinderegensens interesser i Eforatet og over for offentligheden i henhold til 3. 6 Indkaldelse til husmøder foretages af Selvstyret, enten på begæring af mindst 2 selvstyremedlemmer eller på skriftlig begæring af mindst 10 beboere. 3 Selvstyret kan kun med forudgående mandat fra husmøder forpligte Kvinderegensens beboere mundtligt eller skriftligt. I forhandlingssituationer, hvor ingen af Selvstyrets medlemmer går ind for husmødets flertalsbeslutning, kan husmødet udpege forhandlere uden for Selvstyret. 4 Husmødet er beslutningsdygtigt i alle sager, når 15 stemmeberettigede beboere er mødt frem. Beslutninger vedtages med almindeligt flertal (jvf. dog 16). 5 Et husmøde skal afholdes i begyndelsen af hvert semester, i.e. i september og i februar. Ethvert husmøde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og med udførlig dagsorden, herunder evt. kandidatliste til selvstyrevalg, således at man på grundlag af den fremlagte dagsorden skal kunne afgive sin stemme skriftligt. Ændringsforslag og tillæg til dagsorden skal påføres senest 7 dage inden husmødet 7 Hver beboer har på husmøder én stemme. Er en beboer forhindret i personligt at afgive sin stemme på husmødet, kan vedkommende på baggrund af dagsordenens opgivelser forinden afgive sin stemme skriftligt i en dertil indrettet stemmeurne. På selve husmødet har ingen og kan ingen få fuldmagt til at stemme på andres vegne. 8 Selvstyret består af 5 medlemmer valgt for ét år, således at tre er på valg i februar og to er på valg i september, i.e. semesterhusmøderne. 9 Selvstyret fastsætter selv sin arbejdsfordeling og vælger iblandt sig de fire medlemmer, der i henhold til fundatsen skal repræsentere Kvinderegensens beboere på eforatsmøder. 10 Selvstyret varetager husets daglige drift, herunder: - 6 -

7 1. Sekretæropgaver a) Sørge for værelsesfordelingen. b) Holde kontakt med husets personale. c) Ordne regnskaber d) Have en times ugentlig træffetid. e) Indkalde til Eforatsmøder. 2. Forretningsopgaver a) Administrere Selvstyrekassen og opkræve kontingent. b) Ordne boganskaffelserne. c) Administrere legatfordelingen. Den interne revisor er en fastboende alumne, som er blevet valgt for et halvt år på det forrige semesterhusmøde. Den interne revisor kan ikke være et selvstyremedlem. Alle regnskaber gemmes i op til 10 år. 14 Hvis et eller flere af Selvstyrets medlemmer enten gennem et mistillidsvotum eller af anden årsag udtræder, suppleres Selvstyret ved førstkommende husmøde indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne i 5 og Selvstyret skal månedligt fremlægge referat i dagligstuen/biblioteket eller via e- mail til omhandlende mødevirksomhed, herunder eforatsmøderne. 12 Selvstyrets regnskaber er til enhver tid tilgængelige for enhver af Kvinderegensens beboere. 15 Alle beboere betaler et fast månedligt bidrag til Selvstyrekassen. Dette kontingent fastsættes på semesterhusmøderne. 16 Til ændring af disse vedtægter kræves et kvalificeret flertal, der defineres som et flertal af de afgivne stemmer, samtidigt med at dette flertal udgør mindst 20 stemmer. 13 Regnskabet revideres af Selvstyret og forelægges sammen med semesterberetningen på semesterhusmøderne, hvor det forinden er blevet godkendt af en intern revisor

8 Om nettet på Kvinderegensen Alle værelser på Kvinderegensen har forbindelse til Internettet. Det er gratis at bruge, men har dog visse begrænsninger: Brug af fildelingstjenester, såkaldte Peer to Peer -programmer er ikke tilladt, da det overbelaster systemet og forhindrer andre alumner i at bruge nettet. Private computere er privat ansvar, det er således den enkeltes pligt at holde sin computer fri for vira og andet, der kan forårsage overbelastning af netværket. I det hele taget gælder som hovedregel, at administratorens ansvar stopper ved netværksstikket på værelset. Er en computer inficeret med virus, der belaster netværket eller bruges den til Peer to Peer, kan administratoren uden varsel afbryde dens netværksforbindelse. Om QR-mail Som beboer på Kvinderegensen, skal man have en adresse (QR-mail). Når denne oprettes bliver man samtidig tilføjet en fælles mailingliste, der bruges til at sende nyttige informationer ud på. QR-mail oprettes af administratoren på initiativ af brugeren evt. ved at skrive til Studieaktivitet Kvinderegensen har været støttet af midler fra Københavns Universitet, og det er derfor et krav, at faste beboere skal være aktive studerende primært fra KU og DTU (fundatsen paragraf 2). For at sikre dette, foretager Selvstyret én gang hvert vinter et studietjek, hvor alumnerne dokumenterer deres studieaktivitet. Selvom Københavns Universitet ikke længere støtter kollegiet økonomisk fungerer Københavns Universitet som overordnet administrator. Alumnen er studieaktiv, hvis ét af følgende krav opfyldes: Alumnen har netop påbegyndt sit studie (dette dokumenteres med en kopi af studiekort) Alumnen har bestået en eksamen inden for det sidste år (dokumenteres med print fra eller med studieaktivitetsseddel fra ens studieadministration) Alumnen skriver speciale (dokumenteres med en underskrift fra vejleder) Er der andre forhold der gør, at du falder uden for disse kriterier, men du stadig anser dig for studieaktiv, kan du søge dispensation hos Eforatet gennem Selvstyret. Overholder du ikke kravene for studieaktivitet, eller overskrides den afleveringsfrist, som det siddende Selvstyre har udstukket, kan konsekvensen blive at lejemålet opsiges

9 Husorden - Et Indeks Affaldssortering Vi sorterer følgende affald: Pap og Karton: Lægges i særskilt container i gården (beskidt pap og karton lægges i de almindelige husholdningsaffaldscontainere. Pizzabakker er et godt eksempel på beskidt pap). Aviser / blade / papir: Lægges i særskilt container i gården. Batterier: Lægges i spand i kælderen. Glas / flasker: Lægges i grå kasse på køkkenet/vaskerummene, som tømmes i glascontainer i gården. Affaldsglas skal være rent, inden det smides ud. Større brændbart affald: Kan lægges i den store container i gården efter aftale med portneren. Ikke brændbart affald: Lægges i traileren. Det er meget vigtigt at sortere affaldet korrekt, da vi ellers får en ekstraregning fra renovationsselskabet. Hvis man har mere affald, end der er plads til i containerne (eksempelvis efter en fest), aftales det med portneren, hvor dette affald placeres. Hård Plast: Lægges i særskilt container i gården. Elektronik: Lægges i særskilt container i gården. Aktivitetsudvalg Ad hoc-udvalg bestående af alle interesserede, idérige alumner med lyst til at lave arrangementer for hele kollegiet. Eksempelvis festival, foredrag, café eller fester. Hvert semester kan der tildeles op til 2000 kroner i symbolsk driftskapital fra Selvstyret. Biblioteket Rummer også TV og video. Er indtil kl primært forbeholdt studier. Ønsker man at reservere lokalet til studiebrug, møder eller TV, kan dette gøres i kalenderen, der ligger på bordet. Reservationer respekteres indtil et kvarter efter det anførte starttidspunkt. Bogsamlingen inkluderer opslagsværker og ordbøger. Bøgerne må ikke lånes med ind på værelserne. De seneste eksemplarer af tidsskrifter og aviser, som Kvinderegensen måtte abonnere på, ligger i Biblioteket og må ikke hjemlånes. Der er rygeforbud i Biblioteket, undtagen ved husfester, hvor Biblioteket inddrages. Billard / Bordtennis / Boksepude / Bordfodbold Til fri afbenyttelse. Placeret i Gymnastiksalen. Har man lyst, kan man udfordre sine medalumner. Brand Brandalarmer Der er placeret varmefølere i alle køkkener. Ved 58 C går alarmen i gang. Der er placeret et alarmsystem i stueetagen i hver trappeopgang. Hvis alarmen går i gang, kan man se på systemerne i hvilken side af kollegiet, der er brand (det system, der aktiverer alarmen). Selve alarmklokkerne kan slukkes i Den Unge Werther, inden for døren til højre (knappen Afbryd ). Ved brand på ét køkken går alarmerne i gang på hele kollegiet. Ved Brand/falsk alarm: Alle skal op og være klar til at forlade bygningen. Find ud af hvor det brænder/om det brænder. Ring 112, brandvæsenet er ikke tilsluttet alarmen. Sørg for at alle kommer med ud! - 9 -

10 Hvis det ikke brænder: find ud af i hvilken opgang systemet er aktiveret. Deaktiver system i trappeopgang: Tryk på afstil og hold den inde lidt. Gå til Den Unge Werther og sluk for alarmen på knappen afbryd. Generelt: Ring ikke automatisk 112!!! Find først ud af om det brænder det kan være falsk alarm. Cykler Placeres i stativerne i gården eller i cykelkælderen. Hvis man er bortrejst i en længere periode, skal man grundet pladsmangel fjerne sin cykel fra kælderen. Den kan sættes ud i gården under halvtaget eller evt. sættes på loftet. Der må ikke stå cykler på kollegiets fortov. Huset har endvidere to cykler, som kan lejes (max. en uge). Cykelleje sker ved henvendelse til Selvstyrets lejeansvarlige og koster 5 kroner pr. døgn. Desuden er der QR-mobilen (en Chrsitiania-cykel) der kan lejes for 20 kroner pr. døgn. Den Unge Werther Ligger i kælderen ved siden af cykelkælderen. Lokalet kan lejes til afholdelse af mindre selskaber (se mere om dette under afsnittet om fester), men til hverdag fungerer lokalet som TV-stue. Udover TV er der video, DVD og satellitmodtager. Det er ikke tilladt at ryge i Den Unge Werther og man skal rydde op efter sig. Dørtelefoner Man skal være omhyggelig med kun at lukke besøgende ind til beboere på eget køkken, da vi ellers risikerer at få besøg af tyveknægte og ransmænd. Spørg fremmede der vil ind, hvem de skal besøge, inden I lukker dem ind. Læs mere om hvordan dørtelefonen fungere i dokumenter Oplysninger om det elektroniske QR. Fester Generelle regler: Vis hensyn til dem, der bor ovenpå festområder. Det er ikke tilladt at holde fest i eksamensperioderne (fra 15. maj til 1. juli og fra 15. december til 1. februar) undtaget er dog Skt. Hans Aften og nytårsaften. Det er heller ikke tilladt at holde fest i stilleperioden for de alumner der har blokstruktur. Disse alumner oplyser Selvstyret om hvilke perioder, der er tale om. Det er kun alumner på Kvinderegensen, der kan leje Festsalen, Den Unge Werther og Gymnastiksalen. Hvis man får brug for service, er dette til rådighed i køkkenskabene i Den Unge Werther og i skabet i postrummet. Der er også et fadølsanlæg til rådighed (kan lejes for 100 kroner). Ølfustager og gas kan købes hos Hokus Pokus. Fadølsanlægget skal selvfølgelig rengøres og stilles på plads efter brug. Dette tidspunkt kan fremrykkes, hvis andre alumner skal overtage lokalet. Det er op til Selvstyret at vurdere, om rengøringen er tilfredsstillende. For fester generelt gælder det naturligvis, at man skal vise hensyn til de alumner, der ikke deltager i festen. Det vil sige, at man skal tænke sig om med hensyn til støjniveau stereoanlægget må ikke skrues op på fuld styrke, vinduerne holdes lukkede, når der spilles høj musik, musik udendørs er ikke tilladt, livemusik efter midnat er en dårlig idé, osv. Sagt på en anden måde: det er en god idé, hvis aftenens vært holder sig nogenlunde ædru og tager sit ansvar alvorligt. Husfester afholdes to gange årligt i Festsalen. Det omfattende arbejde med at arrangere dem går på omgang mellem køkkenerne som køkkentjans. Kvinderegensen er kendt for sine gennemførte temafester. Dokumenteret underskud dækkes med 50% af Selvstyret. Øvrige kollegiefester: Derudover fejres husets fødselsdag 10. maj, der holdes jule

11 frokost og på privat initiativ har vi de sidste par somre holdt sensommerfest, Sankt Hans, Nytårsaften og tour des cuisines. Den slags initiativer er altid kærkomne. Private fester skal afholdes i Gymnastiksalen og/eller Den Unge Werther. Man reserverer Gymnastiksalen og Den Unge Werther ved at henvende sig til Hokus Pokus i Selvstyret. Gymnastiksalen: Der er visse regler, der skal overholdes ved leje af Gymnastiksalen (Livmoderen): Der skal lægges et depositum på 1500 kroner for lån af Gymnastiksalen hos Hokus Pokus, derudover koster det 300 kroner at leje den. Indtægten af lokalelejen går til renovering og eventuelle nyindkøb til lokalet. Der er kun muligt at holde fest i Gymnastiksalen fredag eller lørdag. Billardbordet skal være dækket til og må ikke flyttes. Boksesækken skal fjernes og være låst inde i selvstyrelokalet. Tjek at der er 40 Arne Jakobsen stole både før og efter festen. Festarrangøren hæfter, hvis der mangler nogle efter festen. Fodboldbord, diskokugle og anlæg er frit til rådighed. Når man lejer Gymnastiksalen følger toiletområdet med. Festen må ikke sprede sig over hele kælderarealet, kun til og med toilettet. Hoveddøren til Amager Boulevard må ikke stå åben i forbindelse med fester. Det er strengt forbudt at bruge musikrummet i forbindelse med fester. Rengøring: Gulvet i Gymnastiksalen er ofte meget medtaget efter en fest og derfor skal det gøre ekstra godt rent. Vask det derfor først med sæbe og derefter med rent vand. Det kan sagtens være at gulvet skal have to eller flere omgange. Toilettet samt gangareal og trappe skal ligeledes rengøres. Desuden udleverer Hokus Pokus en tjekliste til rengøring, hvorpå det i detaljer fremgår, hvad man under rengøringen skal være opmærksom på. Tjeklisten ligger også på selvstyredrevet i Fra Selvstyret til alle i mappen Dokumenter Den Unge Werther: Det er kun muligt at holde fest i Den Unge Werther om fredagen og lørdagen. Der skal lægges et depositum på 500 kroner hos Hokus Pokus. Selve lejen af lokalet er 150 kroner. Reserveringen skal noteres hos Hokus Pokus, på tavlen og i husbogen. Dette vil desværre betyde, at Tv/Video/DVD ikke kan benyttes af andre alumner i det tidsrum, hvor Den Unge Werther er reserveret. Rengøring: Gulvet skal vaskes, toilettet skal skinne og hvis man har brugt køkkenet skal dette selvfølgelig også rengøres. Desuden skal trappen ned til Den Unge Werther vaskes, hvis der er brug for dette. Desuden udleverer Hokus Pokus en tjekliste til rengøring, hvorpå det i detaljer fremgår, hvad man under rengøringen skal være opmærksom på. Kandidatfester, bryllup o.a. specielle arrangementer kan afholdes i Festsalen. Der betales 1500 kroner i depositum til Selvstyret samt 300 kroner i leje. Fraflyttede alumner kan leje Festsalen for 600 kr. indtil 6 mdr. efter fraflytning. I forbindelse med bryllupper kan Selvstyret dog give dispensation. Fraflyttede alumner kam leje Gymnastiksalen for 600 kr. indtil 12 mdr. efter fraflytning. Festsalen (dagligstuen) Bruges til hus- og kandidatfester samt til spise- og læsesal. Malerierne i Festsalen er udført af Olivia Holm Møller. Om dagen kan salen desuden bruges til at afholde ikke-støjende arrangementer i (f.eks. fødselsdagskaffe, kage o.l.). Hvis man vil holde et mindre selskab/møde i Festsalen, er det en god skik at varsle det i forvejen i husbogen. Især når der er eksamensperiode, bruger mange alumner Festsalen som læsesal. Vis

12 hensyn til folk, der læser; gå stille, tal sagte. Der må ikke ryges i Festsalen. Flytning af værelse Ind- og fraflytning af værelse: Ved ind- og fraflytning skal nøgler afhentes/afleveres hos portneren. Man må ikke flytte ind og ud gennem hovedindgangen. Dette skal i stedet ske gennem kælderen. Nøgle til porten i gården kan fås ved at kontakte Selvstyret. Ved intern flytning og fraflytning skal en fraflytningsseddel udfyldes og afleveres til den værelsesansvarlige fra Selvstyret. Sedlerne findes i postrummet. Opsigelsesvarslet er 2 mdr. til fraflytning d. 1. i hver måned. Alumnen der fraflytter sit værelse skal give Selvstyret skriftlig besked minimum 2 måneder før ønsket udflytning. Selvstyret er forpligtet til at finde en ny beboer indenfor de 2 måneder. Ønsker alumnen at fraflytte med kortere varsel, vil Selvstyret selvfølgelig bestræbe sig på at finde en ny beboer, men er dette ikke muligt, er det den fraflyttede alumne, der hæfter for huslejen. Opsigelse fra eforatet er ligeledes den 1. i hver måned med 2 måneders varsel. Alumner skal fraflytte deres værelse senest 3 måneder efter afleveret speciale (evt. efter karaktergivning, som alternativ til speciale, for de studier der ikke har specialet som afsluttende aktivitet), pr. førstkommende måned, inkl. de to måneders opsigelse. Selvstyret kan dispensere for dette i særlige tilfælde, f.eks. hvis man er dumpet sit speciale. Har man f.eks. afleveret sit speciale den 20. februar, skal man senest opsige sit værelse den 1. april, og dermed flytte ud den 1. juni. Værelset skal afleveres i rengjort stand, og man skal huske at tømme køkkenskabe, fryseskuffe, køleskab og loftsrum. erstatning af evt. bortkomne nøgler afregnes med Selvstyret inden depositum tilbagebetales. Man må påregne op til en måned efter lejekontraktens ophør, førend man får sit depositum tilbage. Hvis man har et særligt værelse, man drømmer om, kan man henvende sig til Selvstyret og blive skrevet op. Selvstyret vil bekræfte alumnens ønske ved skriftlig tilkendegivelse. Ved intern flytning har man ikke ret til at få værelset istandsat. Internflytning kan kun finde sted, såfremt der fremover bor mindst 3 af hvert køn på køkkenet. Hvis man ønsker at flytte internt mere end én gang, skal man anden gang ansøge eforatet om dette skriftligt. Det er ikke tilladt at bo 2 personer permanent på et værelse, men alumnen har lov til at have en gæst boende i 3 måneder om året (se afsnit om gæster). Depositum pålydende 3 måneders husleje indbetales ved alumnens indflytning. Fremleje Fremleje af værelser på Kvinderegensen kan kun ske med Selvstyrets samtykke og der skal udfærdiges en fremlejekontrakt ved fremleje af mere end 3 måneders varighed. Ved fremleje af mindre end 3 måneders varighed, kan fremlejer betragtes som en gæst (se afsnittet om dette). Selvstyret anbefaler dog, at man altid udfærdiger en fremlejekontrakt. Alumnen kan fremleje sit værelse i sammenlagt 2 år, hvoraf minimum 1 år skal være begrundet i et studieophold (være tilmeldt et udenlandsk universitet eller praktikophold). Hvis en alumne flytter til en bolig andetsteds af ikke-studiemæssige årsager (hvis man fx skal afprøve om man skal flytte sammen med sin kæreste) kan alumnen fremleje sit værelse på Kvinderegensen i max 3 mdr., hvorefter værelset skal opsiges, eller alumnen skal flytte tilbage til QR. Den der ønsker at fremleje sit værelse skal således dokumentere, at fraværet kun er midlertidigt

13 Fremleje, der ikke er godkendt af Selvstyret, vil medføre at alumnen bliver opsagt. Fremlejer og lejer må gerne opsige kontrakten, hvis begge parter er enige. Dette er særligt relevant, hvis fremlejer står blandt de 10 første på ventelisten og bliver tilbudt et fast værelse. Fremlejer kan indbetale et depositum til den udlejende alumne, men det er ikke et krav. Selvstyret anbefaler det dog. Det er tilladt at have en gæst boende i maksimum 3 måneder om året. Gæsten kan bo alene på værelset eller sammen med alumnen (se afsnittet om Gæster ). Fællesarealer Alle køkkener, baderum og gangarealer rengøres en gang om ugen. Det samme gælder bibliotek og vaskerum. Til dette er rengøringshjælpen ansat. Dog skal det understreges, at det ikke er rengøringshjælpens opgave at rydde op efter diverse pizzaorgier mv. Det er den enkeltes pligt at fjerne det affald han/hun måtte producere, at respektere rygeforbud etc. Desuden skal det understreges, at fællesarealer ikke må bruges til privat opbevaring. Fødselsdag Kvinderegensen har fødselsdag den 10. maj, hvilket fejres festligt med kaffe og kage og musik og dans Arrangementet er en køkkentjans. Gangarealer Det er forbudt at placere ting på gangene af hensyn til brandsikkerheden. Brandtilsynet kommer på uanmeldte besøg truer med bøder på op til 5000 kroner, der vel at mærke skal betales personligt af den uansvarlige alumne. Portneren fjerner hvad der måtte stå på gangen uden varsel. Hvis man får besked på at fjerne noget fra gangarealerne, er det dermed ikke et oplæg til diskussion, men noget der bare skal gøres med det samme. Dette gælder også området foran værelsesdørene. Her er det dog tilladt at have en dørmåtte (som skal holdes ren) og ét par sko. Der er rygeforbud på gangarealerne. Grill Der findes en fælles grill foran Gymnastiksalen.. Husk at rydde helt op, da madrester mv. tidligere har medført, at vi har fået rottebesøg. Husk også at tømme grillen for aske efter brug. Skriv i husbogen, hvis du vil reservere grillen. Gymnastiksalen Også kaldet Livmoderen, ligger i kælderen. Indeholder billard, bordtennis, bordfodbold, dart, boksepude samt en ribbe. Gymnastiksalen er stedet, hvor private fester afholdes, og hvor man kan svede til aerobic. Gæster Det er muligt at have overnattende gæster i kollegiets gæsteværelse, som bestyres af den lejeansvarlige. Gæsteværelset kan højst lejes for en periode på 14 dage. Dog kan Selvstyret i særlige tilfælde dispensere for dette. Medmindre man har en forudgående aftale med Selvstyret, er det ikke tilladt at have overnattende gæster på fællesarealerne. Hvis man har en fast gæst boende på sit værelse, så er dette kun tilladt for tre måneder om året (jf. reglerne om fremleje). Hall Kollegiet har en hall, som man kommer ind i, når man træder ind ad hovedindgangen. På grund af den grumme akustik i rummet, er det til stor gene for beboerne i 4B og 5A, hvis man larmer i hallen. Vis derfor hensyn og undlad ophold og unødige samtaler i hallen. Haven I haven forefindes en grill udfærdiget af Ingenør Pedersen og Doktor Hoyer som det så fint står skrevet på mindepladen. Der

14 er også kirsebær og valnødder, men da blyindholdet ligger på ca. 10 gange mere end det tilladte, vil vi opfordre til at man end ikke kaster med dem. Hokus Pokus Det selvstyremedlem, som varetager alle mulige og umulige servicefunktioner på kollegiet. Det vil sige, at man skal henvende sig til Hokus Pokus, hvis man vil: holde fest, låne et fælles lokale, hvis man vil brokke sig over andres opførsel i forbindelse med fester (dvs. for højt støjniveau el. lign.). I den forbindelse anbefales det dog at starte med at kontakte den, der er ansvarlig for festen, så problemet måske kan løses på stedet. Husbogen God at holde sig orienteret i! Ligger i postrummet, og det er her man skriver alt, hvad der vedkommer hele huset, bl.a. festanmeldelse, reservation af lokaler m.m. Husfester Se under Fester. Husleje Huslejen er pt. (januar 2015) 2330 kroner pr. mdr. Selvstyrekontingent (30 kroner) inkluderet. Den første måneds husleje efter indflytning betales via udleveret girokort. Alumnen skal herefter tilmelde kontonummeret på dette girokort til PBS, hvorefter fremtidig automatisk betales over PBS. Huslejen går til dækning af kollegiets driftsomkostninger og er vores primære indtægtskilde som selvejende institution. Huslejen dækker dog kun omkring 40% af de reelle omkostninger, mens resten dækkes af renter fra værdipapirer. Selvstyrekontingentet bruges efter husmødets beslutning til Selvstyrets drift (kopier, telefon etc.). Eventuelle huslejestigninger varsles skriftligt 3 måneder før ikrafttræden. Stigninger i selvstyrekontingentet kan kun ske efter husmødebeslutning. Husmøde Det vigtigste demokratiske beslutningsorgan for en alumne. Afholdes to gange årligt i starten af hvert semester. Selvstyret vælges her. Se 1-9 i vedtægterne for Selvstyret (i begyndelsen af nærværende hæfte) for flere detaljer. Efter husmødet udfærdiges et referat, der udsendes til samtlige beboere senest 14 dage efter husmødet. Højttaler / forstærker / CD-afspiller / discokugle Huset råder over disse, som udover at blive brugt til husfester også udlånes til private fester via Hokus Pokus. Alt dette forefindes i Gymnastiksalen. Internet og intranet Se det separate afsnit om dette. Julefrokost Fast tradition i november / december måned for hele kollegiet en køkkentjans. Kæledyr Det er tilladt at holde kæledyr hvis man bor på Kvinderegensen. Dog må dyret ikke være større end det kan holdes i bur på eget værelse. Dermed er det ikke tilladt at holde kat eller hund. Førerhunde betragtes ikke som kæledyr. Køkkener Der er syv køkkener med 8 eller 9 alumner. Køkkenerne er udstyret med gryder, pander, og alt nødvendig service. Desuden findes der på hvert køkken en køkkenbog, som bruges til at udveksle beskeder og information. Køkkentjanser Køkkentjanserne er de opgaver der går på skift mellem køkkenerne hvert semester: Ølordning og husfest 1) Se til, at kollegiet aldrig løber tør for øl. (Ølkøleskabspulje på 2000 kr. udlånes af

15 Hokus Pokus) 2) Afhold husfest i oktober eller november (Festpulje på 3500 kr. udlånes af Hokus Pokus) Yderligere retningslinjer udleveres ved overdragelse af ølkassen og festpuljen. Oprydning i postrummet og biblioteket 1) Skrivebordet ordnes dagligt 2) Den grønne kasse (omadresseringskassen) tjekkes dagligt, posten omadresseres og lægges i returkassen 3) De røde kasser (problemkassen og ventekassen) tjekkes ugentligt 4) De hvide kasser tømmes i genbrugscontaineren efter behov 5) Almindelig oprydning i biblioteket 6) Omdeling af posten. (Nærmere præcisering af opgaverne på den udførlige postsystemsseddel i postrummet) Indflytterbar og af Tour des Cuisines 1) Indkald nye alumner (indflyttede siden sidste indflytterbar) til planlægningsmøde 2) Koordinér baren og oprydning/rengøring dagen efter Cafékassen står til rådighed med vekselpenge. Hokus Pokus udlåner 1000 kr. 3) Inviter og koordinér Tour des Cuisines. Rengøring af Den unge Werther 1) Tage evt. opvask (+ sørg for rene viskestykker o.l.) 2) Tømme skrald 3) Tørre borde af 4) Almindelig oprydning 5) Støvsugning (i grelle tilfælde gulvvask) 6) Rengøring af toilet Disse opgaver udføres ugentligt. Rengøringsmidler kan finansieres af Hokus Pokus Julefrokost/ Husets fødselsdag Julefrokost (inden 15. december) 1) Ansvar for koordinering af madlavning (køkkenerne laver selv mad) 2) Ansvar for og udførelse af oprydning og rengøring Husets fødselsdag (fejres d. 10. maj) 1) 500 kr. fra selvstyrekassen udleveres af Selvstyrets økonomiansvarlige 2) Ansvar for oprydning/rengøring samme eller næstfølgende dag Fællesmiddag for hele kollegiet Kr. 35 / deltager fra selvstyrekassen. Udleveres af Selvstyrets økonomiansvarlige Fri Nyd det! Det kan altid være en god ide, at spørge Selvstyret til råds, hvis man er i tvivl om, hvad køkkentjansen indebærer i detaljer. Legater Til Kvinderegensen er der knyttet et legat. Taagelunds Legat uddeles to gange årligt i hhv. april og oktober; legatet kan søges af medicin-, idræts- og historiestuderende. Legatudvalg Består af alumner, som forsøger at fremskaffe fondsmidler og legater til kollegiets drift og, især, vedligeholdelse. Har du hørt om andre kollegier, som har kunnet skaffe større beløb fra fonde o.l., så kontakt alumnerne i legatudvalget. Livmoderen Se afsnittet om gymnastiksalen. Loftsrum Til hvert værelse hører et loftsrum på ca. 6 m 2. Loftslemme findes ud for køkkenerne 6 og 7. Dagen efter fraflytning efterser portneren at loftsrummet er tømt; såfremt dette ikke er tilfældet, og der ikke er truffet en særlig aftale, ryddes rummet og indholdet smides ud. Musik Vi opfordrer til, at man tager hensyn til sine medalumner og ikke spiller højt, sent og i eksamensperioden. Klager skal man rette til støjkilden personligt og ordne det i al fordragelighed. Kun klager over misbrug af grov og gentagende karakter kan rettes til Selvstyret

16 Musikrummet/Wertheren (Den gamle) Ligger i kælderen ved siden af Gymnastiksalen. Lokalet reserveres på tavlen ved siden af døren. Det er ikke tilladt at spille på flyglet, højtaleranlæg og andre instrumenter efter kl. 22. Vinduer og døre må ikke åbnes for udluftning på grund af flyglets følsomhed overfor ændringer i indeklimaet. I stedet er der installeret et udluftningssystem i lokalet. Nøgler Ved indflytningen modtager man to hoveddørsnøgle samt to værelsesnøgler. Bortkommer nøglerne koster en ny hoveddørsnøgle 250 kroner og en ny værelsesnøgle 250 kroner. Hvis man smækker sig ude, kan man på passende tider af døgnet blive låst ind af et selvstyremedlem. Opsigelse Se flytning. Portneren Tonny er kollegiets portner. Han bor sammen med sin kone Rie (og vores rengøringshjælp) i lejligheden i stueetagen. Han passer og vedligeholder huset som fastboende vicevært og tager sig af praktiske spørgsmål vedrørende alumnernes ind- og udflytning (udlevering af nøgler, besigtigelse af værelser inden udflytning m.v.) Hvis man ikke har et familiemedlem, som er praktisk anlagt, kan man pænt spørge Tonny, om han har tid til at hjælpe en med ophængning af lamper og lignende på værelset. Post Bliver lagt i den røde postkasse i hall en ved frokosttid. Det køkken der har ansvaret for posten sorterer den. Returpost påføres adresseændring og lægges i en almindelig postkasse på gaden. Adresser på fraflyttede alumner findes på opslagstavlen for enden af dueslaget eller i mappen på hylden under dueslaget. Postrummet Ligger på 1. sal. Her er posten, opslagstavlen med meddelelser fra Selvstyret, husbogen, ældre tidsskrifter m.m. QR En populær betegnelse for Kvinderegensen. Rengøring af fællesarealer Forestås af vores rengøringshjælp en gang om ugen. I denne sammenhæng dækker fællesarealer over køkkener, bade, toiletter, gangarealer og trapper. Dette er dog ikke en undskyldning for ikke at rydde op og gøre rent efter sig, når man har svinet. Den ugentlige rengøring skal blot sørge for at snavs, der naturligt samles, fjernes. Rygning Er ikke tilladt i Biblioteket (undtagen til husfester), i Festsalen, i Den Unge Werther, og på de køkkener, hvor man har vedtaget rygeforbud. Desuden må man ikke ryge på gangarealerne. Selvstyret Består af fem alumner, som vælges til de halvårlige husmøder. Arbejdet er opdelt i følgende tjanser: Udskrivning af husleje, regnskab for selvstyrekassen, varetagelse af ind og udflytning (deles af to medlemmer) samt Hokus Pokus, som forestår udlejning af diverse festlokaler og samt tager sig af vedligeholdelse af kollegiets AV-udstyr. Derudover har alle selvstyremedlemmer æren af at låse alumner ind, når de har smækket sig ude. Selvstyret holder møde 1-2 gange månedligt og arbejdet er frivilligt. Selvstyret kan bevilge op til 1000 kr. pr aktivitet og max kr. pr. kvartal. Yderligere, eller højere beløb skal godkendes på et husmøde. Se 9-14 i vedtægterne for Selvstyret (i begyndelsen af nærværende hæfte) for flere detaljer

17 Stole Huset har 40 eksemplarer af Arne Jacobsens klassiker Myren som står i Gymnastiksalen. Disse må kun bruges i Gymnastiksalen og ved fester i Festsalen. I Festsalen står de gamle læderstole fra dengang huset blev bygget, de er tegnet af Kaare Klints elev Rigmor Andersen. Læderstolene må kun bruges i Festsalen og i Biblioteket. Stoleunderlag På hvert værelse er der et stoleunderlag, som alumnen skal have under sin skrivebordsstol. Dette er et ubetinget krav, som gælder alle alumner af hensyn til ellers unødvendige udgifter til gulvafslibning. Studieaktivitet Se det separate afsnit om dette. Styrketræning Kollegiet råder over redskaber til forskønnelse af alumnernes kroppe. Torsdagscafé Én gang om måneden kan der afholdes der torsdagscafé. Det er en tjans, som går på skift mellem køkkenerne, og der er nyt tema til hver café. Der er en cafékasse på 300 kr, som benyttes til at købe ind for. Såfremt dette ikke er nok, må køkkenet selv spæde til. TV / Video / Parabol Vi har to fjernsyn og to videomaskiner med DVD og en parabolmodtager placeret i Biblioteket og i Den Unge Werther. TV, video reserveres i kalenderen i Biblioteket og på opslagstavlen i Den Unge Werther, helst i rimelig tid i forvejen. Reservationer respekteres indtil et kvarter efter det anførte starttidspunkt. Vaskekælderen I kælderen findes tre vaskemaskiner til afbenyttelse for 5 kr per vask. Man reserverer vasketid i kalenderen på hylden bag vaskemaskinerne. Man kan maksimalt reservere tre maskiner for to timer. Reservationer respekteres indtil et kvarter efter det anførte starttidspunkt. Respekteres en vasketid ikke, må synderen finde sig i, at vasken afbrydes og tøjet efterlades på gulvet. Tørresnore findes i vaskekælderen og i skyllerummene ved køkkenerne. Husk at hente dit vasketøj, så snart det er tørt, ellers bliver det nemt væk i en af bunkerne. Når bunkerne med efterladt tøj har vokset sig for store, fjerner kollegiets personale tøjet og smider det ud. Værelserne Er alle udstyret med stoleunderlag, telefon, håndvask, indbygget skab og internetadgang. Værelserne er umøblerede, men det er muligt at låne borde, stole, reoler og skuffesektioner. Hvis det er aktuelt så tal med portneren. Badeværelser og toiletter er fælles og deles med køkkenfællerne. Wertheren Se musikrummet. Ølordning Det er muligt at købe øl på kollegiet hos det køkken, der står for at skulle holde husfest næste gang. Ølordningen administrerer et beløb på 2000 kroner, som gives videre til det næste køkken, der skal have tjansen. Ølordningen er en nonprofit ordning og køkkenet, der har tjansen sætter selv priserne. Åh ja, så nåede vi enden af alfabetet Nu er der vist ikke mere at sige end endnu engang velkommen. Vi håber du hurtigt vil finde dig til rette på Kvinderegensen. Og husk, at dine initiativer er med til at gøre kollegielivet muntert

18 Telefonanlægget INTERNE OPKALD: Tast lokalnummer. Værelserne har nr. 301, 302 osv., køkkenerne 501, 502 osv. NOTERING PÅ LOKALLINIE: Du har fået et optaget-signal på lokalnummeret: Tast R + 5, læg røret på og afvent telefonen ringer. Annullering af notering: tast 69. AUTOMATISK OMSTILLING: 1. Alle opkald viderestilles: Tast 24 + det lokalnummer, som der skal viderestilles til. 2. Viderestilling såfremt ingen tager telefonen: Tast 23 + det lokalnummer, som der skal viderestilles til. Annullering af viderestilling: Tast 21 og læg røret på. LOKAL OMSTILLING: Tast R + lokalnummeret. Fortæl at der er telefon og læg røret på. Hvis du ikke finder nogen hjemme på lokalnummeret: Tilbage til den første samtale ved at taste R + 1. GENKALD AF SIDSTE NUMMER: Tast 0 + G eller tast 89. TELEFONMØDE: Under samtale med 1. part: Tast R + lokalnummer Tast herefter R

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation. Revision 3

Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation. Revision 3 Vedtægter for Nobel Kollegiets beboerrepræsentation Revision 3 1. Navn Beboerrepræsentationen ved Nobel Kollegiet på Myrdalstræde 1-19 (ulige numre) samt 41-45 (ulige numre), 9220 Aalborg Øst navngives:

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2

DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 DEN RØDE VILLA - Rådmand Billesvej 2 Da bebyggelsen her sidst i halvtredserne begyndte, at skyde op oven på en gammel gartnerigrund, blev gartneriets stuehus stående tilbage. Der var ellers ved projekteringen

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Bilag 1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden Regler for intern flytning

Bilag 1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden Regler for intern flytning Bilag 1 Husorden for Kollegiegården 1. Generel husorden 1.1. til de øvrige beboere herunder skal det understreges, at almindelige love og regler selvfølgelig også gælder på kollegiet. 1.2. Støjende adfærd

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET Valgmandsforsamling, 15. september 2015 1) Valg af dirigent Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm, 7, st. Vrist er valgt. Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt og budgettet i rette tid.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Regler for Indstillingsudvalget

Regler for Indstillingsudvalget Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød.

Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. Lejekontrakt ved leje af Orion gruppes hytte Kattehalevej 33B, 3450 Allerød. VIGTIGT: Udfyld venligst med let læselig skrift. Lejekontrakten skal sendes med posten til Anders Winthereik, Præstøgade 3,

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere