Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>

3 ALLNGE GUDHJEM KOMMUNE L..- '_ " '_ _ "1... _... ""."" ""'.. _._ J1l f" -. /-... _--... " 7.æJ'o.. \... " -=:::&;. _ :' -= "-! J ; " KORTBLAD NR : 20000' MATR.NR.: AREAL: ha. s O G N: Gudhjem og Melsted fiskerlejer Gudhjem sogn r te eejer: FREDET' ( e FORMÅL: NDHOLD: Privat. Fredningsnævnets kendelse af Overfredningsnævnets kendelse af Fre<L.'"ling af klippepartiet "Aasen" for at bevare dets ejendommelighed og naturskønhed. Fri adgang for offentligheden til færdsel til fods. og ophold. Forbud mod bebyggelse. (_ o PATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds. REG. NR.:

4 l' i r' f ' ' l l' l o."... UDSKRfT Overtredningsnævnets forhandlinge- og Kendelseeprotokol. at Aar 1928 den 3 'februar atsagde overtredningsnævnet tølgende Kendelse i sagen angaaende Fredning at det ved Gudhjem Havn beliggende Kllppart1 kaldet-aasen-. Den at fredningsnævnet tor Bornholms Amtsraac1skreds den 28. Juni 1927 i denne sag at sagte Kendelse er lndanket tor Overtredningsnævnet at Entreprenør K. Bjerre og Stenhugger K. J. S811berg der som i Kendelsen nævnt ved utinglæst KØbekontrakt at 16. Januar 1927 har erhvervet det i Kendelsen omhandlede Klippeparti kaldet -Aasen-. Under sagens Behandling tor Overtredningsnævnet har Entreprenør Bjerre og stenhugger S811berg tastholdt de at dem tor fredningsnævnet nedlagte Paastande hvoretter de har paastaaet slg tilkendt Kr. tor Tab og lalt Kr. tor mlstet fortjeneste. Overtredningønævnet maa i HenhOld til de i iredningsnævnets. Kendelse antørte Grunde anse det tor paakrævet at redningen at det q omhamlede KlipPeparti gennemtøres 1 det i iredningsnævnets Kendelse.b antørte Omtang. Da overtredningsnævnet imidlertid mener at der bør ydes Erstatning i Anledning at iredningen har man torsøgt at opnaa en mindelig Overenskomst med de paagældende Erhververe at Klippepartiet om Erstatningens størrelse; men dette er ikke lykkedes og dette Spørgsmaal har deretter i Henhold til Lov Nr. 52} at 15. December 1922 været torelagt'den i Henhold til Loven nedsatte Taksationskommisslon der har tastsat Erstatningen under eet til 1500 Kr. tilllgemed aenter 5% p.. fra den i7. Januar 1921 til Betaling sker. Kommlsslonen har derhos henstillet at det tredede Areal ved Overtredningsnævnets ioranstaltning bliver særskilt matrikuleret. Etter at fastsættelse at Erstatningen har fundet Sted har Sælgeren at Klippepartiet vognmand P.Møller at GUdhjem tremsat ndsigelse imod at nogen Del at Erstatnlngasummen udbetales Entreprenør Bjerre og Stenhugger Sellberg idet han tormener at have Krav paaat

5 f " (o l enne atskrives paa Købesummen af hvilken 1000 Kr. alt er torfalden til Betaling medens Resten }OOO Kr. fortaler til Betal1ng med 1000 Kr. aarl1g i de tørstkommeme } AU. Henhold t11 det saaledes anførte vil Freningsnævnet8 Kendelse være at stadtæste dog at der 1 Erstatn1ng tillægge. treprenør K. Bjerre og st.nhugger 8ellberg 1500 Kr. til11gøm. jl: Renter 5% p.a. fra den 11. Januar Etter om8tæl1digheder : deponere 1 Bationalbanlcen 1mtil det ved Overenskomst mell bestemmes det derhos at Efstatnlngssummen me Renter vil vej.'; 1nteresserede Parter eller ved DOm er tastslaaet tlvemder ej_;1 rettiget til at modtag. Erstatn1ngssummen og at d.t tredede Ji al uden Udg1tt tor de paagældend. v11 være særskilt at matr1 re. T h 1 b 'e 1 t e ro m e : \ l' " '! \ l -- h ". ri Den at j'ren1ngs1lllvnet tor Bornholms Amtsraadekred.28. Juni 1927 atsagte Kenelse angaaeme Fredn1ng at et ved hjem Havn be11ggend. K11ppepart1 kaldet 'Aasen' sttæste. saaledes at der 1 Erstatning tillægges Entreprenør K. BJerr.: Stenhugger K. J. Sellberg Kr tilligemed Renter 5% p. tra en 11. Januar 1921 til Beta11ng Sker og at det treded. al særsk11t matr1kuleres uden Udgitt tor de paagældende. UdSkritten8 R1gtighed bekrættes. Overtredn1ngsnævnet en J Februar i': r

6 1 ' r- o.. l UDSKRJ?T af REG. NR..JbY i \/ " l/..! b ( Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraadskreds t \ \: \L l' l " 1\. l'! ;l( \ l ) f 't. i t (l e e Aar 1927 den 28. Juni afsagdes i :)agen angaaende Klippepartiet "Aasen" ved Gudhjem paa Grundlag af den skriftlige Votering af Nævnets edlemmer saalydende K e n d e l s e Efterat Fredningsnævnet for 13ornholms Amtsraadskreds havde bragt i Lrfaring at det i Landskabet særdeles smukt virkende Klippeparti "Aasen" kaldet der fra Gudhjem Kirke og Kirkegaard strækker sig ud til Havet og er begrænset mod Nord af Gudhjem Havn og mod Syd af den saakaldte "Grevens Dal" af Ejeren Vognmand P. øller i Gudhjem agtedes solgt til Entreprenør M. Bjerre i Nyborg hvis Hensigt det var at sprænge Klippen ud og knuse Stenene til kærver blev der af Nævnet den 14. Januar d.a. i Gudhjem afholdt et Møde hvori Vognmand P. 1øller deltog. Møller oplyste i Mødet at han havde forhandlet mundtlig med Entreprenør Bjerre kort før sidstafvigte Jul og at han da havde tilbudt Bjerre at sldge ham det ovennævnte Klippeparti der er en Del af den Møller tilhørende Ejendom!atr. Nr. 136a af Gudhjem Sogn for 4000 Kr. at betale indenfor højst 4 Aar. Bjerre havde efter Nøller Udsagn erklæret sig villig til at købe Klippepartiet som han ønskede at erhverve til Udsprængning af Klippen og Knusning af Stenene til Skærver for den nævnte Sun dog kun paa Betingelse af at Fragttilskudet til Stenindustrien blev opretholdt i hvilken Henseende Bjerre havde bemærket at han derom nærmere vilde forøre sig paa kompetent Sted; ved samme Lejlighed havde Bjerre efter hvad Møller oplyste overfor ham erklæret at det var hans Hensigt straks ved Begyndelsen af indeværende Aar at træffe 'oranstaltninger til Klippens Sprængning. Møller oplyste videre i Nævnets Møde at han der ikke havde krævet endeligt Svar fra Bjerre paa 3algstilbudet inder nogen bestemt Frist ikke havde hørt fra ham efter den omtalte mundtlige Forhandling men at han var villig til at forlange Svar fra Bjerre inden Udgangen af Januar l'vlaaned d.a. Pua Nævnets Forespørgsel i Mødet til Møller erklærede han at han for det Tilfælde at Ejerre ikke akcepterede det ham gjorte Tilbud var villig til at ud-

7 o stede en Deklaration der kunde tinglæses som Hæftelse paa hans Ejendom om at det omspurgte Areal blev fredet og skulde bevares i sin naturlige Tilstand mod at der herfor betaltes ham 4000 Kr. og mod at der blev givet ham Adgang til at anlægge en for Offentligheden tilgængelig Vej tværs over den øverste Del af Klippepartiet lige nedenfor Gudhjem gamle Kirkegaard. Nævnet vedtog nu at udsætte Sagens videre Behandling for at afvente en Meddelelse fra Møller om hvad Bjerre maatte svare paa hans Forespørgsel om Handelen hvilken l'[eddelelse1.1øllerlove at indsende til Nævnets Formand senest i Begyndelsen af Februar d. Da Nævnets Formand derefter den 17. Januar fra Vognmand P. lløller modtog en Skrivelse af 15. s.m. saalydende: tilhenhold til derom givet Løfte skal jeg herved høflig meddele det ærede Naturfredningsnævn at Hr. Jtenhugger Karl Sell berg samme Dags Aften Nævnet var her i Byen pru..senteredemig en fra Hr. M. Bjerre Nyborg tilsendt Købekontrakt til Underskrift.<' Denne Købekontrakt der f'orøvrigt viste at Hr. 8ellberg skal Vti:reMedejer <fdet omhandlede Klippeparti Aasen ll saaledes affattet at jeg naar nogle llndringer tilføjedes i Hen" hold ti' tidligere truffet Aftale var forpligtet til at underskr1 J"eg har derfor nu underskrevet Købekontrakten og lande er dermed afsluttet. t og da Nævnet ikke straks kunde samles afsagde Formanden den 17. Januar i Henhold til 6 2. Stk. Lf. i Lov 8. Maj 1917 en foreløbig Kendelse ved hvis Konklusion bestemtes: tenhver Foranstaltning der griber forstyrrende ind i d bestaaende Tilstand paa det mellem Gudhjem nderhavn og den saakaldte " 11Grevens Dal ll ved Gudhjem beliggende Klippeparti Aasen" kaldet skal indtil videre stilles i Bero." Denne Kendelse der ved Stævningsmand forkyndtes for Møller og Sellberg den 18. Januar og for Bjerre den 19. Januar stadfæstedes etter Tiltrædelse af Nævnets øvrige Medlemmer den 19. Januar som foreløbig Kendelse hvorom Parterne underrettedes. Da Nævnet under sit Ophold i Gudhjem den 14. Januar af forskellige Beboere dersteds havde faaet Oplysninger hvorefter det mulig kunde vwre tvivlsomt om Vognmand Møller havde behørig Adkomst

8 l' ff " ' l '' ' " i li if l! ' t l" '\ \ \ '! l' l' i \'" \.. L... L f) O e l Ị paa "Aasen" foretages nu Undersøgelse i saa Henseende dels ved Bornholms Amtstue dels ved lienvendelse til Landbrugsministeriet og efter Modtagelsen af Ministeriets Svar af 15. Marts holdt Nævnet den 4. April d.a. paany Møde i Gudhjem hvor det til sin Forhandlingsprotokol udtalte at samme efter det fremkomne ikke ansaa det for tvivlsomt at Møllers Adkomst til "Aasen" var baade i formel og reel Orden. det nævnte Møde i hvilket Møller Bjerre og 3ellberg var tilstede efter ndvarsling fremlagde s en fra Bjerre modtagen Afskrift af den mellem Møller som Sælger og Bjerre og Sellberg som Købere af det under Sagen omhandlede Klippeparti oprettede Købekontrakt. følge Afskriften der af Parterne erklæredes at være i Overensstemmelse med den mellem dem oprettede originale Kontrakt er Købekontrakten saalydende: "Stempel 40 Kr. K ø b e k o n t r a k t. Undertegnede M. Bjerre af Nyborg og K.J.Sellberg af Gudhjem t køber herved af Hr. Vognmand Møller af Gudhjem den ret syd for Gudhjem Havn liggende Klippe som er anvist specielt under 11. Bjerres Ophold i Gudhjem den 28. December Købet afsluttedes saaledes at vi M. Bjerre og K.J.Sellberg betaler Vognmand Møller Kr skriver ire Tusinde Kroner - for Klippen saaledes at vi betaler og afregner maanedlig 25 Øre skriver Femogtyve Zre pr. m' Sten vi bortfører indtil hele Beløbet Kr skriver ire Tusinde Kroner - er indbetalt. Nuar de Fire Tusinde Kroner er betalt udsteder Vognmand Møller Skøde paa det nævnte Areal som da tilhører Bjerre og Sellberg i l!'orening. Den foranstaaende Købesum Fire Tusinde Kroner skal dog være betalt i Løbet af 4 Aar skriver Fire Aar fra Dato med mindst 1000 Kr. skriver Et usinde Kroner aarlig i modsat Fald forbliver det ryddede Areal Møllers Ejendom. Over Grunden skal der efter Fjernelsen af Klippen føre en 4 m bred Vej fra Havnen til Grevens Dal og øverst maa der afsluttes saaledes at der nemt vil kunne anlægges en offentlig Vej eller Opkørsel fra Byen til Grunden bag den gamle Kirkegaard og Køberne maa uden

9 i t.' f \ t' r L [ L o " el Vederlag afgive Grundene til samme. Paa Grunden maa der ikke opføres Røgerier. Som Købere Som Sælger Gudhjem den 16. Januar 1927 Gudhjem den 16. Januar 1927 sign. M. Bjerre K.J.Sellberg sign. liøller Parterne udtalte i dette Møde paa Anledning at den indgaaede Handel maatte anses som en ganske almindelig Ejendomshandel om en Parcel af illatr.nr. 136a af Gudhjem Sogn. De bemærkede hvis Købesummen betaltes overensstemmende med Købekontraktens stemmelser havde Køberne Ret til efter passeret Udstykning at holde ubetinget Skøde paa Parcellen medens 3ælgeren hvis men ikke betal tes paa den stipulerede l\laadehavde Ret til blivende at betragte Parcellen som.sig tilhørende og til at gø Erstatningskrav gældende mod Køberne for Handelens Misligholde Da Parterne i lviødetvar gjort bekendte med at Nævnet sindet at søge gennemført en Fredning af det omspurgte paa Grund af dets Naturskønhed og derhos var opfordrede til a tale sig i den Anledning erklærede Vognmand Møller at han Side intet havde at indvende imod at Klippepartiet fredes han i det hele betragtede Fredningsspørgsmaalet som sig de idet han havde solgt Arealet til Bjerre og Sellberg sig til sin Ret overfor dem efter den derom Bjerre og Sellberg erklærede at Arealet saafremt Fredning f' deraf gennemføres saaledes at Klippepartiet ikke kan sprænge ud til Skærver er uden Værdi for dem og at de i sas Fald ma begære sig tillagt i Fællesskab en Erstatning af 4000 Kr. svarende til Købesummen ifølge Købekontrakten; Sellberg erklærede at han for sit Vedkommende desuden maatte begære sig tillagt en Erstatning pas 2000 Kr. for det Tab han vilde lide ved at miste Vederlag for det med Udsprængning af Klippen forbundne Arbejde; Bjerre erklærede at han for sit Vedkommende yderligere maatte begære sig tillagt Erstatning for de Tab der paaførtes ham ved at han vilde blive og allerede var bleven ude af Stand til at gennemføre Stenleverancer som han havde paataget sig og at han til Nævnet senest den 9. April vilde indsende en behørig dokumenteret Hedegøreise for sit rstatningskrav. Sagen blev derefter paany udsat.

10 ' f: ( " \ '\ "\ rl l ly [ e Den 7. April indsendte Bjerre til Nvnet en Skrivelse angaaende sit Erstatningskrav og efterat han ved Skrivelse fra Nævnet til hans 3agfører Overretssagfører Bojesen Koefoed under 9. s.m. var bleven opfordret ti at fremkomme med en nærmere Redegørelse modtog Nævnet med Skrivelse af 16. f.m. fra mevnte Overretssagfører en Opgørelse fra Bjerre af 2. f.m. hvori han begærer for sig en særlig Erstatning af Kr. idet han henviser til at der af "Aasen" kun udvi.ndes ca m 3 Skærver og at den Omst';fJndighedat "Aasen' er beliggende umiddelbart ved Havn reprsenterer en Fordel der kan ansættes til 50 Øre pr. m 3 gennem Nedsættelse af de sædvanlige Udgifter til Transport fra Stenbrud til Udskibningssted. Til det af Nævnet derefter i Gudhjem den 4. ds. afholdte Møie var paany Møller Bjerre og Sellberg indvarslede saavel som ogsaa Bornholms Laane- og.jiskontobanksom Panthaver i llatr.nr. 136a af Gudhjem. Medens Møller og Sellberg var mødt personlig var Bjerre repræsenteret ved Overretssagfører Bojesen Kofoed og Banken ved Sandemand Thornberg. Sellberg erklærede paa Anledning at han har købt Klippepartiet "Aasen" i Forening med Bjerre saaledes at de er lodtagne hver for en Halvpart i Ejendommen. 11øllererklærede at han maatte paastaa at den i Købekontrakten næstsidste Stykke omhandlede Vej fra Havnen til "Grevens Dal" ogsaa i 'l'ilfældeaf Klippens Fredning skal kunne anlægges at at det samme maa være Tilfældet forsåavid t angaar den anden i Købekontraktens na:stsidste Stykke omhandle. de Vej. Overretssagfører Bojesen Koefoed henholdt sig ganske til det af Bjerre til Protokollen og i hans Skrivelse af 7. Aprl og Opgørelse af 2. f.m. anførte. Sandemand Thornberg bemærkede at han ikke ønskede paa Bankens Vegne at fremkomme med nogen Udtalelse. Nævnet maa nu holde for at Klippen "Aasen" paa hvilken der gennem Tiderne til Stadighed har været Adgang for Publikum til at færdes og opholde sig ved sin Beliggenhed umiddelbart op til Gudhjem der er stærkt besøgt baade af Bornholms Befolkning og af Turister andetsteds fra er af en saa væsentlig Betydning for Almenheden paa Grund af sin Ejendommelighed og som et særdeles smukt Udsigtssted at der bør træffes Bestemmelse om at Klippen fredes saaledes at den beo vares i sin naturlige Tilstand og ikke maa bebygges og at der derhos skal vre Adgang for alle og enhver til at færdes paa Klippen til Fod:

11 f ' t 4' f "!j l t " \ ț 1;1 o e e og opholde sig dersteds. Hvad angaar de af Bjerre og Sellberg nedlagte Erstatningspaastande da støttes disse som foran anført i det væsentlige paa at der af "Aasen" skønnes at kunne udvinde s ca m 3 Skærver og paa at den Omstændighed at "Aasen" er beliggende umiddelbart op til et Udskibningssted nemlig Gudhjem betyder en Gevinst for dem af 50 Øre pr. m 3 hvorvel Nævnet nu allerede af den Grund at Und søgeiser i saa Henseende ikke er foretagne ikke finder at kunne stride at der kan udvindes ca m 3 Skærver af "Aasen" k Nævnet ikke anerkende at de paaberaabte Omstændigheder skulde kunne afgive Hjemmel for de fremsatte Erstatningskrav. for Spørgsmaalet om Erstatnings Tilkendelse maa va:re Udsprængning og Afsætningen af de indvundne kærver i det hele kan anses for at vre et Foretagende der kan svare sig og give Bedriftens ndehaver Gevinst. Naar nu Hensyn tages til at den lige l!'ordelder skulde repræsenteres ved at "Aasen" er umiddelbart ved Udskibningssted efter Nævnets Skøn ikke for at vwre af nvneværdig Betydning - til Gudhjem Havn kan kun gaa Skibe af ret begrænset Størrelse Transporten 8f Skærverne Skibene er efter de stedlige Forhold ugunstige og Besejlingen a Havnen er i en stor Del af Aaret vanskelig - at Arbejdsforholden paa "Aasen" maa anses for ringe idet der savnes baade Arbejdspl og Lagerplads at en saa begrænset Bedrift som den Tale om ved den her omspqrgte isolerede Virksomhed altid maa me føre forholdsvis store Driftsudgifter at Driftsudgifterne speci ved Sprængningen af "Aasen" nødvendigvis maa forøges betydeligt ved de Sikkerhedsforanstaltninger der absolut maa træffes af Hensyn til at Klippen er beliggende umiddelbart ved beboede Huse og befærdede Steder i Gudhjem og endog saaledes at dens nordlige Side danner Sydgrænsen for Gudhjem Havn og at der mellem dennes sydligste Bassin (nderhavnen) og "Aasens" Nordside kun er en ganske smal Kaj og naar hertil kommer at Erfaringen fra de Bedrifter paa Bornholm hvor Skærvefabrikation drives selv i Forbindelse med anden stenindustriel Virksomhed og under Afskibningsforhold der er i det væsentlige lige saa gode som ved "Aasen" viser at Skærvefabrikation navnlig naar Fragttilskud ikke ydes af Staten er en Virksomhed med

12 '... [ overmaade ringe økonomisk Udnytte og!:1 Bjerre og 3ellberg ikke har L præsteret nogen Dokumentation for at Fragttilskud vil blive ydet L_ 'dem og de formentlig ejheller vil kunne erholde saadant maa Nævnet O holde for at hele den med Fremstilling og Afsætning af kærver fra "Aasen" forbundne Virksomhed vil vise sig at være et ganske urentabelt Foretagende der antagelig endog maa paaføre dets Udøvere økonomiske Tab. Under disse Omstændigheder samt da Bjerre og Sellberg under Sagen har erklæret at de kun anser "Aasen" for at have økonomisk Værdi for dem som Genstand for Skwrvefabrikation og Sellbergs Krav paa en swrlig Erstatning til sig paa 2000 Kr. for Tab ved at miste Vederlag for rbejde ved Udsprængning af Klippen ikke skønnes hjemlet findes de af Bjerre og 3ellberg - hvis indbyrdes Mellemværende med liensyn til "Aasen " forøvrigt maa forekomme noget uklart - nedlagte Brstatningspaastande ikke at kunne tages til Følge. det det endnu bemærkes at der efter den af Vognmand P. 1øller indtagne Stilling til Sagen ikke kan tages Hensyn til hans Paastande vedrørende de i Købekontraktens næstsidste Stykke omtalte to Veje bliver i Henhold til foranstaaende herved eragtet: Det af Vognmand P. Møller Gudhjem ved Købekontrakt af 16. Januar 1927 til ntreprenør Jl. Bjerre af Nyborg og Stenhugger Karl Johan Sellberg Gudhjem solgte under Matr. Nr. 136a af Gudhjem Sogn hørende Klippeparti "Aasen" kaldet der fra Gudhjem Kirke og Kirkegaard strækker sig ud til Havet bør fredes saaledes at det bevares i sin naturlige ilstand og ikke bebygges hvorhos der skal være Adgang for alle og enhver til at færdes til l!'odsog opholde sig paa Klippepartiet. De af Entreprenør Bjerre og '-ltenhugger8ellberg under.:lagen fremsatte Erstatningskrav kan ikke tages til Følge. P. Krarup Fmd.

13 f'redingsgrællser: R G. NR o7' yrnmenlaldende med Skel ikke ummenfaldende med Skel Oslersoen 136 ir TOrve! ajj Terrain af uudhjem ogl'1e/sled fi!ler Sagll: uudl!jem Herred: 05fe r Amt: Bornholms Udfærdiget i Okfober /947 Direktoratet for Matrikutsvæsenet /

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet 00481.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00 Fredningen vedrører: Hylleholt Strande Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1935 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n.

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n. 00376.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00 Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-02-1933 Kendelser Deklarationer

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. 00609.03 Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03 Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-06-1962 DEKLARATONER>

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere