Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>

3 ALLNGE GUDHJEM KOMMUNE L..- '_ " '_ _ "1... _... ""."" ""'.. _._ J1l f" -. /-... _--... " 7.æJ'o.. \... " -=:::&;. _ :' -= "-! J ; " KORTBLAD NR : 20000' MATR.NR.: AREAL: ha. s O G N: Gudhjem og Melsted fiskerlejer Gudhjem sogn r te eejer: FREDET' ( e FORMÅL: NDHOLD: Privat. Fredningsnævnets kendelse af Overfredningsnævnets kendelse af Fre<L.'"ling af klippepartiet "Aasen" for at bevare dets ejendommelighed og naturskønhed. Fri adgang for offentligheden til færdsel til fods. og ophold. Forbud mod bebyggelse. (_ o PATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds. REG. NR.:

4 l' i r' f ' ' l l' l o."... UDSKRfT Overtredningsnævnets forhandlinge- og Kendelseeprotokol. at Aar 1928 den 3 'februar atsagde overtredningsnævnet tølgende Kendelse i sagen angaaende Fredning at det ved Gudhjem Havn beliggende Kllppart1 kaldet-aasen-. Den at fredningsnævnet tor Bornholms Amtsraac1skreds den 28. Juni 1927 i denne sag at sagte Kendelse er lndanket tor Overtredningsnævnet at Entreprenør K. Bjerre og Stenhugger K. J. S811berg der som i Kendelsen nævnt ved utinglæst KØbekontrakt at 16. Januar 1927 har erhvervet det i Kendelsen omhandlede Klippeparti kaldet -Aasen-. Under sagens Behandling tor Overtredningsnævnet har Entreprenør Bjerre og stenhugger S811berg tastholdt de at dem tor fredningsnævnet nedlagte Paastande hvoretter de har paastaaet slg tilkendt Kr. tor Tab og lalt Kr. tor mlstet fortjeneste. Overtredningønævnet maa i HenhOld til de i iredningsnævnets. Kendelse antørte Grunde anse det tor paakrævet at redningen at det q omhamlede KlipPeparti gennemtøres 1 det i iredningsnævnets Kendelse.b antørte Omtang. Da overtredningsnævnet imidlertid mener at der bør ydes Erstatning i Anledning at iredningen har man torsøgt at opnaa en mindelig Overenskomst med de paagældende Erhververe at Klippepartiet om Erstatningens størrelse; men dette er ikke lykkedes og dette Spørgsmaal har deretter i Henhold til Lov Nr. 52} at 15. December 1922 været torelagt'den i Henhold til Loven nedsatte Taksationskommisslon der har tastsat Erstatningen under eet til 1500 Kr. tilllgemed aenter 5% p.. fra den i7. Januar 1921 til Betaling sker. Kommlsslonen har derhos henstillet at det tredede Areal ved Overtredningsnævnets ioranstaltning bliver særskilt matrikuleret. Etter at fastsættelse at Erstatningen har fundet Sted har Sælgeren at Klippepartiet vognmand P.Møller at GUdhjem tremsat ndsigelse imod at nogen Del at Erstatnlngasummen udbetales Entreprenør Bjerre og Stenhugger Sellberg idet han tormener at have Krav paaat

5 f " (o l enne atskrives paa Købesummen af hvilken 1000 Kr. alt er torfalden til Betaling medens Resten }OOO Kr. fortaler til Betal1ng med 1000 Kr. aarl1g i de tørstkommeme } AU. Henhold t11 det saaledes anførte vil Freningsnævnet8 Kendelse være at stadtæste dog at der 1 Erstatn1ng tillægge. treprenør K. Bjerre og st.nhugger 8ellberg 1500 Kr. til11gøm. jl: Renter 5% p.a. fra den 11. Januar Etter om8tæl1digheder : deponere 1 Bationalbanlcen 1mtil det ved Overenskomst mell bestemmes det derhos at Efstatnlngssummen me Renter vil vej.'; 1nteresserede Parter eller ved DOm er tastslaaet tlvemder ej_;1 rettiget til at modtag. Erstatn1ngssummen og at d.t tredede Ji al uden Udg1tt tor de paagældend. v11 være særskilt at matr1 re. T h 1 b 'e 1 t e ro m e : \ l' " '! \ l -- h ". ri Den at j'ren1ngs1lllvnet tor Bornholms Amtsraadekred.28. Juni 1927 atsagte Kenelse angaaeme Fredn1ng at et ved hjem Havn be11ggend. K11ppepart1 kaldet 'Aasen' sttæste. saaledes at der 1 Erstatning tillægges Entreprenør K. BJerr.: Stenhugger K. J. Sellberg Kr tilligemed Renter 5% p. tra en 11. Januar 1921 til Beta11ng Sker og at det treded. al særsk11t matr1kuleres uden Udgitt tor de paagældende. UdSkritten8 R1gtighed bekrættes. Overtredn1ngsnævnet en J Februar i': r

6 1 ' r- o.. l UDSKRJ?T af REG. NR..JbY i \/ " l/..! b ( Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Bornholms Amtsraadskreds t \ \: \L l' l " 1\. l'! ;l( \ l ) f 't. i t (l e e Aar 1927 den 28. Juni afsagdes i :)agen angaaende Klippepartiet "Aasen" ved Gudhjem paa Grundlag af den skriftlige Votering af Nævnets edlemmer saalydende K e n d e l s e Efterat Fredningsnævnet for 13ornholms Amtsraadskreds havde bragt i Lrfaring at det i Landskabet særdeles smukt virkende Klippeparti "Aasen" kaldet der fra Gudhjem Kirke og Kirkegaard strækker sig ud til Havet og er begrænset mod Nord af Gudhjem Havn og mod Syd af den saakaldte "Grevens Dal" af Ejeren Vognmand P. øller i Gudhjem agtedes solgt til Entreprenør M. Bjerre i Nyborg hvis Hensigt det var at sprænge Klippen ud og knuse Stenene til kærver blev der af Nævnet den 14. Januar d.a. i Gudhjem afholdt et Møde hvori Vognmand P. 1øller deltog. Møller oplyste i Mødet at han havde forhandlet mundtlig med Entreprenør Bjerre kort før sidstafvigte Jul og at han da havde tilbudt Bjerre at sldge ham det ovennævnte Klippeparti der er en Del af den Møller tilhørende Ejendom!atr. Nr. 136a af Gudhjem Sogn for 4000 Kr. at betale indenfor højst 4 Aar. Bjerre havde efter Nøller Udsagn erklæret sig villig til at købe Klippepartiet som han ønskede at erhverve til Udsprængning af Klippen og Knusning af Stenene til Skærver for den nævnte Sun dog kun paa Betingelse af at Fragttilskudet til Stenindustrien blev opretholdt i hvilken Henseende Bjerre havde bemærket at han derom nærmere vilde forøre sig paa kompetent Sted; ved samme Lejlighed havde Bjerre efter hvad Møller oplyste overfor ham erklæret at det var hans Hensigt straks ved Begyndelsen af indeværende Aar at træffe 'oranstaltninger til Klippens Sprængning. Møller oplyste videre i Nævnets Møde at han der ikke havde krævet endeligt Svar fra Bjerre paa 3algstilbudet inder nogen bestemt Frist ikke havde hørt fra ham efter den omtalte mundtlige Forhandling men at han var villig til at forlange Svar fra Bjerre inden Udgangen af Januar l'vlaaned d.a. Pua Nævnets Forespørgsel i Mødet til Møller erklærede han at han for det Tilfælde at Ejerre ikke akcepterede det ham gjorte Tilbud var villig til at ud-

7 o stede en Deklaration der kunde tinglæses som Hæftelse paa hans Ejendom om at det omspurgte Areal blev fredet og skulde bevares i sin naturlige Tilstand mod at der herfor betaltes ham 4000 Kr. og mod at der blev givet ham Adgang til at anlægge en for Offentligheden tilgængelig Vej tværs over den øverste Del af Klippepartiet lige nedenfor Gudhjem gamle Kirkegaard. Nævnet vedtog nu at udsætte Sagens videre Behandling for at afvente en Meddelelse fra Møller om hvad Bjerre maatte svare paa hans Forespørgsel om Handelen hvilken l'[eddelelse1.1øllerlove at indsende til Nævnets Formand senest i Begyndelsen af Februar d. Da Nævnets Formand derefter den 17. Januar fra Vognmand P. lløller modtog en Skrivelse af 15. s.m. saalydende: tilhenhold til derom givet Løfte skal jeg herved høflig meddele det ærede Naturfredningsnævn at Hr. Jtenhugger Karl Sell berg samme Dags Aften Nævnet var her i Byen pru..senteredemig en fra Hr. M. Bjerre Nyborg tilsendt Købekontrakt til Underskrift.<' Denne Købekontrakt der f'orøvrigt viste at Hr. 8ellberg skal Vti:reMedejer <fdet omhandlede Klippeparti Aasen ll saaledes affattet at jeg naar nogle llndringer tilføjedes i Hen" hold ti' tidligere truffet Aftale var forpligtet til at underskr1 J"eg har derfor nu underskrevet Købekontrakten og lande er dermed afsluttet. t og da Nævnet ikke straks kunde samles afsagde Formanden den 17. Januar i Henhold til 6 2. Stk. Lf. i Lov 8. Maj 1917 en foreløbig Kendelse ved hvis Konklusion bestemtes: tenhver Foranstaltning der griber forstyrrende ind i d bestaaende Tilstand paa det mellem Gudhjem nderhavn og den saakaldte " 11Grevens Dal ll ved Gudhjem beliggende Klippeparti Aasen" kaldet skal indtil videre stilles i Bero." Denne Kendelse der ved Stævningsmand forkyndtes for Møller og Sellberg den 18. Januar og for Bjerre den 19. Januar stadfæstedes etter Tiltrædelse af Nævnets øvrige Medlemmer den 19. Januar som foreløbig Kendelse hvorom Parterne underrettedes. Da Nævnet under sit Ophold i Gudhjem den 14. Januar af forskellige Beboere dersteds havde faaet Oplysninger hvorefter det mulig kunde vwre tvivlsomt om Vognmand Møller havde behørig Adkomst

8 l' ff " ' l '' ' " i li if l! ' t l" '\ \ \ '! l' l' i \'" \.. L... L f) O e l Ị paa "Aasen" foretages nu Undersøgelse i saa Henseende dels ved Bornholms Amtstue dels ved lienvendelse til Landbrugsministeriet og efter Modtagelsen af Ministeriets Svar af 15. Marts holdt Nævnet den 4. April d.a. paany Møde i Gudhjem hvor det til sin Forhandlingsprotokol udtalte at samme efter det fremkomne ikke ansaa det for tvivlsomt at Møllers Adkomst til "Aasen" var baade i formel og reel Orden. det nævnte Møde i hvilket Møller Bjerre og 3ellberg var tilstede efter ndvarsling fremlagde s en fra Bjerre modtagen Afskrift af den mellem Møller som Sælger og Bjerre og Sellberg som Købere af det under Sagen omhandlede Klippeparti oprettede Købekontrakt. følge Afskriften der af Parterne erklæredes at være i Overensstemmelse med den mellem dem oprettede originale Kontrakt er Købekontrakten saalydende: "Stempel 40 Kr. K ø b e k o n t r a k t. Undertegnede M. Bjerre af Nyborg og K.J.Sellberg af Gudhjem t køber herved af Hr. Vognmand Møller af Gudhjem den ret syd for Gudhjem Havn liggende Klippe som er anvist specielt under 11. Bjerres Ophold i Gudhjem den 28. December Købet afsluttedes saaledes at vi M. Bjerre og K.J.Sellberg betaler Vognmand Møller Kr skriver ire Tusinde Kroner - for Klippen saaledes at vi betaler og afregner maanedlig 25 Øre skriver Femogtyve Zre pr. m' Sten vi bortfører indtil hele Beløbet Kr skriver ire Tusinde Kroner - er indbetalt. Nuar de Fire Tusinde Kroner er betalt udsteder Vognmand Møller Skøde paa det nævnte Areal som da tilhører Bjerre og Sellberg i l!'orening. Den foranstaaende Købesum Fire Tusinde Kroner skal dog være betalt i Løbet af 4 Aar skriver Fire Aar fra Dato med mindst 1000 Kr. skriver Et usinde Kroner aarlig i modsat Fald forbliver det ryddede Areal Møllers Ejendom. Over Grunden skal der efter Fjernelsen af Klippen føre en 4 m bred Vej fra Havnen til Grevens Dal og øverst maa der afsluttes saaledes at der nemt vil kunne anlægges en offentlig Vej eller Opkørsel fra Byen til Grunden bag den gamle Kirkegaard og Køberne maa uden

9 i t.' f \ t' r L [ L o " el Vederlag afgive Grundene til samme. Paa Grunden maa der ikke opføres Røgerier. Som Købere Som Sælger Gudhjem den 16. Januar 1927 Gudhjem den 16. Januar 1927 sign. M. Bjerre K.J.Sellberg sign. liøller Parterne udtalte i dette Møde paa Anledning at den indgaaede Handel maatte anses som en ganske almindelig Ejendomshandel om en Parcel af illatr.nr. 136a af Gudhjem Sogn. De bemærkede hvis Købesummen betaltes overensstemmende med Købekontraktens stemmelser havde Køberne Ret til efter passeret Udstykning at holde ubetinget Skøde paa Parcellen medens 3ælgeren hvis men ikke betal tes paa den stipulerede l\laadehavde Ret til blivende at betragte Parcellen som.sig tilhørende og til at gø Erstatningskrav gældende mod Køberne for Handelens Misligholde Da Parterne i lviødetvar gjort bekendte med at Nævnet sindet at søge gennemført en Fredning af det omspurgte paa Grund af dets Naturskønhed og derhos var opfordrede til a tale sig i den Anledning erklærede Vognmand Møller at han Side intet havde at indvende imod at Klippepartiet fredes han i det hele betragtede Fredningsspørgsmaalet som sig de idet han havde solgt Arealet til Bjerre og Sellberg sig til sin Ret overfor dem efter den derom Bjerre og Sellberg erklærede at Arealet saafremt Fredning f' deraf gennemføres saaledes at Klippepartiet ikke kan sprænge ud til Skærver er uden Værdi for dem og at de i sas Fald ma begære sig tillagt i Fællesskab en Erstatning af 4000 Kr. svarende til Købesummen ifølge Købekontrakten; Sellberg erklærede at han for sit Vedkommende desuden maatte begære sig tillagt en Erstatning pas 2000 Kr. for det Tab han vilde lide ved at miste Vederlag for det med Udsprængning af Klippen forbundne Arbejde; Bjerre erklærede at han for sit Vedkommende yderligere maatte begære sig tillagt Erstatning for de Tab der paaførtes ham ved at han vilde blive og allerede var bleven ude af Stand til at gennemføre Stenleverancer som han havde paataget sig og at han til Nævnet senest den 9. April vilde indsende en behørig dokumenteret Hedegøreise for sit rstatningskrav. Sagen blev derefter paany udsat.

10 ' f: ( " \ '\ "\ rl l ly [ e Den 7. April indsendte Bjerre til Nvnet en Skrivelse angaaende sit Erstatningskrav og efterat han ved Skrivelse fra Nævnet til hans 3agfører Overretssagfører Bojesen Koefoed under 9. s.m. var bleven opfordret ti at fremkomme med en nærmere Redegørelse modtog Nævnet med Skrivelse af 16. f.m. fra mevnte Overretssagfører en Opgørelse fra Bjerre af 2. f.m. hvori han begærer for sig en særlig Erstatning af Kr. idet han henviser til at der af "Aasen" kun udvi.ndes ca m 3 Skærver og at den Omst';fJndighedat "Aasen' er beliggende umiddelbart ved Havn reprsenterer en Fordel der kan ansættes til 50 Øre pr. m 3 gennem Nedsættelse af de sædvanlige Udgifter til Transport fra Stenbrud til Udskibningssted. Til det af Nævnet derefter i Gudhjem den 4. ds. afholdte Møie var paany Møller Bjerre og Sellberg indvarslede saavel som ogsaa Bornholms Laane- og.jiskontobanksom Panthaver i llatr.nr. 136a af Gudhjem. Medens Møller og Sellberg var mødt personlig var Bjerre repræsenteret ved Overretssagfører Bojesen Kofoed og Banken ved Sandemand Thornberg. Sellberg erklærede paa Anledning at han har købt Klippepartiet "Aasen" i Forening med Bjerre saaledes at de er lodtagne hver for en Halvpart i Ejendommen. 11øllererklærede at han maatte paastaa at den i Købekontrakten næstsidste Stykke omhandlede Vej fra Havnen til "Grevens Dal" ogsaa i 'l'ilfældeaf Klippens Fredning skal kunne anlægges at at det samme maa være Tilfældet forsåavid t angaar den anden i Købekontraktens na:stsidste Stykke omhandle. de Vej. Overretssagfører Bojesen Koefoed henholdt sig ganske til det af Bjerre til Protokollen og i hans Skrivelse af 7. Aprl og Opgørelse af 2. f.m. anførte. Sandemand Thornberg bemærkede at han ikke ønskede paa Bankens Vegne at fremkomme med nogen Udtalelse. Nævnet maa nu holde for at Klippen "Aasen" paa hvilken der gennem Tiderne til Stadighed har været Adgang for Publikum til at færdes og opholde sig ved sin Beliggenhed umiddelbart op til Gudhjem der er stærkt besøgt baade af Bornholms Befolkning og af Turister andetsteds fra er af en saa væsentlig Betydning for Almenheden paa Grund af sin Ejendommelighed og som et særdeles smukt Udsigtssted at der bør træffes Bestemmelse om at Klippen fredes saaledes at den beo vares i sin naturlige Tilstand og ikke maa bebygges og at der derhos skal vre Adgang for alle og enhver til at færdes paa Klippen til Fod:

11 f ' t 4' f "!j l t " \ ț 1;1 o e e og opholde sig dersteds. Hvad angaar de af Bjerre og Sellberg nedlagte Erstatningspaastande da støttes disse som foran anført i det væsentlige paa at der af "Aasen" skønnes at kunne udvinde s ca m 3 Skærver og paa at den Omstændighed at "Aasen" er beliggende umiddelbart op til et Udskibningssted nemlig Gudhjem betyder en Gevinst for dem af 50 Øre pr. m 3 hvorvel Nævnet nu allerede af den Grund at Und søgeiser i saa Henseende ikke er foretagne ikke finder at kunne stride at der kan udvindes ca m 3 Skærver af "Aasen" k Nævnet ikke anerkende at de paaberaabte Omstændigheder skulde kunne afgive Hjemmel for de fremsatte Erstatningskrav. for Spørgsmaalet om Erstatnings Tilkendelse maa va:re Udsprængning og Afsætningen af de indvundne kærver i det hele kan anses for at vre et Foretagende der kan svare sig og give Bedriftens ndehaver Gevinst. Naar nu Hensyn tages til at den lige l!'ordelder skulde repræsenteres ved at "Aasen" er umiddelbart ved Udskibningssted efter Nævnets Skøn ikke for at vwre af nvneværdig Betydning - til Gudhjem Havn kan kun gaa Skibe af ret begrænset Størrelse Transporten 8f Skærverne Skibene er efter de stedlige Forhold ugunstige og Besejlingen a Havnen er i en stor Del af Aaret vanskelig - at Arbejdsforholden paa "Aasen" maa anses for ringe idet der savnes baade Arbejdspl og Lagerplads at en saa begrænset Bedrift som den Tale om ved den her omspqrgte isolerede Virksomhed altid maa me føre forholdsvis store Driftsudgifter at Driftsudgifterne speci ved Sprængningen af "Aasen" nødvendigvis maa forøges betydeligt ved de Sikkerhedsforanstaltninger der absolut maa træffes af Hensyn til at Klippen er beliggende umiddelbart ved beboede Huse og befærdede Steder i Gudhjem og endog saaledes at dens nordlige Side danner Sydgrænsen for Gudhjem Havn og at der mellem dennes sydligste Bassin (nderhavnen) og "Aasens" Nordside kun er en ganske smal Kaj og naar hertil kommer at Erfaringen fra de Bedrifter paa Bornholm hvor Skærvefabrikation drives selv i Forbindelse med anden stenindustriel Virksomhed og under Afskibningsforhold der er i det væsentlige lige saa gode som ved "Aasen" viser at Skærvefabrikation navnlig naar Fragttilskud ikke ydes af Staten er en Virksomhed med

12 '... [ overmaade ringe økonomisk Udnytte og!:1 Bjerre og 3ellberg ikke har L præsteret nogen Dokumentation for at Fragttilskud vil blive ydet L_ 'dem og de formentlig ejheller vil kunne erholde saadant maa Nævnet O holde for at hele den med Fremstilling og Afsætning af kærver fra "Aasen" forbundne Virksomhed vil vise sig at være et ganske urentabelt Foretagende der antagelig endog maa paaføre dets Udøvere økonomiske Tab. Under disse Omstændigheder samt da Bjerre og Sellberg under Sagen har erklæret at de kun anser "Aasen" for at have økonomisk Værdi for dem som Genstand for Skwrvefabrikation og Sellbergs Krav paa en swrlig Erstatning til sig paa 2000 Kr. for Tab ved at miste Vederlag for rbejde ved Udsprængning af Klippen ikke skønnes hjemlet findes de af Bjerre og 3ellberg - hvis indbyrdes Mellemværende med liensyn til "Aasen " forøvrigt maa forekomme noget uklart - nedlagte Brstatningspaastande ikke at kunne tages til Følge. det det endnu bemærkes at der efter den af Vognmand P. 1øller indtagne Stilling til Sagen ikke kan tages Hensyn til hans Paastande vedrørende de i Købekontraktens næstsidste Stykke omtalte to Veje bliver i Henhold til foranstaaende herved eragtet: Det af Vognmand P. Møller Gudhjem ved Købekontrakt af 16. Januar 1927 til ntreprenør Jl. Bjerre af Nyborg og Stenhugger Karl Johan Sellberg Gudhjem solgte under Matr. Nr. 136a af Gudhjem Sogn hørende Klippeparti "Aasen" kaldet der fra Gudhjem Kirke og Kirkegaard strækker sig ud til Havet bør fredes saaledes at det bevares i sin naturlige ilstand og ikke bebygges hvorhos der skal være Adgang for alle og enhver til at færdes til l!'odsog opholde sig paa Klippepartiet. De af Entreprenør Bjerre og '-ltenhugger8ellberg under.:lagen fremsatte Erstatningskrav kan ikke tages til Følge. P. Krarup Fmd.

13 f'redingsgrællser: R G. NR o7' yrnmenlaldende med Skel ikke ummenfaldende med Skel Oslersoen 136 ir TOrve! ajj Terrain af uudhjem ogl'1e/sled fi!ler Sagll: uudl!jem Herred: 05fe r Amt: Bornholms Udfærdiget i Okfober /947 Direktoratet for Matrikutsvæsenet /

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen le 01045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00 Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1950, 18-12-1948 Fredningsnævnet 16-07-1946 Kendelser

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01049.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00 Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 21-08-1947 Fredningsnævnet 27-08-1946 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992.

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992. 07738.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00 Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen 26-03-1992 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1991 Fredningsnævnet 18-12-1989 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000 07907.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00 Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 29-03-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-08-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere