REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit 6 3. Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti 7 4. Placering af butik i Bælum 9 5. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og Dagtilbudsrapport 2008 / Fremtidige dagtilbud i Suldrup, Sønderup og Kirketerp Vurdering af børnetal og kapacitet i dagtilbud i Støvring og Skørping Lukning af undersøgelsesklinikken i Øster Hornum Anvendelse af skolebygningerne i Kirketerp Licitationsresultat vedr. Suldrup skole Skolevæsenets kvalitetsrapport for skoleåret Revidering af "Regelsættet for folkeoplysende voksenundervisning" Takstfastsættelse for madservice Beklædningspolitik og købe- versus vaske/lejeordning Orientering Økonomiudvalget 45 Underskriftsside 46 1

3 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets tredje samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg er tidligere udsendt til de respektive udvalg i forbindelse med deres behandling af sagen. Beslutninger herfra fremgår af de enkelte fagudvalgsbehandlinger. For at give et overblik er den samlede økonomivurdering vedlagt som bilag. Udviklingen på driften i forhold til den seneste vurdering kan kort skitseres som følger: 2 Udvalg ØKV 2 (ult. jul) ØKV 3 (ult. sep) Arbejdsmarkedsudvalg -3,0-0,7 Børn og Ungdomsudvalg 19,0 21,7 Kultur og Fritid -1,6-1,6 Sundhedsudvalg 9,4 10,6 Teknik og Miljøudvalg -1,8-6,8 Økonomiudvalg 1,3-6,5 Samlet 23,3 16,7 Merforbrug +/mindreforbrug - I ovenstående tabel er der kun medtaget de seneste to større økonomivurderinger. Årsagen er, at der i vurderingen pr. marts ikke er taget stilling til en midtvejsreguleringen, som senere resulterede i en forøgelse af driftsbudgettet på 12,5 mio. kr. Derfor er der ikke umiddelbart sammenhæng til de to seneste vurderinger. Nedenfor er ændringer beskrevet i hovedtræk. Af bilagsmaterialet er der en nærmere redegørelse for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalg: For arbejdsmarkedsudvalgets område skyldes ændring fra økonomivurdering 2 til 3, at især forbruget til kontanthjælp og sygedagpenge er stigende. Antallet af sygedagpengemodtagere er steget fra 350 sager i uge 30 til 396 sager i uge 44. Mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 250 til 278. Børn og Ungdomsudvalg: På Børn og ungdomsudvalgets område skyldes ændringen hovedsageligt større forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Der er siden sidste økonomivurdering kommet mange regninger for bagudrettede perioder som bevirker at det forventede forbrug resten af året i ØKV 2 har været for lavt i forhold til visitationen. Kultur og Fritid: På Kultur og Fritidsudvalgets område er der kun en marginal udvikling i det samlede forventede regnskabsresultat mellem de 2 økonomivurderinger. Indenfor udvalgets

4 område er der dog sket nogle forskydninger i forbindelse med opstart af fritidsklubberne pr. 1. september, og i forbindelse med flytningen af Ungdomshuset i Skørping Mellem sektor 7 og 8. Sundhedsudvalg: På Sundhedsudvalget skyldes ændringen hovedsageligt stigende udgifter til hjælpemidler, især biler, inkontinens og høreapparater. Der er også en stigning i de visiterede timer både på ældreplejen og bostøtteområdet. Endvidere er der stigning i udgifterne til plejevederlag. Teknik og Miljø: TMs større nettomindreforbrug skyldes primært tre ting. For det første er der på affaldsområdet sket refusion for ca. 2,1 mio. kr. fra Renovest. For det andet forventes der at ske forsikringsudbetaling på 0,8 mio.kr. til Driftsenheden vedr. vandskaden i Endelig for det tredje er der sket en regulær forbrugsopbremsning på udvalgets område. Økonomiudvalg: På Økonomiudvalgets område er der sket en klar forbedring af det forventede regnskabsresultat. Baggrunden er primært de forbrugshæmmende initiativer, men også resultater af andre beslutninger, hvoraf der kan nævnes flytningen af merforbrug på tjenestemandspensioner til driftsområder samt garantien vedr. ejendom i Ravnkilde. Anlæg På anlæg er der forventet et samlet mindre forbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På Økonomiudvalgets møde i september, blev anlæg vurderet til et mindre forbrug på 17 mio. kr. De væsentligste ændringer er at indtægten vedr. salg af jord i Porsborgparken er halveret i 2009, således at den endelige afregning først sker i Samtidig er restbudgettet vedr. kulturcenter Støvring tilført kassen, jf. BY , hvilket reducerer det korrigerede budget med 1,8 mio. kr. Øvrige ændringer er nærmere beskrevet i bilag. Finansiering Vedrørende finansieringen er der i forhold til seneste vurdering forventet merudgifter til landsbyggefonden vedr. Kronhjorten, mens skønnet på renter er lidt forbedret. Samlet set er der således i forhold til den seneste vurdering sket en forbedring af bundlinjen (træk på kassen) på godt 7 mio. kr., således at der forventes et samlet kasseforbrug for 2009 på godt 37,3 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen drøftes Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Forvaltningen oplyser, at der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2009 på netto 1,7 mill. kr. mod forventet i sagsfremstillingen 0,7 mill. kr. 3

5 Begrundelsen herfor er ændrede refusionsregler på sygedagpengeområdet. Forvaltningen målretter og koncentrerer indsatsen omkring sygedagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Taget til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljøudvalget tager økonomivurderingen for eget område til efterretning. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at økonomiopfølgningen tages til efterretning Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og Ungdomsudvalget drøftede økonomivurderingen. Udviklingen er bekymrende på specialundervisnings- og familieområdet. Udvalget vil fortsat have fokus på budgetoverholdelsen på disse områder. Udvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte en analyse af fritidstilbud til elever i vidtgående specialundervisning med henblik på økonomisk optimering af området. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning med de af udvalgene anførte bemærkninger. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Taget til efterretning som indstillet af ØK. 4

6 Bilag: Åben økv3 ultimo september Åben Supplerende bilag til økonomirapport ØK

7 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit J.nr.: Ø10. Sagsnr.: 07/5770 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune indgik i 2007 efter udbud aftale med Danske Bank omkring varetagelse af de daglige penge- og bankforretninger. Som en del af denne aftale blev der stillet en kassekreditmulighed på 50 mio.kr. til rådighed for Rebild Kommune. Jf. sag 3 på ØK s møde den 2. oktober omkring kommunens likviditet og likviditetsbudget for 2010 kunne det konstateres, at der på enkeltdage ultimo hver måned ville være behov for en forøgelse af kreditmuligheden på op til 100 mio.kr. Forvaltningen har sammen med Danske Bank drøftet muligheden for en forøgelse af kassekreditten fra 50 mio.kr. til 100 mio.kr. og Danske Bank har (i overensstemmelse med den oprindelige aftale) tilbudt den ønskede forøgelse på uændrede vilkår. Konkret vil forøgelsen ske i form af et tillæg til den nuværende bankaftale. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at der indgås aftale med Danske Bank om forøgelse af kommunens kassekredit til 100 mio.kr. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Tillæg til aftale om håndtering af daglige Åben bankforbindelser mellem Rebild Kommune og Danske Bank - ØK

8 3. Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 09/13992 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Terndrup Fjernvarme har ved brev af 30. september 2008 ansøgt Rebild Kommune om kommunal garanti for 12,0 mio. kr. Provenuet herfra skulle anvendes dels til at indfri en driftskredit i et pengeinstitut (8,5 mio.kr), dels til at sikre tilstrækkelig likviditet til kommende afdrag på anlægslånene ved Kommunekredit (restgæld 16,9 mio.kr). En kommunal garanti er en forudsætning for at kunne lånoptage ved Kommunekredit også i tilfælde med låneomlægning. Terndrup Fjernvarme blev etableret i Værket synes i fin stand, omend Værket angiver, at det kan blive nødvendigt med udskiftning af halmkedlen om nogle år. Årsagen til ansøgningen er, at Terndrup Fjernvarme ikke har likviditet til afdrag på det oprindelige anlægslån. Med årlige afdrag på 4 mio.kr i 2007, 4,2 mio.kr i 2008 og 4,4 mio.kr er der tale om relativt store afdrag på gælden. Der vil være et markant likviditetspres på Fjernvarmen indtil dette lån indfries endeligt i Samtidig vokser gælden på driftskreditten, da de aktuelle halmpriser presser udgifterne. Den nuværende situation er således uholdbar. Det er imidlertid ikke muligt at give kommunal garanti til driftsudgifter. Derimod er lånet vedr. bygningen af det eksisterende Fjernvarmeværk optaget i På daværende tidspunkt blev det besluttet at optage et 20-årigt lån, mens der var mulighed for at optage lånet med 25-års løbetid. Idag er det muligt at løbetidsforlænge et sådan lån op til 30 år - dvs. at det oprindelige lån kan løbetidsforlænges til I det følgende regnes der dog med en løbetidsforlængelse op til med afdragene på den resterende gæld fordelt ud over de kommende 10 år. Dette vil lette likviditetspresset med hele 3,2 mio.kr om året Det er derfor en mulighed, at det eksisterende anlægslån løbetidsforlænges til 2020, mens det derved opståede provenu/mindre likviditetsforbrug anvendes til nedbringelse - og indfrielse - af den dyre driftskredit. Driftskreditten kan således være indfriet primo Terndrup Fjernvarme har ved møde d. 21. oktober og i efterfølgende brev klargjort, at det er dette scenarie man ønsker at følge og ønsker byrådets tilladelse til. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan fremgangsmåde sikrer den økonomisk mest hensigtsmæssige forvaltning af Terndrup Fjernvarme. Terndrup Fjernvarme ansøger således kommunen om: 1. Godkendelse af at Terndrup Fjernvarme må løbetidsforlænge sit eksisterende lån med restgæld på pt. 16,9 mio.kr med 8 år fra udløb i 2012 til udløb i En kommunal garanti vedrørende ovenstående løbetidsforlængelse, da en sådan er en forudsætning for et lån ved Kommunekredit. 7

9 Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der gives kommunal accept af løbetidsforlængelsen på 8 år. - at der samtidig gives ydes kommunal garanti til det nye lån. Beslutning i Økonomiudvalget den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Godkendt. Bilag: Åben Ansøgning 8

10 4. Placering af butik i Bælum J.nr.: G10. Sagsnr.: 09/4290 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra den 17. september bad på mødet den 15. september 2009 forvaltningen undersøge de tre drøftede placeringer nærmere, samt at tage kontakt til grundejerforeningen ved Elmesvinget. Forvaltningen har både været i kontakt med ejeren af arealet vest for plejehjemmet og grundejerforeningen Prærien. Ejerne af arealet vest for plejehjemmet har tilkendegivet, at de ikke har interesse i at sælge arealet. Grundejerforeningen Prærien har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. en eventuel vejadgangs placering, placering af parkeringspladser, gener for naboerne mv. Forvaltningen har videresendt spørgsmålene til Sten Jensen, som har tilkendegivet, at han ikke umiddelbart vil bruge ressourcer på at få udarbejdet et projekt på arealet, da han som udgangspunkt hellere vil placere butikken på sportspladsen. Der foreligger på den baggrund ikke et endeligt svar fra Grundejerforeningen. Da punktet vedrørende placering af en butik i Bælum har været behandlet politisk flere gange er forholdene nedenstående opsummeret for de tre placeringer: Sportspladsen: Købmandens foretrukne placering. Jorden er kommunalt ejet, men har på møde givet afslag på salg. Det ønskede areal er ca. 50 x 100 meter. Evt. salg skal ske ved udbud. Arealet er byzone offentligt område. Arealet vest for plejehjemmet: Købmanden mener, at arealet ligger udenfor bybilledet, og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren ønsker ikke at sælge. Kræver godkendelse af Miljøcenter Århus pga. vandindvindingsopland og udvidelse af byzone. Arealet er landzone. En placering her vil sløre en fin indsigt til Bælum Mølle. Friarealet ved Elmesvinget Købmanden finder arealet akavet i forhold til bybilledet og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren (grundejerforeningen Prærien) er kontaktet, men har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. eventuelle gener for naboer, tilkørselsforhold m.v. Købmanden har ikke umiddelbart ønsket at bruge ressourcer på at tage stilling til dette. Arealet er byzone omfattet af partiel Byplanvedtægt som fælles friareal. Plangrundlag for alle tre arealer 9

11 For ovenstående placeringer gælder, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag (kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende foroffentlighedsfase), da placeringerne er i strid med principperne i detailhandelsplanlægningen i Kommuneplan 09. For sportspladsen er der udarbejdet et prospekt indeholdende bl.a. en visualisering. Dette er medsendt dagsordenen. Forvaltningen gør opmærksom på, at en butik umiddelbart vil kunne placeres inden for centerafgrænsningen for Bælum. Kort over centerafgrænsningen fra Kommuneplan 2009 er medsendt. Indstilling: Forvaltningen indstiller At ØK træffer beslutning om placeringsmulighed for dagligvarebutikken - enten på én af de tre nævnte placeringer eller inden for centerafgrænsningen. Alternativt at bede købmanden tilvejebringe de ønskede oplysninger vedr. grundejerforeningens areal. Såfremt der peges på en placering uden for centerafgrænsningen indstiller forvaltningen endvidere, At ØK igangsætter opstart af den nødvendige planproces herunder at der udarbejdes og udsendes materiale til en foroffentlighedsfase på 4 uger. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at pege på en placering af dagligvarebutik(ker) på den nuværende sportsplads med bemærkning at hele delarealet (fuld længde langs Vestergade)mellem ældrecenter og skolevej indgår til formålet. Der er ikke hermed taget stilling til den konkrete placering af et fremtidigt byggeri på grunden. - at der iværksættes en planlægningsproces i overensstemmelse hermed. - at det forudsættes at disponeringen ikke udløser krav om yderligere arealer til sports-/idrætsformål eller øvrige kompensationskrav. - at arealet udbydes efter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 10

12 Bilag: Åben Detailhandelsafgrænsning i Bælum - ØK Åben skitesmappe ØK

13 5. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum. J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/11933 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sagen På baggrund af byrådets beslutning om at nedlægge et 14-forbud mod den ansøgte anvendelse som skole af den tidligere sparekassebygning Torvet 3 i Bælum, er der udarbejdet et 1. udkast til lokalplan nr. 241 for hele centerområdet i Bælum. Forbuddet kan som udgangspunkt ikke opretholdes længere end 1 år efter at ansøgningen er modtaget og skal herefter afløses af et forslag til en lokalplan med midlertidige retsvirkninger og senere en godkendt lokalplan, der forhindrer den ansøgte anvendelse som skole. Fristen udløber 5. januar 2010 og lokalplanforslaget skal derfor vedtages i november. Der er taget udgangspunkt i den foretagne afgrænsning af centerområdet i forslaget til kommuneplan 2009 for Rebild kommune. I udkastet lokalplan er det i anvendelsesbestemmelserne ( 3) nærmere præciseret, hvilke anvendelser centerområdet kan indeholde. Der er tale om et 1. udkast og afsnit markeret med "??????" er ikke påbegyndt/færdiggjort. Forvaltningen ønsker dog, at udvalget allerede på dette stade tager stilling til forskellige principielle spørgsmål - jf indstillingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller at afgrænsningen af lokalplanområdet (= centerområdet i kommuneplan 2009 i Bælum) godkendes at der tages stilling til anvendelsesbestemmelserne i 3 at de mulige butiksstørrelser og butiksudbygningsrammerne (jfr. kommuneplan 2009 s rammer) lægges til grund for det videre arbejde Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget: godkender afgrænsningen af lokalplanområdet lægger Kommuneplan 2009 til grund for det videre arbejde med butiksstørrelser og butiksudbygningsrammer finder anvendelsesbestemmelserne i 3 passende, dog med en mindre opblødning af 3.3 Genoptagelse af sagen. I forlængelse af behandlingen af 1. udkast på TMU mødet den har forvaltningen udarbejdet et 2. udkast til lokalplan for centerområdet i Bælum. 12

14 Udkastet tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009 og bestemmelserne her om afgrænsning af centerområdet, anvendelsesmuligheder herunder udbygningsmuligheder for butikker, samt for bebyggelsens omfang m.m. Det er lagt op til, at der i området kan placeres skoler og lignende undervisningsmæssige tilbud og institutioner med max. 40 elever pr. institution. Der er ligeledes fastsat bestemmelser om, at mindre skoler og lignende skal råde over bygninger svarende til et etageareal på mindst 100 m m2/elev samt et udendørs opholdsareal svarende til mindst 250 % af etagearealet. Indstilling: Forvaltningen indstiller at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at det indstillede godkendes, herunder kravene om max. 40 elever pr. institution, et etageareal på mindst 100 m m2 pr. elev samt et udendørs opholdsareal på mindst 250 % af etagearealet. Bertil Mortensen mener, at arealkravene i 3.3 og kravene til udendørsarealer i 8.1 er for restriktive. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med bemærkning i 3.3. om max. 40 elever udgår. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt til fremlæggelse som indstillet af ØK. Bertil Mortensen fastholdt sin tilkendegivelse fra TM. Bilag: Åben 2. udkast til lokalplan - Bilag til TMU

15 6. Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale. J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/1829 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har tidligere (senest den ) taget stilling til en byplanmodel og trafikmodel m.v. i dispositionsplanen for Støvring Ådale. Arbejdet med at udarbejde et udkast til lokalplan nr. 235 er påbegyndt og i den forbindelse ønskes en præcisering af de retningslinjer, som lokalplanforslaget udarbejdes efter. Området syd for den nuværende Kærvej er omfattet af å-beskyttelseslinjen og kan derfor ikke bebygges med mindre beskyttelseslinjen reduceres. Det er Miljøcenter Århus, der er myndighed og en dialog om mulighederne er opstartet.. Afgrænsningen af området bliver - i hovedtræk - som i kommuneplanramme C7 og tilhørende område langs jernbanen. Lokalplanen foreslås opdelt i 4 delområder: A. Området langs jernbanen med stationsforplads B. Randbebyggelsen langs den overordnede vej C. Randbebyggelsen langs vejen til Volsted (Kærvej) D. Åben, høj bebyggelse mod de grønne områder og stien mod øst. I kommuneplanens ramme er beskrevet maksimal bygningshøjde (12m), bebyggelsesprocent (100%) og etageantal (3 etager). Det har i den overordnede plan været en målsætning, at området skal fremstå urbant. Derfor foreslår forvaltningen, at der for delområderne B og C tillige fastlægges minimums bygningshøjde (8m), etageantal (2 etager) og bebyggelsesprocent (90%). Set i lyset af de generelle energi-/klimatiltag er det relevant at indføre krav til bygningernes energiklasse. I Bygningsreglementet, BR08, er der 2 energiklasser, der har et mindre energiforbrug end det almindelige krav i BR08: Energiklasse 1 er den bedst isolerede kategori Energiklasse 2 er en mellemting mellem BR08 s krav og energiklasse 1. Derudover findes der passivhuse og +huse, som i perioder producerer mere energi end der forbruges. Energiklasse 2 forventes at blive mindstekravet i det kommende bygningsreglement (sandsynligvis ultimo 2010) og yderligere krav til energiklasse 1forventes senere (sandsynligvis i 2015). Derfor foreslås det, der stilles krav om mindst energiklasse 2. Langs den overordnede vej foreslås udlagt en facadelinje, som bygningernes facade skal placeres i. Da delområdet B ligger på et markant sted i Støvring, bør Udvalget tillige tage stilling til, om der skal udarbejdes en godkendelsesprocedure for arkitekturen i randbebyggelsen i delområde B, 14

16 om der skal udarbejdes en arkitekturmanual for området, eller om bygningerne skal reguleres vha. lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser. Forvaltningen lægger op til facadelinjer/byggefelter, flade tage, kubistiske former og jordfarveskalaen, hvor mindre bygningsdele kan afvige. Endvidere er der behov for at beskrive/planlægge det offentlige byrum i form af beplantning, belægninger og byinventar m.v., så centerområdet også på dette område fremstår som en helhed. I området syd for Kærvej er der placeret spildevandsanlæg i form af spildevandsledninger, hovedpumpestation samt et regnvandsbassin. Der skal tages stilling til, hvorledes spildevandsanlæggene inddrages i planlægningen af Centerområdet: ved udlægning af eventuelle bufferzoner, sikring af adgangsforhold, arealreservationer til spildevandsanlæg for Centerområdet samt udvidelser mv. af eksisterende anlæg alt således at spildevandsanlægget kan drives med minimum af gener for området. Konkret går der en trykledning gennem området syd for Kærvej. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der arbejdes videre med en reduktion af å-beskyttelseslinjen. - at der arbejdes videre med såvel en max. som en min. grænse for bygningshøjder, etage antal og bebyggelsesprocenter. - at bygningerne i området mindst skal opfylde kravene til energiklasse 2. - at der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen - at der arbejdes videre med en plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale - at fordele og ulemper belyses ved at ændre (flytte) kloakledning m.v. i forhold til at ændre (reducere) bebyggelsen Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljø indstiller det indstillede godkendt, idet der arbejdes både med min. og max grænser, dog nedsættes min. bebyggelsesprocenten til 80 der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen der arbejdes videre med plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale og fordele og ulemper ved at flytte kloakledningen i forhold til at reducere bebyggelsen anmodes forvaltningen om at belyse Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at bygninger energimæssigt skal opfylde den gældende lovgivning Bertil Mortensen og Henrik Christensen finder at byggeri bør overholde lavenergiklasse 1 Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at åbeskyttelseslinjen reduceres Bertil Mortensen ønsker at åbeskyttelseslinjen respekteres. 15

17 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstillingen henhv. flertalsindstillingen fra TM indstilles godkendt. Thorkild Christensen, Mette Busk og Leon Sebbelin tilkendegiver supplerende, at de ønsker, at byggeri i området som minimum efterlever kravene til energiklasse 2. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Et forslag om, at byggeri i området skal efterleve kravene til energiklasse 2 blev bragt til afstemning. For stemte 10 Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Rebildlisten og Fælleslisten Rebild Syd. Imod stemte 14 Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Hverken for eller imod stemte 1 SF. Forslaget var hermed bortfaldet. Hermed var indstillingen henholdsvis flertalsindstillingen fra TM godkendt. Bertil Mortensen tilkendegav at han fastholdt sin tilkendegivelse i TM om byggeri i energiklasse 1. Bilag: Åben Rids over lokalplanområde med konflikter - TMU

18 7. Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2919 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland har den 9. okt. fremsendt skema C (byggeregnskabet) for de 8 almene familieboliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring. Skema C lyder på mio kr. Skema B (efter licitationen) blev godkendt i februar 2008 med en samlet anskaffelsessum på mio kr. - men den reelle pris for byggeriet var mio kr - altså godt en halv mio kr over det maksimale rammebeløb og Boligselskabet accepterede at yde dette tilskud fra selskabets dispositionsfond. Byggeregnskabet viser nu en samlet pris på mio kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,974 mio kr. ift til det godkendte skema B med mio kr. Selskabets bestyrelse har på et møde den godkendt at dække det samlede merforbrug fra dispositionsfonden. Merforbruget får ingen konsekvenser for Kommunen, hverken i form af supplerende indskud eller garantistillelse. Det bemærkes at skema C burde være fremsendt for ca. ½ år siden - men de sidste udbedringer ift ibrugtagningstilladelsen er først blevet gennemført for nylig. Indstilling: Forvaltningen indstiller at skema C godkendes med et samlet beløb på mio kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. 17

19 Bilag: Åben Revisionsprotokol som bilag - Bilag TMU

20 8. Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og 2011 J.nr.: P22. Sagsnr.: 09/10425 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Sundhedspolitik udstikker den overordnede ramme for sundheden i Rebild Kommune med udgangspunkt i specifikke årlige indsatsområder. I 2008 og 2009 var indsatsen målrettet Sundhed på arbejdspladsen og Trivsel og Sundhed for børn 0 16 år. Sundhedsgruppen - med repræsentation fra alle forvaltninger indstiller, at KOST indgår som indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for årene 2010 og Sundhedsgruppen anbefaler, at indsatsområdet er 2-årigt idet der er tale om en stor opgave og bred indsats som skal forankres til yderste led af organisationen. Sundhedsgruppen, som er styregruppe for projektet, anbefaler videre, at indsatsen indledes med udarbejdelse af en generel og overordnet kostpolitik for Rebild Kommune med efterfølgende specifikke indsatser på tværs og i forvaltningerne. Chefgruppen anbefaler Sundhedsgruppens forslag til KOST som sundhedspolitisk indsatsområde godkendt. Der foreligger forslag til tids- og handleplan for indsatsområdet til s godkendelse jf. bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Sundhedspolitisk indsatsområde for årene 2010 og 2011 er KOST. Bilag: Sagens bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 19

21 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at forvaltningens indstilling godkendes. Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Indsatsområde KOST SU

22 9. Dagtilbudsrapport 2008 / 09 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/9399 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I august 2008 godkendte i Rebild, deltagelsen i et partnerskab med 33 andre kommuner vedrørende God kvalitet og Høj faglighed i dagtilbud Det var kommunens hensigt at rette fokus på dialog mellem alle parter og yderligere udvikling af området. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet den første generation af Rebild Kommunes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. I april 2009 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget konceptet for Dagtilbudsrapporten. Rapporten følger Den Kommunale Kvalitetsmodel, som Regeringen og KL har anbefalet i økonomiaftalen for Den skal beskrive status og danne grundlag for fremtidig udvikling på området. Derfor indeholder dagtilbudsrapporten fremadrettede tiltag. De data, der er indsamlet i rapporten koncentrerer sig om kerneydelsen jfv. Dagtilbudsloven 7 og kontrakten 2008/09. Herudover er der indsamlet relevant data, der allerede eksisterer eller som Kommunen har tilsynsforpligtelsen med. Kontraktstatus 2008/09 De pædagogiske læreplaner 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Børnemiljøvurdering (knytter sig til kerneydelsen) Temperaturmålingen juni/juli 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Det pædagogiske tilsyn 2007/08 (knytter sig til kerneydelsen) Sprogvurdering 2008 (knytter sig til kerneydelsen) Skoleudsættere Støttefunktionen Pasningsprocenter Regnskabstal 2008 samt andet relevant talmateriale. Personale sammensætning og forbrug Faktaark Regnskabstal og øvrige talmateriale er opsamlet i et faktaark, der hjælper til at giver overblik for den enkelte institution og for hele området. Læringsmodel Læringsmodellen går ud på, at der under udarbejdelsen af Dagtilbudsrapporten er afholdt individuelle samtaler med lederen fra hvert dagtilbud vedrørende tilbagemeldingerne. Læringsmodellen skal danne grobund for de fremadrettede tiltag. Resultater for hele området På samtlige undersøgte områder er der arbejdet målrettet, og effekten er høj. Indenfor alle 5 indsatsområder i kontrakten er der målsat og fulgt op. Dagtilbudsrapporten viser, at kontrakten har været retningsgiver for området. Rapporten viser også, at den pædagogiske udvikling forløber stabilt og velunderstøttet af de pædagogiske læreplaner. Der er særdeles gode resultater i Temperaturmålingen, hvor Rebild Kommunes dagtilbud inklusiv dagplejen sammenligner sig med 33 andre kommuner og på alle områder ligger over norm. 21

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003. Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 29-10-2003 Mødedato: 29-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00 17.15 Mødested: B101 #335638/30-10-2003 Dagsorden - 29-10-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 29-09-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 29-09-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:40 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 351 2. Rammeaftaler 2011

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere