REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit 6 3. Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti 7 4. Placering af butik i Bælum 9 5. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og Dagtilbudsrapport 2008 / Fremtidige dagtilbud i Suldrup, Sønderup og Kirketerp Vurdering af børnetal og kapacitet i dagtilbud i Støvring og Skørping Lukning af undersøgelsesklinikken i Øster Hornum Anvendelse af skolebygningerne i Kirketerp Licitationsresultat vedr. Suldrup skole Skolevæsenets kvalitetsrapport for skoleåret Revidering af "Regelsættet for folkeoplysende voksenundervisning" Takstfastsættelse for madservice Beklædningspolitik og købe- versus vaske/lejeordning Orientering Økonomiudvalget 45 Underskriftsside 46 1

3 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets tredje samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg er tidligere udsendt til de respektive udvalg i forbindelse med deres behandling af sagen. Beslutninger herfra fremgår af de enkelte fagudvalgsbehandlinger. For at give et overblik er den samlede økonomivurdering vedlagt som bilag. Udviklingen på driften i forhold til den seneste vurdering kan kort skitseres som følger: 2 Udvalg ØKV 2 (ult. jul) ØKV 3 (ult. sep) Arbejdsmarkedsudvalg -3,0-0,7 Børn og Ungdomsudvalg 19,0 21,7 Kultur og Fritid -1,6-1,6 Sundhedsudvalg 9,4 10,6 Teknik og Miljøudvalg -1,8-6,8 Økonomiudvalg 1,3-6,5 Samlet 23,3 16,7 Merforbrug +/mindreforbrug - I ovenstående tabel er der kun medtaget de seneste to større økonomivurderinger. Årsagen er, at der i vurderingen pr. marts ikke er taget stilling til en midtvejsreguleringen, som senere resulterede i en forøgelse af driftsbudgettet på 12,5 mio. kr. Derfor er der ikke umiddelbart sammenhæng til de to seneste vurderinger. Nedenfor er ændringer beskrevet i hovedtræk. Af bilagsmaterialet er der en nærmere redegørelse for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalg: For arbejdsmarkedsudvalgets område skyldes ændring fra økonomivurdering 2 til 3, at især forbruget til kontanthjælp og sygedagpenge er stigende. Antallet af sygedagpengemodtagere er steget fra 350 sager i uge 30 til 396 sager i uge 44. Mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 250 til 278. Børn og Ungdomsudvalg: På Børn og ungdomsudvalgets område skyldes ændringen hovedsageligt større forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Der er siden sidste økonomivurdering kommet mange regninger for bagudrettede perioder som bevirker at det forventede forbrug resten af året i ØKV 2 har været for lavt i forhold til visitationen. Kultur og Fritid: På Kultur og Fritidsudvalgets område er der kun en marginal udvikling i det samlede forventede regnskabsresultat mellem de 2 økonomivurderinger. Indenfor udvalgets

4 område er der dog sket nogle forskydninger i forbindelse med opstart af fritidsklubberne pr. 1. september, og i forbindelse med flytningen af Ungdomshuset i Skørping Mellem sektor 7 og 8. Sundhedsudvalg: På Sundhedsudvalget skyldes ændringen hovedsageligt stigende udgifter til hjælpemidler, især biler, inkontinens og høreapparater. Der er også en stigning i de visiterede timer både på ældreplejen og bostøtteområdet. Endvidere er der stigning i udgifterne til plejevederlag. Teknik og Miljø: TMs større nettomindreforbrug skyldes primært tre ting. For det første er der på affaldsområdet sket refusion for ca. 2,1 mio. kr. fra Renovest. For det andet forventes der at ske forsikringsudbetaling på 0,8 mio.kr. til Driftsenheden vedr. vandskaden i Endelig for det tredje er der sket en regulær forbrugsopbremsning på udvalgets område. Økonomiudvalg: På Økonomiudvalgets område er der sket en klar forbedring af det forventede regnskabsresultat. Baggrunden er primært de forbrugshæmmende initiativer, men også resultater af andre beslutninger, hvoraf der kan nævnes flytningen af merforbrug på tjenestemandspensioner til driftsområder samt garantien vedr. ejendom i Ravnkilde. Anlæg På anlæg er der forventet et samlet mindre forbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På Økonomiudvalgets møde i september, blev anlæg vurderet til et mindre forbrug på 17 mio. kr. De væsentligste ændringer er at indtægten vedr. salg af jord i Porsborgparken er halveret i 2009, således at den endelige afregning først sker i Samtidig er restbudgettet vedr. kulturcenter Støvring tilført kassen, jf. BY , hvilket reducerer det korrigerede budget med 1,8 mio. kr. Øvrige ændringer er nærmere beskrevet i bilag. Finansiering Vedrørende finansieringen er der i forhold til seneste vurdering forventet merudgifter til landsbyggefonden vedr. Kronhjorten, mens skønnet på renter er lidt forbedret. Samlet set er der således i forhold til den seneste vurdering sket en forbedring af bundlinjen (træk på kassen) på godt 7 mio. kr., således at der forventes et samlet kasseforbrug for 2009 på godt 37,3 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen drøftes Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Forvaltningen oplyser, at der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2009 på netto 1,7 mill. kr. mod forventet i sagsfremstillingen 0,7 mill. kr. 3

5 Begrundelsen herfor er ændrede refusionsregler på sygedagpengeområdet. Forvaltningen målretter og koncentrerer indsatsen omkring sygedagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Taget til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljøudvalget tager økonomivurderingen for eget område til efterretning. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at økonomiopfølgningen tages til efterretning Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og Ungdomsudvalget drøftede økonomivurderingen. Udviklingen er bekymrende på specialundervisnings- og familieområdet. Udvalget vil fortsat have fokus på budgetoverholdelsen på disse områder. Udvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte en analyse af fritidstilbud til elever i vidtgående specialundervisning med henblik på økonomisk optimering af området. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning med de af udvalgene anførte bemærkninger. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Taget til efterretning som indstillet af ØK. 4

6 Bilag: Åben økv3 ultimo september Åben Supplerende bilag til økonomirapport ØK

7 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit J.nr.: Ø10. Sagsnr.: 07/5770 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune indgik i 2007 efter udbud aftale med Danske Bank omkring varetagelse af de daglige penge- og bankforretninger. Som en del af denne aftale blev der stillet en kassekreditmulighed på 50 mio.kr. til rådighed for Rebild Kommune. Jf. sag 3 på ØK s møde den 2. oktober omkring kommunens likviditet og likviditetsbudget for 2010 kunne det konstateres, at der på enkeltdage ultimo hver måned ville være behov for en forøgelse af kreditmuligheden på op til 100 mio.kr. Forvaltningen har sammen med Danske Bank drøftet muligheden for en forøgelse af kassekreditten fra 50 mio.kr. til 100 mio.kr. og Danske Bank har (i overensstemmelse med den oprindelige aftale) tilbudt den ønskede forøgelse på uændrede vilkår. Konkret vil forøgelsen ske i form af et tillæg til den nuværende bankaftale. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at der indgås aftale med Danske Bank om forøgelse af kommunens kassekredit til 100 mio.kr. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Tillæg til aftale om håndtering af daglige Åben bankforbindelser mellem Rebild Kommune og Danske Bank - ØK

8 3. Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 09/13992 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Terndrup Fjernvarme har ved brev af 30. september 2008 ansøgt Rebild Kommune om kommunal garanti for 12,0 mio. kr. Provenuet herfra skulle anvendes dels til at indfri en driftskredit i et pengeinstitut (8,5 mio.kr), dels til at sikre tilstrækkelig likviditet til kommende afdrag på anlægslånene ved Kommunekredit (restgæld 16,9 mio.kr). En kommunal garanti er en forudsætning for at kunne lånoptage ved Kommunekredit også i tilfælde med låneomlægning. Terndrup Fjernvarme blev etableret i Værket synes i fin stand, omend Værket angiver, at det kan blive nødvendigt med udskiftning af halmkedlen om nogle år. Årsagen til ansøgningen er, at Terndrup Fjernvarme ikke har likviditet til afdrag på det oprindelige anlægslån. Med årlige afdrag på 4 mio.kr i 2007, 4,2 mio.kr i 2008 og 4,4 mio.kr er der tale om relativt store afdrag på gælden. Der vil være et markant likviditetspres på Fjernvarmen indtil dette lån indfries endeligt i Samtidig vokser gælden på driftskreditten, da de aktuelle halmpriser presser udgifterne. Den nuværende situation er således uholdbar. Det er imidlertid ikke muligt at give kommunal garanti til driftsudgifter. Derimod er lånet vedr. bygningen af det eksisterende Fjernvarmeværk optaget i På daværende tidspunkt blev det besluttet at optage et 20-årigt lån, mens der var mulighed for at optage lånet med 25-års løbetid. Idag er det muligt at løbetidsforlænge et sådan lån op til 30 år - dvs. at det oprindelige lån kan løbetidsforlænges til I det følgende regnes der dog med en løbetidsforlængelse op til med afdragene på den resterende gæld fordelt ud over de kommende 10 år. Dette vil lette likviditetspresset med hele 3,2 mio.kr om året Det er derfor en mulighed, at det eksisterende anlægslån løbetidsforlænges til 2020, mens det derved opståede provenu/mindre likviditetsforbrug anvendes til nedbringelse - og indfrielse - af den dyre driftskredit. Driftskreditten kan således være indfriet primo Terndrup Fjernvarme har ved møde d. 21. oktober og i efterfølgende brev klargjort, at det er dette scenarie man ønsker at følge og ønsker byrådets tilladelse til. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan fremgangsmåde sikrer den økonomisk mest hensigtsmæssige forvaltning af Terndrup Fjernvarme. Terndrup Fjernvarme ansøger således kommunen om: 1. Godkendelse af at Terndrup Fjernvarme må løbetidsforlænge sit eksisterende lån med restgæld på pt. 16,9 mio.kr med 8 år fra udløb i 2012 til udløb i En kommunal garanti vedrørende ovenstående løbetidsforlængelse, da en sådan er en forudsætning for et lån ved Kommunekredit. 7

9 Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der gives kommunal accept af løbetidsforlængelsen på 8 år. - at der samtidig gives ydes kommunal garanti til det nye lån. Beslutning i Økonomiudvalget den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Godkendt. Bilag: Åben Ansøgning 8

10 4. Placering af butik i Bælum J.nr.: G10. Sagsnr.: 09/4290 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra den 17. september bad på mødet den 15. september 2009 forvaltningen undersøge de tre drøftede placeringer nærmere, samt at tage kontakt til grundejerforeningen ved Elmesvinget. Forvaltningen har både været i kontakt med ejeren af arealet vest for plejehjemmet og grundejerforeningen Prærien. Ejerne af arealet vest for plejehjemmet har tilkendegivet, at de ikke har interesse i at sælge arealet. Grundejerforeningen Prærien har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. en eventuel vejadgangs placering, placering af parkeringspladser, gener for naboerne mv. Forvaltningen har videresendt spørgsmålene til Sten Jensen, som har tilkendegivet, at han ikke umiddelbart vil bruge ressourcer på at få udarbejdet et projekt på arealet, da han som udgangspunkt hellere vil placere butikken på sportspladsen. Der foreligger på den baggrund ikke et endeligt svar fra Grundejerforeningen. Da punktet vedrørende placering af en butik i Bælum har været behandlet politisk flere gange er forholdene nedenstående opsummeret for de tre placeringer: Sportspladsen: Købmandens foretrukne placering. Jorden er kommunalt ejet, men har på møde givet afslag på salg. Det ønskede areal er ca. 50 x 100 meter. Evt. salg skal ske ved udbud. Arealet er byzone offentligt område. Arealet vest for plejehjemmet: Købmanden mener, at arealet ligger udenfor bybilledet, og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren ønsker ikke at sælge. Kræver godkendelse af Miljøcenter Århus pga. vandindvindingsopland og udvidelse af byzone. Arealet er landzone. En placering her vil sløre en fin indsigt til Bælum Mølle. Friarealet ved Elmesvinget Købmanden finder arealet akavet i forhold til bybilledet og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren (grundejerforeningen Prærien) er kontaktet, men har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. eventuelle gener for naboer, tilkørselsforhold m.v. Købmanden har ikke umiddelbart ønsket at bruge ressourcer på at tage stilling til dette. Arealet er byzone omfattet af partiel Byplanvedtægt som fælles friareal. Plangrundlag for alle tre arealer 9

11 For ovenstående placeringer gælder, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag (kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende foroffentlighedsfase), da placeringerne er i strid med principperne i detailhandelsplanlægningen i Kommuneplan 09. For sportspladsen er der udarbejdet et prospekt indeholdende bl.a. en visualisering. Dette er medsendt dagsordenen. Forvaltningen gør opmærksom på, at en butik umiddelbart vil kunne placeres inden for centerafgrænsningen for Bælum. Kort over centerafgrænsningen fra Kommuneplan 2009 er medsendt. Indstilling: Forvaltningen indstiller At ØK træffer beslutning om placeringsmulighed for dagligvarebutikken - enten på én af de tre nævnte placeringer eller inden for centerafgrænsningen. Alternativt at bede købmanden tilvejebringe de ønskede oplysninger vedr. grundejerforeningens areal. Såfremt der peges på en placering uden for centerafgrænsningen indstiller forvaltningen endvidere, At ØK igangsætter opstart af den nødvendige planproces herunder at der udarbejdes og udsendes materiale til en foroffentlighedsfase på 4 uger. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at pege på en placering af dagligvarebutik(ker) på den nuværende sportsplads med bemærkning at hele delarealet (fuld længde langs Vestergade)mellem ældrecenter og skolevej indgår til formålet. Der er ikke hermed taget stilling til den konkrete placering af et fremtidigt byggeri på grunden. - at der iværksættes en planlægningsproces i overensstemmelse hermed. - at det forudsættes at disponeringen ikke udløser krav om yderligere arealer til sports-/idrætsformål eller øvrige kompensationskrav. - at arealet udbydes efter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 10

12 Bilag: Åben Detailhandelsafgrænsning i Bælum - ØK Åben skitesmappe ØK

13 5. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum. J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/11933 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sagen På baggrund af byrådets beslutning om at nedlægge et 14-forbud mod den ansøgte anvendelse som skole af den tidligere sparekassebygning Torvet 3 i Bælum, er der udarbejdet et 1. udkast til lokalplan nr. 241 for hele centerområdet i Bælum. Forbuddet kan som udgangspunkt ikke opretholdes længere end 1 år efter at ansøgningen er modtaget og skal herefter afløses af et forslag til en lokalplan med midlertidige retsvirkninger og senere en godkendt lokalplan, der forhindrer den ansøgte anvendelse som skole. Fristen udløber 5. januar 2010 og lokalplanforslaget skal derfor vedtages i november. Der er taget udgangspunkt i den foretagne afgrænsning af centerområdet i forslaget til kommuneplan 2009 for Rebild kommune. I udkastet lokalplan er det i anvendelsesbestemmelserne ( 3) nærmere præciseret, hvilke anvendelser centerområdet kan indeholde. Der er tale om et 1. udkast og afsnit markeret med "??????" er ikke påbegyndt/færdiggjort. Forvaltningen ønsker dog, at udvalget allerede på dette stade tager stilling til forskellige principielle spørgsmål - jf indstillingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller at afgrænsningen af lokalplanområdet (= centerområdet i kommuneplan 2009 i Bælum) godkendes at der tages stilling til anvendelsesbestemmelserne i 3 at de mulige butiksstørrelser og butiksudbygningsrammerne (jfr. kommuneplan 2009 s rammer) lægges til grund for det videre arbejde Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget: godkender afgrænsningen af lokalplanområdet lægger Kommuneplan 2009 til grund for det videre arbejde med butiksstørrelser og butiksudbygningsrammer finder anvendelsesbestemmelserne i 3 passende, dog med en mindre opblødning af 3.3 Genoptagelse af sagen. I forlængelse af behandlingen af 1. udkast på TMU mødet den har forvaltningen udarbejdet et 2. udkast til lokalplan for centerområdet i Bælum. 12

14 Udkastet tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009 og bestemmelserne her om afgrænsning af centerområdet, anvendelsesmuligheder herunder udbygningsmuligheder for butikker, samt for bebyggelsens omfang m.m. Det er lagt op til, at der i området kan placeres skoler og lignende undervisningsmæssige tilbud og institutioner med max. 40 elever pr. institution. Der er ligeledes fastsat bestemmelser om, at mindre skoler og lignende skal råde over bygninger svarende til et etageareal på mindst 100 m m2/elev samt et udendørs opholdsareal svarende til mindst 250 % af etagearealet. Indstilling: Forvaltningen indstiller at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at det indstillede godkendes, herunder kravene om max. 40 elever pr. institution, et etageareal på mindst 100 m m2 pr. elev samt et udendørs opholdsareal på mindst 250 % af etagearealet. Bertil Mortensen mener, at arealkravene i 3.3 og kravene til udendørsarealer i 8.1 er for restriktive. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med bemærkning i 3.3. om max. 40 elever udgår. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt til fremlæggelse som indstillet af ØK. Bertil Mortensen fastholdt sin tilkendegivelse fra TM. Bilag: Åben 2. udkast til lokalplan - Bilag til TMU

15 6. Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale. J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/1829 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har tidligere (senest den ) taget stilling til en byplanmodel og trafikmodel m.v. i dispositionsplanen for Støvring Ådale. Arbejdet med at udarbejde et udkast til lokalplan nr. 235 er påbegyndt og i den forbindelse ønskes en præcisering af de retningslinjer, som lokalplanforslaget udarbejdes efter. Området syd for den nuværende Kærvej er omfattet af å-beskyttelseslinjen og kan derfor ikke bebygges med mindre beskyttelseslinjen reduceres. Det er Miljøcenter Århus, der er myndighed og en dialog om mulighederne er opstartet.. Afgrænsningen af området bliver - i hovedtræk - som i kommuneplanramme C7 og tilhørende område langs jernbanen. Lokalplanen foreslås opdelt i 4 delområder: A. Området langs jernbanen med stationsforplads B. Randbebyggelsen langs den overordnede vej C. Randbebyggelsen langs vejen til Volsted (Kærvej) D. Åben, høj bebyggelse mod de grønne områder og stien mod øst. I kommuneplanens ramme er beskrevet maksimal bygningshøjde (12m), bebyggelsesprocent (100%) og etageantal (3 etager). Det har i den overordnede plan været en målsætning, at området skal fremstå urbant. Derfor foreslår forvaltningen, at der for delområderne B og C tillige fastlægges minimums bygningshøjde (8m), etageantal (2 etager) og bebyggelsesprocent (90%). Set i lyset af de generelle energi-/klimatiltag er det relevant at indføre krav til bygningernes energiklasse. I Bygningsreglementet, BR08, er der 2 energiklasser, der har et mindre energiforbrug end det almindelige krav i BR08: Energiklasse 1 er den bedst isolerede kategori Energiklasse 2 er en mellemting mellem BR08 s krav og energiklasse 1. Derudover findes der passivhuse og +huse, som i perioder producerer mere energi end der forbruges. Energiklasse 2 forventes at blive mindstekravet i det kommende bygningsreglement (sandsynligvis ultimo 2010) og yderligere krav til energiklasse 1forventes senere (sandsynligvis i 2015). Derfor foreslås det, der stilles krav om mindst energiklasse 2. Langs den overordnede vej foreslås udlagt en facadelinje, som bygningernes facade skal placeres i. Da delområdet B ligger på et markant sted i Støvring, bør Udvalget tillige tage stilling til, om der skal udarbejdes en godkendelsesprocedure for arkitekturen i randbebyggelsen i delområde B, 14

16 om der skal udarbejdes en arkitekturmanual for området, eller om bygningerne skal reguleres vha. lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser. Forvaltningen lægger op til facadelinjer/byggefelter, flade tage, kubistiske former og jordfarveskalaen, hvor mindre bygningsdele kan afvige. Endvidere er der behov for at beskrive/planlægge det offentlige byrum i form af beplantning, belægninger og byinventar m.v., så centerområdet også på dette område fremstår som en helhed. I området syd for Kærvej er der placeret spildevandsanlæg i form af spildevandsledninger, hovedpumpestation samt et regnvandsbassin. Der skal tages stilling til, hvorledes spildevandsanlæggene inddrages i planlægningen af Centerområdet: ved udlægning af eventuelle bufferzoner, sikring af adgangsforhold, arealreservationer til spildevandsanlæg for Centerområdet samt udvidelser mv. af eksisterende anlæg alt således at spildevandsanlægget kan drives med minimum af gener for området. Konkret går der en trykledning gennem området syd for Kærvej. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der arbejdes videre med en reduktion af å-beskyttelseslinjen. - at der arbejdes videre med såvel en max. som en min. grænse for bygningshøjder, etage antal og bebyggelsesprocenter. - at bygningerne i området mindst skal opfylde kravene til energiklasse 2. - at der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen - at der arbejdes videre med en plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale - at fordele og ulemper belyses ved at ændre (flytte) kloakledning m.v. i forhold til at ændre (reducere) bebyggelsen Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljø indstiller det indstillede godkendt, idet der arbejdes både med min. og max grænser, dog nedsættes min. bebyggelsesprocenten til 80 der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen der arbejdes videre med plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale og fordele og ulemper ved at flytte kloakledningen i forhold til at reducere bebyggelsen anmodes forvaltningen om at belyse Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at bygninger energimæssigt skal opfylde den gældende lovgivning Bertil Mortensen og Henrik Christensen finder at byggeri bør overholde lavenergiklasse 1 Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at åbeskyttelseslinjen reduceres Bertil Mortensen ønsker at åbeskyttelseslinjen respekteres. 15

17 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstillingen henhv. flertalsindstillingen fra TM indstilles godkendt. Thorkild Christensen, Mette Busk og Leon Sebbelin tilkendegiver supplerende, at de ønsker, at byggeri i området som minimum efterlever kravene til energiklasse 2. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Et forslag om, at byggeri i området skal efterleve kravene til energiklasse 2 blev bragt til afstemning. For stemte 10 Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Rebildlisten og Fælleslisten Rebild Syd. Imod stemte 14 Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Hverken for eller imod stemte 1 SF. Forslaget var hermed bortfaldet. Hermed var indstillingen henholdsvis flertalsindstillingen fra TM godkendt. Bertil Mortensen tilkendegav at han fastholdt sin tilkendegivelse i TM om byggeri i energiklasse 1. Bilag: Åben Rids over lokalplanområde med konflikter - TMU

18 7. Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2919 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland har den 9. okt. fremsendt skema C (byggeregnskabet) for de 8 almene familieboliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring. Skema C lyder på mio kr. Skema B (efter licitationen) blev godkendt i februar 2008 med en samlet anskaffelsessum på mio kr. - men den reelle pris for byggeriet var mio kr - altså godt en halv mio kr over det maksimale rammebeløb og Boligselskabet accepterede at yde dette tilskud fra selskabets dispositionsfond. Byggeregnskabet viser nu en samlet pris på mio kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,974 mio kr. ift til det godkendte skema B med mio kr. Selskabets bestyrelse har på et møde den godkendt at dække det samlede merforbrug fra dispositionsfonden. Merforbruget får ingen konsekvenser for Kommunen, hverken i form af supplerende indskud eller garantistillelse. Det bemærkes at skema C burde være fremsendt for ca. ½ år siden - men de sidste udbedringer ift ibrugtagningstilladelsen er først blevet gennemført for nylig. Indstilling: Forvaltningen indstiller at skema C godkendes med et samlet beløb på mio kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. 17

19 Bilag: Åben Revisionsprotokol som bilag - Bilag TMU

20 8. Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og 2011 J.nr.: P22. Sagsnr.: 09/10425 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Sundhedspolitik udstikker den overordnede ramme for sundheden i Rebild Kommune med udgangspunkt i specifikke årlige indsatsområder. I 2008 og 2009 var indsatsen målrettet Sundhed på arbejdspladsen og Trivsel og Sundhed for børn 0 16 år. Sundhedsgruppen - med repræsentation fra alle forvaltninger indstiller, at KOST indgår som indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for årene 2010 og Sundhedsgruppen anbefaler, at indsatsområdet er 2-årigt idet der er tale om en stor opgave og bred indsats som skal forankres til yderste led af organisationen. Sundhedsgruppen, som er styregruppe for projektet, anbefaler videre, at indsatsen indledes med udarbejdelse af en generel og overordnet kostpolitik for Rebild Kommune med efterfølgende specifikke indsatser på tværs og i forvaltningerne. Chefgruppen anbefaler Sundhedsgruppens forslag til KOST som sundhedspolitisk indsatsområde godkendt. Der foreligger forslag til tids- og handleplan for indsatsområdet til s godkendelse jf. bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Sundhedspolitisk indsatsområde for årene 2010 og 2011 er KOST. Bilag: Sagens bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 19

21 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at forvaltningens indstilling godkendes. Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Indsatsområde KOST SU

22 9. Dagtilbudsrapport 2008 / 09 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/9399 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I august 2008 godkendte i Rebild, deltagelsen i et partnerskab med 33 andre kommuner vedrørende God kvalitet og Høj faglighed i dagtilbud Det var kommunens hensigt at rette fokus på dialog mellem alle parter og yderligere udvikling af området. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet den første generation af Rebild Kommunes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. I april 2009 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget konceptet for Dagtilbudsrapporten. Rapporten følger Den Kommunale Kvalitetsmodel, som Regeringen og KL har anbefalet i økonomiaftalen for Den skal beskrive status og danne grundlag for fremtidig udvikling på området. Derfor indeholder dagtilbudsrapporten fremadrettede tiltag. De data, der er indsamlet i rapporten koncentrerer sig om kerneydelsen jfv. Dagtilbudsloven 7 og kontrakten 2008/09. Herudover er der indsamlet relevant data, der allerede eksisterer eller som Kommunen har tilsynsforpligtelsen med. Kontraktstatus 2008/09 De pædagogiske læreplaner 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Børnemiljøvurdering (knytter sig til kerneydelsen) Temperaturmålingen juni/juli 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Det pædagogiske tilsyn 2007/08 (knytter sig til kerneydelsen) Sprogvurdering 2008 (knytter sig til kerneydelsen) Skoleudsættere Støttefunktionen Pasningsprocenter Regnskabstal 2008 samt andet relevant talmateriale. Personale sammensætning og forbrug Faktaark Regnskabstal og øvrige talmateriale er opsamlet i et faktaark, der hjælper til at giver overblik for den enkelte institution og for hele området. Læringsmodel Læringsmodellen går ud på, at der under udarbejdelsen af Dagtilbudsrapporten er afholdt individuelle samtaler med lederen fra hvert dagtilbud vedrørende tilbagemeldingerne. Læringsmodellen skal danne grobund for de fremadrettede tiltag. Resultater for hele området På samtlige undersøgte områder er der arbejdet målrettet, og effekten er høj. Indenfor alle 5 indsatsområder i kontrakten er der målsat og fulgt op. Dagtilbudsrapporten viser, at kontrakten har været retningsgiver for området. Rapporten viser også, at den pædagogiske udvikling forløber stabilt og velunderstøttet af de pædagogiske læreplaner. Der er særdeles gode resultater i Temperaturmålingen, hvor Rebild Kommunes dagtilbud inklusiv dagplejen sammenligner sig med 33 andre kommuner og på alle områder ligger over norm. 21

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere