REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit 6 3. Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti 7 4. Placering af butik i Bælum 9 5. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og Dagtilbudsrapport 2008 / Fremtidige dagtilbud i Suldrup, Sønderup og Kirketerp Vurdering af børnetal og kapacitet i dagtilbud i Støvring og Skørping Lukning af undersøgelsesklinikken i Øster Hornum Anvendelse af skolebygningerne i Kirketerp Licitationsresultat vedr. Suldrup skole Skolevæsenets kvalitetsrapport for skoleåret Revidering af "Regelsættet for folkeoplysende voksenundervisning" Takstfastsættelse for madservice Beklædningspolitik og købe- versus vaske/lejeordning Orientering Økonomiudvalget 45 Underskriftsside 46 1

3 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets tredje samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg er tidligere udsendt til de respektive udvalg i forbindelse med deres behandling af sagen. Beslutninger herfra fremgår af de enkelte fagudvalgsbehandlinger. For at give et overblik er den samlede økonomivurdering vedlagt som bilag. Udviklingen på driften i forhold til den seneste vurdering kan kort skitseres som følger: 2 Udvalg ØKV 2 (ult. jul) ØKV 3 (ult. sep) Arbejdsmarkedsudvalg -3,0-0,7 Børn og Ungdomsudvalg 19,0 21,7 Kultur og Fritid -1,6-1,6 Sundhedsudvalg 9,4 10,6 Teknik og Miljøudvalg -1,8-6,8 Økonomiudvalg 1,3-6,5 Samlet 23,3 16,7 Merforbrug +/mindreforbrug - I ovenstående tabel er der kun medtaget de seneste to større økonomivurderinger. Årsagen er, at der i vurderingen pr. marts ikke er taget stilling til en midtvejsreguleringen, som senere resulterede i en forøgelse af driftsbudgettet på 12,5 mio. kr. Derfor er der ikke umiddelbart sammenhæng til de to seneste vurderinger. Nedenfor er ændringer beskrevet i hovedtræk. Af bilagsmaterialet er der en nærmere redegørelse for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalg: For arbejdsmarkedsudvalgets område skyldes ændring fra økonomivurdering 2 til 3, at især forbruget til kontanthjælp og sygedagpenge er stigende. Antallet af sygedagpengemodtagere er steget fra 350 sager i uge 30 til 396 sager i uge 44. Mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 250 til 278. Børn og Ungdomsudvalg: På Børn og ungdomsudvalgets område skyldes ændringen hovedsageligt større forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Der er siden sidste økonomivurdering kommet mange regninger for bagudrettede perioder som bevirker at det forventede forbrug resten af året i ØKV 2 har været for lavt i forhold til visitationen. Kultur og Fritid: På Kultur og Fritidsudvalgets område er der kun en marginal udvikling i det samlede forventede regnskabsresultat mellem de 2 økonomivurderinger. Indenfor udvalgets

4 område er der dog sket nogle forskydninger i forbindelse med opstart af fritidsklubberne pr. 1. september, og i forbindelse med flytningen af Ungdomshuset i Skørping Mellem sektor 7 og 8. Sundhedsudvalg: På Sundhedsudvalget skyldes ændringen hovedsageligt stigende udgifter til hjælpemidler, især biler, inkontinens og høreapparater. Der er også en stigning i de visiterede timer både på ældreplejen og bostøtteområdet. Endvidere er der stigning i udgifterne til plejevederlag. Teknik og Miljø: TMs større nettomindreforbrug skyldes primært tre ting. For det første er der på affaldsområdet sket refusion for ca. 2,1 mio. kr. fra Renovest. For det andet forventes der at ske forsikringsudbetaling på 0,8 mio.kr. til Driftsenheden vedr. vandskaden i Endelig for det tredje er der sket en regulær forbrugsopbremsning på udvalgets område. Økonomiudvalg: På Økonomiudvalgets område er der sket en klar forbedring af det forventede regnskabsresultat. Baggrunden er primært de forbrugshæmmende initiativer, men også resultater af andre beslutninger, hvoraf der kan nævnes flytningen af merforbrug på tjenestemandspensioner til driftsområder samt garantien vedr. ejendom i Ravnkilde. Anlæg På anlæg er der forventet et samlet mindre forbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På Økonomiudvalgets møde i september, blev anlæg vurderet til et mindre forbrug på 17 mio. kr. De væsentligste ændringer er at indtægten vedr. salg af jord i Porsborgparken er halveret i 2009, således at den endelige afregning først sker i Samtidig er restbudgettet vedr. kulturcenter Støvring tilført kassen, jf. BY , hvilket reducerer det korrigerede budget med 1,8 mio. kr. Øvrige ændringer er nærmere beskrevet i bilag. Finansiering Vedrørende finansieringen er der i forhold til seneste vurdering forventet merudgifter til landsbyggefonden vedr. Kronhjorten, mens skønnet på renter er lidt forbedret. Samlet set er der således i forhold til den seneste vurdering sket en forbedring af bundlinjen (træk på kassen) på godt 7 mio. kr., således at der forventes et samlet kasseforbrug for 2009 på godt 37,3 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen drøftes Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Forvaltningen oplyser, at der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2009 på netto 1,7 mill. kr. mod forventet i sagsfremstillingen 0,7 mill. kr. 3

5 Begrundelsen herfor er ændrede refusionsregler på sygedagpengeområdet. Forvaltningen målretter og koncentrerer indsatsen omkring sygedagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Taget til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljøudvalget tager økonomivurderingen for eget område til efterretning. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at økonomiopfølgningen tages til efterretning Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og Ungdomsudvalget drøftede økonomivurderingen. Udviklingen er bekymrende på specialundervisnings- og familieområdet. Udvalget vil fortsat have fokus på budgetoverholdelsen på disse områder. Udvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte en analyse af fritidstilbud til elever i vidtgående specialundervisning med henblik på økonomisk optimering af området. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning med de af udvalgene anførte bemærkninger. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Taget til efterretning som indstillet af ØK. 4

6 Bilag: Åben økv3 ultimo september Åben Supplerende bilag til økonomirapport ØK

7 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit J.nr.: Ø10. Sagsnr.: 07/5770 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune indgik i 2007 efter udbud aftale med Danske Bank omkring varetagelse af de daglige penge- og bankforretninger. Som en del af denne aftale blev der stillet en kassekreditmulighed på 50 mio.kr. til rådighed for Rebild Kommune. Jf. sag 3 på ØK s møde den 2. oktober omkring kommunens likviditet og likviditetsbudget for 2010 kunne det konstateres, at der på enkeltdage ultimo hver måned ville være behov for en forøgelse af kreditmuligheden på op til 100 mio.kr. Forvaltningen har sammen med Danske Bank drøftet muligheden for en forøgelse af kassekreditten fra 50 mio.kr. til 100 mio.kr. og Danske Bank har (i overensstemmelse med den oprindelige aftale) tilbudt den ønskede forøgelse på uændrede vilkår. Konkret vil forøgelsen ske i form af et tillæg til den nuværende bankaftale. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at der indgås aftale med Danske Bank om forøgelse af kommunens kassekredit til 100 mio.kr. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Tillæg til aftale om håndtering af daglige Åben bankforbindelser mellem Rebild Kommune og Danske Bank - ØK

8 3. Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 09/13992 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Terndrup Fjernvarme har ved brev af 30. september 2008 ansøgt Rebild Kommune om kommunal garanti for 12,0 mio. kr. Provenuet herfra skulle anvendes dels til at indfri en driftskredit i et pengeinstitut (8,5 mio.kr), dels til at sikre tilstrækkelig likviditet til kommende afdrag på anlægslånene ved Kommunekredit (restgæld 16,9 mio.kr). En kommunal garanti er en forudsætning for at kunne lånoptage ved Kommunekredit også i tilfælde med låneomlægning. Terndrup Fjernvarme blev etableret i Værket synes i fin stand, omend Værket angiver, at det kan blive nødvendigt med udskiftning af halmkedlen om nogle år. Årsagen til ansøgningen er, at Terndrup Fjernvarme ikke har likviditet til afdrag på det oprindelige anlægslån. Med årlige afdrag på 4 mio.kr i 2007, 4,2 mio.kr i 2008 og 4,4 mio.kr er der tale om relativt store afdrag på gælden. Der vil være et markant likviditetspres på Fjernvarmen indtil dette lån indfries endeligt i Samtidig vokser gælden på driftskreditten, da de aktuelle halmpriser presser udgifterne. Den nuværende situation er således uholdbar. Det er imidlertid ikke muligt at give kommunal garanti til driftsudgifter. Derimod er lånet vedr. bygningen af det eksisterende Fjernvarmeværk optaget i På daværende tidspunkt blev det besluttet at optage et 20-årigt lån, mens der var mulighed for at optage lånet med 25-års løbetid. Idag er det muligt at løbetidsforlænge et sådan lån op til 30 år - dvs. at det oprindelige lån kan løbetidsforlænges til I det følgende regnes der dog med en løbetidsforlængelse op til med afdragene på den resterende gæld fordelt ud over de kommende 10 år. Dette vil lette likviditetspresset med hele 3,2 mio.kr om året Det er derfor en mulighed, at det eksisterende anlægslån løbetidsforlænges til 2020, mens det derved opståede provenu/mindre likviditetsforbrug anvendes til nedbringelse - og indfrielse - af den dyre driftskredit. Driftskreditten kan således være indfriet primo Terndrup Fjernvarme har ved møde d. 21. oktober og i efterfølgende brev klargjort, at det er dette scenarie man ønsker at følge og ønsker byrådets tilladelse til. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan fremgangsmåde sikrer den økonomisk mest hensigtsmæssige forvaltning af Terndrup Fjernvarme. Terndrup Fjernvarme ansøger således kommunen om: 1. Godkendelse af at Terndrup Fjernvarme må løbetidsforlænge sit eksisterende lån med restgæld på pt. 16,9 mio.kr med 8 år fra udløb i 2012 til udløb i En kommunal garanti vedrørende ovenstående løbetidsforlængelse, da en sådan er en forudsætning for et lån ved Kommunekredit. 7

9 Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der gives kommunal accept af løbetidsforlængelsen på 8 år. - at der samtidig gives ydes kommunal garanti til det nye lån. Beslutning i Økonomiudvalget den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Godkendt. Bilag: Åben Ansøgning 8

10 4. Placering af butik i Bælum J.nr.: G10. Sagsnr.: 09/4290 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra den 17. september bad på mødet den 15. september 2009 forvaltningen undersøge de tre drøftede placeringer nærmere, samt at tage kontakt til grundejerforeningen ved Elmesvinget. Forvaltningen har både været i kontakt med ejeren af arealet vest for plejehjemmet og grundejerforeningen Prærien. Ejerne af arealet vest for plejehjemmet har tilkendegivet, at de ikke har interesse i at sælge arealet. Grundejerforeningen Prærien har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. en eventuel vejadgangs placering, placering af parkeringspladser, gener for naboerne mv. Forvaltningen har videresendt spørgsmålene til Sten Jensen, som har tilkendegivet, at han ikke umiddelbart vil bruge ressourcer på at få udarbejdet et projekt på arealet, da han som udgangspunkt hellere vil placere butikken på sportspladsen. Der foreligger på den baggrund ikke et endeligt svar fra Grundejerforeningen. Da punktet vedrørende placering af en butik i Bælum har været behandlet politisk flere gange er forholdene nedenstående opsummeret for de tre placeringer: Sportspladsen: Købmandens foretrukne placering. Jorden er kommunalt ejet, men har på møde givet afslag på salg. Det ønskede areal er ca. 50 x 100 meter. Evt. salg skal ske ved udbud. Arealet er byzone offentligt område. Arealet vest for plejehjemmet: Købmanden mener, at arealet ligger udenfor bybilledet, og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren ønsker ikke at sælge. Kræver godkendelse af Miljøcenter Århus pga. vandindvindingsopland og udvidelse af byzone. Arealet er landzone. En placering her vil sløre en fin indsigt til Bælum Mølle. Friarealet ved Elmesvinget Købmanden finder arealet akavet i forhold til bybilledet og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren (grundejerforeningen Prærien) er kontaktet, men har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. eventuelle gener for naboer, tilkørselsforhold m.v. Købmanden har ikke umiddelbart ønsket at bruge ressourcer på at tage stilling til dette. Arealet er byzone omfattet af partiel Byplanvedtægt som fælles friareal. Plangrundlag for alle tre arealer 9

11 For ovenstående placeringer gælder, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag (kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende foroffentlighedsfase), da placeringerne er i strid med principperne i detailhandelsplanlægningen i Kommuneplan 09. For sportspladsen er der udarbejdet et prospekt indeholdende bl.a. en visualisering. Dette er medsendt dagsordenen. Forvaltningen gør opmærksom på, at en butik umiddelbart vil kunne placeres inden for centerafgrænsningen for Bælum. Kort over centerafgrænsningen fra Kommuneplan 2009 er medsendt. Indstilling: Forvaltningen indstiller At ØK træffer beslutning om placeringsmulighed for dagligvarebutikken - enten på én af de tre nævnte placeringer eller inden for centerafgrænsningen. Alternativt at bede købmanden tilvejebringe de ønskede oplysninger vedr. grundejerforeningens areal. Såfremt der peges på en placering uden for centerafgrænsningen indstiller forvaltningen endvidere, At ØK igangsætter opstart af den nødvendige planproces herunder at der udarbejdes og udsendes materiale til en foroffentlighedsfase på 4 uger. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at pege på en placering af dagligvarebutik(ker) på den nuværende sportsplads med bemærkning at hele delarealet (fuld længde langs Vestergade)mellem ældrecenter og skolevej indgår til formålet. Der er ikke hermed taget stilling til den konkrete placering af et fremtidigt byggeri på grunden. - at der iværksættes en planlægningsproces i overensstemmelse hermed. - at det forudsættes at disponeringen ikke udløser krav om yderligere arealer til sports-/idrætsformål eller øvrige kompensationskrav. - at arealet udbydes efter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 10

12 Bilag: Åben Detailhandelsafgrænsning i Bælum - ØK Åben skitesmappe ØK

13 5. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum. J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/11933 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sagen På baggrund af byrådets beslutning om at nedlægge et 14-forbud mod den ansøgte anvendelse som skole af den tidligere sparekassebygning Torvet 3 i Bælum, er der udarbejdet et 1. udkast til lokalplan nr. 241 for hele centerområdet i Bælum. Forbuddet kan som udgangspunkt ikke opretholdes længere end 1 år efter at ansøgningen er modtaget og skal herefter afløses af et forslag til en lokalplan med midlertidige retsvirkninger og senere en godkendt lokalplan, der forhindrer den ansøgte anvendelse som skole. Fristen udløber 5. januar 2010 og lokalplanforslaget skal derfor vedtages i november. Der er taget udgangspunkt i den foretagne afgrænsning af centerområdet i forslaget til kommuneplan 2009 for Rebild kommune. I udkastet lokalplan er det i anvendelsesbestemmelserne ( 3) nærmere præciseret, hvilke anvendelser centerområdet kan indeholde. Der er tale om et 1. udkast og afsnit markeret med "??????" er ikke påbegyndt/færdiggjort. Forvaltningen ønsker dog, at udvalget allerede på dette stade tager stilling til forskellige principielle spørgsmål - jf indstillingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller at afgrænsningen af lokalplanområdet (= centerområdet i kommuneplan 2009 i Bælum) godkendes at der tages stilling til anvendelsesbestemmelserne i 3 at de mulige butiksstørrelser og butiksudbygningsrammerne (jfr. kommuneplan 2009 s rammer) lægges til grund for det videre arbejde Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget: godkender afgrænsningen af lokalplanområdet lægger Kommuneplan 2009 til grund for det videre arbejde med butiksstørrelser og butiksudbygningsrammer finder anvendelsesbestemmelserne i 3 passende, dog med en mindre opblødning af 3.3 Genoptagelse af sagen. I forlængelse af behandlingen af 1. udkast på TMU mødet den har forvaltningen udarbejdet et 2. udkast til lokalplan for centerområdet i Bælum. 12

14 Udkastet tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009 og bestemmelserne her om afgrænsning af centerområdet, anvendelsesmuligheder herunder udbygningsmuligheder for butikker, samt for bebyggelsens omfang m.m. Det er lagt op til, at der i området kan placeres skoler og lignende undervisningsmæssige tilbud og institutioner med max. 40 elever pr. institution. Der er ligeledes fastsat bestemmelser om, at mindre skoler og lignende skal råde over bygninger svarende til et etageareal på mindst 100 m m2/elev samt et udendørs opholdsareal svarende til mindst 250 % af etagearealet. Indstilling: Forvaltningen indstiller at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at det indstillede godkendes, herunder kravene om max. 40 elever pr. institution, et etageareal på mindst 100 m m2 pr. elev samt et udendørs opholdsareal på mindst 250 % af etagearealet. Bertil Mortensen mener, at arealkravene i 3.3 og kravene til udendørsarealer i 8.1 er for restriktive. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med bemærkning i 3.3. om max. 40 elever udgår. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt til fremlæggelse som indstillet af ØK. Bertil Mortensen fastholdt sin tilkendegivelse fra TM. Bilag: Åben 2. udkast til lokalplan - Bilag til TMU

15 6. Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale. J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/1829 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har tidligere (senest den ) taget stilling til en byplanmodel og trafikmodel m.v. i dispositionsplanen for Støvring Ådale. Arbejdet med at udarbejde et udkast til lokalplan nr. 235 er påbegyndt og i den forbindelse ønskes en præcisering af de retningslinjer, som lokalplanforslaget udarbejdes efter. Området syd for den nuværende Kærvej er omfattet af å-beskyttelseslinjen og kan derfor ikke bebygges med mindre beskyttelseslinjen reduceres. Det er Miljøcenter Århus, der er myndighed og en dialog om mulighederne er opstartet.. Afgrænsningen af området bliver - i hovedtræk - som i kommuneplanramme C7 og tilhørende område langs jernbanen. Lokalplanen foreslås opdelt i 4 delområder: A. Området langs jernbanen med stationsforplads B. Randbebyggelsen langs den overordnede vej C. Randbebyggelsen langs vejen til Volsted (Kærvej) D. Åben, høj bebyggelse mod de grønne områder og stien mod øst. I kommuneplanens ramme er beskrevet maksimal bygningshøjde (12m), bebyggelsesprocent (100%) og etageantal (3 etager). Det har i den overordnede plan været en målsætning, at området skal fremstå urbant. Derfor foreslår forvaltningen, at der for delområderne B og C tillige fastlægges minimums bygningshøjde (8m), etageantal (2 etager) og bebyggelsesprocent (90%). Set i lyset af de generelle energi-/klimatiltag er det relevant at indføre krav til bygningernes energiklasse. I Bygningsreglementet, BR08, er der 2 energiklasser, der har et mindre energiforbrug end det almindelige krav i BR08: Energiklasse 1 er den bedst isolerede kategori Energiklasse 2 er en mellemting mellem BR08 s krav og energiklasse 1. Derudover findes der passivhuse og +huse, som i perioder producerer mere energi end der forbruges. Energiklasse 2 forventes at blive mindstekravet i det kommende bygningsreglement (sandsynligvis ultimo 2010) og yderligere krav til energiklasse 1forventes senere (sandsynligvis i 2015). Derfor foreslås det, der stilles krav om mindst energiklasse 2. Langs den overordnede vej foreslås udlagt en facadelinje, som bygningernes facade skal placeres i. Da delområdet B ligger på et markant sted i Støvring, bør Udvalget tillige tage stilling til, om der skal udarbejdes en godkendelsesprocedure for arkitekturen i randbebyggelsen i delområde B, 14

16 om der skal udarbejdes en arkitekturmanual for området, eller om bygningerne skal reguleres vha. lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser. Forvaltningen lægger op til facadelinjer/byggefelter, flade tage, kubistiske former og jordfarveskalaen, hvor mindre bygningsdele kan afvige. Endvidere er der behov for at beskrive/planlægge det offentlige byrum i form af beplantning, belægninger og byinventar m.v., så centerområdet også på dette område fremstår som en helhed. I området syd for Kærvej er der placeret spildevandsanlæg i form af spildevandsledninger, hovedpumpestation samt et regnvandsbassin. Der skal tages stilling til, hvorledes spildevandsanlæggene inddrages i planlægningen af Centerområdet: ved udlægning af eventuelle bufferzoner, sikring af adgangsforhold, arealreservationer til spildevandsanlæg for Centerområdet samt udvidelser mv. af eksisterende anlæg alt således at spildevandsanlægget kan drives med minimum af gener for området. Konkret går der en trykledning gennem området syd for Kærvej. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der arbejdes videre med en reduktion af å-beskyttelseslinjen. - at der arbejdes videre med såvel en max. som en min. grænse for bygningshøjder, etage antal og bebyggelsesprocenter. - at bygningerne i området mindst skal opfylde kravene til energiklasse 2. - at der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen - at der arbejdes videre med en plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale - at fordele og ulemper belyses ved at ændre (flytte) kloakledning m.v. i forhold til at ændre (reducere) bebyggelsen Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljø indstiller det indstillede godkendt, idet der arbejdes både med min. og max grænser, dog nedsættes min. bebyggelsesprocenten til 80 der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen der arbejdes videre med plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale og fordele og ulemper ved at flytte kloakledningen i forhold til at reducere bebyggelsen anmodes forvaltningen om at belyse Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at bygninger energimæssigt skal opfylde den gældende lovgivning Bertil Mortensen og Henrik Christensen finder at byggeri bør overholde lavenergiklasse 1 Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at åbeskyttelseslinjen reduceres Bertil Mortensen ønsker at åbeskyttelseslinjen respekteres. 15

17 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstillingen henhv. flertalsindstillingen fra TM indstilles godkendt. Thorkild Christensen, Mette Busk og Leon Sebbelin tilkendegiver supplerende, at de ønsker, at byggeri i området som minimum efterlever kravene til energiklasse 2. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Et forslag om, at byggeri i området skal efterleve kravene til energiklasse 2 blev bragt til afstemning. For stemte 10 Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Rebildlisten og Fælleslisten Rebild Syd. Imod stemte 14 Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Hverken for eller imod stemte 1 SF. Forslaget var hermed bortfaldet. Hermed var indstillingen henholdsvis flertalsindstillingen fra TM godkendt. Bertil Mortensen tilkendegav at han fastholdt sin tilkendegivelse i TM om byggeri i energiklasse 1. Bilag: Åben Rids over lokalplanområde med konflikter - TMU

18 7. Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2919 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland har den 9. okt. fremsendt skema C (byggeregnskabet) for de 8 almene familieboliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring. Skema C lyder på mio kr. Skema B (efter licitationen) blev godkendt i februar 2008 med en samlet anskaffelsessum på mio kr. - men den reelle pris for byggeriet var mio kr - altså godt en halv mio kr over det maksimale rammebeløb og Boligselskabet accepterede at yde dette tilskud fra selskabets dispositionsfond. Byggeregnskabet viser nu en samlet pris på mio kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,974 mio kr. ift til det godkendte skema B med mio kr. Selskabets bestyrelse har på et møde den godkendt at dække det samlede merforbrug fra dispositionsfonden. Merforbruget får ingen konsekvenser for Kommunen, hverken i form af supplerende indskud eller garantistillelse. Det bemærkes at skema C burde være fremsendt for ca. ½ år siden - men de sidste udbedringer ift ibrugtagningstilladelsen er først blevet gennemført for nylig. Indstilling: Forvaltningen indstiller at skema C godkendes med et samlet beløb på mio kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. 17

19 Bilag: Åben Revisionsprotokol som bilag - Bilag TMU

20 8. Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og 2011 J.nr.: P22. Sagsnr.: 09/10425 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Sundhedspolitik udstikker den overordnede ramme for sundheden i Rebild Kommune med udgangspunkt i specifikke årlige indsatsområder. I 2008 og 2009 var indsatsen målrettet Sundhed på arbejdspladsen og Trivsel og Sundhed for børn 0 16 år. Sundhedsgruppen - med repræsentation fra alle forvaltninger indstiller, at KOST indgår som indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for årene 2010 og Sundhedsgruppen anbefaler, at indsatsområdet er 2-årigt idet der er tale om en stor opgave og bred indsats som skal forankres til yderste led af organisationen. Sundhedsgruppen, som er styregruppe for projektet, anbefaler videre, at indsatsen indledes med udarbejdelse af en generel og overordnet kostpolitik for Rebild Kommune med efterfølgende specifikke indsatser på tværs og i forvaltningerne. Chefgruppen anbefaler Sundhedsgruppens forslag til KOST som sundhedspolitisk indsatsområde godkendt. Der foreligger forslag til tids- og handleplan for indsatsområdet til s godkendelse jf. bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Sundhedspolitisk indsatsområde for årene 2010 og 2011 er KOST. Bilag: Sagens bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 19

21 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at forvaltningens indstilling godkendes. Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Indsatsområde KOST SU

22 9. Dagtilbudsrapport 2008 / 09 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/9399 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I august 2008 godkendte i Rebild, deltagelsen i et partnerskab med 33 andre kommuner vedrørende God kvalitet og Høj faglighed i dagtilbud Det var kommunens hensigt at rette fokus på dialog mellem alle parter og yderligere udvikling af området. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet den første generation af Rebild Kommunes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. I april 2009 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget konceptet for Dagtilbudsrapporten. Rapporten følger Den Kommunale Kvalitetsmodel, som Regeringen og KL har anbefalet i økonomiaftalen for Den skal beskrive status og danne grundlag for fremtidig udvikling på området. Derfor indeholder dagtilbudsrapporten fremadrettede tiltag. De data, der er indsamlet i rapporten koncentrerer sig om kerneydelsen jfv. Dagtilbudsloven 7 og kontrakten 2008/09. Herudover er der indsamlet relevant data, der allerede eksisterer eller som Kommunen har tilsynsforpligtelsen med. Kontraktstatus 2008/09 De pædagogiske læreplaner 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Børnemiljøvurdering (knytter sig til kerneydelsen) Temperaturmålingen juni/juli 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Det pædagogiske tilsyn 2007/08 (knytter sig til kerneydelsen) Sprogvurdering 2008 (knytter sig til kerneydelsen) Skoleudsættere Støttefunktionen Pasningsprocenter Regnskabstal 2008 samt andet relevant talmateriale. Personale sammensætning og forbrug Faktaark Regnskabstal og øvrige talmateriale er opsamlet i et faktaark, der hjælper til at giver overblik for den enkelte institution og for hele området. Læringsmodel Læringsmodellen går ud på, at der under udarbejdelsen af Dagtilbudsrapporten er afholdt individuelle samtaler med lederen fra hvert dagtilbud vedrørende tilbagemeldingerne. Læringsmodellen skal danne grobund for de fremadrettede tiltag. Resultater for hele området På samtlige undersøgte områder er der arbejdet målrettet, og effekten er høj. Indenfor alle 5 indsatsområder i kontrakten er der målsat og fulgt op. Dagtilbudsrapporten viser, at kontrakten har været retningsgiver for området. Rapporten viser også, at den pædagogiske udvikling forløber stabilt og velunderstøttet af de pædagogiske læreplaner. Der er særdeles gode resultater i Temperaturmålingen, hvor Rebild Kommunes dagtilbud inklusiv dagplejen sammenligner sig med 33 andre kommuner og på alle områder ligger over norm. 21

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:05 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 16:45 Afbud: Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punkt 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:30 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009-817 2. Økonomivurdering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 70 2. Dialogmøder med kontraktområderne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 16:55 Afbud: Børge Olsen Fraværende: Onsdag den 0710 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60 Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober. 2010. Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Status for miljøgodkendelser af landbrug 103 2. Ledelsens evaluering

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

Økonomiudvalget 9. december 2015

Økonomiudvalget 9. december 2015 378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 18:00 Afbud: Solveig V. Værum Fraværende: Onsdag den 12-11- Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere