Indledning Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening Status for kortlægning Indsatsen for grundvand...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand..."

Transkript

1 INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012

2 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning Indsatsen for grundvand Indsatsen for menneskers sundhed Værditabsordningen Oliebranchens miljøpulje Behandling af sager fra kommuner og private Lidt om servicemål Hvordan er ressourcerne brugt Tværgående opgaver Plan og budget for Store jordforureningssager Bilag

3 Indledning Her i Indberetning redegør Region Sjælland for indsatsen i 2012 med hensyn til kortlægning, undersøgelse og oprensning inden for jordforureningsområdet. Indberetningen indeholder også en plan for indsatsen i Den planlagte indsats for 2013 har været i offentlig høring og der er kommet én bemærkning til indsatsplanen. Indberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens cirkulære om indberetninger om jordforurening udarbejdet februar I hvert kapitel er der en henvisning til cirkulærets krav om beskrivelse af indholdet. Der sker også en elektronisk indberetning af oplysninger om jordforurening på de enkelte lokaliteter til Miljøstyrelsen via DK-jord. Regionernes indberetninger samles i en årlig landsdækkende redegørelse til Depotrådet og Miljøministeren. I indberetningen er der redegjort for: Den offentlige indsats med kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforurening opsplittet på indsats overfor grundvand og arealanvendelse Behandling af sager med privat indsats Besvarelse af høringer om byggeri på forurenede grunde og forespørgsler fra ejendomsmæglere om forurening Udviklingstiltag på jordforureningsområdet Strategien for arbejdet med jordforurening Regnskab for 2012 fordelt på en række hovedopgaver Budget og planlagte aktiviteter i

4 En beskrivelse af prioriteringen af den samlede indsats på jordforureningsområdet. Herunder beskrives regionsrådets arbejde med kortlægning, indsatsområder samt områder med følsom anvendelse efter jordforureningslovens 6, tilsyn og påbud samt frivillige oprydninger. Regionens opgave med jordforurening Den overordnede prioritering for regionens indsats for jordforurening er beskrevet i vores strategi fra Den indeholder følgende 8 hovedpunkter: 1. Indsats for grundvandsbeskyttelsen 2. Indsats mod forurening med risiko for indeklima og børneinstitutioner 3. Offentliggørelse af indledende kortlagte lokaliteter 4. Klare principper for prioriteringen og plads til særlige hensyn 5. Service og information 6. Løsninger gennem samarbejde 7. Effektiv opgaveløsning 8. Reduktion af udgifter ved innovation og udvikling Vi har efterfølgende arbejdet ihærdigt med at prioritere grundvandsindsatsen. Indsatsen er målrettet mod at finde og udføre afværgeforanstaltninger overfor de mest grundvandstruende forureninger først. Den opsøgende indsats på sager med arealanvendelseskonflikt (boliger) er som konsekvens heraf prioriteret lavere i nogle år. Der er dog stadig fokus på boligejernes situation i regionen og de lovbundne tidsfrister betyder, at der fortsat bruges en del ressourcer på at overholde disse frister, herunder afklaring af forureningssituationen for boligejere indenfor 1 år. Vi skønner, at hvis samtlige jordforureningsopgaver skal løses, vil det koste 1,9 mia. kr., og det vil tage ca. 50 år at løse opgaverne. Med det store ressourceforbrug og den lange tidshorisont, er det helt afgørende, at vi hele tiden arbejder på at optimere indsatsen med brug af mere effektive metoder. Den offentlige indsats Regionens arbejde med den offentlige indsats består i at opspore de forurenede grunde og håndtere risikoen fra forurening. På hvert kortlægningstrin vurderer vi risikoen og om en eventuel forurening er omfattet af videre offentlig indsats. Omfattet af offentlig indsats er forureninger, der: truer det grundvand, der bruges til drikkevand, eller udgør en risiko for menneskers sundhed enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i fx en bolig eller udgør en risiko ved kontakt med den forurenede jord Den videre indsats består af mere detaljerede undersøgelser, en vurdering af behovet for oprensning samt evt. oprensning. Håndtering af risikoen fra en forurening betyder ikke nødvendigvis, at al forurening fjernes. Derfor vil mange grunde fortsat være kortlagt efter endt offentlig indsats. 3

5 Samlet status for kortlægning af jordforurening Kortlægning af forurening er grundstenen i arbejdet med jordforurening. Kortlægningen sikrer, at der skabes overblik over forureninger i Region Sjælland. Vi bruger overblikket til at prioritere den offentlige indsats og desuden også til at give den rette rådgivning til borgere om jordforurening. I 2012 har Region Sjælland kortlagt: 225 lokaliteter på vidensniveau lokaliteter på vidensniveau 2 26 lokaliteter på både vidensniveau 1 og lokaliteter er udtaget af Opgaverne i forbindelse med den offentlig indsats er tiltagende omkostningstunge, jo længere i forløbet en grund kommer. Heldigvis sorteres en del grunde fra undervejs, enten fordi der ikke findes forurening eller fordi forureningen ikke udgør en trussel. Regionen har en forpligtelse til at kortlægge alle jordforureninger, uanset om forureningerne er omfattet af offentlig indsats eller ej. I figur 1 ses den samlede status for kortlægningen med udgangen af Lokaliserede Oplysninger fra telefon og vejvisere om brancher, hvor der kan have været kilder til jordforurening. Materialet er endnu ikke behandlet. Ofte skal der indsamles yderligere historisk materiale fra f.eks. kommune, lokalhistorisk arkiv inden videre behandling. V1 kortlægning Regionen har vurderet det indsamlede arkivmateriale og evt. suppleret med interview af personer med kendskab til virksomhedens aktiviteter. Regionen vurderer, at der er oplysninger om aktiviteter på lokaliteten, der kan have forårsaget en forurening. V2 kortlægning En forureningsundersøgelse på lokaliteten påviser, at der er en forurening, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko nu eller på sigt. Ved synligt spild eller oplysninger om losseplads kan regionen kortlægge direkte på vidensniveau 2 uden undersøgelse lokaliserede grunde (V0) 2373 V1 kortlagte lokaliteter 2143 V2 kortlagte lokaliteter (incl. V1/V2 kortlagte) Figur 1. Beskrivelse af kortlægningsbegreber og status for udgangen af

6 En stor del af det arbejde regionerne udfører omkring kortlægning fører til, at ejendomme udgår af kortlægning. I det videre arbejde med jordforurening fokuserer vi særligt på vores indsats på de kortlagte ejendomme. Men at en grund udgår af offentlig indsats er også et værdifuldt resultat af regionens indsats, fordi det så er afgjort, at der på den grund ikke er en forurening der er omfattet af offentlig indsats. Der er nu mere end lokaliteter i regionens database. I figur 2 ses en fordeling af alle de sager der fremgår af regionens database pr. 31/ Status Antal Procent fordeling Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet (V0'er) Udgået på historisk grundlag Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, incl. V1/V2 kortlagt) Udgået efter fysisk undersøgelse Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt) Udgået efter oprensning I alt Figur 2. Opgørelse af kortlagte ejendomme i Regions Sjælland Ved udgangen af 2012 er der kortlagt mere end 4500 grunde i Region Sjælland. Det er næsten 125 grunde mere end sidste år. I 2012 udgik desuden 279 lokaliteter af kortlægningen. Antal / Årstal Vidensniveau 1 kortlagte i alt Vidensniveau 2 kortlagte i alt Vidensniveau 1 og 2 kortlagte i alt I alt Figur 3. Opgørelse af kortlagte ejendomme i Regions Sjælland 5

7 Region Sjællands indsats overfor grundvand i 2012 I januar 2012 vedtog Regionsrådet Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Det følger af handlingsplanen, at regionens indsats over for jordforureninger, der truer grundvandet, fremover skal planlægges og gennemføres i samlede geografiske områder. Det vil gøre indsatsen mere effektiv, fordi vi tager stilling til risikoen fra alle grundvandsforureninger i området på én gang. Det sker ud fra af hensyn til den konkrete vandforsyning nu og i fremtiden I handleplanen har regionen formuleret 5 principper for prioritering af grundvandsindsatsen: Indsatsen planlægges i områder Mest godt grundvand for pengene Sårbart grundvand skal beskyttes Lokale hensyn i samarbejdet Plads til akutte sager Naturstyrelsens kortlægningsområder Fælles billede af risiko og indsats Områder med stor drikkevandsindvinding og få forureninger prioriteres før områder med færre forureninger Områder, hvor grundvandet fra naturens hånd er sårbart, prioriteres før områder med bedre naturlig beskyttelse Områder, hvor det er svært at finde nyt godt grundvand til indvinding, prioriteres før områder med reserver af godt grundvand Der afsættes en årlig pulje til sager, hvor en hurtig indsats er afgørende Figur 4. Principperne for prioritering af grundvandsindsatsen. På baggrund af principperne er Region Sjælland nu inddelt i områder i forhold til hvilken prioritet de har i forhold til kortlægningsindsatsen. På figur 5 fremgår kortlægningsområderne i forhold til kortlægningsopgaven. Prioritetsgruppe 1 er den højst prioriterede, mens prioritetsgruppe 5 er den lavest prioriterede. 6

8 Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen Figur 5. Inddeling af kortlægningsområder i prioriteringsgrupper mht. kortlægning. 7

9 Indledende kortlægning Kortlægning på Vidensniveau 1 Første led i indsatsen for at forebygge grundvandsforurening sker allerede ved prioritering af de lokaliteter, vi kun har kendskab til via databasen. Dem vurderer vi på baggrund af viden om lokaliteten som primært er oplysninger om branche og adresse. Ved at prioritere de mest kritiske brancher/aktiviteter sikrer vi, at vi tager fat i lokaliteterne i den rækkefølge der udgør den største risiko for grundvandet. Arbejdet efter grundvandsstrategien i 2012 har ført til, at den oprindelige liste over kritiske brancher/aktiviteter er blevet revideret. Den nye liste angiver hvilke lokaliteter, der skal undersøges først, så en eventuel forurening kan afværges, inden den når at ødelægge grundvandet. Der er i 2012 afsluttet 163 grundvandssager på vidensniveau 1 De mest grundvandstruende brancher/aktiviteter Renserier Overfladebehandling af metal Kemisk industri Garverier Farve- og lakfabrikker Maskinindustri Lakkeri Træimprægnering Gasværker Glasfiberindustri Transformerstationer I 2012 har vi i alt arbejdet med 163 grundvandssager med henblik på at vurdere om sagerne skulle kortlægges på Vidensniveau 1. Af de behandlede sager kortlægges ca. halvdelen og den anden halvdel udgår af kortlægning. De lokaliteter, der er vurderet i 2012 er primært valgt fra grundvandsområderne i Roskilde, da det område er højt prioriteret i grundvandsstrategien. Indledende grundvandsundersøgelser - Kortlægning på Vidensniveau 2 I 2012 har vi igangsat indledende grundvandsundersøgelser på 33 nye lokaliteter med henblik på at afgøre om lokaliteterne er forurenede og derfor skal V2 kortlægges, eller om de skal udgå af kortlægningen. Der er dog samlet set arbejdet med 35 indledende grundvandsundersøgelser i 2012, da opstart og afslutning af sager ikke følger kalenderåret. I 2012 er der afsluttet 19 indledende grundvandssager. Af disse sager er der 2, der fortsætter med offentlig indsats. De resterende er enten fortsat kortlagt uden offentlig indsats eller udgår helt af kortlægningen. Der er i 2012 afsluttet 19 indledende grundvandsundersøgelser De nye indledende grundvandsundersøgelser opstartet i 2012 er som nævnt primært udvalgt i Roskilde-området. Det er navnlig brugen af klorerede opløsningsmidler, der er i fokus. Findes disse eller andre flygtige stoffer, undersøges en evt. risiko for bolig samtidig, men den primære årsag til undersøgelsen er risikoen for grundvandet. 8

10 Videregående indsats af hensyn til grundvandet Regionens videregående indsats sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af den fundne forurening og den trussel den udgør for grundvandet gennemføres der en videregående undersøgelse. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. Alt afhængig af oprensningsmetode kan det blive nødvendigt at etablere en længerevarende periode med drift, hvor regionens indsats er vedligeholdelse af de etablerede oprensningsanlæg. I nogle tilfælde kan regionen vælge ikke at igangsætte oprensning på lokaliteten med det samme. I stedet kan vi etablere en overvågningsperiode, hvor forureningens udbredelse overvåges ved at udtage prøver af grundvandet. Sagsgangen i det videregående forløb ses af figur 6. Figur 6. Sagsgangen i den videregående indsats Af figur 7 ses det, at for både videregående undersøgelser og oprensning er der et større antal aktive sager i året, end der startes nye eller afsluttes sager. Dette skyldes, at den indsats der gennemføres langt henne i oprensningsforløbet er meget kompleks og dyr og derfor forløber over flere år. I 2012 afsluttede vi otte videregående undersøgelser for grundvandet, men kun to af de otte sager er prioriteret til oprensning. Af de øvrige sager er 4 udgået af offentlig indsats og 2 fortsat kortlagt med offentlig indsats. 9

11 Videregående undersøgelser Oprensning Drift Overvågning Nye sager startet 8 Nye sager startet 1 Nye sager startet 1 Nye sager startet 1 Aktive sager 28 Aktive sager 10 Aktive sager 32 Aktive sager 10 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 2 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 0 Indsats afsluttet 4 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 2 Prioriteret til videre indsats 2 Prioriteret til videre indsats 2 Figur 7. Oversigt over sager i den videregående indsats overfor grundvand. De oprensninger, der overgår til drift er i mange tilfælde vandrensningsanlæg, hvor forurenet grundvand pumpes op og renses i et anlæg over jorden. Det skyldes, at forureningen ofte ikke kan graves væk, fordi den er dybtliggende. Anlæggene fjerner typisk ikke forureningen, men sikrer at den ikke spredes yderligere. Den type driftssager skal køre i mange år og står for en væsentlig andel af udgifterne til regionens drift af afværgeanlæg. Gennem de senere år har vi gennemsnitligt etableret et nyt driftsanlæg om året. I bilag 1-4 ses de konkrete sager regionen har arbejdet med af hensyn til grundvandsindsatsen i

12 Regionens indsats for at sikre menneskers sundhed Region Sjællands indsats er også rettet mod forurening på boliggrunde. Den indsats vi laver for at sikre menneskers sundhed sker i forhold til indeklima og kontaktrisiko på boliggrunde. Region Sjælland og de tidligere amter har allerede gjort en stor indsats af hensyn til netop indeklima og kontaktrisiko. Indsatsen for at sikre menneskers sundhed er derfor lavere prioriteret end grundvandsindsatsen. Det betyder, at der ikke udføres en målrettet indsats for at opsøge lokaliteter med indeklima eller kontaktrisiko. Som det forklares herunder gennemfører vi dog stadig både kortlægning, indledende undersøgelser og nuancering af forureningen af hensyn til anvendelsen af bolig/areal. Ligeledes vil vi fortsat gennemføre videregående undersøgelser af hensyn til indeklima og kontaktrisiko for lokaliteter prioriteret på baggrund af grundvandsrisiko, hvis der samtidig er bolig på lokaliteten. Indledende bolig-kortlægning Kortlægning på Vidensniveau 1 Region Sjælland har besluttet at prioritere hjælp til boligejere, der skal sælge eller belåne deres ejendom, men som mangler at få afklaret om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 1 eller udgå af kortlægningen. Der er i 2012 afsluttet 71 boligsager på vidensniveau 1 39 blev kortlagt på vidensniveau 1 32 udgik af kortlægningen Indledende bolig-undersøgelser - Kortlægning på Vidensniveau 2 Boligejere, der har fået deres grund kortlagt på vidensniveau 1 har ret til at få en afklaring for den del af deres grund, som anvendes til boligformål. For at få afklaringen skal boligejeren fremsende en anmodning til regionen om undersøgelse af boligen. Herefter skal regionen indenfor 1 år udføre en undersøgelse, der kan afklare om grunden er forurenet. Antallet af 1 års anmodninger er i 2012 steget med ca. 55 % i forhold til 2011, hvor der kun var 24 anmodninger. Der er dog stadig langt til de næsten 120 anmodninger vi fik i I 2012 modtog Region Sjælland 37 1 års anmodninger I 2012 har vi arbejdet med indledende undersøgelser overfor bolig på 54 lokaliteter. 22 af sagerne er opstartet i På 23 % af de 40 sager, der blev afsluttet i 2012 er ejendommen blevet kortlagt på V2 med videre offentlig indsats. I resten af sagerne er lokaliteten enten udgået af kortlægningen eller kortlagt uden offentlig indsats. 40 sager er afsluttet efter indledende undersøgelse overfor bolig 9 sager er kortlagt med offentlig indsats 11 er kortlagt uden offentlig indsats 16 udgik af kortlægningen 11

13 Nuancering af forurening Når der registreres forurening på boligejendomme, vurderer regionen i hvilket omfang forureningen udgør en risiko for boliganvendelsen. Vurderingen kaldes en nuancering af forureningen. Nuanceringen skal gøre det nemmere for bl.a. långivere at vurdere den risiko de løber ved at give lån i en ejendom og erfaringen er, at ordningen har gjort det nemmere. Regionen har i 2012 nuanceret 47 grunde, fordelt med 20 grunde på Fo og 27 grunde på F2. F0 anvendes typisk ved dybereliggende forureninger, som ikke udgør en risiko for arealanvendelse, samt forureninger under fast belægning. F1 gives typisk ved en kraftig forurening, der ligger dybt samt en lettere forurening i jordoverfladen. F2 gives typisk i sager med kraftigere overfladeforurening og sager med forurening i indeklimaet. Boligerklæringer Når den offentlige indsats på en vidensniveau 2 kortlagt boliggrund er afsluttet, udsteder regionen en såkaldt boligerklæring. Boligerklæringen godtgør, at forureningen er uden betydning for den nuværende anvendelse af grunden til boligformål. Regionen har i 2012 udstedt 7 boligerklæringer Den videregående indsats for at sikre menneskers sundhed Regionens videregående indsats af hensyn til arealanvendelsen sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af den fundne forurening og den trussel den udgør for anvendelsen af arealet, gennemfører vi videregående undersøgelser. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. Sagsgangen i det videregående forløb ses af figur 6 på side 8. Af figur 8 ses det, at den offentlige indsats af hensyn til arealanvendelsen er prioriteret lavt. Der igangsættes hverken nye videregående undersøgelser eller oprensninger. De sager der er aktive er alle sager, der har været startet op før Der er mange aktive driftssager af hensyn til arealanvendelsen. Driftssager af hensyn til arealanvendelsen er typisk etableret, hvor det ikke har været muligt at fjerne forurening, t under en bolig. Her etablerer vi ofte et udluftningssystem, der sikrer, at der ikke trænger forurening op i huset fra jorden. Anlægget fjerner ikke forureningen og de skal vedblive at køre i mange år for til stadighed at sikre, at indeklimaet i boligen er i orden. Det betyder også, at selv om vi ikke etablerer nye anlæg af hensyn til arealanvendelsen, så vil vi fortsat have mange aktive sager. I 2012 opstartede vi drift på 3 nye sager af hensyn til arealanvendelsen. 12

14 Videregående undersøgelser Oprensning Drift Overvågning Nye sager startet 0 Nye sager startet 0 Nye sager startet 1 Nye sager startet 0 Aktive sager 3 Aktive sager 2 Aktive sager 24 Aktive sager 8 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 1 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 0 Indsats afsluttet 1 Indsats afsluttet 1 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 2 Prioriteret til videre indsats 0 Prioriteret til videre indsats 1 Figur 8. Oversigt over sager i den videregående indsats overfor arealanvendelse. I bilag 1-4 ses de konkrete sager regionen har arbejdet med af hensyn til arealanvendelsen i Værditabsordningen særlig indsats for boligejerne Regionen administrerer de midler som hvert år afsættes på finansloven til hhv. undersøgelse og oprensning under værditabsordningen. Værditabsordningens formål er at hjælpe de boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund. Ordningen kan således bruges til at reducere ventetiden på at afgrænse en forurening og/eller fjerne risikoen for anvendelsen til bolig i forhold til, hvis det regionen der skal betale for indsatsen. Værditabsordning i nye undersøgelser er gennemført Aktivitet på 4 sager 52 sager på venteliste Der står 52 sager på venteliste til undersøgelser og eller oprensning efter værditabsordningen. Der er i øjeblikket en kort ventetid på undersøgelser, mens der er års ventetid på oprensning under ordningen. Ventetiden afhænger af den årlige bevilling på finansloven. Af bilag 5 ses lister over de konkrete sager der er arbejdet med i 2012 og ventelisten. 13

15 Oliebranchens Miljøpulje Ordningen med Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev etableret i 1992, med det formål at undersøge og oprense jord- og grundvandsforureninger på lokaliteter, hvor der tidligere har været solgt benzin. De sidste nye undersøgelser under ordningen blev igangsat i Formålet med, at undersøgelser og oprensninger godkendes af regionen er, så der ikke efterlades forurening som er miljø- eller sundhedsskadelig. Dog kan ejendommen godt være blevet kortlagt af hensyn til senere gravearbejde eller jordflytning. Oliebranchens Miljøpulje I 2012 Der blev der afsluttet 5 sager Der mangler 10 sager inden Region Sjællands indsats kan afsluttes Byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Kommunerne udsteder tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændring af arealanvendelsen på forurenede lokaliteter, en såkaldt 8 tilladelse. Tilladelserne skal sendes i høring i regionen for at sikre, at kommunens tilladelse ikke fordyrer en eventuel senere offentlig indsats over for forureningen. Region Sjælland har i 2012 behandlet 75 høringer fra kommunerne 58 af høringer var i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde 17 var i forbindelse med ændring af arealanvendelsen Af figur 9 fremgår udviklingen gennem de sidste 5 år i antallet af sager Region Sjælland behandler. Niveauet for det samlede antal høringer vi har modtaget har været stort set konstant over de seneste 5 år høringer Antal sager Bygge- og anlægsarbejde Ændret arealanvendelse Total Figur 9. Udviklingen i 8 sager over de seneste 5 år. 14

16 Undersøgelse og oprensning udført af private Der gennemføres også undersøgelse eller oprensning, som finansieres af private. Private projekter Regionen har i løbet af 2012 behandlet 186 oplæg og afrapporteringer af historiske undersøgelser, undersøgelser og oprensning indsendt af private Der er flere årsager til at private undersøger og oprenser ejendomme. Det kan f.eks. være fordi køber betinger sig det i forbindelse med en handel af ejendommen eller fordi grundejer ønsker at ændre brugen af arealet. Eller det kan ske, fordi grundejer ønsker at ejendommen ikke længere er omfattet af en kortlægning. Påbud efter jordforureningsloven Kommunerne har muligheden for at udstede påbud om undersøgelse eller oprensning til en forurener, hvis bestemte betingelser er til stede og forureningen enten er konstateret eller sket indenfor bestemte datoer. Kommunerne kan i givet fald udstede påbud om henholdsvis undersøgelse og/eller oprensning efter jordforureningslovens 40/41. Paragrafferne benyttes, hvis der er tale om spild eller uheld. Derudover har kommunerne mulighed for at udstede påbud efter 48, hvis en forurening stammer fra en villaolietank. De 50 påbud regionen har modtaget fordeler sig med 36 udstedt efter 40/41 og 14 efter 48. Påbudssager Regionen har i løbet af 2012 modtaget underretning om 50 påbud De 50 påbud betyder at 28 nye lokaliteter er oprettet i regionens register. 10 af de nye lokaliteter blev oprettet i på baggrund af forureninger fra villaolietanke og 18 blev oprettet på grund af spild fra andre hændelser. De resterende 22 påbud er udstedt på lokaliteter, der allerede er oprettet i regionens register. I figur 10 ses en opgørelse over fordeling på kommuner af 8 sager og frivillige sager vi modtog i 2012 i regionen. Det varierer meget hvor mange sager vi modtager fra den enkelte kommune. Tre kommuner står for 43 % af det samlede antal sager vi behandlede i Det er Slagelse med 18 %, Roskilde med 13 % og Køge med 12 % af det samlede sagstal. 15

17 60 50 Antal sager Frivillige oprensninger Frivillige undersøgelser 8 sager 0 Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Figur 10. Frivillige og 8 sager fordelt på kommune. Tjek på sagsbehandlingstiden - en service I sager om jordforurening, for eksempel ved salg, byggeri eller ændret arealanvendelse er det af stor værdi for borgeren at vide, hvor lang tid der går inden den enkelte sag bliver behandlet. For at følge med i det serviceniveau vi giver borgeren, er der opstillet mål for sagsbehandlingstiden på forskellige typer sager. De konkrete mål og overholdelsen af dem kan ses i bilag 6. 16

18 En regnskabsoversigt over regionsrådets udbetalinger og årsværk på jordforurenings-området i det foregående kalenderår ekskl. Personale-omkostninger specificeret på: a) ledelse og planlægning, b) IT og data, c) borgerrettede opgaver, d) vidensniveau 1 kortlægning e) indledende undersøgelser, f) videregående undersøgelser, g) projektering og etablering af afværgetiltag, h) drift og overvågning, i) tværgående projekter herunder udviklingsprojekter (ekskl. IT), Ressourceanvendelse i 2012 I 2012 har Region Sjælland brugt 32,8 mio. kr. ekskl. lønudgifter samt 37,2 årsværk til jordforureningsområdet. Nedenfor ses fordelingen af de anvendte ressourcer opgjort på de overordnede områder. Regnskab 2012 Årsværk Økonomi mio. kr. a. Ledelse og Planlægning 4,8 1,3 b. IT og data 3,8 2,8 c. Borgerrettede opgaver 9,8 2,1 d. Vidensniveau 1 kortlægning 4,1 1,5 e. Indledende undersøgelser 5,0 3,8 f. Videregående undersøgelser* 2,5 10,7 g. Projektering og etablering af oprensning* 1,4 6 h. Drift og overvågning 3,9 3,4 i. Tværgående opgaver og udviklingsprojekter*,** 1,9 1,2 Sum total 37,2 32,8 * Værditabsordningen og teknologiudviklingsprojekter finansieres af Staten og indgår derfor ikke under udgifter, men kun med årsværk. ** Innovationsprojekt særbevilling på 1 mio. kr. Den samlede ressourceanvendelse i fordeler sig således for 2012 når årsværk er omregnet til kr., svarende til 0,58 mio kr. pr. årsværk og lagt sammen med økonomien: 20 % på kortlægning og indledende undersøgelser 46 % på videregående undersøgelser, oprensning, drift og udvikling 34 % på borgerrettede opgaver, ledelse og IT Det ses i lighed med tidligere, at den største ressourceanvendelse ligger i de videregående aktiviteter. Det har gennem de senere år været et mål at styrke grundvandsindsatsen, så størstedelen af indsatsen sker af hensyn til grundvandet. I figur 11 ses hvordan udviklingen i fordelingen af 17

19 forbrugte midler på videregående undersøgelse og oprensning har været de senere år. I 2012 har vi brug 95% af midlerne på grundvandsrettet indsats og 5% på arealrettet indsats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Grundvand Arealanvendese 30% 20% 10% 0% Figur 11. Den procentvise fordeling af midler brugt på videregående undersøgelse og oprensning opdelt på grundvands- og arealindsats Udgifterne til drift og overvågning udgør alene 10 % af det samlede regnskab. Vi har i de senere år arbejdet intensivt på at reducere udgifterne til den opgave. Mio. Kr. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Samlede udgifter til ordinær drift Tusind kr. Udgifter til ordinær drift pr. anlæg Figur 12. Samlede udgifter til drift og udgifter til drift udregnet pr. anlæg. I figur 12 ses, at der fortsat i 2012 ses en let reduktion i udgifterne, samtidig med at der er kommet 1 nyt anlæg i drift. Omkring 40 % af ressourcerne til jordforurening i Region Sjælland er brugt på den videregående indsats. Det beløber sig i regionens levetid til 115 mio. kr. I figur 13 ses fordelingen af de forbrugte midler på de enkelte kommuner. 18

20 Vi har haft indsats i samtlige kommuner, men da den videregående indsats fordeler sig på forholdsvis få og ofte meget omkostningstunge enkeltsager, er der stor variation på de forbrugte midler i de enkelte kommuner. Det ses meget tydeligt i Holbæk og Guldborgsund kommuner. I Holbæk Kommune er det sagen på Vestergade 3, Tølløse der har kostet mange ressourcer. I Guldborgsund Kommune er sagerne på Platanvej 19, Nykøbing F. og æbleplantage-sagen i Guldborghave, der har stået for en stor andel af de samlede ressourcer. Både Vestergade 3, Tølløse og Platanvej 19, Nykøbing F. er sager, der hver i sær samlet har kostet over 10 mio. kr. og derved fremgår af listen over store forureninger i Region Sjælland (bilag 7). Holbæk Guldborgsund Næstved Greve Faxe Stevns Lolland Lejre Køge Sorø Vordingborg Slagelse Kalundborg Solrød Roskilde Ringsted Odsherred Mio kr. brugt på videregående indsats ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 Figur 13. Fordelingen af ressourcer på den videregående indsats, fordelt på kommuner I de kommende år vil ressourceforbruget i de enkelte kommuner i høj grad afspejle den rækkefølge, der fremgår af strategien for grundvandsindsatsen. Se nærmere på figur 5. 19

21 En beskrivelse af indholdet af tværgående projekter Tværgående projekter Region Sjælland arbejder løbende med at optimere og effektivisere indsatsen omkring jordforureningsopgaver, både på det regionale og nationale plan. I 2012 har regionen arbejdet med 14 tværgående udviklingsopgaver. Vi har selv investeret 1,2 mio. i de tværgående opgaver, hvoraf 1 mio. er en særbevilling der er givet til OPI-satsningen. Derudover har eksterne parter via deres involvering i de opstartede OPI-projekter skudt yderligere 0,7 mio. ind i de tværgående projekter. Videncenter for jordforurening har medfinansieret et af de opstartede OPI-projekter og støttet med 0,2 mio., og derudover har Miljøstyrelsens teknologipulje finansieret projekter om arsen med et tilskud på 0,35 mio. kr. Alt i alt er der investeret 2,5 mio. kr. og omkring 2 årsværk i de tværgående projekter. Projektnavn Immobile stoffer i bekæmpelses-midler anvendt indenfor frugtavl Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager. Kalkstabilisering af forurenet jord (OPI 2011) Prøvetagning af porevand (OPI) 2011) 3D præsentation af feltdata (OPI 2011) Kort beskrivelse af projektet At indsamle viden om anvendelsesmønstre for immobile bekæmpelsesmidler indenfor frugtavl op gennem tiden til i dag. Ud fra denne viden undersøges og vurderes skadevirkningen på jordmiljøet og omfanget heraf. At belyse om der kan optræde reduceret bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager. Dette skal indgå i en risiko-vurdering af om der evt. kan tillades højere forureningskoncentrationer i disse jorder og dermed vurdere omfanget af oprensning på disse lokaliteter. Undersøgelse af udvaskningen af forureningskomponenter fra kalkstabiliseret forurenet jord. Efterprøvning af metode til udtagning af porevandsprøver ved lave porevandsmængder Udvikling af 3D-præsentations-værktøjet til at visualisere feltdata i et 3D-miljø. Eventuelle eksterne samarbejdspartnere Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje Dansk Miljørådgivning Dansk Miljørådgivning Skude og Jakobsen Prioriteringsværktøj til database for afværgeanlæg (OPI 2011) Udvikling af et styrings- og prioriteringsværktøj, hvor driften af de igangværende afværgeanlæg kan vurderes og prioriteres. Rambøll og Orbicon 20

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl.

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl. Indhold 2 Ny deponeringsbekendtgørelse 8 Principiel dom i slaggesagen 13 Kort info 14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger 16 Artikelovervågning 1 09 Jordforurening.info Leder Svært at spå især om fremtiden!

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere