Indledning Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening Status for kortlægning Indsatsen for grundvand...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand..."

Transkript

1 INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012

2 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning Indsatsen for grundvand Indsatsen for menneskers sundhed Værditabsordningen Oliebranchens miljøpulje Behandling af sager fra kommuner og private Lidt om servicemål Hvordan er ressourcerne brugt Tværgående opgaver Plan og budget for Store jordforureningssager Bilag

3 Indledning Her i Indberetning redegør Region Sjælland for indsatsen i 2012 med hensyn til kortlægning, undersøgelse og oprensning inden for jordforureningsområdet. Indberetningen indeholder også en plan for indsatsen i Den planlagte indsats for 2013 har været i offentlig høring og der er kommet én bemærkning til indsatsplanen. Indberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens cirkulære om indberetninger om jordforurening udarbejdet februar I hvert kapitel er der en henvisning til cirkulærets krav om beskrivelse af indholdet. Der sker også en elektronisk indberetning af oplysninger om jordforurening på de enkelte lokaliteter til Miljøstyrelsen via DK-jord. Regionernes indberetninger samles i en årlig landsdækkende redegørelse til Depotrådet og Miljøministeren. I indberetningen er der redegjort for: Den offentlige indsats med kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforurening opsplittet på indsats overfor grundvand og arealanvendelse Behandling af sager med privat indsats Besvarelse af høringer om byggeri på forurenede grunde og forespørgsler fra ejendomsmæglere om forurening Udviklingstiltag på jordforureningsområdet Strategien for arbejdet med jordforurening Regnskab for 2012 fordelt på en række hovedopgaver Budget og planlagte aktiviteter i

4 En beskrivelse af prioriteringen af den samlede indsats på jordforureningsområdet. Herunder beskrives regionsrådets arbejde med kortlægning, indsatsområder samt områder med følsom anvendelse efter jordforureningslovens 6, tilsyn og påbud samt frivillige oprydninger. Regionens opgave med jordforurening Den overordnede prioritering for regionens indsats for jordforurening er beskrevet i vores strategi fra Den indeholder følgende 8 hovedpunkter: 1. Indsats for grundvandsbeskyttelsen 2. Indsats mod forurening med risiko for indeklima og børneinstitutioner 3. Offentliggørelse af indledende kortlagte lokaliteter 4. Klare principper for prioriteringen og plads til særlige hensyn 5. Service og information 6. Løsninger gennem samarbejde 7. Effektiv opgaveløsning 8. Reduktion af udgifter ved innovation og udvikling Vi har efterfølgende arbejdet ihærdigt med at prioritere grundvandsindsatsen. Indsatsen er målrettet mod at finde og udføre afværgeforanstaltninger overfor de mest grundvandstruende forureninger først. Den opsøgende indsats på sager med arealanvendelseskonflikt (boliger) er som konsekvens heraf prioriteret lavere i nogle år. Der er dog stadig fokus på boligejernes situation i regionen og de lovbundne tidsfrister betyder, at der fortsat bruges en del ressourcer på at overholde disse frister, herunder afklaring af forureningssituationen for boligejere indenfor 1 år. Vi skønner, at hvis samtlige jordforureningsopgaver skal løses, vil det koste 1,9 mia. kr., og det vil tage ca. 50 år at løse opgaverne. Med det store ressourceforbrug og den lange tidshorisont, er det helt afgørende, at vi hele tiden arbejder på at optimere indsatsen med brug af mere effektive metoder. Den offentlige indsats Regionens arbejde med den offentlige indsats består i at opspore de forurenede grunde og håndtere risikoen fra forurening. På hvert kortlægningstrin vurderer vi risikoen og om en eventuel forurening er omfattet af videre offentlig indsats. Omfattet af offentlig indsats er forureninger, der: truer det grundvand, der bruges til drikkevand, eller udgør en risiko for menneskers sundhed enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i fx en bolig eller udgør en risiko ved kontakt med den forurenede jord Den videre indsats består af mere detaljerede undersøgelser, en vurdering af behovet for oprensning samt evt. oprensning. Håndtering af risikoen fra en forurening betyder ikke nødvendigvis, at al forurening fjernes. Derfor vil mange grunde fortsat være kortlagt efter endt offentlig indsats. 3

5 Samlet status for kortlægning af jordforurening Kortlægning af forurening er grundstenen i arbejdet med jordforurening. Kortlægningen sikrer, at der skabes overblik over forureninger i Region Sjælland. Vi bruger overblikket til at prioritere den offentlige indsats og desuden også til at give den rette rådgivning til borgere om jordforurening. I 2012 har Region Sjælland kortlagt: 225 lokaliteter på vidensniveau lokaliteter på vidensniveau 2 26 lokaliteter på både vidensniveau 1 og lokaliteter er udtaget af Opgaverne i forbindelse med den offentlig indsats er tiltagende omkostningstunge, jo længere i forløbet en grund kommer. Heldigvis sorteres en del grunde fra undervejs, enten fordi der ikke findes forurening eller fordi forureningen ikke udgør en trussel. Regionen har en forpligtelse til at kortlægge alle jordforureninger, uanset om forureningerne er omfattet af offentlig indsats eller ej. I figur 1 ses den samlede status for kortlægningen med udgangen af Lokaliserede Oplysninger fra telefon og vejvisere om brancher, hvor der kan have været kilder til jordforurening. Materialet er endnu ikke behandlet. Ofte skal der indsamles yderligere historisk materiale fra f.eks. kommune, lokalhistorisk arkiv inden videre behandling. V1 kortlægning Regionen har vurderet det indsamlede arkivmateriale og evt. suppleret med interview af personer med kendskab til virksomhedens aktiviteter. Regionen vurderer, at der er oplysninger om aktiviteter på lokaliteten, der kan have forårsaget en forurening. V2 kortlægning En forureningsundersøgelse på lokaliteten påviser, at der er en forurening, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko nu eller på sigt. Ved synligt spild eller oplysninger om losseplads kan regionen kortlægge direkte på vidensniveau 2 uden undersøgelse lokaliserede grunde (V0) 2373 V1 kortlagte lokaliteter 2143 V2 kortlagte lokaliteter (incl. V1/V2 kortlagte) Figur 1. Beskrivelse af kortlægningsbegreber og status for udgangen af

6 En stor del af det arbejde regionerne udfører omkring kortlægning fører til, at ejendomme udgår af kortlægning. I det videre arbejde med jordforurening fokuserer vi særligt på vores indsats på de kortlagte ejendomme. Men at en grund udgår af offentlig indsats er også et værdifuldt resultat af regionens indsats, fordi det så er afgjort, at der på den grund ikke er en forurening der er omfattet af offentlig indsats. Der er nu mere end lokaliteter i regionens database. I figur 2 ses en fordeling af alle de sager der fremgår af regionens database pr. 31/ Status Antal Procent fordeling Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet (V0'er) Udgået på historisk grundlag Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, incl. V1/V2 kortlagt) Udgået efter fysisk undersøgelse Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt) Udgået efter oprensning I alt Figur 2. Opgørelse af kortlagte ejendomme i Regions Sjælland Ved udgangen af 2012 er der kortlagt mere end 4500 grunde i Region Sjælland. Det er næsten 125 grunde mere end sidste år. I 2012 udgik desuden 279 lokaliteter af kortlægningen. Antal / Årstal Vidensniveau 1 kortlagte i alt Vidensniveau 2 kortlagte i alt Vidensniveau 1 og 2 kortlagte i alt I alt Figur 3. Opgørelse af kortlagte ejendomme i Regions Sjælland 5

7 Region Sjællands indsats overfor grundvand i 2012 I januar 2012 vedtog Regionsrådet Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Det følger af handlingsplanen, at regionens indsats over for jordforureninger, der truer grundvandet, fremover skal planlægges og gennemføres i samlede geografiske områder. Det vil gøre indsatsen mere effektiv, fordi vi tager stilling til risikoen fra alle grundvandsforureninger i området på én gang. Det sker ud fra af hensyn til den konkrete vandforsyning nu og i fremtiden I handleplanen har regionen formuleret 5 principper for prioritering af grundvandsindsatsen: Indsatsen planlægges i områder Mest godt grundvand for pengene Sårbart grundvand skal beskyttes Lokale hensyn i samarbejdet Plads til akutte sager Naturstyrelsens kortlægningsområder Fælles billede af risiko og indsats Områder med stor drikkevandsindvinding og få forureninger prioriteres før områder med færre forureninger Områder, hvor grundvandet fra naturens hånd er sårbart, prioriteres før områder med bedre naturlig beskyttelse Områder, hvor det er svært at finde nyt godt grundvand til indvinding, prioriteres før områder med reserver af godt grundvand Der afsættes en årlig pulje til sager, hvor en hurtig indsats er afgørende Figur 4. Principperne for prioritering af grundvandsindsatsen. På baggrund af principperne er Region Sjælland nu inddelt i områder i forhold til hvilken prioritet de har i forhold til kortlægningsindsatsen. På figur 5 fremgår kortlægningsområderne i forhold til kortlægningsopgaven. Prioritetsgruppe 1 er den højst prioriterede, mens prioritetsgruppe 5 er den lavest prioriterede. 6

8 Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen Figur 5. Inddeling af kortlægningsområder i prioriteringsgrupper mht. kortlægning. 7

9 Indledende kortlægning Kortlægning på Vidensniveau 1 Første led i indsatsen for at forebygge grundvandsforurening sker allerede ved prioritering af de lokaliteter, vi kun har kendskab til via databasen. Dem vurderer vi på baggrund af viden om lokaliteten som primært er oplysninger om branche og adresse. Ved at prioritere de mest kritiske brancher/aktiviteter sikrer vi, at vi tager fat i lokaliteterne i den rækkefølge der udgør den største risiko for grundvandet. Arbejdet efter grundvandsstrategien i 2012 har ført til, at den oprindelige liste over kritiske brancher/aktiviteter er blevet revideret. Den nye liste angiver hvilke lokaliteter, der skal undersøges først, så en eventuel forurening kan afværges, inden den når at ødelægge grundvandet. Der er i 2012 afsluttet 163 grundvandssager på vidensniveau 1 De mest grundvandstruende brancher/aktiviteter Renserier Overfladebehandling af metal Kemisk industri Garverier Farve- og lakfabrikker Maskinindustri Lakkeri Træimprægnering Gasværker Glasfiberindustri Transformerstationer I 2012 har vi i alt arbejdet med 163 grundvandssager med henblik på at vurdere om sagerne skulle kortlægges på Vidensniveau 1. Af de behandlede sager kortlægges ca. halvdelen og den anden halvdel udgår af kortlægning. De lokaliteter, der er vurderet i 2012 er primært valgt fra grundvandsområderne i Roskilde, da det område er højt prioriteret i grundvandsstrategien. Indledende grundvandsundersøgelser - Kortlægning på Vidensniveau 2 I 2012 har vi igangsat indledende grundvandsundersøgelser på 33 nye lokaliteter med henblik på at afgøre om lokaliteterne er forurenede og derfor skal V2 kortlægges, eller om de skal udgå af kortlægningen. Der er dog samlet set arbejdet med 35 indledende grundvandsundersøgelser i 2012, da opstart og afslutning af sager ikke følger kalenderåret. I 2012 er der afsluttet 19 indledende grundvandssager. Af disse sager er der 2, der fortsætter med offentlig indsats. De resterende er enten fortsat kortlagt uden offentlig indsats eller udgår helt af kortlægningen. Der er i 2012 afsluttet 19 indledende grundvandsundersøgelser De nye indledende grundvandsundersøgelser opstartet i 2012 er som nævnt primært udvalgt i Roskilde-området. Det er navnlig brugen af klorerede opløsningsmidler, der er i fokus. Findes disse eller andre flygtige stoffer, undersøges en evt. risiko for bolig samtidig, men den primære årsag til undersøgelsen er risikoen for grundvandet. 8

10 Videregående indsats af hensyn til grundvandet Regionens videregående indsats sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af den fundne forurening og den trussel den udgør for grundvandet gennemføres der en videregående undersøgelse. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. Alt afhængig af oprensningsmetode kan det blive nødvendigt at etablere en længerevarende periode med drift, hvor regionens indsats er vedligeholdelse af de etablerede oprensningsanlæg. I nogle tilfælde kan regionen vælge ikke at igangsætte oprensning på lokaliteten med det samme. I stedet kan vi etablere en overvågningsperiode, hvor forureningens udbredelse overvåges ved at udtage prøver af grundvandet. Sagsgangen i det videregående forløb ses af figur 6. Figur 6. Sagsgangen i den videregående indsats Af figur 7 ses det, at for både videregående undersøgelser og oprensning er der et større antal aktive sager i året, end der startes nye eller afsluttes sager. Dette skyldes, at den indsats der gennemføres langt henne i oprensningsforløbet er meget kompleks og dyr og derfor forløber over flere år. I 2012 afsluttede vi otte videregående undersøgelser for grundvandet, men kun to af de otte sager er prioriteret til oprensning. Af de øvrige sager er 4 udgået af offentlig indsats og 2 fortsat kortlagt med offentlig indsats. 9

11 Videregående undersøgelser Oprensning Drift Overvågning Nye sager startet 8 Nye sager startet 1 Nye sager startet 1 Nye sager startet 1 Aktive sager 28 Aktive sager 10 Aktive sager 32 Aktive sager 10 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 2 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 0 Indsats afsluttet 4 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 2 Prioriteret til videre indsats 2 Prioriteret til videre indsats 2 Figur 7. Oversigt over sager i den videregående indsats overfor grundvand. De oprensninger, der overgår til drift er i mange tilfælde vandrensningsanlæg, hvor forurenet grundvand pumpes op og renses i et anlæg over jorden. Det skyldes, at forureningen ofte ikke kan graves væk, fordi den er dybtliggende. Anlæggene fjerner typisk ikke forureningen, men sikrer at den ikke spredes yderligere. Den type driftssager skal køre i mange år og står for en væsentlig andel af udgifterne til regionens drift af afværgeanlæg. Gennem de senere år har vi gennemsnitligt etableret et nyt driftsanlæg om året. I bilag 1-4 ses de konkrete sager regionen har arbejdet med af hensyn til grundvandsindsatsen i

12 Regionens indsats for at sikre menneskers sundhed Region Sjællands indsats er også rettet mod forurening på boliggrunde. Den indsats vi laver for at sikre menneskers sundhed sker i forhold til indeklima og kontaktrisiko på boliggrunde. Region Sjælland og de tidligere amter har allerede gjort en stor indsats af hensyn til netop indeklima og kontaktrisiko. Indsatsen for at sikre menneskers sundhed er derfor lavere prioriteret end grundvandsindsatsen. Det betyder, at der ikke udføres en målrettet indsats for at opsøge lokaliteter med indeklima eller kontaktrisiko. Som det forklares herunder gennemfører vi dog stadig både kortlægning, indledende undersøgelser og nuancering af forureningen af hensyn til anvendelsen af bolig/areal. Ligeledes vil vi fortsat gennemføre videregående undersøgelser af hensyn til indeklima og kontaktrisiko for lokaliteter prioriteret på baggrund af grundvandsrisiko, hvis der samtidig er bolig på lokaliteten. Indledende bolig-kortlægning Kortlægning på Vidensniveau 1 Region Sjælland har besluttet at prioritere hjælp til boligejere, der skal sælge eller belåne deres ejendom, men som mangler at få afklaret om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 1 eller udgå af kortlægningen. Der er i 2012 afsluttet 71 boligsager på vidensniveau 1 39 blev kortlagt på vidensniveau 1 32 udgik af kortlægningen Indledende bolig-undersøgelser - Kortlægning på Vidensniveau 2 Boligejere, der har fået deres grund kortlagt på vidensniveau 1 har ret til at få en afklaring for den del af deres grund, som anvendes til boligformål. For at få afklaringen skal boligejeren fremsende en anmodning til regionen om undersøgelse af boligen. Herefter skal regionen indenfor 1 år udføre en undersøgelse, der kan afklare om grunden er forurenet. Antallet af 1 års anmodninger er i 2012 steget med ca. 55 % i forhold til 2011, hvor der kun var 24 anmodninger. Der er dog stadig langt til de næsten 120 anmodninger vi fik i I 2012 modtog Region Sjælland 37 1 års anmodninger I 2012 har vi arbejdet med indledende undersøgelser overfor bolig på 54 lokaliteter. 22 af sagerne er opstartet i På 23 % af de 40 sager, der blev afsluttet i 2012 er ejendommen blevet kortlagt på V2 med videre offentlig indsats. I resten af sagerne er lokaliteten enten udgået af kortlægningen eller kortlagt uden offentlig indsats. 40 sager er afsluttet efter indledende undersøgelse overfor bolig 9 sager er kortlagt med offentlig indsats 11 er kortlagt uden offentlig indsats 16 udgik af kortlægningen 11

13 Nuancering af forurening Når der registreres forurening på boligejendomme, vurderer regionen i hvilket omfang forureningen udgør en risiko for boliganvendelsen. Vurderingen kaldes en nuancering af forureningen. Nuanceringen skal gøre det nemmere for bl.a. långivere at vurdere den risiko de løber ved at give lån i en ejendom og erfaringen er, at ordningen har gjort det nemmere. Regionen har i 2012 nuanceret 47 grunde, fordelt med 20 grunde på Fo og 27 grunde på F2. F0 anvendes typisk ved dybereliggende forureninger, som ikke udgør en risiko for arealanvendelse, samt forureninger under fast belægning. F1 gives typisk ved en kraftig forurening, der ligger dybt samt en lettere forurening i jordoverfladen. F2 gives typisk i sager med kraftigere overfladeforurening og sager med forurening i indeklimaet. Boligerklæringer Når den offentlige indsats på en vidensniveau 2 kortlagt boliggrund er afsluttet, udsteder regionen en såkaldt boligerklæring. Boligerklæringen godtgør, at forureningen er uden betydning for den nuværende anvendelse af grunden til boligformål. Regionen har i 2012 udstedt 7 boligerklæringer Den videregående indsats for at sikre menneskers sundhed Regionens videregående indsats af hensyn til arealanvendelsen sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af den fundne forurening og den trussel den udgør for anvendelsen af arealet, gennemfører vi videregående undersøgelser. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. Sagsgangen i det videregående forløb ses af figur 6 på side 8. Af figur 8 ses det, at den offentlige indsats af hensyn til arealanvendelsen er prioriteret lavt. Der igangsættes hverken nye videregående undersøgelser eller oprensninger. De sager der er aktive er alle sager, der har været startet op før Der er mange aktive driftssager af hensyn til arealanvendelsen. Driftssager af hensyn til arealanvendelsen er typisk etableret, hvor det ikke har været muligt at fjerne forurening, t under en bolig. Her etablerer vi ofte et udluftningssystem, der sikrer, at der ikke trænger forurening op i huset fra jorden. Anlægget fjerner ikke forureningen og de skal vedblive at køre i mange år for til stadighed at sikre, at indeklimaet i boligen er i orden. Det betyder også, at selv om vi ikke etablerer nye anlæg af hensyn til arealanvendelsen, så vil vi fortsat have mange aktive sager. I 2012 opstartede vi drift på 3 nye sager af hensyn til arealanvendelsen. 12

14 Videregående undersøgelser Oprensning Drift Overvågning Nye sager startet 0 Nye sager startet 0 Nye sager startet 1 Nye sager startet 0 Aktive sager 3 Aktive sager 2 Aktive sager 24 Aktive sager 8 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 1 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 0 Indsats afsluttet 1 Indsats afsluttet 1 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 2 Prioriteret til videre indsats 0 Prioriteret til videre indsats 1 Figur 8. Oversigt over sager i den videregående indsats overfor arealanvendelse. I bilag 1-4 ses de konkrete sager regionen har arbejdet med af hensyn til arealanvendelsen i Værditabsordningen særlig indsats for boligejerne Regionen administrerer de midler som hvert år afsættes på finansloven til hhv. undersøgelse og oprensning under værditabsordningen. Værditabsordningens formål er at hjælpe de boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund. Ordningen kan således bruges til at reducere ventetiden på at afgrænse en forurening og/eller fjerne risikoen for anvendelsen til bolig i forhold til, hvis det regionen der skal betale for indsatsen. Værditabsordning i nye undersøgelser er gennemført Aktivitet på 4 sager 52 sager på venteliste Der står 52 sager på venteliste til undersøgelser og eller oprensning efter værditabsordningen. Der er i øjeblikket en kort ventetid på undersøgelser, mens der er års ventetid på oprensning under ordningen. Ventetiden afhænger af den årlige bevilling på finansloven. Af bilag 5 ses lister over de konkrete sager der er arbejdet med i 2012 og ventelisten. 13

15 Oliebranchens Miljøpulje Ordningen med Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev etableret i 1992, med det formål at undersøge og oprense jord- og grundvandsforureninger på lokaliteter, hvor der tidligere har været solgt benzin. De sidste nye undersøgelser under ordningen blev igangsat i Formålet med, at undersøgelser og oprensninger godkendes af regionen er, så der ikke efterlades forurening som er miljø- eller sundhedsskadelig. Dog kan ejendommen godt være blevet kortlagt af hensyn til senere gravearbejde eller jordflytning. Oliebranchens Miljøpulje I 2012 Der blev der afsluttet 5 sager Der mangler 10 sager inden Region Sjællands indsats kan afsluttes Byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Kommunerne udsteder tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændring af arealanvendelsen på forurenede lokaliteter, en såkaldt 8 tilladelse. Tilladelserne skal sendes i høring i regionen for at sikre, at kommunens tilladelse ikke fordyrer en eventuel senere offentlig indsats over for forureningen. Region Sjælland har i 2012 behandlet 75 høringer fra kommunerne 58 af høringer var i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde 17 var i forbindelse med ændring af arealanvendelsen Af figur 9 fremgår udviklingen gennem de sidste 5 år i antallet af sager Region Sjælland behandler. Niveauet for det samlede antal høringer vi har modtaget har været stort set konstant over de seneste 5 år høringer Antal sager Bygge- og anlægsarbejde Ændret arealanvendelse Total Figur 9. Udviklingen i 8 sager over de seneste 5 år. 14

16 Undersøgelse og oprensning udført af private Der gennemføres også undersøgelse eller oprensning, som finansieres af private. Private projekter Regionen har i løbet af 2012 behandlet 186 oplæg og afrapporteringer af historiske undersøgelser, undersøgelser og oprensning indsendt af private Der er flere årsager til at private undersøger og oprenser ejendomme. Det kan f.eks. være fordi køber betinger sig det i forbindelse med en handel af ejendommen eller fordi grundejer ønsker at ændre brugen af arealet. Eller det kan ske, fordi grundejer ønsker at ejendommen ikke længere er omfattet af en kortlægning. Påbud efter jordforureningsloven Kommunerne har muligheden for at udstede påbud om undersøgelse eller oprensning til en forurener, hvis bestemte betingelser er til stede og forureningen enten er konstateret eller sket indenfor bestemte datoer. Kommunerne kan i givet fald udstede påbud om henholdsvis undersøgelse og/eller oprensning efter jordforureningslovens 40/41. Paragrafferne benyttes, hvis der er tale om spild eller uheld. Derudover har kommunerne mulighed for at udstede påbud efter 48, hvis en forurening stammer fra en villaolietank. De 50 påbud regionen har modtaget fordeler sig med 36 udstedt efter 40/41 og 14 efter 48. Påbudssager Regionen har i løbet af 2012 modtaget underretning om 50 påbud De 50 påbud betyder at 28 nye lokaliteter er oprettet i regionens register. 10 af de nye lokaliteter blev oprettet i på baggrund af forureninger fra villaolietanke og 18 blev oprettet på grund af spild fra andre hændelser. De resterende 22 påbud er udstedt på lokaliteter, der allerede er oprettet i regionens register. I figur 10 ses en opgørelse over fordeling på kommuner af 8 sager og frivillige sager vi modtog i 2012 i regionen. Det varierer meget hvor mange sager vi modtager fra den enkelte kommune. Tre kommuner står for 43 % af det samlede antal sager vi behandlede i Det er Slagelse med 18 %, Roskilde med 13 % og Køge med 12 % af det samlede sagstal. 15

17 60 50 Antal sager Frivillige oprensninger Frivillige undersøgelser 8 sager 0 Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Figur 10. Frivillige og 8 sager fordelt på kommune. Tjek på sagsbehandlingstiden - en service I sager om jordforurening, for eksempel ved salg, byggeri eller ændret arealanvendelse er det af stor værdi for borgeren at vide, hvor lang tid der går inden den enkelte sag bliver behandlet. For at følge med i det serviceniveau vi giver borgeren, er der opstillet mål for sagsbehandlingstiden på forskellige typer sager. De konkrete mål og overholdelsen af dem kan ses i bilag 6. 16

18 En regnskabsoversigt over regionsrådets udbetalinger og årsværk på jordforurenings-området i det foregående kalenderår ekskl. Personale-omkostninger specificeret på: a) ledelse og planlægning, b) IT og data, c) borgerrettede opgaver, d) vidensniveau 1 kortlægning e) indledende undersøgelser, f) videregående undersøgelser, g) projektering og etablering af afværgetiltag, h) drift og overvågning, i) tværgående projekter herunder udviklingsprojekter (ekskl. IT), Ressourceanvendelse i 2012 I 2012 har Region Sjælland brugt 32,8 mio. kr. ekskl. lønudgifter samt 37,2 årsværk til jordforureningsområdet. Nedenfor ses fordelingen af de anvendte ressourcer opgjort på de overordnede områder. Regnskab 2012 Årsværk Økonomi mio. kr. a. Ledelse og Planlægning 4,8 1,3 b. IT og data 3,8 2,8 c. Borgerrettede opgaver 9,8 2,1 d. Vidensniveau 1 kortlægning 4,1 1,5 e. Indledende undersøgelser 5,0 3,8 f. Videregående undersøgelser* 2,5 10,7 g. Projektering og etablering af oprensning* 1,4 6 h. Drift og overvågning 3,9 3,4 i. Tværgående opgaver og udviklingsprojekter*,** 1,9 1,2 Sum total 37,2 32,8 * Værditabsordningen og teknologiudviklingsprojekter finansieres af Staten og indgår derfor ikke under udgifter, men kun med årsværk. ** Innovationsprojekt særbevilling på 1 mio. kr. Den samlede ressourceanvendelse i fordeler sig således for 2012 når årsværk er omregnet til kr., svarende til 0,58 mio kr. pr. årsværk og lagt sammen med økonomien: 20 % på kortlægning og indledende undersøgelser 46 % på videregående undersøgelser, oprensning, drift og udvikling 34 % på borgerrettede opgaver, ledelse og IT Det ses i lighed med tidligere, at den største ressourceanvendelse ligger i de videregående aktiviteter. Det har gennem de senere år været et mål at styrke grundvandsindsatsen, så størstedelen af indsatsen sker af hensyn til grundvandet. I figur 11 ses hvordan udviklingen i fordelingen af 17

19 forbrugte midler på videregående undersøgelse og oprensning har været de senere år. I 2012 har vi brug 95% af midlerne på grundvandsrettet indsats og 5% på arealrettet indsats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Grundvand Arealanvendese 30% 20% 10% 0% Figur 11. Den procentvise fordeling af midler brugt på videregående undersøgelse og oprensning opdelt på grundvands- og arealindsats Udgifterne til drift og overvågning udgør alene 10 % af det samlede regnskab. Vi har i de senere år arbejdet intensivt på at reducere udgifterne til den opgave. Mio. Kr. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Samlede udgifter til ordinær drift Tusind kr. Udgifter til ordinær drift pr. anlæg Figur 12. Samlede udgifter til drift og udgifter til drift udregnet pr. anlæg. I figur 12 ses, at der fortsat i 2012 ses en let reduktion i udgifterne, samtidig med at der er kommet 1 nyt anlæg i drift. Omkring 40 % af ressourcerne til jordforurening i Region Sjælland er brugt på den videregående indsats. Det beløber sig i regionens levetid til 115 mio. kr. I figur 13 ses fordelingen af de forbrugte midler på de enkelte kommuner. 18

20 Vi har haft indsats i samtlige kommuner, men da den videregående indsats fordeler sig på forholdsvis få og ofte meget omkostningstunge enkeltsager, er der stor variation på de forbrugte midler i de enkelte kommuner. Det ses meget tydeligt i Holbæk og Guldborgsund kommuner. I Holbæk Kommune er det sagen på Vestergade 3, Tølløse der har kostet mange ressourcer. I Guldborgsund Kommune er sagerne på Platanvej 19, Nykøbing F. og æbleplantage-sagen i Guldborghave, der har stået for en stor andel af de samlede ressourcer. Både Vestergade 3, Tølløse og Platanvej 19, Nykøbing F. er sager, der hver i sær samlet har kostet over 10 mio. kr. og derved fremgår af listen over store forureninger i Region Sjælland (bilag 7). Holbæk Guldborgsund Næstved Greve Faxe Stevns Lolland Lejre Køge Sorø Vordingborg Slagelse Kalundborg Solrød Roskilde Ringsted Odsherred Mio kr. brugt på videregående indsats ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 Figur 13. Fordelingen af ressourcer på den videregående indsats, fordelt på kommuner I de kommende år vil ressourceforbruget i de enkelte kommuner i høj grad afspejle den rækkefølge, der fremgår af strategien for grundvandsindsatsen. Se nærmere på figur 5. 19

21 En beskrivelse af indholdet af tværgående projekter Tværgående projekter Region Sjælland arbejder løbende med at optimere og effektivisere indsatsen omkring jordforureningsopgaver, både på det regionale og nationale plan. I 2012 har regionen arbejdet med 14 tværgående udviklingsopgaver. Vi har selv investeret 1,2 mio. i de tværgående opgaver, hvoraf 1 mio. er en særbevilling der er givet til OPI-satsningen. Derudover har eksterne parter via deres involvering i de opstartede OPI-projekter skudt yderligere 0,7 mio. ind i de tværgående projekter. Videncenter for jordforurening har medfinansieret et af de opstartede OPI-projekter og støttet med 0,2 mio., og derudover har Miljøstyrelsens teknologipulje finansieret projekter om arsen med et tilskud på 0,35 mio. kr. Alt i alt er der investeret 2,5 mio. kr. og omkring 2 årsværk i de tværgående projekter. Projektnavn Immobile stoffer i bekæmpelses-midler anvendt indenfor frugtavl Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager. Kalkstabilisering af forurenet jord (OPI 2011) Prøvetagning af porevand (OPI) 2011) 3D præsentation af feltdata (OPI 2011) Kort beskrivelse af projektet At indsamle viden om anvendelsesmønstre for immobile bekæmpelsesmidler indenfor frugtavl op gennem tiden til i dag. Ud fra denne viden undersøges og vurderes skadevirkningen på jordmiljøet og omfanget heraf. At belyse om der kan optræde reduceret bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager. Dette skal indgå i en risiko-vurdering af om der evt. kan tillades højere forureningskoncentrationer i disse jorder og dermed vurdere omfanget af oprensning på disse lokaliteter. Undersøgelse af udvaskningen af forureningskomponenter fra kalkstabiliseret forurenet jord. Efterprøvning af metode til udtagning af porevandsprøver ved lave porevandsmængder Udvikling af 3D-præsentations-værktøjet til at visualisere feltdata i et 3D-miljø. Eventuelle eksterne samarbejdspartnere Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje Dansk Miljørådgivning Dansk Miljørådgivning Skude og Jakobsen Prioriteringsværktøj til database for afværgeanlæg (OPI 2011) Udvikling af et styrings- og prioriteringsværktøj, hvor driften af de igangværende afværgeanlæg kan vurderes og prioriteres. Rambøll og Orbicon 20

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 2008 Titel: Indberetning om Jordforurening 2008 Udgiver: Region Sjælland Natur og Miljø Udgivelsesår: 2009 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-10-1 Udsnit af Kort-

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2017

Forord INDSATSPLAN 2017 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2015 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2010

Indberetning om jordforurening 2010 Indberetning om jordforurening 2010 2 Titel: Indberetning om Jordforurening 2010 Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-13-2 Udsnit af Kort-

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 404 Offentligt Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Tite l: Bilag til redegørelse om jordforurening Re daktion : Depotrådet

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Referenceliste over leverede solcellesystemer

Referenceliste over leverede solcellesystemer Referenceliste over leverede solcellesystemer Flemmingvej 2650 Hvidovre 4,4 kw Lundager 2670 Greve 4,4 kw Tanggårdsvej 2680 Solrød Strand 7,2 kw Mariannevej 2690 Karlslunde 3,92 kw Rønnevej 2791 Dragør

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Vingsted ons. d. 10. marts 2010 Oliebranchens Miljøpulje s opgave er løst Status, erfaringer og perspektiver. v. Civilingeniør Ernst V. H.

Vingsted ons. d. 10. marts 2010 Oliebranchens Miljøpulje s opgave er løst Status, erfaringer og perspektiver. v. Civilingeniør Ernst V. H. Vingsted ons. d. 10. marts 2010 Oliebranchens Miljøpulje s opgave er løst Status, erfaringer og perspektiver v. Civilingeniør Ernst V. H. Lassen Disposition Baggrund for Oliebranchens Miljøpulje (OM) Omkostninger

Læs mere