Indledning Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening Status for kortlægning Indsatsen for grundvand...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand..."

Transkript

1 INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012

2 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning Indsatsen for grundvand Indsatsen for menneskers sundhed Værditabsordningen Oliebranchens miljøpulje Behandling af sager fra kommuner og private Lidt om servicemål Hvordan er ressourcerne brugt Tværgående opgaver Plan og budget for Store jordforureningssager Bilag

3 Indledning Her i Indberetning redegør Region Sjælland for indsatsen i 2012 med hensyn til kortlægning, undersøgelse og oprensning inden for jordforureningsområdet. Indberetningen indeholder også en plan for indsatsen i Den planlagte indsats for 2013 har været i offentlig høring og der er kommet én bemærkning til indsatsplanen. Indberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens cirkulære om indberetninger om jordforurening udarbejdet februar I hvert kapitel er der en henvisning til cirkulærets krav om beskrivelse af indholdet. Der sker også en elektronisk indberetning af oplysninger om jordforurening på de enkelte lokaliteter til Miljøstyrelsen via DK-jord. Regionernes indberetninger samles i en årlig landsdækkende redegørelse til Depotrådet og Miljøministeren. I indberetningen er der redegjort for: Den offentlige indsats med kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforurening opsplittet på indsats overfor grundvand og arealanvendelse Behandling af sager med privat indsats Besvarelse af høringer om byggeri på forurenede grunde og forespørgsler fra ejendomsmæglere om forurening Udviklingstiltag på jordforureningsområdet Strategien for arbejdet med jordforurening Regnskab for 2012 fordelt på en række hovedopgaver Budget og planlagte aktiviteter i

4 En beskrivelse af prioriteringen af den samlede indsats på jordforureningsområdet. Herunder beskrives regionsrådets arbejde med kortlægning, indsatsområder samt områder med følsom anvendelse efter jordforureningslovens 6, tilsyn og påbud samt frivillige oprydninger. Regionens opgave med jordforurening Den overordnede prioritering for regionens indsats for jordforurening er beskrevet i vores strategi fra Den indeholder følgende 8 hovedpunkter: 1. Indsats for grundvandsbeskyttelsen 2. Indsats mod forurening med risiko for indeklima og børneinstitutioner 3. Offentliggørelse af indledende kortlagte lokaliteter 4. Klare principper for prioriteringen og plads til særlige hensyn 5. Service og information 6. Løsninger gennem samarbejde 7. Effektiv opgaveløsning 8. Reduktion af udgifter ved innovation og udvikling Vi har efterfølgende arbejdet ihærdigt med at prioritere grundvandsindsatsen. Indsatsen er målrettet mod at finde og udføre afværgeforanstaltninger overfor de mest grundvandstruende forureninger først. Den opsøgende indsats på sager med arealanvendelseskonflikt (boliger) er som konsekvens heraf prioriteret lavere i nogle år. Der er dog stadig fokus på boligejernes situation i regionen og de lovbundne tidsfrister betyder, at der fortsat bruges en del ressourcer på at overholde disse frister, herunder afklaring af forureningssituationen for boligejere indenfor 1 år. Vi skønner, at hvis samtlige jordforureningsopgaver skal løses, vil det koste 1,9 mia. kr., og det vil tage ca. 50 år at løse opgaverne. Med det store ressourceforbrug og den lange tidshorisont, er det helt afgørende, at vi hele tiden arbejder på at optimere indsatsen med brug af mere effektive metoder. Den offentlige indsats Regionens arbejde med den offentlige indsats består i at opspore de forurenede grunde og håndtere risikoen fra forurening. På hvert kortlægningstrin vurderer vi risikoen og om en eventuel forurening er omfattet af videre offentlig indsats. Omfattet af offentlig indsats er forureninger, der: truer det grundvand, der bruges til drikkevand, eller udgør en risiko for menneskers sundhed enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i fx en bolig eller udgør en risiko ved kontakt med den forurenede jord Den videre indsats består af mere detaljerede undersøgelser, en vurdering af behovet for oprensning samt evt. oprensning. Håndtering af risikoen fra en forurening betyder ikke nødvendigvis, at al forurening fjernes. Derfor vil mange grunde fortsat være kortlagt efter endt offentlig indsats. 3

5 Samlet status for kortlægning af jordforurening Kortlægning af forurening er grundstenen i arbejdet med jordforurening. Kortlægningen sikrer, at der skabes overblik over forureninger i Region Sjælland. Vi bruger overblikket til at prioritere den offentlige indsats og desuden også til at give den rette rådgivning til borgere om jordforurening. I 2012 har Region Sjælland kortlagt: 225 lokaliteter på vidensniveau lokaliteter på vidensniveau 2 26 lokaliteter på både vidensniveau 1 og lokaliteter er udtaget af Opgaverne i forbindelse med den offentlig indsats er tiltagende omkostningstunge, jo længere i forløbet en grund kommer. Heldigvis sorteres en del grunde fra undervejs, enten fordi der ikke findes forurening eller fordi forureningen ikke udgør en trussel. Regionen har en forpligtelse til at kortlægge alle jordforureninger, uanset om forureningerne er omfattet af offentlig indsats eller ej. I figur 1 ses den samlede status for kortlægningen med udgangen af Lokaliserede Oplysninger fra telefon og vejvisere om brancher, hvor der kan have været kilder til jordforurening. Materialet er endnu ikke behandlet. Ofte skal der indsamles yderligere historisk materiale fra f.eks. kommune, lokalhistorisk arkiv inden videre behandling. V1 kortlægning Regionen har vurderet det indsamlede arkivmateriale og evt. suppleret med interview af personer med kendskab til virksomhedens aktiviteter. Regionen vurderer, at der er oplysninger om aktiviteter på lokaliteten, der kan have forårsaget en forurening. V2 kortlægning En forureningsundersøgelse på lokaliteten påviser, at der er en forurening, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko nu eller på sigt. Ved synligt spild eller oplysninger om losseplads kan regionen kortlægge direkte på vidensniveau 2 uden undersøgelse lokaliserede grunde (V0) 2373 V1 kortlagte lokaliteter 2143 V2 kortlagte lokaliteter (incl. V1/V2 kortlagte) Figur 1. Beskrivelse af kortlægningsbegreber og status for udgangen af

6 En stor del af det arbejde regionerne udfører omkring kortlægning fører til, at ejendomme udgår af kortlægning. I det videre arbejde med jordforurening fokuserer vi særligt på vores indsats på de kortlagte ejendomme. Men at en grund udgår af offentlig indsats er også et værdifuldt resultat af regionens indsats, fordi det så er afgjort, at der på den grund ikke er en forurening der er omfattet af offentlig indsats. Der er nu mere end lokaliteter i regionens database. I figur 2 ses en fordeling af alle de sager der fremgår af regionens database pr. 31/ Status Antal Procent fordeling Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet (V0'er) Udgået på historisk grundlag Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, incl. V1/V2 kortlagt) Udgået efter fysisk undersøgelse Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt) Udgået efter oprensning I alt Figur 2. Opgørelse af kortlagte ejendomme i Regions Sjælland Ved udgangen af 2012 er der kortlagt mere end 4500 grunde i Region Sjælland. Det er næsten 125 grunde mere end sidste år. I 2012 udgik desuden 279 lokaliteter af kortlægningen. Antal / Årstal Vidensniveau 1 kortlagte i alt Vidensniveau 2 kortlagte i alt Vidensniveau 1 og 2 kortlagte i alt I alt Figur 3. Opgørelse af kortlagte ejendomme i Regions Sjælland 5

7 Region Sjællands indsats overfor grundvand i 2012 I januar 2012 vedtog Regionsrådet Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Det følger af handlingsplanen, at regionens indsats over for jordforureninger, der truer grundvandet, fremover skal planlægges og gennemføres i samlede geografiske områder. Det vil gøre indsatsen mere effektiv, fordi vi tager stilling til risikoen fra alle grundvandsforureninger i området på én gang. Det sker ud fra af hensyn til den konkrete vandforsyning nu og i fremtiden I handleplanen har regionen formuleret 5 principper for prioritering af grundvandsindsatsen: Indsatsen planlægges i områder Mest godt grundvand for pengene Sårbart grundvand skal beskyttes Lokale hensyn i samarbejdet Plads til akutte sager Naturstyrelsens kortlægningsområder Fælles billede af risiko og indsats Områder med stor drikkevandsindvinding og få forureninger prioriteres før områder med færre forureninger Områder, hvor grundvandet fra naturens hånd er sårbart, prioriteres før områder med bedre naturlig beskyttelse Områder, hvor det er svært at finde nyt godt grundvand til indvinding, prioriteres før områder med reserver af godt grundvand Der afsættes en årlig pulje til sager, hvor en hurtig indsats er afgørende Figur 4. Principperne for prioritering af grundvandsindsatsen. På baggrund af principperne er Region Sjælland nu inddelt i områder i forhold til hvilken prioritet de har i forhold til kortlægningsindsatsen. På figur 5 fremgår kortlægningsområderne i forhold til kortlægningsopgaven. Prioritetsgruppe 1 er den højst prioriterede, mens prioritetsgruppe 5 er den lavest prioriterede. 6

8 Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen Figur 5. Inddeling af kortlægningsområder i prioriteringsgrupper mht. kortlægning. 7

9 Indledende kortlægning Kortlægning på Vidensniveau 1 Første led i indsatsen for at forebygge grundvandsforurening sker allerede ved prioritering af de lokaliteter, vi kun har kendskab til via databasen. Dem vurderer vi på baggrund af viden om lokaliteten som primært er oplysninger om branche og adresse. Ved at prioritere de mest kritiske brancher/aktiviteter sikrer vi, at vi tager fat i lokaliteterne i den rækkefølge der udgør den største risiko for grundvandet. Arbejdet efter grundvandsstrategien i 2012 har ført til, at den oprindelige liste over kritiske brancher/aktiviteter er blevet revideret. Den nye liste angiver hvilke lokaliteter, der skal undersøges først, så en eventuel forurening kan afværges, inden den når at ødelægge grundvandet. Der er i 2012 afsluttet 163 grundvandssager på vidensniveau 1 De mest grundvandstruende brancher/aktiviteter Renserier Overfladebehandling af metal Kemisk industri Garverier Farve- og lakfabrikker Maskinindustri Lakkeri Træimprægnering Gasværker Glasfiberindustri Transformerstationer I 2012 har vi i alt arbejdet med 163 grundvandssager med henblik på at vurdere om sagerne skulle kortlægges på Vidensniveau 1. Af de behandlede sager kortlægges ca. halvdelen og den anden halvdel udgår af kortlægning. De lokaliteter, der er vurderet i 2012 er primært valgt fra grundvandsområderne i Roskilde, da det område er højt prioriteret i grundvandsstrategien. Indledende grundvandsundersøgelser - Kortlægning på Vidensniveau 2 I 2012 har vi igangsat indledende grundvandsundersøgelser på 33 nye lokaliteter med henblik på at afgøre om lokaliteterne er forurenede og derfor skal V2 kortlægges, eller om de skal udgå af kortlægningen. Der er dog samlet set arbejdet med 35 indledende grundvandsundersøgelser i 2012, da opstart og afslutning af sager ikke følger kalenderåret. I 2012 er der afsluttet 19 indledende grundvandssager. Af disse sager er der 2, der fortsætter med offentlig indsats. De resterende er enten fortsat kortlagt uden offentlig indsats eller udgår helt af kortlægningen. Der er i 2012 afsluttet 19 indledende grundvandsundersøgelser De nye indledende grundvandsundersøgelser opstartet i 2012 er som nævnt primært udvalgt i Roskilde-området. Det er navnlig brugen af klorerede opløsningsmidler, der er i fokus. Findes disse eller andre flygtige stoffer, undersøges en evt. risiko for bolig samtidig, men den primære årsag til undersøgelsen er risikoen for grundvandet. 8

10 Videregående indsats af hensyn til grundvandet Regionens videregående indsats sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af den fundne forurening og den trussel den udgør for grundvandet gennemføres der en videregående undersøgelse. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. Alt afhængig af oprensningsmetode kan det blive nødvendigt at etablere en længerevarende periode med drift, hvor regionens indsats er vedligeholdelse af de etablerede oprensningsanlæg. I nogle tilfælde kan regionen vælge ikke at igangsætte oprensning på lokaliteten med det samme. I stedet kan vi etablere en overvågningsperiode, hvor forureningens udbredelse overvåges ved at udtage prøver af grundvandet. Sagsgangen i det videregående forløb ses af figur 6. Figur 6. Sagsgangen i den videregående indsats Af figur 7 ses det, at for både videregående undersøgelser og oprensning er der et større antal aktive sager i året, end der startes nye eller afsluttes sager. Dette skyldes, at den indsats der gennemføres langt henne i oprensningsforløbet er meget kompleks og dyr og derfor forløber over flere år. I 2012 afsluttede vi otte videregående undersøgelser for grundvandet, men kun to af de otte sager er prioriteret til oprensning. Af de øvrige sager er 4 udgået af offentlig indsats og 2 fortsat kortlagt med offentlig indsats. 9

11 Videregående undersøgelser Oprensning Drift Overvågning Nye sager startet 8 Nye sager startet 1 Nye sager startet 1 Nye sager startet 1 Aktive sager 28 Aktive sager 10 Aktive sager 32 Aktive sager 10 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 2 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 0 Indsats afsluttet 4 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 2 Prioriteret til videre indsats 2 Prioriteret til videre indsats 2 Figur 7. Oversigt over sager i den videregående indsats overfor grundvand. De oprensninger, der overgår til drift er i mange tilfælde vandrensningsanlæg, hvor forurenet grundvand pumpes op og renses i et anlæg over jorden. Det skyldes, at forureningen ofte ikke kan graves væk, fordi den er dybtliggende. Anlæggene fjerner typisk ikke forureningen, men sikrer at den ikke spredes yderligere. Den type driftssager skal køre i mange år og står for en væsentlig andel af udgifterne til regionens drift af afværgeanlæg. Gennem de senere år har vi gennemsnitligt etableret et nyt driftsanlæg om året. I bilag 1-4 ses de konkrete sager regionen har arbejdet med af hensyn til grundvandsindsatsen i

12 Regionens indsats for at sikre menneskers sundhed Region Sjællands indsats er også rettet mod forurening på boliggrunde. Den indsats vi laver for at sikre menneskers sundhed sker i forhold til indeklima og kontaktrisiko på boliggrunde. Region Sjælland og de tidligere amter har allerede gjort en stor indsats af hensyn til netop indeklima og kontaktrisiko. Indsatsen for at sikre menneskers sundhed er derfor lavere prioriteret end grundvandsindsatsen. Det betyder, at der ikke udføres en målrettet indsats for at opsøge lokaliteter med indeklima eller kontaktrisiko. Som det forklares herunder gennemfører vi dog stadig både kortlægning, indledende undersøgelser og nuancering af forureningen af hensyn til anvendelsen af bolig/areal. Ligeledes vil vi fortsat gennemføre videregående undersøgelser af hensyn til indeklima og kontaktrisiko for lokaliteter prioriteret på baggrund af grundvandsrisiko, hvis der samtidig er bolig på lokaliteten. Indledende bolig-kortlægning Kortlægning på Vidensniveau 1 Region Sjælland har besluttet at prioritere hjælp til boligejere, der skal sælge eller belåne deres ejendom, men som mangler at få afklaret om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 1 eller udgå af kortlægningen. Der er i 2012 afsluttet 71 boligsager på vidensniveau 1 39 blev kortlagt på vidensniveau 1 32 udgik af kortlægningen Indledende bolig-undersøgelser - Kortlægning på Vidensniveau 2 Boligejere, der har fået deres grund kortlagt på vidensniveau 1 har ret til at få en afklaring for den del af deres grund, som anvendes til boligformål. For at få afklaringen skal boligejeren fremsende en anmodning til regionen om undersøgelse af boligen. Herefter skal regionen indenfor 1 år udføre en undersøgelse, der kan afklare om grunden er forurenet. Antallet af 1 års anmodninger er i 2012 steget med ca. 55 % i forhold til 2011, hvor der kun var 24 anmodninger. Der er dog stadig langt til de næsten 120 anmodninger vi fik i I 2012 modtog Region Sjælland 37 1 års anmodninger I 2012 har vi arbejdet med indledende undersøgelser overfor bolig på 54 lokaliteter. 22 af sagerne er opstartet i På 23 % af de 40 sager, der blev afsluttet i 2012 er ejendommen blevet kortlagt på V2 med videre offentlig indsats. I resten af sagerne er lokaliteten enten udgået af kortlægningen eller kortlagt uden offentlig indsats. 40 sager er afsluttet efter indledende undersøgelse overfor bolig 9 sager er kortlagt med offentlig indsats 11 er kortlagt uden offentlig indsats 16 udgik af kortlægningen 11

13 Nuancering af forurening Når der registreres forurening på boligejendomme, vurderer regionen i hvilket omfang forureningen udgør en risiko for boliganvendelsen. Vurderingen kaldes en nuancering af forureningen. Nuanceringen skal gøre det nemmere for bl.a. långivere at vurdere den risiko de løber ved at give lån i en ejendom og erfaringen er, at ordningen har gjort det nemmere. Regionen har i 2012 nuanceret 47 grunde, fordelt med 20 grunde på Fo og 27 grunde på F2. F0 anvendes typisk ved dybereliggende forureninger, som ikke udgør en risiko for arealanvendelse, samt forureninger under fast belægning. F1 gives typisk ved en kraftig forurening, der ligger dybt samt en lettere forurening i jordoverfladen. F2 gives typisk i sager med kraftigere overfladeforurening og sager med forurening i indeklimaet. Boligerklæringer Når den offentlige indsats på en vidensniveau 2 kortlagt boliggrund er afsluttet, udsteder regionen en såkaldt boligerklæring. Boligerklæringen godtgør, at forureningen er uden betydning for den nuværende anvendelse af grunden til boligformål. Regionen har i 2012 udstedt 7 boligerklæringer Den videregående indsats for at sikre menneskers sundhed Regionens videregående indsats af hensyn til arealanvendelsen sker på lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). For at klarlægge omfanget af den fundne forurening og den trussel den udgør for anvendelsen af arealet, gennemfører vi videregående undersøgelser. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel oprensning og metoden for denne oprensning. Sagsgangen i det videregående forløb ses af figur 6 på side 8. Af figur 8 ses det, at den offentlige indsats af hensyn til arealanvendelsen er prioriteret lavt. Der igangsættes hverken nye videregående undersøgelser eller oprensninger. De sager der er aktive er alle sager, der har været startet op før Der er mange aktive driftssager af hensyn til arealanvendelsen. Driftssager af hensyn til arealanvendelsen er typisk etableret, hvor det ikke har været muligt at fjerne forurening, t under en bolig. Her etablerer vi ofte et udluftningssystem, der sikrer, at der ikke trænger forurening op i huset fra jorden. Anlægget fjerner ikke forureningen og de skal vedblive at køre i mange år for til stadighed at sikre, at indeklimaet i boligen er i orden. Det betyder også, at selv om vi ikke etablerer nye anlæg af hensyn til arealanvendelsen, så vil vi fortsat have mange aktive sager. I 2012 opstartede vi drift på 3 nye sager af hensyn til arealanvendelsen. 12

14 Videregående undersøgelser Oprensning Drift Overvågning Nye sager startet 0 Nye sager startet 0 Nye sager startet 1 Nye sager startet 0 Aktive sager 3 Aktive sager 2 Aktive sager 24 Aktive sager 8 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 1 Kortlagt; offentlig indsats udskudt 0 Indsats afsluttet 1 Indsats afsluttet 1 Indsats afsluttet 0 Indsats afsluttet 2 Prioriteret til videre indsats 0 Prioriteret til videre indsats 1 Figur 8. Oversigt over sager i den videregående indsats overfor arealanvendelse. I bilag 1-4 ses de konkrete sager regionen har arbejdet med af hensyn til arealanvendelsen i Værditabsordningen særlig indsats for boligejerne Regionen administrerer de midler som hvert år afsættes på finansloven til hhv. undersøgelse og oprensning under værditabsordningen. Værditabsordningens formål er at hjælpe de boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund. Ordningen kan således bruges til at reducere ventetiden på at afgrænse en forurening og/eller fjerne risikoen for anvendelsen til bolig i forhold til, hvis det regionen der skal betale for indsatsen. Værditabsordning i nye undersøgelser er gennemført Aktivitet på 4 sager 52 sager på venteliste Der står 52 sager på venteliste til undersøgelser og eller oprensning efter værditabsordningen. Der er i øjeblikket en kort ventetid på undersøgelser, mens der er års ventetid på oprensning under ordningen. Ventetiden afhænger af den årlige bevilling på finansloven. Af bilag 5 ses lister over de konkrete sager der er arbejdet med i 2012 og ventelisten. 13

15 Oliebranchens Miljøpulje Ordningen med Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev etableret i 1992, med det formål at undersøge og oprense jord- og grundvandsforureninger på lokaliteter, hvor der tidligere har været solgt benzin. De sidste nye undersøgelser under ordningen blev igangsat i Formålet med, at undersøgelser og oprensninger godkendes af regionen er, så der ikke efterlades forurening som er miljø- eller sundhedsskadelig. Dog kan ejendommen godt være blevet kortlagt af hensyn til senere gravearbejde eller jordflytning. Oliebranchens Miljøpulje I 2012 Der blev der afsluttet 5 sager Der mangler 10 sager inden Region Sjællands indsats kan afsluttes Byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Kommunerne udsteder tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændring af arealanvendelsen på forurenede lokaliteter, en såkaldt 8 tilladelse. Tilladelserne skal sendes i høring i regionen for at sikre, at kommunens tilladelse ikke fordyrer en eventuel senere offentlig indsats over for forureningen. Region Sjælland har i 2012 behandlet 75 høringer fra kommunerne 58 af høringer var i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde 17 var i forbindelse med ændring af arealanvendelsen Af figur 9 fremgår udviklingen gennem de sidste 5 år i antallet af sager Region Sjælland behandler. Niveauet for det samlede antal høringer vi har modtaget har været stort set konstant over de seneste 5 år høringer Antal sager Bygge- og anlægsarbejde Ændret arealanvendelse Total Figur 9. Udviklingen i 8 sager over de seneste 5 år. 14

16 Undersøgelse og oprensning udført af private Der gennemføres også undersøgelse eller oprensning, som finansieres af private. Private projekter Regionen har i løbet af 2012 behandlet 186 oplæg og afrapporteringer af historiske undersøgelser, undersøgelser og oprensning indsendt af private Der er flere årsager til at private undersøger og oprenser ejendomme. Det kan f.eks. være fordi køber betinger sig det i forbindelse med en handel af ejendommen eller fordi grundejer ønsker at ændre brugen af arealet. Eller det kan ske, fordi grundejer ønsker at ejendommen ikke længere er omfattet af en kortlægning. Påbud efter jordforureningsloven Kommunerne har muligheden for at udstede påbud om undersøgelse eller oprensning til en forurener, hvis bestemte betingelser er til stede og forureningen enten er konstateret eller sket indenfor bestemte datoer. Kommunerne kan i givet fald udstede påbud om henholdsvis undersøgelse og/eller oprensning efter jordforureningslovens 40/41. Paragrafferne benyttes, hvis der er tale om spild eller uheld. Derudover har kommunerne mulighed for at udstede påbud efter 48, hvis en forurening stammer fra en villaolietank. De 50 påbud regionen har modtaget fordeler sig med 36 udstedt efter 40/41 og 14 efter 48. Påbudssager Regionen har i løbet af 2012 modtaget underretning om 50 påbud De 50 påbud betyder at 28 nye lokaliteter er oprettet i regionens register. 10 af de nye lokaliteter blev oprettet i på baggrund af forureninger fra villaolietanke og 18 blev oprettet på grund af spild fra andre hændelser. De resterende 22 påbud er udstedt på lokaliteter, der allerede er oprettet i regionens register. I figur 10 ses en opgørelse over fordeling på kommuner af 8 sager og frivillige sager vi modtog i 2012 i regionen. Det varierer meget hvor mange sager vi modtager fra den enkelte kommune. Tre kommuner står for 43 % af det samlede antal sager vi behandlede i Det er Slagelse med 18 %, Roskilde med 13 % og Køge med 12 % af det samlede sagstal. 15

17 60 50 Antal sager Frivillige oprensninger Frivillige undersøgelser 8 sager 0 Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Figur 10. Frivillige og 8 sager fordelt på kommune. Tjek på sagsbehandlingstiden - en service I sager om jordforurening, for eksempel ved salg, byggeri eller ændret arealanvendelse er det af stor værdi for borgeren at vide, hvor lang tid der går inden den enkelte sag bliver behandlet. For at følge med i det serviceniveau vi giver borgeren, er der opstillet mål for sagsbehandlingstiden på forskellige typer sager. De konkrete mål og overholdelsen af dem kan ses i bilag 6. 16

18 En regnskabsoversigt over regionsrådets udbetalinger og årsværk på jordforurenings-området i det foregående kalenderår ekskl. Personale-omkostninger specificeret på: a) ledelse og planlægning, b) IT og data, c) borgerrettede opgaver, d) vidensniveau 1 kortlægning e) indledende undersøgelser, f) videregående undersøgelser, g) projektering og etablering af afværgetiltag, h) drift og overvågning, i) tværgående projekter herunder udviklingsprojekter (ekskl. IT), Ressourceanvendelse i 2012 I 2012 har Region Sjælland brugt 32,8 mio. kr. ekskl. lønudgifter samt 37,2 årsværk til jordforureningsområdet. Nedenfor ses fordelingen af de anvendte ressourcer opgjort på de overordnede områder. Regnskab 2012 Årsværk Økonomi mio. kr. a. Ledelse og Planlægning 4,8 1,3 b. IT og data 3,8 2,8 c. Borgerrettede opgaver 9,8 2,1 d. Vidensniveau 1 kortlægning 4,1 1,5 e. Indledende undersøgelser 5,0 3,8 f. Videregående undersøgelser* 2,5 10,7 g. Projektering og etablering af oprensning* 1,4 6 h. Drift og overvågning 3,9 3,4 i. Tværgående opgaver og udviklingsprojekter*,** 1,9 1,2 Sum total 37,2 32,8 * Værditabsordningen og teknologiudviklingsprojekter finansieres af Staten og indgår derfor ikke under udgifter, men kun med årsværk. ** Innovationsprojekt særbevilling på 1 mio. kr. Den samlede ressourceanvendelse i fordeler sig således for 2012 når årsværk er omregnet til kr., svarende til 0,58 mio kr. pr. årsværk og lagt sammen med økonomien: 20 % på kortlægning og indledende undersøgelser 46 % på videregående undersøgelser, oprensning, drift og udvikling 34 % på borgerrettede opgaver, ledelse og IT Det ses i lighed med tidligere, at den største ressourceanvendelse ligger i de videregående aktiviteter. Det har gennem de senere år været et mål at styrke grundvandsindsatsen, så størstedelen af indsatsen sker af hensyn til grundvandet. I figur 11 ses hvordan udviklingen i fordelingen af 17

19 forbrugte midler på videregående undersøgelse og oprensning har været de senere år. I 2012 har vi brug 95% af midlerne på grundvandsrettet indsats og 5% på arealrettet indsats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Grundvand Arealanvendese 30% 20% 10% 0% Figur 11. Den procentvise fordeling af midler brugt på videregående undersøgelse og oprensning opdelt på grundvands- og arealindsats Udgifterne til drift og overvågning udgør alene 10 % af det samlede regnskab. Vi har i de senere år arbejdet intensivt på at reducere udgifterne til den opgave. Mio. Kr. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Samlede udgifter til ordinær drift Tusind kr. Udgifter til ordinær drift pr. anlæg Figur 12. Samlede udgifter til drift og udgifter til drift udregnet pr. anlæg. I figur 12 ses, at der fortsat i 2012 ses en let reduktion i udgifterne, samtidig med at der er kommet 1 nyt anlæg i drift. Omkring 40 % af ressourcerne til jordforurening i Region Sjælland er brugt på den videregående indsats. Det beløber sig i regionens levetid til 115 mio. kr. I figur 13 ses fordelingen af de forbrugte midler på de enkelte kommuner. 18

20 Vi har haft indsats i samtlige kommuner, men da den videregående indsats fordeler sig på forholdsvis få og ofte meget omkostningstunge enkeltsager, er der stor variation på de forbrugte midler i de enkelte kommuner. Det ses meget tydeligt i Holbæk og Guldborgsund kommuner. I Holbæk Kommune er det sagen på Vestergade 3, Tølløse der har kostet mange ressourcer. I Guldborgsund Kommune er sagerne på Platanvej 19, Nykøbing F. og æbleplantage-sagen i Guldborghave, der har stået for en stor andel af de samlede ressourcer. Både Vestergade 3, Tølløse og Platanvej 19, Nykøbing F. er sager, der hver i sær samlet har kostet over 10 mio. kr. og derved fremgår af listen over store forureninger i Region Sjælland (bilag 7). Holbæk Guldborgsund Næstved Greve Faxe Stevns Lolland Lejre Køge Sorø Vordingborg Slagelse Kalundborg Solrød Roskilde Ringsted Odsherred Mio kr. brugt på videregående indsats ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 Figur 13. Fordelingen af ressourcer på den videregående indsats, fordelt på kommuner I de kommende år vil ressourceforbruget i de enkelte kommuner i høj grad afspejle den rækkefølge, der fremgår af strategien for grundvandsindsatsen. Se nærmere på figur 5. 19

21 En beskrivelse af indholdet af tværgående projekter Tværgående projekter Region Sjælland arbejder løbende med at optimere og effektivisere indsatsen omkring jordforureningsopgaver, både på det regionale og nationale plan. I 2012 har regionen arbejdet med 14 tværgående udviklingsopgaver. Vi har selv investeret 1,2 mio. i de tværgående opgaver, hvoraf 1 mio. er en særbevilling der er givet til OPI-satsningen. Derudover har eksterne parter via deres involvering i de opstartede OPI-projekter skudt yderligere 0,7 mio. ind i de tværgående projekter. Videncenter for jordforurening har medfinansieret et af de opstartede OPI-projekter og støttet med 0,2 mio., og derudover har Miljøstyrelsens teknologipulje finansieret projekter om arsen med et tilskud på 0,35 mio. kr. Alt i alt er der investeret 2,5 mio. kr. og omkring 2 årsværk i de tværgående projekter. Projektnavn Immobile stoffer i bekæmpelses-midler anvendt indenfor frugtavl Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager. Kalkstabilisering af forurenet jord (OPI 2011) Prøvetagning af porevand (OPI) 2011) 3D præsentation af feltdata (OPI 2011) Kort beskrivelse af projektet At indsamle viden om anvendelsesmønstre for immobile bekæmpelsesmidler indenfor frugtavl op gennem tiden til i dag. Ud fra denne viden undersøges og vurderes skadevirkningen på jordmiljøet og omfanget heraf. At belyse om der kan optræde reduceret bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager. Dette skal indgå i en risiko-vurdering af om der evt. kan tillades højere forureningskoncentrationer i disse jorder og dermed vurdere omfanget af oprensning på disse lokaliteter. Undersøgelse af udvaskningen af forureningskomponenter fra kalkstabiliseret forurenet jord. Efterprøvning af metode til udtagning af porevandsprøver ved lave porevandsmængder Udvikling af 3D-præsentations-værktøjet til at visualisere feltdata i et 3D-miljø. Eventuelle eksterne samarbejdspartnere Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje Dansk Miljørådgivning Dansk Miljørådgivning Skude og Jakobsen Prioriteringsværktøj til database for afværgeanlæg (OPI 2011) Udvikling af et styrings- og prioriteringsværktøj, hvor driften af de igangværende afværgeanlæg kan vurderes og prioriteres. Rambøll og Orbicon 20

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Grundejere reddes fra ruin

Grundejere reddes fra ruin JORDFORURENING AF ANNE TORTZEN FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Grundejere reddes fra ruin 4 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006 90.000 ejere af boliger på let forurenet jord slipper for kortlægning og oprydning af deres

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere