Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997"

Transkript

1 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen for 2 år - på valg er: I. Mads and (genopstiller) II. Peter Pagh (genopstiller) III. Jørgen Rasmussen (genopstiller) 7. Valg af suppleanter - afgående er: I. Arnold Bruun II. Pia Binderup III. Anja Rasmussen IV. Bent Cramer V. Lars Højgård 8. Valg af intern revisor. Afgående er Ole Christensen 9. Valg af ekstern revisor (Bestyrelsen anbefaler genvalg af revi-merco a/s) 10. Eventuelt Formand Mads and bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Ad. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen stillede forslag om valg af Arnold Bruun som dirigent. Der var ingen modkandidater, hvorfor Arnold Bruun blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden Formand Mads and fremlagde bestyrelsens beretning fra året der er gået. Punkterne som blev nævnt var: ide 1 af 9 T R A N K Æ R G Å R D V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E

2 Grønne områder: Vi har haft en udbudsrunde, hvor vi har fået tilbud fra nuværende entreprenør og en alternativ entreprenør. Tilbuddene har været sammenlignelige og med samme udgangspunkt. Bestyrelsen valgte E.V Have og Parkpleje som entreprenør på grønne områder for sæson Denne beslutning blev taget ved at sammenligne pris, forventet kvalitet og indkøringsperiode ved skift af leverandør. Bestyrelsen har ikke været utilfreds med den tidligere entreprenør men skiftede udelukkende pga. økonomi. Træerne ved stien ned mod busholdepladsen er blevet beskåret. Bestyrelsen har taget kontakt til enkelte beboere mht. beskæring af deres plantebælter ud mod fællesområderne. Et træ er blevet påkørt og væltet af en knallert på kolestien. Træet er blevet fjernet men det er besluttet ikke at genplante træet pt. Et par træer ved fodboldbanen er delvis gået ud og er derfor blevet beskåret. Veje, stier og skilte: Det er bestyrelsens vurdering at der ikke er så store frostskader på veje og stier i år. Der er dog konstateret enkelte huller som vil blive repareret. Der har været en periode hvor kommunen ikke har fået tømt skraldespanden ved stamvejen. Bestyrelsen har gjort kommunen opmærksom på dette i april, og siden er de igen blevet tømt regelmæssigt. Områdeskiltene i området vil blive skiftet inden for den nærmeste fremtid. Det påtænkes at skilte med "hunde skal føres i snor" på de nye områdeskilte. De påkørte stolper ved rundkørslen er blevet repareret her til foråret. Dette er betalt af den vognmand som påkørte stolperne. Problemet med vand i bunden af kolestien skulle nu være løst. Bestyrelsen har haft et møde med repræsentanter fra Østerby Grundejerforening, hvilket har resulteret i at Østerby Grundejerforening har bidraget med en mindre andel af prisen for at få løst dræn problemet. Løsningen blev at etablere en ny rør forbindelse mellem dræn risten og den nærmeste rist som var tilkoblet kloaknettet. Der har ikke været observeret vand på stien siden så bestyrelsen håber nu at problemet er løst. Entreprenøren nåede ikke at genetablere det opgravede område inden frosten satte ind i efteråret, men området er nu blevet genetableret. Bestyrelsen har fået flere henvendelser ang. en uautoriseret sti gennem læhegnet fra enden af boldbanen til Tingskov Allé. Bestyrelsens holdning er at der ikke bør være en sti. Dels da dette ikke står i lokalplanen og dels fordi at det trafikmæssigt er farligt da ide 2 af 9

3 stien ikke er synlig fra Tingskov Allé som er en 60 km zone. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette problem i det næste år. nerydning: Igen i år har vi haft en hård vinter med kraftig snefald. Det er bestyrelsens vurdering at vores snerydder har gjort et bedre stykke arbejde i år, sammenlignet med sidste år. Effekten af at de selv står for saltningen frem for at udlicitere det har været god. Perioderne med sne har også i år krævet en ekstraordinær indsats fra Peters side. Vores snerydder løb igen i år tør for salt. I den periode blev det overvejet at bruge sand/grus som alternativ glatførerbekæmpelse. Der skal bruges ca. 5 tons for en effektiv grusning af hele området. Dette blev bevidst undgået så vidt som muligt da det har store omkostninger at fjerne sandet igen ved sugning af veje og rensning af kloakker. Der er sket en del skader i området i forbindelse med snerydning. Disse er pt. ved at blive reetableret. Vejen blev fejet og suget lige inden påsken. Vejfonden: Indførelsen af bankpakke 3 har gjort at bestyrelsen har fordelt vejfondens midler på 2 forskellige banker på en højrente konto. amtidig bør indskuddet til vejfonden øges da forrentningen ikke er så høj som forventet og asfalt priserne er stigende. Diverse: Der har været en periode uden hundeposer. Dette har skyldes at standerne har været frosset fast og derefter at hundeposerne har været sluppet op. Det er bestyrelsens hensigt at fortsætte med at gøre hundeposer tilgængelige, men gør samtidig opmærksom på at hundeposerne er tænkt som en service til dem som har glemt at tage poser med hjemmefra. Bestyrelsen har modtaget flere klager omkring hunde som ikke er i snor. Dette er påkrævet ifølge dansk lov, og bestyrelsen vil skilte med at hunde skal føres i snor på områdeskiltene. Der har været brugt en del tid på at undersøge tinglysningen af de forskellige fællesområder. Der er flere områder som stadigvæk er tinglyst til den entreprenør som opførte området samt områder som er tinglyst til kommunen. Det er bestyrelsens hensigt at få bragt tinglysningen i orden, men ikke pt. da dette vil kaste en betydelig udgiftspost af sig. Lastbilparkeringspladsen flyder med affald fra diverse entreprenører som har udført arbejde i byen, ligesom der ligger affald som ser ud til at komme fra private. Og der opfordres til at beboerne i området ikke læsser affald af på pladsen. Parkeringspladsen ide 3 af 9

4 er kommunal og derfor har bestyrelsen taget kontakt til kommunen for at høre om de kan gøre noget ved affaldet. Der har i løbet af året været flere hændelser hvor beboere har den opfattelse at bestyrelsesarbejdet er lønnet. Dette er ikke tilfældet, men der er forplejning til bestyrelsesmøderne og så er der en årlig julefrokost til bestyrelsen med partner. Til sidst takkede formanden BoCenteret for lån af lokaler og bestyrelsen for et godt samarbejde. amtidig udtrykte formanden glæde ved at de 3 bestyrelsesmedlemmer som var på valg alle havde valgt at genopstille. Derefter var der følgende kommentarer og spørgsmål: Ref: pørgsmål er markeret med?, svarene med og kommentarer med!.? nerydningen har været meget ujævn. Der var flere områder hvor der ikke blev ryddet hver gang at snerydderen var i området. Hvorfor gruser man den ene dag for derefter at skrabe det væk dagen efter? Der var flere områder som blev hårdt ramt af snefygning hvilket gjorde at de blev ryddet oftere end andre områder. Ang. grusning og efterfølgende rydning så har snefygning også været skyld i dette.! nerydderen har været grov over for en beboer i området pga. diskussion omkring sne i indkørsel.? Reetablering af skader i området efter snerydning er under al kritik. Flere steder er det opkørte græs bare kastet tilbage i hullet. Bestyrelsen laver en gennemgang af området efter generalforsamlingen. Der vil reetableringen blive tjekket.! nerydningen har ikke været tilfredsstillende. Der var rigtig glat i området i længere tid. Problemet er at vi ikke har fortov i området. tierne bliver ryddet og saltet oftere end vejene, men der er mange steder hvor fodgængere bliver nød til at gå på vejene.? Flere beboere i Vænge har følt at de blev glemt når der blev ryddet sne, og snerydningen var ikke tilfredsstillende. Vil det ikke være muligt at få snerydderen til at ide 4 af 9

5 starte forskellige steder så det ikke er de samme områder som altid bliver ryddet til sidst. Bestyrelsen vil høre snerydderen om dette er muligt.? Da der er mange som er frustreret over at få deres indkørsel fyldt med sne, vil det så ikke være muligt at de enkelte parceller/andels foreninger kan lave en rundtur med snerydderen for at aftale hvor sneen kan skubbes hen. Bestyrelsen vil forsøge at få en aftale i stand i løbet af efteråret.? Er der specielle regler for andelsforeninger mht. de små stikstier og snerydning? å vidt bestyrelsen ved er der ikke specielle regler for andelsforeninger.! Med tanke på den store mængde sne er der ryddet ok.? Er de mange sten ved overgangen på stamvejen en succes? Da de ikke bliver respekteret er det en fiasko.? Bør man så ikke fjerne stenene. Der er flere børn i området som kaster rundt med stenene så bør man ikke fjerne dem?! Et af kloakdækslerne på stamvejen ligger meget højt. Bestyrelsen vil kigge på det.? Må man gøre de store plantebælter ud mod fællesarealerne mindre? I følge lokalplanen skal de store plantebælter være der.? Kan man ikke få den nye have entreprenør til at parkere mere hensigtsmæssigt på stamvejen? Bestyrelsen vil gøre havemanden opmærksom på problemet.! I området Vænge er der en kloak som ikke virker for godt. ide 5 af 9

6 Bestyrelsen vil kigge på det.? Kan der ikke gøres noget ved det skæve træ i rundkørslen? Bestyrelsen har snakket med den nye havemand omkring træet, og han vil godt gøre et forsøg på at rette det op når jorden er blød. Han vil ikke garantere at det derefter vil blive stående. Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål, og beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasserer Helle Magnusson fra bestyrelsen gennemgik regnskabet. Derefter var der følgende spørgsmål:? Hvorfor er der så stor en afvigelse fra budgettet og regnskabet mht. dræn posten? Bestyrelsen har endnu ikke modtaget en regning for etableringen af det nye dræn. Entreprenøren er blevet rykket og har lovet at sende regningen hurtigst muligt.? Hvorfor er renteindtægten for vejfonden så lav? Vejfonden er først blevet sat på højrentekonto sidst på året, men bestyrelsen var usikker på om det kunne forklare den lave renteindtægt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. ide 6 af 9

7 Ad. 4 Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent Kasserer Helle Magnusson fremlagde budgetforslaget. Derefter var der følgende spørgsmål:? Hvorfor er der budgetteret med 9000 til bestyrelsesmøder? Der er afsat 500kr. pr. bestyrelsesmøde til indkøb af forplejning. Derudover er der afsat 4000kr til den årlige julefrokost som er med partner.! Beløbet virker lavt når man tænker på det arbejde bestyrelsen udfører.? Er det nødvendigt at alle husstande får en printet indkaldelse til generalforsamlingen? Ja det står i vedtægterne.? Der er budgetteret med en kontingentstigning på 200kr. Burde indskuddet til vejfonden så ikke være højere? Planen er at øge indskuddet næste år, men bruge den øgede indtægt i år til at få en lidt større buffer på driftskontoen. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad. 5 Indkomne forslag. Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring så generalforsamlingen kan afholdes tidligere på året. Forslaget blev fremsat og vedtaget på generalforsamlingen Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde på sidste års generalforsamling, er forslaget genfremsat på dette års generalforsamling i henhold til vedtægterne.? Hvorfor skal indkommende forslag komme så tidligt. Der kunne være forslag som var baseret på regnskabet. Det kunne godt gøres, men hvis forslaget ændres så skal man igennem endnu 2 generalforsamlinger før det kan blive vedtaget. Det kan evt. stilles som ændringsforslag senere. ide 7 af 9

8 ! Dette vil gøre det rigtig svært for de foreninger som skal have afholdt deres generalforsamling før grundejerforeningens. Især mht. regnskab. Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget med stemmerne 20 for og 1 imod. Dette betyder at vedtægtsændringen er godkendt. Ad. 6 Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen blev opstillet og valgt følgende medlemmer: Mads and Peter Pagh Jørgen Rasmussen Ad. 7 Valg af suppleanter Følgende suppleanter blev opstillet og valgt: Arnold Bruun Pia Binderup Lone Ahrenfeldt Pia Højlund Hansen Hans Peter Nielsen Ad. 8 Valg af intern revisor Ole Christensen blev genvalgt som intern revisor Ad. 9 Valg af ekstern revisor Efter bestyrelsens anbefaling blev revi-merco a/s genvalgt Ad. 10 Eventuelt? Der er en flok drenge på ca. 14år som render rundt og laver ballade omkring Bocenteret. Er det noget som andre kender til?! Der er flere beboere som har oplevet problemet, og skaderne som de unge drenge laver bliver større og større. De har væltet havelamper ved ældreboligerne og ridset biler i området. Det er konstateret at drengene ikke kommer fra vores området men fra Kirkevænget. Der er nogen som ved hvilke klasse de går i på Tranbjerg skole. ide 8 af 9

9 ? Kan bestyrelsen ikke kontakte skolen? Bestyrelsen vil godt tage kontakt til skolen og evt. politiet for at se om problemet kan stoppes.? Kan man ikke få en mail når kontaktoplysningerne til bestyrelsen ændres? Jo hvis man giver bestyrelsen sin mailadresse vil bestyrelsen gerne sende mails ud når der sker ændringer i kontaktoplysningerne.? Må man lave ekstra parkeringspladser i ens Parcelforenings grønne områder? Det er som udgangspunkt Parcelforeningen selv som skal beslutte dette. Dog skal grundejerforeningen høres da det kan have betydning for snerydning og vedligehold af veje.! Aarhus kommune vil meget gerne have kontaktoplysninger til grundejerforeningerne og parcelforeninger i kommunen. Mailen kan sendes til Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, og derefter var der smørrebrød og kaffe fra Bocenteret. Jørgen Rasmussen referent Arnold Bruun dirigent ide 9 af 9

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere