Grundejerforeningen Gyvelhøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Gyvelhøj"

Transkript

1 Grundejerforeningen Gyvelhøj Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med rundgang på fællesarealerne søndag den 16. juni 2013 kl. 11 Vi mødes på parkeringspladsen kl. 11 og tager så en rundgang i bebyggelsen en halv til en hel time. Umiddelbart derefter afholdes der generalforsamling ved søen. I tilfælde af regnvejr forlægges generalforsamlingen til carportene på Horsensvej. Denne indkaldelse sendes pr. til de medlemmer der har en kendt mailadresse, samt på papir til de øvrige. 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Bestyrelsens budgetforslag fremlægges. 4. Valg af iht. 9. Kasserer + revisor + bestyrelsessuppleant er på valg 5. Fremsatte forslag 6. Budget vedtages 7. Evt. I henhold til vedtægterne skal forslag til behandling på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag vil sammen med bestyrelsens forslag blive rundsendt til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Det samme gælder regnskab og budget. På bestyrelsens vegne Knud Fjeldsted H-17

2 Referat fra Generalforsamlingen den 16. juni 2013 kl i Grundejerforeningen Gyvelhøj 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Bestyrelsens budgetforslag fremlægges 4. Valg i henhold til 9. Kasserer + revisor + bestyrelsessuppleanter er på valg 5. Fremsatte forslag 6. Budget vedtages 7. Evt. Ad pkt. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Preben nr. 30 som dirigent ved Generalforsamlingen (idet følgende benævnt GF). Preben takkede ja til opgaven. Dirigenten indledte med at undersøge om GF er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne: Første formelle indkaldelse blev fremsendt den 2/6 2013, og anden indkaldelse med fremsendelse af indkomne forslag, regnskab og budget blev afsendt den 13. juni. Dette er i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen udsendte den 8/5-13 en mail om, at generalforsamlingen af praktiske årsager ikke kunne holdes i maj, men måtte udskydes til søndag d. 16 juni Det følger af vedtægterne, at GF skal afholdes i maj måned. Der var ingen protester før eller under GF mod denne tidsmæssige forskydelse. Med denne bemærkning betragtedes GF som lovligt indkaldt. Følgende huse var repræsenteret ved GF, benævnt ved husnumre: 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35 og havde givet en fuldmagt til nr. 33 Ad 2) Bestyrelsens beretning ved formanden: Knud gennemgik beretningen, som også var blevet udsendt på mail den 13. juni. Beretningen gennemgås derfor ikke nærmere her i referatet. Efterfølgende blev beretningen drøftet. Der var ros til formandens beretning, også til bemærkningerne om at vi skal blive bedre til at tage hensyn til hinanden og blive bedre til at håndtere konflikter. Spørgsmålet om parkeringspladser blev også bragt på tale. Men denne drøftelse henvistes dog til dagsordenens pkt. 5.

3 Ad 3) Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Bestyrelsens budgetforslag fremlægges Kurt gennemgik regnskabet og bemærkede, at selvom regnskabet ikke fremstår i underskrevet stand, har bestyrelse og revisor godkendt regnskabet. Regnskabet underskrives efter GF s godkendelse. Der er en post (indtægt på 1000 kr.) vedr. nr. 35. Dette er gebyr for ejendomsmæglers indhentelse af diverse dokumenter fra Grundejerforeningen. Regning fra anlægsgartner Knold vedr. ny trappe på ca kr. optræder ikke i regnskabet, men kommer først på næste års regnskab. De kr. vil således gå fra hensættelsen til flisereparation på kr. Kurt bekræftede på forespørgsel, at bestyrelsen havde indhentet flere tilbud, før man indgik aftale med Knold. Posten vedr. udendørsbelysning skyldes, at grundejerforeningen nu betaler for den fælles udendørsbelysning. Det blev på forespørgsel oplyst at forsikringsposten fra Alm Brand er en ansvarsforsikring, som dækker skade på tredjemand (men ikke beboere i Gyvelhøj). Leif oplyste, at genopførelsen af den væltede mur i alt kostede kr. (heraf har grundejerforeningen som aftalt på sidste GF afholdt kr.) Kurt takkede revisoren for hans indsats. Regnskabet for blev godkendt af GF. Budget for blev gennemgået af Kurt. Generel drøftelse af budgettet, men den endelige godkendelse af budgettet henhører under pkt. 6. Ad 4) Valg i henhold til 9. Kasserer + revisor + bestyrelsessuppleanter er på valg Kasserer, revisor og bestyrelsessupleanter blev enstemmigt genvalgt. Ad 5) Fremsatte forslag Forslaget om 2 fælles arbejdsdage: Man arbejder ca. fra kl I år vil fokus formentlig være på oprensning af søen. Bestyrelsen kommer med forslag til to arbejdsdage i august. Hvis man ikke har mulighed for at deltage, kan man slippe mod at betale 200 kr. pr. arbejdsdag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget om indkøb af fælles rullestillads: Forslaget om at bestyrelsen får fuldmagt til at indkøbe et fælles rullestillads blev vedtaget med stemmerne 8 for og 4 imod (3 undlod at stemme). Vedtagelsen er betinget af at prisen på rullestilladset højst må være 4000 kr. Bestyrelsen undersøger muligheden for at købe et brugt rullestillads. Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Gyvelhøj side 2 af 3

4 Forslaget om gæsteparkering: I forbindelse med dette forslag blev debatten fra formandens beretning om adgang til P-pladser genoptaget. Formanden bekræftede at nr. 34 parkerer på samme præmisser som de øvrige huse som ligger i den østlige ende af Horsensvej. Debatten viste et behov for en mere permanent løsning af parkeringsproblematikken. Bestyrelsen udarbejder indtil videre et notat for parkeringsprincipperne. Derudover tager bestyrelsen fat på en mere permanent parkeringsløsning, idet parkeringspladserne tydeligvis er årsag til en del konflikter mellem beboerne. Mht forslaget om gæsteparkering, var der tilfredshed med den af bestyrelsen foreslåede løsning med gæsteparkering i venstre side af Horsenvej. Forslaget blev enstemmigt vedtaget dog med tilføjelsen om at der skal opstilles et skilt, der tydeligt angiver hvor gæster må parkere. Forslag fra nr. 32 om opmåling af fællesarealer: Der er rimelig klarhed over hvor fællesarealerne ligger. I forbindelse med GF udleverede bestyrelsen tegninger over fællesarealer m.v. Brugsforeningen ejer (en del af) arealerne bag ved nr. 32, 34 og 35. Ved kontakt til Brugsforeningen om eventuel beskæring af træer står bestyrelsen for kontakten. Ad 6) Budget vedtages Udgiften til rullestillads er ikke med i det fremlagte budget. Det blev foreslået, at forslaget om indkøb af ny gril (3000 kr.) udgår af budgettet. Budgettet suppleres med indkøb af et rullestillads, hvilket medfører en ekstraudgift på budgettet på maksimalt 1000 kr. Ad 7) Eventuelt. Formanden oplyste, at trapperne ved nr. 32/30 har 1. prioritet mht. udskiftning fra flisekontoen 1. Det blev oplyst at afløbsristen ved nr ligger for højt. Bestyrelsen sørger for at den justeres ned igen. Bestyrelsen bekræftede også, at man vil lægge en gul stribe på det enkelte trin ud for nr. 28, idet dette trin er meget svært at få øje på og der er risiko for snubleulykker. Formanden overleverede rødvin til Kurt og Peer med stor tak for deres indsats i løbet af året med hensyn til at holde fællesarealerne Referatet er skrevet af dirigenten og er tiltrådt af bestyrelsen. 1 De akutte skader er blevet nødtørftigt repareret inden udsendelsen af dette referat Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Gyvelhøj side 3 af 3

5 Grundejerforeningen Gyvelhøj Ordinær generalforsamling, søndag den 16. juni 2013 kl. 11 Formandsberetning Bestyrelsens sammensætning Ved sidste generalforsamling, den 10. juni 2012, var bestyrelsesposterne som formand, sekretær, revisor og suppleant på valg. Efter valget så bestyrelsen ud som følger: Formand: Knud Fjeldsted (H-17), sekretær: Leif Adamsen (H-25), kasserer: Kurt Povlsen (H-48), suppleant: Peer Biehl (H-29), revisor: Kaj Jacobsen (H-15). Sekretær og suppleant byttede altså poster. De øvrige fortsatte på deres poster. Ved denne generalforsamling er posterne som kasserer, suppleant og revisor på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg til alle tre poster. Fællesarealet Der har ikke været nogen fælles arbejdsdag siden sidste generalforsamling. Men det betyder ikke at der ikke er blevet arbejdet på fællesarealet. Kurt og Peer har igen i det forløbne år ydet en stor indsats. Deres hjælpsomhed er uvurderlig for vores bebyggelse, og jeg vil gerne her takke dem for deres arbejde. Men: Kurt og Peer skal ikke misbruges! Forleden stor der pludselig en halv snes sorte plastiksække ved siden af skuret ved søen. Fyldt med smågrene og plastikurtepotter og plastikfolie og resterne af et fuglebur og meget andet. Jeg ved ikke hvad ejeren af dette affald havde tænkt sig. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Det er jo som den umodne teenager som lader sine ting ligge og flyde overalt, for mor kommer jo nok og rydder op. Det blev så Kurt og Peer som måtte udfylde rollen som mor. Det kostede nogle timer og et par ømme rygge at tømme sækkene ud, sortere affaldet, fylde det reelle haveaffald i papirsække og bære dem op på vejen til de øvrige papirsække med haveaffald. Jeg opfordrer til at alle opfører sig ansvarligt og rydder op efter sig selv. Der er nogle indtil nu til dels uskrevne regler for fællesarealet: Kompostbeholderne ved søen må kun påfyldes af Kurt og Peer, eller efter klar aftale med de to. For at komposteringen kan lykkes, må der kun puttes bløde plantedele og småtskårne kviste i beholderne. Den store plæneklipper i skuret ved søen må ikke anvendes til andet end klipning af fællesarealerne, foretaget af foreningens plæneklippermand. Alt andet værktøj, herunder maskinerne, i skuret ved søen må medlemmerne låne, selvfølgelig under forudsætning af ansvarlig omgang med værktøjet. Maskiner må kun lånes hvis man er blevet grundigt instrueret af Kurt eller Peer i brugen af dem. Ethvert lån skal gå igennem Kurt og Peer. Der er en flismaskine i skuret som kan bruges til at fræse grene ned til småflis. Der er nu også kommet en såkaldt vertikalskærer. Den kan bruges til at lufte græsplænen, men måske mere interessant: også til at fjerne mos fra plænen. Side 1 af 3

6 For vedligeholdelsen af fællesarealerne gælder: Den bræmme af fællesareal som ligger i direkte kontakt med en beboers matrikel, har beboeren både ret og pligt til at vedligeholde. Det betyder at beboeren kan sætte sit eget præg på det område som ligger helt tæt på huset, men også at beboeren har ansvaret for vedligeholdelsen af det. Resten af fællesarealet er det foreningen der disponerer over, dvs bestyrelsen som jo er sat i verden for at varetage foreningens anliggender. Daglige beslutninger har bestyrelsen uddelegeret til Kurt og Peer. Større beslutninger tages af generalforsamlingen. Vi har brug for arbejdskraft til fællesarealerne. Derfor vil bestyrelsen foreslå at der afholdes to arbejdsdage i det kommende år. Vores gode havemand gennem mange år, Bjarne Johannsen, er efter lang tids sygdom afgået ved døden her i maj måned. Både bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer var repræsenteret ved begravelsen i Sthens Kirke. Bestyrelsen spurgte i en mail om der var nogen i bebyggelsen som ville overtage jobbet, og Peter (H- 33) reflekterede positivt på mailen. Peter passer nu klipningen af fællesarealets plæner. Den væltende knækstensmur I henhold til beslutningerne på generalforsamlingen sidste år har foreningen ydet et tilskud på kr til nedrivning og genopbygning af den væltende flisemur. Arbejdet kostede betydeligt mere end de kr. Det resterende beløb har Leif og Annette (H-25) betalt. Solcellepaneler Der er nu opsat solceller på en del af bebyggelsens tage. Det gælder H-17, H-23, H-24, H-34 og H-48. Dette glæder den gamle formand som gennem hele sit liv har været fortaler for vedvarende energi, og som håber de økonomiske vinde igen vil komme til at blæse i en retning som er gunstig for investering i solpaneler. Udskiftning af flisebelægningen Det var planlagt at udskiftningen af fliser og trapper skulle påbegyndes i efteråret 2012, men pludselig satte vinteren en stopper for den slags arbejder. Da frosten var gået af jorden, kom anlægsgartner Martin Knold og hans folk og udskiftede den store trappe mellem H-15 og H-25, samt to mindre trapper ved H-19 og H-21. De nye trapper er både en fryd for øjet og en forbedring af sikkerheden ved at færdes på terrænet. Regningen indløb efter afslutningen af regnskabsåret, så den vil først kunne ses på næste års regnskab. Bestyrelsen vil gå videre med iværksættelsen af udskiftningsplanerne for bebyggelsens flisearealer. Økonomi Regnskabet for udviser i runde tal - et overskud på kr. Heraf er der hensat kr på flisekontoen. De resterende kr er dermed det reelle overskud, og det bevirker en forøgelse af vores egenkapital fra godt kr til kr. Vi afslutter således regnskabsåret med en fliseopsparing på kr. og en egenkapital på kr. Det er godt at have noget egenkapital at tære på. Det havde vi brug for sidste år da vi havde et underskud. Nu har vi polstret foreningens økonomi lidt bedre, så vi kan imødegå uforudsete udgifter uden at kassen straks løber tom. De kr på flisekontoen er sidenhen blevet reduceret med kr til trapperne, hvorefter der nu står på kontoen. Det rækker desværre som en skrædder i helvede i forhold til de investeringer vi har gang i. Derfor vil bestyrelsen foreslå at foreningskontingentet fortsætter med at være kr. Side 2 af 3

7 En attraktiv bebyggelse Vi bor i en attraktiv bebyggelse i et attraktivt område. Sådan skulle det gerne blive ved med at være. Det højner livskvaliteten ved at bo her og det højner for resten også den pris man kan få for huset hvis man flytter. Bebyggelsen skal være fysisk attraktiv. Det er derfor vigtigt: At vi opretholder det fælles præg over bebyggelsen såvel i farver som i former. Der har udviklet sig en vis frihed i fortolkningen af reglerne her, og det overlever bebyggelsen da nok også forudsat at det forbliver som variationer over et tema og ikke brud med et tema. En hårfin sondring som det kræver stor fornemmelse og hensyntagen at administrere. At vi vedligeholder husene når tidens tand har gjort sit indhug. Det kan fx være et miserabelt hegn som trænger til udskiftning eller en gavl der trænger til at blive malet så den igen får den for bebyggelsen karakteristiske blå farve. Men det er også vigtigt at det er menneskeligt attraktivt at bo her: At alle føler sig velkomne som ligeværdige beboere. At der føres en anstændig omgangstone. At man tager hensyn til hinanden snarere end at stå på sin ret. Vi er alle sammen forskellige. Det kan gøre det vanskeligt at leve så tæt sammen som vi gør her. Men det kan også vendes til en styrke det bliver det hvis vi respekterer hinanden og viser hensyn. På bestyrelsens vegne, Knud Fjeldsted formand Side 3 af 3

8 Indkomne forslag til den ordinære generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Gyvelhøj Forslag fra bestyrelsen Fælles arbejdsdage To fælles arbejdsdage hvor hvert hus leverer én person til arbejde på fællesarealet. Før hver arbejdsdag udfærdiger Kurt en arbejdsbeskrivelse. Og på selve dagen sørger de to mænd med de grønne fingre, Kurt og Peer, for at lede og fordele arbejdet. Der er mødepligt, men det skal være muligt at betale sig fra det hvis man er svagelig, er bortrejst eller har andre tungtvejende personlige grunde til at melde afbud. Afgiften for et afbud sættes til den nærmest symbolske beløb på 200 kr. Den ene arbejdsdag anvendes til oprensning af søen. Rullestillads Foreningen anskaffer et rullestillads så medlemmerne får mulighed for at rense tagrender, male gavle og andre arbejdsopgaver som kræver at man kommer i højden. En stige er ikke altid både sikker og praktisk. Fx JUMBO 250 SK super, kr Bestyrelsen vil vurdere de modeller der er på markedet, men dette er altså prislejet. Gæsteparkering Efterhånden som trykket på parkeringspladserne øges, opstår der flere og flere situationer hvor gæster kommer til at parkere på uhensigtsmæssige steder. Bestyrelsen ønsker at indføre følgende parkeringsordning som er let at huske og som man let kan videregive til sine gæster: Enhver gæsteparkering foregår på langs af Horsensvej, i den side af vejen hvor husene har ulige numre. Der er mulighed for gæsteparkering hele vejen fra bumpet og ned til enden af vejen. En sådan regel vil kun fungere hvis den har medlemmernes opbakning. Derfor ønsker bestyrelsen at en sådan opbakning tilkendegives ved en vedtagelse af dette forslag. Forslag fra medlemmerne Fra hus nr. 32, Johnny og Gitta: Opmåling/afmærkning/ aftegning af fællesområder i grundejerforeningen. Fællesarealerne afmærkes på et kort som fordeles til samtlige husstande i grundejerforeningen Gyvelhøj. Så skulle der ikke være nogen tvivl om havde der er fælles og hvad der er privat Definitionen på et fællesareal: er det et fælles område som alle er med til at passe/ordne og har adgang til, eller er det et fælles areal som vi hver især passer.

9 Grundejerforeningen Gyvelhøj. Bilag til den ordinære generalforsamling 2013 Kortet viser fællesarealerne med grøn farve, dog er det fælles vejareal gråt. Endvidere er de foreslåede gæsteparkeringspladser skitseret.

10 Grundejerforeningen Gyvelhøj. Bilag til den ordinære generalforsamling 2013 Kortet viser fællesarealerne med grøn farve, dog er det fælles vejareal gråt.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere