Grundejerforeningen Gyvelhøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Gyvelhøj"

Transkript

1 Grundejerforeningen Gyvelhøj Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med rundgang på fællesarealerne søndag den 16. juni 2013 kl. 11 Vi mødes på parkeringspladsen kl. 11 og tager så en rundgang i bebyggelsen en halv til en hel time. Umiddelbart derefter afholdes der generalforsamling ved søen. I tilfælde af regnvejr forlægges generalforsamlingen til carportene på Horsensvej. Denne indkaldelse sendes pr. til de medlemmer der har en kendt mailadresse, samt på papir til de øvrige. 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Bestyrelsens budgetforslag fremlægges. 4. Valg af iht. 9. Kasserer + revisor + bestyrelsessuppleant er på valg 5. Fremsatte forslag 6. Budget vedtages 7. Evt. I henhold til vedtægterne skal forslag til behandling på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag vil sammen med bestyrelsens forslag blive rundsendt til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Det samme gælder regnskab og budget. På bestyrelsens vegne Knud Fjeldsted H-17

2 Referat fra Generalforsamlingen den 16. juni 2013 kl i Grundejerforeningen Gyvelhøj 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Bestyrelsens budgetforslag fremlægges 4. Valg i henhold til 9. Kasserer + revisor + bestyrelsessuppleanter er på valg 5. Fremsatte forslag 6. Budget vedtages 7. Evt. Ad pkt. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Preben nr. 30 som dirigent ved Generalforsamlingen (idet følgende benævnt GF). Preben takkede ja til opgaven. Dirigenten indledte med at undersøge om GF er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne: Første formelle indkaldelse blev fremsendt den 2/6 2013, og anden indkaldelse med fremsendelse af indkomne forslag, regnskab og budget blev afsendt den 13. juni. Dette er i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen udsendte den 8/5-13 en mail om, at generalforsamlingen af praktiske årsager ikke kunne holdes i maj, men måtte udskydes til søndag d. 16 juni Det følger af vedtægterne, at GF skal afholdes i maj måned. Der var ingen protester før eller under GF mod denne tidsmæssige forskydelse. Med denne bemærkning betragtedes GF som lovligt indkaldt. Følgende huse var repræsenteret ved GF, benævnt ved husnumre: 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35 og havde givet en fuldmagt til nr. 33 Ad 2) Bestyrelsens beretning ved formanden: Knud gennemgik beretningen, som også var blevet udsendt på mail den 13. juni. Beretningen gennemgås derfor ikke nærmere her i referatet. Efterfølgende blev beretningen drøftet. Der var ros til formandens beretning, også til bemærkningerne om at vi skal blive bedre til at tage hensyn til hinanden og blive bedre til at håndtere konflikter. Spørgsmålet om parkeringspladser blev også bragt på tale. Men denne drøftelse henvistes dog til dagsordenens pkt. 5.

3 Ad 3) Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Bestyrelsens budgetforslag fremlægges Kurt gennemgik regnskabet og bemærkede, at selvom regnskabet ikke fremstår i underskrevet stand, har bestyrelse og revisor godkendt regnskabet. Regnskabet underskrives efter GF s godkendelse. Der er en post (indtægt på 1000 kr.) vedr. nr. 35. Dette er gebyr for ejendomsmæglers indhentelse af diverse dokumenter fra Grundejerforeningen. Regning fra anlægsgartner Knold vedr. ny trappe på ca kr. optræder ikke i regnskabet, men kommer først på næste års regnskab. De kr. vil således gå fra hensættelsen til flisereparation på kr. Kurt bekræftede på forespørgsel, at bestyrelsen havde indhentet flere tilbud, før man indgik aftale med Knold. Posten vedr. udendørsbelysning skyldes, at grundejerforeningen nu betaler for den fælles udendørsbelysning. Det blev på forespørgsel oplyst at forsikringsposten fra Alm Brand er en ansvarsforsikring, som dækker skade på tredjemand (men ikke beboere i Gyvelhøj). Leif oplyste, at genopførelsen af den væltede mur i alt kostede kr. (heraf har grundejerforeningen som aftalt på sidste GF afholdt kr.) Kurt takkede revisoren for hans indsats. Regnskabet for blev godkendt af GF. Budget for blev gennemgået af Kurt. Generel drøftelse af budgettet, men den endelige godkendelse af budgettet henhører under pkt. 6. Ad 4) Valg i henhold til 9. Kasserer + revisor + bestyrelsessuppleanter er på valg Kasserer, revisor og bestyrelsessupleanter blev enstemmigt genvalgt. Ad 5) Fremsatte forslag Forslaget om 2 fælles arbejdsdage: Man arbejder ca. fra kl I år vil fokus formentlig være på oprensning af søen. Bestyrelsen kommer med forslag til to arbejdsdage i august. Hvis man ikke har mulighed for at deltage, kan man slippe mod at betale 200 kr. pr. arbejdsdag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget om indkøb af fælles rullestillads: Forslaget om at bestyrelsen får fuldmagt til at indkøbe et fælles rullestillads blev vedtaget med stemmerne 8 for og 4 imod (3 undlod at stemme). Vedtagelsen er betinget af at prisen på rullestilladset højst må være 4000 kr. Bestyrelsen undersøger muligheden for at købe et brugt rullestillads. Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Gyvelhøj side 2 af 3

4 Forslaget om gæsteparkering: I forbindelse med dette forslag blev debatten fra formandens beretning om adgang til P-pladser genoptaget. Formanden bekræftede at nr. 34 parkerer på samme præmisser som de øvrige huse som ligger i den østlige ende af Horsensvej. Debatten viste et behov for en mere permanent løsning af parkeringsproblematikken. Bestyrelsen udarbejder indtil videre et notat for parkeringsprincipperne. Derudover tager bestyrelsen fat på en mere permanent parkeringsløsning, idet parkeringspladserne tydeligvis er årsag til en del konflikter mellem beboerne. Mht forslaget om gæsteparkering, var der tilfredshed med den af bestyrelsen foreslåede løsning med gæsteparkering i venstre side af Horsenvej. Forslaget blev enstemmigt vedtaget dog med tilføjelsen om at der skal opstilles et skilt, der tydeligt angiver hvor gæster må parkere. Forslag fra nr. 32 om opmåling af fællesarealer: Der er rimelig klarhed over hvor fællesarealerne ligger. I forbindelse med GF udleverede bestyrelsen tegninger over fællesarealer m.v. Brugsforeningen ejer (en del af) arealerne bag ved nr. 32, 34 og 35. Ved kontakt til Brugsforeningen om eventuel beskæring af træer står bestyrelsen for kontakten. Ad 6) Budget vedtages Udgiften til rullestillads er ikke med i det fremlagte budget. Det blev foreslået, at forslaget om indkøb af ny gril (3000 kr.) udgår af budgettet. Budgettet suppleres med indkøb af et rullestillads, hvilket medfører en ekstraudgift på budgettet på maksimalt 1000 kr. Ad 7) Eventuelt. Formanden oplyste, at trapperne ved nr. 32/30 har 1. prioritet mht. udskiftning fra flisekontoen 1. Det blev oplyst at afløbsristen ved nr ligger for højt. Bestyrelsen sørger for at den justeres ned igen. Bestyrelsen bekræftede også, at man vil lægge en gul stribe på det enkelte trin ud for nr. 28, idet dette trin er meget svært at få øje på og der er risiko for snubleulykker. Formanden overleverede rødvin til Kurt og Peer med stor tak for deres indsats i løbet af året med hensyn til at holde fællesarealerne Referatet er skrevet af dirigenten og er tiltrådt af bestyrelsen. 1 De akutte skader er blevet nødtørftigt repareret inden udsendelsen af dette referat Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Gyvelhøj side 3 af 3

5 Grundejerforeningen Gyvelhøj Ordinær generalforsamling, søndag den 16. juni 2013 kl. 11 Formandsberetning Bestyrelsens sammensætning Ved sidste generalforsamling, den 10. juni 2012, var bestyrelsesposterne som formand, sekretær, revisor og suppleant på valg. Efter valget så bestyrelsen ud som følger: Formand: Knud Fjeldsted (H-17), sekretær: Leif Adamsen (H-25), kasserer: Kurt Povlsen (H-48), suppleant: Peer Biehl (H-29), revisor: Kaj Jacobsen (H-15). Sekretær og suppleant byttede altså poster. De øvrige fortsatte på deres poster. Ved denne generalforsamling er posterne som kasserer, suppleant og revisor på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg til alle tre poster. Fællesarealet Der har ikke været nogen fælles arbejdsdag siden sidste generalforsamling. Men det betyder ikke at der ikke er blevet arbejdet på fællesarealet. Kurt og Peer har igen i det forløbne år ydet en stor indsats. Deres hjælpsomhed er uvurderlig for vores bebyggelse, og jeg vil gerne her takke dem for deres arbejde. Men: Kurt og Peer skal ikke misbruges! Forleden stor der pludselig en halv snes sorte plastiksække ved siden af skuret ved søen. Fyldt med smågrene og plastikurtepotter og plastikfolie og resterne af et fuglebur og meget andet. Jeg ved ikke hvad ejeren af dette affald havde tænkt sig. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Det er jo som den umodne teenager som lader sine ting ligge og flyde overalt, for mor kommer jo nok og rydder op. Det blev så Kurt og Peer som måtte udfylde rollen som mor. Det kostede nogle timer og et par ømme rygge at tømme sækkene ud, sortere affaldet, fylde det reelle haveaffald i papirsække og bære dem op på vejen til de øvrige papirsække med haveaffald. Jeg opfordrer til at alle opfører sig ansvarligt og rydder op efter sig selv. Der er nogle indtil nu til dels uskrevne regler for fællesarealet: Kompostbeholderne ved søen må kun påfyldes af Kurt og Peer, eller efter klar aftale med de to. For at komposteringen kan lykkes, må der kun puttes bløde plantedele og småtskårne kviste i beholderne. Den store plæneklipper i skuret ved søen må ikke anvendes til andet end klipning af fællesarealerne, foretaget af foreningens plæneklippermand. Alt andet værktøj, herunder maskinerne, i skuret ved søen må medlemmerne låne, selvfølgelig under forudsætning af ansvarlig omgang med værktøjet. Maskiner må kun lånes hvis man er blevet grundigt instrueret af Kurt eller Peer i brugen af dem. Ethvert lån skal gå igennem Kurt og Peer. Der er en flismaskine i skuret som kan bruges til at fræse grene ned til småflis. Der er nu også kommet en såkaldt vertikalskærer. Den kan bruges til at lufte græsplænen, men måske mere interessant: også til at fjerne mos fra plænen. Side 1 af 3

6 For vedligeholdelsen af fællesarealerne gælder: Den bræmme af fællesareal som ligger i direkte kontakt med en beboers matrikel, har beboeren både ret og pligt til at vedligeholde. Det betyder at beboeren kan sætte sit eget præg på det område som ligger helt tæt på huset, men også at beboeren har ansvaret for vedligeholdelsen af det. Resten af fællesarealet er det foreningen der disponerer over, dvs bestyrelsen som jo er sat i verden for at varetage foreningens anliggender. Daglige beslutninger har bestyrelsen uddelegeret til Kurt og Peer. Større beslutninger tages af generalforsamlingen. Vi har brug for arbejdskraft til fællesarealerne. Derfor vil bestyrelsen foreslå at der afholdes to arbejdsdage i det kommende år. Vores gode havemand gennem mange år, Bjarne Johannsen, er efter lang tids sygdom afgået ved døden her i maj måned. Både bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer var repræsenteret ved begravelsen i Sthens Kirke. Bestyrelsen spurgte i en mail om der var nogen i bebyggelsen som ville overtage jobbet, og Peter (H- 33) reflekterede positivt på mailen. Peter passer nu klipningen af fællesarealets plæner. Den væltende knækstensmur I henhold til beslutningerne på generalforsamlingen sidste år har foreningen ydet et tilskud på kr til nedrivning og genopbygning af den væltende flisemur. Arbejdet kostede betydeligt mere end de kr. Det resterende beløb har Leif og Annette (H-25) betalt. Solcellepaneler Der er nu opsat solceller på en del af bebyggelsens tage. Det gælder H-17, H-23, H-24, H-34 og H-48. Dette glæder den gamle formand som gennem hele sit liv har været fortaler for vedvarende energi, og som håber de økonomiske vinde igen vil komme til at blæse i en retning som er gunstig for investering i solpaneler. Udskiftning af flisebelægningen Det var planlagt at udskiftningen af fliser og trapper skulle påbegyndes i efteråret 2012, men pludselig satte vinteren en stopper for den slags arbejder. Da frosten var gået af jorden, kom anlægsgartner Martin Knold og hans folk og udskiftede den store trappe mellem H-15 og H-25, samt to mindre trapper ved H-19 og H-21. De nye trapper er både en fryd for øjet og en forbedring af sikkerheden ved at færdes på terrænet. Regningen indløb efter afslutningen af regnskabsåret, så den vil først kunne ses på næste års regnskab. Bestyrelsen vil gå videre med iværksættelsen af udskiftningsplanerne for bebyggelsens flisearealer. Økonomi Regnskabet for udviser i runde tal - et overskud på kr. Heraf er der hensat kr på flisekontoen. De resterende kr er dermed det reelle overskud, og det bevirker en forøgelse af vores egenkapital fra godt kr til kr. Vi afslutter således regnskabsåret med en fliseopsparing på kr. og en egenkapital på kr. Det er godt at have noget egenkapital at tære på. Det havde vi brug for sidste år da vi havde et underskud. Nu har vi polstret foreningens økonomi lidt bedre, så vi kan imødegå uforudsete udgifter uden at kassen straks løber tom. De kr på flisekontoen er sidenhen blevet reduceret med kr til trapperne, hvorefter der nu står på kontoen. Det rækker desværre som en skrædder i helvede i forhold til de investeringer vi har gang i. Derfor vil bestyrelsen foreslå at foreningskontingentet fortsætter med at være kr. Side 2 af 3

7 En attraktiv bebyggelse Vi bor i en attraktiv bebyggelse i et attraktivt område. Sådan skulle det gerne blive ved med at være. Det højner livskvaliteten ved at bo her og det højner for resten også den pris man kan få for huset hvis man flytter. Bebyggelsen skal være fysisk attraktiv. Det er derfor vigtigt: At vi opretholder det fælles præg over bebyggelsen såvel i farver som i former. Der har udviklet sig en vis frihed i fortolkningen af reglerne her, og det overlever bebyggelsen da nok også forudsat at det forbliver som variationer over et tema og ikke brud med et tema. En hårfin sondring som det kræver stor fornemmelse og hensyntagen at administrere. At vi vedligeholder husene når tidens tand har gjort sit indhug. Det kan fx være et miserabelt hegn som trænger til udskiftning eller en gavl der trænger til at blive malet så den igen får den for bebyggelsen karakteristiske blå farve. Men det er også vigtigt at det er menneskeligt attraktivt at bo her: At alle føler sig velkomne som ligeværdige beboere. At der føres en anstændig omgangstone. At man tager hensyn til hinanden snarere end at stå på sin ret. Vi er alle sammen forskellige. Det kan gøre det vanskeligt at leve så tæt sammen som vi gør her. Men det kan også vendes til en styrke det bliver det hvis vi respekterer hinanden og viser hensyn. På bestyrelsens vegne, Knud Fjeldsted formand Side 3 af 3

8 Indkomne forslag til den ordinære generalforsamling 2013 i Grundejerforeningen Gyvelhøj Forslag fra bestyrelsen Fælles arbejdsdage To fælles arbejdsdage hvor hvert hus leverer én person til arbejde på fællesarealet. Før hver arbejdsdag udfærdiger Kurt en arbejdsbeskrivelse. Og på selve dagen sørger de to mænd med de grønne fingre, Kurt og Peer, for at lede og fordele arbejdet. Der er mødepligt, men det skal være muligt at betale sig fra det hvis man er svagelig, er bortrejst eller har andre tungtvejende personlige grunde til at melde afbud. Afgiften for et afbud sættes til den nærmest symbolske beløb på 200 kr. Den ene arbejdsdag anvendes til oprensning af søen. Rullestillads Foreningen anskaffer et rullestillads så medlemmerne får mulighed for at rense tagrender, male gavle og andre arbejdsopgaver som kræver at man kommer i højden. En stige er ikke altid både sikker og praktisk. Fx JUMBO 250 SK super, kr Bestyrelsen vil vurdere de modeller der er på markedet, men dette er altså prislejet. Gæsteparkering Efterhånden som trykket på parkeringspladserne øges, opstår der flere og flere situationer hvor gæster kommer til at parkere på uhensigtsmæssige steder. Bestyrelsen ønsker at indføre følgende parkeringsordning som er let at huske og som man let kan videregive til sine gæster: Enhver gæsteparkering foregår på langs af Horsensvej, i den side af vejen hvor husene har ulige numre. Der er mulighed for gæsteparkering hele vejen fra bumpet og ned til enden af vejen. En sådan regel vil kun fungere hvis den har medlemmernes opbakning. Derfor ønsker bestyrelsen at en sådan opbakning tilkendegives ved en vedtagelse af dette forslag. Forslag fra medlemmerne Fra hus nr. 32, Johnny og Gitta: Opmåling/afmærkning/ aftegning af fællesområder i grundejerforeningen. Fællesarealerne afmærkes på et kort som fordeles til samtlige husstande i grundejerforeningen Gyvelhøj. Så skulle der ikke være nogen tvivl om havde der er fælles og hvad der er privat Definitionen på et fællesareal: er det et fælles område som alle er med til at passe/ordne og har adgang til, eller er det et fælles areal som vi hver især passer.

9 Grundejerforeningen Gyvelhøj. Bilag til den ordinære generalforsamling 2013 Kortet viser fællesarealerne med grøn farve, dog er det fælles vejareal gråt. Endvidere er de foreslåede gæsteparkeringspladser skitseret.

10 Grundejerforeningen Gyvelhøj. Bilag til den ordinære generalforsamling 2013 Kortet viser fællesarealerne med grøn farve, dog er det fælles vejareal gråt.

Referat fra. Generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj afholdt den 25. maj 2014 på fællesarealet ved søen.

Referat fra. Generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj afholdt den 25. maj 2014 på fællesarealet ved søen. Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj afholdt den 25. maj 2014 på fællesarealet ved søen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gyvelhøj indkalder hermed til

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gyvelhøj indkalder hermed til Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gyvelhøj indkalder hermed til Ordinær generalforsamling Mandag den 8. juni 2015 kl. 19:00 i Børnehuset Snerlen, Horsensvej 8 Efter at have sat vores medbragte kaffe

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gyvelhøj Søndag den 22. maj 2016 kl. 11:30 Vi mødes på Horsensvej ud for nr. 15 og tager først en hurtig rundgang på fællesarealet inden den egentlige generalforsamling

Læs mere

Rundgang på fællesarealerne søndag den 25. maj 2014 kl. 11:30. Ordinær generalforsamling søndag den 25. maj 2014 kl. 12:00

Rundgang på fællesarealerne søndag den 25. maj 2014 kl. 11:30. Ordinær generalforsamling søndag den 25. maj 2014 kl. 12:00 Bestyrelsen for Grundejerforeningen Gyvelhøj indkalder hermed til Rundgang på fællesarealerne søndag den 25. maj 2014 kl. 11:30 Ordinær generalforsamling søndag den 25. maj 2014 kl. 12:00 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen Gyvelhøj afholdt søndag den 22. maj kl. 12 på fællesarealet ved søen

Referat fra Ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen Gyvelhøj afholdt søndag den 22. maj kl. 12 på fællesarealet ved søen Referat fra Ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen Gyvelhøj afholdt søndag den 22. maj kl. 12 på fællesarealet ved søen Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning ved formanden 3)

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 1. Valg af dirigent og referent Bjarne Sjørup Sørensen blev valgt til dirigent. Steffen Klemmensen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere