Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN"

Transkript

1 M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 3. Beretning ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 4. Regnskab ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 5. Fastsættelse af kommende års kontingent. 6. Fremlæggelse af budget ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 7. Indkomne forslag (fremgår af medlemsblad nr. 165 ) 8. Valg til bestyrelsen a) Kasserer, Mikkel Sabroe opstiller til bestyrelsen b) Kim Maimann modtager genvalg c) Ellen Bremholm opstiller til kasserer d) Martina Oberleitner modtager genvalg 9. Valg af bestyrelses suppleanter a) Finn Christensen modtager ikke genvalg b) vakant 10.Valg af revisor. a) Jørn Bladt ikke på valg b) Per Marthin på valg 11. Valg af revisor suppleanter. c) Allan Andersen modtager genvalg? d) Karl Arne Andersen modtager genvalg? 12.Eventuelt. Ifølge vedtægternes 7. Tjener indkaldelsen til generalforsamlingen som legitimation for ret til modtagelse af stemmeseddel. Formanden.

2 Telefonliste Formand: Bent Ørnbøl Larsen Doorn Allé 22, 2791 Dragør T: M: Kasserer: Mikkel Sabroe Leiden Alle 1, 2791 Dragør T: M: 2521 Bestyrelsesmedlem: Ellen Bremholm Zaandam Alle 25, 2791 Dragør T: M: 4097 Bestyrelsesmedlem: Martina Oberleitner Alkmaar Alle 35, 2791 Dragør T: M: 4158 Suppleant: Finn Christensen Alkmaar Alle 1, 2791 Dragør T: M: 4058 Revisor: Per Marthin Rotterdam Allé 10, 2791 Dragør T: M: 3253 Tårnby Rådhus: Tårnby Politi, Station Amager: Materielgård (vejbelysning): Vandværk: Politi: 114 Næst & Vejudvalgsformand: Kim Maimann Helmond Allé 44, 2791 Dragør T: M: Sekretær: Lis Randa Tilburg Allé 52, 2791 Dragør T: M: 2077 Bestyrelsesmedlem: Kim Kjelstrup Nøragersmindevej 54, 2791 Dragør T: M: 2926 Bestyrelsesmedlem: Linda Larsen Alkmar Allé 4, 2791 Dragør T: Suppleant: Mark Diedrichsen Leiden Alle 1 A, 2791 Dragør T: M: 4233 Revisor: Jørgen Bladt Tilburg Allé 4, 2791 Dragør T: M: 3253 Falck: Københavns Energi: Lægevagten: 1813 Stofa Kabelnet: Alarm: Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

3 Marts 2014 Grundejerforeningen Nøragersminde 3

4 Bestyrelsens beretning Nu er det snart forår solen og blomster titter frem og det er tid til havearbejde. Det tror jeg at vi alle glæder os til. En lang sommer med masser af tid i haven er noget af det vi kan se frem til Fra foreningens bestyrelse skal der lyde et hjerteligt velkommen til de 4 nye medlemmer foreningen har fået i år og vi takker for, at de har valgt at bosætte sig i vores grundejerforening. Årets gang i foreningen Bestyrelsen i grundejerforeningen konstituerede sig og nedsatte de forskellige udvalg kort tid efter sidste generalforsamling. Hvordan kan du læse i referatet fra generalforsamlingen på de følgende sider Vi har haft fire bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor vi har forvaltet foreningens drift og taget stilling til de henvendelser der har været til foreningen. Vi har deltaget i møder med Grundejersammenslutningen i Tårnby kommune. Vi har ikke deltaget i en leverancegennemgang af Dong projektet på vestsiden af Kongelundsvej. Det var ikke muligt at tilpasse den tidsmæssigt meget omfattende gennemgang med bestyrelsesmedlemmernes almindelige arbejde. Der har været en ordinær generalforsamling i marts måned. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft et glimrende samarbejde med en række gode debatter i en god ånd og stemning. Vejene har også i år fyldt en del i debatten på bestyrelsesmøderne. Vi ser frem til at komme i gang med Haag Allé i Ligeledes er vi kommet i gang med at implementere Betalings Service i marts så vi de første nye betalingskort. Husk at tilmelde dig til Betalings Service hvis du ikke allerede har gjort det. Der er ikke sket så meget på hjemmesiden i år, men vi ønsker stadig at udvide siden hen over de kommende år med mere information og mere funktionalitet. Vi har en god platform der også i fremtiden vil kunne løfte de ønsker vi har til moderne og effektiv hjemmeside. Vi har stadig planer om at udvide hjemmesiden med mødereferater, kontingentbetaling, debatforum og meget, meget mere. Det hele kommer ikke på en gang alle de grundlæggende funktioner var tilgængelige fra starten. Du finder selvfølgelig også en masse praktisk information om foreningen både som nyheder og i kalenderen. Som sædvanlig har vi haft en række henvendelser om nabostridigheder. I årets løb får vi henvendelser fra grundejere om, hvad man må og ikke må, samt hvad man skal finde sig i fra sine naboer. Det handler om alt fra skyggende træer, fælleshegn, støj fra motoriserede haveredskaber, dyrehold (høns, hunde og katte), haveaffaldsdynger, røg og lugtgener fra brændeovne, pejse og grill, byggerier, afbrænding af haveaffald til ændring af farver på hus og tag. Ikke mindst skal vi opfordre hundeejerne til sørge for at hundene ikke kommer til at stikke af fra efterladenskaber så kære hundejere husk at have en pose med på turen. 4 Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

5 Jeg vil også i år benytte lejligheden til at fortælle, at det ikke er bestyrelsens opgave at agere politi. Prøv at gribe sagen lidt positivt an, tal konstruktivt sammen I skal leve med hinanden i mange år. Snerydning Vi har en aftale om snerydning i grundejerforeningen, en aftale, som vi ser som en forsikring på lige fod med en brandforsikring. Det er helt sikkert en hjælp for de enkelte grundejere, men husk på, at det stadigvæk er den enkelte grundejer, som har det fulde forsikringsansvar og den enkelte grundejer der skal sørge for, at fortovet og halvdelen af vejen er ryddet for sne, også selvom vi i grundejerforeningen har en der rydder sne for os. Det fritager med andre ord ikke grundejeren for ansvaret for at der bliver ryddet. Husk på at der er nogle der arbejder omkring grundene såsom, skraldemænd, postbude, hjemmehjælpere mfl., som gerne vil have nogle gode forhold at hjælpe andre på. I samme kontrakt indgår en aftale om oprensning af vejbrønde. Økonomi Driftsregnskabet år 2014, som er lagt ind i dette medlemsblad, viser indtægter der ligger lidt over budgettet, hvilket dels skyldes at renteindtægterne har været lidt højere end forventet og omkostninger der stort set ligger som forventet i budgettet. Vi sparer 770 t.kr. op til vejvedligehold og har dermed lidt over 1 mio. kr. til det kommende projekt. Vi har valgt at hensætte lidt mere til vejene end budgetteret fordi vi forventer at skulle renovere et antal regnvandsbrønde. Vi har haft udgifter til knækkede fliser fra Dong. Vores formue er stadig investeret i danske obligationer med henholdsvis kort og lang løbetid i bankinvest's investeringsbeviser. En stadigt skrantende økonomi smitter nu også af på foreningen det har heller ikke været muligt at finde annoncører til bladet denne gang. Kontingent Vi har endelig fået etableret en aftale med Betalings Service, så fra og med opkrævningen i marts, har du muligheden for at tilmelde opkrævningen af grundejerforeningskontingent til BS. Det vil vi selvfølgelig opfordre til at du gør en BS løsning hvor medlemmerne er tilmeldt automatisk betaling hos BS er langt den billigste løsning for os alle. I tråd med beslutningen på den ordinære generalforsamling, foreslår bestyrelsen at ændre på kontingentet igen i år. Argumentet er stadig, at hvis vi fremover skal fastholde at vi har veje der er vedligeholdte skal vi også sikre at vi har en økonomi, hvor det kan lade sig gøre. 1 m vej koster små 4000,- kr. at vedligeholde. Vores vejstykker er ca. 250 m lange, så hver gang vi skal gøre noget, skal der bruges rundt en million kroner. Da vejprojektet startede, valgte man at bruge halvdelen af den årlige indtægt på vejvedligehold resten af det beløb der var behov for, skulle komme fra forrentningen af foreningens formue. Renteniveauet er lavt. Det er godt for den private grundejer, der har tænkt sig at omlægge sine lån, men ikke for en grundejerforening der bliver nødt til at lave en langtidsplanlægning, for at sikrer at vores vejvedligeholdelsesplan kan køre godt og sikkert i fremtiden. Forrentningen af foreningens formue er den laveste nogensinde. Fliserne bliver ældre vi kan ikke længere nøjes med at skifte blot nogle få og vi har også en udfordring omkring vores afvandingssystem det er gammelt og slidt og der er snart brug for en gennemgribende renovering. Marts 2014 Grundejerforeningen Nøragersminde 5

6 Det er bestyrelsens opfattelse, at en ansvarlig bestyrelse bliver nødt til at tage forandringer i markedsøkonomien alvorligt og handle derefter. Bestyrelsens vurdering er, at vi bliver nødt til at lade kontingentet stige med 100,- pr. halvår, hvert år i de kommende år. Kontingentrestance Grundet usikkerhed omkring Betalingsservice har vi haft en del restanter i år. Det forventer vi at have meget mere styr på i år Vejarbejdet Vi ser frem til at tage fat i Haag Allé i 2015 I 2014, har der været omkostninger til udskiftning af knækkede fliser til Dong. Når Haag Allé er på plads, har vi været hele vejen rundt med renoveringen så kan vi starte forfra i foråret 2016 med at vurdere på hvilken vej det så skal være. Vedtægterne Vedtægterne kan du finde på foreningens hjemmeside Såfremt du ønsker at få en papirudgave, bedes du henvende dig til sekretæren, der så vil udskrive en kopi til dig. Beretningen Da en skriftlig beretning ikke kan indeholde svar på alle spørgsmål, kan formanden altid træffes for en uddybning på telefon: VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN Indbetalingskort Foreningen har en aftale med Betalings Service. Formålet er selvfølgelig at gøre hverdagen nemmere for os alle. Betalings Service er den ydelse BS / Nets tilbyder, hvor kontingentet til foreningen automatisk bliver overført to gange om året. Du vil her i marts måned modtage et betalingskort som bliver sendt ud fra BS. Der står der de oplysninger du skal bruge for at kunne tilmelde betalingen til BS. Du kan gøre det i din bank eller i din netbank. På hjemmesiden vil du også få muligheden for at tilmelde dit kontingent til automatisk betaling. Du skal bruge vores BS nr Debitorgruppe: og dit medlemsnummer for at tilmelde. Alle oplysninger kan du finde på indbetalingskortet. Dit medlemsnr. står på den opkrævning du modtager fra BS. Tilmeld dit kontingent til Betalings Service! BS nr Debitorgruppe: Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

7 18. februar 2014 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 3. februar 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen - Lis Randa - Ellen Bremholm Kim Kjelstrup - Martina Oberleitner - Finn Christensen Mikkel Sabroe Kim Maimann- Linda Jensen Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Planlægning af generalforsamlingen 10/ Bladet 4. PBS status 5. Godkendelse af protokol 6. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

8 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Kommunen har, uden varsel, ryddet en ca. 5 meter bred bevoksning på Dorn Alle, hvilket er til gene for omkring 20 parceller i området. Formanden skriver til kommunen. Det er dog nok tvivlsomt, hvad de kan og vil gøre. b. Kasserer Fremlægger, Resultatopgørelse 2013, Balance og Budget Balance og Budget godkendes uden kommentarer. Af resultatopgørelsen fremgår et beløb til advokatbistand på kr ,00, hvilket skyldes manglende registrering i Beløbet strækker sig således fra perioden Den del, der vedrører 2012, burde have været sat af som gæld i 2012, så det dermed ikke påvirker 2013 resultatet Posten forsikring lyder på kr. 0. Forsikringen er tidligere tegnet til sikring af de af bestyrelsens inventar i medlemmernes hjem. Da disse imidlertid er dækket af medlemmets indboforsikring vil kasserer opsige forsikringen. Kasserer oplyser, at der på nuværende tidspunkt foreligger tre inkassosager og et dødsbo. Det viser sig, at der fra advokatens side ikke er blevet fulgt op på inkassosagerne, hvilket beror på, at den tidligere kasserer har sendt breve ud til de berørte parceller, der ikke overholdt gældende lovtekster eller varsler. Advokaten har gjort den tidligere kasserer opmærksom på denne problemtik, dog uden at proceduren blev ændret. Advokaten har således ikke ønsket at gå videre med sagerne, da disse på forhånd ville være tabt. Dette er nu rettet, så inkassosagerne i fremtiden kan behandles ifølge lovgivningen på området. Budgettet for 2014 er udarbejdet i forhold til det på sidste generalforsamling vedtaget kontingentstigning. c. Vejudvalg. Renovering af Haag Alle har planlagt start 2015, hvor der på budgettet vil være hensat ca. kr. 1 million. Da man som grundejer er forpligtet til selv at vedligeholde arealet omkring sin ejendom, har bestyrelsesmedlemmerne foretaget vejsyn og ved mangler givet en skriftlig henstilling, med evt. efterfølgende påmindelse, til den enkelte parcel. Bestyrelsen enedes om at revidere skrivelserne, så de bliver lettere gennemskuelige for den enkelte og vil samtidig arbejde på at sætte det ind i et statistisk system til senere brug. v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

9 d. Sekretær Intet nyt. 2. Dagordenens fastlægges efter vedtægternes paragraf 9. Der er kommet to forlag til generalforsamling; et fra Torsten Vester og et fra Erik Kyster. Begge er varslet i henhold til gældende regler og forelægges på generalforsamlingen af pågældende. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Formand Bent Ørnbøl Larsen, bestyrelsesmedlemmerne Kim Kjelstrup, Linda Jensen, Lis Randa, suppleant Finn Christensen samt endnu en suppleant. Derudover er revisorerne på valg. 3. Blev ikke diskuteret grundet manglende tid (se i øvrigt referat af 2. december 2013) 4. Indbetaling af kontingent til grundejerforeningen overgår nu til PBS. Der vil blive udsendt et girokort, hvorefter medlemmerne selv skal tilmelde sig PBS. 5. Godkendt 6. Ingen kommentarer 7. Næste Bestyrelsesmøde d. 7/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

10

11

12

13

14

15

16

17 23. februar 2015 Ordinært bestyrelsesmøde Dato kl: 18:30 Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokale 1 sal Tilstede Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann Mikkel Sabroe - Lis Randa - Ellen Bremholm Kim Kjelstrup Linda Larsen Finn Christensen Fraværende Martina Oberleitn Referent Lis Randa Dagsorden: 1 Konstituering 2 Sammensætning af udvalg 3 Forretningsorden for udvalg 4 PBS status 5 Formanden 6 Godkendelse af protokol 7 Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

18 Punkt Indhold Evt. ansv. Dagsorden: Formanden bød velkommen, især til de nye bestyrelsesmedlemmer 1 Konstituering: Formand Næst/Vejudvalgsformand Sekretær 2 Sammensætning af udvalg: Vejudvalget: Bent Ørnbøl Larsen Kim Maimann Martina Oberleitner / Lis Randa Kim Maimann Kim Kjelstrup Lis Randa Ellen Bremholm Linda Larsen Martina Oberleitner Finn Christensen Økonomiudvalget: Bladudvalget: Sekretariat: 3 Forretningsorden Vejudvalget: Økonomiudvalget: Bladudvalget Sekretariat Mikkel Sabroe Bent Ørnbøl Larsen Ellen Bremholm Mikkel Sabroe Kim Kjelstrup Bent Ørnbøl Larsen Mikkel Sabroe Martina Oberleitner Lis Randa Martina Oberleitner Lis Randa Opfølgning på vejprojekt Indhente tilbud på vejvedligehold herunder snerydning m.v. Kvartalsvis vejsyn Løbende kontakt til Tårnby kommune. Administration af gravetilladelser. Kontrol af igangværende arbejder Tænketank omkring nyinvesteringer Udarbejdelse af årsregnskab / budget. Styring af medlemskartoteket. Kontingentopkrævning m.v. Besvare henvendelser fra ejendomsmæglere ved ejendomshandler Indsamling af materialer til bladet og hjemmeside Vedligehold af webside Sætning og redigering af bladet. Indhentning af tilbud hos bogtrykkeren. Tegning af reklamer til bladet Samordning af udvalgsarbejde Udarbejdelse af dagsordenen Lokale bestilling v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

19 Indkaldelse til bestyrelsesmøder Indkaldelse til generalforsamling Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling 4 Formanden Skal der skrives noget om kommende anlagte sti på Fælleden og jeres protester? 5 Betalingsservice Det er gået utroligt godt med tilmeldingen til BS ca. 400 grundejere, afventer resten når ordningen med BS træder i kraft. 6 Vejudvalgsformanden Budget fremlagt og godkendt. Det er gået over al forventning med den nye Kontingentbetaling, 522 grundejere har betalt, 72 grundejere mangler for 1 halvår Forventer det er den nye ordnings skyld. Så kassereren afventer. Der er 2 inkassosager for Fremover vil BS sende rykkere ud, som kasserer kan se på en liste. Så mangler der gebyrer fra nogle ejendomsmæglere for salg af ejendomme. 7 Godkendelse Eventuelt Næste Bestyrelsesmøde d. 9. juni 2014 kl 18:30 v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

20 5. marts 2015 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 14. juni 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen Ellen Bremholm - Kim Kjelstrup Martina Oberleitner Finn Christiansen Mikkel Sabroe Linda Jensen Kim Maimann Mark Diedrichsen Lis Randa Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Godkendelse af protokol 3. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

21 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Formanden har foreslået et fællesmøde mellem Dong, Kommunen og Grundejerforeningen, således at der fremover kan foreligge tydelige aftaler mellem partnerne, når Dong udfører arbejde på grundejerforeningens arealer. Kommunen vil sørge for indkaldelse. Da formanden efter en måned endnu ikke har modtaget en indkaldelse kontakter formanden kommunen, som oplyser at mødet er blevet afholdt for to dage siden og er der var blevet sendt en indkaldelse pr. brev. Det viser sig, at brevet er blevet lagt på en forkert adresse. Da der tidligere har været problemer med Dong vedr. ødelagte fliser i forbindelse med deres arbejde laver bestyrelsen en dokumenteret oversigt over flisernes tilstand inden Dong påbegynder arbejdet. Ellen fordeler vejene blandt bestyrelsesmedlemmerne og fliserne skal være besigtiget senest d. 1. august. Formanden har kontaktet Dong for at undersøge om det er muligt at få nedlagt fiber i forbindelse med deres gravearbejde. Dong oplyser, at dette ville kræve et samarbejde med andre firmaer, da de ikke har tilladelse til at udføre dette arbejde. Der er fundet huller i vejen på Tilburg Alle. Da der i forbindelse med reparation af offentlige veje er regler, der skal overholdes, er det umiddelbart svært at skifte til en ny (billigere) leverandør. Mark vil undersøge dette nærmere. b. Kasserer I forbindelse med opkrævning af kontingent har der, fra indbetaleres side, været flere tilfælde, hvor der ikke er opgivet identifikation. Dette skyldes formentlig vedgåelse til PBS. Kasserer er ved at være gennem listen og har klarhed over, hvem der har betalt. Kasserer foreslå at vi overvejer, at indløse de nuværende obligationer, kurs 97,74, da disse næppe vil stige yderligere i fremtiden. Bent og Mikkel vil undersøge hvilke omkostninger, der er forbundet med dette og hvilke muligheder, der er for en bedre investering. c. Vejudvalg. arealet omkring sin ejendom, har bestyrelsesmedlemmerne Det aftales, at der laves vejsyn d. 29. juni. Vil man klage over misvedligeholdte ejendomme kræver det v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

22 dokumentation, der kan bevise at dette er til gene for andre. En gene kan f.eks. være en påvisning af et stigende antal rotter. d. Sekretær Intet nyt. 2. Godkendt 3. Som tidligere diskuteret på generalforsamlingen 2014 er der problemer forbundet med Per Bodsholts byggeprojekter. Da kommunen, efter talrige henvendelser, ikke er gået videre med sagerne, undersøger vi nu om Amagerbladet evt. vil undersøge sagerne nærmere og skrive et indlæg om dette. Martina tager kontakt til en journalist. Næste Bestyrelsesmøde d. 15/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

23 5. marts 2015 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 3. december 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen Lis Randa Kim Kjelstrup Martina Oberleitner Finn Christiansen Linda Larsen Mark Diedrichsen Ellen Bremholm Mikkel Sabroe Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Godkendelse af protokol 3. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

24 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Veje er, som tidligere omtalt, en stor udgift på grundejerforeningens budget og som det ser ud i øjeblikket, rækker et års indtægt kun lige til renovering af én vej om året. Det betyder, at der ikke er økonomiske midler til eventuelle andre vigtige sager. Bestyrelsen foreslår derfor at kontingentet stiger med kr. 100 til september Bestyrelsens nuværende advokat Bent Sommer har valgt at stoppe. Vi siger tak for et lang og godt samarbejde. Bestyrelsen har besluttet at kontakte Bent Sommers søn med en forespørgsel, om han vil indtræde i arbejdet med 1 års prøvetid. b. Kasserer (via formand) Der er desværre sket en fejl i forbindelse med opkrævning af kontingent, idet 25 grundejere er blevet opkrævet dobbelt kontingent. De for meget indbetalte beløb er blevet refunderet og kasserer arbejder på at få PBS systemet til at fungere optimalt. Der er i dag tilmeldt ca. 220 grundejere til PBS og bestyrelsen forventer at alle grundejere indenfor den nærmeste fremtid tilmelder sig PBS. Har man problemer med at blive tilmeldt, kan man henvende sig til bestyrelsen og få hjælp. c. Vejudvalg. Det planlægges at Haag Alle, som den eneste vej, laves i 2015 og den vil blive lavet på samme måde som Dortrecht Allé. Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet alternative tilbud, hvilket betyder at prisen pr. meter vej er kr Vejstykket vil blive afstemt i forhold til de økonomiske midler, som ejerforeningen har til rådighed. Tilburg Allé er en meget lang vej og der vil derfor, når den engang skal renoveres, blive indhentet tilbud på en separat pris. Når alle veje er renoveret starter der en ny runde. I denne forbindelse er det bestyrelses opfattelse, pga. de til tider store mængder regn der falder, at vi også skal indregne renovering af vores regnvandssystem. Vejbump: Der har været udtrykt ønske om etablering af vej bom på de lange gennemkørselses veje. Mht. til intervaller imellem vejbump skal der, ifølge vejdirektoratet, være en afstand på over 100 meter imellem dem. Det andet spørgsmål, der opstår i denne forbindelse er, hvorvidt det vil være til gene for v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

25 nogle af grundejerforeningens beboere. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Snerydning: Der har angiveligt været lidt utilfredshed omkring vores nuværende snerydning, dog uden at bestyrelsen har modtaget konkrete henvendelser. Bestyrelsen har undersøgt alternativer, men da det er meget uklart hvad vi får for pengene, besluttes det at beholde den nuværende ordning. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til, hvis de er utilfredse med snerydningen, at rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom. I henvendelsen skal der angives årsag, dato og klokkeslæt. d. Sekretær Intet nyt. 2. Godkendt 3. Ingen kommentarer Næste Bestyrelsesmøde d. 2/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

26 2. februar 2015 Mødedatoer 2015 I Nøragersmindecentret Kulturzonen Bestyrelsesmøder: Onsdag den 4. februar 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 8. april 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 10. juni 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 16. september 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 2. december 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 3. februar 2016 Mødelokale kl. 18: Generalforsamling: Mandag den 23. marts 2015 kl Skelgårdskirken? Mandag den 14. marts 2016 kl TBA Skovtur: evt. lørdag den 13. juni 2015 uge 24 v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

27 Resultatopgørelse 2014 ( ) Budget Indtægter kr. t. kr. t. kr. Kontingent i , Restancegebyrer 450, Indmeldelser 0, Renter/afkast - bank & obligationer , Forespørgelser ejendomme 7.000, Indtægter i alt , Udgifter: Vejvedligeholdelse 0, Vejreparationer & småvedligeholdelse , Vinterforanstaltninger , Medlemsblade & omdeling 7.152, Administration , Møder, generalforsamling 3.212, Hjemmeside, regnskabssystem, IT 9.961, Kontorartikler 566, Gaver - bidrag 0, Gebyr bank 4.573, Advokatbistand 0, Sammenslutning af grundejerforeninger 4.752, Ny investering (IT) 0, Udgifter i alt , Resultat før henlæggelse , Henlæggelse Jubilæumsfond , Henlæggelse Vejvedligeholdelse , Henlæggelser , Årets resultat ,

28 Note kr. t. kr. Tilgodehavende grundejerne ,00 0 Indestående i Arbejdernes Landsbank , Indestående i Danske Bank ,61 77 Bankinvest Lange Danske obligationer (9.310 stk) Kurs pr (96,08) , Bankinvest Korte Danske obligationer ( stk) Kurs pr (91,24) , Aktiver , kr. t. kr. Egenkapital (pr. 01. januar) , Kursreguleringer værdipapirer ,51-58 Årets resultat ,20 41 Kortfristet gæld ,00 0 Henlæggelser (se note) , Passiver , Note Årets henlæggelse, vejvedligeholdelse ,00 Henlæggelse, vejvedligeholdelse , , Årets henlæggelse, jubilæumsfond ,00 Henlæggelse, jubilæumsfond , ,00 24 Henlæggelser , Amager den Balance pr Dags dato er regnskabet for året 2014 revideret. Bøger og bilag er afstemt, ingen bemærkninger. Bank og kassebeholdning er afstemt, ingen bemærkninger. Regnskabet er i orden. Kasserer Formand Mikkel Sabroe Bent Ørnbøl Larsen Revisor Revisor Jørgen Bladt Per Marthin Oversigt over foreningens materiel 2 PC'ere 2 printere

29 Budget Indtægter: Note kr. t. kr. Kontingent 1. halvår (850x594) Kontingent 2. halvår (950x594) Indskud Forespørgsel ejendomme Annoncer 0 0 Renteindtægter/kursreguleringer Indtægter i alt Udgifter: kr. t. kr. Vejvedligeholdelse Overført fra hensættelse (vejvedl.) Vinterforanstaltninger Vejreparationer & småvedligeholdelse Hjemmeside, regnskabsystem, IT Medlemsblade & omdeling Møder & generalforsamling Advokatbistand Sammenslutning af grundejerforeninger Kontorartikler Administration Gebyr bank Ny investering (IT) Gaver, bidrag Henlæggelse jubilæumsfond Henlæggelse vejvedligeholdelse Udgifter i alt Resultat

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Forslag a) Ændring af vedtægterne b) Vedligeholdelsesplan

Læs mere

Information fra bestyrelsen. Kontingent. Vedtægter. Økonomien fremad. Snerydning. Engholmgaards Grundejerforening

Information fra bestyrelsen. Kontingent. Vedtægter. Økonomien fremad. Snerydning. Engholmgaards Grundejerforening Generalforsamling 2014 Engholmgaards Grundejerforening Information fra bestyrelsen Elektronisk kommunikation Oplysninger indlægges på grundejerforeningens hjemmeside www.engholmgaard.dk Kontingent udsendes

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM LOVE for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM Revideret marts 2006 I. Almindelige bestemmelser: 1. Foreningens navn er Villabyen Hindholm, og den hjemsted er Tårnby Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere