Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN"

Transkript

1 M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 3. Beretning ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 4. Regnskab ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 5. Fastsættelse af kommende års kontingent. 6. Fremlæggelse af budget ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 7. Indkomne forslag (fremgår af medlemsblad nr. 165 ) 8. Valg til bestyrelsen a) Kasserer, Mikkel Sabroe opstiller til bestyrelsen b) Kim Maimann modtager genvalg c) Ellen Bremholm opstiller til kasserer d) Martina Oberleitner modtager genvalg 9. Valg af bestyrelses suppleanter a) Finn Christensen modtager ikke genvalg b) vakant 10.Valg af revisor. a) Jørn Bladt ikke på valg b) Per Marthin på valg 11. Valg af revisor suppleanter. c) Allan Andersen modtager genvalg? d) Karl Arne Andersen modtager genvalg? 12.Eventuelt. Ifølge vedtægternes 7. Tjener indkaldelsen til generalforsamlingen som legitimation for ret til modtagelse af stemmeseddel. Formanden.

2 Telefonliste Formand: Bent Ørnbøl Larsen Doorn Allé 22, 2791 Dragør T: M: Kasserer: Mikkel Sabroe Leiden Alle 1, 2791 Dragør T: M: 2521 Bestyrelsesmedlem: Ellen Bremholm Zaandam Alle 25, 2791 Dragør T: M: 4097 Bestyrelsesmedlem: Martina Oberleitner Alkmaar Alle 35, 2791 Dragør T: M: 4158 Suppleant: Finn Christensen Alkmaar Alle 1, 2791 Dragør T: M: 4058 Revisor: Per Marthin Rotterdam Allé 10, 2791 Dragør T: M: 3253 Tårnby Rådhus: Tårnby Politi, Station Amager: Materielgård (vejbelysning): Vandværk: Politi: 114 Næst & Vejudvalgsformand: Kim Maimann Helmond Allé 44, 2791 Dragør T: M: Sekretær: Lis Randa Tilburg Allé 52, 2791 Dragør T: M: 2077 Bestyrelsesmedlem: Kim Kjelstrup Nøragersmindevej 54, 2791 Dragør T: M: 2926 Bestyrelsesmedlem: Linda Larsen Alkmar Allé 4, 2791 Dragør T: Suppleant: Mark Diedrichsen Leiden Alle 1 A, 2791 Dragør T: M: 4233 Revisor: Jørgen Bladt Tilburg Allé 4, 2791 Dragør T: M: 3253 Falck: Københavns Energi: Lægevagten: 1813 Stofa Kabelnet: Alarm: Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

3 Marts 2014 Grundejerforeningen Nøragersminde 3

4 Bestyrelsens beretning Nu er det snart forår solen og blomster titter frem og det er tid til havearbejde. Det tror jeg at vi alle glæder os til. En lang sommer med masser af tid i haven er noget af det vi kan se frem til Fra foreningens bestyrelse skal der lyde et hjerteligt velkommen til de 4 nye medlemmer foreningen har fået i år og vi takker for, at de har valgt at bosætte sig i vores grundejerforening. Årets gang i foreningen Bestyrelsen i grundejerforeningen konstituerede sig og nedsatte de forskellige udvalg kort tid efter sidste generalforsamling. Hvordan kan du læse i referatet fra generalforsamlingen på de følgende sider Vi har haft fire bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor vi har forvaltet foreningens drift og taget stilling til de henvendelser der har været til foreningen. Vi har deltaget i møder med Grundejersammenslutningen i Tårnby kommune. Vi har ikke deltaget i en leverancegennemgang af Dong projektet på vestsiden af Kongelundsvej. Det var ikke muligt at tilpasse den tidsmæssigt meget omfattende gennemgang med bestyrelsesmedlemmernes almindelige arbejde. Der har været en ordinær generalforsamling i marts måned. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft et glimrende samarbejde med en række gode debatter i en god ånd og stemning. Vejene har også i år fyldt en del i debatten på bestyrelsesmøderne. Vi ser frem til at komme i gang med Haag Allé i Ligeledes er vi kommet i gang med at implementere Betalings Service i marts så vi de første nye betalingskort. Husk at tilmelde dig til Betalings Service hvis du ikke allerede har gjort det. Der er ikke sket så meget på hjemmesiden i år, men vi ønsker stadig at udvide siden hen over de kommende år med mere information og mere funktionalitet. Vi har en god platform der også i fremtiden vil kunne løfte de ønsker vi har til moderne og effektiv hjemmeside. Vi har stadig planer om at udvide hjemmesiden med mødereferater, kontingentbetaling, debatforum og meget, meget mere. Det hele kommer ikke på en gang alle de grundlæggende funktioner var tilgængelige fra starten. Du finder selvfølgelig også en masse praktisk information om foreningen både som nyheder og i kalenderen. Som sædvanlig har vi haft en række henvendelser om nabostridigheder. I årets løb får vi henvendelser fra grundejere om, hvad man må og ikke må, samt hvad man skal finde sig i fra sine naboer. Det handler om alt fra skyggende træer, fælleshegn, støj fra motoriserede haveredskaber, dyrehold (høns, hunde og katte), haveaffaldsdynger, røg og lugtgener fra brændeovne, pejse og grill, byggerier, afbrænding af haveaffald til ændring af farver på hus og tag. Ikke mindst skal vi opfordre hundeejerne til sørge for at hundene ikke kommer til at stikke af fra efterladenskaber så kære hundejere husk at have en pose med på turen. 4 Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

5 Jeg vil også i år benytte lejligheden til at fortælle, at det ikke er bestyrelsens opgave at agere politi. Prøv at gribe sagen lidt positivt an, tal konstruktivt sammen I skal leve med hinanden i mange år. Snerydning Vi har en aftale om snerydning i grundejerforeningen, en aftale, som vi ser som en forsikring på lige fod med en brandforsikring. Det er helt sikkert en hjælp for de enkelte grundejere, men husk på, at det stadigvæk er den enkelte grundejer, som har det fulde forsikringsansvar og den enkelte grundejer der skal sørge for, at fortovet og halvdelen af vejen er ryddet for sne, også selvom vi i grundejerforeningen har en der rydder sne for os. Det fritager med andre ord ikke grundejeren for ansvaret for at der bliver ryddet. Husk på at der er nogle der arbejder omkring grundene såsom, skraldemænd, postbude, hjemmehjælpere mfl., som gerne vil have nogle gode forhold at hjælpe andre på. I samme kontrakt indgår en aftale om oprensning af vejbrønde. Økonomi Driftsregnskabet år 2014, som er lagt ind i dette medlemsblad, viser indtægter der ligger lidt over budgettet, hvilket dels skyldes at renteindtægterne har været lidt højere end forventet og omkostninger der stort set ligger som forventet i budgettet. Vi sparer 770 t.kr. op til vejvedligehold og har dermed lidt over 1 mio. kr. til det kommende projekt. Vi har valgt at hensætte lidt mere til vejene end budgetteret fordi vi forventer at skulle renovere et antal regnvandsbrønde. Vi har haft udgifter til knækkede fliser fra Dong. Vores formue er stadig investeret i danske obligationer med henholdsvis kort og lang løbetid i bankinvest's investeringsbeviser. En stadigt skrantende økonomi smitter nu også af på foreningen det har heller ikke været muligt at finde annoncører til bladet denne gang. Kontingent Vi har endelig fået etableret en aftale med Betalings Service, så fra og med opkrævningen i marts, har du muligheden for at tilmelde opkrævningen af grundejerforeningskontingent til BS. Det vil vi selvfølgelig opfordre til at du gør en BS løsning hvor medlemmerne er tilmeldt automatisk betaling hos BS er langt den billigste løsning for os alle. I tråd med beslutningen på den ordinære generalforsamling, foreslår bestyrelsen at ændre på kontingentet igen i år. Argumentet er stadig, at hvis vi fremover skal fastholde at vi har veje der er vedligeholdte skal vi også sikre at vi har en økonomi, hvor det kan lade sig gøre. 1 m vej koster små 4000,- kr. at vedligeholde. Vores vejstykker er ca. 250 m lange, så hver gang vi skal gøre noget, skal der bruges rundt en million kroner. Da vejprojektet startede, valgte man at bruge halvdelen af den årlige indtægt på vejvedligehold resten af det beløb der var behov for, skulle komme fra forrentningen af foreningens formue. Renteniveauet er lavt. Det er godt for den private grundejer, der har tænkt sig at omlægge sine lån, men ikke for en grundejerforening der bliver nødt til at lave en langtidsplanlægning, for at sikrer at vores vejvedligeholdelsesplan kan køre godt og sikkert i fremtiden. Forrentningen af foreningens formue er den laveste nogensinde. Fliserne bliver ældre vi kan ikke længere nøjes med at skifte blot nogle få og vi har også en udfordring omkring vores afvandingssystem det er gammelt og slidt og der er snart brug for en gennemgribende renovering. Marts 2014 Grundejerforeningen Nøragersminde 5

6 Det er bestyrelsens opfattelse, at en ansvarlig bestyrelse bliver nødt til at tage forandringer i markedsøkonomien alvorligt og handle derefter. Bestyrelsens vurdering er, at vi bliver nødt til at lade kontingentet stige med 100,- pr. halvår, hvert år i de kommende år. Kontingentrestance Grundet usikkerhed omkring Betalingsservice har vi haft en del restanter i år. Det forventer vi at have meget mere styr på i år Vejarbejdet Vi ser frem til at tage fat i Haag Allé i 2015 I 2014, har der været omkostninger til udskiftning af knækkede fliser til Dong. Når Haag Allé er på plads, har vi været hele vejen rundt med renoveringen så kan vi starte forfra i foråret 2016 med at vurdere på hvilken vej det så skal være. Vedtægterne Vedtægterne kan du finde på foreningens hjemmeside Såfremt du ønsker at få en papirudgave, bedes du henvende dig til sekretæren, der så vil udskrive en kopi til dig. Beretningen Da en skriftlig beretning ikke kan indeholde svar på alle spørgsmål, kan formanden altid træffes for en uddybning på telefon: VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN Indbetalingskort Foreningen har en aftale med Betalings Service. Formålet er selvfølgelig at gøre hverdagen nemmere for os alle. Betalings Service er den ydelse BS / Nets tilbyder, hvor kontingentet til foreningen automatisk bliver overført to gange om året. Du vil her i marts måned modtage et betalingskort som bliver sendt ud fra BS. Der står der de oplysninger du skal bruge for at kunne tilmelde betalingen til BS. Du kan gøre det i din bank eller i din netbank. På hjemmesiden vil du også få muligheden for at tilmelde dit kontingent til automatisk betaling. Du skal bruge vores BS nr Debitorgruppe: og dit medlemsnummer for at tilmelde. Alle oplysninger kan du finde på indbetalingskortet. Dit medlemsnr. står på den opkrævning du modtager fra BS. Tilmeld dit kontingent til Betalings Service! BS nr Debitorgruppe: Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

7 18. februar 2014 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 3. februar 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen - Lis Randa - Ellen Bremholm Kim Kjelstrup - Martina Oberleitner - Finn Christensen Mikkel Sabroe Kim Maimann- Linda Jensen Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Planlægning af generalforsamlingen 10/ Bladet 4. PBS status 5. Godkendelse af protokol 6. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

8 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Kommunen har, uden varsel, ryddet en ca. 5 meter bred bevoksning på Dorn Alle, hvilket er til gene for omkring 20 parceller i området. Formanden skriver til kommunen. Det er dog nok tvivlsomt, hvad de kan og vil gøre. b. Kasserer Fremlægger, Resultatopgørelse 2013, Balance og Budget Balance og Budget godkendes uden kommentarer. Af resultatopgørelsen fremgår et beløb til advokatbistand på kr ,00, hvilket skyldes manglende registrering i Beløbet strækker sig således fra perioden Den del, der vedrører 2012, burde have været sat af som gæld i 2012, så det dermed ikke påvirker 2013 resultatet Posten forsikring lyder på kr. 0. Forsikringen er tidligere tegnet til sikring af de af bestyrelsens inventar i medlemmernes hjem. Da disse imidlertid er dækket af medlemmets indboforsikring vil kasserer opsige forsikringen. Kasserer oplyser, at der på nuværende tidspunkt foreligger tre inkassosager og et dødsbo. Det viser sig, at der fra advokatens side ikke er blevet fulgt op på inkassosagerne, hvilket beror på, at den tidligere kasserer har sendt breve ud til de berørte parceller, der ikke overholdt gældende lovtekster eller varsler. Advokaten har gjort den tidligere kasserer opmærksom på denne problemtik, dog uden at proceduren blev ændret. Advokaten har således ikke ønsket at gå videre med sagerne, da disse på forhånd ville være tabt. Dette er nu rettet, så inkassosagerne i fremtiden kan behandles ifølge lovgivningen på området. Budgettet for 2014 er udarbejdet i forhold til det på sidste generalforsamling vedtaget kontingentstigning. c. Vejudvalg. Renovering af Haag Alle har planlagt start 2015, hvor der på budgettet vil være hensat ca. kr. 1 million. Da man som grundejer er forpligtet til selv at vedligeholde arealet omkring sin ejendom, har bestyrelsesmedlemmerne foretaget vejsyn og ved mangler givet en skriftlig henstilling, med evt. efterfølgende påmindelse, til den enkelte parcel. Bestyrelsen enedes om at revidere skrivelserne, så de bliver lettere gennemskuelige for den enkelte og vil samtidig arbejde på at sætte det ind i et statistisk system til senere brug. v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

9 d. Sekretær Intet nyt. 2. Dagordenens fastlægges efter vedtægternes paragraf 9. Der er kommet to forlag til generalforsamling; et fra Torsten Vester og et fra Erik Kyster. Begge er varslet i henhold til gældende regler og forelægges på generalforsamlingen af pågældende. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Formand Bent Ørnbøl Larsen, bestyrelsesmedlemmerne Kim Kjelstrup, Linda Jensen, Lis Randa, suppleant Finn Christensen samt endnu en suppleant. Derudover er revisorerne på valg. 3. Blev ikke diskuteret grundet manglende tid (se i øvrigt referat af 2. december 2013) 4. Indbetaling af kontingent til grundejerforeningen overgår nu til PBS. Der vil blive udsendt et girokort, hvorefter medlemmerne selv skal tilmelde sig PBS. 5. Godkendt 6. Ingen kommentarer 7. Næste Bestyrelsesmøde d. 7/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

10

11

12

13

14

15

16

17 23. februar 2015 Ordinært bestyrelsesmøde Dato kl: 18:30 Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokale 1 sal Tilstede Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann Mikkel Sabroe - Lis Randa - Ellen Bremholm Kim Kjelstrup Linda Larsen Finn Christensen Fraværende Martina Oberleitn Referent Lis Randa Dagsorden: 1 Konstituering 2 Sammensætning af udvalg 3 Forretningsorden for udvalg 4 PBS status 5 Formanden 6 Godkendelse af protokol 7 Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

18 Punkt Indhold Evt. ansv. Dagsorden: Formanden bød velkommen, især til de nye bestyrelsesmedlemmer 1 Konstituering: Formand Næst/Vejudvalgsformand Sekretær 2 Sammensætning af udvalg: Vejudvalget: Bent Ørnbøl Larsen Kim Maimann Martina Oberleitner / Lis Randa Kim Maimann Kim Kjelstrup Lis Randa Ellen Bremholm Linda Larsen Martina Oberleitner Finn Christensen Økonomiudvalget: Bladudvalget: Sekretariat: 3 Forretningsorden Vejudvalget: Økonomiudvalget: Bladudvalget Sekretariat Mikkel Sabroe Bent Ørnbøl Larsen Ellen Bremholm Mikkel Sabroe Kim Kjelstrup Bent Ørnbøl Larsen Mikkel Sabroe Martina Oberleitner Lis Randa Martina Oberleitner Lis Randa Opfølgning på vejprojekt Indhente tilbud på vejvedligehold herunder snerydning m.v. Kvartalsvis vejsyn Løbende kontakt til Tårnby kommune. Administration af gravetilladelser. Kontrol af igangværende arbejder Tænketank omkring nyinvesteringer Udarbejdelse af årsregnskab / budget. Styring af medlemskartoteket. Kontingentopkrævning m.v. Besvare henvendelser fra ejendomsmæglere ved ejendomshandler Indsamling af materialer til bladet og hjemmeside Vedligehold af webside Sætning og redigering af bladet. Indhentning af tilbud hos bogtrykkeren. Tegning af reklamer til bladet Samordning af udvalgsarbejde Udarbejdelse af dagsordenen Lokale bestilling v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

19 Indkaldelse til bestyrelsesmøder Indkaldelse til generalforsamling Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling 4 Formanden Skal der skrives noget om kommende anlagte sti på Fælleden og jeres protester? 5 Betalingsservice Det er gået utroligt godt med tilmeldingen til BS ca. 400 grundejere, afventer resten når ordningen med BS træder i kraft. 6 Vejudvalgsformanden Budget fremlagt og godkendt. Det er gået over al forventning med den nye Kontingentbetaling, 522 grundejere har betalt, 72 grundejere mangler for 1 halvår Forventer det er den nye ordnings skyld. Så kassereren afventer. Der er 2 inkassosager for Fremover vil BS sende rykkere ud, som kasserer kan se på en liste. Så mangler der gebyrer fra nogle ejendomsmæglere for salg af ejendomme. 7 Godkendelse Eventuelt Næste Bestyrelsesmøde d. 9. juni 2014 kl 18:30 v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

20 5. marts 2015 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 14. juni 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen Ellen Bremholm - Kim Kjelstrup Martina Oberleitner Finn Christiansen Mikkel Sabroe Linda Jensen Kim Maimann Mark Diedrichsen Lis Randa Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Godkendelse af protokol 3. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

21 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Formanden har foreslået et fællesmøde mellem Dong, Kommunen og Grundejerforeningen, således at der fremover kan foreligge tydelige aftaler mellem partnerne, når Dong udfører arbejde på grundejerforeningens arealer. Kommunen vil sørge for indkaldelse. Da formanden efter en måned endnu ikke har modtaget en indkaldelse kontakter formanden kommunen, som oplyser at mødet er blevet afholdt for to dage siden og er der var blevet sendt en indkaldelse pr. brev. Det viser sig, at brevet er blevet lagt på en forkert adresse. Da der tidligere har været problemer med Dong vedr. ødelagte fliser i forbindelse med deres arbejde laver bestyrelsen en dokumenteret oversigt over flisernes tilstand inden Dong påbegynder arbejdet. Ellen fordeler vejene blandt bestyrelsesmedlemmerne og fliserne skal være besigtiget senest d. 1. august. Formanden har kontaktet Dong for at undersøge om det er muligt at få nedlagt fiber i forbindelse med deres gravearbejde. Dong oplyser, at dette ville kræve et samarbejde med andre firmaer, da de ikke har tilladelse til at udføre dette arbejde. Der er fundet huller i vejen på Tilburg Alle. Da der i forbindelse med reparation af offentlige veje er regler, der skal overholdes, er det umiddelbart svært at skifte til en ny (billigere) leverandør. Mark vil undersøge dette nærmere. b. Kasserer I forbindelse med opkrævning af kontingent har der, fra indbetaleres side, været flere tilfælde, hvor der ikke er opgivet identifikation. Dette skyldes formentlig vedgåelse til PBS. Kasserer er ved at være gennem listen og har klarhed over, hvem der har betalt. Kasserer foreslå at vi overvejer, at indløse de nuværende obligationer, kurs 97,74, da disse næppe vil stige yderligere i fremtiden. Bent og Mikkel vil undersøge hvilke omkostninger, der er forbundet med dette og hvilke muligheder, der er for en bedre investering. c. Vejudvalg. arealet omkring sin ejendom, har bestyrelsesmedlemmerne Det aftales, at der laves vejsyn d. 29. juni. Vil man klage over misvedligeholdte ejendomme kræver det v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

22 dokumentation, der kan bevise at dette er til gene for andre. En gene kan f.eks. være en påvisning af et stigende antal rotter. d. Sekretær Intet nyt. 2. Godkendt 3. Som tidligere diskuteret på generalforsamlingen 2014 er der problemer forbundet med Per Bodsholts byggeprojekter. Da kommunen, efter talrige henvendelser, ikke er gået videre med sagerne, undersøger vi nu om Amagerbladet evt. vil undersøge sagerne nærmere og skrive et indlæg om dette. Martina tager kontakt til en journalist. Næste Bestyrelsesmøde d. 15/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

23 5. marts 2015 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 3. december 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen Lis Randa Kim Kjelstrup Martina Oberleitner Finn Christiansen Linda Larsen Mark Diedrichsen Ellen Bremholm Mikkel Sabroe Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Godkendelse af protokol 3. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

24 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Veje er, som tidligere omtalt, en stor udgift på grundejerforeningens budget og som det ser ud i øjeblikket, rækker et års indtægt kun lige til renovering af én vej om året. Det betyder, at der ikke er økonomiske midler til eventuelle andre vigtige sager. Bestyrelsen foreslår derfor at kontingentet stiger med kr. 100 til september Bestyrelsens nuværende advokat Bent Sommer har valgt at stoppe. Vi siger tak for et lang og godt samarbejde. Bestyrelsen har besluttet at kontakte Bent Sommers søn med en forespørgsel, om han vil indtræde i arbejdet med 1 års prøvetid. b. Kasserer (via formand) Der er desværre sket en fejl i forbindelse med opkrævning af kontingent, idet 25 grundejere er blevet opkrævet dobbelt kontingent. De for meget indbetalte beløb er blevet refunderet og kasserer arbejder på at få PBS systemet til at fungere optimalt. Der er i dag tilmeldt ca. 220 grundejere til PBS og bestyrelsen forventer at alle grundejere indenfor den nærmeste fremtid tilmelder sig PBS. Har man problemer med at blive tilmeldt, kan man henvende sig til bestyrelsen og få hjælp. c. Vejudvalg. Det planlægges at Haag Alle, som den eneste vej, laves i 2015 og den vil blive lavet på samme måde som Dortrecht Allé. Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet alternative tilbud, hvilket betyder at prisen pr. meter vej er kr Vejstykket vil blive afstemt i forhold til de økonomiske midler, som ejerforeningen har til rådighed. Tilburg Allé er en meget lang vej og der vil derfor, når den engang skal renoveres, blive indhentet tilbud på en separat pris. Når alle veje er renoveret starter der en ny runde. I denne forbindelse er det bestyrelses opfattelse, pga. de til tider store mængder regn der falder, at vi også skal indregne renovering af vores regnvandssystem. Vejbump: Der har været udtrykt ønske om etablering af vej bom på de lange gennemkørselses veje. Mht. til intervaller imellem vejbump skal der, ifølge vejdirektoratet, være en afstand på over 100 meter imellem dem. Det andet spørgsmål, der opstår i denne forbindelse er, hvorvidt det vil være til gene for v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

25 nogle af grundejerforeningens beboere. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Snerydning: Der har angiveligt været lidt utilfredshed omkring vores nuværende snerydning, dog uden at bestyrelsen har modtaget konkrete henvendelser. Bestyrelsen har undersøgt alternativer, men da det er meget uklart hvad vi får for pengene, besluttes det at beholde den nuværende ordning. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til, hvis de er utilfredse med snerydningen, at rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom. I henvendelsen skal der angives årsag, dato og klokkeslæt. d. Sekretær Intet nyt. 2. Godkendt 3. Ingen kommentarer Næste Bestyrelsesmøde d. 2/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

26 2. februar 2015 Mødedatoer 2015 I Nøragersmindecentret Kulturzonen Bestyrelsesmøder: Onsdag den 4. februar 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 8. april 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 10. juni 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 16. september 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 2. december 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 3. februar 2016 Mødelokale kl. 18: Generalforsamling: Mandag den 23. marts 2015 kl Skelgårdskirken? Mandag den 14. marts 2016 kl TBA Skovtur: evt. lørdag den 13. juni 2015 uge 24 v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

27 Resultatopgørelse 2014 ( ) Budget Indtægter kr. t. kr. t. kr. Kontingent i , Restancegebyrer 450, Indmeldelser 0, Renter/afkast - bank & obligationer , Forespørgelser ejendomme 7.000, Indtægter i alt , Udgifter: Vejvedligeholdelse 0, Vejreparationer & småvedligeholdelse , Vinterforanstaltninger , Medlemsblade & omdeling 7.152, Administration , Møder, generalforsamling 3.212, Hjemmeside, regnskabssystem, IT 9.961, Kontorartikler 566, Gaver - bidrag 0, Gebyr bank 4.573, Advokatbistand 0, Sammenslutning af grundejerforeninger 4.752, Ny investering (IT) 0, Udgifter i alt , Resultat før henlæggelse , Henlæggelse Jubilæumsfond , Henlæggelse Vejvedligeholdelse , Henlæggelser , Årets resultat ,

28 Note kr. t. kr. Tilgodehavende grundejerne ,00 0 Indestående i Arbejdernes Landsbank , Indestående i Danske Bank ,61 77 Bankinvest Lange Danske obligationer (9.310 stk) Kurs pr (96,08) , Bankinvest Korte Danske obligationer ( stk) Kurs pr (91,24) , Aktiver , kr. t. kr. Egenkapital (pr. 01. januar) , Kursreguleringer værdipapirer ,51-58 Årets resultat ,20 41 Kortfristet gæld ,00 0 Henlæggelser (se note) , Passiver , Note Årets henlæggelse, vejvedligeholdelse ,00 Henlæggelse, vejvedligeholdelse , , Årets henlæggelse, jubilæumsfond ,00 Henlæggelse, jubilæumsfond , ,00 24 Henlæggelser , Amager den Balance pr Dags dato er regnskabet for året 2014 revideret. Bøger og bilag er afstemt, ingen bemærkninger. Bank og kassebeholdning er afstemt, ingen bemærkninger. Regnskabet er i orden. Kasserer Formand Mikkel Sabroe Bent Ørnbøl Larsen Revisor Revisor Jørgen Bladt Per Marthin Oversigt over foreningens materiel 2 PC'ere 2 printere

29 Budget Indtægter: Note kr. t. kr. Kontingent 1. halvår (850x594) Kontingent 2. halvår (950x594) Indskud Forespørgsel ejendomme Annoncer 0 0 Renteindtægter/kursreguleringer Indtægter i alt Udgifter: kr. t. kr. Vejvedligeholdelse Overført fra hensættelse (vejvedl.) Vinterforanstaltninger Vejreparationer & småvedligeholdelse Hjemmeside, regnskabsystem, IT Medlemsblade & omdeling Møder & generalforsamling Advokatbistand Sammenslutning af grundejerforeninger Kontorartikler Administration Gebyr bank Ny investering (IT) Gaver, bidrag Henlæggelse jubilæumsfond Henlæggelse vejvedligeholdelse Udgifter i alt Resultat

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere