ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr. 2 2011"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 28. årgang nr Erik Jensen på socialdemokraterne struer generalforsamling september 2010 Læs inde i bladet: En retssag mellem Gjellerup sogneråd og fire Hammerum arbejdsmænd. Erik Jensen - 12 år i sogneråd - derefter 16 år i byråd. Hjemmeside

2 ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: Telefonen er åben i arkivets åbningstid, som regel hver anden onsdag fra kl. 10,00 til 15,00 Vi kan endvidere kontaktes på: Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Hjemmeside: Mail: Ansvarlig: Formand Andreas Iversen Tlf Kasserer: Jørn Jensen Tlf, Deadline for næste nummer 1.august 2011 Bladet trykkes med hjælp fra 3F Herning 2 Tur til Danmarks hovedstad - København. Lørdag den 20 august 2011 Der bliver opsamling ved Struer Hallerne kl. 6:30 Holstebro Banegård kl. 7:00 Herning Banegård kl. 7:45 Vi regner med at være hjemme igen ved midnat lørdag aften. Socialdemokrater i region Midtjylland tilbyder ASRAs medlemmer at deltage i en tur, hvor man bl.a. møder et par politikere på Christiansborg, og Københavns rådhus. Efterfølgende kan man vælge mellem at besøge Rigsarkivet eller Arbejdermuseet, inden man på egen hånd kan studere hovedstaden. Der bliver mulighed for fælles aftensmad for egen betaling. Pris pr. deltager kr. 400,- som opkræves efter tilmelding. Ved tilmelding skal angives fødselsdato og telefonnummer. Tilmelding kan ske til: Kasserer: Jørn Jensen Tlf: Mail: senest den 1.august 2011

3 Leder For at imødekomme foreningens vedtægter, som siger at generalforsamlingen bør afholdes skiftende steder i der gl. Ringkøbing Amt, blev den i år afholdt i NNF s lokaler i Holstebro. Forud for generalforsamlingen var folketingsmedlem Jens Peter Vernersen inviteret til at holde et foredrag om sit arbejde i folketinget. Et meget spændende foredrag, hvor Jens Peter fortalte om sit liv dels som barn og ung, dels som faglig i HK og på Christiansborg især om de politiske kampe han havde oplevet. Efter foredraget blev generalforsamlingen afviklet. Der var en god debat om beretningen, hvor det blandt andet blev foreslået, at vi på sigt skulle overveje at investere i et egnet hus/lokaler til vores arkiv. Jeg tror dog det ligger noget ud i fremtiden, da det vil være forbundet med en del økonomi. I efteråret inviterede LO-Herning v/steen Jonassen ASRA til et møde sammen med folk fra Herning Museum, med det formål at undersøge, om der er ting vi kunne samarbejde om. Det var et godt og positiv møde. Samarbejdet vil i første omgang være følgende: At de ser på vores arkivsystem, om der er ting der kan gøres bedre/ anderledes. Vi giver spalteplads til nogle af museets arrangementer. Vi kommer med i museets næste foredragsrække for at fortælle om ASRA. Vi skal prøve i fællesskab at lave fælles fremstød overfor Efterløns/ Pensionistklubber med det formål at fremme aktiviteten Vi er selv historie samt skaffe medlemmer til ASRA. Vi skal gensidig være opmærksom på at lave fælles foredrag og markedsføring af samme. Vi får mulighed for at fremlægge vores blad både hos Textilforum og Herning Museum. Jeg tror på, at vi her vil kunne få gang i nogle ting som vil være stor gavn for begge parter. Måske skulle vi på lidt længere sigt overveje, om vi kan udvide samarbejdet til andre museer og lokalhistoriske arkiver i ASRA s dækningsområde. Jeg vil gerne slå fast at ASRA fortsat dækker hele det gamle Ringkøbing Amt, og vil fortsat gøre det. Samarbejdet er ingen afhændelse af ASRA. 3

4 En retssag mellem Gjellerup sogneråd og fire Hammerum arbejdsmænd. For nogen tid siden sad jeg hos min nabo og sludrede. Han havde under oprydning fundet et par billeder fra statens grusgrav i Kollund ved Hammerum. Grunden til at de var havnet hos ham er, at hans bedstefar Iver Iversen figurerer på billederne. om det ikke var mere rigtigt, at billederne kom til Lokalhistorisk arkiv i Hammerum, og jeg fik derfor lavet kopier til ASRA og afleverede originalerne i Hammerum. Dette resulterede i, at jeg kort efter fra lederen af arkivet i Hammerum, Svend Eriksen, modtog nedenstående I midten min bedstefar Iver Jensen, til højre Baneformand Ib Sørensen, tv. ukendt Da min nabo er ASRA medlem spurgte han om det ikke var noget til vort arkiv, og det tilbud tog jeg naturligvis straks imod. Efterfølgende kom jeg til at tænke på, 4 historie, hvor min nabo s bedstefar Iver Iversen er en af personerne. Til forståelse af geografien skal tilføjes, at selv om det hedder Gjellerup sogneråd og Gjellerup sogns lokalhi-

5 storiske arkiv havde begge, og for arkivets vedkommende stadigvæk har til huse i Hammerum, som er selve beboelsesområdet. En retssag mellem Gjellerup sogneråd og fire Hammerum arbejdsmænd. Det har sikkert været vanskeligt for alle at få økonomien til at hænge sammen. Arbejdsløsheden var slem, især for ufaglærte, selv om landmændene også sad hårdt i det økonomisk, så havde de fleste dog mulighed for at alle i familien kunne spise sig mætte. I 1933 havde fire arbejdsmænd fået afslag på sommerunderstøttelse, med den begrundelse at de havde nægtet at tage anvist arbejde. De blev bakket op af deres fagforening, og fik senere bevilget fri proces til at føre retssag mod kommunen. Forinden var det havnet i Socialministeriet. Arbejderne fik deres sommerhjælp. Men blev nu nægtet alt arbejde ved kommunen, så nu begyndte lavinen at rulle. Gjellerup sogns lokalhistoriske arkiv har alle dokumenterne fra retssagen. Men her skal kun gengives hvad der blev skrevet om sagen i aviserne, her er det Herning Folkeblads udlægning. Socialdemokraten havde en hel anden holdning og sprogbrug. Lørdag den 15. december Gjellerup sogneråd til afhøring ved Retten Fire arbejdsmænd kræver 4000 kr. i erstatning af Gjellerup kommune. Der var i går eftermiddag stort trængsel i Retten i Herning, idet hele Gjellerup sogneråd og en del andre Gjellerup borgere var mødt op til afhøring i anledning af en arbejdsstrid. Det er fire arbejdsmænd, Jakob Dusinius Nielsen, Iver Iversen, Laurits Nielsen og Jens Johansen, alle boende i Hammerum som har indstævnet Gjellerup sogneråd ved dets formand gdr. Ths. Sepstrup, til betaling af 4000 kr. i henhold til loven om arbejds- og erhvervsfrihed, også kaldet Tugthusloven. Sagen der skal pådømmes ved Vestre Landsret, var i går eftermiddag til subsidiær behandling her ved retten. Sagen føres under fri proces, og amtet har beskikket LRS. Smedegård Andersen som sagfører for de fire arbejdere, medens LRS. Tage Christensen var mødt som forsvarer for sognerådet.

6 Sagens forhistorie er følgende: For et årstid siden ansøgte de fire ovennævnte mænd om Sommerhjælp i henhold til Socialloven af 1. Oktober Sognerådet afviste ansøgningen, hvorefter sagsøgerne henvendte sig til Arbejdsdirektoratet, som skønnede at nægtelsen var uberettiget og pålagde sognerådet at udbetale Sommerhjælpen. Efter en konference med amtet udbetalte sognerådet derefter sommerhjælpen. Dette bekom den daværende sognerådsformand gdr. Ole Jensen Krogslund, ilde, og han udtalte da til de fire mænd, at de ikke mere skulle få arbejde i kommunen, og hvad der var værre, han forsøgte at gøre brug af truslen og forbød andre, der havde arbejde for kommunen, at tage de fire mænd i arbejde. Dette bevirkede at de fire mænd skred til Søgsmål mod kommunen. Vidneføringen. Første vidne var murermester Emil Pedersen, Hammerum. Han forklarede, at han havde noget kloakarbejde i Hammerum, som var blevet ham overdraget af sognerådet. Krogslund havde da spurgt ham om, hvem han skulle have til at udføre dette arbejde. Det meddelte han så Krogslund, som derpå sagde; Det er godt; men der er fire mænd som vi ikke gerne vil have i arbejde. Krogslund nævnede ikke disses navne; men Pedersen var godt klar over, hvem sognerådsformanden mente. Nogen tid efter kom nogle stykker af de fire mænd til Pedersen og forespurgte, om de kunne få arbejde hos ham. Han svarede dem at han havde overdraget arbejdet til en anden mand, der var underentreprenør, da han ikke selv kunne få tid til at lede arbejdet. Han kunne derfor ingen antage, og desuden vidste de vel nok også selv grunden dertil. På forespørgsel erklærede Pedersen, at han tidligere havde haft de fire mænd i arbejde, og de havde også udført det til hans tilfredshed.. Andet vidne var sognerådsmedlem, fabrikant Frederiksen, Hammerum. Han forklarede, at Iver Iversen havde haft arbejdet ved renholdelse af kommunens Anlæg i Hammerum i en række år, vistnok siden I begyndelsen fik han i løn derfor 125 kr. årlig. I 1932 satte sognerådet lønnen ned til 100 kr., hvilket gav Iversen anledning til at bemærke, at han så ikke ønskede at fortsætte. 6

7 Han talte dog senere med Iversen, som han tilrådede at beholde arbejdet, hvilket Iversen også gjorde. Det var sædvane, at der hvert år blev tilstillet sognerådet ansøgninger om dette arbejde, men i april i år søgte Iversen ikke dette. Havde Iversen indgivet ansøgning derom, havde hansikkert beholdt arbejdet. Tredje vidne. Gdr. Laurids Flensborg, forklarede, at så vidt det var ham bekendt, var der aldrig fra sognerådet side nægtet arbejde til de fire mænd. Jacob D. Nielsen har haft kloakrensningsarbejde for kommunen, men ellers ikke noget, bortset fra småtterier. Fjerde og sidste vidne, fhv. sognerådsformand, gdr. Ole Krogslund, oplyste, at han havde fratrådt stillingen som formand for Gjellerup Sogneråd d. 1. april Hvad sommerhjælpen angik forklarede han, at sognerådet ikke havde vidst andet, at loven var blevet forstået og efterfulgt rigtig. Efter Arbejdsdirektoratets og Amtets medvirkning i sagen var sommerhjælpen straks bleven udbetalt til de fire mænd. Det var ikke af uvillighed sognerådet havde nægtet at bevilge sommerhjælpen; men man mente 7 at have handlet rigtig ved at nægte at efterkomme ansøgningen. Han indrømmede at have sagt til de fire mænd, at de ikke fik mere arbejde; men grunden hertil var efter hans opfattelse, at disse havde nægtet at udføre tilbudt arbejde. DOMMEREN: Jeg ønsker et klart svar på mit spørgsmål: Har De sagt til mændene, at de intet arbejde kunne få? KROGSLUND: (efter at have betænkt sig lidt): Ja! Retsmødet havde varet i 3½ time, og blev udsat til tirsdag den 8. januar 1935.til parts og vidneafhøring. Landsretten afviste sagen som værende for lille, den blev herefter sendt tilbage til byretten i Herning. D. 21. juni 1935 I dag faldt der dom i sagen som de fire arbejdsmænd fra Gjellerup har anlagt mod Gjellerup sogneråd. De tilkendes følgende erstatning: arbejdsmand Iver Iversen, 250 kr., Jens Johansen, 200 kr., Laurids Nielsen 150 kr., Jacob Dusinius Nielsen 40 kr..den af sognerådet trufne beslutning af 20. juni 1935 om udelukkelse af de fire sagsøgte fra kommunalt arbejde blev kendt retsstridig.

8 Efter dommen prøver sognerådet at få Amtskommunalforeningen til at gå med ind i sagen. Et brev sendt fra sognerådet fortæller hvordan den bedre stillede del af befolkning så på fagforening og arbejderklassen. Gode kollega: Anton Hindhede! Som det vel er dig bekendt har fire arbejdsmænd sagsøgt Gjellerup Sogneråd: I 1933 søgte disse arbejdsmænd Sommerhjælp, som nægtedes af sognerådet, (men senere fik den), fordi der kunne skaffes arbejde nok. Sagen gik til amtet som gav sognerådet medhold. Sagen gik derefter til ministeriet der gav arbejdsmændene medhold: idet de påstod at daglønnen var for lille. Sognerådets forklaring lodes ude af betragtning. Nu er der oplyst i retten i Herning, at en af dem nægtede at arbejde i Roer til trods for, at han selv måtte bestemme daglønnens størrelse den første dag. Om en anden er oplyst, om at have nedlagt en Drænledning for kommunen til den halve dybde af hvad den skulle (i 1928), et par søgte grusharpning og blev det lovet, men mødte ikke den fastsatte dag sammen med sognerådet for at få pladsen anvist. I plantagen klagede de over at de ikke kunne være for utøj, og s. v. På samme tid som nægtelsen af arbejdet forelå søgtes sommerhjælpen. På samme tid bestemmer sognerådet, at der gives dem ikke mere arbejde, man vil ikke spilde sin tid på dem. Denne bestemmelse giver dem anledning til sagsanlæg, selvfølgelig har de Fagforeningen bagved. Denne bestemmelse er dog ikke overholdt, idet en af dem rensede Kloakker, hvilket arbejde han har beholdt og således kan nævnes en del for dem alle. Sagen var først henvist til Landsretten som optog den til domsforhandling og ca. 14 dage derefter afviste den, med den begrundelse, at sagen var for lille; og sognerådet for spildt ulejlighed skulle have 80 kr. i erstatning. På dette tidspunkt begynder man at skønne, at der er noget ejendommelig bag ved. Kunne 3 Landsretsdommere, dersom de selv var store nok, ikke se sagens størrelse forinden det ståhej. Efter dette begyndte sagen igen ved Underretten i Herning; og som endte med at alle fire arbejdsmænd tilkendtes erstatning, og sognerådets beslutning for ugyldig. 8

9 En stor part af sagens udfald vil vi tillægge sagfører Tage Christensen der førte sagen fra vor side; idet han ved Proceduren udtalte at han anså sognerådets vedtagelse for ulovlig, og at de tre kunne tilkomme en lille erstatning. En hel kursændring fra Landsrets Proceduren. Sognet har ikke godt råd til at lade sagen Appellere; og dertil kommer, at vi regner med at fagforeningens hovedkontor har ladet sin Knaldepisk høre for nogles øren. Sagen kan vanskelig føres for Landsretten, uden det sker på et bredere grundlag, og dermed tænkes på Amtskommunalforeningen. Såfremt I kunne finde en helstøbt sagfører og har interesse for sagen, vil vi sende sagens enkeltheder til jer for at gennemskue om der er noget at gøre. Vi synes at Pøblen efter denne dom vil få mere medhold i sine krav end den kan tilkomme. Man håber at høre hvad du og bestyrelsen har et sige til denne sag, og om den bør føres videre af R. A. Sognerådsforening, eller endnu et led højre for at samtlige landets sogneråd kan vide hvad lov og ret i Danmark er. Man kan også i denne forbindelse lade sine tanker gå til den stræbsomme og sparsommelige skatteyder Hermed en venlig hilsen. NB. Som anført af Svend Eriksen bygger hans artikel alene på oplysninger i Herning Folkeblad. Jeg har efterfølgende, med hjælp af Svend Eriksen, fundet referater af sagen i Socialdemokraten og her følger uddrag af disse referater. Socialdemokraten d skriver under overskriften: Naar Gjellerup Sogneraad skal udbetale Sommerhjælp. Det forfølger Arbejderne, der kræver deres Ret, med Boykot. Mange Sogneraad paa Landet har meget ondt ved at følge Loven, naar det gælder Arbejderne og deres Rettigheder. Et af de værste Sogneraad i den Retning er Gjellerup Sogneraad ved Herning, navnlig mens den kendte L.S. Mand, Storbonden og Arbejderhaderen, Gaardejer Ole Krogslund, var dets Formand. Men til sidst gik Sogneraadet for vidt, og nu er der af fire Arbejdere anlagt Sag imod det efter Tugthusloven. (LS, der står for Landbrugernes Sammenslutning, var en land- 9

10 brugsorganisation, der politisk set var båret af meget højreradikale synspunkter - Red.) Herefter følger så en gennemgang af problemstillingen, og man refererer flere vidneudsagn, for endeligt at afslutte med afhøringen af Ole Krogslund. Til sidst afhørtes Ole Krogslund. Han benægtede at have truet Arbejderne og paastod, at disse ikke blev forfulgt. Han indviklede sig dog efterhaanden i saa mange Selvmodsigelser, at Dommeren til sidst blev vred og truede ham med Bøde, hvis han ikke holdt sig til Sandheden. Sagen udsattes til den 8. Januar, paa hvilken Dag bl.a. Arbejderne vil blive afhørt. Det skal blive interessant at se, om Tugthusloven kan bringes i Anvendelse, naar det er Arbejderne, der skal have Fordel af den. D fortsætter Socialdemokraten omtalen af sagen under overskriften: Gjellerup Kommune og de Arbejdsløse. Har Ole Krogslund forsyndet sig mod Tugthusloven? De fire arbejdere blev d afhørt i Retten i Herning, og dette blev refereret som følger: De fire arbejdere, Jac. Dusenius Nielsen, Laurits Nielsen, Iver Iversen og Jens Johansen, forklarede samstemmende, at de havde haft et grueligt Mas med at faa deres Sommerhjælp. Selv efter at Arbejdsdirektoratet havde givet dem Medhold, vilde Krogslund ikke udbetale Hjælpen, og han havde truet dem med Boycot, hvis de gjorde mere ved sagen. De skrev dog paany til Direktoratet, der gav Sogneraadet Paabud om at udbetale Pengene. Krogslund sagde da paany til dem, at de herefter ikke skulde faa én Dags Arbejde for Kommunen, og han holdt også Ord, idet de paagældende ikke senere har kunnet faa Arbejde for Kommunen. Som et Eksempel paa Ole Krogslunds Brøsighed kan nævnes, at han til en af Arbejderne sagde, at de ingen Sommerhjælp kunne faa, da Loven ikke kunde komme til Anvendelse for deres Vedkommende, og at han i øvrigt ikke vilde praktisere de daarlige Love, som Stauning havde lavet. 10

11 Sagen blev herefter udsat til d , hvor bl.a. Th. Sepstrup, der på det tidspunkt var sognerådsformand, skulle afhøres. Socialdemokraten d : Gjellerup Sogneraad kontra Tugthusloven. Tugthusloven Blev gennemført i 1928 af venstreregeringen Madsen-Mygdal. Baggrunden var den såkaldte Kolind sundsag, som specialarbejderforbundet (DASF, senere SiD) havde været aktiv i, men baggrunden var desuden tilsva rende love i bl.a. England, Tyskland og Norge. Det var et klart formål med loven at begrænse fagbevægelsens indflydelse, men den blev kritiseret af ikke blot DsF (senere LO), men også Dansk Arbejds giverforening og fik ikke nogen større betydning. kilde: Leksikonnet Efter at sagen er ridset op, gik man over til at referere forskellige vidneudsagn for at slutte med vidneudsagn fra Th. Sepstrup. havde Dristighed nok til at insinuere, at de ikke mente det alvorligt med deres Søgen efter Arbejde. Han hørte aabenbart til den Type af Mennesker, der anser Arbejderne for at være en Flok Driverter, der helst vil leve paa det Offentliges bekostning. Han maatte dog indrømme, at de flere Gange havde været hos Kommunen om Arbejde uden at kunne faa noget. Men han henviste til, at Kommunen ikke kunde skaffe meget Arbejde, og det mente han var Socialreformens Skyld. Sagen blev herefter overgivet til Landsretten til pådømmelse, men blev altså her afvist og returneret til byretten, idet man fandt sagen for lille. Byretten afsagde derefter dom d med det resultat, at de fire arbejdere fra Hammerum fik erstatning som beskrevet i Svend Eriksens omtale af sagen. Jørn Jensen Til Slut afhørtes Sogneraadets Formand, Thomas Sepstrup, Gjellerup. Han var noget forsigtig i sine Udtalelser, men søgte i øvrigt at sværte Arbejderne til. Han paastod, at de ikke var dygtige, og 11 Husk vores hjemmeside!

12 Sogneråd Afløste ved lov af 6. juli 1867, der trådte i kraft i 1868,sogneforstanderskab som betegnelse for ledelsen af en sognekommune. Den nye ordning for sognekommunerne betød også, at skolevæsenets administration og økonomiske forvaltning blev lagt over til sognerådene. Samtidig blev der nedsat en skolekommission, der skulle føre tilsyn med undervisningen. Her var sognepræsten fast medlem, mens kommissionens to øvrige medlemmer blev udpeget af sognerådet. Mindst ét af disse med lemmer skulle samtidig være medlem af sognerådet. I 1908 blev reglerne for valgret ændret, så både mænd og kvinder over 25 år havde valgret til sognerådet. Hvis man skyldte i skat eller ikke have tilbagebetalt sin fattighjælp havde man dog frem til 1933 stadig ikke valgret. Lederen af sognerådet var sognerådsformanden, der skulle vælges med absolut flertal i sognerådet. Formanden skulle indkalde til møder, føre forhandlingsprotokollen og sørge for, at sognerådets beslutninger blev ført ud i livet. Det var dog først med kommunalreformen 1. april 1970 at de sidste sogneråd forsvandt. kilde: Leksikonnet Min bedstefar midtfor i skjorteærmer med urkæde og skovl i højre hånd Yderst til højre med bowlerhat og pibe - Martin Uldum, Hammerum 12

13 Erik Jensen - 28 år i lokalpolitik Først 12 år i sogneråd derefter 16 år i byråd. I næsten alle de år jeg har kendt Erik Jensen, siden jeg i 1970 blev medlem af Socialdemokratiet, har jeg jævnligt hørt ham, med stor begejstring, fortælle om sine oplevelser som aktiv lokalpolitiker. I de første år var det, i sagens natur, om hans virke i Resen- Humlum sogneråd, hvor han sad i 3 perioder, 12 år. Det sluttede med kommunalreformen i 1970, hvor Humlum sogn blev en del af Struer kommune. Men Erik stoppede ikke, og fortsatte yderligere 4 perioder (16 år) i Struer byråd. Det var den begejstring, hvormed Erik fortalte om sine politiske meriter, der inspirerede mig til at lave denne historie om hans politiske virke. Første gang jeg forelagde Erik idéen trak han, nærmest beskedent, på det. Men efter endnu et par opfordringer kunne jeg mærke at tanken modnedes, og den dag vi mødtes hjemme hos Erik, for at forberede denne artikel, var diverse materiale fundet frem, så det lå klar. Erik havde sørget for en kop kaffe, inden vi skulle i gang, men næppe var kaffen skænket, inden han begyndte at fortælle, om hvordan det forholdt sig, dengang Maja (Eriks nu afdøde hustru) og Erik skulle bosætte sig i Bremdal. Enhver der i dag kender 13 Bremdal, betragter det som et af de eksklusive områder i Struer. Sådan har det ikke altid været. Da Bremdal var et Klondyke 1950 var en pionértid i Bremdal. Den gamle Bremdalgård var udstykket til kolonihave- og sommerhusområde, men folk begyndte at bebygge området uden at tiltrække sig myndighedernes kontrol eller interesse. Først i 1960 fik Bremdal en byggevedtægt, men da boede allerede en fjerdedel af Humlum sogns befolkning i Bremdalområdet. Men selv halvtredsernes Bremdal havde sine kvaliteter. (Citat fra Struerfolk 1986.) I en artikel i ovennævnte skrift, fortæller Erik om Bremdal i halvtredserne. Som togbetjent ved DSB flyttede familien i 1953 fra Herning til Struer, ind i nybyggeriet på Ølbyvej. Min kone Maja og jeg cyklede naturligvis med vore to børn Poul Erik og Hanne over til Bremdal for at deltage i badelivet, fortæller Erik. Og en dag, hvor familien skulle have en is, kommer de til et sted, hvor et par håndværksmestre er i gang med 5 statslånshuse. Her fik de at vide, at hvis de ville købe et af husene, skulle de selv, som indskud i huset, levere

14 murerarbejdet svarende til kr. (Det var mange penge dengang ref.). Da de, efter lidt betænkningstid, besluttede sig for at købe, blev de mødt med forundring og bestyrtelse. For som det fremgår af ovenstående, var Bremdal jo ikke særlig attraktivt. Det nævner Erik da også flere beviser på. Da han som nævnt selv skulle lave murerarbejdet, var det nødvendigt med en blandemaskine, men da manden, han skulle låne den af, hørte at Erik kom fra Bremdal, ville han se pengene først. Og der skulle komme flere problemer. Ukendt som Erik var med murerarbejde fik han, af sin far, det råd at låne kr. og hyre en arbejdsmand. Da han derefter henvendte sig i et pengeinstitut i Struer, fik han nej til et lån. om det var fordi de ikke kendte mig, eller fordi de kendte Bremdal, ved jeg ikke bestemt. Jeg foretrak at tro det første, siger Erik og prøvede i stedet sparekassen i Herning. For de kendte mig nok tænkte Erik. De ville gerne låne Erik pengene, de skulle blot have en skrivelse fra Struer om, at afslaget skyldtes, at de ikke havde midler. Da jeg så kom derind igen, blev de sørme så gale, at jeg aldrig har kendt mage. Jeg skyndte mig ud og over i Struer Bank, hvor de rådede mig til at låne kr., siger Erik og fortsætter: Det var imidlertid så heldigt, at de fire andre huse blev købt af folk, som havde anderledes forstand på husbygning. Bortset fra vandforsyning fra Bremdals eget vandværk og at der var 14 elektricitet, så var det også sket, som Erik udtrykker det, og fortæller, at hvert hus havde sin egen sivebrønd, hvoraf nogle var forfærdelige. Ingen gadelys og i fugtigt vejr et ælte, så det var nødvendigt at færdes i gummistøvler. Vejene var så dårlige, at det ikke var muligt at få en taxa til Bremdal. Og som Erik fortæller, når de skulle ud at rejse, gik de i gummistøvler op til købmanden, hvor de fik lov til at stille de beskidte gummistøvler. (Citaterne er fra Struerfolk 1986 ). Der kunne fortælles meget mere om Bremdal i halvtredserne, men det er jo ikke det, denne artikel skal handle om, men Erik Jensens 28 år som kommunalpolitiker. Dog må det indskydes, at det netop var Eriks foretagsomhed, som begyndte i Bremdal, der gjorde udslaget. 3 perioder i sognerådet Som det fremgår af ovennævnte, var Erik en handlingens mand. Det var han også, da han senere flyttede til Humlum, hvilket bevirkede, at han på et tidspunkt blev opfordret til at opstille til Resen-Humlum sogneråd. Det var i Erik opnåede at få 69 af liste A s i alt 217 stemmer, og listen fik 2 af 9 pladser i sognerådet. Ved valget 4 år senere lød overskriften Stærk socialdemokratisk fremmarch i Resen-Humlum, hvor mandattallet blev fordoblet til 4 af sognerådets i alt 9 pladser. Ved dette valg fik Erik 82 stemmer, og dermed det største

15 Resen-Humlum sogneråd og kæmneren i det pæne tøj Erik Jensen er nr. 2 fra venstre i bageste række. personlige stemmetal af alle inkl. sognerådsformanden. Ved det sidste valg til sognerådet, i 1966, beholdt socialdemokraterne sine 4 mandater, nu fordelt på 3 lister, hvor listerne A 1 og A 2, hver fik 1 mandat og liste A 3 fik 2 mandater, hvoraf Erik Jensen fik det ene, med 73 personlige stemmer. De 3 socialdemokratiske lister dækkede områderne Resen, Humlum og Bremdal. Med denne periode sluttede Erik 12 år som medlem af Resen- Humlum sogneråd. Sammensætningen i sognerådet var byboere contra landmænd. Fra valget i 1958 kan ses, at der har været opstillet i alt 6 lister, Socialdemokratiet, Indre Mission og Husmandslisten, mens de tre sidste er 15 Foto udlånt af Erik Jensen lokallister. (Der vel reelt har været Venstre. (red.) Når der var møde i sognerådet, trak man i det pæne tøj. Det havde Erik ikke, da han skulle til sit første møde, så han mødte, til stor forundring for øvrige sognerådsmedlemmer, op i sin DSB uniform. Der var ingen dagsorden til sognerådsmøderne, det var først efter at Erik var blevet medlem af sognerådet, der blev indført dagsorden til møderne. Der blev også bedt en bøn, som start på møderne. Han fortæller også, at sognerådet hvert år bevilligede penge til asfaltering af 1 gade. Nyt alderdomshjem Beslutningen om at opføre et alderdomshjem i Resen-Humlum, et af de

16 sidste i landet, blev taget medens Erik var medlem af sognerådet. Og det var mig, der bestemte det skulle ligge i Humlum, siger Erik, med et glimt i øjet. Det forholdt sig nemlig sådan, at da det skulle afgøres hvor alderdomshjemmet skulle placeres, var der 4 stemmer for Resen og 4 stemmer for Humlum, så Erik blev den udslagsgivne. Da ingen ville støtte hans forslag om at placere det i Bremdal, pegede han på Humlum, med den begrundelse, at dertil var der både tog og busforbindelse. Sognerådet bestemte at ville tage til Christiansborg, for at tale for sagen. Og for at få lidt lokal opbakning, foreslog venstrefolkene at tage folketingsmand (V) Kr. Østergaard med derover. Nej, sagde Erik, vi skal have Norman Andersen (S) med. Som et kompromis blev det så det radikale folketingsmedlem Jacob Kirkegaard, der kom med derover. Og det havde vi megen gavn af, synes Erik. Det omtalte alderdomshjem ligger stadig i Humlum, i dag som plejecenter Rosengården. Gustav Pedersen og Bodil Koch til Humlum På et tidspunkt blev Erik Jensen formand for partiforeningen. I den periode lykkedes det flere gange, til andres misundelse, at få såvel folketingets markante formand, Gustav Pedersen og Bodil Koch, opstillet i Herningkredsen (bl.a. kendt som en slagfærdig kirkeminister), herover til møder. Når det lykkedes skyldtes det at Erik Jensen, som togfører, kørte lynstogsture til København. Under de ophold han havde i København, smuttede han ind på Christiansborg og traf aftale med de pågældende. 4 perioder i byrådet I 1970 kom kommunalreformen, som betød at mere end købstads og sognekommuner blev til 277 kommuner (i 1974 ændret til 275 kommuner). Ved ændringen blev Resen-Humlum sognekommune inkl. Bremdal, sammen med flere andre sognekommuner og Struer købstad, sammenlagt til Struer kommune. Det betød at der så fremover ikke skulle vælges medlemmer til Resen- Humlum sogneråd, men til Struer byråd. Ved valget til byrådet i den nye Struer kommune, fik Socialdemokratiet i Resen og Humlum 455 stemmer mod den lokale fælleslistes 496. Altså kun en svag borgerlig overvægt. Erik Jensen blev valgt med 191 personlige stemmer. Resultatet af valget blev, at S og V hver fik 9 mandater, med en konservativ som tungen på vægtskålen, hvilket afgjorde at borgmesterposten gik til Venstre. (En tilstand der varede i 20 år. ref.) Ved valget i 1974 fik Socialdemokraterne en kæmpe nedtur, idet de gik fra 9 til 5 mandater, hvilket betød at flere af de gamle byrådsmedlemmer røg ud. Men Erik hængte på, idet han fik næstflest socialdemokratiske stemmer, efter Aage Hauskov. (Borgmester i Struer indtil kommune- 16

17 sammenlægningen i ref.) I 1978 holdt Erik en pause, og stillede ikke op i en enkelt periode, men i 1981 vendte han tilbage og tog yderligere to perioder, hvorefter han sluttede sin lange karriere i lokalpolitik. I byrådet gjorde hans interesser, at han nåede at have sæde i økonomiudvalget, socialudvalget og kulturudvalget. Bl.a. var han med til at få bygget vandrehjemmet i Bremdal. Kildemateriale: Struerfolk. Lokalhistorie fra Strueregnen Udgivet på Dalhus Forlag Resen Struer. Citater er fra afsnittet Bremdal i halvtredserne, skrevet af Erik Jensen. En personlig folder 3 sognerådsvalg i Resen-Humlum + 4 byrådsvalg i Struer Fakta om Erik Jensen Erik Jensen er født og opvokset i Herning, og er ud af en jernbanefamilie, idet en bedstefar var baneformand, hans far togfører ligesom Erik selv. En broder var lokomotivmester, en svoger togfører og en anden svoger håndværker. Det politiske er også gået i arv, idet både Eriks mor og far var politisk engagerede i Herning. Det bevirkede at til jubilæumskongressen i 1961, hvor Erik Jensen deltog som formand for Lemvig-kredsen, var han til kongres sammen med både sin mor og far, der begge kom fra Herningkredsen. I 1960 erne blev Erik Jensen, som en påskønnelse for hans indsats i partiet, 17 udnævnt til æresmedlem af Socialdemokratiet. Det bør vel også nævnes, at Erik Jensen ved flere valg har været opstillettil Ringkøbing amtsråd, første gang i 1970, efter oprettelsen af det nye Ringkøbing amt. Dog uden at blive valgt. Erik, der er 89 år, bor i Struer i en ældrebolig beliggende i Voldgade, ved siden af Vestcenter Kilen. Han mistede sin hustru Maja, for et par år siden, men klarer sig selv i hverdagen, selvom det kniber lidt med bentøjet. Han har, som han siger, en motorcrosser (et elektrisk køretøj), så han kan komme rundt, men når han skal ned i byen og handle, bruger han lige så gerne sin rollator. Man skal røre sig siger Erik, og kontrollerer skridttælleren. Målet er minimum skridt om dagen. Og at Erik er en travlt optaget person, kan denne artikels signatur bevidne. Hvis man skal træffe Erik, må man først sikre sig, at han er hjemme. Tekst og foto Bent Kruuse Kom og mød ASRA den 1.maj 2011 I Laugesens Have Knisvbækvej 13. Videbæk Festlighederne starter kl. 13:00 se program have.dk

18 Det traditionelle kongresbillede af Ringkøbing amts deltagere fra Socialdemokratiets 90 års kongres i Billede er interessant ved, at Erik Jensen, som kredsformand i Lemvigkredsen, er delegeret og at også både hans mor og hans far er kongresdeltagere, fra Herningkredsen, som formænd for kvindeudvalget henh. partiforeningen i Herning. Foto udlånt af Erik Jensen Erik Jensen og hans far yderst til venstre Erik Jensens mor skråt bag Bodil Koch 18

19 Referat fra generalforsamling i Arbejderhistorisk Støttekreds i tidl. Ringkøbing Amt onsdag d. 23. februar 2011 kl i Fødevareforbundet Midt Vestjylland (NNF) Struervej 31, 7500 Holstebro. Generalforsamlingen startede med at Folketingsmedlem Jens Peter Vernersen, fortalte om sit liv dels som barn og ung og dels på Christiansborg især om de kampe han havde gennemlevet. Derefter var der generalforsamling. 20 var mødt frem - heraf 19 stemmeberettigede. 1) Velkomst ved Formand Andreas Iversen 2) Valg af dirigent: Jørgen Iversen valgt Denne berigtigede at indkaldelsen var udsendt rettidig og dagsordenen blev godkendt. 3) Beretning v/ formand Andreas Iversen: Kun få kommentarer fra for samlingen, men ros til foreningen. Beretningen blev godkendt. 19 4) Regnskab og budget v/ Jørn Jensen. Det reviderede regnskab for 2010 blev gennemgået. Foreningens formue: 154,062,28 kr. Årets under skud: 15,560,70 kr. regnskabet blev godkendt. 5) Budgettet balancerer med kr. for Til orientering 6) Fastsættelse af kontingent for 2012: Bestyrelsens forslag om forhøjelse på 50 kr. for faglige organisationer og LO sektioner blev vedtaget Kontingentsatser er herefter: Enkeltmedlemmer 125 kr. AOF og Socialdemokratiske partiforeninger 100 kr. Andre foreninger 200 kr. Faglige organisationer og LO sektioner 400 kr. 7) Indkomne forslag: Ingen

20 8) Valg: a) formand: Andreas Iversen blev valgt med akklamation for 2 år b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Genvalg til Elin Kragelund Ikast for 2 år og Bent Søndergaard, Sunds for 2 år Nyvalg til Jørgen Iversen, Snejbjerg, for 2 år c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Valgt: Første suppleant: Ingrid Preisler Andreassen, Tjørring Anden suppleant: Børge Nielsen, Linde d) valg af 2 revisorer: Valgt: Erik Christensen, Herning og Villy Grøn, Vildbjerg e) Valg af revisor suppleant: Jens Erik Sørensen, Struer. det nemt kan forsvinde hvis en PC går ned, eller fordi det bare bliver slettet. Den bedste sikkerhed for vores materiale er en ekstern harddisk eller måske allerbedst en server, hvor alt kunne lægges ud Ligeledes var der en snak om synlighed. Forslagene var personlig kontakt på f. eks. 1. maj mødet i Laugesens Have eller udsendelse af foldere til foreninger og efter lønsklubber. Erik Christensen foreslog, at vi skulle se på, om vi selv skulle købe et hus eller lokaler, da han så for sig, at vi kunne blive sagt op. Vi kunne evt. arbejde med salg af aktier til foreninger og derved samle kapital nok. Desuden omtalte han noget arkivmateriale. 9) Eventuelt. Flere havde ordet, og der kom forskellige forslag frem om, at arkivet skal blive mere digitaliseret f. eks. med en mailadresse, hvor folk kunne sende nutidigt materiale,da 20 Børge Nielsen nævnte vores kære MAXTOR og havde skrevet en sang på mel:internationale. Han bad arkivpersonalet om at afsynge den, hvilket skete under stor jubel!

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere