ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr. 2 2011"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 28. årgang nr Erik Jensen på socialdemokraterne struer generalforsamling september 2010 Læs inde i bladet: En retssag mellem Gjellerup sogneråd og fire Hammerum arbejdsmænd. Erik Jensen - 12 år i sogneråd - derefter 16 år i byråd. Hjemmeside

2 ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: Telefonen er åben i arkivets åbningstid, som regel hver anden onsdag fra kl. 10,00 til 15,00 Vi kan endvidere kontaktes på: Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Hjemmeside: Mail: Ansvarlig: Formand Andreas Iversen Tlf Kasserer: Jørn Jensen Tlf, Deadline for næste nummer 1.august 2011 Bladet trykkes med hjælp fra 3F Herning 2 Tur til Danmarks hovedstad - København. Lørdag den 20 august 2011 Der bliver opsamling ved Struer Hallerne kl. 6:30 Holstebro Banegård kl. 7:00 Herning Banegård kl. 7:45 Vi regner med at være hjemme igen ved midnat lørdag aften. Socialdemokrater i region Midtjylland tilbyder ASRAs medlemmer at deltage i en tur, hvor man bl.a. møder et par politikere på Christiansborg, og Københavns rådhus. Efterfølgende kan man vælge mellem at besøge Rigsarkivet eller Arbejdermuseet, inden man på egen hånd kan studere hovedstaden. Der bliver mulighed for fælles aftensmad for egen betaling. Pris pr. deltager kr. 400,- som opkræves efter tilmelding. Ved tilmelding skal angives fødselsdato og telefonnummer. Tilmelding kan ske til: Kasserer: Jørn Jensen Tlf: Mail: senest den 1.august 2011

3 Leder For at imødekomme foreningens vedtægter, som siger at generalforsamlingen bør afholdes skiftende steder i der gl. Ringkøbing Amt, blev den i år afholdt i NNF s lokaler i Holstebro. Forud for generalforsamlingen var folketingsmedlem Jens Peter Vernersen inviteret til at holde et foredrag om sit arbejde i folketinget. Et meget spændende foredrag, hvor Jens Peter fortalte om sit liv dels som barn og ung, dels som faglig i HK og på Christiansborg især om de politiske kampe han havde oplevet. Efter foredraget blev generalforsamlingen afviklet. Der var en god debat om beretningen, hvor det blandt andet blev foreslået, at vi på sigt skulle overveje at investere i et egnet hus/lokaler til vores arkiv. Jeg tror dog det ligger noget ud i fremtiden, da det vil være forbundet med en del økonomi. I efteråret inviterede LO-Herning v/steen Jonassen ASRA til et møde sammen med folk fra Herning Museum, med det formål at undersøge, om der er ting vi kunne samarbejde om. Det var et godt og positiv møde. Samarbejdet vil i første omgang være følgende: At de ser på vores arkivsystem, om der er ting der kan gøres bedre/ anderledes. Vi giver spalteplads til nogle af museets arrangementer. Vi kommer med i museets næste foredragsrække for at fortælle om ASRA. Vi skal prøve i fællesskab at lave fælles fremstød overfor Efterløns/ Pensionistklubber med det formål at fremme aktiviteten Vi er selv historie samt skaffe medlemmer til ASRA. Vi skal gensidig være opmærksom på at lave fælles foredrag og markedsføring af samme. Vi får mulighed for at fremlægge vores blad både hos Textilforum og Herning Museum. Jeg tror på, at vi her vil kunne få gang i nogle ting som vil være stor gavn for begge parter. Måske skulle vi på lidt længere sigt overveje, om vi kan udvide samarbejdet til andre museer og lokalhistoriske arkiver i ASRA s dækningsområde. Jeg vil gerne slå fast at ASRA fortsat dækker hele det gamle Ringkøbing Amt, og vil fortsat gøre det. Samarbejdet er ingen afhændelse af ASRA. 3

4 En retssag mellem Gjellerup sogneråd og fire Hammerum arbejdsmænd. For nogen tid siden sad jeg hos min nabo og sludrede. Han havde under oprydning fundet et par billeder fra statens grusgrav i Kollund ved Hammerum. Grunden til at de var havnet hos ham er, at hans bedstefar Iver Iversen figurerer på billederne. om det ikke var mere rigtigt, at billederne kom til Lokalhistorisk arkiv i Hammerum, og jeg fik derfor lavet kopier til ASRA og afleverede originalerne i Hammerum. Dette resulterede i, at jeg kort efter fra lederen af arkivet i Hammerum, Svend Eriksen, modtog nedenstående I midten min bedstefar Iver Jensen, til højre Baneformand Ib Sørensen, tv. ukendt Da min nabo er ASRA medlem spurgte han om det ikke var noget til vort arkiv, og det tilbud tog jeg naturligvis straks imod. Efterfølgende kom jeg til at tænke på, 4 historie, hvor min nabo s bedstefar Iver Iversen er en af personerne. Til forståelse af geografien skal tilføjes, at selv om det hedder Gjellerup sogneråd og Gjellerup sogns lokalhi-

5 storiske arkiv havde begge, og for arkivets vedkommende stadigvæk har til huse i Hammerum, som er selve beboelsesområdet. En retssag mellem Gjellerup sogneråd og fire Hammerum arbejdsmænd. Det har sikkert været vanskeligt for alle at få økonomien til at hænge sammen. Arbejdsløsheden var slem, især for ufaglærte, selv om landmændene også sad hårdt i det økonomisk, så havde de fleste dog mulighed for at alle i familien kunne spise sig mætte. I 1933 havde fire arbejdsmænd fået afslag på sommerunderstøttelse, med den begrundelse at de havde nægtet at tage anvist arbejde. De blev bakket op af deres fagforening, og fik senere bevilget fri proces til at føre retssag mod kommunen. Forinden var det havnet i Socialministeriet. Arbejderne fik deres sommerhjælp. Men blev nu nægtet alt arbejde ved kommunen, så nu begyndte lavinen at rulle. Gjellerup sogns lokalhistoriske arkiv har alle dokumenterne fra retssagen. Men her skal kun gengives hvad der blev skrevet om sagen i aviserne, her er det Herning Folkeblads udlægning. Socialdemokraten havde en hel anden holdning og sprogbrug. Lørdag den 15. december Gjellerup sogneråd til afhøring ved Retten Fire arbejdsmænd kræver 4000 kr. i erstatning af Gjellerup kommune. Der var i går eftermiddag stort trængsel i Retten i Herning, idet hele Gjellerup sogneråd og en del andre Gjellerup borgere var mødt op til afhøring i anledning af en arbejdsstrid. Det er fire arbejdsmænd, Jakob Dusinius Nielsen, Iver Iversen, Laurits Nielsen og Jens Johansen, alle boende i Hammerum som har indstævnet Gjellerup sogneråd ved dets formand gdr. Ths. Sepstrup, til betaling af 4000 kr. i henhold til loven om arbejds- og erhvervsfrihed, også kaldet Tugthusloven. Sagen der skal pådømmes ved Vestre Landsret, var i går eftermiddag til subsidiær behandling her ved retten. Sagen føres under fri proces, og amtet har beskikket LRS. Smedegård Andersen som sagfører for de fire arbejdere, medens LRS. Tage Christensen var mødt som forsvarer for sognerådet.

6 Sagens forhistorie er følgende: For et årstid siden ansøgte de fire ovennævnte mænd om Sommerhjælp i henhold til Socialloven af 1. Oktober Sognerådet afviste ansøgningen, hvorefter sagsøgerne henvendte sig til Arbejdsdirektoratet, som skønnede at nægtelsen var uberettiget og pålagde sognerådet at udbetale Sommerhjælpen. Efter en konference med amtet udbetalte sognerådet derefter sommerhjælpen. Dette bekom den daværende sognerådsformand gdr. Ole Jensen Krogslund, ilde, og han udtalte da til de fire mænd, at de ikke mere skulle få arbejde i kommunen, og hvad der var værre, han forsøgte at gøre brug af truslen og forbød andre, der havde arbejde for kommunen, at tage de fire mænd i arbejde. Dette bevirkede at de fire mænd skred til Søgsmål mod kommunen. Vidneføringen. Første vidne var murermester Emil Pedersen, Hammerum. Han forklarede, at han havde noget kloakarbejde i Hammerum, som var blevet ham overdraget af sognerådet. Krogslund havde da spurgt ham om, hvem han skulle have til at udføre dette arbejde. Det meddelte han så Krogslund, som derpå sagde; Det er godt; men der er fire mænd som vi ikke gerne vil have i arbejde. Krogslund nævnede ikke disses navne; men Pedersen var godt klar over, hvem sognerådsformanden mente. Nogen tid efter kom nogle stykker af de fire mænd til Pedersen og forespurgte, om de kunne få arbejde hos ham. Han svarede dem at han havde overdraget arbejdet til en anden mand, der var underentreprenør, da han ikke selv kunne få tid til at lede arbejdet. Han kunne derfor ingen antage, og desuden vidste de vel nok også selv grunden dertil. På forespørgsel erklærede Pedersen, at han tidligere havde haft de fire mænd i arbejde, og de havde også udført det til hans tilfredshed.. Andet vidne var sognerådsmedlem, fabrikant Frederiksen, Hammerum. Han forklarede, at Iver Iversen havde haft arbejdet ved renholdelse af kommunens Anlæg i Hammerum i en række år, vistnok siden I begyndelsen fik han i løn derfor 125 kr. årlig. I 1932 satte sognerådet lønnen ned til 100 kr., hvilket gav Iversen anledning til at bemærke, at han så ikke ønskede at fortsætte. 6

7 Han talte dog senere med Iversen, som han tilrådede at beholde arbejdet, hvilket Iversen også gjorde. Det var sædvane, at der hvert år blev tilstillet sognerådet ansøgninger om dette arbejde, men i april i år søgte Iversen ikke dette. Havde Iversen indgivet ansøgning derom, havde hansikkert beholdt arbejdet. Tredje vidne. Gdr. Laurids Flensborg, forklarede, at så vidt det var ham bekendt, var der aldrig fra sognerådet side nægtet arbejde til de fire mænd. Jacob D. Nielsen har haft kloakrensningsarbejde for kommunen, men ellers ikke noget, bortset fra småtterier. Fjerde og sidste vidne, fhv. sognerådsformand, gdr. Ole Krogslund, oplyste, at han havde fratrådt stillingen som formand for Gjellerup Sogneråd d. 1. april Hvad sommerhjælpen angik forklarede han, at sognerådet ikke havde vidst andet, at loven var blevet forstået og efterfulgt rigtig. Efter Arbejdsdirektoratets og Amtets medvirkning i sagen var sommerhjælpen straks bleven udbetalt til de fire mænd. Det var ikke af uvillighed sognerådet havde nægtet at bevilge sommerhjælpen; men man mente 7 at have handlet rigtig ved at nægte at efterkomme ansøgningen. Han indrømmede at have sagt til de fire mænd, at de ikke fik mere arbejde; men grunden hertil var efter hans opfattelse, at disse havde nægtet at udføre tilbudt arbejde. DOMMEREN: Jeg ønsker et klart svar på mit spørgsmål: Har De sagt til mændene, at de intet arbejde kunne få? KROGSLUND: (efter at have betænkt sig lidt): Ja! Retsmødet havde varet i 3½ time, og blev udsat til tirsdag den 8. januar 1935.til parts og vidneafhøring. Landsretten afviste sagen som værende for lille, den blev herefter sendt tilbage til byretten i Herning. D. 21. juni 1935 I dag faldt der dom i sagen som de fire arbejdsmænd fra Gjellerup har anlagt mod Gjellerup sogneråd. De tilkendes følgende erstatning: arbejdsmand Iver Iversen, 250 kr., Jens Johansen, 200 kr., Laurids Nielsen 150 kr., Jacob Dusinius Nielsen 40 kr..den af sognerådet trufne beslutning af 20. juni 1935 om udelukkelse af de fire sagsøgte fra kommunalt arbejde blev kendt retsstridig.

8 Efter dommen prøver sognerådet at få Amtskommunalforeningen til at gå med ind i sagen. Et brev sendt fra sognerådet fortæller hvordan den bedre stillede del af befolkning så på fagforening og arbejderklassen. Gode kollega: Anton Hindhede! Som det vel er dig bekendt har fire arbejdsmænd sagsøgt Gjellerup Sogneråd: I 1933 søgte disse arbejdsmænd Sommerhjælp, som nægtedes af sognerådet, (men senere fik den), fordi der kunne skaffes arbejde nok. Sagen gik til amtet som gav sognerådet medhold. Sagen gik derefter til ministeriet der gav arbejdsmændene medhold: idet de påstod at daglønnen var for lille. Sognerådets forklaring lodes ude af betragtning. Nu er der oplyst i retten i Herning, at en af dem nægtede at arbejde i Roer til trods for, at han selv måtte bestemme daglønnens størrelse den første dag. Om en anden er oplyst, om at have nedlagt en Drænledning for kommunen til den halve dybde af hvad den skulle (i 1928), et par søgte grusharpning og blev det lovet, men mødte ikke den fastsatte dag sammen med sognerådet for at få pladsen anvist. I plantagen klagede de over at de ikke kunne være for utøj, og s. v. På samme tid som nægtelsen af arbejdet forelå søgtes sommerhjælpen. På samme tid bestemmer sognerådet, at der gives dem ikke mere arbejde, man vil ikke spilde sin tid på dem. Denne bestemmelse giver dem anledning til sagsanlæg, selvfølgelig har de Fagforeningen bagved. Denne bestemmelse er dog ikke overholdt, idet en af dem rensede Kloakker, hvilket arbejde han har beholdt og således kan nævnes en del for dem alle. Sagen var først henvist til Landsretten som optog den til domsforhandling og ca. 14 dage derefter afviste den, med den begrundelse, at sagen var for lille; og sognerådet for spildt ulejlighed skulle have 80 kr. i erstatning. På dette tidspunkt begynder man at skønne, at der er noget ejendommelig bag ved. Kunne 3 Landsretsdommere, dersom de selv var store nok, ikke se sagens størrelse forinden det ståhej. Efter dette begyndte sagen igen ved Underretten i Herning; og som endte med at alle fire arbejdsmænd tilkendtes erstatning, og sognerådets beslutning for ugyldig. 8

9 En stor part af sagens udfald vil vi tillægge sagfører Tage Christensen der førte sagen fra vor side; idet han ved Proceduren udtalte at han anså sognerådets vedtagelse for ulovlig, og at de tre kunne tilkomme en lille erstatning. En hel kursændring fra Landsrets Proceduren. Sognet har ikke godt råd til at lade sagen Appellere; og dertil kommer, at vi regner med at fagforeningens hovedkontor har ladet sin Knaldepisk høre for nogles øren. Sagen kan vanskelig føres for Landsretten, uden det sker på et bredere grundlag, og dermed tænkes på Amtskommunalforeningen. Såfremt I kunne finde en helstøbt sagfører og har interesse for sagen, vil vi sende sagens enkeltheder til jer for at gennemskue om der er noget at gøre. Vi synes at Pøblen efter denne dom vil få mere medhold i sine krav end den kan tilkomme. Man håber at høre hvad du og bestyrelsen har et sige til denne sag, og om den bør føres videre af R. A. Sognerådsforening, eller endnu et led højre for at samtlige landets sogneråd kan vide hvad lov og ret i Danmark er. Man kan også i denne forbindelse lade sine tanker gå til den stræbsomme og sparsommelige skatteyder Hermed en venlig hilsen. NB. Som anført af Svend Eriksen bygger hans artikel alene på oplysninger i Herning Folkeblad. Jeg har efterfølgende, med hjælp af Svend Eriksen, fundet referater af sagen i Socialdemokraten og her følger uddrag af disse referater. Socialdemokraten d skriver under overskriften: Naar Gjellerup Sogneraad skal udbetale Sommerhjælp. Det forfølger Arbejderne, der kræver deres Ret, med Boykot. Mange Sogneraad paa Landet har meget ondt ved at følge Loven, naar det gælder Arbejderne og deres Rettigheder. Et af de værste Sogneraad i den Retning er Gjellerup Sogneraad ved Herning, navnlig mens den kendte L.S. Mand, Storbonden og Arbejderhaderen, Gaardejer Ole Krogslund, var dets Formand. Men til sidst gik Sogneraadet for vidt, og nu er der af fire Arbejdere anlagt Sag imod det efter Tugthusloven. (LS, der står for Landbrugernes Sammenslutning, var en land- 9

10 brugsorganisation, der politisk set var båret af meget højreradikale synspunkter - Red.) Herefter følger så en gennemgang af problemstillingen, og man refererer flere vidneudsagn, for endeligt at afslutte med afhøringen af Ole Krogslund. Til sidst afhørtes Ole Krogslund. Han benægtede at have truet Arbejderne og paastod, at disse ikke blev forfulgt. Han indviklede sig dog efterhaanden i saa mange Selvmodsigelser, at Dommeren til sidst blev vred og truede ham med Bøde, hvis han ikke holdt sig til Sandheden. Sagen udsattes til den 8. Januar, paa hvilken Dag bl.a. Arbejderne vil blive afhørt. Det skal blive interessant at se, om Tugthusloven kan bringes i Anvendelse, naar det er Arbejderne, der skal have Fordel af den. D fortsætter Socialdemokraten omtalen af sagen under overskriften: Gjellerup Kommune og de Arbejdsløse. Har Ole Krogslund forsyndet sig mod Tugthusloven? De fire arbejdere blev d afhørt i Retten i Herning, og dette blev refereret som følger: De fire arbejdere, Jac. Dusenius Nielsen, Laurits Nielsen, Iver Iversen og Jens Johansen, forklarede samstemmende, at de havde haft et grueligt Mas med at faa deres Sommerhjælp. Selv efter at Arbejdsdirektoratet havde givet dem Medhold, vilde Krogslund ikke udbetale Hjælpen, og han havde truet dem med Boycot, hvis de gjorde mere ved sagen. De skrev dog paany til Direktoratet, der gav Sogneraadet Paabud om at udbetale Pengene. Krogslund sagde da paany til dem, at de herefter ikke skulde faa én Dags Arbejde for Kommunen, og han holdt også Ord, idet de paagældende ikke senere har kunnet faa Arbejde for Kommunen. Som et Eksempel paa Ole Krogslunds Brøsighed kan nævnes, at han til en af Arbejderne sagde, at de ingen Sommerhjælp kunne faa, da Loven ikke kunde komme til Anvendelse for deres Vedkommende, og at han i øvrigt ikke vilde praktisere de daarlige Love, som Stauning havde lavet. 10

11 Sagen blev herefter udsat til d , hvor bl.a. Th. Sepstrup, der på det tidspunkt var sognerådsformand, skulle afhøres. Socialdemokraten d : Gjellerup Sogneraad kontra Tugthusloven. Tugthusloven Blev gennemført i 1928 af venstreregeringen Madsen-Mygdal. Baggrunden var den såkaldte Kolind sundsag, som specialarbejderforbundet (DASF, senere SiD) havde været aktiv i, men baggrunden var desuden tilsva rende love i bl.a. England, Tyskland og Norge. Det var et klart formål med loven at begrænse fagbevægelsens indflydelse, men den blev kritiseret af ikke blot DsF (senere LO), men også Dansk Arbejds giverforening og fik ikke nogen større betydning. kilde: Leksikonnet Efter at sagen er ridset op, gik man over til at referere forskellige vidneudsagn for at slutte med vidneudsagn fra Th. Sepstrup. havde Dristighed nok til at insinuere, at de ikke mente det alvorligt med deres Søgen efter Arbejde. Han hørte aabenbart til den Type af Mennesker, der anser Arbejderne for at være en Flok Driverter, der helst vil leve paa det Offentliges bekostning. Han maatte dog indrømme, at de flere Gange havde været hos Kommunen om Arbejde uden at kunne faa noget. Men han henviste til, at Kommunen ikke kunde skaffe meget Arbejde, og det mente han var Socialreformens Skyld. Sagen blev herefter overgivet til Landsretten til pådømmelse, men blev altså her afvist og returneret til byretten, idet man fandt sagen for lille. Byretten afsagde derefter dom d med det resultat, at de fire arbejdere fra Hammerum fik erstatning som beskrevet i Svend Eriksens omtale af sagen. Jørn Jensen Til Slut afhørtes Sogneraadets Formand, Thomas Sepstrup, Gjellerup. Han var noget forsigtig i sine Udtalelser, men søgte i øvrigt at sværte Arbejderne til. Han paastod, at de ikke var dygtige, og 11 Husk vores hjemmeside!

12 Sogneråd Afløste ved lov af 6. juli 1867, der trådte i kraft i 1868,sogneforstanderskab som betegnelse for ledelsen af en sognekommune. Den nye ordning for sognekommunerne betød også, at skolevæsenets administration og økonomiske forvaltning blev lagt over til sognerådene. Samtidig blev der nedsat en skolekommission, der skulle føre tilsyn med undervisningen. Her var sognepræsten fast medlem, mens kommissionens to øvrige medlemmer blev udpeget af sognerådet. Mindst ét af disse med lemmer skulle samtidig være medlem af sognerådet. I 1908 blev reglerne for valgret ændret, så både mænd og kvinder over 25 år havde valgret til sognerådet. Hvis man skyldte i skat eller ikke have tilbagebetalt sin fattighjælp havde man dog frem til 1933 stadig ikke valgret. Lederen af sognerådet var sognerådsformanden, der skulle vælges med absolut flertal i sognerådet. Formanden skulle indkalde til møder, føre forhandlingsprotokollen og sørge for, at sognerådets beslutninger blev ført ud i livet. Det var dog først med kommunalreformen 1. april 1970 at de sidste sogneråd forsvandt. kilde: Leksikonnet Min bedstefar midtfor i skjorteærmer med urkæde og skovl i højre hånd Yderst til højre med bowlerhat og pibe - Martin Uldum, Hammerum 12

13 Erik Jensen - 28 år i lokalpolitik Først 12 år i sogneråd derefter 16 år i byråd. I næsten alle de år jeg har kendt Erik Jensen, siden jeg i 1970 blev medlem af Socialdemokratiet, har jeg jævnligt hørt ham, med stor begejstring, fortælle om sine oplevelser som aktiv lokalpolitiker. I de første år var det, i sagens natur, om hans virke i Resen- Humlum sogneråd, hvor han sad i 3 perioder, 12 år. Det sluttede med kommunalreformen i 1970, hvor Humlum sogn blev en del af Struer kommune. Men Erik stoppede ikke, og fortsatte yderligere 4 perioder (16 år) i Struer byråd. Det var den begejstring, hvormed Erik fortalte om sine politiske meriter, der inspirerede mig til at lave denne historie om hans politiske virke. Første gang jeg forelagde Erik idéen trak han, nærmest beskedent, på det. Men efter endnu et par opfordringer kunne jeg mærke at tanken modnedes, og den dag vi mødtes hjemme hos Erik, for at forberede denne artikel, var diverse materiale fundet frem, så det lå klar. Erik havde sørget for en kop kaffe, inden vi skulle i gang, men næppe var kaffen skænket, inden han begyndte at fortælle, om hvordan det forholdt sig, dengang Maja (Eriks nu afdøde hustru) og Erik skulle bosætte sig i Bremdal. Enhver der i dag kender 13 Bremdal, betragter det som et af de eksklusive områder i Struer. Sådan har det ikke altid været. Da Bremdal var et Klondyke 1950 var en pionértid i Bremdal. Den gamle Bremdalgård var udstykket til kolonihave- og sommerhusområde, men folk begyndte at bebygge området uden at tiltrække sig myndighedernes kontrol eller interesse. Først i 1960 fik Bremdal en byggevedtægt, men da boede allerede en fjerdedel af Humlum sogns befolkning i Bremdalområdet. Men selv halvtredsernes Bremdal havde sine kvaliteter. (Citat fra Struerfolk 1986.) I en artikel i ovennævnte skrift, fortæller Erik om Bremdal i halvtredserne. Som togbetjent ved DSB flyttede familien i 1953 fra Herning til Struer, ind i nybyggeriet på Ølbyvej. Min kone Maja og jeg cyklede naturligvis med vore to børn Poul Erik og Hanne over til Bremdal for at deltage i badelivet, fortæller Erik. Og en dag, hvor familien skulle have en is, kommer de til et sted, hvor et par håndværksmestre er i gang med 5 statslånshuse. Her fik de at vide, at hvis de ville købe et af husene, skulle de selv, som indskud i huset, levere

14 murerarbejdet svarende til kr. (Det var mange penge dengang ref.). Da de, efter lidt betænkningstid, besluttede sig for at købe, blev de mødt med forundring og bestyrtelse. For som det fremgår af ovenstående, var Bremdal jo ikke særlig attraktivt. Det nævner Erik da også flere beviser på. Da han som nævnt selv skulle lave murerarbejdet, var det nødvendigt med en blandemaskine, men da manden, han skulle låne den af, hørte at Erik kom fra Bremdal, ville han se pengene først. Og der skulle komme flere problemer. Ukendt som Erik var med murerarbejde fik han, af sin far, det råd at låne kr. og hyre en arbejdsmand. Da han derefter henvendte sig i et pengeinstitut i Struer, fik han nej til et lån. om det var fordi de ikke kendte mig, eller fordi de kendte Bremdal, ved jeg ikke bestemt. Jeg foretrak at tro det første, siger Erik og prøvede i stedet sparekassen i Herning. For de kendte mig nok tænkte Erik. De ville gerne låne Erik pengene, de skulle blot have en skrivelse fra Struer om, at afslaget skyldtes, at de ikke havde midler. Da jeg så kom derind igen, blev de sørme så gale, at jeg aldrig har kendt mage. Jeg skyndte mig ud og over i Struer Bank, hvor de rådede mig til at låne kr., siger Erik og fortsætter: Det var imidlertid så heldigt, at de fire andre huse blev købt af folk, som havde anderledes forstand på husbygning. Bortset fra vandforsyning fra Bremdals eget vandværk og at der var 14 elektricitet, så var det også sket, som Erik udtrykker det, og fortæller, at hvert hus havde sin egen sivebrønd, hvoraf nogle var forfærdelige. Ingen gadelys og i fugtigt vejr et ælte, så det var nødvendigt at færdes i gummistøvler. Vejene var så dårlige, at det ikke var muligt at få en taxa til Bremdal. Og som Erik fortæller, når de skulle ud at rejse, gik de i gummistøvler op til købmanden, hvor de fik lov til at stille de beskidte gummistøvler. (Citaterne er fra Struerfolk 1986 ). Der kunne fortælles meget mere om Bremdal i halvtredserne, men det er jo ikke det, denne artikel skal handle om, men Erik Jensens 28 år som kommunalpolitiker. Dog må det indskydes, at det netop var Eriks foretagsomhed, som begyndte i Bremdal, der gjorde udslaget. 3 perioder i sognerådet Som det fremgår af ovennævnte, var Erik en handlingens mand. Det var han også, da han senere flyttede til Humlum, hvilket bevirkede, at han på et tidspunkt blev opfordret til at opstille til Resen-Humlum sogneråd. Det var i Erik opnåede at få 69 af liste A s i alt 217 stemmer, og listen fik 2 af 9 pladser i sognerådet. Ved valget 4 år senere lød overskriften Stærk socialdemokratisk fremmarch i Resen-Humlum, hvor mandattallet blev fordoblet til 4 af sognerådets i alt 9 pladser. Ved dette valg fik Erik 82 stemmer, og dermed det største

15 Resen-Humlum sogneråd og kæmneren i det pæne tøj Erik Jensen er nr. 2 fra venstre i bageste række. personlige stemmetal af alle inkl. sognerådsformanden. Ved det sidste valg til sognerådet, i 1966, beholdt socialdemokraterne sine 4 mandater, nu fordelt på 3 lister, hvor listerne A 1 og A 2, hver fik 1 mandat og liste A 3 fik 2 mandater, hvoraf Erik Jensen fik det ene, med 73 personlige stemmer. De 3 socialdemokratiske lister dækkede områderne Resen, Humlum og Bremdal. Med denne periode sluttede Erik 12 år som medlem af Resen- Humlum sogneråd. Sammensætningen i sognerådet var byboere contra landmænd. Fra valget i 1958 kan ses, at der har været opstillet i alt 6 lister, Socialdemokratiet, Indre Mission og Husmandslisten, mens de tre sidste er 15 Foto udlånt af Erik Jensen lokallister. (Der vel reelt har været Venstre. (red.) Når der var møde i sognerådet, trak man i det pæne tøj. Det havde Erik ikke, da han skulle til sit første møde, så han mødte, til stor forundring for øvrige sognerådsmedlemmer, op i sin DSB uniform. Der var ingen dagsorden til sognerådsmøderne, det var først efter at Erik var blevet medlem af sognerådet, der blev indført dagsorden til møderne. Der blev også bedt en bøn, som start på møderne. Han fortæller også, at sognerådet hvert år bevilligede penge til asfaltering af 1 gade. Nyt alderdomshjem Beslutningen om at opføre et alderdomshjem i Resen-Humlum, et af de

16 sidste i landet, blev taget medens Erik var medlem af sognerådet. Og det var mig, der bestemte det skulle ligge i Humlum, siger Erik, med et glimt i øjet. Det forholdt sig nemlig sådan, at da det skulle afgøres hvor alderdomshjemmet skulle placeres, var der 4 stemmer for Resen og 4 stemmer for Humlum, så Erik blev den udslagsgivne. Da ingen ville støtte hans forslag om at placere det i Bremdal, pegede han på Humlum, med den begrundelse, at dertil var der både tog og busforbindelse. Sognerådet bestemte at ville tage til Christiansborg, for at tale for sagen. Og for at få lidt lokal opbakning, foreslog venstrefolkene at tage folketingsmand (V) Kr. Østergaard med derover. Nej, sagde Erik, vi skal have Norman Andersen (S) med. Som et kompromis blev det så det radikale folketingsmedlem Jacob Kirkegaard, der kom med derover. Og det havde vi megen gavn af, synes Erik. Det omtalte alderdomshjem ligger stadig i Humlum, i dag som plejecenter Rosengården. Gustav Pedersen og Bodil Koch til Humlum På et tidspunkt blev Erik Jensen formand for partiforeningen. I den periode lykkedes det flere gange, til andres misundelse, at få såvel folketingets markante formand, Gustav Pedersen og Bodil Koch, opstillet i Herningkredsen (bl.a. kendt som en slagfærdig kirkeminister), herover til møder. Når det lykkedes skyldtes det at Erik Jensen, som togfører, kørte lynstogsture til København. Under de ophold han havde i København, smuttede han ind på Christiansborg og traf aftale med de pågældende. 4 perioder i byrådet I 1970 kom kommunalreformen, som betød at mere end købstads og sognekommuner blev til 277 kommuner (i 1974 ændret til 275 kommuner). Ved ændringen blev Resen-Humlum sognekommune inkl. Bremdal, sammen med flere andre sognekommuner og Struer købstad, sammenlagt til Struer kommune. Det betød at der så fremover ikke skulle vælges medlemmer til Resen- Humlum sogneråd, men til Struer byråd. Ved valget til byrådet i den nye Struer kommune, fik Socialdemokratiet i Resen og Humlum 455 stemmer mod den lokale fælleslistes 496. Altså kun en svag borgerlig overvægt. Erik Jensen blev valgt med 191 personlige stemmer. Resultatet af valget blev, at S og V hver fik 9 mandater, med en konservativ som tungen på vægtskålen, hvilket afgjorde at borgmesterposten gik til Venstre. (En tilstand der varede i 20 år. ref.) Ved valget i 1974 fik Socialdemokraterne en kæmpe nedtur, idet de gik fra 9 til 5 mandater, hvilket betød at flere af de gamle byrådsmedlemmer røg ud. Men Erik hængte på, idet han fik næstflest socialdemokratiske stemmer, efter Aage Hauskov. (Borgmester i Struer indtil kommune- 16

17 sammenlægningen i ref.) I 1978 holdt Erik en pause, og stillede ikke op i en enkelt periode, men i 1981 vendte han tilbage og tog yderligere to perioder, hvorefter han sluttede sin lange karriere i lokalpolitik. I byrådet gjorde hans interesser, at han nåede at have sæde i økonomiudvalget, socialudvalget og kulturudvalget. Bl.a. var han med til at få bygget vandrehjemmet i Bremdal. Kildemateriale: Struerfolk. Lokalhistorie fra Strueregnen Udgivet på Dalhus Forlag Resen Struer. Citater er fra afsnittet Bremdal i halvtredserne, skrevet af Erik Jensen. En personlig folder 3 sognerådsvalg i Resen-Humlum + 4 byrådsvalg i Struer Fakta om Erik Jensen Erik Jensen er født og opvokset i Herning, og er ud af en jernbanefamilie, idet en bedstefar var baneformand, hans far togfører ligesom Erik selv. En broder var lokomotivmester, en svoger togfører og en anden svoger håndværker. Det politiske er også gået i arv, idet både Eriks mor og far var politisk engagerede i Herning. Det bevirkede at til jubilæumskongressen i 1961, hvor Erik Jensen deltog som formand for Lemvig-kredsen, var han til kongres sammen med både sin mor og far, der begge kom fra Herningkredsen. I 1960 erne blev Erik Jensen, som en påskønnelse for hans indsats i partiet, 17 udnævnt til æresmedlem af Socialdemokratiet. Det bør vel også nævnes, at Erik Jensen ved flere valg har været opstillettil Ringkøbing amtsråd, første gang i 1970, efter oprettelsen af det nye Ringkøbing amt. Dog uden at blive valgt. Erik, der er 89 år, bor i Struer i en ældrebolig beliggende i Voldgade, ved siden af Vestcenter Kilen. Han mistede sin hustru Maja, for et par år siden, men klarer sig selv i hverdagen, selvom det kniber lidt med bentøjet. Han har, som han siger, en motorcrosser (et elektrisk køretøj), så han kan komme rundt, men når han skal ned i byen og handle, bruger han lige så gerne sin rollator. Man skal røre sig siger Erik, og kontrollerer skridttælleren. Målet er minimum skridt om dagen. Og at Erik er en travlt optaget person, kan denne artikels signatur bevidne. Hvis man skal træffe Erik, må man først sikre sig, at han er hjemme. Tekst og foto Bent Kruuse Kom og mød ASRA den 1.maj 2011 I Laugesens Have Knisvbækvej 13. Videbæk Festlighederne starter kl. 13:00 se program have.dk

18 Det traditionelle kongresbillede af Ringkøbing amts deltagere fra Socialdemokratiets 90 års kongres i Billede er interessant ved, at Erik Jensen, som kredsformand i Lemvigkredsen, er delegeret og at også både hans mor og hans far er kongresdeltagere, fra Herningkredsen, som formænd for kvindeudvalget henh. partiforeningen i Herning. Foto udlånt af Erik Jensen Erik Jensen og hans far yderst til venstre Erik Jensens mor skråt bag Bodil Koch 18

19 Referat fra generalforsamling i Arbejderhistorisk Støttekreds i tidl. Ringkøbing Amt onsdag d. 23. februar 2011 kl i Fødevareforbundet Midt Vestjylland (NNF) Struervej 31, 7500 Holstebro. Generalforsamlingen startede med at Folketingsmedlem Jens Peter Vernersen, fortalte om sit liv dels som barn og ung og dels på Christiansborg især om de kampe han havde gennemlevet. Derefter var der generalforsamling. 20 var mødt frem - heraf 19 stemmeberettigede. 1) Velkomst ved Formand Andreas Iversen 2) Valg af dirigent: Jørgen Iversen valgt Denne berigtigede at indkaldelsen var udsendt rettidig og dagsordenen blev godkendt. 3) Beretning v/ formand Andreas Iversen: Kun få kommentarer fra for samlingen, men ros til foreningen. Beretningen blev godkendt. 19 4) Regnskab og budget v/ Jørn Jensen. Det reviderede regnskab for 2010 blev gennemgået. Foreningens formue: 154,062,28 kr. Årets under skud: 15,560,70 kr. regnskabet blev godkendt. 5) Budgettet balancerer med kr. for Til orientering 6) Fastsættelse af kontingent for 2012: Bestyrelsens forslag om forhøjelse på 50 kr. for faglige organisationer og LO sektioner blev vedtaget Kontingentsatser er herefter: Enkeltmedlemmer 125 kr. AOF og Socialdemokratiske partiforeninger 100 kr. Andre foreninger 200 kr. Faglige organisationer og LO sektioner 400 kr. 7) Indkomne forslag: Ingen

20 8) Valg: a) formand: Andreas Iversen blev valgt med akklamation for 2 år b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Genvalg til Elin Kragelund Ikast for 2 år og Bent Søndergaard, Sunds for 2 år Nyvalg til Jørgen Iversen, Snejbjerg, for 2 år c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Valgt: Første suppleant: Ingrid Preisler Andreassen, Tjørring Anden suppleant: Børge Nielsen, Linde d) valg af 2 revisorer: Valgt: Erik Christensen, Herning og Villy Grøn, Vildbjerg e) Valg af revisor suppleant: Jens Erik Sørensen, Struer. det nemt kan forsvinde hvis en PC går ned, eller fordi det bare bliver slettet. Den bedste sikkerhed for vores materiale er en ekstern harddisk eller måske allerbedst en server, hvor alt kunne lægges ud Ligeledes var der en snak om synlighed. Forslagene var personlig kontakt på f. eks. 1. maj mødet i Laugesens Have eller udsendelse af foldere til foreninger og efter lønsklubber. Erik Christensen foreslog, at vi skulle se på, om vi selv skulle købe et hus eller lokaler, da han så for sig, at vi kunne blive sagt op. Vi kunne evt. arbejde med salg af aktier til foreninger og derved samle kapital nok. Desuden omtalte han noget arkivmateriale. 9) Eventuelt. Flere havde ordet, og der kom forskellige forslag frem om, at arkivet skal blive mere digitaliseret f. eks. med en mailadresse, hvor folk kunne sende nutidigt materiale,da 20 Børge Nielsen nævnte vores kære MAXTOR og havde skrevet en sang på mel:internationale. Han bad arkivpersonalet om at afsynge den, hvilket skete under stor jubel!

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Side 2 1 Foreningens navn er Sunds Pensionistforening og har hjemsted i Herning kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere