Online salg og bibliotekernes netmusik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online salg og bibliotekernes netmusik"

Transkript

1 Online salg og bibliotekernes netmusik Ni iieel llss hheennnni iinngg DDaamm bbaacchheel lloor rrooppggaavvee,,, sseemmeesst tteer r,,, åårrggaanngg ,,, hhool lldd 11 VVeej jjl lleeddeerr: :: Ol llee BBi iissbbj jjeerrgg Daannmaar rrkkss BBi iibbl lli iioot teekksssskkool llee,,, AAaal llbboor rgg--aaf ffddeel lli iinngg BBaacchheel lloor r- -- oogg bbi iibbl lli iioot tteekkaar ruuddddaannnneel llsseenn Hertil Bilag Til Kapitel 3: Bibliotekshistorie , med fokus på musik Til Kapitel 4: Bibliotekernes IT og indførelse af Netservices Til Kapitel 5: Internettets og Pc ens Udvikling og udbredelse - 1 -

2 Online salg og Bibliotekernes netmusik Online salg og Bibliotekernes netmusik Indledning...3 Problemstilling...3 Problemformulering Metode...4 Disposition...4 Definitioner terminologi...4 Afgrænsninger og fokus....4 Informationssøgning Folkebibliotekernes opgave med musikudlån...7 Ligestillet materiale Også på internettet?...7 Delkonklusion - Anbefalinger Folkebibliotekernes opgaver med virtuelle netservices - Krav...9 Indledning...9 Hvad er virtuelle net services? Funktioner og krav...9 Delkonklusion - Anbefalinger Musikindustriens omstilling til online distribution...11 Udenfor bibliotekets mure og databaser...11 Ulovlig musikdeling - Napster og senere P2P-tjenester...11 Ulydige borgere...13 En pladeindustri i krise...14 Ulovlig fildeling...14 IFPI global statistik...14 Er danske biblioteks CD er involveret i fildeling?...15 Forskning i sammenhæng mellem fildeling og pladesalg...17 Forskning i handels strategier for online musik Amerikansk forslag til Music Bill of Rights...18 Britisk forskning i handelsstrategier for online musik...19 Musikindustrien online Mobilisering og strategier...20 Produktbeskyttende strategier: Technical measures Strategi for markedsandele: Proprietære platforme Afsluttende om konkurrence strategier...23 Det danske online musikmarked og Phonofile...24 Phonofile.dk Private og offentlige musiksektors samlede initiativ...25 Delkonklusion Aftale om Bibliotekernes netmusik...28 Mens vi venter på Phonofile...29 Aftalens infrastruktur og handelsmodel...29 Aftalen om indhold og pris og udlånsform...30 Aftalen, biblioteksloven og ophavsretsloven?...32 Delkonklusion Konklusion...33 Afslutning...33 Abstract...34 Bilag...34 Kilder

3 1. Indledning Problemstilling Undersøgelser og pilotforsøg har bekræftet, at danske folkebiblioteksbrugere ønsker at få stillet en netmusik-service til rådighed, hvorved de kan downlåne musikfiler over internettet hjemme fra deres egen Pc. Det har dog vist sig at indebære flere valg, krav og vanskeligheder, at realisere en sådan netservice, som i lånevilkår og musikudvalg kan sammenlignes med bibliotekets traditionelle musiktilbud eller med den reelle konkurrent: De ulovlige fildelingsnetværk, kaldet peer-to-peer-netværk (P2P). Hvad er bibliotekernes valg? Hvad er kravene til en succesfuld netservice? Hvad er vanskelighederne, og hvordan kan de overvindes? Jeg stiller spørgsmålene på vegne af biblioteksledere og musikbibliotekarer, som vil indføre servicen på deres bibliotek. Og jeg besvarer spørgsmålene, for at vinde musikindustriens tillid for projektet, i al beskedenhed. o Jeg har som tese, at en netmusik service skal være ligestillet kravene til det fysiske musikbibliotek. o Jeg har som tese, at en netmusik service skal være mere tiltrækkende for brugeren at benytte, end en P2P fildelings tjeneste. o Jeg har som tese at musikindustriens omstilling til online distribution stadig er så meget i etableringsfasen, at dens vanskeligheder kan have en væsentlig indflydelse på bibliotekernes muligheder og succes, hvorfor det er nødvendigt at forstå denne omstilling, herunder dens markedsvilkår overfor piratkopiering, samt dens markedsdannelse og salgsformer. Problemformulering Hvad er vanskeligheder og muligheder ved indførelsen af Bibliotekernes Netmusik på danske folkebiblioteker? o Hvad er folkebibliotekets opgave med musikudlån? o Hvad er folkebibliotekets opgaver med virtuelle netservices, og hvilke krav bør man udfra bibliotekets formål stille til dem? o Hvordan er vilkårene for musikindustriens omstilling til online distribution? o Hvordan og hvorfor skal Bibliotekernes Netmusik blive et tiltrækkende alternativ til ulovlige fildelingsnetværk af typen P2P? - 3 -

4 2. Metode Disposition Opgaven beskriver to verdener, biblioteket og musikindustrien, der mødes i en tredje, Internettet. Det har ledt til en tredelt disposition for problemformulering og opgavefremstilling og til en forskellig tilgang i behandlingen af de to verdener. Kapitel 3 og 4.. Behandler hvert sit aspekt af begrebet Bibliotekernes netmusik, nemlig det musikbiblioteks-specifikke og det netbiblioteks-specifikke. o Kapitel 3 om opgaven med musikudlån: Bygger på bibliotekshistorie og bibliotekslov. o Kapitel 4 om netservices: Bygger på analytiske kategoriseringer, bibliotekshistorie og bibliotekslov. Kapitel 5. Behandler aspekter af musikindustriens vilkår. Historisk refererende, analytisk kategoriserende, statistisk belysende, efter deres art. Kapitel 6. Bringer de to verdener sammen, fra bibliotekernes synsvinkel. Her er dispositionens syntetiserende tredje led, men den må ikke være slut konkluderende. Kapitlet gentager en tredelt disposition: Et historisk, et analytisk, og til sidst en perspektiverende afdeling. Kapitel 7 Konklusionen: Er simpelt disponeret i en rekapitulation og i en casefremstilling af en tilfreds låner, som fremstiller succesparametre og tillid. Bilag Tre bredere historiske baggrundsfremstillinger indeholdt i ovenstående er taget ud af sin sammenhæng og foreligger som bilag. Det er Biblioteks historie med musikfokus, IT- og netservices udvikling i bibliotekerne, samt Internet og Pc ens udviklingshistorie. Definitioner terminologi. Jeg vil i opgaven anvende forskellige begreber, som anvendes i flæng, og jeg vil derfor her tage højde for min forståelse af nogen af dem. Listen er åben for tilføjelser. Virtuel netservice En service over nettet, som ikke er reference til en anden verden, men er en anden verden [formidler en trancendens, som også en god bog gør]. I korthed: En fuld tekst -service. [.] Jeg bruger disse klammer, når jeg foretager citatbrud, for at indføje en vigtig kommentar i sin sammenhæng. Afgrænsninger og fokus. Det er ikke hensigten at lave en tilbundsgående gennemgang af alle forhold og konsekvenser omkring indførelsen af Bibliotekernes netmusik. Jeg går f.eks. let hen over dele af systemarkitekturen for Phonofile, idet jeg ikke har forudsætninger til at sikre mig, at det jeg skriver, er korrekt. I stedet fokuserer jeg for bibliotekernes vedkommende på formåls aspekterne tilgængelighed og formidling, og for musikindustrien/phonofiles vedkommende på - 4 -

5 interesseaspekterne salg og copyright, og ser at deres mediator i mødet på internettet er biblioteksbrugeren Perspektivet er bibliotekets, d.v.s. bibliotekslederens/musibibliotekarens: Det er deres spørgsmål ved mødet med Bibliotekernes netmusik i september 2004, som jeg vil stille her på forhånd. Da spørgsmålene handler om muligheden for succes for Bibliotekernes netmusik, har jeg samtidig brugernes perspektiv inde i billedet. Og rettighedshavernes. Opgaven begrænser sig til danske biblioteksforhold, samt, på et generelt plan, til amerikanske, paneuropæiske og danske forhold i musikindustrien. I Danmark, gennem portrættet af Phonofile, og gennem en refererende behandling af ændringer i ophavsretslov for musikkens professioner, de skabende kunstnere, de udøvende og, og de producerende. Bibliografisk afgrænses til dansk og engelsksproget litteratur. Begrundelsen er, at opgaven fokuserer på danske forhold, og at forskning indenfor peer-to-peer-netværk m.m. hovedsageligt foregår i USA og England. Relevant information er fundet i elektroniske medier via Internettet, af primært indholdsmæssige og sekundært magelige grunde: For bibliotekernes vedkommende er både deres historie, udvalgsarbejder, rapporter og lovtekster, som jeg interesserede mig for, så fyldigt tilgængeligt på institutionernes websites, at der ikke er nogen grund til at gå over åen For musikindustriens vedkommende gav emnet, at de bedste kilder, jeg kunne få, var nyhedsbreve i estimerede danske og amerikanske elektroniske IT- og kulturmagasiner, såsom ComOn og Computerworld Online, Søndag aften, samt i nyhedsbreve på IT-selskabernes websites. Computerworlds linkning til emnetråde er rigtig god, til at forfølge udviklingen i en begivenhed, f.x Napsters retsssag. Derimod undgik jeg af kvalitetshensyn brugerkommentartråde og undlod at bruge informationen, hvis en søgning ledte mig til en weblog. Blandt de dokumenter, som jeg tidligt stødte på, og blev inspireret af, var rapporterne om Fremtidsmusikken og Phonofile, Sara Lee Olsens hovedopgave, Pladeselskabernes digitale udfordring, samt den amerikanske rapport The Digital Dilemma, 2000, omhandlende behovet for at genoprette balance i fair use og copyright. Den tidsmæssige afgrænsning afhænger af emnet. Vedr. musikbiblioteker er der hovedsagelig afgrænset fra 1964, begrundet i musikkens tilgang som egnet materiale. Virtuelle netservices er kronologisk og typologisk gennemgået, særligt fra 1983 pga. af IRsystemernes indførelse. Musikindustrien er hovedsagelig afgrænset tidsmæssigt fra år Her bliver musikindustriens dilemma tydeligt. Informationssøgning Opgaven baseres på internetdokumenter. Desuden har jeg haft to samtaler med Susanne Buus-Pedersen, Københavns hovedbibliotek, i hendes egenskab af medlem af Musiklicenskonsortiet og leder af projektet Netmus. Indledningsvist anvendte jeg Biblis i forbindelse med en bibliografisk søgning. Jeg søgte ligeledes at sætte mig ind i emneområdet vha. mit kendskab til fagspecialer hos lærerstaben på biblioteksskolen. Således var links til egne skrifter hos Pierre Ewald, Ålborg, en god indgang til overblik i bibliotekshistorie og IT-udvikling (Sys.bib)

6 På grund af en oparbejdet forhåndsviden var det efterhånden ikke svært at finde relevante dokumenter ved søgning i Google. Mit kendskab til emnet gjorde mig i stand til spontant at foretage aspektanalyser og kombinere termer. Kædesøgninger forekom ofte spontant. Derudover var jeg ofte i stand til ved hjælp af snævre termer at finde relevante dokumenter i dybe links. Min opgaves form vil jeg karakterisere med et nyt ord: Det er en Hyperpatch, idet min litteraturlistes titler ikke, som tidligere er tilfældet, primært tjener til at dokumentere og danne reference: Men derimod, idet de er links til tekster ude i verden, er tråde fra min sammenbindende tekst til dem, i et hyper-pachwork, som jeg ad-hoc har vævet til et lille informationsunivers. Mere konsekvent end min placering af linkene, som fodnoter, ville det være at formatere linket på ordet i min tekst, men til denne sammenhæng vil det muligvis forstyrre indtrykket af, at præsentere en egen, sammenhængende tekst, som jeg skal

7 3. Folkebibliotekernes opgave med musikudlån Ligestillet materiale Også på internettet? Parallelt med den endelige ligestilling af musikbærende materialer, som med biblioteksloven i 2000 blev indført i folkebibliotekerne, forpligtende fra 2003, er brugernes muligheder for musikforbrug og forventninger til musiktilbud radikalt forandret og forøget af udviklingen i informations teknologien (IT) og Internettet. Blik Tilbage Udviklingen kan give anledning til at genopfriske det grundlag, hvorpå man oprettede musikbiblioteker. Herfra kan man bedre vurdere hvorvidt musikbibliotekets tilbud fremover kan og skal ligne de tidligere, ganske vist nu opgraderet til de nye netbårne og konvergente medier, filformater og streams. Eller om man af nødvendighed eller overbevisning sammen med ændringen af mediet også vil ændre formidlingen af musikken. Blik Fremad Andet er heller ikke som før: Bibliotekets roller og funktioner i informationssamfundet har forskudt sig fra de, som det havde i industrisamfundet, og bibliotekets services og materialetilbud er nu i højere grad efterspørgselsstyrede og hele tiden til diskussion. Kulturen er blevet pluralistisk og oplevelsesorienteret. Disse forandringer må spille med i en ny vurdering af musikbibliotekets berettigelse og opgaver. Blik ud. Endelig har musikbibliotekernes omstilling til den ny teknologi indbyggede vanskeligheder af både teknisk, juridisk og økonomisk art, som i lige så høj grad er rammesættende for ambitionsniveau og udformning af det fremtidige musiktilbud på biblioteket. Et bilag om bibliotekshistorien med fokus på musiks stilling, Jeg vedlægger i bilag en gennemgang af de danske folkebibliotekers historiske grundlag for at formidle musikmaterialer, fra 1950 til i dag. o Først giver jeg et billede af bibliotekernes generelle udvikling. o Herefter et billede af musikkens indpas som egnet materiale, dernæst o de økonomiske vilkår for det, samt o de ændringer af biblioteksloven, som tillod det. Gennemgangen bygger for en god del på kildewebsitet bibliotekshistorie.dk En kommentar til 2000 lovens ligestilling af musik. Musik, som siden 1964 havde været et egnet materiale, blev med den ny bibliotekslov i 2000 til et ligestillet materiale. En artikel, biblioteksloven som hegnspæl 1, skrevet i anledning af 2000 bibliotekslovens vedtagelse, kommenterer forholdet. Artiklen betegner lovens ligestilling af andre medier som forklarlig i sammenhæng med de målsætninger som blev opstillet i Info-2000 og UBIS rapporterne: At Danmark skal hævde sig ved en førerstilling i informations kompetencer. At musik fik lov at være med i denne ligestilling betegnes derimod som overraskende, på baggrund af en aldrig ophørt diskussion af musikmaterialers relevans for bibliotekernes folkeoplysende rolle. Og overraskende, mener 1 Af Børge Sørensen, i Online tidsskriftet Søndag aften, Juni

8 Børge Sørensen, fordi IT-udviklingen efter hans opfattelse både har gjort bibliotekets musikformidling mindre nødvendig og mere kompliceret i rettighedsforvaltning 2. Delkonklusion - Anbefalinger Kulturpolitisk vurdering af folkebibliotekets opgave med musikudlån. Biblioteksloven siger, at det er bibliotekets opgave at fremme kundskab, oplysning og kulturel aktivitet ved at stille [...] musik til rådighed. Det har altid været og er stadig et politisk stridspørgsmål hvad begreberne kundskab, oplysning og kulturel aktivitet dækker over. Det er og skal være et godt emne for offentlig debat, men ligger udenfor bibliotekarens professionelle kompetence at deltage i. Lovens ord fremme tolkes imidlertid sædvanligvis som folkebibliotekets formidlingspligt. De tre begreber er selv udsat for fortolkning, mest skiftende over tid. I sin praksis er det bibliotekarens pligt at fortolke begreberne og vælge en formidlingsform. Bevillingsøkonomisk vurdering af bibliotekernes opgave med musikudlån, at formidle med sammenhæng. Det hører med til pligten at vurdere, hvor hensigtsmæssigt man bruger sine ressourcer i denne formidling, samt at se opgaven med musikudlån i en helhed med biblioteket og dets opgaver. Overordnet gives et fingerpeg til kommunerne om bibliotekernes økonomiske råderum gennem statens bloktilskud, jf. kulturminister Brian Mikkelsens løftede finger ved biblioteksforeningens årsmøde Herefter har biblioteket internt et råderum for prioritering, men det er ikke stort, jf. igen årsmødet, debatten om det marginalt faldende bogkøb. Når samtidig bibliotekshistorie, bevillingsstatistik og læsning af bibliotekslove viser, at stadig flere opgaver skal løses for en bevilling, som kun er svagt stigende gennem det seneste tiår, er det klart at der skal klippes en tå. Med etablering af online musikudlån er det hævet over tvivl, at den fysiske musiksamling skal reduceres. Det er en faglig opgave for musikbibliotekarer at vurdere hvilken del af den fysiske samling, det skal være. Samfundsøkonomisk funderet vurdering af bibliotekernes opgave med musikudlån. Endelig hører det med til pligten at vurdere opgaven med musikudlån i sammenhæng med bibliotekets samfundsrolle.vurderingen er politisk. Vi lever i et vare- og markedssamfund, hvor ting i et vist omfang kun sker, hvis der er efterspørgsel for det, og hvor det økonomiske livsgrundlag i et vist omfang skabes af den enkelte selv. Vi ser at musikvaren (pladen) har mistet efterspørgsel, fordi musikken (indholdet) ved hjælp af IT er frigjort fra varen. Vi ser at musikkens professioner, både musikere og kommercielle formidlere, har behov for at gengive musikken en kontrollerbar vareform ved at mærke musikken digitalt, og ved fortsat at hævde ophavs- og copyright. I denne forståelse vil bibliotekernes udlån af digitalt mærket musik både understøtte professionerne, musikfrembringelsen og en fortsat demokratisk adgang til musikken. Ad notam. Jeg skal i kapitlet Bibliotekernes netmusik vurdere hvordan den aftale som biblioteksstyrelsens musiklicenskonsortium d. 29. april 2004 indgik med online distributions virksomheden Phonofile.dk spiller sammen med biblioteksloven og med 2 En - retrospektivt morsom parallel til biblioteksvæsnets aktuelle forhandlinger med musikrettighedshavere nævnes i Thorsen, De Danske folkebiblioteker , s. 92: I 1966 forsøgte Danmarks Biblioteksforening forgæves at få lov til at kun at købe musik i master-ekemplarer, således at musikudlånet skulle bestå i båndindspillede kopier

9 ophavsretsloven, som den ser ud efter ændringer i december 2003,. Elementer af Phonofileaftalen er offentligt kendt fra kulturministeriets pressemeddelelse. Herudover har jeg kun haft adgang til få supplerende oplysninger. Afsluttende anbefaling. Der kan ikke være nogen tvivl om at folkebibliotekerne skal udlåne musik. Opgaven er at fremme brugerens mulighed for kunstoplevelse og tilegnelse af refleksionsressourcer. Opgaven bliver ikke mindre - og måske større - når musikken fortrinsvis bæres digitalt i immaterielle medier, fordi disse vil være mere kontrollerbare og potentielt udemokratisk ekskluderende end fysiske medier for musik. Hvordan biblioteket skal forvalte et online tilbud i overensstemmelse med sit formål, er emnet for det næste kapitel. 4. Folkebibliotekernes opgaver med virtuelle netservices - Krav Indledning Folkebibliotekernes forestående indførelse i 2004 af en netmusik service er blot ét ud af mange tiltag mod realisering af virtuelle bibliotekstilbud til brugerne, sideløbende med tilbudene i de fysiske biblioteker. Det sker i et biblioteksvæsen, hvor anvendelsen af Informationsteknologi (IT) og Internet efterhånden understøtter alle funktioner og formål, og hvor en fortsat rivende udvikling i anvendelsen - her som i det omgivende samfund præges af strukturforandringer, kompatibilitetsbestræbelser og nye initiativer. Et bilag om bibliotekernes IT udvikling med fokus på netservices, begyndende i Jeg vedlægger i bilag en gennemgang af de danske bibliotekers IT udvikling fra ca til i dag. Gennemgangen er ikke strengt kronologisk. o Jeg skal skitsere biblioteksvæsnets generelle indførelse af IT og netservices. o Jeg skal herefter give et billede af arter og krav til bibliotekernes netservices. o Jeg skal kort placere folkebibliotekernes netmusik heri. Gennemgangen bygger for en god del på kildewebsitene bibliotekshistorie.dk og Projekt sys.bib, samt en mængde dokumenter fra Biblioteksstyrelsen. Hvad er virtuelle net services? Funktioner og krav Virtuelle netservices er opstået på grundlag af IT s anden bølge i 1990 erne. Bølgens rationaliseringer og seviceforbedringer bliver, med PC ens voksende udbredelse i anden halvdel af 1990 erne, til netservices, og ved 2000, med adgang til fuldtekst, til virtuel netservice. Man begriber verden ved at kategorisere, her kan man vælge flere måder: o Enten kan man vælge at kategorisere dem efter servicens orientering: Omfatter den bibliotekets egne funktioner og ressourcer, eller omfatter den bibliotekseksterne ressourcer? o Eller man kan man kategorisere efter arten af materiale, som den servicerer: Giver den bibliografisk service? eller giver den adgang til dokumenterne selv? - 9 -

10 o Eller man kan kategorisere efter art af service: Giver den information? Værdiforøgelse? Transaktionsmuligheder? Kommunikationsmuligheder? 3 Krav til virtuelle netservices er forskellige, efter art. Man kan kalde katalogservices, som kun retter sig mod bibliotekets eget univers, samt de services, som kun har bibliografiske materialer for værktøjer, instrumentelle virtuelle services. Eller bare netservices. De nyere virtuelle netservices, som er opstået i 00 erne, er typisk services der ordner og informerer om internetressourcer, som f.eks. Folkebibliotekernes Net Guide (FNG). De nyeste virtuelle netservices er købte adgange til fuldtekst databaser. Efter biblioteksloven kan de principielt ikke stå alene. At give brugeren adgang, er forbundet med en formidlingspligt, hvis servicen skal leve op til samme standard for fortolkning af biblioteksloven, som det fysiske bibliotek. Delkonklusion - Anbefalinger Generelle krav til bibliotekets virtuelle netservices. Netservices tjener en række formål, både af rationaliserende karakter og af seviceforbedrende karakter. Begge hensyn skal tilgodeses, under bibliotekets økonomiske rammer. Servicens art bestemmes af bibliotekets formålslov i dialog med brugerne. Formidlingskrav til bibliotekets virtuelle netservices. Ved tale om service ønsker jeg at supplere et fokus på indhold med et fokus på mediet, at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille [materialer] til rådighed Jeg vil gerne argumentere for at ved at stikke en plade (CD) og ved at stille en bredbåndsplatform til rådighed, gives der mange flere muligheder med den sidste, og dem skal man udnytte. Da låneren sidder hjemme, og da hun låner i en database, hvori der ikke er foretaget et kvalitetsvurderende materialevalg, må to funktioner fra det fysiske bibliotek transformeres til det virtuelle, nemlig referencesamtalen og kvalitetsvurderingen. Også det virtuelle bibliotek må nødvendigvis yde en referencevejledning til at hjælpe låneren med at indkredse sit informationsbehov, og til at fortælle hvor bogen står. Tilsvarende kvalitetsvurderingen: Hvor lektørbasen har været et værktøj for bibliotekarers materialevalg, skal bibliotekarens anmelderbase være værktøj for lånerens valg. Bibliotekarens emnefaglige overblik skal repræsenteres af fagencyklopædiske hypertekster - med musikken som eksempel - i multimedieform. Og servicen skal have en biblioteksvagt tilknyttet, som låneren kan kommunikere med umiddelbart, i et chat-forum. 3 En analytisk skelnen mellem funktionaliteterne information, værdiforøgelse, kommunikation og transaktion, se opstillet hos Marianne Hummelshøj, med formål at være redskab for evaluering og design af referenceservices. Referenceservices via Internet Modellen kan muligvis modificeres til den type netservices, som tilbyder mere end reference, nemlig dokumenterne selv. Den kan i så fald inspirere til, med værdiforøgelsesaspektet, at disse services har højere ambitioner end blot at stille dokumenterne til rådighed

11 5. Musikindustriens omstilling til online distribution Udenfor bibliotekets mure og databaser Folkebibliotekernes forestående indførelse af en net service med udlån af musik er ikke bare et alternativ eller supplement til bibliotekets egen traditionelle musikformidling gennem fysiske materialer, som den er udviklet siden starten af 1960 erne. Net servicen vil desuden blive et alternativ til den øvrige musikdistribution på internettet. Heri vil der principielt ikke være nogen nyhed. Servicen vil som før være et offentligt frit kultur gode, som alternativ til et privat kultur gode. Men bibliotekerne blander sig i et pågående slagsmål, som skal belyses, for at forstå berettigelsen af og kravene til Bibliotekernes netmusik. Online salg og gratis forbrugsfest. Den private musikdistribution på internettet er i dag stærkt polariseret mellem på den ene side - den portal-distribution i netbutikker, som pladeselskaber og andre rettighedshavere er langt med at etablere, som en ny salgsform, og - på den anden side den musikforbrugsfest som repræsenteres af den anarkistiske, ulovlige fildeling hos internetopkoblede borgere fra hele verden. Et bilag om Internettet og Pc ens kapacitetsudvikling og udbredelse o Jeg vil skitsere forudsætninger for dilemmaet, gennem en beskrivelse af Internettets og PC ens udvikling og udbredelse. Gennemgangen bygger på en stor mængde kilder af både historisk, teknisk og statistisk art (links i bilagets fodnoter). Ulovlig musikdeling - Napster og senere P2P-tjenester Det er i denne sammenhæng ikke værd at tale om den fildeling af musik, som foregik over Internettet før fildelingsprogrammet og websitet Napster kom på banen. Shawn Fanning, en dengang 18 årig, dygtig IT-nørd, som havde en entreprenant onkel 4, startede Napster i maj 1999, og sitet blev straks mødt med sagsanlæg fra Recording Industry Association of America (RIAA), støttet af de fem store betydende pladeselskaber, Sony, Warner, EMI, Universal og BMG. På mindre end 2 år voksede brugen af Napster eksplosionsagtigt, så det i starten af 2001 er anslået at have haft 60 millioner brugere, alt imens der pågik retssager og forlig om tjenesten. Den 5. marts 2001 gjorde en dom ende på Napsters storhedstid, idet tjenesten blev lukket og pålagt at anvende ny software, som afskar brugernes adgang til deling af retsbeskyttet musik, før den måtte genåbne 5. Napster havde allerede i november 2000 indgået forlig og alliance med én af de fem store bag retssagerne, BMG, med strategisk henblik på lovliggørelse 6, men efter at have investeret et milliardbeløb i Napster valgte BMG alligevel, efter det amerikanske finanstilsyns forbud mod dets køb af Napster i september , at droppe engagementet. Oveni måtte BMG efterfølgende se sig trukket i 4 Napsters historie er tæt beskrevet i bogen All the rave: The rise and fall of Shawn Fannings Napster, af Joseph Menn, Mere analytisk behandles Napster i en opgave fra Bergens Universitet, 2001, 5 Blandt et overvældende antal kilder om sagsforløbet har jeg valgt at orientere mig ved artikelrækken i Computerworld online samt ved artikler i onlinetidsskriftet Søndag aften. 6 Søndag aften november 2000, 7 -

12 retten, sagsøgt for at hæfte for erstatningssager mod Napster, beløbende sig til 117 mia. kr 8. Napster, det synkende skib med det berømte navn, blev i 15. november 2002 solgt til softwarefirmaet Roxio, som herefter 19. maj 2003 købte online betalingstjenesten Pressplay af dets grundlæggere, Sony og Universal. Endelig 8. oktober 2003, efter indgåelse af licens med alle de 5 store pladeselskaber, genåbnede tjenesten med navnet Napster Forløbet er karakteristisk for de strategiske omrokeringer i musikindustrien, som i disse år finder sted i forsøg på at danne konkurrencedygtige betalingstjenester med musik download 10. Lukningen og legaliseringen af Napster standsede langtfra den ulovlige fildeling. Tværtimod havde Napster startet en lavine, som andre fortsatte med at rulle: Kazaa, E- donkey, Limeware, Bearshare er blandt de små programmer, som siden har fået stor udbredelse, og som ved installation på PC en etablerer en ægte P2P netværksforbindelse med andre brugere af programmet. I modsætning til Napsters systemarkitektur, hvor brugernes søgning byggede på en central indeks-base - som i en søgemaskine - er de nyere tjenester udelukkende decentralt kommunikerende ad-hoc netværk, og kræver derfor mere intens overvågning, hvis man ønsker at stoppe dem 11. Den geografiske fordeling af ulovlig fildelingsaktivitet på globalt plan, anslået i marts viser ikke overraskende at USA s andel vejer tungt, samt at Europa, Canada, Brasilien og Australien følger efter. Når Asiens befokninger endnu kun deltager i begrænset omfang, selvom området har stor tilslutning til internet, har det utvivlsomt sammenhæng med en begrænset adgang til bredbånd og 10 Strategierne op til 2003 er emne for hovedopgaven fra Danmarks Biblioteksskole, Pladeselskabernes digitale udfordring, Sara Lee Olsen, En anden kilde er Pladeselskaberne på internettet, status januar 2002, et indlæg af Ole Bisbjerg ved DMBF konferencen om musikbibliotekernes fremtid, En enkel grafisk fremstilling af forskellen mellem centraliserede, decentraliserede og hybride P2P-netværk er givet i forskningsrapporten The effects of Filesharing on Record Sales, Oberholzer and Strumpf, marts 2004 (rapportens s. 50) En grundig faglig redegørelse for systemarkitekturene i P2P-netværkerne er fremlagt i foråret 2004 ved et seminar Peer2Peer storage systems, afholdt af Datalogisk Institut, Kbh,. Herfra Napster, Gnutella og Freenet, af Gjerris og Jørgensen, Online tilgængelig på 12 The Effects of filesharing, side. 51. Se foregående note

13 Ulydige borgere Den danske sammenslutning af rettighedsinteressenter Antipiratgruppen (APG) ønsker at stoppe P2P fildeling. Med advokatfirmaet Johan Schlüter, ekspert i immaterielle rettigheder og internetjura, i ryggen, har APG gennemført flere razzialignende kampagner som har givet genlyd i den danske presse, f.eks. i juli-august 2003 og i marts-april Imidlertid er der også grupperinger af mennesker, som forsvarer P2P-aktiviteten, især med synspunkter på ophavsretsloven og copyright og med argumenter mod pladeindustriens måde at opgøre deres tab ved piratkopiering. Det er f.eks. en gruppering med tilknytning til den amerikansk-globale anarkistiske Internet-sammenslutning GNU, med navnet Copyleft 14. Det er f.eks. en NGO gruppe, De globale rødder 15. Og det er den mere satte sammenslutning, Digitalforbruger.dk 16. De udtrykker på forskellig måde, at der er opstået en skævhed i retsbevidstheden om ophavsret, i forbindelse med at den skal håndhæves på immaterielle former af intellektuel ejendom. Den amerikanske rapport The Digital Dilemma Intellectual Property in the Information Age udtrykker forholdet således, at en lang, grundlagt balance mellem offentligt gode (fair use) og private interesser, grundlagt på tidligere stabilitet i lov, civilmoral (public policy), økonomi og teknologi, er væltet omkuld i den digitale tidsalder, og at den ubalance, som er opstået, hverken bør ende med at beskyttelsen af intellektuel ejendom skærpes og ekskluderer store dele af befolkningen, ved at give fribillet til de sofistikerede redskaber som licencering og DRM; og heller ikke ende med anarki, hvor den ukontrollerede adgang til (andres) intellektuelle anstrengelser ødelægger institutioner og sætter initiativer i stå. Rapportens Summary bringer løbende delkonklusioner og anbefalinger, som der må være lyttet til: Det er råd om information til borgerne, forskellige prismodeller i stedet for licens o.s.v. 17. En nyere, men måske knap så uafhængig forskning i dilemmaet mellem fair use og copyright præsenteres i 2002 af Stan Liebowitz fra University of Texas at Dallas, Copyright, Piracy and Fair Use in the Networked Age, A Cato Policy Analysis Eksempler blandt snesevis af nyhedsartikler om AGP kampagner: og samt DR P1 s ungdomsmagasin Klubværelset bragte onsdag 12.maj 2004 en udsendelse under indtryk af kampagnen, Musikindustrien, som er online tilgængelig på demand radio. Heri repræsenteres både AGP og Copyleft (se næste note). 14 En side med forklaring og referencer til Copyleft findes på GNU-online leksikon Wikipedia 15 På en webside har gruppen en ressourceguide med argumenter imod pladeindustrien, i form af links til indlæg og dagbladsartikler The Digital Dilemma Intellectual Property in the Information Age. National Academy of Science, Liebowitz er engageret I RIAA (og også forfatter til den andet sted kommenterede undersøgelse af fildelings salgseffekt, Will MP3 downloads Annihilate the Record Industry? The Evidence so Far )

14 En pladeindustri i krise Pirater og rødder står ikke alene med synspunkter, at pladeindustrien er lidt for gode til at give ulovlig download skylden for sit svigtende salg i de seneste år på, idet flere forskningsrapporter, som jeg senere vil vende tilbage til, har beskæftiget sig med at undersøge postulatet. En afvæbning af postulatet behøver dog ikke at være en støtte til P2Ptjenesterne, men kan i denne sammenhæng ses som et argument overfor pladeselskaberne, at de har en interesse i at medvirke med deres katalog i bibliotekernes indførelse af netmusik service 19. Uafviseligt er det dog at pladesalget er i alvorlig salgsnedgang. Jeg viser IFPI s statistik for salget i Danmark, som ligger til grund for pladebranchens mobilisering 20. IFPI Danmark medlemmernes salg af fonogrammer i Danmark (inklusive Grønland og Færøerne) IFPI Danmarks medlemskreds består af både danske og udlandske pladeselskaber, hvis omsætning udgør ca % af de musikudgivelser, der årligt sælges i Danmark. TOTALSALG i for årene År Units Value DKK Kilde: IFPI på Ulovlig fildeling IFPI global statistik I IFPI s Online music report angives udviklingen i det skønnede antal ulovlige musikfiler, som er i omløb på globalt plan (tabellen vist nedenfor).der er ikke tale om antal downloads, som løber op i milliarder, men naturligvis heller ikke om antal unikke musikfiler: Et stort antal må antages at være dubletter, med samme kildefil, hvilket jeg skal interessere mig for nedenfor. 19 Argumentet er i korthed: Hvis download ikke ekvivalerer med tabt salg, men bare er udtryk for stigende musikforbrug, er pladebranchen bedre tjent ved samarbejde med bibliotekernes kontrollerede pay-per-play tjeneste end ved slagsmål med svært kontrollerbare P2P-tjenster. 20 Se desuden de mere omfattende statistikker i IFPI s Powerpointserie vedrørende det danske marked 2003, indledt med grafer over det globale og det europæiske salg af indspillet musik Jeg vil senere vende tilbage til rapportens indhold

15 Tallene viser tilsyneladende det vil pladeselskaberne gerne vise at den nye offensive strategi overfor markedet, at etablere salgsportaler med adgang til lovlig download, har en øjeblikkelig effekt, ved en nedgang i antallet af ulovlige filer i omløb, fra 1.1 milliard til 900 millioner filer. Samtidig er det skønnede antal pirater dog steget til 6,2 mill., og det antages altså at fildelingen er blevet udbredt til en større andel af befolkningen (moralfald). Et spørgsmål som rapporten ikke direkte berører, og som kan være meget svært at besvare, er hvordan de mange filer kommer til eksistens? Hvor mange er dubletter? Hvordan fremkommer kildefilerne. Software i mange varianter til at fremstille encode - MP3 filer fra enhver analog eller digital lydkilde er frit tilgængelig for alle, og er en yderst simpel proces 22. Som udgangspunkt må jeg antage at næsten alle filer i P2P omløb har en musik CD som oprindelig kilde, det være en original CD eller en brændt kopi. Et ubesvaret spørgsmål: Hvor få er de oprindelige kildecd er til en forekomst af 1000 dubletter på kazaa? I princippet behøver der kun være én CD som kilde til dem alle. Er danske biblioteks CD er involveret i fildeling? Kulturministeriets undersøgelse I forløbet op til det danske kulturministeriums udspil, Liv i musikken , som bl.a. indeholder en strategi, vendt mod ulovlig fildeling og piratkopiering, som er helt i tråd med IFPI s anbefalinger i ovennævnte rapport, fik kulturministeriet i 2003 udarbejdet en undersøgelse, Kopiering af musik lånt på biblioteket 23. Undersøgelsens behovsanalyse angiver, at det primære formål er, at give et estimat af kopieringsomfanget, og det sekundære formål er, at afgøre om det primært er nye eller ældre udgivelser, som kopieres. 22 Faktisk er encodning af musik CD ere endnu lettere i Windows indbyggede Mediaplayer, endda med automatisk tilføjede Metadata, hvis man er online. Men det komprimerede format er så WMA. Og filerne indlejres med DRM-data? Det kan i hvert fald konstateres at WMA-filer ikke er i P2P-cirkulation. 23 Online til download på

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Det Erhvervsrelaterede Projekt: Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen

Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen Udarbejdet af: Jesper Achim Nielsen Karolina Zapolska Under vejledning af: Morten Sloth Censor: Erik

Læs mere

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice KUBIS KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation 4. juni 2009 Sagsnr. 2008-006349 Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Videncenter

Læs mere

EN REFORTOLKNING AF INDSPILLET MUSIK PÅ INTERNETTET FORFATTER OLE NOWAK DALNER VEJLEDER KIM VIBORG ANDERSEN

EN REFORTOLKNING AF INDSPILLET MUSIK PÅ INTERNETTET FORFATTER OLE NOWAK DALNER VEJLEDER KIM VIBORG ANDERSEN EN REFORTOLKNING AF INDSPILLET MUSIK PÅ INTERNETTET FORFATTER OLE NOWAK DALNER UDDANNELSE CAND. MERC. DAT. VEJLEDER KIM VIBORG ANDERSEN STUDIE INSTITUT FOR INFORMATIK HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN AFLEVERET

Læs mere

En analyse af viralmarkedsføring på Youtube

En analyse af viralmarkedsføring på Youtube 1 Kysset med Youtube En analyse af viralmarkedsføring på Youtube Specialeafhandling i Kommunikation Af: Esben Bach Esben Bach Formalia: Specialet udgør 141.865 anslag inklusiv mellemrum (59.1 normalsider)

Læs mere

Kritik af rapporten "Open Source i Danmark"

Kritik af rapporten Open Source i Danmark 2/1 2002 SSLUG: Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" Side 1 Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" SSLUG 2/1 2002 Dette er en 34 sider lang kritik sendt til Økonomi og erhvervsministeren samt

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2.

Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2. Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2.3 Danmark og udlandet... 8 3. Problemet... 9 3.1 Problemformulering... 9 3.2

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09

30 FREELANCERE I. Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 Tal, tendenser, markedsstatistik og analyser + artikler om den danske pladebranche 2008/09 STATUS 2008/09: 04 MODSÆTNINGERNES ÅR IFPI s formand, Henrik Daldorph, ser tilbage på markante begivenheder for

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Brevmodellen. - bliver dine rettigheder krænket?

Brevmodellen. - bliver dine rettigheder krænket? Brevmodellen - bliver dine rettigheder krænket? Rapport udarbejdet af: Simone Lydersen Degen Ditte Simmelhack Eggen Mikala Nowicki Nielsen Ida Andersen Humanistisk teknologisk basisstudie, Roskilde Universitet

Læs mere

Hvem ejer fremtiden? fo062009 tema: Hvem ejer fremtiden? FO/fremtidsorientering #6 2009

Hvem ejer fremtiden? fo062009 tema: Hvem ejer fremtiden? FO/fremtidsorientering #6 2009 fo062009 tema: Hvem ejer fremtiden? FO/fremtidsorientering #6 2009 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Hvem ejer fremtiden? flickr: hyperscholar / Guido random Alvarez

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere