Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /8541 Kultur- og Fritidsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift /87 3. budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg /28798 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg /19771 Sikring af likviditet i Glamsbjerg Fritidscenter /19901 Nye åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere /30715 Status over uddeling af frie kulturmidler /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler /27920 Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe /24967 Køng Cykelmotion klager over afgørelse vedrørende lokaletilskud /28209 Statistik, folkeoplysning og haller /23595 Tilskud til haltimer /23594 Aktivitetstilskud principper /23595 Lokaletilskud principper /31042 Orienteringssager Eventuelt...26 Assens Kommune, 1 af 29

2 18. 14/28829 Garanti til Højfyns Friluftscenter Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt /8541 Kultur- og Fritidsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på kr. til Vissenbjerg bibliotek At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges. Samlet set viser 3. budgetopfølgning et mindre forbrug på kr. Der søges samlet en negativ tillægsbevilling på kr. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Netto kr. Kultur- og Fritidsudvalget Minus = mindreforbrug Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat KFU - 3. budgetopfølgning 2014 Assens Kommune, 2 af 29

3 Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. budgetopfølgning - Drift til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på kr. til Vissenbjerg bibliotek At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg /87 3. budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Direktionen indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til efterretning. Samlet set viser 3. budgetopfølgning 2014 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf overføres kr. til budget 2015, kr. overføres fra drift og kr. finansieres af kassen. Budgetopfølgningen fremsendes til efterretning for udvalget. Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Assens Kommune, 3 af 29

4 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 3. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. november 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 3. november 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager til efterretning: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 4. november 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog 3. budgetopfølgning 2014 anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. Assens Kommune, 4 af 29

5 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2014 Social- og Sundhedsudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Fraværende: Bodil Boesgaard Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. budgetopfølgning Anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr /28798 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Direktøren for By, Land og Kultur og direktøren for Velfærd indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter den videre proces for etablering af et ungdomskulturhus og godkender tids- og handlingsplan for processen. Assens Kommune, 5 af 29

6 Beslutningstema: Sagen fremlægges til orientering og drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på vedtagelse af tids- og handlingsplan. Den 12. juni 2014 blev der afholdt et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, med henblik på afgrænsning af mulighederne for placering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg samt drøftelse af indhold af et borgermøde i september De to udvalg besluttede, at der på borgermødet skulle fremlægges tre placeringsmuligheder for et ungdomskulturhus: et nybygget hus ved Glamsbjerg Fritidscenter, Mågevej 7, den tidligere Super Brugsen, Stensgårdsvej 26, og det tidligere Swarfega, Teglværksvej 6. Den 9. september 2014 blev det planlagte bruger- og borgermøde afholdt på Assens 10. klassecenter med henblik på en drøftelse af de tre muligheder. Borgermødet pegede i nogen grad mod Swarfega som den bedste løsning, men at de øvrige placeringer også blev betragtet som positive muligheder. I budgetforlig hedder det herefter om ungdomskulturhuset: Ungdomskulturhuset har været drøftet de seneste år. Det er vigtigt at få aktiviteterne i gang på de unges præmisser. Derfor afsætter parterne midler i 2015 til etablering med foreløbigt udgangspunkt i en lejeløsning. Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om i indeværende år at afklare den fysiske placering af ungdomskulturhuset, idet parterne lægger stor vægt på, at huset skal i drift i løbet af politisk afklaring af husets placering Med udgangspunkt i ovenstående målsætning og beslutning bør den fysiske placering af et lejemål for ungdomskulturhuset snarest muligt afklares. I forlængelse af ovenstående og af direktionens beslutning har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til en samlet handlingsplan, der viser de videre skridt i opgaven med etablering af ungdomskulturhuset. 2. Inddragelse af de unge Ifølge budgetforligets målsætning skal ungdomskulturhuset i drift i Det er vigtigt, at en baggrundsgruppe af unge inddrages i indretningen af huset og får indflydelse på, hvilke aktiviteter det kommer til at indeholde. I forlængelse af den workshop, der blev afholdt i marts 2013, blev der oprettet en forening af unge, der var interesserede i at udvikle projektet. Foreningen har ligget stille et stykke tid, men er i forbindelse med det seneste borgermøde ved at vågne igen, og vil kunne indgå i udviklingsarbejdet. Til opgaven med at udvikle huset vil der desuden være brug for en tovholder, der sammen med de unge kan konkretisere husets indhold og indgå praktiske aftaler, samt igangsætte indretningen af lejemålet og organiseringen af konkrete aktiviteter, så snart placeringen er fundet. Ansvar for etablering og indhold placeres derfor hos ungdomsskolen. Assens Kommune, 6 af 29

7 Der ansættes i ungdomsskoleregi en tovholder, som kan arbejde i og omkring ungdomsmiljøet i Glamsbjerg og derigennem skabe og understøtte drivkraften hos de unge. Dette med udgangspunkt i, at huset skal være unge-styret. Finansiering af tovholder afholdes af 2014-bevillingen. Det politiske ansvar for at træffe de grundlæggende beslutninger forud for gennemførelsesfasen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. I gennemførelses- og driftsfasen overgår ansvaret til Børne- og Uddannelsesudvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: I budget 2014 er der afsat 2,5 mio. kr. til et ungdomskulturhusprojekt i Glamsbjerg. I budget er der ikke afsat yderligere midler. De 2,5 mio. kr. overføres til Desuden blev der i 2012 afsat kr. til udvikling af projektet. Heraf er ca kr. brugt til workshop, borgermøde mv., således at der resterer ca kr. til proces. Dette restbeløb overføres til budget Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Fordele og ulemper - Ungdomskulturhus-placeringer - Workshop Pdf- fil indskannet - ungdomskulturhus placering og borgerinddragelse Tids- og handlingsplan for etablering af ungdomskulturhus Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den videre proces for etablering af et ungdomskulturhus og godkendte tids- og handlingsplan for processen med følgende ændringer: Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at sagen fortsat er et fælles anliggende for de to udvalg indtil et år inde i driftsfasen. Dette indarbejdes i tidsplanen. Udvalget tilkendegav, at det er vigtigt at der etableres kontakt til de unge for at fortælle om den videre proces. Når der foreligger et beslutningsgrundlag, bør udvalgene træffe beslutning om hvordan de unge yderligere inddrages /19771 Sikring af likviditet i Glamsbjerg Fritidscenter Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Assens Kommune, 7 af 29

8 at der snarest udbetales kr. til sikring af fortsat drift af Glamsbjerg Fritidscenter, og at der på næste møde fremlægges scenarier for genopretning af likviditeten i Glamsbjerg Fritidscenter, og at forskuddet i 2014 finansieres af budget på folkeoplysningsmidlerne, og overføres som et underskud til budget Beslutningstema: Udvalget skal tage stilling til Glamsbjerg Fritidscenters anmodning om udbetaling af kr. til sikring af driften året ud. Glamsbjerg Fritidscenter (herefter GFC) indsendte den 8. august 2014 ansøgning om forudbetaling af 4. tilskudsrate 2014 og hele tilskuddet for Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 14. august, at 4. rate kunne udbetales, og at der skulle påbegyndes udarbejdelse af en genopretningsplan som grundlag for forudbetaling af tilskud for Forvaltningen har afholdt et møde med repræsentanter for GFC s bestyrelse, og har dags dato modtaget et materiale, som vurderes at give et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Imidlertid er GFCs likviditet sluppet op, og der er brug for at udbetale en andel af tilskuddet for 2015 for at kunne udbetale lønninger i november og december. Lønudgiften er ca kr. og med et beløb på kr. er der altså også råd til at betale løbende regninger. Årsagerne til det store underskud skal findes i: Løbende driftsunderskud på friluftsbadet og andre aktiviteter Ombygning af lokaler for driftsmidler (cafe, fitness, kælder) En ny halinspektør forventes at tiltræde den 1. januar 2015 og samtidig overtage cafedriften i forpagtning, hvilket vil sikre at driften af GFC som helhed er i balance i de kommende år dog uden mulighed for at udvikle eller forbedre rammerne. Opgaven er derfor at sikre genopretning af likviditeten, og forvaltningen arbejder sammen med halbestyrelsen hen mod at kunne fremlægge tre scenarier for udvalget i december måned. Der er behov for en dialog om de forudsætninger og ydre rammer, som tildelingen til friluftsbadet hviler på, og en tydelighed omkring den politiske stilling til serviceniveauet i friluftsbadet. Opgavens omfang kan opgøres til at opbygge en likviditet på rundt regnet 0,5 mio. kr. i løbet af , og på sigt generere et økonomisk råderum til vedligeholdelse og udvikling af GFC. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Assens Kommune, 8 af 29

9 Økonomi: Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke afholde en udgift uden bevilling, og derfor overflyttes budget fra de frie folkeoplysningsmidler til haltilskudskontoen. Ved opgørelse af overførsler til budgetåret 2015 overføres et underskud til haltilskudskontoen i 2015, og beløbet tilbageføres til folkeoplysningsmidlerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte: at der snarest udbetales kr. til sikring af fortsat drift af Glamsbjerg Fritidscenter, og at der på næste møde fremlægges scenarier for genopretning af likviditeten i Glamsbjerg Fritidscenter, og at forskuddet i 2014 finansieres af budget på folkeoplysningsmidlerne, og overføres som et underskud til budget /19901 Nye åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til ændrede åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne. Beslutningstema: Ændring af åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 10. juni 2013 forslag til nye, bemandede åbningstider i Assens Bibliotekerne. Anledningen var den forestående åbning af nyt bibliotek i Tommerup. Vissenbjerg Bibliotek åbnede i nye rammer den 23. juni Med baggrund i den indhøstede erfaring fra de to biblioteker samt ud fra ønsket generelt at kunne tilgodese biblioteksbrugernes vaner samt styrke deres mulighed for at kunne benytte den betjente tid i bibliotekerne fremsættes forslag til nye, bemandede åbningstider for bibliotekerne i Tommerup, Vissenbjerg og Aarup. Den betjente tid vil være uændret for bibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Haarby. Det fremsatte forslag indebærer, at Den betjente åbningstid i Vissenbjerg øges med 1 time pr. uge Den betjente åbningstid i Aarup reduceres med 1 time pr. uge Den betjente åbningstid i Tommerup fortsat er 14 timer Der fortsat vil være 107 betjente åbningstimer pr. uge i Assens Bibliotekerne inden for en totalramme af 630 adgangstimer pr. uge i de åbne biblioteker Der fortsat vil være forskelligt antal betjente åbningstimer fra bibliotek til bibliotek Servicedeklarationens bestemmelser vedr. minimumstimetal (12 betjente timer pr. uge.), formiddagsbetjening samt betjening til kl. 18 overholdes Assens Kommune, 9 af 29

10 Der fortsat er lørdagsbemanding i basisbibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Aarup undtaget i juni, juli og august Der fortsat er bemanding 6 dage om ugen i Assens Bibliotek. Bemærkninger: De ændrede, bemandede åbningstider træder i kraft pr. 1. januar Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Udgifter til ændring af åbningstider i brochurer, opslag, skiltning m.v. afholdes inden for bestående budget. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ændringer i åbningstider (betjent tid) i AssensBibliotekerne pr docx Servicedeklaration 2014.pdf Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forslaget til ændrede åbningstider /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. Beslutningstema: Der redegøres om mulighederne for brug af filtre på AssensBibliotekernes publikumscomputere og der gives en status på andre kommuners brug af filtre. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde d. 14. august 2014 eventuel brug af filtre på de computere, som stilles til rådighed for bibliotekernes brugere. Drøftelsen skete med baggrund i en konkret hændelse i februar 2014, hvor en biblioteksbruger i åbent bibliotek kørte en pornofilm på én af Assens Biblioteks computere. Hændelsen medførte en konkret klage fra en borger en klage, som efterfølgende blev uddybet i læserbreve i Fyens Stiftstidende og Lokalavisen i marts Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde, at der ønskedes en yderligere redegørelse om mulighederne for brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. IT-Afdelingen i Assens Kommune oplyser, at der findes flg. muligheder for brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere: Assens Kommune, 10 af 29

11 Model A Generel løsning ( kommunemodel ) med central styring og installation af software samt central opdatering af computerne. Softwaren hedder Cisco Ironport Webproxy og er et åbent, styret net med central serverløsning i kommunen, hvor der kan spærres for flere kategorier af indhold eller konkrete hjemmesider. Der vil være mulighed for selektiv filtrering på henholdsvis børne- og voksencomputere. Filteret findes allerede på Assens Kommunes administrative net og kan udbredes til flere netværk. Grundlaget for filteret er et amerikansk moralkodeks. Der kan ikke garanteres for, at alt indhold i de valgte kategorier blokeres fuldstændigt, ligesom at softwaren nogle gange kan blokere for det forkerte indhold. Som Cisco-software er løsningen iflg. IT-Afdelingens vurdering den bedst tilgængelige på markedet p.t. Løsningen kan installeres inden udgangen af Model B Generel løsning ( kommune/biblioteksmodel ) med styring via eksterne servere uden for Assens Kommune og med primært sigte på at installere en filterløsning alene for bibliotekerne. Løsningen er indholdsmæssigt tilnærmelsesvis identisk med, men ikke bedre end, Cisco Ironport Webproxy i model A. Tidshorisont og pris er ikke kendt p.t. Modellen kan ikke anbefales. Model C client-løsningen ( biblioteksmodel ) med installation af software på hver enkelt computer i de enkelte biblioteker og uden central serverstyring og opdatering. Løsningen er meget tidkrævende for så vidt angår installation og opdateringer. Tidshorisont og pris er ikke kendt. Modellen kan ikke anbefales. Iflg. Kulturstyrelsen og Danmarks Biblioteksforening findes der ikke nogen officiel status over danske bibliotekers anvendelse af filtre på publikums-computere. Kulturstyrelsen anbefaler, at det indskrives i biblioteksreglementet, hvorvidt biblioteket anvender filtre på publikumscomputerne, hvilke regler der evt. anvendes på området, og hvad konsekvensen er ved overtrædelse af disse regler. AssensBibliotekerne har i oktober 2014 forespurgt alle danske kommuner om deres brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. 75 kommuner har svaret: 54 kommuner svarer, at de ikke benytter filtre. 21 kommuner svarer, at de benytter filtre i varierende form og løsninger. 4 kommuner svarer, at de planlægger eller overvejer anvendelse af filtre. Kommuner, som anvender filtre, er i store træk tilfredse med de anvendte løsninger. Anvendelse kan både være generel for alle biblioteker i kommunen og delvis f.eks. på filialer, som er åbne biblioteker. Kommuner, som ikke anvender filtre, er generelt skeptiske m.h.t. filtrenes kvalitet, effektivitet og pålidelighed. Flere kommuner har decideret dårlige erfaringer med filterløsninger, som uhensigtsmæssigt fjerner relevant indhold eller tillader indhold, som burde være filtreret fra. Disse har derfor efterfølgende skrottet filtrene. Assens Kommune, 11 af 29

12 Det fremgår af svarene, at videoovervågning ( åbne biblioteker ), placering af computerne i rummet samt opslag/reglement kan indgå som supplerende parametre ved drøftelse af, hvorvidt en kommune ønsker at anvende filtre. Bemærkninger: Installation af filter-løsning forudsætter i alle modeller udskiftning af 18 computere samt opgradering af yderligere 12 computere i AssensBibliotekerne. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Model A: Udgifter til software på kommunens eksterne net afholdes af Assens Kommune. Model B: Udgifter til software på kommunens eksterne net afholdes af AssensBibliotekerne. Model C: Udgifter til software på de enkelte publikumscomputere afholdes af AssensBibliotekerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Rundspørge til kommuner vedr. brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere.docx Kultur- og Fritidsudvalget drøftede brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere og godkender: At der ikke sættes filtre på publikumscomputerne At adfærd omkring brug af publikumscomputere indskrives i reglementet for AssensBibliotekerne, ligesom der ses på computernes placering og indretning af rummet Lars Kr. Pedersen tog forbehold /30715 Status over uddeling af frie kulturmidler 2014 Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer uddelingen af puljen De frie Kulturmidler i Assens Kommune, 12 af 29

13 Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk drøftelse med henblik på evaluering af og forventningsafstemning vedrørende uddeling af puljen De frie Kulturmidler. De frie Kulturmidler er en pulje til kulturelle aktiviteter. Puljen bidrager til at realisere målene i Assens Kommunes kultur- og fritidspolitik ved at give tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Puljen for 2014 er på i alt kr. plus kr. ekskl. moms i restmidler fra kulturaftalen. Heraf var der fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalgs side i 2013 forhåndsdisponeret over kr., hvormed der for kalenderåret 2014 var kr. til disposition til nye projekter. Beløbet uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget efter retningslinjer godkendt på udvalgets møde den 6. marts Ud over at uddele støttemidler via De frie Kulturmidler, yder Kultur- og Fritidsudvalget støtte til kulturprojekter via den såkaldte erfaringsbaserede ramme på kr. Denne ramme var af det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg forhåndsdisponeret for 2014, men slås fra 2015 sammen med puljen De frie Kulturmidler. Ifølge de gældende retningslinjer kan institutioner, foreninger, grupper - og i særlige tilfælde enkeltpersoner via puljen søge støtte til kulturelle aktiviteter inden for eksempelvis teater, musik, dans, performance, litteratur, billedkunst, film, video, foto, etc.. De helt overordnede betingelser for støtte er, at aktiviteterne foregår inden for Assens Kommunes grænser, og at der er offentlig adgang. Der nævnes overordnet også en række aktiviteter, der ikke støttes: studierejser, udgivelse af bøger og kataloger, møde- og foredragsvirksomhed, drifts- og etableringsudgifter, aktiviteter, der støttes af anden afdeling, kommercielle aktiviteter samt kontorhold og forplejning. Ved udvalgets bedømmelse af ansøgningerne bør der ifølge retningslinjerne først og fremmest lægges vægt på, at aktiviteterne understøtter formålet med kulturpuljen: at styrke mangfoldigheden og skabe rammer og rum for kulturelle aktiviteter og oplevelsesog udfoldelsesmuligheder for alle i kommunen, både på professionelt niveau og på amatørniveau, at samle kommunen ved at skabe grundlag for det lokale engagement og dermed for ejerskab og sammenhold, og i det hele taget at understøtte kultur- og fritidspolitikkens vision: 1) Flere aktive brugere af kultur- og fritidstilbud i form af flere udbudte kultur- og fritidstilbud og faciliteter, hvor flere borgere og gæster bliver involveret og ansporet til aktivitet, kreativitet og oplevelser 2) Kultur og fritid som drivkraft Aktører forener gode erfaringer og nytænkning, og gør kultur og fritid til drivkraft for oplevelser og tiltrækning i form af kultur- og fritidstilbud, der tager det bedste af det nuværende med og imødekommer en udvidet og forandret kreds af aktører. Tilbuddene skal matche borgernes ændrede vaner, muligheder og behov, og bringe Assens Kommune på landkortet 3) Tværgående projekter og netværk skaber nye oplevelser og energi i form af at deltagere, frivillige og institutioner finder sammen i overraskende kombinationer, i ny faglighed og opsigtsvækkende arrangementer og tilbud. Desuden bør der ifølge retningslinjerne lægges vægt på, at aktiviteterne understøtter årstemaerne kulturarv og børn og unge. Endelig bør der tages hensyn til en række sekundære kriterier som fornyelse, samarbejde mellem forskellige typer af aktører, hvorvidt der er skaffet medfinansiering, samt hvordan aktiviteterne samlet set er fordelt i kommunen. Assens Kommune, 13 af 29

14 Til De frie Kulturmidlers 2014-pulje på kr. var der pr. 23. oktober 2014 behandlet i alt 15 ansøgninger stilet direkte til puljen. Heraf var der 12 ansøgninger om tilskud på i alt kr., og 3 om underskudsdækning på i alt kr. Dermed var der samlet indkommet ansøgninger for kr. inklusive moms. Ud over ovennævnte ansøgninger var der indkommet to større ansøgninger på henholdsvis kr. og kr., som ikke var henvendt direkte til puljen, men som vurderedes at falde ind under dens formål. Det samlede ansøgningsbeløb var dermed kr. Udvalget bevilgede sammenlagt tilskud på kr. til 5 projekter samt underskudsdækning på kr. til 8 projekter. 1 projekt overgik til Folkeoplysningsudvalget, og 1 projekt fik afslag. Dertil kom to bevillinger til de 2 ovennævnte større projekter: henholdsvis kr. til Tobaksgaardens udstilling Sølvmanden og kr. som rammebeløb til koncert med DR Big Bandet. I alt var der pr. 31. oktober 2014 uddelt kr. inklusive moms. Forlods bevilgede tilskud samt tilskud via den erfaringsbaserede ramme udgjorde samlet kr. I puljen De frie Kulturmidler (inklusive den erfaringsbaserede ramme) for 2014 resterer ultimo oktober i alt kr. Heri er dog indregnet en underskudsgaranti på kr., som ikke kan komme til udbetaling i 2014, da det pågældende arrangement først afholdes i Det kan bemærkes, at enkelte af de bevilgede underskudsgarantier sandsynligvis ikke kommer til udbetaling, samt at der er truffet en fordelagtig aftale med DR Big Bandet om en honorering på kr., mod at de selv sørger for overnatning m.m. Dermed forventes udgiften på dette arrangement at blive omkring kr. Det betyder, at det reelle restbeløb i puljen De frie Kulturmidler formentlig er mindst kr. Oversigt over bevillinger fra kulturpuljen Tilskud - Frie Kulturmidler Kunsten på Rejse (leje af kunstfilm) v/ Assens Kunstråd Land-Art i Brylle v/ Verninge Husflid arrangement med fokus på Sarup i forbindelse med VI GØR HINANDEN GODE v/ Porten i Sarup PABiAKs decemberudstilling Syng Dansk v/ Vissenbjerg Kirke Sølvmanden koncert med DR Big Bandet Underskudsdækning Frie Kulturmidler koncert med Søværnets Tamburkorps v/ Assens Harmoniorkester arrangement på Hagenskov Gods v/ Syddansk Musikfestival korstævnet Assens Synger v/ Assens SangKraftcenter (søgt som underskudsdækning) Børnenes Dag i Glamsbjerg v/ foreningen af samme navn Assens Kulturdage v/ Tobaksgaarden og Vor Frue Kirke Halloween v/ AssensBibliotekerne Muslingefestival på Assens Havn (søgt som underskudsdækning) Nytårskoncert i Haarby v/ Haarby Pensionistforening Assens Kommune, 14 af 29

15 Overflyttet til Folkeoplysningsudvalget Frie Kulturmidler strikkeworkshop v/ Hørvævsmuseet på Krengerup (søgt som underskudsdækning). Afslag - Frie Kulturmidler årets dilettant i Brylle Forsamlingshus. Forlods bevilgede tilskud Frie Kulturmidler Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe / Assens for fulde Sejl, Assens SangKraftcenter Carl Nielsen Masterclass Willemoesprisen Den erfaringsbaserede ramme Vestfyns Teaters program Vestfyns Børneteaterforenings børneteaterfestival Helnæs Kultur- og Musikforenings arrangementsrække Thorøhuse Forsamlingshus koncertrække Slesvigske Musikkorps koncert i Aaruphallen v/ Aktive Ældre i Aarup Ældre Sagens nytårskoncert (har endnu ikke indsendt ansøgning) Med udgangspunkt i ovennævnte redegørelse for uddelinger fra puljen De frie Kulturmidler i 2014 opfordres Kultur- og Fritidsudvalget til at drøfte fordelingen af midler og overveje, om der bør formuleres en strategi for fremtidig uddeling af puljemidlerne, for at sikre at den overordnede intention med retningslinjerne for uddelinger fra puljen og med kultur- og fritidspolitikken efterleves. Udvalget opfordres ligeledes til at overveje, hvorvidt der bør ske justering af retningslinjerne, herunder om der fortsat bør arbejdes med årstema(er), og om der i bekræftende fald bør udpeges nyt årstema. I tilfælde af at udvalget ønsker nye årstemaer, kan der med udgangspunkt i de initiativer, udvalget i de seneste år har sat fokus på, foreslås følgende: events fokus på projekter, der indgår som led i større events som for eksempel Assens Kulturdage, VIGØHIGO, Assens for fulde Sejl, historisk 1800-talsevent teater fokus på projekter, hvori der indgår teater, jf. de nye retningslinjer for børneteaterrefusion sang - fokus på projekter, hvori der indgår sang, jf. Assens SangKraftcenter Assens Kommune, 15 af 29

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere