GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT"

Transkript

1 GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA TERMIX Navervej DK 7451 Sunds productions as Telefon Telefax LDK41302.doc/

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Beskrivelse af TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT Advarsler Instrumentering Betjening og pasning af anlægget Generelt Regulering af fremløbstemperatur til radiatorerne Regulering af temperaturen på varmt brugsvand Vandpåfyldning / Pasning af anlægget Trykdifferensregulator Vedligeholdelse MONTERING OG OPSTART Montering Opstart Indregulering Fejlfindingsskema EL-TILSLUTNING El-tilslutning af vejrkompensering TEKNISKE DATA Ydelse Mål og vægt Reservedelsliste Principdiagram GARANTI OG ANSVAR Garanti Ansvar Overensstemmelseserklæring

4 Generelt 1. Generelt Tillykke med Deres nye TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT. Før De tager Deres ny TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT i brug skal De grundigt læse afsnittene 1.1 til 1.4.6, vær især opmærksom på afsnittet Advarsler. Afsnit 2 Montering og opstart og afsnit 3 Eltilslutning, er tekniske vejledninger til VVSinstallatøren og elektrikeren. 1.1 Beskrivelse af TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX Split er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag til varmtvandsbeholder. Unitten leveres med selvvirkende termostatiske ventiler til varmeregulering, som sikrer den optimale driftsøkonomi for anlægget. Automatisk vejrkompensering til varmeregulering, kan bestilles som ekstraudstyr. Hvor der i denne manual er omtalt forhold omkring varmtvandsbeholder, varmt brugsvand, fejlfinding på varmt brugsvand m.m. skal dette alene tjene som vejledning uden ansvar, da Gemina Termix Productions A/S ikke medleverer vandvarmeren til COMPACT 20 VX SPLIT- UNITTEN. Anlæggets støjniveau ligger under de grænseværdier, der er angivet i maskindirektivet 89/392/EØF. 1.2 Advarsler Anlægget kan blive så varmt, at berøring kan medføre forbrænding. Strømsvigt kan bevirke at mortorventilerne blokeres i åben stilling, så anlægget kan blive så varmt at berøring kan medføre forbrænding. Indgreb i klemmekasserne må kun foretages af autoriseret el-installatør. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder(kontakt), hvorved den kan slukkes. Fjernvarmevandet kan være meget varmt og under højt tryk. Derfor skal anlægget før enhver demontering og adskillelse af anlægget være tømt for vand, eller afspærringsventilerne på begge sider af anlægget skal være lukkede. Når udluftningsskruen fjernes, kan der udstrømme vand, som er meget varmt og under højt tryk. Installation og drift skal i øvrigt ske i henhold til lokale forskrifter og gængs praksis. Ved enhver fejl bedes de kontakte Deres VVS-installatør, og ikke selv begynde at reparere anlægget, dette er forbudt ved dansk lov. Der kan ved reparationen opstå farlige situationer. 1.3 Instrumentering Unitten er standard model forsynet med skivetermometre for aflæsning af følgende temperaturer: Fjernvarme frem Fjernvarme retur Radiatoranlæg frem Radiatoranlæg retur I unitten er anbragt 1 stk. manometer, som måler på radiatoranlæggets tryk.. Instrumentering kan variere fra standardmodellen. 2

5 Generelt 1.4 Betjening og pasning af anlægget 3 Automatisk luftudlader Varmeveksler Trykekspansion Sikkerhedsventil radiatoranlæg Vandpåfyldning Deres anlæg kan se anderledes ud end det viste. 1. Reguleringsventil, radiatoranlæg 4. Sommerventil 2. Cirkulationspumpe, radiatoranlæg 5. Differenstrykregulator 3. Manometer, radiatoranlæg 1A 1B 1C 1D A 5B 3

6 Generelt Generelt I det følgende er det kort beskrevet, hvorledes de bedst betjener Deres Unit. I sommerhalvåret bruges der ikke meget fjernvarmevand til opvarmning. I huse med meget lange stikledninger kan det betyde en del ventetid på varmt brugsvand, når fjernvarmevandet først skal trækkes gennem stikledningen ind til vandvarmeren. For at forhindre denne situation er ventilen på TERMIX forsynet med en tomgangstermostat. Den holder stikledningen varm ved at åbne en smule for fjernvarmevandet til vandvarmeren, indtil der er opnået en acceptabel temperatur. Herefter lukker ventilen automatisk for fjernva r- mevandet. Denne funktion reducere ventetiden på varmt vand, og forhindre samtidig vandspild, når der ikke skal trækkes koldt vand gennem stikledningen frem til vandvarmeren. I huse med lang afstand fra vandvarmeren til vandhanerne kan der dog opstå en smule ventetid, hvis anlægget ikke er udført med cirkulation Regulering af fremløbstemperatur til radiatorerne Reguleringsventilen for radiatoranlæggets fremløbstemperatur kan på Deres model have ét af følgende numre (1A), (1B), (1C) eller (1D). Alt efter hvilken type, der sidder på Deres model, reguleres fremløbstemperaturen som følger: Ventil nr. (1A), (1B) og (1C): Ønskes fremløbstemperaturen til radiatoranlægget ændret, drejes betjeningsgrebet på ventilen. Ønskes højere fremløbstemperatur, drejes grebet mod en højere talværdi. Ønskes lavere fremløbstemperatur, drejes grebet mod en lavere talværdi. Ventil nr. (1D): Fremløbstemperaturen til radiatorerne er afhængig af udetemperaturen. Hvis en tilfredsstillende rumtemperatur ikke kan opnås kan varmekurvens hældning forøges. Ønskes en kortvarig temperaturforøgelse kan varmekurvens hældning overstyres. (Se hertil vedlagte instruktion for ECL anlægget) Regulering af temperaturen på varmt brugsvand Reguleringsventilen til varmt brugsvand er ikke indeholdt af Gemina Termix s leverance og kan derfor være af forskellig type og udførelse. Generelt er dog, hvis temperaturen på det varme vand ønsket ændret, drejes betjeningsgrebet på ventilen. Ønskes en højere temperatur, drejes grebet mod højere talværdi. Ønskes en lavere temperatur, drejes grebet mod lavere talværdi. Den mest økonomiske brugsvandstemperatur er C. 4

7 Generelt Vandpåfyldning / Pasning af anlægget Denne anvisning skal følges nøje, da der ellers kan opstå farlige situationer. På radiatoranlægget, anlæg retur, er placeret en afproppet kugleventil. Ved vandpåfyldning skal kuglehanen være lukket proppen afmonteres, en slange skrues på og kuglehanen åbnes. Ved vandpåfyldning ses på manometret (3), som viser fortrykket på trykekspansionsbeholderen. Fortrykket er afhængig af anlægshøjden (højden fra det nederste til det højeste punkt i installationen), for eksempel: Anlægshøjde 0-5m 5-10m 10-15m 15-20m Fortryk 0,5 bar 1,0 bar 1,5 bar 2,0 bar Vandpåfyldning afsluttes, når manometret viser den passende fortryk. Når påfyldningen er afsluttet, lukkes kugleventilen og slangen fjernes. Herefter monteres proppen. Obs.: Ved vandpåfyldning skal pumpen være slukket. Sommerdrift: Hvis radiatoranlægget ønskes standset i sommerperioden, kan sommerventilen (4) på fjernvarme retur fra veksleren lukkes, og cirkulationspumpen (2) slukkes. I situationer hvor huset er ubenyttet f.eks. i forbindelse med ferie, kan De med fordel spare på fjernvarmen ved at afbryde fjernvarmetilførslen til vandvarmeren Trykdifferensregulator Trykdifferensregulatorens (5A eller 5B) funktion er at sikre et roligt flow gennem varmeveksleren Vedligeholdelse TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT anlægget kræver ikke vedligeholdelse udover almindeligt tilsyn. Obs.: Ved driftsforstyrrelser bedes De kontakte Deres VVS-installatør - ikke Varmeforsyningen 5

8 Montering og opstart (vejledning til VVS- og El-installatøren) 2. Montering og opstart Før montering skal De være opmærksom på følgende: Gennemlæs de relevante afsnit, i afsnit 1, vær især opmærksom på afsnittet Advarsler. Anlægget må kun tilsluttes til fjernvarme, og ikke andre medier, såsom f.eks. damp. De elektriske tilslutninger af anlægget, må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Installationen skal overholde evt. lokale krav. Anlægget skal afleveres indstillet og indkørt til forbrugeren. 2.1 Montering Inden montering skal dimensioneringsgrundlaget være afklaret. TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er beregnet til vægmontage, hvor bagpladen er udstyret med nøglehuller for skruemontage. Snavssamleren, som i nogle tilfælde er leveret løst med, skal monteres på varmeanlæggets returstreng umiddelbart foran unitten. Der stilles ikke særlige krav til VVS-monteringen udover VVS-faglige kvalifikationer. 2.2 Opstart Inden anlægget opstartes, er det ønskeligt (ikke mindst ved ældre anlæg) at udskylle / genne m- skylle radiatorkreds og fjernvarmekreds med fuldt åbne ventiler for at fjerne eventuelle urenheder og slam, inden det nye anlæg sættes i drift, så ventiler og veksler samt øvrigt udstyr ikke tilstoppes. Pga. transportrystelser og varmeudvidelsen skal unioner og omløbere spændes, efter montage og opstart. 2.3 Indregulering 1. Efter at have gennemskyllet anlægget åbnes der for koldtvandstilgangen til gennemstrømningsvandvarmeren. 2. Derefter fyldes der vand på radiatoranlægget. 3. Tænd cirkulationspumpen på indstilling Luk op for fjernvarmen til unitten. 5. Åben alle radiatortermostater. 6. Lad radiatoranlægget køre op på en temperatur på ca C. 7. Sluk så cirkulationspumpen, og lad anlægget falde til ro i ca. 5 minutter. 8. Udluft anlægget. 9. Indstil samtlige radiatorventiler, så man får en jævn varme i samtlige rum. 10. Fyld vand på anlægget. 11. Tænd pumpen på indstilling Evt. indregulering eller finjustering af automatik, se vedlagte instruktion for automatik. 6

9 Montering og opstart (vejledning til VVS- og El-installatøren) 2.4 Fejlfindingsskema Inden fejlfinding påbegyndes, sikres at følgende punkter er afklaret: Fremløbstemperaturen fra værket er højt nok (min. 60 sommer og 70 vinter). Differenstrykket er stort nok (min. 3 mvs). Eltilslutning til unitten er etableret og intakt. Anlæg generelt (varme- og brugsvandskreds) Problem: For lille ydelse Snavssamler i fremløbsledning eller returledning tilstoppet. Rørdimension til unit for lille eller for langt stikledning. Returtemperaturbegrænsernes øvre grænse er indstillet for lavt Problem: Forbruget for stort / afkøling er for dårligt Defekt motorventil, føler eller automatik. For lav fremløbstemperatur. For lang stikledning. Centralvarme (varmekreds) Problem: For lidt eller ingen varme Snavssamler i fremløbsledning eller returledning tilstoppet. Cirkulationspumpe ude af drift eller indstillet på et for lavt trin. Fremløbstemperaturen til radiatorerne er for lavt pga. for lavt indstilling af varmekurvens hældning i automatikken. Returtemperaturbegrænsernes øvre grænse er indstillet for lavt. Differenstrykregulator indstillet for lavt. Ingen statisk tryk på sekundærsiden. Luft i anlægget. Defekte radiatorventiler. Uens varmefordeling i bygningen pga. forkert indstilling af strengreguleringsventiler eller mangel på samme. Defekt motorventil eller føler. Automatik indstillet forkert. Automatik defekt. Rens snavssamler. Kontroller rørdimension. Indstille automatik iht. instruktion bilag. Kontroller - udskift. Kontroller Kontakt evt. fjernvarmeværket. Rens snavssamler. Kontroller cirkulationspumpen. Indstille automatik iht. instruktion bilag. Indstille automatik iht. instruktion bilag. Kontroller - indstille. Kontroller påfyld vand Udluft anlægget. Kontroller - udskift. Indregulere / montere strengreguleringsventiler. Kontroller - udskift. Indstille automatik iht. instruktion bilag. Kontroller - udskift. 7

10 Montering og opstart (vejledning til VVS- og El-installatøren) Centralvarme (varmekreds) Problem: Dårlig afkøling For små eller for få radiatorer. For få åbne radiatorer i rummet. For højt pumpetryk. Luft i anlæg. Defekt(e) eller forkert indstillede radiatorventil(er). Etstrengs anlæg kræver speciel et-strengsradiatorventil. Snavs i motorventilen eller differenstrykregulator. Defekt motorventil eller føler. Automatik indstillet forkert. Automatik defekt. Problem: Anlæg støjer For højt pumpetryk. Kontroller. Åbn for flere radiatorer. Stil pumpen på et lavere trin. Udluft anlægget. Kontroller - indstille. Kontroller - rense. Kontroller - udskift. Indstille automatik iht. instruktion bilag. Kontroller - udskift. Stil pumpen på et lavere trin. Varmt brugsvand (brugsvandskreds) Problem: For lidt eller ingen varmt vand Snavssamler i fremløbsledning eller returledning tilstoppet. Rens snavssamler. Evt. brugsvandscirkulationspumpe ude af drift eller indstillet Kontroller cirkulationspumpen. på et for lavt trin. Evt. defekt kontraventil eller snavs i kontraventilen. Udskift - rense. Gennemstrømningsvandvarmer tilkalket. Udskift - udsyre. Problem: Faldende temperatur ved aftapning Gennemstrømningsvandvarmer tilkalket. Større aftapningsmængde end vandvarmeren er beregnet til. Problem: Varmt vand i nogle, men ikke i alle haner Koldt vand opblandes med det varme vand, ved f.eks. en termostatblandeventil (utæt kontraventil). Defekt eller tilsnavset kontraventil på cirkulationsledning. Problem: Varmtvandstemperaturen for højt (stort forbrug) Termostatventil indstillet for højt. Udskift - udsyre. Reducer aftapningsmængden. Kontroller - udskift. Udskift - rense. Kontroller - indstille. Ved evt. kontakt til Gemina Termix s serviceafdeling skal følgende data opyses: Differenstryk Fjernvarme flow temperatur fjernvarme frem temperatur fjernvarme retur 8

11 El-tilslutning 3. El-tilslutning Før begyndelse af el-tilslutning vær opmærksom på følgende: Gennemlæs de relevante afsnit, i afsnit 1, vær især opmærksom på afsnittet Advarsler. El-tilslutningen skal foretages i henhold til lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og lokalt gældende regler. De elektriske tilslutninger, må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Anlægget skal tilsluttes til 230V AC. Anlægget skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder. 3.1 El-tilslutning af vejrkompensering El-tilslutning af vejrkompensering sker i henhold til vedlagte instruktion fra automatikleverandøren. 9

12 Tekniske data 4. Tekniske data TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT kan leveres i 4 forskellige kombinationer af varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer. Unitten er beregnet for PN10 (max. 10 bar). Den maksimale driftstemperatur er 120 C. Varmeveksleren er kobberloddet og vandvarmeren er nikkelloddet, begge vekslere er udført i syrefast rustfri stål (AISI 316). 4.1 Ydelse Ydelsen variere afhængig af driftsforholdene på Deres fjernvarmestik. Parametrene, som bestemmer ydelsen, er fjernvarmens fremløbstemperatur, differenstrykket samt virkningsgraden på Deres radiatorer. 4.2 Mål og vægt Typebetegnelse Mål (h x b x d) Vægt TERMIX Compact 20 VX-SPLIT 800 x 540 x ,0 kg Vægt er afhængig af bestykning. 10

13 Tekniske data 4.3 Reservedelsliste Reservedelsliste for TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT. Del Vare nr. VVS nr. TERMIX H inkl. isolering Pumpe UPS AVTB 20 ventil RAV 15 ventil RAVI følerellement MNG føler 2080WL VMS ventil AMV 100 motor Pakninger Termometer Anlæg frem Termometer Anlæg retur Termometer FJV retur Termometer FJV frem Manometer 4 bar Trykdifferensreg. GTP R15 kvs 2, Trykdifferensregulator AVPF Sikkerhedsventil 2,5 bar Snavssamler Automatisk udlufter Alle reservedele kan bestilles hos: Gemina Termix A/S Navervej DK-7451 Sunds Tlf

14 Tekniske data 4.4 Principdiagram Principdiagrammet her under viser princippet i en TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT. Unitten er fra fabrikken udstyret med de, for det pågældende fjernvarmeværk, krævede komponenter. 1. Gennemstrømningsvandvarmer 2. Varmeveksler 3. Reguleringsventil 4. Differenstrykregulator 5. Varmecirkulationspumpe 12

15 Garanti og ansvar 5. Garanti og ansvar 5.1 Garanti Se medfølgende garantibevis. 5.2 Ansvar Gemina Termix Productions A/S's ansvarsområde omfatter ikke styring, dimensioneringsgrundlaget samt montering og korrekt tilslutning af unitten. 13

16 Garanti og ansvar 5.3 Overensstemmelseserklæring 14

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder.

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder 85.000 VVS-Guider hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. varme.danfoss.dk DANFOSS VVS-GUIDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere