Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere"

Transkript

1 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1

2 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse forløbets ramme og indhold Ledelse og udvikling af det pædagogiske arbejde på skolen. Oplæg og drøftelser Frokost Rammesætning af den pædagogiske ledelsesopgave og refleksioner om eget ledelsesrum Pædagogisk ledelse i et systemisk perspektiv. Oplæg og refleksionsøvelser med kobling til egen ledelsespraksis Middag Refleksionsøvelse Tak for i dag 2

3 Program fortsat Tilbageblik Pædagogisk ledelse med afsæt i systemisk tænkning - fortsat Definition og kvalificering af AL-projekt. Oplæg og Interviewøvelse Planlægning af coaching og supervision Frokost På gensyn 3

4 Deltagere - Grupper på tværs Gruppe 1 Gruppe 3 Jens Lone Gitte Jeanette Jane Jacob Stig Carsten Jesper Anita Gruppe 2 Gruppe 4 Mette Johnny Dorte Helle Per Jesper Michael Helle Jan 4

5 Forløbets hovedtemaer Forberedelse Beskrivelse af AL-opgave Individuel coaching Møde i lederteam Forberedelse Udfordringer i den pædagogiske ledelsesopgave marts Systemisk ledelse Ledelse af det pædagogiske arbejde Konkretisering af ALopgaver Forberedelse Individuel coaching Møde i lederteam Læringsrefleksioner ift. ALopgaven maj Ledelse af lærerteams Procesledelse med fokus på forskellige refleksions- og læringsmetoder (coaching, sparring og feedback) Anvendelse af reflekterende team som læringsmetode Kvalificering af ALprojekt september Læringsrefleksioner på baggrund af arbejde med ALopgaven Fokus på den pædagogiske leders muligheder for at indgå i involverende forandringsprocesser med lærerne Fokus på ledelse af undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling Møde på tværs af modelskoler November 5

6 Succeskriterier Andelen af fastholdte elever er steget markant Lederen i praksis er et fyrtårn og rollemodel overfor lærerne i arbejdet med elevernes fastholdelse Lederen er tydelig, ressourceorienteret og anerkendende i sin kommunikation Lederen agerer i fastholdelsessammenhæng som tydeligt bindeled mellem skolens strategiske niveau og underviserne Lederen støtter op om underviserne ved at give sparring, feedback, coaching og supervision Lederen er synlig overfor eleverne Der er en fælles positiv, ressourceorienteret tilgang til det pædagogiske og didaktiske arbejde Der er synlige og tydelige strategier for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling 6

7 Pædagogisk ledelse som valgmodul på diplomlederuddannelsen Fokus på temaerne: Systemiske ledelsesforståelser i den pædagogiske praksis Anerkendende ledelse Nye roller og vilkår i den pædagogiske ledelsesopgave Organisering af det pædagogiske udviklingsarbejde Muligheder og udfordringer i ledelse af og i team At skabe læring og refleksion i teamarbejdet Pensum: Thorkil Molly Søholm, Systemisk Ledelse, teori og praksis (2012): 1, 3,4,6,8,9,11,13,14 og 15 Thorkil Molly-Søholm mfl., Teambaserede organisationer i praksis: Kap. 1 Kirsten Bro, artikel Gitte Haslebo, Etik i organisationer (2007): Kapitel 5 Thorkil Olsen: artikler om domæner og kontekster Carsten Hornstrup, Den refleksive praktiker: Om at stille spørgsmål (uddrag) Lars Qvortrup, Det lærende samfund hyperkompleksitet og viden (2001): Kap 1 (uddrag) LP-modellen: Grundbog Vejledning og eksamen: 1 times individuel vejledning.. Eksamen med udgangspunkt i en synopsis på 2 sider, primært i punktform. Intern censur. Bedømmelse efter 7 trins-skalaen. Eksamen afholdes i act2learns lokaler i Aalborg. Pris 4000 kr. 7

8 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af det pædagogiske arbejde 8

9 Elevernes læringsudbytte (Hattie, J) studier med 83 millioner elever Skolestørrelse, skolebygninger og økonomi betyder kun lidt for elevers læringsudbytte Organisering som niveaudeling, læringsstile, aldersblanding, mindre klassestørrelser, individualiseret undervisning betyder kun lidt for læringen. Tests og vurdering har kun lille betydning

10 Læreren har den mest kraftfulde indflydelse på elevernes læring (Hattie 2009) Lærerens tilbagemeldinger til eleverne er positive og konstruktive. Stor effekt Lærerens tydelighed og struktur i undervisningen Stor effekt En god relation mellem elever og lærer præget af varme og empati Stor effekt Lærerens anvendelse af kognitive strategier som dialog, spørsmål, tydeliggørelse og opsummering Stor effekt

11 Opskriften på en god lærer. Faglig kompetence Ledelseskompetence Relationskompetence Resultater fra rapport(2008) fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Rapporten kortlægger og vurderer samtlige nationale og internationale undersøgelser på området. Rapporten kan downloades her:

12 Centrale spørgsmål om elevers læring set fra et ledelsesperspektiv Hvad kendetegner en professionel læringskultur, ( hvor de fagprofessionelle og ledelsen gennem tæt samarbejde fremmer elevernes læring og trivsel mest muligt? ).. Hvilke TEGN ser vi herpå? Hvilke former for skoleledelse ved vi fra forskning har en effekt i forhold til elevernes læringsudbytte? Hvilke særlige opmærksomhedspunkter har vi i vore lokale skolekontekst i forhold til at lede vores fagprofessionelle i retning af en endnu højere grad af professionel læringskultur?

13 Fokus på læring Lærerne Ikke: Gik timen godt? Men: Hvad lærte eleverne? Skolen/teamet Ikke: Hvad skal vi lave? Men: Hvordan ser vi læring, og hvad gør vi? Ledelsen Ikke: Går det godt på skolen? Men: Kender vi skolens læringsmål, når vi dem i timerne, og har vi et fælles pædagogisk sprog? Eksempel fra Lars Qvortup

14 Teamets standarddagsorden og ønskværdige kommunikation Hvad er det, vi ønsker, at vores elever skal vide og kunne se som et resultat af undervisningen? Hvordan skal eleverne vise, at de har erhvervet sig de tilsigtede kundskaber og færdigheder? Hvordan vil vi gribe ind i forhold til de elever, der har det svært ved det, og berige læringen for de dygtige elever? Hvordan kan vi bruge tegn på læring til at forbedre vores professionelle praksis? Lars Qvortrup

15 Budskabet fra Hattie: Lærere er en af de stærkeste påvirkningsfaktorer i forbindelse med læring Alt virker noget virker bedre! (metodefrihed metodeansvar) Jeg er optaget af, hvordan hele skolen med alle ledere og lærere synliggør den forskel, de samlet set gør i forhold til alle elevernes læring. Kend Jeres virkninger er mit hovedbudskab. (Hattie: 2013) Undervisningen skal være struktureret og målrettet de enkelte elever. Men det forudsætter, at lærerne hele tiden kan diskutere deres erfaringer med hinanden, og derfor er der brug for at få opbygget en stærk fagprofessionel samarbejdskultur på skolerne (Andreas Schleicher)

16 Elevcentreret skoleledelse The more leaders focus their work and learning on the core business of teaching and learning, the greater will be their influence on student outcomes Professor Viviane Robinson, Student-Centered Leadership 2011 Skoleledelsens svar på John Hattie Et forskningsbaseret perspektiv på, hvordan og hvorfor skoleledelse får effekt på elevernes læringsudbytte Placerer sig i et større forskningsfelt med fokus på læringscentreret skoleledelse

17 HVAD er skoleledelsen væsentlige opgaver

18 Individuel refleksion og gruppearbejde. 1. Brug 5-10 minutter individuelt på at beskrive hvilke ledelsesmæssige udfordringer du ser i forbindelse med at sikre og bidrage til, at modelskole forløbet for lærerne bliver en succes Skriv nogle stikord om det: 2. Tag en runde i gruppen hvor I hver især fortæller om de udfordringer I ser. 3. Bliv enige om 3 4 pointer/udfordringer fra jeres fortællinger og skriv dem på et flip over papir. 4. Vælg én fra gruppen, der fortæller om jeres samtale i plenum.

19 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Nye ledelsesroller og vilkår 19

20 Ledelsestrekanten 20

21 Efterspørgsel efter pædagogisk ledelse Både lærere og elever efterspørger det. De efterspørger tydelig pædagogisk ledelse. Synlig ledelse i klasselokalet, synlig ledelse i teamet. Vi siger, at lærerne skal være mere sammen med eleverne, men lederne skal også være mere sammen med lærerne. Det er gennem samtalerne, du kan lave de her forandringer og flytte dig selv og andre. Pædagogisk ledelse på Erhvervsskolerne, EVA

22 Definition på pædagogisk ledelse Pædagogisk ledelse er ledelse med et særligt fokus på kerneopgaven, dvs. på undervisningen og arbejdet med eleverne på skolen. Pædagogisk ledelse drejer sig om at sikre kvaliteten og udviklingen af undervisningen og understøtte lærerne i deres arbejde med eleverne. Pædagogisk ledelse handler om at skabe et fælles pædagogisk ståsted for lærere og teams. Der kan skelnes mellem strategisk pædagogisk ledelse og operationel pædagogisk ledelse. EVA

23 Strategisk og operationel pædagogisk ledelse Strategisk pædagogisk ledelse Udvikle strategier for fremtidig udvikling Sætte mål og rammer og pædagogisk retning og foretage de nødvendige justeringer på baggrund af opfølgning Operationel pædagogisk ledelse Understøtte mål og pædagogisk retning Ledelse af lærere, enkeltvis og i teams Understøtte pædagogisk refleksion Sikre lærernes kompetenceudvikling Sparre med lærerne Sikre konkrete rammer for undervisningen Opfølgning på mål, rammer og pædagogisk retning Kerneopgaven undervisning og arbejdet med eleverne på skolen Danmarks evalueringsinstitut

24 Redskaber i den pædagogiske ledelse 1. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag som grundlag for den strategiske retning. Dialogramme for lederens samarbejde med lærerne. Giver et fælles pædagogisk sprog. Skal balancere behovet for forskellighed på tværs af skolen 2. Lokale undervisningsplaner, der knytter de didaktiske og pædagogiske grundlag sammen med de mål, der gælder for den pågældende uddannelse 3. Undervisningsobservation og pædagogisk sparring 4. Teamorganisering med fokus på et tæt samarbejde om undervisningens indhold, herunder arbejdet med pædagogiske metoder og elevernes læringsmuligheder og progression Fra EVA

25 Ledelseskompetencer hvad er vigtigt? En aftagende betydning af fag-fagligheden? Der er fordele og ulemper ved det. Fordelene er, at man har en viden indenfor sit fag og derved kan udfordre sine medarbejdere. Men der er også fordele ved ikke at vide noget og stille de dumme spørgsmål. Jeg har begge dele, og jeg kan ikke sige, at den ene fungerer bedre end den anden. Undervisningserfaring Generelle ledelseskompetencer Strategiske kompetencer forankre retning og skabe mening herom med teamene Personlige og sociale kompetencer arbejde med relationer, herunder evnen til at motivere og engagere Kommunikative kompetencer evnen til at formidle, skabe forståelse, anerkendelse, lytte, stille spørgsmål, skabe forstyrrelser og ændre perspektiver 25

26 Indsatsområder for det videre arbejde At pædagogisk ledelse prioriteret aktivt i forhold til de øvrige ledelsesområder At lederen klædes på, så hun tør kaste sig ind i rollen som pædagogisk sparringspartner og gå i dialog med lærerne At lederen har et rum for kompetenceudvikling og sparring med andre om ledelsesopgaven At understøtte og udvikle lærernes teamsamarbejde med et øget fokus på kerneopgaven (fremfor på planlægning og praktiske forhold) fremme samarbejder om undervisningen Et yderligere fokus på anvendelsen af det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag som ramme for dialogen med lærerne Fokus på at udnytte potentialet i de lokale uddannelsesplaner med henblik på at skabe fælles retning for lærernes arbejde med undervisningen At foretage undervisningsobservation og pædagogisk sparring (ex. kollegasupervision) 26

27 Lederens dynamiske univers Overenskomster og aftaler Økonomiske og fysiske rammer Medarbejdere Eksterne samarbejdspartnere Rammer Relationer Lederen Chef Kolleger Elever Love, regler og instruktioner Mandat: Ledelsesopgave og beføjelser Resultatmål Styringsprincipper Interne samarbejdspartnere Offentlighed Værdigrundlag Faglige standarder Væksthus for ledelse 27

28 Ledelsesrummet Den leder, der tror sig spærret inde opfører sig anderledes end den, der oplever en verden af muligheder. Ledelsesrummet er ikke kun som man har det, men som man ta r det." 28

29 Mit ledelsesrum parvise samtaler 1. Hvordan vil du karakterisere dit ledelsesrum? (jf. figuren) 2. På hvilke områder oplever du, at dine handlemuligheder er blevet større/mindre indenfor det sidste år? Hvad er konsekvensen af det? 3. Hvad har du selv gjort for at påvirke, fortolke eller udfordre de givne rammer for din ledelse? 4. Hvilke relationer er pt. vigtigst for dig at afklare, etablere, udbygge eller vedligeholde i forhold til at udvikle din pædagogiske ledelsesopgave? Hvad er i særlig grad vigtigt i forhold til din egen chef? 5. Hvordan kan din chef bedst støtte dig i dit arbejde som leder? Hvad skal han/hun gøre mere, mindre af for at du i større grad kan udfolde dig i dit ledelsesrum. Fasthold jeres refleksioner vi samler op i plenum. 29

30 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Pædagogisk ledelse i et systemisk perspektiv 30

31 To tilgange til virkeligheden Et positivistisk udgangspunkt Et systemisk udgangspunkt Verden anskues objekt. Univers. Universel gyldig viden kan afdækkes. Analyse mhp. at definere årsags- og virkningssammenhænge En anerkendelse af de mange perspektiver. Multivers Viden om sociale verdener skabes i den lokale kontekst. Fokus på cirkulære bevægelser, relationer og kommunikation Lederen er ekspert og kan udtrykke den rigtige løsning Organisationen er en maskine, der kan repareres Sproget afspejler virkeligheden Lederen er ikke-ekspert, men samskaber forståelser Organisationen er et socialt system, der løbende konstrueres og rekonstrueres Sproget skaber virkeligheden 31

32 Ledelse: En af udfordringerne En af den moderne ledelses mest grundlæggende problemer er, at den mekaniske tænke- (og tale-) måde er så indgroet i vores dagligdags opfattelser af organisation, at det ofte er meget vanskeligt at organisere på nogen anden måde. Ledere der tænker på organisationer som maskiner, leder og designer dem som maskiner, der udgøres af sammenskruede dele, som hver især spiller en klart defineret rolle i helhedens funktion. Et systemisk perspektiv ser organisationer som fællesskaber dannet af et levende relationelt engagement, mennesker i samtale, hvor de forsøger at give mening til det, der foregår i, omkring og mellem dem, når de responderer på organisationens formål, nemlig at løse opgaverne 32

33 Kommunikationsforståelse Kommunikation er en proces, hvor der foregår en gensidig udformning af betydning og mening en kontinuerlig koordinationsproces. Gergen og Hersted s. 7 33

34 Det systemiske hus Kontekst Positionering Nysgerrighed Cirkularitet Autopoiesis Anerkendelse 34

35 Anerkendende tanker læg jeres våben parkér jeres tanker begrav jeres fordomme smid vanerne væk tag plads ved bordet lån den andens øjne slå op i de gode historier lyt til de andre lyt til hinanden lyt til modsætningen lyt til det ens lyt til det forskellige nyd refleksionens gourmet og anerkend den fremmede smag Niels Jægerum 35

36 AI og organisatorisk udvikling Alle organisationer og alle medarbejdere rummer succeshistorier store og små - og netop i disse succeshistorier eksisterer potentialet for udvikling. Forandring og udvikling i en organisation skabes bedst ved at engagere organisationens medlemmer i aktivt og systematisk at lære af deres succeser. Dette gøres ved at rette fokus på medlemmernes mest vellykkede og succesfulde handlingsmønstre i arbejdet og dermed inddrage forståelsen af bedste praksis som en aktiv del af medarbejdernes kompetencer Forandring og problemløsning skal med andre ord tage udgangspunkt der, hvor organisationen eller teamet fungerer bedst. AI fokuserer på det, der virker i organisationen.

37 Interview om anerkendelse Interview hinanden to og to ud fra følgende spørgsmål. Der er ½ time til hver person. Tænk på en situation i dit liv, hvor du har følt dig anerkendt. Fortæl om den, hvis du har lyst! Ellers bare hav den i baghovedet. Hvad gjorde den anden, som medførte, at du følte dig anerkendt? Hvad betød det, for det, du gjorde? Hvilken betydning havde det for dig og din selvopfattelse? Hvad kunne du gøre i denne ramme af anerkendelse? Og dernæst omvendt Tænk på en situation, hvor du ikke følte dig anerkendt. Fortæl om den, hvis du har lyst! Ellers bare hav den i baghovedet. Hvad gjorde den anden, som medførte, at du ikke følte dig anerkendt? Hvad betød det, for det, du gjorde? Hvilken betydning, i den aktuelle situation og i de pågældende relationer, havde det på din selvopfattelse? Hvad lader sig ikke gøre for dig i det miljø? 37

38 Opsamling på anerkendelsesinterviewet Og efterfølgende Hvad har disse to historier lært dig om dig selv? I hvilke relationer ville du ønske, at du var mere anerkendt og hvilken betydning ville det få for jeres relation og din udfoldelse, at der blev praktiseret mere anerkendelse? Hvad gør anerkendelsesinterviewet dig opmærksom på i forhold til din rolle som pædagogisk leder er der relationer/situationer, hvor det er udfordrende for dig at praktisere anerkendelse? Er der relationer/situationer, hvor du i højere grad ønsker en anerkendende position? Hvordan kan du arbejde med det? 38

39 Anerkendelse i mit lederskab Hvordan skal vi forstørre det, vi genkender som anerkendelse, og hvordan kan vi løbende holde øje med, at der er liv i vores bestræbelse? Vi kommer aldrig i mål. Lad os nyde, at vi hele tiden gør os umage og bevæger os i den rigtige retning. Hvordan kan jeg integrere mere af det jeg genkender som anerkendelse i mit lederskab? 39

40 Tilbageblik Samtaler ved bordene: Hvad hæftede jeg mig i særlig grad ved i går, som har betydning, inspirerer, irriterer, glæder mig i forhold min rolle som pædagogisk leder? Er der noget, der i særlig grad gør indtryk i forhold til min ledelse af modelskolearbejdet? Hvad vil jeg gerne vide mere om? 40

41 Kontekster Der er tidspunkter, hvor vi føler os fuldstændigt kontrollerede af de kontekster vi er i og der er andre tider, hvor vi føler, at vi i det mindste kan påvirke, hvis ikke ligefrem kontrollere, konteksten. Barnett Pearce 2004

42 Kommunikationssituationer - kontekstskifte Restauranten: Jeg tog min kone med på en restaurant. Af en eller anden årsag tog tjeneren imod min bestilling først. "Jeg vil gerne ha' en T-bonestek medium stegt". Han svarede: "Er du ikke bange for kogalskaben? "Nej, hun kan bestille selv". Og så var det at balladen startede... Bryllupsdagen: Min kone gav mig et hint om hvad hun ønskede sig på sin kommende bryllupsdag. Hun sagde: "Jeg vil gerne ha' noget skinnende som går fra 0 til 100 på 3 sekunder". Jeg købte en badevægt til hende. Og så var det at balladen startede... Spejlet: Min kone stod nøgen foran spejlet i soveværelset og så på sig selv. Hun var ikke tilfreds med det hun så og sagde til mig: "Jeg føler mig helt forfærdelig. Jeg ligner en der er gammel, fed og færdig. Jeg trænger virkelig til, at du gir' mig et kompliment". Jeg svarede: "Dit syn er nærmest perfekt". Og så var det at balladen startede... 42

43 Kontekst Enhver tekst kan kun forstås i sin kon-tekst, hvilket vil sige indenfor rammerne af den overordnede sammenhæng 43

44 Kontekstbegrebet - definitioner Nøglen til kommunikationens store kort er kontekst. Kontekst er den sammenhæng som et budskab, en hændelse eller adfærd forekommer i og som dermed kategoriserer budskabet, tillægger det betydning. Konteksten er afgørende for hvordan vi tillægger mening og betydning. Thorkild Olsen, Når vi kløjs i kommunikationen Kontekst er kommunikationens meta-kommunikation. Konteksten er et dynamisk begreb konteksten skabes af de parter, der deltager i en kommunikationssituation. Kontekstmarkører er budskaber, som vi vælger at lade markere den kontekst, som vi er i. Bateson

45 Refleksioner i grupper Tag en runde: Tænk på og beskriv på skift en situation i jeres arbejde, hvor konteksten er/var uklar. Undersøg situationerne ud fra de 4 kontekstmarkører. Hvad får I da øje på? Hvilken betydning har det? Hvordan kan I anvende jeres viden om kontekstbegrebet i en fremtidig ledelseskommunikation? 45

46 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Domæneteori typer af kontekster 46

47 Domæner i samtalen Produktionens domæne

48 De tre domæner Når vi kommunikerer sker det ud fra forskellige logikker. Logikkerne er retningsgivende for, hvordan vi forholder os til og taler om tingene. Logikkerne benævnes domæner: Æstetikkens domæne Produktionens domæne Refleksionens domæne Domænerne skal forstås som grundtyper af kontekster i kommunikation og samspil. Alle tre domæner er aktive når vi kommunikerer, men et dominerer og sætter den afgørende forståelsesramme. 48

49 Æstetikkens domæne Individet taler, vurderer og problemløser ud fra holdninger, overbevisninger, værdier, præferencer m.v. Her arbejdes ud fra en subjektiv vinkel. Den enkeltes perspektiv er følelses- og værdiladet Det personlige domæne er altid den overordnede kontekst en slags ramme, som de øvrige to domæner skal forstås ud fra. Karakteristika: Etik, følelser, holdninger, smag og personlige værdier. Det kræver tålmodighed at udforske det personlige domæne!

50 Produktionens domæne Rationalitetens og beslutningens logik en logisk rationel vinkel (lineær tænkning) Kommunikationen er handlings-, drifts- og vaneorienteret. Her eksisterer standarder og regler for korrekt adfærd - sætter rammen for hvad der skal ske i en given handling (formel lovgivning, regler, procedurer, strukturer) Én vedtaget og gyldig sandhed derfor rigtige og forkerte handlinger Problemer søges løst ud fra de gældende regler og logikker Repræsenterer den objektive virkelighed (den vedtagne/forhandlede sandhed)

51 Refleksionens domæne Beslutningsfri zone vi udforsker i et respektfuldt og anerkendende rum! I dette domæne indtager man en nysgerrig position Neutralitet = nysgerrig udforskning Ophæver bindinger til hvad der er rigtigt og forkert. Refleksion over egne/andres perspektiver (refleksivt rum) Der spørges, lyttes og undres kompleksiteten (mønstre og sammenhænge) undersøges Ligestillede opfattelser (anerkendelse af multiverset) Pointen: Refleksionen kan behandle de paradokser og forskelligheder, der ofte kan være mellem aktørernes æstetiske perspektiver og opfattelser. Alle forholder sig til egne og andres perspektiver via anerkendende udforskning

52 Domæne-øvelse Gå sammen to og to 1. Tænk på en situation et problem der optager dig i din pædagogiske ledelse 2. Fortæl om situationen til din makker (Hvad handler det om? Hvem er involveret? Hvad startede det? Hvornår skete det?) 3. Makkeren hjælper dig til at se på situationen ud fra de tre domæner ved at stille spørgsmål (jf. spørgeguiden). Efter 20 minutter byttes roller Til slut drøfter I: Hvilke muligheder giver ideerne om de tre domæner jer som pædagogiske ledere? Hvordan kan ideerne berige jeres ledelsesmæssige overvejelser? Hvad vil effekten heraf være i forhold til jeres medarbejdere og jer selv?

53 Interview-guide Undersøgelse på Æstetikkens domæne: Hvilke af dine personlige og faglige værdier er udfordret? Hvilke ideer og tanker gør du dig om de værdier, der er udfordret i situationen? Hvad fortæller det om dig og dine personlige præmisser og ideer, at du netop gør dig disse tanker? Hvad ville du ønske var muligt for dig? Er der særlige relationer/personer, der udfordrer dig i relation til situationen? Hvilke moralske og etiske dilemmaer efterlader situationen dig i? Undersøgelse på Refleksionens domæne: Hvis dine kolleger hørte dig fortælle om problemet/situationen, hvad ville de så lægge mærke til? Hvad er dit største håb? Hvad kan hjælpe dig til ikke fremadrettet at komme i lignende situationer? Hvis dine kolleger/din leder skulle give dig et godt råd, hvad ville det da være? Hvordan ville du forholde dig til det? Undersøgelse på Produktionens domæne: Hvad siger dit fag at du bør gøre i situationen? Hvilke retningslinjer, teorier eller anvisninger, kan du finde her? Hvilke organisatoriske visioner, mål, rammer, regler er der for, hvorledes sådan en situation bør håndteres? Hvad vil du gerne gøre for at forbedre/ændre situationen? Hvad kræver det af dig? Hvad bliver dit første skridt? Hvordan kan der følges op på det?

54 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kobling til egen praksis Action Learning opgaver 54

55 Formål med Action Learning Aktionslæringens formål er at udvikle praksis ved at fokusere på, eksperimentere med, observere og reflektere over forskellige situationer fra praksis Der er ingen læring uden handling, ligesom der ikke er nogen handling uden læring. (Revans 1998) Action Learning lægger både vægt på den enkeltes læring og personlige/faglige udvikling og på læring i fællesskabet 55

56 Aktion Learning model Nye handlinger Formuler en problemstilling Et projekt, der er en virkelig udfordring og har betydning for din pædagogiske ledelsesopgave Refleksion over handling i dit lederteam Iværksættelse af handling i egen praksis Handling og eksperimentering i egen praksis 56

57 Dogmeregler Jagt på læring Der sker størst læring ved løsning af faktiske arbejdsopgaver Du arbejder med opgaver, der udfordrer dig Opgaven skal ikke nødvendigvis være velformuleret og klart. Det kan være ufærdigt og søgende Du har reelt ansvar for opgaven Nogen skal vide, at du arbejder med en AL-opgave Lederteamet har til opgave at støtte og udfordre i løsningen af opgaven og har et fælles ansvar for læring Handling er i fokus 57

58 Individuel overvejelse (10 minutter) Hvilke problemer/udfordringer i min pædagogiske ledelse er jeg optaget af? Hvordan kan ideerne om systemisk og anerkendende pædagogisk ledelse inspirere mig i forhold til min pædagogiske ledelsesopgave? Hvad er eventuelle sammenhænge til indsatsteorien og de andre pædagogiske indsatsområder? Hvad kan være væsentlige elementer i min ALopgave? 58

59 På vej mod mit AL-projekt Interviews i Lederteam Fokusperson Interviewer Præsenterer foreløbige overvejelser om ALproblemstilling Interviewer fokuspersonen om hendes problemstilling/al-opgave og hjælper gennem interviewet til yderligere afklaring Observatør Observatøren lytter til samtalens indhold og efter samtalen genfortæller hun/han, hvad hun/han i særligt grad hæftede sig ved i interviewet 59

60 Hjælpespørgsmål til intervieweren Beskriv dit AL-projekt/problemstilling så godt du kan for nuværende (jf. dine indledende overvejelser) Hvad er opgavens problemstilling/omdrejningspunkt? Hvad er du afklaret om? Hvad er du usikker på? Hvad er sammenhængen til de pædagogiske indsatsområder i modelskolearbejdet? Hvem er involveret? Hvad er dine overvejelser over, at det netop er denne opgave, du sætter i spil? Hvad vil din leder/dine medarbejdere sige, hvis de kendte til opgaven og dine overvejelser? Hvordan tænker du, at opgaven skal bringes i spil i din praksis? Hvilke handlinger skal iværksættes i din praksis? Hvad er eventuelle sammenhænge mellem disse handlinger og de temaer vi har arbejdet med disse dage? Hvordan er disse handlinger nye og eksperimenterende for dig? I hvilken kontekst skal handlingerne iværksættes? Hvad er i særlig grad udfordrende for dig i forhold til det, du står overfor? Hvilke overvejelser gør du dig om, hvad/hvem der kan støtte dig i din læring og dine eksperimenter? 60

61 Mødetidspunkter mellem 1. og 2. undervisningsgang CPH West: d. 6/5 formiddag (Ane) Niels Brock: d. 6/5 eftermiddag (Ane) Selandia: d /4 og d. 8. maj (Jens) SOSU Nord: 5. og 8. maj (Ane) 61

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere