UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar Sag nr. A :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:"

Transkript

1 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000 Fredericia (advokat Phillipp Quedens) Sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Frisør Hos Peter ApS Søledsvej Holmegaard (advokat Phillipp Quedens) Sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for

2 2 Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Arbejdsgiverforening for SAMA/Danmarks Frisørmesterforening for Frisør Stender v/frisørmester Malene Mietke Glostrup Storcenter Glostrup (advokat Tine B. Skyum) Sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark For Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Arbejdsgiverforening for SAMA/Danmarks Frisørmesterforening for Salon Stender v/frisørmester John Stender II ApS (advokat Tine B. Skyum) Dommere: Henrik Marstrand Dahl, Oluf Engell, Knud Erik Linius, Tove Møller Petersen, Jens Pors, og Nicolai Westergaard og Niels Waage (retsformand). Sagerne drejer sig om, hvorvidt en række frisørvirksomheder har opfordret deres ansatte til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og derved har udvist organisationsfjendtlig adfærd.

3 3 Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i samtlige sager nedlagt følgende påstand: Den indklagede virksomhed skal for brud på hovedaftalens 1 om organisationsfjendtlig virksomhed betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat alvorlig bod. De indklagede virksomheder, Kjær Gruppen ApS og Frisør Hos Peter ApS, har nedlagt påstand om frifindelse. Dansk Arbejdsgiverforening for SAMA/Danmarks Frisørmesterforening for den indklagede virksomhed, Frisør Stender v/frisør Malene Mietke, har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden har begået brud på hovedaftalens 1 om organisationsfjendtlig virksomhed, men har nedlagt påstand om bortfald af bod. Dansk Arbejdsgiverforening for SAMA/Danmarks Frisørmesterforening for den indklagede virksomhed, Frisør Stender v/frisørmester John Stender II ApS, har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært bortfald af bod. Sagsfremstilling Sagernes omstændigheder Sag nr. A

4 4 I en udateret skrivelse, som Kjær Gruppen udsendte til sine medarbejdere i løbet af 1. halvår af 2007, hedder det bl.a.: Som du sikkert ved tabte fagforeningerne i Danmark retssagen vedr. eksklusivaftalerne ved menneskerettighedsdomstolen, således at eksklusivaftalerne derfor nu er ulovlige. Dette betyder, at du nu ikke længere behøver at være medlem af nogen bestemt fagforening, du kan vælge helt at melde dig ud, uden at blive overflyttet til en anden fagforening, eller flytte din fagforening hvorhen du ønsker det. Dette gælder også for os som virksomhed vi behøver ikke længere at være medlem af nogen bestemt arbejdsgiverforening, eller vi kan vælge helt at melde os ud. Vi er dog indtil den nuværende overenskomst udløber d. 28. feb forpligtet til at følge den overenskomst vi har nu. Men efter denne dato, er vi fritstillet til at tiltræde en anden overenskomst, med en anden fagforening og arbejdsgiverforening. I den forbindelse overvejer vi hvilke andre muligheder der er for fremtidige løn og ansættelsesforhold for vore medarbejdere, som måske kunne give mere fleksibilitet, samt måske også kunne forbedre selve løn delen i en ny overenskomst. Sidegevinsten er den, at vi derefter heller ikke længere skal betale til alle disse fonde og kasser, som de gamle organisationer gennem tiden har fået oprettet, men at vi i stedet for kan koncentrer os om, at udbetale en højere direkte løn til den enkelte medarbejder. Vi vil derfor gerne høre din mening om sagen, hvorfor vi vil anmode dig om at udfylde vedlagte skema!

5 5 Vi skal gøre opmærksom på at undersøgelsen er anonym, og helt frivillig, og kun er sat i værk for at høre medarbejdernes mening, inden vi går i gang med at forhandle til anden side. Af det til skrivelsen vedlagte spørgeskema fremgår bl.a. følgende: 1. Vil du være interesseret i at høre mere om mulighederne for en ny Overenskomst. ja nej 2. Vil du deltage i et fællesmøde med en anden fagforening, for at høre mere om dine muligheder for nye løn og ansættelsesforhold ja nej I en skrivelse af 29. juni 2006 fra Kjær Gruppen med overskriften Medarbejder information!, hvoraf det fremgår, at den blev fremsendt med lønseddel dateret den 29. juni 2006, hedder det bl.a.: I forlængelse af de foretagne spørgeskema undersøgelser, samt afholdte møder i forretningerne, skal vi hermed orientere om flg. Kjær Gruppen har pr. 30. juni indgivet opsigelse af sit medlemskab af Danmarks Frisørmesterforening.

6 6 Dette for at afprøve muligheden for at indgå ny overenskomst til anden side, til afløsning af den indtil den gældende overenskomst, mellem Danmarks Frisørmesterforening og Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund. Såfremt det lykkes at indgå ny overenskomst, der både tilgodeser medarbejdere og virksomhed, vil overenskomst med Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund blive opsagt jf. gældende regler til udløb den Husk: Efter ophævelsen af eksklusivaftalen er det ikke længere nødvendigt at være medlem af nogen bestemt fagforening heller ikke Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund Der blev den 24. august 2006 afholdt et fællesmøde på grundlag af en af Landsorganisationen i Danmark på vegne af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund rejst klage over Kjær Gruppen vedrørende uoverensstemmelse om en påstået organisationsfjendtlig handling. I fællesmødereferatet hedder det bl.a.: Fra arbejdstagersiden gjorde man gældende, at virksomheden i strid med Hovedaftalens 1 havde opfordret medarbejderne til at melde sig ud af forbundet. Fra arbejdsgiverside tilkendegav man, at man var enig i, at det vil være i strid med Hovedaftalens 1, såfremt en medlemsvirksomhed opfordrer sine medarbejdere til at melde sig ud af deres forbund. Imidlertid kunne man ikke på det foreliggende grundlag anerkende, at der forelå brud på Hovedaftalens 1. Man beklagede, hvis det sidste afsnit i medarbejderinformationen af 29. juni 2006 var blevet opfattet som en opfordring til medarbejderne til at melde sig ud af deres forbund, idet dette bestemt ikke havde været hensigten.

7 7 Enighed kunne ikke opnås. I en ny skrivelse af 25. august 2006 fra Kjær Gruppen med overskriften Medarbejder information, hvoraf det fremgår, at den blev fremsendt med lønseddel dateret den 7. september 2006, hedder det: Vi er af Frisørfagets organisationer blevet gjort opmærksom på at vor informations skrivelse af 29. juli 2006 af nogen enkelte er blevet opfattet som en opfordring til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund. Vi skal derfor præciserer: at vor informationsskrivelse alene omhandler en generel information om at Eksklusivaftalen imellem Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund og Danmarks Frisørmesterforening nu er ophævet, hvilket betyder at det ikke længere er nødvendigt at være medlem af noget bestemt forbund. Hvilket altså ikke er en opfordring til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund Landsorganisationen i Danmark anmodede ved brev af 7. september 2006 Dansk Arbejdsgiverforening på ny om afholdelse af fællesmøde i anledning af en klage, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund havde rejst over for Kjær Gruppen i anledning af uoverensstemmelsen mellem parterne om brud på Hovedaftalens 1. I referatet fra fællesmødet, der blev afholdt den 27. september 2006 hedder det bl.a.: Med henvisning til fællesmødebegæringen af 7. september 2006 fremlagde arbejdsgiversiden Spørgeskema vedr. fremtidige løn og ansættelsesforhold bestående af fremsendelsesbrev og spørgeskema. Man ønskede ikke at fremlægge resultatet af spørgeskemaundersøgelsen under hensyntagen til, at virksomheden havde lovet medarbejderne anonymitet i forbindelse med besvarelsen, som i øvrigt var frivillig. Med hensyn til datoer oplyste arbejdsgiversiden, at der var afholdt møder for

8 8 personalet i februar/marts 2006, men at det ikke forud for fællesmødet havde været muligt at få oplyst de eksakte datoer. Vedrørende emner blev det fra arbejdsgiverside oplyst, at spørgsmålet om løn- og ansættelsesvilkår var ét blandt flere emner, som blev drøftet med/forelagt for medarbejderne. Arbejdstagersiden fastholdt, at der forelå brud på Hovedaftalens 1, hvilket blev bestridt fra arbejdsgiverside. Enighed kunne ikke opnås. Ved brev af 27. november 2006 opsagde Kjær Gruppen overenskomsten mellem Dansk Frisørmesterforening og Dansk Frisør Forbund (Frisøroverenskomsten) til bortfald 1. marts 2007 over for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. I et brev af 10. januar 2007 fra Poul Monggaard, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, til Kjær Gruppen hedder det: Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har erfaret at der i går blev holdt møde med medarbejderne i Kjær Gruppens salon i Holstebro om indholdet af en overenskomst i Kristelig Arbejdsgiverforenings regi. Desuden blev medarbejderne opfordret til at udmelde sig af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Forbundet har også erfaret, at der er planlagt tilsvarende møder i Fredericia den 16. januar 2007 og i Bjerringbro den 17. januar 2007.

9 9 Da frisørfaget overenskomst er gældende i virksomheden, kræver vi de overenskomststridige møder standset med det samme. I et nyt brev af 19. januar 2007 fra Poul Monggaard til Kjær Gruppen hedder det bl.a.: Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har erfaret, at De på trods af forbundets skrivelse til Dem den 10. januar 2007 har indkaldt og afholdt møde med medarbejderne i Kjær Gruppens salon i Herning om bl.a. indholdet af en overenskomst i Kristelig Arbejdsgiverforenings regi, om konsekvenser af lock-out, om at forbundet vil iværksætte blokade og om frisørforbundets medlemmers tab af anciennitetsmæssige rettigheder. Desuden blev medarbejderne opfordret til at udmelde sig af Dansk Frisør & Kosmetikerforbund. Det pågældende møde betragtes som en organisationsfjendtlig handling, og det må betragtes som en skærpende omstændighed, at mødet er afholdt på trods af forbundets skrivelse til Dem den 10. januar 2007 om det samme. I et brev af 26. januar 2007 fra Kjær Gruppen med overskriften Medarbejder info hedder det bl.a.: Kære medarbejder:

10 10 Vi har nu været rundt til alle og har informeret om den aktuelle situation, samt om de muligheder vi kan tilbyde i fremtiden. 1. Udmeldelse/overflytning fra Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund skal ske efter forbundets vedtægter løbende måned 30 dage rettidigt altså senest d. 30. januar Lockout: er man stadig medlem af Dansk Frisør og Kosmetikker Forbund d. 28. feb og derfor bliver omfattet af den varslede lockout, er man i princippet opsagt, og kan søge andet arbejde, ligesom vi kan ansætte andet personale til besættelse af de ledige stillinger. 3. Anciennitet: tabes altid ved ansættelsesforholdets ophør, men da den varslede lockout ikke er møntet på den enkelte medarbejder, vil vi gerne fra Kjær Gruppens side garanterer, at de få der bliver omfattet af den varslede lockout, kan genindtræde i den samme stilling, og medtage den opnåede anciennitet i den nye ansættelsesaftale, der er baseret på et andet overenskomst grundlag, som vil være gældende, når den varslede lockout er overstået. 4. Der gøres dog opmærksom på at såfremt Forbundet nedlægger blokade imod vor virksomhed, tabes ancienniteten under alle omstændigheder, da forbundet på denne måde forhindre medarbejderen i at genoptage sit arbejde. NB! Det er vigtigt for os at fast holde, på samme måde som vi har gjort på alle møder, at vi ikke opfordre nogen til at forlade Forbundet, eller om man skal være medlem af en fagforening eller ej, og i givet fald hvilken.

11 11 I et brev af 12. februar 2007 til Landsorganisationen i Danmark gentog Kjær Gruppen opsigelsen af Frisøroverenskomsten til bortfald den 1. marts 2007 og afgav 1. lockoutvarsel med virkning fra den 1. marts I et referat fra et fællesmøde afholdt den 26. februar 2007 på baggrund af en klage fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund over Kjær Gruppen hedder det bl.a.: Arbejdsgiversiden oplyste, at der var opholdt 3 til 4 møder, med samtlige af virksomhedens afdelinger, hvor virksomhedens ledelse og medarbejdere havde deltaget. Arbejdstagersiden fastholdt klagen i sin helhed. Arbejdsgiversiden afviste grundlaget for klagen. Enighed kunne ikke opnås. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har i brev af 7. juni 2007 til LO anført, at faldet i medlemstal hos den indklagede virksomhed i 1. kvartal 2007 udgjorde 90 %, mens den generelle medlemstilbagegang i 206 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i forhold til april 2006 var på i alt 8,92 pct. Udmeldelserne i virksomheden var indeholdt i de generelle tal. Sag nr. A

12 12 Ved brev af 28. november 2006 til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund opsagde Frisør Hos Peter ApS, der var blevet udmeldt af Dansk Frisørmesterforening med virkning fra 1. januar 2007, Frisøroverenskomsten til bortfald den 1. marts I referat af fællesmøde afholdt den 26. februar 2007 på baggrund af en klage fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund over for Frisør Hos Peter ApS i Nykøbing Falster ApS, Søledsvej 1, Toksværd, 4684 Holmegaard, hedder det bl.a.: Arbejdsgiversiden oplyste, at der var afholdt møder med samtlige af virksomhedens afdelinger, hvor virksomhedens ledelse og medarbejdere havde deltaget. Arbejdstagersiden fastholdt klagen i sin helhed. Arbejdsgiversiden afviste klagen. Enighed kunne ikke opnås. Det er under sagen om medlemsudviklingen i Hos Peter oplyst, at faldet i medlemstallet i 1. kvartal 2007 hos Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund blandt ansatte i virksomheden udgør 85 %, mens den generelle medlemstilbagegang i 2006 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i forhold til april 2006 var på i alt 8,92 pct.. Sag nr. A

13 13 I et referat af fællesmøde afholdt den 27. oktober 2006 på baggrund af en klage over Frisør Stender v/frisørmester Malene Mietke, medlem af SAMA/Danmarks Frisørmesterforening, rejst af Landsorganisationen i Danmark på vegne af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund hedder det bl.a.: Fra arbejdsgiverside tilkendegav man, at man var enig i, at det vil være i strid med Hovedaftalens 1, såfremt en medlemsvirksomhed opfordrer sine medarbejdere til at melde sig ud af deres forbund. Det oplystes fra arbejdsgiverside, at Kristelig Fagbevægelse telefonisk havde kontaktet frisørmesteren og anmodet om tilladelse til at afholde et orienteringsmøde for medarbejderne i salonen. Frisørmesteren havde givet tilladelse til et sådant besøg fra Kristelig Fagbevægelse, der fandt sted den 20. oktober 2006 fra kl til 10.00, det vil sige uden for salonens åbningstid. Kopi af brev af 18. september 2006 fra Kristelig Fagbevægelse til Frisør Stender blev fremlagt på fællesmødet. Der forelå ifølge frisørmesteren ikke anden indkaldelse end dette brev, der var blevet hængt op i salonen. Det oplystes endvidere, at frisørmesteren var til stede i salonen under mødet og, at Kristelig Fagbevægelse var repræsenteret ved to mænd, hvoraf den ene formentlig var Jan Bøgh Andersen, mens frisørmesteren ikke var bekendt med navnet på den anden. Videre bekræftede frisørmesteren, at repræsentanterne for Kristelig Fagbevægelse under mødet havde uddelt indmeldelsesblanketter, hvilket skete på disses eget initiativ og uden frisørmesterens forudgående viden. Frisørmesteren bekendt var der ikke uddelt andet materiale. Endelig var frisørmesteren ikke før fællesmødet d.d. bekendt med, hvorvidt der var afholdt andre møder med deltagelse af Kristelig Fagbevægelse i Stenderkæden. Fra arbejdsgiverside erkendte man, at det passerede i forbindelse med afholdelsen af mødet den 20. oktober 2006 uanset at mødet ikke blev afholdt på virksomhedens initiativ og uanset, at frisørmesteren blot var en passiv deltager i mødet kunne opfattes som en indirekte opfordring til medarbejderne til at melde sig ud af forbundet. Dette beklagede man fra arbejdsgiverside, idet man anførte, at der dog ikke forelå et bodspådragende brud på Hovedaftalens 1, idet det efter det oplyste ikke havde været frisørmesterens hensigt at formå medarbejderne til at melde sig ud af forbundet. Arbejdstagersiden bestred, at frisørmesteren var passiv deltager i mødet. Enighed kunne ikke opnås.

14 14 Ved brev af 27. november 2006 opsagde Frisør Stender v/frisørmester Malene Mietke, der havde udmeldt sig af Dansk Frisørmesterforening med virkning fra den 1. januar 2007, frisøroverenskomsten over for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund til bortfald den 1. marts I et brev af 12. februar 2007 til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund gentog Malene Mietke på virksomhedens vegne opsigelsen af frisøroverenskomsten pr. 1. marts 2007 og afgav samtidig 1. lockout varsel med virkning fra samme dato. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har i brev af 7. juni 2007 til LO anført, at faldet i medlemstal hos den indklagede virksomhed (5 ansatte) i 1. kvartal 2007 udgjorde 100 %, mens den generelle medlemstilbagegang i 2006 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i forhold til april 2006 var på i alt 8,92 pct. Udmeldelserne i virksomheden var indeholdt i de generelle tal. Sag nr. A I et referat af fællesmøde afholdt den 27. oktober 2006 på baggrund af en klage over Salon Stender II ApS v/frisørmester John Stender, medlem af SAMA/Danmarks Frisørmesterforening, rejst af Landsorganisationen i Danmark på vegne af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund vedrørende uoverensstemmelse om en påstået organisationsfjendtlig handling, hedder det bl.a.: Fra arbejdstagerside gjorde man gældende, at virksomheden i strid med Hovedaftalens 1 havde opfordret medarbejderne til at melde sig ud af forbundet, idet virksomheden havde inviteret Kristelig Fagbevægelse til møde i salonen. På mødet blev der uddelt hvervemateriale fra KRIFA samt indmeldelsesblanketter, ligesom mødet blev fortsat hos KRIFA. Ligeledes er der blevet misinformeret om de faktiske forhold for forbundets medlemmer. Man gjorde endvidere gældende, at der forelå skærpende omstændigheder, idet der efter arbejdstagersidens opfattelse var tale om en systematisk aktion med hensyn til at formå medarbejderne til at melde sig ud af forbundet.

15 15 Arbejdstagersiden opfordrede arbejdsgiversiden til at oplyse antallet af afholdte møder samt oplyse om, hvilket materiale, der er anvendt på møderne. Endvidere ønskedes oplyst, hvilke repræsentanter fra KRIFA, der havde deltaget i de respektive møder. Fra arbejdsgiverside tilkendegav man, at man var enig i, at det vil være i strid med Hovedaftalens 1, såfremt en medlemsvirksomhed opfordrer sine medarbejdere til at melde sig ud af deres forbund. Imidlertid kunne man ikke på det foreliggende grundlag anerkende, at der forelå brud på Hovedaftalens 1. Det bekræftedes fra arbejdsgiverside, at Kristelig Fagbevægelse havde afholdt et informationsmøde i salonen for medarbejderne. Frisørmester John Stender var imidlertid ikke bekendt med afholdelsen af dette møde før modtagelsen af fællesmødebegæringen. Det havde dog ikke været muligt forud for fællesmødet at indhente nærmere oplysninger om indholdet af en eventuel af Kristelig Fagbevægelse udarbejdet indkaldelse til mødet, deltagerkreds, fortsættelse hos Kristelig Fagbevægelse, samt eventuel udlevering af materiale i forbindelse med mødet. I relation til klagen af 25. oktober 2006 oplyste arbejdsgiversiden, at virksomhedens advokat havde tilkendegivet over for sin klient, at der ikke måtte afholdes møde mellem Kristelig Fagbevægelse og medarbejderne i salonen i Roskilde. Arbejdsgiversiden var ikke bekendt med andre møder med deltagelse af Kristelig Fagbevægelse i forbindelse med Stender-kæden end de på fællesmøder den d.d. behandlede (Glostrup og Farum/Værløse). Man tilkendegav endvidere fra arbejdsgiverside, at virksomheden vil sikre, at Kristelig Fagbevægelse ikke fremover får adgang til at afholde møder med medarbejderne i frisørmester John Stenders forretninger, ligesom denne ikke i øvrigt vil tage initiativ til møder mellem Kristelig Fagbevægelse og medarbejderne. Enighed kunne ikke opnås. Ved brev af 27. november 2006 til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund opsagde Frisør Stender v/ frisørmester John Stender II ApS, der var blevet udmeldt af Dansk Frisørmesterforening med virkning fra 1. januar 2007, frisøroverenskomsten til bortfald den 1. marts 2007.

16 16 Ved et brev af 12. februar 2007 gentog direktør Jytte Christensen på vegne af virksomheden opsigelsen af frisøroverenskomsten pr. 1. marts 2007 og afgav samtidig 1. lockout varsel med virkning fra samme dato. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund i brev af 6. juni 2007 til LO anført, at faldet i medlemstal hos den indklagede virksomhed i 1. kvartal 2007 udgjorde 86 %, mens den generelle medlemstilbagegang i 2006 udgjorde 6,88 pct., samt at tilbagegangen i april 2007 i forhold til april 2006 var på i alt 8,92 pct. Udmeldelserne i virksomheden var indeholdt i de generelle tal. Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 I en sag anlagt af Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund mod Kjær Gruppen ApS samt en række Kjær-virksomheder, mod Frisør Hos Peter ApS samt en række saloner i Hos Peter kæden og mod en række Stender-virksomheder, herunder Stender II ApS, og Stender Glostrup ved Malene Mietke tog Arbejdsretten ved dom af 28. marts 2007 stilling til, om de indklagede virksomheders opsigelse af frisøroverenskomsten i november 2006 med virkning fra den 1. januar 2007 over for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund havde været lovlig. I dommen udtales bl. a.:.: De indklagede virksomheder har herefter ikke foretaget behørig opsigelse af overenskomsten. Som følge heraf var den af virksomhederne pr. 1. marts 2007 etablerede lockout overenskomststridig De indklagede virksomhed blev ved dommen hver idømt en bod på kr. pr. frisørsalon Forklaringer Sagerne generelt Poul Monggaard har forklaret, at han har været formand for Frisør og Kosmetikerforbundet i 16 år. Overenskomsten mellem forbundet og Danmarks Frisørmesterforening omfattede en eksklusivbe-

17 17 stemmelse, der bortfaldt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11. januar Forbundet har sammenlagt mistet 500 medlemmer siden dommen. Der var tidligere i alt 171 medlemmer blandt de ansatte i de frisørkæder, der er parter i disse sager, hvoraf 89,5 % nu er udmeldt. Generelt udgør andelen af medlemmer af forbundet, der nu er udmeldt, 9,2 % af den samlede medlemsskare, hvilket udgør 6,4 % fraregnet medlemmer blandt de ansatte i frisørkæderne i disse sager. Det svarer til et månedligt kontingenttab på kr. Faget står i forvejen over for store udfordringer i form af f.eks. behov for en forøget arbejdsmiljøindsats, bl. a. fordi det er konstateret, at kvindelige frisører rammes hyppigere af brystkræft end kvinder i almindelighed. Medlemstilbagegangen kan naturligvis få konsekvenser for mulighederne for at forbedre indsatsen. Kjær Gruppen har sin egen frisøruddannelse, der er på 1 år, hvor den almindelige frisøruddannelse på tekniske skoler strækker sig over 4 år. Pernille Meden har forklaret, at hun har været ansat som konsulent i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund fra 1998 til Da forbundet i 2006 fandt ud af, at der var ved at blive etableret en ny arbejdsgiverforening inden for frisørområdet, fik hun til opgave at koordinere medlemshenvendelserne. Mange af de ansatte frisører, hun har talt med, har ikke ønsket at vidne under nærværende sag, da de er bange for repressalier i deres fremtidige arbejdsliv. Frisører uddannet i Kjær Gruppen har svært ved at få arbejde hos andre frisørmestre, da de kun har en etårig uddannelse. Særligt vedrørende sag nr. A har vidnet forklaret, at hun har talt med i hvert fald 6 ansatte hos Kjær, der alle har fortalt, at de af Bente Kjær og Jens Bagger var blevet opfordret til at skifte fagforening. Flere af dem havde bl.a. fået at vide, at de ville miste deres anciennitet i forbindelse med en lockout, hvis de ikke meldte sig ud af frisørforbundet. Særligt vedrørende sag nr. A har vidnet forklaret, at hun i efteråret 2006 og foråret 2007 har talt med 4 medlemmer, der var ansat hos Frisør Hos Peter ApS. De fortalte alle, at indehaveren, Bo Spottorg, havde bedt dem om at melde sig ud af frisørforbundet, og at de havde fået at vide, at de i modsat fald ville blive lockoutet. Særligt vedrørende sag nr. A har vidnet forklaret, at hun har modtaget henvendelser fra to frisører, der var ansat hos frisørmester Malene Mietke, som begge forklarede, at der den 20. oktober 2006 ville blive afholdt et møde på virksomheden med Kristelig Fagbevægelse, og at mødet blev afholdt på mesterens initiativ. Hun har siden fået oplyst, at deltagerne på mødet var 3 repræsentanter fra Kristelig Fagbevægelse, Malene Mietke og de ansatte frisører. På mødet fik frisørerne bl.a. at vide, at de som medlemmer af frisørforbundet ville blive lockoutet, og at de kunne spare en masse besvær, hvis de allerede nu udmeldte sig.

18 18 Særligt vedrørende sag nr. A har vidnet forklaret, at hun har talt med 3 frisører fra saloner i Stender-kæden, der har fortalt hende om møder, der var blevet afholdt i kædens saloner. Et af medlemmerne, der hed Michelle, havde fået det indtryk, at John Stender havde bedt Kristelig Fagbevægelse om at komme ud på virksomheden for at afholde hvervemøder. Et andet medlem, Christina Wartava, der havde været ansat hos Stender længe, var blevet sygemeldt i længere tid pga. det pres, sagen havde udsat hende for. Hun vil derfor ikke møde som vidne i dag. Et sidste medlem, Christina Gall, havde opfattet indkaldelsen til informationsmødet som en opfordring til at skifte fagforening. Sag A : Julie Trolle Christensen har forklaret, at hun blev uddannet til frisør i Hun blev i 2004 ansat hos Kjær i Søndergade i Herning, hvor der er 6-7 ansatte. På det tidspunkt, hvor hun blev ansat, var Jens Bagger daglig leder. Senere blev Tina Jacobsen daglig leder. Hun vedstår indholdet af et brev af 1. september 2006, som hun har skrevet, og hvori hun har anført, at hun af sin arbejdsgiver flere gange er blevet opfordret til at udmelde sig af frisørforbundet. Opfordringerne kom både fra Jens Bagger og Tina Jacobsen. Tina Jacobsen har på alle personalemøder spurgt de ansatte, om de har meldt sig ud af forbundet. Hun tror ikke, Tina Jacobsen ville spørge om noget sådant af egen drift. Det må komme fra Bente Kjær og Jens Bagger. Hun har besvaret spørgeskemaet. Hun har også modtaget følgeskrivelsen til spørgeskemaet samt skrivelserne med medarbejderinformation af 29. juni og 25. august Indholdet af skrivelserne svarer imidlertid ikke til det, som ledelsen tilkendegav mundtligt over for hende. Susan Eskesen Bramming har forklaret, at hun kom i lære hos Kjær i Herning i Hun blev uddannet frisør i Tina Jacobsen var daglig leder af salonen, da hun stoppede. Hun vedstår indholdet af et brev af 5. september 2006, som hun har skrevet, og hvori hun har anført, at ledelsen i Kjær Gruppen gentagne gange har opfordret hende til at udmelde sig af frisørforbundet, og at den daglige leder, Tina Jacobsen, flere gange har spurgt de ansatte, om de havde sørget for at udmelde sig af frisørforbundet. Der blev holdt et orienteringsmøde den 7. februar 2007, hvor Bente Kjær og Jens Bagger opfordrede de ansatte til at skifte til Kristelig Fagbevægelse, da et medlemskab i Kristelig Fagbevægelse var billigere. De nævnte dog samtidig, at de ansatte frit kunne vælge, hvor de ville være medlem. Hun har modtaget spørgeskemaet og følgeskrivelsen til skemaet. De øvrige bilag med medarbejderinformation har hun ikke fået. Det er nok, fordi hun stoppede, før materialet blev udleveret. Pia Detlevsen har forklaret, at hun blev uddannet til frisør i juni 1999, hvor hun også blev ansat hos Kjær. Hun har været ansat hos Kjær frem til 30. september Hun var butikschef i Holstebro til 1. april Der var 5-6 ansatte i salonen i Holstebro. På et møde den 9. januar 2007 meddelte Bente og Jens, at virksomheden var blevet udmeldt af frisørmesterforeningen, og at ansatte, der ikke var blevet udmeldt af frisørforbundet den 1. marts 2007, ville blive lockoutet. Bente spurgte hende,

19 19 om hun selv var medlem af frisørforbundet, og nævnte samtidig, at hun var den eneste butikschef, som var medlem af frisørforbundet. Den 22. januar 2007 blev der afholdt et møde i Fredericia, hvor Bente orienterede om virksomhedens udmeldelse af frisørmesterforeningen. På mødet bad Bente butikscheferne om at få de ansatte i de enkelte butikker til at melde sig ud af frisørforbundet. Selv efterkom hun Bentes opfordring. I hendes butik var to frisører medlemmer af forbundet. Den ene skiftede fagforening, og den anden var på barsel. Der blev også holdt et møde i Holstebro den 12. februar 2007, hvor der deltog frisører fra Holstebro og Viborg. På mødet blev en frisør, som var på barsel, opfordret til at melde sig ud af frisørforbundet. Det var Kristelig Fagforening og Danmarks Frie Fagforening, som de ansatte blev anbefalet at skifte til. De fik at vide, at det var frivilligt, men hun oplevede det som et pres. Hun skulle få sine ansatte til at melde sig ud af frisørforbundet. Det var herefter op til den enkelte, i hvilken fagforening vedkommende så ville melde sig ind. Hun har ikke set spørgeskemaet eller informationsbrevene, da hun på det pågældende tidspunkt var på barsel. Christine Skovrider har forklaret, at hun har været frisør siden Hun var ansat hos Kjær fra marts 2006 til oktober Hun var ansat i salonen i Viborg, hvor Gitte var butikschef. Gitte spurgte til, hvilken fagforening hun var medlem af. Gitte nævnte, at det var frivilligt for hende, hvor hun var medlem, men at det var billigere at være medlem af Kristelig Fagbevægelse. Hun havde indtryk af, at Jens og Bente havde pålagt Gitte at spørge. Hun har fået spørgeskemaerne og informationsbrevene. Hun opfattede disse som en opfordring til at skifte fagforening, idet de ellers aldrig havde talt om fagforeningsspørgsmål i salonen. Jens Bagger har forklaret, at Kjær Gruppen består af 12 forskellige selvstændige selskaber. Han er sammen med sin kone, Bente Kjær, indehaver af Kjær Gruppen. De startede virksomheden i december Virksomheden var fra starten medlem af Danmarks Frisørmesterforening, idet der var pligt hertil. Han har selv en økonomisk uddannelse. Frisørmesterforeningen ydede ikke en bistand, der levede op til hans forventninger. Han tog derfor i 1999 kontakt til Poul Monggaard fra Dansk Frisør og Kosmetikerforbund, som han havde en god dialog med, og der blev stiftet en faglig klub for Kjær Gruppen. Klubben blev navnlig stiftet med henblik på at fastholde medarbejderne. Den faglige klub måtte imidlertid nedlægges, da kommunikationen med frisørforbundet døde hen. Han syntes ikke, at Kjær Gruppens samarbejde med frisørmesterforeningen forløb særlig godt. Da eksklusivaftalen faldt i kraft af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 11. januar 2007, fik virksomheden mulighed for at skifte til en anden arbejdsgiverforening. Man forhandlede en overgang med Dansk Handel & Service, hvilket desværre ikke faldt på plads. I stedet indmeldte Kjær Gruppen sig i Kristelig Arbejdsgiverforening i marts Spørgeskemaet blev udarbejdet i februar % af de ansatte besvarede skemaet. Besvarelserne var anonyme. Inden dommen af 11. januar 2006 var virksomheden som arbejdsgiver forpligtet til at checke, om en ansat var medlem af frisørforbundet. Ved den udsendte Medarbejder information af 29. juni 2006 orienterede man de ansatte om, at virksomheden ikke længere havde pligt hertil. Medarbejder information af 25. august 2006 var et dementi af, at den tidligere medarbejderinformation af 29. juni 2006 skulle forstås som en opfordring til, at de ansatte udmeldte sig af frisørforbundet. Han havde ikke nogen holdning til, om de ansatte var medlem af frisørforbundet eller en anden fagforening. Han har ikke presset eller truet nogen ansat til at melde sig ud af frisørforbundet. På mødet den 16. februar 2007 blev de ansatte orienteret om, at deres vilkår ikke ville blive forringet, hvis de blev omfattet af en

20 20 anden overenskomst. Virksomheden har i øvrigt altid brugt lokalaftaler, som kunne tage højde herfor. Det tager 18 måneder at blive uddannet til frisør på Kjær Gruppens frisørskole. Tidligere var det 15 måneder. Han har ikke kendskab til, at frisører uddannet hos Kjær Gruppen ikke har kunnet få arbejde. I dag er situationen den, at Kjær Gruppen kun ansætter % af de frisører, som de uddanner, idet resten rekrutteres af andre frisørmestre. Han kan sige med sikkerhed, at Bente aldrig har bedt ansatte om at udmelde sig af en fagforening. Når virksomheden spurgte om, hvilken fagforening de ansatte var medlem af, skyldtes det, at virksomheden i givet fald var forpligtet til at sende dem hjem i tilfælde af lockout. Solveig Tovgaard har forklaret bl.a., at hun er ansat som frisør ved Kjærs salon i Bjerringbro. Hun var på det pågældende tidspunkt og er fortsat medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Hun deltog i et informationsmøde, der fandt sted den 17. januar 2007 i Bjerringbro. I mødet deltog ansatte fra Viborg, Bjerrringbro og en salon mere. Hun husker dog ikke hvilken. Jens og Bente deltog i mødet. De orienterede om, at virksomheden var blevet udmeldt af frisørmesterforeningen. En af hendes kolleger spurgte, om hun så skulle melde sig ud af frisørforbundet. Jens betonede, at det ville han ikke blande sig i. Hun kender ikke til, at der blandt de ansatte har været talt om, at der lå et pres på dem for at udmelde sig. Jeanette Madsen har forklaret, at hun er ansat i Kjærs salon i Bredgade i Herning. Der er normalt 4-5 ansatte i salonen. Hun deltog i et informationsmøde i januar 2007 i Dalgasafdelingen i Herning. På mødet fortalte Jens om, at virksomheden skiftede til Kristelig Arbejdsgiverforening, og at lønforholdene ville blive ændret. Han bad dem hverken om at melde sig ud af frisørforbundet eller at melde sig ind i Kristelig Fagbevægelse. Hun har hele tiden været medlem af Kristelig Fagbevægelse. Tina Jacobsen har forklaret, at hun har været frisør siden Siden 2003 har hun været ansat i Kjærs salon, Dalgasafdelingen i Herning. Hun var butikschef indtil oktober Hun udmeldte sig af frisørforbundet den 1. februar Hun vedstår en skriftlig erklæring, hun har afgivet af 8. september 2006, hvorefter ingen fra firmaets ledelse eller hun selv på noget tidspunkt har opfordret de ansatte til at udmelde sig af frisørforbundet. Skrivelsen af 29. juni 2006 Medarbejder information skulle forstås som en oplysning til de ansatte, ikke en opfordring til dem om udmeldelse. Hun har ikke kendskab til, at det blandt de ansatte har været drøftet, at der blev lagt et pres på dem for at udmelde sig af frisørforbundet. Det er ikke rigtigt, som Julie Trolle Christensen eller Susanne Eskesen Bramming har forklaret, at der er blevet lagt pres på dem for at udmelde sig af forbundet, og at hun skulle have spurgt dem om, hvorvidt de nu havde sørget for at melde sig ud. Birgitte Ajsing har forklaret, at hun har været frisør siden 2003, og hun har hele tiden arbejdet i Kjærs salon i Dalgasafdelingen i Herning. Hun er almindelig frisør. Hun har på intet tidspunkt oplevet, at ledelsen har blandet sig i, hvilken fagforening hun var medlem af. Hun har hele tiden været medlem af Det Faglige Hus, hvor kontingentet er billigere end i frisørforbundet. Hun har ikke hørt

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i samtlige sager nedlagt følgende påstand:

Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i samtlige sager nedlagt følgende påstand: 8'6.5,)7 DI $UEHMGVUHWWHQVGRPDIIHEUXDU 6DJQU$ /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN IRU 'DQVN)ULV URJ.RVPHWLNHU)RUEXQG DGYRNDW- UJHQ5 QQRZ%UXXQ PRG.M U*UXSSHQ$S6.DUHWPDJHUYHMD )UHGHULFLD DGYRNDW3KLOOLSS4XHGHQV 6DJQU$

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 i sag nr. A2007.135: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21a, 7100

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 i sagerne nr. A 2007.216, A 2007.247 og A 2007.601: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Kirstine

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. maj 2008 i sag nr. A2007.648: Landsorganisationen i Danmark Dansk Funktionærbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverening HTS Vagt- og Alarmbranchens

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

6DPPHQPHG.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJODJGHGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHULVRPPHUHQ

6DPPHQPHG.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJODJGHGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHULVRPPHUHQ )ULV UN GHUSUHVVHU DQVDWWHXGDIIRUEXQG 7UHIULV UN GHUEDJXORYOLJRSVLJHOVHDI RYHUHQVNRPVWRJV\VWHPDWLVNSUHVSnDQVDWWH.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJWU NNHULWUnGHQH )HEUXDU 7UHIULV UN GHUEDJXORYOLJRSVLJHOVHDI

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 260 2014 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed John Frandsen, Langå-afdelingen Bredgade 23 8870 Langå afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. januar

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere