~ aljnt ttrbtjbtt tti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ aljnt ttrbtjbtt tti"

Transkript

1 ~ aljnt ttrbtjbtt tti Nr _ l I Abe~ t deba tblad for havnearbe j dere. Ansvar li g overfo r pre %e loven Ole M Profitfraeseren I Esbjerg Den langvarige strid omkring bl. a. bemandingen af DLG~s nye sugeanl~g på Esbjerg Havn har nu fundr, sin forel~bige afslutning ved e endelse af sagt af den faglige voldg.ift for nylig. Det var sp~rgsmålet om lugemandspladsen, der her blev afgjort. M lad os lige kort ridse op, hvorledes l~bet har k~rt omkring den nye suger, også kaldet PROFITFRlE SEREN. På sugeanl<egget er der to dirigerende funktioner. Den ene. dirigerende funktion foretages fra et styrehus påmonteret anl<egget nede i lasten. Det er herfra alle an~ l<eggets bev<egelser styres, r~r, anl<eg på kajen og hele tjavsen. Denne plads opstod der strid om~ kring sidste forår, og efter en sej kamp med bl.a. landsd~kende. solidaritetsaktioner blev resultatet, at pladsen skulle bes~ttes med en havnearbejder og en lagerog pakhusarbejder~på skift. A~tså et helt klart kompromis. Den anden dirigerende funktion varetages af lugemanden på d~kel Det er en meget sikkerhedsm~ssig funktion, idet alle bev~gelser foretaget af manden i styrehuset ne-. de i lasten skal foretages efter anvisniriger fra 11.igemanden, idet kun lugemanden er i stand til at overskue hele lasten samt forholdene på kajen. )

2 2 Det er omkring denne plads der har ~~ret afholdt faglig voldgift. Arbejdsgiverne havde den frcek.hed at kr~ve, at når lugemanden skulle afl~ses, ja, så kunne en arbejdsleder fra DLG jo varetage lugemandens funktion. Kammeraterne fra Esbjerg ville selvf~lgelig ikke acceptere dette. Lugemanden og hans afl~ser skulle v~re havnearbejdere, nix weiter. Dagens fugl. Et hold bliver varskoet til at arbejde til kl , en mana siger fra. Så vidt så godt. Lidt senere kommer formanden og siger: "Det er altså i den anden luge". Så blev sagen en helt anden, da vi så ikke kunne blive tidligere f~rdig n~ste dag. Vi blev derfor enige om at sige fra. Dette gjorde lugemanden på holdets vegne. "Smut" sagde det så, og formanden var atter i lasten. Posen frem, hen til den der var mest ivrig for at vi skulle sige fra. "Du får betaling som ved en almindelig over flytning". Således 10d det og svaret var ja, Sammenhold, enighed, eller hvad er det, der g0r en lille afdeling st~rk??? IKKE SKRtJEBRJEKKERI, langt fra. F.F.F. - (fy for fanden). Dårlig smag i munden. Den vaskes v~k, hvis man f0lger ordene, der blev sagt på sidste skurm0de 4 hvor skruebr~kkeri blev diskuteret. Nemlig en tur i baljen, hvorefter dagens fugl bliver til dagens fisk. N.N. (mandens navn er redaktionen bekendt) ' Den faglige voldgift gav havnear~ bejderne medhold, sikkert også fordi havnearbejderne meget af vinteren havde k~rt forskellige aktioner i forhold til.dette stridssp~rgsmål. Denne aftale burde efter min mening ins2irere os til af få gjort noget ved~det helt absurde forhold, at lugemanden ved KFK""s nye sugeanl~g her i Arhus bliver afl~st af en lager og pakhusarbejder. Det er ikke acceptabelt af vores arbejdspladser ganske stille og roligt undermineres af andre faggrupper. Arbejdet om bord på bådene er forbeholdt HAVNEARBEJDERE. Det er sgu' da logik for h~ns. E0 T-shirts som ill, s~lges af Ib Århus- Brian Esbjerg for 30 kr.

3 3 BREV FRA. Dette er historien om, hvordan en tysk typograf oplevede l~nkonflikten rnellern DFDS og s~rnamdene i august Vi korn tilbage fra vores ferie i Skotland via Newcastle til Esbjerg. F<Ergen "Daha Anglia" k~dsede frern ~ ; tilbage foran havnen i Esbjerg. 1Jen kunne ikke l<egge til. Senere fik vi at vide, at s~rn<endene fra DFDS-klubben på s~sterskibet "Winston Churchill" var gået i '-rejke. ~ ter nogle tirner lagde f<ergen D.A. til ved kaj. Men ikke der hvor bilerne kunne k~re fra borde; Kaptajnen, eller hans stedfortrceder informerede efter l<enge~e ventetid endelig passagererne om, at rederiet stod i forhandlinger rneq de strejkende s(zlrn<end om l(zln. I rnellerntiden var det blevet så sent, at forhandlingerne blev udsat til nceste dag. Bilisterne måtte blive ombord på skibet, og rederiet ville s(zlrge for forplejning. N<Este morgen forsatte strejken og det korn ikke til enighed. Nu begyndte nogle passagerer (med deriets indvilligelse) at frern- <Egge lister ved Indformationen. Foregangsrnanden var en tysk sagf(zlrer fra Badendorf. vun en del af passagererne skrev der på denne liste. Nogle passagerer skrev under på en anden liste, at de måtte afvise at g(zlre de strejkende ansvarlige. En passager sagde, at han ikke kunne forstå, hvordan nogen kunne tro på rederiets.tvivlsornrne forklaring. I rnellemtiden havde de strejkende s(zlfolk uddelt et flyveblad på dansk og engelsk. Foregangsrn<Endene ved passageraktionen mod de strejkende satte sig i Loung'en for at overveje, hvad de skulle g(zlre med underskrifterne. Jeg sad der :osse, dog uden at give mig til keinde~, D.e besl,uttede at over- TYSKLAND give de lister der var positive overfor deres forslag til skibets kaptajn Listen med underskrifter, der rnodsatte sig deres aktion lod de forsvinde. Jeg aftalte med en anden passager som osse havde afvist erstatningskravet fra listen, at ledsage de damer og herrer. Vi korn til kaptajnen da listerne var overgivet. Jeg forklarede kaptajnen, at han kun havde fået en del af listerne - og at de lister med underskrifter fra passagerer, der havde en anden opfattelse en foregangsrn<endene, rnanglede. De ville nemlig g(zlre rederiet ansvarligt for ubehageligheder som måtte opstå for passagererne. Foregangsrnandens arbejdsrnåde kunne kun ses som udernokratisk. Af foregangsrn<endene blev jeg opfor dret til som tysker ikke at så spild i udlandet (underforstået vi tyskere må holde sarnrnen uanset andre forskelle) Vi var jo allesamrnen de strejker kendes "gidsler". Jeg svarede dem, at de danske kolleger som strejkede, var rnine. kolleger, og at jeg f(zllte mig sarnh~rig med dem, Jeg fik noget at h~re om, at jeg var en dårlig tysker, hvorpå jeg svarede at jeg f(zlrst og frernrnest var fagforening.srnand. Disse folks aktion havde stort set tabt deres virkning overfor kaptajnen.

4 4 Da vi gi~ - ~,<!~.. af kaptajnens kahyt, blev jeg : fuld af mistro spurgt, om jeg i det hele taget var fagforeninge medlem, fot 'som sådan måtte jeg ikke underst~tte en "vild" strejke. Jeg forklirede dem, at hvad de betegnede som en "vild" strejke, var helt klart ietfrerdig for mig. De ville så vide i hvilken fagforening jeg var, og jeg viste dem min fagforeningsbog, hvoraf det fremgår at jeg er medlem af IG Druck und Papier (typograferne)- og at jeg havde samarbejdet med de danske kolleger fra "Berlingske Tidende" ved deres konf.likt. Dette udsagn og rnit rnedlemsskab i IG Druck Und P.apier, var for herrene fra initiativkorniteen nresten vrerre end hv~s jeg havde fortalt dem at jeg var kanibal. Vi havde nemlig lige haft en avisstrejke i forbundsrepubliren pga. indf~rslen a~ den nye co~puterteknik. - I mellemtiden var der - efter at oss e den amerikanske konsul ikke havde kunnet få arrangeret en afslutning på str.ejken;. han var vel blevet hentet, fordi der var amerikanske passagerer ombord - kommet politi med hunde til havnen. Åbenbart var forhandlingerne endegyldigt brudt sammen. S~mrendene gik derefter sarnlet bort. Vi fors~gte at forklare passagererne sammenhrengen så godt vi kunne. Vi ventede nu - klokken var i rnellern tiden blevet 12 - foran spisesalen på middagsmaden. Der var mange mennesker og vi satte os ned foran spisesalen og ventede. En reldre herre kom hen til mig, t - 1 troede vel at vi pga. af vores ai r måtte have samme opfattelse, og sagde "Et par folk f ra vores årgang havde tidligere hurtigt fået fjernet (skudt) en snes af de strejkende dernede". Jeg svarede "Du tager fejl, jeg er ikke, og har ikke vreret nazist". Manden - åbenbart en tidligere officer - blev forlegen og skyndte sig bort En af os gik ned og ops~gte strejkekomi teen og overbragte dem de sidste danske kroner vi havde, som udtryk for vores solidaritet. Efter mange timers venten, lykkedes det for nogle skibsoff icerer at klar g~re rampen til ilandsretning af bilerne a Vi k~rte hjem og trenkte: strejkende arbejdere er altså osse i Danmark mennesker, som man har lov til at jage som hunde. Josef Bergmann Hamburg., "';.i '.' ;.._ '~ Passagermeddelse til de strejkende Passagererne på skibene "Winston Churchill" og "Dana Anglia" er informeret om, at en ulovlig strejke er grunden til at vi ikke kan forlade skibene eller Esbjerg havn. Undertegnede st~tter ideen om at indgive retsag mod hver af strejkende s~folk ved DFDS for udgif ter og ubehageligheder de allerede har lidt - og vil lide fremover, indtil afslutningen på denne ulovlige stre ke navn og signatur. '

5 5 GENERALFORSAMLING Der var vel ingen, de.r havde forventet, at fonnandens 1. beretning skulle v~re perfekt. Den manglede da også. totalt ideer til l~sning af de store traditionelle problemer, som f.eks akkordarbejde, arbejdsl~shed, arbejdsfordeling, de kornmende overenskomstforhandlinger. I stedet havde han valgt at koncentrere sig om små ting, hvad der måske nok i andre sammenh~nge kan v~re helt fint. )t er for mig helt klart, at den rig - ige vej for vores fagforening, er mere åbenhed an de "store" planer. Således de vigtige beslutninger kan l~ges ud til generalforsamlinger og (bedre end- 1) til skunn~der. en, for at lette på de utvivlsomt sv~ re opgave, kunne man t~nke sig nogle punkter at holde sig til. Det ville feks v~re helt fint, hvis sekret~ren kunne lave et beslutningsrefera t fra den sidste generalforsamling. Det var så muiigt, lissom at kontrollere om bestyrelsen havde fået t gjort noget ved det, der var blevet be- 3luttet den skulle. Dette referat kunne så blive udleveret på kontoret sammen med de indkomne fors lag, (så alle os der ikke er så hur- ~tige k an nå at ~~nke lidt over dem), og regnskabet, et par dage f~r generalf o r sam lingen. ~ ~ ruden at st~tte talerne, ville disse ng måske få flere til at komme, og sige deres mening. TEKNOLOGIAFGIFT andt de indkomne forslag, var der et, er gik på en afgift på alle containere, der fiser ind og ud af terminalen. Der er kugler i forslaget, samtidig med det nok er et skridt på vejen, til at svare igen på den arbejdsl~shed teknolog ien skaber. Forslaget blev vedtaget.det vil dog v~. re helt n~dvendigt, at bestyrelsen, når den nu skal arbejde med dette problem, meget alvorligt overvejer, hvad der mere kan g~res og hvordan. FANEN OG RESOLUTION Den ene fane sendte vi gl~destrålende til Socialdemokratiets 1. maj demonstration, lige efter vi havde vedtaget en meget skarp resolution mod regeringens indgreb i vores reall~n..det er sgu som at melde pas, på en indgående ryle. BE STYRELSEN Kasseren og de tre på valg blev alle genvalgt, suppleaterne blev Jakob og B~rge K. Det bestyrelsen nu har at rive i, udover de daglige problem.er med Stevedoren og medlemmerne er, så vidt jeg kan se: TEKNOLOGIAFGIFT, VENTETIDSBETALING, ARBEJDSFORDELING, ARBEJDSOMRÅDER.. Der kunne f~jes til : H~j fast timel~n, Mere mandskab. i holdene, Kortere arbejdsuge, Afspadse ring af timer ud over 4o/ugen, Flere skurm~der jn... --s" sao v o&- s.~oore.d"e, "'1.c. N s..'b.sa&s>& J&<7 OG.SA - -. i::r.e~ OG "'t n.- GA&OS ~.OG- S.~ SAGDE...

6 6 Det går for SLOWLY Som vi alle ved, har vi ~oget her nede på havnen, vi kalder en LAS TERIX. Det er en betegnelse, der anvendes om en formand, der g~r sig skyldig i utidig indbland1ng i den manuelle udf0relse af arbej det i lasten. Det er en utidig indblanding, der som regel udspringer af en overdreven iver og nidkrerhed med hensyn til om det nu også går hurtigt nok. Alle ved, at en sådan optrreden fra en formand kun har den ene virkning, at den skaber et dårligt arbejdsklima. På det si.ds te kontaktudvalgsm0de lige f 0r påske havde vi problemet ~ppe~ Her enedes man om, at en formand skulle lede ar:bejdet og foretage anvisninger af for- s kell ig karak'.ter ' men at den direkte. udf0re!se af arbejdet selvf0lgelig va~ forbeholdt havnearbejdere. På m0det var der i 0vrigt enighed om,.at problemet var knapt så stort som tidligere. Og det er v e l også rigtigt. LAS TERIX 'erne er blevet mere. ti lbageholdende. Så langt så godt. Men: så gud hjrelp~ mig om ikke._problemet dukker op påny, endda i en meget strerk og utilsl0ret form. Båden hed RIO"DE LA PLATA, og den lastede frysegods 5-7 maj. Formand på båden var PoulSlowly. Fryset skulle stuves i boxe med anvendelse af h0he. Men da SLOWLY åbenbart led af en permanent frygt for at a~bejdet ikke skulle skride hurtigt nok udnrevnte han sig selv til h0nef0rer, og arbejdede som sådan nresyen uafbrudt i to dage. _En sådan nidk~rhed og utidig indblanding i arbejdets manuelle udf0relse er fuldstrendig uacceptabelt. -- Og for at det ikke skal vrere 10gn så bad han på et tidspunkt en af ' udhuggerne udenfor boxen om at gå i nd og h~relpe med at lresse paletter af, og sa overlade udhugningen til ' mana. Heldigvis havde den pågreldende udhugger mod og mandshjerte til at nregte dette. Et godt råd til SLOWLY. ~old snitterne vrek fra vores arbejde. Tronen som havnens ubestridte LASTERIX er nemlig for tiden ledig, og du kandiderer ret kraftig til titlen. SPANIEN GENERA,LSTREJKE I SPANIEN. 13, 16, 2o og 23 maj. E0 Arbejdsgiverne og regeringen i Spanien har i tret samarbejde ~remprovokeret en generalstrejke i de spanske havne. I l~bet af de sidste par måneder er arbejdernes forhold blevet vresentlig forringet, samtidig med at ~lle forhandlingsfors~g bliver afvist. Oven i hatten kommer, at den,årlige regulering af l~nnen er blevet udsat. D~rfor ser arbejder ne sig n~dsaget til at gå i strejke.

7 7,,Internationalt DEN 4 INTERNATIONALE HAVNEARBEJDER KONFERENCE I GQ)TEBORG DEN 25, 26, 27 APRIL På konferencen var der m~dt delegerde fra: Belgien, Holland, Tyskland, Italien, England, Danmark, Spanien og Sverige. Der var afbud fra Sri Lanka og Frankrig. ~a konferencen startede gik Termino 'gueras fra Teneriffe på talestolen. Han takkede i varme vendinger havnearbe jderne i Liverpool og London for den solidaritet de viste da de stop-, ~ede to skibe, der var stukket af a Santa Cruz, efter at skruebr<ekker havde indladet frugt i dem. samarbejde'' - L,i,ve.npool. Vi blev, efter kort diskution,enige om i fremtiden at kalde kommiteen "HAVNEARBEJDERNES INTERNATIONLAE SOLIDARITSORGANISATION". Bob Parris (Hull England) rejste et zone-repr~sentant problem. Det havde i det forl~bne halve år ikke fungeret s~rlig godt med kontakter og informationer. Han foreslog derfor, at man valgte en zone-repr~sentant fra hvert land. Te.nm.[no H,i,gu.e.1t.a.6,.. f11 ;1,fi,1.11.t a C Jt u..;; z~, -----iiiilli.--' Resultatet blev at hver rederi betalte 1000 u.s. dollars i bod, samt skriftlig garanterede ikke igen at ste og losse når et skib er konflikt ramt gennem den Internationale Havnearbe jder kommite. Samtidlig fik de havnearbejdere der havde fors~gt at blokerer skruebr~kkerne, udbetalt l~n for arbejdet. Jim Nolan fra Liverpool sagde: At for havnearbejderne i Liverpool, er det en naturlig ting at stoppe skruebr~kke og boykotramte skibe. Herefter blev to indgraverede s~lv~ plader overragt til Liverpool og London. Termino sagde: at det måske var en dårlig måde at sige tak på, men de havde ikke h~ft nogen bedre ide. Dette blev vedtaget -og delegationen fra Danmark valgte Ib Lund fra Århus afd. H. Under punktet Q)konomi. Blev vi enige om ikke at lave nogen central fond. Hvert deltagerland er neutral, og må selv s~rge for financeringen. Derudover blev vi enige om til n~ste konference ~eb På baggrund af egne erfaringer at udarbejde vor egen sikkerhedsregler og kontrol ved losning og lastning af container. Vi vil også pr~ve at få vor container studie ang. container linier, lavet f~rdigt til n~ste konference. Felix Diaz fra Uruguay kom på talestolen. Han fortalte om undertrykkelsen i hans land. Han talte om fagforeningsfolk som var f orsvundet (heribland t havnearbejdernes formand) om forringelser af den enkeltes leve~ilkår undet det facistiske styre. )

8 8 Ud.af Urguays totale milit~rbudget på 63 millioner U.S. dollars, havde h~rchefen for nylig k~bt for 10 mill. dollars våben i Belgien. Våben som skal bruges til fortsat undertrykkelse af arbejderklassen i Uruguay. Vi vedtog enstemmigt at sende en st~tte resolution til kampen mod det facistiske styre i landet. Ligeledes en opfordring til internationai boykot af våbentransport til.landene Chile, Argentina, og Urguay, som vi vedtog på den 3 konference i Barcelona. Santos-24 ti111er S~ndag den listede "Santos" ind i Arhus havn, og så til sin store overraskelse store gl~de, at der ikke var m0dt flere hundrede mennesker op, for at demonstrere fordi den stak af sidste gang den var her. Men gl~den forsvandt, for der var ikke m~dt en eneste op, ikke engang de 25 mand man havde bestilt. De var nemlig kommet i tanke om, Ft de alligevel ikke kunne arbejde den s0ndag - og var derfor blevet hjemme. Jeg synes det er helt fint at kammeraterne ren spontant gav "santos" 24 timers karant~ne. SVI. N~ste kqnference nr.. 5. vil blive afholdt.i. februar 1981 p.å Las Palmas de Kanariske 0er. Vi har udarbejdet en rapport som blev uddelt på ~avnearbejdernes Landskonference i.k~benhavn, som afholdtes den 10 9g 11 maj Hvis nogle 0nsker rapporten tilsendt eller uddybelse af konferencen, kan de henvende sig til undertegnede: Med kammeratlig hilsen: Brian Berggren Carl P. Pedersen Carsten Andersen Ib Lund DUE Esbjerg Esbjerg Arhus Arhus NY r;.q~t. _F.P~!:'t...f>:..E._R._:_ ITT P~o GPllJ.1!VII. 7 PH tjlltjg!lig ~N l'lt. ~o JU/G F/8E~ ~PIV:EIVGMÅ/G',. VEN~Tlle v1nge,. ~, J)!,7 E LOD. oer e~ Tv/ v J..JOHT oh OEN.5.r/1..1..e. ~ t>p i NIE.JTE J..t}B. EAGLIG VOLDGIFT: SKRUEBRJEKKER~ PÅBUD OM AT V!,.,,,,,,E I "FagbJ.adet" nr. 4 ( ) ser vi ;ndnu et eksempel på, hvordan d neutrale" Faglige Voldgift fungerer Lastoptagernes Klub i Esbjerg har få e: do~ f~r, a~ de (gennem formanden) er pligt7ge til at anvise ledige med lemmer til at arbejde på en båd, seli om e~ ande~ hold har nedlagt arbe]"dei fordi de far for ringe en betaling. Det gamle h~vdvundne princip om at s~ruebr~kkerarbejde ikke udf0res har faet endnu et skud for boven - bl.a. med Forbundets medvirken. RE.O.

9 9 Havnekonference For at par uger siden blev der afholdt landskonferende for havnearbejdere i K~benhavn. Disse årlige landskonferencer skulle bruges til at fors~ge at koordinere de forskellige havnes bestr~belser for at forbedre deres l~n- og arbejdsforhold. Men i årenes l~b har denne landskonference udviklet sig til det bare tom ~nak om bedre samarbej ~e uden at det er blevet bedre af en grund. Landskonferencer er af mange blevet brugt som en lejlighed til at udfolde sig stortskrydende fra talerstolen om vigtigheden af r ~amarbejde og solidaritet, uden at er er sket en skid. ~~T;::. De ansatser til ~get 'samarbejde havnene imellem er kommet helt andre steder fra en fra denne landskonference. Denne erkendelse var nu så udbredt, at landskonferencen besluttede at omstrukturere dette havnesamarbejde, således at man på distriktsplan fik mulighed for at oprette et intimt samarbejde. For Arhus vil det betyde at vi i 7. distrikt vil ~ge samarbejdet med de ~stjydske havne syd for Arhus. Dette samarbejde er allerede indledt. Dette florslag var indeholdt i f~lgen~. gres. de 3 punkter som blev vedtaget på konferencen: 1. Forbundet opretter et aftaleoverenskomst- og sagskartotek omf attende alt vedr0rende havnearbejde - i ~vrigt på grundlag af det p~ Randers konferencen og senere skriftligt til SID fremsendte forslag af R. S~gård, afd. T, Esbjerg. 2. Forretningsudvalget tager via forbundet kontakt med distriktssekret~rerne med henblik på at disse i deres cmråder igangs~tter et havnearbejdesamarbejde omfattende repr~sentanter fra alle distriktets havne. Det er således hensigten, at der på disse m~der af repr~sentanterne fra havnene skal tilstr~es at konstruere et praktisk selvst~ndigt pr~get.tillidsmands- og afdelingssamarbejde i det <laglige, samt at der udoeoes 3 renr~sentanrpr for distriktet san virker som m~deadministratorer m.m., repr~senterer.distriktet, og i ~vrigt samarbejder med distriktssekret~ren herom. 3. Landskonferencen afholdes fremover hvert andet ~r og forretningsudvalget afl0ses af de udpegede di~ striktsrepr~sentanter når disse er udpeget. Distriktsrepr~sentanterne afholder således årligt f~llesm~de (med alle distrikternes deltag~lse) og tilrettel~ger den kormnende landskonferencer, dog altid således at der afholdes landskonf erencer i kvartalet forud for S'ID's ordin~re E0 og IL kon

10 10 Vi venter stadig På den nyligt afholdte generalforsamling var der et s~rdeles lyst hoved, der havde indsendt forslag om, at man pålagde bestyrelsen at g~re noget ved det ynkelige forhold, at vi stadig skal spises af med nu kr. for ventetimer. Det lyse ho:ved (som ganske vist er m{brkt) stillede selv det yderst rimelige krav, at ventetiden blev afl~nnet med et gennemsnit. af akkordfortjenesten. Forslaget er klin det seneste eksempel på, at vi nu er ved at miste tålmodigheden ~ed hensyn til vores ventetidsbetaling. Det er på: tide vi får gjort QP med den arttikverede forestilling, at vi ikke har krav på l~n, når vi venter, men kun har krav på almisser og små erkendtlighede~. vi ~ går på havnen for at tjene en l~n, vi kan leve af, og det er uac- ceptabelt, at ventetimerne hele tiden og så. igen.skal tr~kke vöres timefortjeneste ned under gulvbr~derne, der hvor kun mus og rot-. ter kan eksistere. Arbejdsgiverne har - ~det, at ud af det samlede antal pr~sterede arbejdstimer udg~r ventetimerne kun en promilledel. Nåh, jamen så kan arbejdsgiverne da ikke konnne og påstå, at de ikke har iåd til at indfri vores krav. Og så er der andre, _der frernf~rer at et sp~rgsmål om ventetid er et sp~rgsmål, der kun kan forhandles som del af f~llesoverenskomsten for prpvinden. Hertil er der selvf~lgelig kun at svare: OM ET KRAV KAN GENNEMF0RES ELLER ~~NE MI~f~R~t SP0RGSMAL OM JURA Lad os derfor g~re kravet om ventetiden til et af vores hovedkrav til n~ste ;ok.al overenskomstforhandling. Og så holde ud, som det lyse hoved skrev i sit forslag. E0 DUE - _De_T_.EfZRL Y~e,g_;,_.. NYT PP.OGR11M NR. I 5 OVERVEJE /JI OVE.R.G~ TIL Pll.OFE.S-!:>iDNllJ..i~H.E i YE>TTY5K }.IJND. 0VE.R G19NG~~VNHEA/ Ell ENOlllU UkEIVtJ/.

11 En sandfaerdig. lc.eben- -- HAVNE HISTORIE 11 I sommeren -79 blev 3 stevedoreselskaber fusioneret: K~benhavns Frihavns Aktieselskab, Bilf~rgeterminalen og Holger Jensen a/s. Det nye selskab blev d~bt "K~benhavns Frihavns- og Stevedoreselskab" KFS. tom direkt~r for det nye selskab lev ansat en rigtig arbejderslagter, L.G. Christensen. En A.P. M~ller dreng til om året, der har v~ret en tur verden rundt, Jew York, Tokio, for at dressere avnearbejdere. Og nu var turen kommet til os. Det er desv~rre lykkedes alt for godt. En august-morgen blev det f~rdige resultat pr~senteret for os - som lyn fra en klar himmel. Ikke noget med at rådf~re sig med arbejds pladsen inden underskrivelsen, ikke noget med at os der skulle arbejde under den, ku'få resultatet til afstemning inden endelig underskrift - selv ikke de respektive klubbesty r elser var blevet ordentlig orienteret. Forhandlingsudvalget alene vide~ Der blev ikke fast timel~n, kun noget der lignede: en produktionsl~na f tale. Og istedet for at kravet om de 60,- I r Der skulle tegnes overensk~mst med det nye selskab. I forar;t havde vi opstillet et krav pa 60 _ kr. fast i timen til alle ha~nearbejdere i K~benhavns Havn. Da det ved lovindgreb blev vedtaget at videref~re de gamle overenskom.ster, blev der ikke n~get ud af det krav. - Undtagen i KFS, der jo var et nyt selskab og hvor der derf or skulle tegnes ny overenskoms t. Og den blev da osse lavet - en overenskomst som. allerede.. dengang var udsat for sk~rp k~itik, en kritik som idag har vist sig yderst berettiget.. kr. var fulgt med prisudviklingen og va~ blevet til 65,- kr., b l ev udgangspunktet for vores P-l~n 58,20 kr. Det bet~d f~r at skibsarbejdere, som havde haft sjakakkorder, gik ca lo - kr. ned i timel~n - og at l i ftf~rer og pakhusfolk gik mellem 13,- og 18,- kr. op. >

12 12 De 58,20 kr/timen rammer vi, hvis produktiviteten er den samme som den gennemsnitlige produktivitet i f<;t>rs te halvår af -79. Med andre ord: knokler vi lige så meget, som da vi var på akkord, falder l<;t>nnen. P-l<;t>nsystemet består af et grundbel<t>b på 31,80 kr/timen. Dertil kommer et produktivitetstillreg, som skulle bringe os op i nrerheden af de 58 kr. Alle havnearbejdere producerer til en frelles pulje - og puljen bliver fordelt på. de "mandetimer" der er. Regnet ud over en fjortendages periode. Det. betyder at til arbejdstimer, hvor der ikke bliver produceret, betaler arbejdsgiveren kun. 31,80 kr. - resten blivertaget ud af puljen. Fagforeningen pr<;t>vede at "srelge" overenskomsten.--ved at sige, at vi nu fik samme l<;t>n for ventetimer ' (hvor v~ f<;t>r fik arbejdsmarkedets mindste].<;t>n) som for )mdre timer. Men det passer ikke~ Godt nok er det stillet sådan op på' l<;t>nningssedlen, men KFS betaler kun 31,80 kr. för disse timer. (altså'mindre end dåt der i d~g er ~indstel<;t>n 35,75 kr) för resten op til de 58,- er det bare puljen der bliver jrevnet ud. For nogen ~id siden var der s<;t>mands-. strejke i Findland, og den faste rutefart atll<;t>b derfor ikke havnen. Det bet<;t>d ca 4000 tons mindre i den 14-dages periode. De. faste folk der normal laver det stykke arbejde, blev beskref tiget med oprydning - altså tomme timer uden produktion. Vores tillidsmand regnede ud, at det bet<;t>d 5,- kr mindre i bonus pr. time i den 14-dages periode. Så hvis man nu istedet havde afskedig et disse folk, når der ikke var be sk~ftigelse til dem, så havde vi andre fået en bedre l<;t>n. Det må. vrere klart for enhver, at en ordninif der på denne måde sammenkreder l<;t>n og beskreftigelse er uhyggelig farlig. Det er uforståeligt at erfarne tillidsfolk har kunnet underskrive sådan noget lort. Desto f~rre beskreftigede, des~o mere får de i l<;t>n. Det sker jrevnligt, at der bliver udm<;t>nstret for kort mandskab til et eller andet stykke arbejde. Under den gamle overenskomst, betalte arbejdsgiveren "fuld pris" for disse manglende folk, og pengene blev fordelt på holdet der jo måtte lave extra arbejde. Efter den ny overenskomst betalte arbejdsgiveren kun bonustillreget (altså 26,40 kr) for hver for kort mandetime. Med andre ord: KFS sparede hver gang 31,80 kr/time. Det kunne betale sig at udrn<;t>nstre for kort: Enhver må kunne se hvor farlig det kan vrere for vores holdst<;t>rrelser på lang sigt. P-l<;t>nsaftalen blev underskrevet som en pr<;t>veaftale, der s kulle l<;t>be 3 mdr, t ages op til rettelse og å endelig underskrives. Der var megen uti lfredshed med overenskoms ten på a rbejdspladsen - og fagforeningen pr<;;:svede i hrerdigt - - f å rettet de vrerste fejl. En uge f <t>r påske br<;t>d forhandlingerne mellem KFS og fagforeningen ende~ lig sammen og vi r<t>g ud i konflikt, med et krav om 65,- kr i timen, og rettelse af nogen af de vrerste fejl. Dagen f<;t>r påske gik vi i arbejde igen. KFS ville forhandle. Efter påsken blev resultatet fremlagt: Rettelse af et par småting, forh<;;:sjelse af betalingen for f or kort mandskab til 35,- kr/timen (KFS sparede altså stadig over 2o,- kr hver gang) - og en f orbedring af bonusordningen der vil indbringe 4o - 60 <;t>re/timen. Vores tillidsreprresentanter fre hrevede det umulige i at ka:mpe videre hvor strerk arbejdsgiveren var og hvor svage vi var. At vi ikke skulle regne med st<;t>tte fra andre arbejqspladser når vi var "h<;t>jtl<;t>nned osv. På den baggrund stemte vores kammerater for at gå i arbejde, på trods af det dårlige resultat, med 25 stemmers flertal. Og fagforeningen gay sin endelige underskrift. Frelles Kurs Klubben K<;t>benhavns Havn

13 KILO PA NAKKEN Iquitos d Kcere venner. Lige en kort hilsen her fra Iquitos, i hjertet af den peruanske amazonjungle. Jeg skriver til jer bare lige for at fortcelle om, at det f~rste "solidaritetens brohoved" på det Sydamerikanske kontinent nu er etablerå.t. Men jeg kom altså ned på havnen i Pucallpa og sagde: "Hola, her kommer jeg og jeg er havnearbejder fra Århus". Den lurede de lige lidt på, men for at se om der var krummer i kncegten inviterede de mig med til at laste cement - Portland i~vrigt. Havnearbejdernes Fagforening i Pu ~nllpa, der har 108 medlemmer, har utvetydige vendinger lovet at yde de ~rhusi~nsk7 havnearbejdere ubrydelig solidaritet i strejkesituationer. På de Århu~iannske havnearbejqer~s vegn~ har Je~ lovet fagforeningen, at vi helt sikkert også vil yde den forn~dne solidaritet, når de har. brug for den, idet jeg ikke mente at h~ve overskredet mine bef~jel~er som viceudenrigsminister, da det jo er r~t begrcenset, hvor stor godsomscetning der dagligt ekspederes til Pucallpa over Århus Havn~ Og så en anden ting det ligger mig -- ~get på sinde at fortcelle. Havnear ~ejderne her klager meget over deres dovne formcend. De sidder hele dagen og mcesker sig med kolde SAN CHRITO BAL-bajere under skyggefulde plastichal vtage og kommer med iltre til- ' b til havnearbejderne. De kunne godt tcenke sig, at de hjalp en smule med de tunge cementsa:kke. Så slog det selvf~lgelig ned i mig med det samme, at her var en mulighed for at vise vores ubrydelige solidaritet. Jeg gik straks op til den lokale direkt~r Friis og forelagde ham sagen, og han var selvf~lgelig fyr og f lamme:, "Send straks nogle Vagn Nielsen ertyper herover. Havnearbejderne de dovne hunde trcenger til nogle, der kan gå forest i arbejdet for at h~jne moralen" sagde han ordret. Så vi satte os ned og udfcerdigede et udkast til en kontrakt for arbejdsliderlige formcend. Niels M~ller io.ooo km. v~k fra sild.emei. Jeg fik f~rst en sa:k (42,5 kg) smedt på ryggen, og den klarede jeg jo i stiv arm og ville til ~t vade de ca. 75 meter om bord på lastelcegteren, da de råbte: "Hov, du mangler ; to endnu." Ved vcegten af den anden sa:k dirrede benene under mig, og da jeg fik den tredje på nakkert (127,5 kg) str~g jeg på ncesen i kajen. Joh - havnearbejderne i Pucallpa er skam nogle hårde negle. Der skal en meget stor Århusiansk kanon til for at imponere dem. Men jeg fik nu genoprettet tilliden fra dem, da jeg fik halet mine billeder fra Århus Havn frem af tasken Nå, sp~g til side - det er virkeligt ikke morsomt at vcere havnearbejder i Pucallpa.. Lidt fakta: Havnen i Pucallpa er en flodhavn, der ligger ved Ucasjolefloden en biflod til Amazonfloden. De skibe, der kommer her til, er slcebe~åde med en lastelcegter spcendt

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978.

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978. 36. 6rgong Nr. 10 Okfober 1978. /Jll\ Eigil R.Petersen ~Sen~. INTERNATIONAL TRANSPORT ENERGIVEJ B. TLF. (06) "32 22 66. TELEX 63 402. 8500 GRENAA MONBERG& THORSEN A/S Aalborg Stevedorekompagni A/s FREDERICIA

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

stilladsinformation nr. 115 juni 2015

stilladsinformation nr. 115 juni 2015 stilladsinformation nr. 115 juni 2015 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Ravn side 9-14 - Opskydeligt gelænder fra Total Stilladser side 18-23 - Nye regler - hvad sker der? side

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG 1959 Fotografiet pa omslaget er af Mogens von Haven. Forordet af cand. psych. J0rgen Hviid. Bogen er sat med lntertype Baskerville og trykt

Læs mere

Syndikalisme. i Danmark?

Syndikalisme. i Danmark? Syndikalisme i Danmark? Indhold Side 3: Introduktion Side 4: Arbejderklassen og syndikalismen Side 5: Hvorfor er arbejderklassen så vigtig? Side 6: Hvem er arbejderklassen og hvem er de andre? Side 8:

Læs mere

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis Kastrup Nr. 1 marts 2010 Skraldemænd hader snevejr Vi er med Martin Roesen fra Renoflex på arbejde i sneen. Læs reportagen på side 4. Ordblinde 3F Kastrup vil gerne hjælpe flere ordblinde. Læs mere på

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

JLohal b istorish Jorening

JLohal b istorish Jorening JLohal b istorish Jorening 1993 Lokalhistorisk Forening f(l' Karup kommune Ole UnA Jergensen Jens Christian Nielsen, ksbmand og igangscetter i Karup. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune 1993. CLokalhistorisk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR 2009 Gulvlæggerne har rejst sig fra alle fire Læs side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 2 FEBRUAR 2009 Et lille stykke fagforeningshistorie

Læs mere

Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979

Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979 Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM /0rdag den 29. september 1979 Paladskroen og Bygningen i Vejle anbe.faler sig med uds0gt k0kken til enhver fest - 1. kl.s vine - omhyggelig betjening og billige priser

Læs mere