~ aljnt ttrbtjbtt tti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ aljnt ttrbtjbtt tti"

Transkript

1 ~ aljnt ttrbtjbtt tti Nr _ l I Abe~ t deba tblad for havnearbe j dere. Ansvar li g overfo r pre %e loven Ole M Profitfraeseren I Esbjerg Den langvarige strid omkring bl. a. bemandingen af DLG~s nye sugeanl~g på Esbjerg Havn har nu fundr, sin forel~bige afslutning ved e endelse af sagt af den faglige voldg.ift for nylig. Det var sp~rgsmålet om lugemandspladsen, der her blev afgjort. M lad os lige kort ridse op, hvorledes l~bet har k~rt omkring den nye suger, også kaldet PROFITFRlE SEREN. På sugeanl<egget er der to dirigerende funktioner. Den ene. dirigerende funktion foretages fra et styrehus påmonteret anl<egget nede i lasten. Det er herfra alle an~ l<eggets bev<egelser styres, r~r, anl<eg på kajen og hele tjavsen. Denne plads opstod der strid om~ kring sidste forår, og efter en sej kamp med bl.a. landsd~kende. solidaritetsaktioner blev resultatet, at pladsen skulle bes~ttes med en havnearbejder og en lagerog pakhusarbejder~på skift. A~tså et helt klart kompromis. Den anden dirigerende funktion varetages af lugemanden på d~kel Det er en meget sikkerhedsm~ssig funktion, idet alle bev~gelser foretaget af manden i styrehuset ne-. de i lasten skal foretages efter anvisniriger fra 11.igemanden, idet kun lugemanden er i stand til at overskue hele lasten samt forholdene på kajen. )

2 2 Det er omkring denne plads der har ~~ret afholdt faglig voldgift. Arbejdsgiverne havde den frcek.hed at kr~ve, at når lugemanden skulle afl~ses, ja, så kunne en arbejdsleder fra DLG jo varetage lugemandens funktion. Kammeraterne fra Esbjerg ville selvf~lgelig ikke acceptere dette. Lugemanden og hans afl~ser skulle v~re havnearbejdere, nix weiter. Dagens fugl. Et hold bliver varskoet til at arbejde til kl , en mana siger fra. Så vidt så godt. Lidt senere kommer formanden og siger: "Det er altså i den anden luge". Så blev sagen en helt anden, da vi så ikke kunne blive tidligere f~rdig n~ste dag. Vi blev derfor enige om at sige fra. Dette gjorde lugemanden på holdets vegne. "Smut" sagde det så, og formanden var atter i lasten. Posen frem, hen til den der var mest ivrig for at vi skulle sige fra. "Du får betaling som ved en almindelig over flytning". Således 10d det og svaret var ja, Sammenhold, enighed, eller hvad er det, der g0r en lille afdeling st~rk??? IKKE SKRtJEBRJEKKERI, langt fra. F.F.F. - (fy for fanden). Dårlig smag i munden. Den vaskes v~k, hvis man f0lger ordene, der blev sagt på sidste skurm0de 4 hvor skruebr~kkeri blev diskuteret. Nemlig en tur i baljen, hvorefter dagens fugl bliver til dagens fisk. N.N. (mandens navn er redaktionen bekendt) ' Den faglige voldgift gav havnear~ bejderne medhold, sikkert også fordi havnearbejderne meget af vinteren havde k~rt forskellige aktioner i forhold til.dette stridssp~rgsmål. Denne aftale burde efter min mening ins2irere os til af få gjort noget ved~det helt absurde forhold, at lugemanden ved KFK""s nye sugeanl~g her i Arhus bliver afl~st af en lager og pakhusarbejder. Det er ikke acceptabelt af vores arbejdspladser ganske stille og roligt undermineres af andre faggrupper. Arbejdet om bord på bådene er forbeholdt HAVNEARBEJDERE. Det er sgu' da logik for h~ns. E0 T-shirts som ill, s~lges af Ib Århus- Brian Esbjerg for 30 kr.

3 3 BREV FRA. Dette er historien om, hvordan en tysk typograf oplevede l~nkonflikten rnellern DFDS og s~rnamdene i august Vi korn tilbage fra vores ferie i Skotland via Newcastle til Esbjerg. F<Ergen "Daha Anglia" k~dsede frern ~ ; tilbage foran havnen i Esbjerg. 1Jen kunne ikke l<egge til. Senere fik vi at vide, at s~rn<endene fra DFDS-klubben på s~sterskibet "Winston Churchill" var gået i '-rejke. ~ ter nogle tirner lagde f<ergen D.A. til ved kaj. Men ikke der hvor bilerne kunne k~re fra borde; Kaptajnen, eller hans stedfortrceder informerede efter l<enge~e ventetid endelig passagererne om, at rederiet stod i forhandlinger rneq de strejkende s(zlrn<end om l(zln. I rnellerntiden var det blevet så sent, at forhandlingerne blev udsat til nceste dag. Bilisterne måtte blive ombord på skibet, og rederiet ville s(zlrge for forplejning. N<Este morgen forsatte strejken og det korn ikke til enighed. Nu begyndte nogle passagerer (med deriets indvilligelse) at frern- <Egge lister ved Indformationen. Foregangsrnanden var en tysk sagf(zlrer fra Badendorf. vun en del af passagererne skrev der på denne liste. Nogle passagerer skrev under på en anden liste, at de måtte afvise at g(zlre de strejkende ansvarlige. En passager sagde, at han ikke kunne forstå, hvordan nogen kunne tro på rederiets.tvivlsornrne forklaring. I rnellemtiden havde de strejkende s(zlfolk uddelt et flyveblad på dansk og engelsk. Foregangsrn<Endene ved passageraktionen mod de strejkende satte sig i Loung'en for at overveje, hvad de skulle g(zlre med underskrifterne. Jeg sad der :osse, dog uden at give mig til keinde~, D.e besl,uttede at over- TYSKLAND give de lister der var positive overfor deres forslag til skibets kaptajn Listen med underskrifter, der rnodsatte sig deres aktion lod de forsvinde. Jeg aftalte med en anden passager som osse havde afvist erstatningskravet fra listen, at ledsage de damer og herrer. Vi korn til kaptajnen da listerne var overgivet. Jeg forklarede kaptajnen, at han kun havde fået en del af listerne - og at de lister med underskrifter fra passagerer, der havde en anden opfattelse en foregangsrn<endene, rnanglede. De ville nemlig g(zlre rederiet ansvarligt for ubehageligheder som måtte opstå for passagererne. Foregangsrnandens arbejdsrnåde kunne kun ses som udernokratisk. Af foregangsrn<endene blev jeg opfor dret til som tysker ikke at så spild i udlandet (underforstået vi tyskere må holde sarnrnen uanset andre forskelle) Vi var jo allesamrnen de strejker kendes "gidsler". Jeg svarede dem, at de danske kolleger som strejkede, var rnine. kolleger, og at jeg f(zllte mig sarnh~rig med dem, Jeg fik noget at h~re om, at jeg var en dårlig tysker, hvorpå jeg svarede at jeg f(zlrst og frernrnest var fagforening.srnand. Disse folks aktion havde stort set tabt deres virkning overfor kaptajnen.

4 4 Da vi gi~ - ~,<!~.. af kaptajnens kahyt, blev jeg : fuld af mistro spurgt, om jeg i det hele taget var fagforeninge medlem, fot 'som sådan måtte jeg ikke underst~tte en "vild" strejke. Jeg forklirede dem, at hvad de betegnede som en "vild" strejke, var helt klart ietfrerdig for mig. De ville så vide i hvilken fagforening jeg var, og jeg viste dem min fagforeningsbog, hvoraf det fremgår at jeg er medlem af IG Druck und Papier (typograferne)- og at jeg havde samarbejdet med de danske kolleger fra "Berlingske Tidende" ved deres konf.likt. Dette udsagn og rnit rnedlemsskab i IG Druck Und P.apier, var for herrene fra initiativkorniteen nresten vrerre end hv~s jeg havde fortalt dem at jeg var kanibal. Vi havde nemlig lige haft en avisstrejke i forbundsrepubliren pga. indf~rslen a~ den nye co~puterteknik. - I mellemtiden var der - efter at oss e den amerikanske konsul ikke havde kunnet få arrangeret en afslutning på str.ejken;. han var vel blevet hentet, fordi der var amerikanske passagerer ombord - kommet politi med hunde til havnen. Åbenbart var forhandlingerne endegyldigt brudt sammen. S~mrendene gik derefter sarnlet bort. Vi fors~gte at forklare passagererne sammenhrengen så godt vi kunne. Vi ventede nu - klokken var i rnellern tiden blevet 12 - foran spisesalen på middagsmaden. Der var mange mennesker og vi satte os ned foran spisesalen og ventede. En reldre herre kom hen til mig, t - 1 troede vel at vi pga. af vores ai r måtte have samme opfattelse, og sagde "Et par folk f ra vores årgang havde tidligere hurtigt fået fjernet (skudt) en snes af de strejkende dernede". Jeg svarede "Du tager fejl, jeg er ikke, og har ikke vreret nazist". Manden - åbenbart en tidligere officer - blev forlegen og skyndte sig bort En af os gik ned og ops~gte strejkekomi teen og overbragte dem de sidste danske kroner vi havde, som udtryk for vores solidaritet. Efter mange timers venten, lykkedes det for nogle skibsoff icerer at klar g~re rampen til ilandsretning af bilerne a Vi k~rte hjem og trenkte: strejkende arbejdere er altså osse i Danmark mennesker, som man har lov til at jage som hunde. Josef Bergmann Hamburg., "';.i '.' ;.._ '~ Passagermeddelse til de strejkende Passagererne på skibene "Winston Churchill" og "Dana Anglia" er informeret om, at en ulovlig strejke er grunden til at vi ikke kan forlade skibene eller Esbjerg havn. Undertegnede st~tter ideen om at indgive retsag mod hver af strejkende s~folk ved DFDS for udgif ter og ubehageligheder de allerede har lidt - og vil lide fremover, indtil afslutningen på denne ulovlige stre ke navn og signatur. '

5 5 GENERALFORSAMLING Der var vel ingen, de.r havde forventet, at fonnandens 1. beretning skulle v~re perfekt. Den manglede da også. totalt ideer til l~sning af de store traditionelle problemer, som f.eks akkordarbejde, arbejdsl~shed, arbejdsfordeling, de kornmende overenskomstforhandlinger. I stedet havde han valgt at koncentrere sig om små ting, hvad der måske nok i andre sammenh~nge kan v~re helt fint. )t er for mig helt klart, at den rig - ige vej for vores fagforening, er mere åbenhed an de "store" planer. Således de vigtige beslutninger kan l~ges ud til generalforsamlinger og (bedre end- 1) til skunn~der. en, for at lette på de utvivlsomt sv~ re opgave, kunne man t~nke sig nogle punkter at holde sig til. Det ville feks v~re helt fint, hvis sekret~ren kunne lave et beslutningsrefera t fra den sidste generalforsamling. Det var så muiigt, lissom at kontrollere om bestyrelsen havde fået t gjort noget ved det, der var blevet be- 3luttet den skulle. Dette referat kunne så blive udleveret på kontoret sammen med de indkomne fors lag, (så alle os der ikke er så hur- ~tige k an nå at ~~nke lidt over dem), og regnskabet, et par dage f~r generalf o r sam lingen. ~ ~ ruden at st~tte talerne, ville disse ng måske få flere til at komme, og sige deres mening. TEKNOLOGIAFGIFT andt de indkomne forslag, var der et, er gik på en afgift på alle containere, der fiser ind og ud af terminalen. Der er kugler i forslaget, samtidig med det nok er et skridt på vejen, til at svare igen på den arbejdsl~shed teknolog ien skaber. Forslaget blev vedtaget.det vil dog v~. re helt n~dvendigt, at bestyrelsen, når den nu skal arbejde med dette problem, meget alvorligt overvejer, hvad der mere kan g~res og hvordan. FANEN OG RESOLUTION Den ene fane sendte vi gl~destrålende til Socialdemokratiets 1. maj demonstration, lige efter vi havde vedtaget en meget skarp resolution mod regeringens indgreb i vores reall~n..det er sgu som at melde pas, på en indgående ryle. BE STYRELSEN Kasseren og de tre på valg blev alle genvalgt, suppleaterne blev Jakob og B~rge K. Det bestyrelsen nu har at rive i, udover de daglige problem.er med Stevedoren og medlemmerne er, så vidt jeg kan se: TEKNOLOGIAFGIFT, VENTETIDSBETALING, ARBEJDSFORDELING, ARBEJDSOMRÅDER.. Der kunne f~jes til : H~j fast timel~n, Mere mandskab. i holdene, Kortere arbejdsuge, Afspadse ring af timer ud over 4o/ugen, Flere skurm~der jn... --s" sao v o&- s.~oore.d"e, "'1.c. N s..'b.sa&s>& J&<7 OG.SA - -. i::r.e~ OG "'t n.- GA&OS ~.OG- S.~ SAGDE...

6 6 Det går for SLOWLY Som vi alle ved, har vi ~oget her nede på havnen, vi kalder en LAS TERIX. Det er en betegnelse, der anvendes om en formand, der g~r sig skyldig i utidig indbland1ng i den manuelle udf0relse af arbej det i lasten. Det er en utidig indblanding, der som regel udspringer af en overdreven iver og nidkrerhed med hensyn til om det nu også går hurtigt nok. Alle ved, at en sådan optrreden fra en formand kun har den ene virkning, at den skaber et dårligt arbejdsklima. På det si.ds te kontaktudvalgsm0de lige f 0r påske havde vi problemet ~ppe~ Her enedes man om, at en formand skulle lede ar:bejdet og foretage anvisninger af for- s kell ig karak'.ter ' men at den direkte. udf0re!se af arbejdet selvf0lgelig va~ forbeholdt havnearbejdere. På m0det var der i 0vrigt enighed om,.at problemet var knapt så stort som tidligere. Og det er v e l også rigtigt. LAS TERIX 'erne er blevet mere. ti lbageholdende. Så langt så godt. Men: så gud hjrelp~ mig om ikke._problemet dukker op påny, endda i en meget strerk og utilsl0ret form. Båden hed RIO"DE LA PLATA, og den lastede frysegods 5-7 maj. Formand på båden var PoulSlowly. Fryset skulle stuves i boxe med anvendelse af h0he. Men da SLOWLY åbenbart led af en permanent frygt for at a~bejdet ikke skulle skride hurtigt nok udnrevnte han sig selv til h0nef0rer, og arbejdede som sådan nresyen uafbrudt i to dage. _En sådan nidk~rhed og utidig indblanding i arbejdets manuelle udf0relse er fuldstrendig uacceptabelt. -- Og for at det ikke skal vrere 10gn så bad han på et tidspunkt en af ' udhuggerne udenfor boxen om at gå i nd og h~relpe med at lresse paletter af, og sa overlade udhugningen til ' mana. Heldigvis havde den pågreldende udhugger mod og mandshjerte til at nregte dette. Et godt råd til SLOWLY. ~old snitterne vrek fra vores arbejde. Tronen som havnens ubestridte LASTERIX er nemlig for tiden ledig, og du kandiderer ret kraftig til titlen. SPANIEN GENERA,LSTREJKE I SPANIEN. 13, 16, 2o og 23 maj. E0 Arbejdsgiverne og regeringen i Spanien har i tret samarbejde ~remprovokeret en generalstrejke i de spanske havne. I l~bet af de sidste par måneder er arbejdernes forhold blevet vresentlig forringet, samtidig med at ~lle forhandlingsfors~g bliver afvist. Oven i hatten kommer, at den,årlige regulering af l~nnen er blevet udsat. D~rfor ser arbejder ne sig n~dsaget til at gå i strejke.

7 7,,Internationalt DEN 4 INTERNATIONALE HAVNEARBEJDER KONFERENCE I GQ)TEBORG DEN 25, 26, 27 APRIL På konferencen var der m~dt delegerde fra: Belgien, Holland, Tyskland, Italien, England, Danmark, Spanien og Sverige. Der var afbud fra Sri Lanka og Frankrig. ~a konferencen startede gik Termino 'gueras fra Teneriffe på talestolen. Han takkede i varme vendinger havnearbe jderne i Liverpool og London for den solidaritet de viste da de stop-, ~ede to skibe, der var stukket af a Santa Cruz, efter at skruebr<ekker havde indladet frugt i dem. samarbejde'' - L,i,ve.npool. Vi blev, efter kort diskution,enige om i fremtiden at kalde kommiteen "HAVNEARBEJDERNES INTERNATIONLAE SOLIDARITSORGANISATION". Bob Parris (Hull England) rejste et zone-repr~sentant problem. Det havde i det forl~bne halve år ikke fungeret s~rlig godt med kontakter og informationer. Han foreslog derfor, at man valgte en zone-repr~sentant fra hvert land. Te.nm.[no H,i,gu.e.1t.a.6,.. f11 ;1,fi,1.11.t a C Jt u..;; z~, -----iiiilli.--' Resultatet blev at hver rederi betalte 1000 u.s. dollars i bod, samt skriftlig garanterede ikke igen at ste og losse når et skib er konflikt ramt gennem den Internationale Havnearbe jder kommite. Samtidlig fik de havnearbejdere der havde fors~gt at blokerer skruebr~kkerne, udbetalt l~n for arbejdet. Jim Nolan fra Liverpool sagde: At for havnearbejderne i Liverpool, er det en naturlig ting at stoppe skruebr~kke og boykotramte skibe. Herefter blev to indgraverede s~lv~ plader overragt til Liverpool og London. Termino sagde: at det måske var en dårlig måde at sige tak på, men de havde ikke h~ft nogen bedre ide. Dette blev vedtaget -og delegationen fra Danmark valgte Ib Lund fra Århus afd. H. Under punktet Q)konomi. Blev vi enige om ikke at lave nogen central fond. Hvert deltagerland er neutral, og må selv s~rge for financeringen. Derudover blev vi enige om til n~ste konference ~eb På baggrund af egne erfaringer at udarbejde vor egen sikkerhedsregler og kontrol ved losning og lastning af container. Vi vil også pr~ve at få vor container studie ang. container linier, lavet f~rdigt til n~ste konference. Felix Diaz fra Uruguay kom på talestolen. Han fortalte om undertrykkelsen i hans land. Han talte om fagforeningsfolk som var f orsvundet (heribland t havnearbejdernes formand) om forringelser af den enkeltes leve~ilkår undet det facistiske styre. )

8 8 Ud.af Urguays totale milit~rbudget på 63 millioner U.S. dollars, havde h~rchefen for nylig k~bt for 10 mill. dollars våben i Belgien. Våben som skal bruges til fortsat undertrykkelse af arbejderklassen i Uruguay. Vi vedtog enstemmigt at sende en st~tte resolution til kampen mod det facistiske styre i landet. Ligeledes en opfordring til internationai boykot af våbentransport til.landene Chile, Argentina, og Urguay, som vi vedtog på den 3 konference i Barcelona. Santos-24 ti111er S~ndag den listede "Santos" ind i Arhus havn, og så til sin store overraskelse store gl~de, at der ikke var m0dt flere hundrede mennesker op, for at demonstrere fordi den stak af sidste gang den var her. Men gl~den forsvandt, for der var ikke m~dt en eneste op, ikke engang de 25 mand man havde bestilt. De var nemlig kommet i tanke om, Ft de alligevel ikke kunne arbejde den s0ndag - og var derfor blevet hjemme. Jeg synes det er helt fint at kammeraterne ren spontant gav "santos" 24 timers karant~ne. SVI. N~ste kqnference nr.. 5. vil blive afholdt.i. februar 1981 p.å Las Palmas de Kanariske 0er. Vi har udarbejdet en rapport som blev uddelt på ~avnearbejdernes Landskonference i.k~benhavn, som afholdtes den 10 9g 11 maj Hvis nogle 0nsker rapporten tilsendt eller uddybelse af konferencen, kan de henvende sig til undertegnede: Med kammeratlig hilsen: Brian Berggren Carl P. Pedersen Carsten Andersen Ib Lund DUE Esbjerg Esbjerg Arhus Arhus NY r;.q~t. _F.P~!:'t...f>:..E._R._:_ ITT P~o GPllJ.1!VII. 7 PH tjlltjg!lig ~N l'lt. ~o JU/G F/8E~ ~PIV:EIVGMÅ/G',. VEN~Tlle v1nge,. ~, J)!,7 E LOD. oer e~ Tv/ v J..JOHT oh OEN.5.r/1..1..e. ~ t>p i NIE.JTE J..t}B. EAGLIG VOLDGIFT: SKRUEBRJEKKER~ PÅBUD OM AT V!,.,,,,,,E I "FagbJ.adet" nr. 4 ( ) ser vi ;ndnu et eksempel på, hvordan d neutrale" Faglige Voldgift fungerer Lastoptagernes Klub i Esbjerg har få e: do~ f~r, a~ de (gennem formanden) er pligt7ge til at anvise ledige med lemmer til at arbejde på en båd, seli om e~ ande~ hold har nedlagt arbe]"dei fordi de far for ringe en betaling. Det gamle h~vdvundne princip om at s~ruebr~kkerarbejde ikke udf0res har faet endnu et skud for boven - bl.a. med Forbundets medvirken. RE.O.

9 9 Havnekonference For at par uger siden blev der afholdt landskonferende for havnearbejdere i K~benhavn. Disse årlige landskonferencer skulle bruges til at fors~ge at koordinere de forskellige havnes bestr~belser for at forbedre deres l~n- og arbejdsforhold. Men i årenes l~b har denne landskonference udviklet sig til det bare tom ~nak om bedre samarbej ~e uden at det er blevet bedre af en grund. Landskonferencer er af mange blevet brugt som en lejlighed til at udfolde sig stortskrydende fra talerstolen om vigtigheden af r ~amarbejde og solidaritet, uden at er er sket en skid. ~~T;::. De ansatser til ~get 'samarbejde havnene imellem er kommet helt andre steder fra en fra denne landskonference. Denne erkendelse var nu så udbredt, at landskonferencen besluttede at omstrukturere dette havnesamarbejde, således at man på distriktsplan fik mulighed for at oprette et intimt samarbejde. For Arhus vil det betyde at vi i 7. distrikt vil ~ge samarbejdet med de ~stjydske havne syd for Arhus. Dette samarbejde er allerede indledt. Dette florslag var indeholdt i f~lgen~. gres. de 3 punkter som blev vedtaget på konferencen: 1. Forbundet opretter et aftaleoverenskomst- og sagskartotek omf attende alt vedr0rende havnearbejde - i ~vrigt på grundlag af det p~ Randers konferencen og senere skriftligt til SID fremsendte forslag af R. S~gård, afd. T, Esbjerg. 2. Forretningsudvalget tager via forbundet kontakt med distriktssekret~rerne med henblik på at disse i deres cmråder igangs~tter et havnearbejdesamarbejde omfattende repr~sentanter fra alle distriktets havne. Det er således hensigten, at der på disse m~der af repr~sentanterne fra havnene skal tilstr~es at konstruere et praktisk selvst~ndigt pr~get.tillidsmands- og afdelingssamarbejde i det <laglige, samt at der udoeoes 3 renr~sentanrpr for distriktet san virker som m~deadministratorer m.m., repr~senterer.distriktet, og i ~vrigt samarbejder med distriktssekret~ren herom. 3. Landskonferencen afholdes fremover hvert andet ~r og forretningsudvalget afl0ses af de udpegede di~ striktsrepr~sentanter når disse er udpeget. Distriktsrepr~sentanterne afholder således årligt f~llesm~de (med alle distrikternes deltag~lse) og tilrettel~ger den kormnende landskonferencer, dog altid således at der afholdes landskonf erencer i kvartalet forud for S'ID's ordin~re E0 og IL kon

10 10 Vi venter stadig På den nyligt afholdte generalforsamling var der et s~rdeles lyst hoved, der havde indsendt forslag om, at man pålagde bestyrelsen at g~re noget ved det ynkelige forhold, at vi stadig skal spises af med nu kr. for ventetimer. Det lyse ho:ved (som ganske vist er m{brkt) stillede selv det yderst rimelige krav, at ventetiden blev afl~nnet med et gennemsnit. af akkordfortjenesten. Forslaget er klin det seneste eksempel på, at vi nu er ved at miste tålmodigheden ~ed hensyn til vores ventetidsbetaling. Det er på: tide vi får gjort QP med den arttikverede forestilling, at vi ikke har krav på l~n, når vi venter, men kun har krav på almisser og små erkendtlighede~. vi ~ går på havnen for at tjene en l~n, vi kan leve af, og det er uac- ceptabelt, at ventetimerne hele tiden og så. igen.skal tr~kke vöres timefortjeneste ned under gulvbr~derne, der hvor kun mus og rot-. ter kan eksistere. Arbejdsgiverne har - ~det, at ud af det samlede antal pr~sterede arbejdstimer udg~r ventetimerne kun en promilledel. Nåh, jamen så kan arbejdsgiverne da ikke konnne og påstå, at de ikke har iåd til at indfri vores krav. Og så er der andre, _der frernf~rer at et sp~rgsmål om ventetid er et sp~rgsmål, der kun kan forhandles som del af f~llesoverenskomsten for prpvinden. Hertil er der selvf~lgelig kun at svare: OM ET KRAV KAN GENNEMF0RES ELLER ~~NE MI~f~R~t SP0RGSMAL OM JURA Lad os derfor g~re kravet om ventetiden til et af vores hovedkrav til n~ste ;ok.al overenskomstforhandling. Og så holde ud, som det lyse hoved skrev i sit forslag. E0 DUE - _De_T_.EfZRL Y~e,g_;,_.. NYT PP.OGR11M NR. I 5 OVERVEJE /JI OVE.R.G~ TIL Pll.OFE.S-!:>iDNllJ..i~H.E i YE>TTY5K }.IJND. 0VE.R G19NG~~VNHEA/ Ell ENOlllU UkEIVtJ/.

11 En sandfaerdig. lc.eben- -- HAVNE HISTORIE 11 I sommeren -79 blev 3 stevedoreselskaber fusioneret: K~benhavns Frihavns Aktieselskab, Bilf~rgeterminalen og Holger Jensen a/s. Det nye selskab blev d~bt "K~benhavns Frihavns- og Stevedoreselskab" KFS. tom direkt~r for det nye selskab lev ansat en rigtig arbejderslagter, L.G. Christensen. En A.P. M~ller dreng til om året, der har v~ret en tur verden rundt, Jew York, Tokio, for at dressere avnearbejdere. Og nu var turen kommet til os. Det er desv~rre lykkedes alt for godt. En august-morgen blev det f~rdige resultat pr~senteret for os - som lyn fra en klar himmel. Ikke noget med at rådf~re sig med arbejds pladsen inden underskrivelsen, ikke noget med at os der skulle arbejde under den, ku'få resultatet til afstemning inden endelig underskrift - selv ikke de respektive klubbesty r elser var blevet ordentlig orienteret. Forhandlingsudvalget alene vide~ Der blev ikke fast timel~n, kun noget der lignede: en produktionsl~na f tale. Og istedet for at kravet om de 60,- I r Der skulle tegnes overensk~mst med det nye selskab. I forar;t havde vi opstillet et krav pa 60 _ kr. fast i timen til alle ha~nearbejdere i K~benhavns Havn. Da det ved lovindgreb blev vedtaget at videref~re de gamle overenskom.ster, blev der ikke n~get ud af det krav. - Undtagen i KFS, der jo var et nyt selskab og hvor der derf or skulle tegnes ny overenskoms t. Og den blev da osse lavet - en overenskomst som. allerede.. dengang var udsat for sk~rp k~itik, en kritik som idag har vist sig yderst berettiget.. kr. var fulgt med prisudviklingen og va~ blevet til 65,- kr., b l ev udgangspunktet for vores P-l~n 58,20 kr. Det bet~d f~r at skibsarbejdere, som havde haft sjakakkorder, gik ca lo - kr. ned i timel~n - og at l i ftf~rer og pakhusfolk gik mellem 13,- og 18,- kr. op. >

12 12 De 58,20 kr/timen rammer vi, hvis produktiviteten er den samme som den gennemsnitlige produktivitet i f<;t>rs te halvår af -79. Med andre ord: knokler vi lige så meget, som da vi var på akkord, falder l<;t>nnen. P-l<;t>nsystemet består af et grundbel<t>b på 31,80 kr/timen. Dertil kommer et produktivitetstillreg, som skulle bringe os op i nrerheden af de 58 kr. Alle havnearbejdere producerer til en frelles pulje - og puljen bliver fordelt på. de "mandetimer" der er. Regnet ud over en fjortendages periode. Det. betyder at til arbejdstimer, hvor der ikke bliver produceret, betaler arbejdsgiveren kun. 31,80 kr. - resten blivertaget ud af puljen. Fagforeningen pr<;t>vede at "srelge" overenskomsten.--ved at sige, at vi nu fik samme l<;t>n for ventetimer ' (hvor v~ f<;t>r fik arbejdsmarkedets mindste].<;t>n) som for )mdre timer. Men det passer ikke~ Godt nok er det stillet sådan op på' l<;t>nningssedlen, men KFS betaler kun 31,80 kr. för disse timer. (altså'mindre end dåt der i d~g er ~indstel<;t>n 35,75 kr) för resten op til de 58,- er det bare puljen der bliver jrevnet ud. For nogen ~id siden var der s<;t>mands-. strejke i Findland, og den faste rutefart atll<;t>b derfor ikke havnen. Det bet<;t>d ca 4000 tons mindre i den 14-dages periode. De. faste folk der normal laver det stykke arbejde, blev beskref tiget med oprydning - altså tomme timer uden produktion. Vores tillidsmand regnede ud, at det bet<;t>d 5,- kr mindre i bonus pr. time i den 14-dages periode. Så hvis man nu istedet havde afskedig et disse folk, når der ikke var be sk~ftigelse til dem, så havde vi andre fået en bedre l<;t>n. Det må. vrere klart for enhver, at en ordninif der på denne måde sammenkreder l<;t>n og beskreftigelse er uhyggelig farlig. Det er uforståeligt at erfarne tillidsfolk har kunnet underskrive sådan noget lort. Desto f~rre beskreftigede, des~o mere får de i l<;t>n. Det sker jrevnligt, at der bliver udm<;t>nstret for kort mandskab til et eller andet stykke arbejde. Under den gamle overenskomst, betalte arbejdsgiveren "fuld pris" for disse manglende folk, og pengene blev fordelt på holdet der jo måtte lave extra arbejde. Efter den ny overenskomst betalte arbejdsgiveren kun bonustillreget (altså 26,40 kr) for hver for kort mandetime. Med andre ord: KFS sparede hver gang 31,80 kr/time. Det kunne betale sig at udrn<;t>nstre for kort: Enhver må kunne se hvor farlig det kan vrere for vores holdst<;t>rrelser på lang sigt. P-l<;t>nsaftalen blev underskrevet som en pr<;t>veaftale, der s kulle l<;t>be 3 mdr, t ages op til rettelse og å endelig underskrives. Der var megen uti lfredshed med overenskoms ten på a rbejdspladsen - og fagforeningen pr<;;:svede i hrerdigt - - f å rettet de vrerste fejl. En uge f <t>r påske br<;t>d forhandlingerne mellem KFS og fagforeningen ende~ lig sammen og vi r<t>g ud i konflikt, med et krav om 65,- kr i timen, og rettelse af nogen af de vrerste fejl. Dagen f<;t>r påske gik vi i arbejde igen. KFS ville forhandle. Efter påsken blev resultatet fremlagt: Rettelse af et par småting, forh<;;:sjelse af betalingen for f or kort mandskab til 35,- kr/timen (KFS sparede altså stadig over 2o,- kr hver gang) - og en f orbedring af bonusordningen der vil indbringe 4o - 60 <;t>re/timen. Vores tillidsreprresentanter fre hrevede det umulige i at ka:mpe videre hvor strerk arbejdsgiveren var og hvor svage vi var. At vi ikke skulle regne med st<;t>tte fra andre arbejqspladser når vi var "h<;t>jtl<;t>nned osv. På den baggrund stemte vores kammerater for at gå i arbejde, på trods af det dårlige resultat, med 25 stemmers flertal. Og fagforeningen gay sin endelige underskrift. Frelles Kurs Klubben K<;t>benhavns Havn

13 KILO PA NAKKEN Iquitos d Kcere venner. Lige en kort hilsen her fra Iquitos, i hjertet af den peruanske amazonjungle. Jeg skriver til jer bare lige for at fortcelle om, at det f~rste "solidaritetens brohoved" på det Sydamerikanske kontinent nu er etablerå.t. Men jeg kom altså ned på havnen i Pucallpa og sagde: "Hola, her kommer jeg og jeg er havnearbejder fra Århus". Den lurede de lige lidt på, men for at se om der var krummer i kncegten inviterede de mig med til at laste cement - Portland i~vrigt. Havnearbejdernes Fagforening i Pu ~nllpa, der har 108 medlemmer, har utvetydige vendinger lovet at yde de ~rhusi~nsk7 havnearbejdere ubrydelig solidaritet i strejkesituationer. På de Århu~iannske havnearbejqer~s vegn~ har Je~ lovet fagforeningen, at vi helt sikkert også vil yde den forn~dne solidaritet, når de har. brug for den, idet jeg ikke mente at h~ve overskredet mine bef~jel~er som viceudenrigsminister, da det jo er r~t begrcenset, hvor stor godsomscetning der dagligt ekspederes til Pucallpa over Århus Havn~ Og så en anden ting det ligger mig -- ~get på sinde at fortcelle. Havnear ~ejderne her klager meget over deres dovne formcend. De sidder hele dagen og mcesker sig med kolde SAN CHRITO BAL-bajere under skyggefulde plastichal vtage og kommer med iltre til- ' b til havnearbejderne. De kunne godt tcenke sig, at de hjalp en smule med de tunge cementsa:kke. Så slog det selvf~lgelig ned i mig med det samme, at her var en mulighed for at vise vores ubrydelige solidaritet. Jeg gik straks op til den lokale direkt~r Friis og forelagde ham sagen, og han var selvf~lgelig fyr og f lamme:, "Send straks nogle Vagn Nielsen ertyper herover. Havnearbejderne de dovne hunde trcenger til nogle, der kan gå forest i arbejdet for at h~jne moralen" sagde han ordret. Så vi satte os ned og udfcerdigede et udkast til en kontrakt for arbejdsliderlige formcend. Niels M~ller io.ooo km. v~k fra sild.emei. Jeg fik f~rst en sa:k (42,5 kg) smedt på ryggen, og den klarede jeg jo i stiv arm og ville til ~t vade de ca. 75 meter om bord på lastelcegteren, da de råbte: "Hov, du mangler ; to endnu." Ved vcegten af den anden sa:k dirrede benene under mig, og da jeg fik den tredje på nakkert (127,5 kg) str~g jeg på ncesen i kajen. Joh - havnearbejderne i Pucallpa er skam nogle hårde negle. Der skal en meget stor Århusiansk kanon til for at imponere dem. Men jeg fik nu genoprettet tilliden fra dem, da jeg fik halet mine billeder fra Århus Havn frem af tasken Nå, sp~g til side - det er virkeligt ikke morsomt at vcere havnearbejder i Pucallpa.. Lidt fakta: Havnen i Pucallpa er en flodhavn, der ligger ved Ucasjolefloden en biflod til Amazonfloden. De skibe, der kommer her til, er slcebe~åde med en lastelcegter spcendt

14 14 foran, og de kan h<t>jst laste 500 tons. (vi har sejlet 800 km med en sådan lastel<egter fra Pucallpa til Iquitos, hvor Amazonfloden begynder.) Hvad angår deres arbejdsforhold er de set med danske <t>jne enormt ringe. Havnearbejderne er opdelt i 2 grupper: 1. "Ti tulares" - udl<erte - og disse tjener, når der ellers er arbejde, i gennemsnit ved akkordarbejde 800 seles om dagen (ca. 16 kr.) 2. "L<Erlinge" - og de tjener kun ca. 600 seles om dagen. Selv om leveomkostningerne kun er ca. 1/4 af, hvad de er i Oarimark, er det i boqstaveligste forstand tale om sultel<t>nninger. Ved selve arbejdet er havnearbejderne "inddelt" i hoid o~ 12 mand, oa hvert :hold vcelger. -'en s jakbejds, der skal. repr<esentere hoydet ved uoverensstemmelser med ~ arbejdsgiver~n. Pladsen som sjakbeffds går på skift me~lem höldets medlemmer hver ~- måned. 0gså her opstår der dagligt oroblemer, når f.eks. godset skal b<eres l<enqere erid normalt~ eller når det aiejer siq om losning/lastninq af farligt gods. F.~ks. overv~rede vi lastning af FOR MOL, et tr<etmpr~gneringsmiddel. Nogle af t<t>ndern e.yar defekte, og der stod en damp ud af -dem, der fik det til at svide i <t>]nene som tåregas. Som kompensation havde havnearbejderne kr~vet et till~g 9g fået det. Her som i Danmark betales manglende sikkerhed med pehge, men de <t>konomiske omst<endigheder g(2'>r, at folk her er tvunget til at acceptere den slags "l<t>sninger"!.! Hvad laver så fagforeningen??? Dels kontrollerer den l<t>nsedler og dels repr<esenterer den havnearbejderne ved de "forhandlinger", der hvert år f<t>res med s<t>fartsministeriet om forh<t>jelse af minimumsl<t>nninqer. Der forharidles overhovedet ikke direkte med arbejdsgiveren. Som det efterhånden også er tilf~ldet i Danmark, dikterer staten i realiteten l nningerne. Jeg har fors<t>gt at komme ind på Limas havn. Det lykkedes også, men kun for en halv time. Fele havneområdet er afsp~rret.og bevogtet af maskinpistolbev~bnede soldater men en skopudserdreng (det er ikke enqanq l<t>qn) har lovet at taae mig med ned til hans onkel, der ~r havnearbejder. Savner jeq aldrig havnen?? Jah - ind imellem t~nker jeg_da på den som et rart sted, men pcj. den anden si~p er det også rart åt komme ud oq få "luft under vingerne" og opdage, at der er andre nok så element~re ting at k~pe for som en \ femmer mere ved n~ste overenskoms t. Den misundelse og smålighed, der trives så godt på, den findes selvf<t>laelig også her, men sammenholdet og solidariteten opleves t st<erkere her. I al venskabelighed NIELS M0LLER

15 15 ~!'earbejderstrejken I Sverige Havnearbejderne i Sverige har idqg tirsdag den 27 maj strejket i 15 dage. Strejken blev startet op umidelbart efter den store strejke hvor kranf~rene havde stoppet havnene og ~rbejdsgivernes efterm~lgende l.ock-out. Der er i Sverige 2 havnearbejder fagtoreninger. Den ene Svensk Transport repr~senterer ca. 15 % af de Svenske havnearbejder. Den anden Svenske Havne ~rbejderforbund repr~senterer ca. 85%. I Danmark har der v~ret 2 linier i solidaritetsarbejdet med svenskerne. K~benhavn har traditionen tro total n~gtet at r~re ved svensker gods, i Arhus bliver der heller ikke vidre eksspederet svensker gods. Efter aftale G~teborg og Helsingborg, har vi i Arhus lavet den aftale med Stevedor, at vi losser svensker gods, mod den skriftlige garanti, at godset bliver stående på kajen til efter strejken, for derefter at blive transpoteret til sverige af s~vejen. Alt andet svensk gods bliver naturligvis boykottet. Baggrunden for strejken er at transport ~ed deres ca. 15%, til dato har skrevet overenskomst for Havnearbejderforbundet. Denne udemokratiske måde Endnu har vi ikke erfaret at ovenstå- : tegne overenskomst på, holder na- ende aftale er b~udt. Bliver den det urligvis ikke i l~ngden. Derfor er er der naturligvis lukket af. Havnearbejder-forbundets krav: En selvst~ndig Overenskomst, samt 10 kr. mere i timen. Som i så mange andre konflikter,har der også k~rt en masiv hets;på de Svenske havnearbejdere. Den har k~rt på at strejken er skyld i at VOLVOfabrikkerne må sende mellem og arbejdere h<jem. Realiteterne er, at havnearbejderne og Volvo arbejderne har et st~rkt samarbejde der konkret har betydet uddeling af informations l~beseddel om strejken til samtlige VOLVO arbejder i Sverige og Finland.. Vi har inviteret svenskerne til Århus så de selv kan få syn på sagen, og informerer om strejken, der kommer repr~sentanter fra Malm~, Helsingborg og G~teborg. Vi håber så at de også får lejlighed til at bes~ge andre danske havne.

16 16 TIL DET SVENSKE HAVNEARBEJDER FORBUND. Havnearbejdernes Landskonference forsamlet i Kcpbenhavn den 10 og 11 maj 1980, sender vores _broderlige hilsner. Der et med stor opmcerksomhed vi har fulgt jeres kamp.for retten til en sel vstcendig : overenskomst. Vi tilsiger jer vor stcptte. Vi tager!i.!kke dermed part i den interne _debat i Sverige om havnearbejdernes organisering. Hvor de svenske havnearbejder skal organisere sig, og hvorfor afgcpres alene af de svenske havnearbejdere Vi ncpjes med at konstanterer at, e organisation der reprcesenterer 80% af havnearbejderne, må have en hel naturlig ret til en selvstcendig overenskomst. som enhver ved er det. dyrt al strejke. (selv om det selvfcplg~lig k.an. vcere, dy rere '3:t lac;le vcere) så der l;l.vor det er muli~t START 0KONO~ISK ' INDSAMLlNG. I den fotbindelse har vi fra scedvanligvis v~lunderr~tte kilde, hcprt forlydnere om at Scpmandsforbundet i Danmark har tilbudt de - svenske havnearbejdere et ~trejke lån p~ 1 million danske kr. Ib Lund. Vi ser med dyb bekyrnring på.den omfattende traf ik der foregår med lastbil Gxver Qlresund af svensker gods, og lover at vi vil gcpre alt hvad der står i vor magt for at forhindre denne trafik. Vi vil ikke losse eller laste gods der er ramt af lock outen i de svenske havne. Det samme g<pr sig naturligvis: gceldende hvis I senere kommer i st~ejke. Vi vil ikke undlade at ncevne at vi er glade for at give jer den hjcelp, da nettop de svenske havnearbejder altid uden tcpven har vceret klar til at h~~lpe danske havnearbejdere når vi ha haft brug for det. I håbet om et godt resultat af jeres Kamp. HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Der laves åf havnearbejdere på Arhus Havn og uddeles gratls til alle på havnen. Bladmcpderne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. -~,,---- Alle indlceg optages uden cencur. Anonyme indl~g try~~j-) -i"~ kes kun, hvis navnet er redaktionen bekendt. Indlceg "{4~~ ~v /t til nr. 35 skal sendes til HAVNEARBEJDEREN, 1..["~ - \ w::'" Qlstergade 46 senest den 1 august 1980., ~~ l - ~....,,_ \l- ~ Nceste bladmcpde holdes tirsdag d. 3 juni kl i ~ Qlstergade

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til septuagesima søndag 2015. Tekst. Matt. 20,1-16. Retfærdighed eller godhed? Vi mennesker tænker meget på hvad løn vi får for vores arbejde og indsats. Kan det svare

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

CONGRESS of EUROPEAN

CONGRESS of EUROPEAN 4:th CONGRESS of EUROPEAN DOCKWORKERS alll SEAMENS SOUDARITYORGANIZATION 25, 26, 11 apli 1980 IN GOTHENBURG DENNE RAPPORT UDDELES PA HAVNEARBEJDERNS LANDSKONFERENCE I K0BENHAVN DEN 10 og 11 MAJ 1980..

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Ø n s k e ø e n Langt, langt væk fra den verden, vi kender, i et fjernt drømmehav ligger der en ø. Den hedder Ønske øen, og det

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Studie 6 Skabelsen 37

Studie 6 Skabelsen 37 Studie 6 Skabelsen 37 Åbent spørgsmål Fortæl om en gang, hvor du var fuldstændigt overbevist om, at du havde ret, men hvor det viste sig, at du tog helt fejl. Hvordan var det? Åbningshistorie En otte-årig

Læs mere

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Translokationstale - Onsdag den 22. juni 2016 Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Vi er midt i min yndlingstid på året. Ferien er lige om hjørnet. Og det er som om forventningen om de kommende

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Salmer: 180 Hører til, I høje Himle 456 Vor Herre Jesus 179 Herren god (mel. Bøj, o Helligånd) 457 Du som gik foran os (Asger Pedersen) 438 Hellig 192.7 Du,

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Generalforsamling GF Digterparken 2014

Generalforsamling GF Digterparken 2014 Generalforsamling GF Digterparken 2014 Der blev torsdag den 27. februar 2014 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 16 fremmødte samt bestyrelsen. Formanden bød velkomme på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere