~ aljnt ttrbtjbtt tti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ aljnt ttrbtjbtt tti"

Transkript

1 ~ aljnt ttrbtjbtt tti Nr _ l I Abe~ t deba tblad for havnearbe j dere. Ansvar li g overfo r pre %e loven Ole M Profitfraeseren I Esbjerg Den langvarige strid omkring bl. a. bemandingen af DLG~s nye sugeanl~g på Esbjerg Havn har nu fundr, sin forel~bige afslutning ved e endelse af sagt af den faglige voldg.ift for nylig. Det var sp~rgsmålet om lugemandspladsen, der her blev afgjort. M lad os lige kort ridse op, hvorledes l~bet har k~rt omkring den nye suger, også kaldet PROFITFRlE SEREN. På sugeanl<egget er der to dirigerende funktioner. Den ene. dirigerende funktion foretages fra et styrehus påmonteret anl<egget nede i lasten. Det er herfra alle an~ l<eggets bev<egelser styres, r~r, anl<eg på kajen og hele tjavsen. Denne plads opstod der strid om~ kring sidste forår, og efter en sej kamp med bl.a. landsd~kende. solidaritetsaktioner blev resultatet, at pladsen skulle bes~ttes med en havnearbejder og en lagerog pakhusarbejder~på skift. A~tså et helt klart kompromis. Den anden dirigerende funktion varetages af lugemanden på d~kel Det er en meget sikkerhedsm~ssig funktion, idet alle bev~gelser foretaget af manden i styrehuset ne-. de i lasten skal foretages efter anvisniriger fra 11.igemanden, idet kun lugemanden er i stand til at overskue hele lasten samt forholdene på kajen. )

2 2 Det er omkring denne plads der har ~~ret afholdt faglig voldgift. Arbejdsgiverne havde den frcek.hed at kr~ve, at når lugemanden skulle afl~ses, ja, så kunne en arbejdsleder fra DLG jo varetage lugemandens funktion. Kammeraterne fra Esbjerg ville selvf~lgelig ikke acceptere dette. Lugemanden og hans afl~ser skulle v~re havnearbejdere, nix weiter. Dagens fugl. Et hold bliver varskoet til at arbejde til kl , en mana siger fra. Så vidt så godt. Lidt senere kommer formanden og siger: "Det er altså i den anden luge". Så blev sagen en helt anden, da vi så ikke kunne blive tidligere f~rdig n~ste dag. Vi blev derfor enige om at sige fra. Dette gjorde lugemanden på holdets vegne. "Smut" sagde det så, og formanden var atter i lasten. Posen frem, hen til den der var mest ivrig for at vi skulle sige fra. "Du får betaling som ved en almindelig over flytning". Således 10d det og svaret var ja, Sammenhold, enighed, eller hvad er det, der g0r en lille afdeling st~rk??? IKKE SKRtJEBRJEKKERI, langt fra. F.F.F. - (fy for fanden). Dårlig smag i munden. Den vaskes v~k, hvis man f0lger ordene, der blev sagt på sidste skurm0de 4 hvor skruebr~kkeri blev diskuteret. Nemlig en tur i baljen, hvorefter dagens fugl bliver til dagens fisk. N.N. (mandens navn er redaktionen bekendt) ' Den faglige voldgift gav havnear~ bejderne medhold, sikkert også fordi havnearbejderne meget af vinteren havde k~rt forskellige aktioner i forhold til.dette stridssp~rgsmål. Denne aftale burde efter min mening ins2irere os til af få gjort noget ved~det helt absurde forhold, at lugemanden ved KFK""s nye sugeanl~g her i Arhus bliver afl~st af en lager og pakhusarbejder. Det er ikke acceptabelt af vores arbejdspladser ganske stille og roligt undermineres af andre faggrupper. Arbejdet om bord på bådene er forbeholdt HAVNEARBEJDERE. Det er sgu' da logik for h~ns. E0 T-shirts som ill, s~lges af Ib Århus- Brian Esbjerg for 30 kr.

3 3 BREV FRA. Dette er historien om, hvordan en tysk typograf oplevede l~nkonflikten rnellern DFDS og s~rnamdene i august Vi korn tilbage fra vores ferie i Skotland via Newcastle til Esbjerg. F<Ergen "Daha Anglia" k~dsede frern ~ ; tilbage foran havnen i Esbjerg. 1Jen kunne ikke l<egge til. Senere fik vi at vide, at s~rn<endene fra DFDS-klubben på s~sterskibet "Winston Churchill" var gået i '-rejke. ~ ter nogle tirner lagde f<ergen D.A. til ved kaj. Men ikke der hvor bilerne kunne k~re fra borde; Kaptajnen, eller hans stedfortrceder informerede efter l<enge~e ventetid endelig passagererne om, at rederiet stod i forhandlinger rneq de strejkende s(zlrn<end om l(zln. I rnellerntiden var det blevet så sent, at forhandlingerne blev udsat til nceste dag. Bilisterne måtte blive ombord på skibet, og rederiet ville s(zlrge for forplejning. N<Este morgen forsatte strejken og det korn ikke til enighed. Nu begyndte nogle passagerer (med deriets indvilligelse) at frern- <Egge lister ved Indformationen. Foregangsrnanden var en tysk sagf(zlrer fra Badendorf. vun en del af passagererne skrev der på denne liste. Nogle passagerer skrev under på en anden liste, at de måtte afvise at g(zlre de strejkende ansvarlige. En passager sagde, at han ikke kunne forstå, hvordan nogen kunne tro på rederiets.tvivlsornrne forklaring. I rnellemtiden havde de strejkende s(zlfolk uddelt et flyveblad på dansk og engelsk. Foregangsrn<Endene ved passageraktionen mod de strejkende satte sig i Loung'en for at overveje, hvad de skulle g(zlre med underskrifterne. Jeg sad der :osse, dog uden at give mig til keinde~, D.e besl,uttede at over- TYSKLAND give de lister der var positive overfor deres forslag til skibets kaptajn Listen med underskrifter, der rnodsatte sig deres aktion lod de forsvinde. Jeg aftalte med en anden passager som osse havde afvist erstatningskravet fra listen, at ledsage de damer og herrer. Vi korn til kaptajnen da listerne var overgivet. Jeg forklarede kaptajnen, at han kun havde fået en del af listerne - og at de lister med underskrifter fra passagerer, der havde en anden opfattelse en foregangsrn<endene, rnanglede. De ville nemlig g(zlre rederiet ansvarligt for ubehageligheder som måtte opstå for passagererne. Foregangsrnandens arbejdsrnåde kunne kun ses som udernokratisk. Af foregangsrn<endene blev jeg opfor dret til som tysker ikke at så spild i udlandet (underforstået vi tyskere må holde sarnrnen uanset andre forskelle) Vi var jo allesamrnen de strejker kendes "gidsler". Jeg svarede dem, at de danske kolleger som strejkede, var rnine. kolleger, og at jeg f(zllte mig sarnh~rig med dem, Jeg fik noget at h~re om, at jeg var en dårlig tysker, hvorpå jeg svarede at jeg f(zlrst og frernrnest var fagforening.srnand. Disse folks aktion havde stort set tabt deres virkning overfor kaptajnen.

4 4 Da vi gi~ - ~,<!~.. af kaptajnens kahyt, blev jeg : fuld af mistro spurgt, om jeg i det hele taget var fagforeninge medlem, fot 'som sådan måtte jeg ikke underst~tte en "vild" strejke. Jeg forklirede dem, at hvad de betegnede som en "vild" strejke, var helt klart ietfrerdig for mig. De ville så vide i hvilken fagforening jeg var, og jeg viste dem min fagforeningsbog, hvoraf det fremgår at jeg er medlem af IG Druck und Papier (typograferne)- og at jeg havde samarbejdet med de danske kolleger fra "Berlingske Tidende" ved deres konf.likt. Dette udsagn og rnit rnedlemsskab i IG Druck Und P.apier, var for herrene fra initiativkorniteen nresten vrerre end hv~s jeg havde fortalt dem at jeg var kanibal. Vi havde nemlig lige haft en avisstrejke i forbundsrepubliren pga. indf~rslen a~ den nye co~puterteknik. - I mellemtiden var der - efter at oss e den amerikanske konsul ikke havde kunnet få arrangeret en afslutning på str.ejken;. han var vel blevet hentet, fordi der var amerikanske passagerer ombord - kommet politi med hunde til havnen. Åbenbart var forhandlingerne endegyldigt brudt sammen. S~mrendene gik derefter sarnlet bort. Vi fors~gte at forklare passagererne sammenhrengen så godt vi kunne. Vi ventede nu - klokken var i rnellern tiden blevet 12 - foran spisesalen på middagsmaden. Der var mange mennesker og vi satte os ned foran spisesalen og ventede. En reldre herre kom hen til mig, t - 1 troede vel at vi pga. af vores ai r måtte have samme opfattelse, og sagde "Et par folk f ra vores årgang havde tidligere hurtigt fået fjernet (skudt) en snes af de strejkende dernede". Jeg svarede "Du tager fejl, jeg er ikke, og har ikke vreret nazist". Manden - åbenbart en tidligere officer - blev forlegen og skyndte sig bort En af os gik ned og ops~gte strejkekomi teen og overbragte dem de sidste danske kroner vi havde, som udtryk for vores solidaritet. Efter mange timers venten, lykkedes det for nogle skibsoff icerer at klar g~re rampen til ilandsretning af bilerne a Vi k~rte hjem og trenkte: strejkende arbejdere er altså osse i Danmark mennesker, som man har lov til at jage som hunde. Josef Bergmann Hamburg., "';.i '.' ;.._ '~ Passagermeddelse til de strejkende Passagererne på skibene "Winston Churchill" og "Dana Anglia" er informeret om, at en ulovlig strejke er grunden til at vi ikke kan forlade skibene eller Esbjerg havn. Undertegnede st~tter ideen om at indgive retsag mod hver af strejkende s~folk ved DFDS for udgif ter og ubehageligheder de allerede har lidt - og vil lide fremover, indtil afslutningen på denne ulovlige stre ke navn og signatur. '

5 5 GENERALFORSAMLING Der var vel ingen, de.r havde forventet, at fonnandens 1. beretning skulle v~re perfekt. Den manglede da også. totalt ideer til l~sning af de store traditionelle problemer, som f.eks akkordarbejde, arbejdsl~shed, arbejdsfordeling, de kornmende overenskomstforhandlinger. I stedet havde han valgt at koncentrere sig om små ting, hvad der måske nok i andre sammenh~nge kan v~re helt fint. )t er for mig helt klart, at den rig - ige vej for vores fagforening, er mere åbenhed an de "store" planer. Således de vigtige beslutninger kan l~ges ud til generalforsamlinger og (bedre end- 1) til skunn~der. en, for at lette på de utvivlsomt sv~ re opgave, kunne man t~nke sig nogle punkter at holde sig til. Det ville feks v~re helt fint, hvis sekret~ren kunne lave et beslutningsrefera t fra den sidste generalforsamling. Det var så muiigt, lissom at kontrollere om bestyrelsen havde fået t gjort noget ved det, der var blevet be- 3luttet den skulle. Dette referat kunne så blive udleveret på kontoret sammen med de indkomne fors lag, (så alle os der ikke er så hur- ~tige k an nå at ~~nke lidt over dem), og regnskabet, et par dage f~r generalf o r sam lingen. ~ ~ ruden at st~tte talerne, ville disse ng måske få flere til at komme, og sige deres mening. TEKNOLOGIAFGIFT andt de indkomne forslag, var der et, er gik på en afgift på alle containere, der fiser ind og ud af terminalen. Der er kugler i forslaget, samtidig med det nok er et skridt på vejen, til at svare igen på den arbejdsl~shed teknolog ien skaber. Forslaget blev vedtaget.det vil dog v~. re helt n~dvendigt, at bestyrelsen, når den nu skal arbejde med dette problem, meget alvorligt overvejer, hvad der mere kan g~res og hvordan. FANEN OG RESOLUTION Den ene fane sendte vi gl~destrålende til Socialdemokratiets 1. maj demonstration, lige efter vi havde vedtaget en meget skarp resolution mod regeringens indgreb i vores reall~n..det er sgu som at melde pas, på en indgående ryle. BE STYRELSEN Kasseren og de tre på valg blev alle genvalgt, suppleaterne blev Jakob og B~rge K. Det bestyrelsen nu har at rive i, udover de daglige problem.er med Stevedoren og medlemmerne er, så vidt jeg kan se: TEKNOLOGIAFGIFT, VENTETIDSBETALING, ARBEJDSFORDELING, ARBEJDSOMRÅDER.. Der kunne f~jes til : H~j fast timel~n, Mere mandskab. i holdene, Kortere arbejdsuge, Afspadse ring af timer ud over 4o/ugen, Flere skurm~der jn... --s" sao v o&- s.~oore.d"e, "'1.c. N s..'b.sa&s>& J&<7 OG.SA - -. i::r.e~ OG "'t n.- GA&OS ~.OG- S.~ SAGDE...

6 6 Det går for SLOWLY Som vi alle ved, har vi ~oget her nede på havnen, vi kalder en LAS TERIX. Det er en betegnelse, der anvendes om en formand, der g~r sig skyldig i utidig indbland1ng i den manuelle udf0relse af arbej det i lasten. Det er en utidig indblanding, der som regel udspringer af en overdreven iver og nidkrerhed med hensyn til om det nu også går hurtigt nok. Alle ved, at en sådan optrreden fra en formand kun har den ene virkning, at den skaber et dårligt arbejdsklima. På det si.ds te kontaktudvalgsm0de lige f 0r påske havde vi problemet ~ppe~ Her enedes man om, at en formand skulle lede ar:bejdet og foretage anvisninger af for- s kell ig karak'.ter ' men at den direkte. udf0re!se af arbejdet selvf0lgelig va~ forbeholdt havnearbejdere. På m0det var der i 0vrigt enighed om,.at problemet var knapt så stort som tidligere. Og det er v e l også rigtigt. LAS TERIX 'erne er blevet mere. ti lbageholdende. Så langt så godt. Men: så gud hjrelp~ mig om ikke._problemet dukker op påny, endda i en meget strerk og utilsl0ret form. Båden hed RIO"DE LA PLATA, og den lastede frysegods 5-7 maj. Formand på båden var PoulSlowly. Fryset skulle stuves i boxe med anvendelse af h0he. Men da SLOWLY åbenbart led af en permanent frygt for at a~bejdet ikke skulle skride hurtigt nok udnrevnte han sig selv til h0nef0rer, og arbejdede som sådan nresyen uafbrudt i to dage. _En sådan nidk~rhed og utidig indblanding i arbejdets manuelle udf0relse er fuldstrendig uacceptabelt. -- Og for at det ikke skal vrere 10gn så bad han på et tidspunkt en af ' udhuggerne udenfor boxen om at gå i nd og h~relpe med at lresse paletter af, og sa overlade udhugningen til ' mana. Heldigvis havde den pågreldende udhugger mod og mandshjerte til at nregte dette. Et godt råd til SLOWLY. ~old snitterne vrek fra vores arbejde. Tronen som havnens ubestridte LASTERIX er nemlig for tiden ledig, og du kandiderer ret kraftig til titlen. SPANIEN GENERA,LSTREJKE I SPANIEN. 13, 16, 2o og 23 maj. E0 Arbejdsgiverne og regeringen i Spanien har i tret samarbejde ~remprovokeret en generalstrejke i de spanske havne. I l~bet af de sidste par måneder er arbejdernes forhold blevet vresentlig forringet, samtidig med at ~lle forhandlingsfors~g bliver afvist. Oven i hatten kommer, at den,årlige regulering af l~nnen er blevet udsat. D~rfor ser arbejder ne sig n~dsaget til at gå i strejke.

7 7,,Internationalt DEN 4 INTERNATIONALE HAVNEARBEJDER KONFERENCE I GQ)TEBORG DEN 25, 26, 27 APRIL På konferencen var der m~dt delegerde fra: Belgien, Holland, Tyskland, Italien, England, Danmark, Spanien og Sverige. Der var afbud fra Sri Lanka og Frankrig. ~a konferencen startede gik Termino 'gueras fra Teneriffe på talestolen. Han takkede i varme vendinger havnearbe jderne i Liverpool og London for den solidaritet de viste da de stop-, ~ede to skibe, der var stukket af a Santa Cruz, efter at skruebr<ekker havde indladet frugt i dem. samarbejde'' - L,i,ve.npool. Vi blev, efter kort diskution,enige om i fremtiden at kalde kommiteen "HAVNEARBEJDERNES INTERNATIONLAE SOLIDARITSORGANISATION". Bob Parris (Hull England) rejste et zone-repr~sentant problem. Det havde i det forl~bne halve år ikke fungeret s~rlig godt med kontakter og informationer. Han foreslog derfor, at man valgte en zone-repr~sentant fra hvert land. Te.nm.[no H,i,gu.e.1t.a.6,.. f11 ;1,fi,1.11.t a C Jt u..;; z~, -----iiiilli.--' Resultatet blev at hver rederi betalte 1000 u.s. dollars i bod, samt skriftlig garanterede ikke igen at ste og losse når et skib er konflikt ramt gennem den Internationale Havnearbe jder kommite. Samtidlig fik de havnearbejdere der havde fors~gt at blokerer skruebr~kkerne, udbetalt l~n for arbejdet. Jim Nolan fra Liverpool sagde: At for havnearbejderne i Liverpool, er det en naturlig ting at stoppe skruebr~kke og boykotramte skibe. Herefter blev to indgraverede s~lv~ plader overragt til Liverpool og London. Termino sagde: at det måske var en dårlig måde at sige tak på, men de havde ikke h~ft nogen bedre ide. Dette blev vedtaget -og delegationen fra Danmark valgte Ib Lund fra Århus afd. H. Under punktet Q)konomi. Blev vi enige om ikke at lave nogen central fond. Hvert deltagerland er neutral, og må selv s~rge for financeringen. Derudover blev vi enige om til n~ste konference ~eb På baggrund af egne erfaringer at udarbejde vor egen sikkerhedsregler og kontrol ved losning og lastning af container. Vi vil også pr~ve at få vor container studie ang. container linier, lavet f~rdigt til n~ste konference. Felix Diaz fra Uruguay kom på talestolen. Han fortalte om undertrykkelsen i hans land. Han talte om fagforeningsfolk som var f orsvundet (heribland t havnearbejdernes formand) om forringelser af den enkeltes leve~ilkår undet det facistiske styre. )

8 8 Ud.af Urguays totale milit~rbudget på 63 millioner U.S. dollars, havde h~rchefen for nylig k~bt for 10 mill. dollars våben i Belgien. Våben som skal bruges til fortsat undertrykkelse af arbejderklassen i Uruguay. Vi vedtog enstemmigt at sende en st~tte resolution til kampen mod det facistiske styre i landet. Ligeledes en opfordring til internationai boykot af våbentransport til.landene Chile, Argentina, og Urguay, som vi vedtog på den 3 konference i Barcelona. Santos-24 ti111er S~ndag den listede "Santos" ind i Arhus havn, og så til sin store overraskelse store gl~de, at der ikke var m0dt flere hundrede mennesker op, for at demonstrere fordi den stak af sidste gang den var her. Men gl~den forsvandt, for der var ikke m~dt en eneste op, ikke engang de 25 mand man havde bestilt. De var nemlig kommet i tanke om, Ft de alligevel ikke kunne arbejde den s0ndag - og var derfor blevet hjemme. Jeg synes det er helt fint at kammeraterne ren spontant gav "santos" 24 timers karant~ne. SVI. N~ste kqnference nr.. 5. vil blive afholdt.i. februar 1981 p.å Las Palmas de Kanariske 0er. Vi har udarbejdet en rapport som blev uddelt på ~avnearbejdernes Landskonference i.k~benhavn, som afholdtes den 10 9g 11 maj Hvis nogle 0nsker rapporten tilsendt eller uddybelse af konferencen, kan de henvende sig til undertegnede: Med kammeratlig hilsen: Brian Berggren Carl P. Pedersen Carsten Andersen Ib Lund DUE Esbjerg Esbjerg Arhus Arhus NY r;.q~t. _F.P~!:'t...f>:..E._R._:_ ITT P~o GPllJ.1!VII. 7 PH tjlltjg!lig ~N l'lt. ~o JU/G F/8E~ ~PIV:EIVGMÅ/G',. VEN~Tlle v1nge,. ~, J)!,7 E LOD. oer e~ Tv/ v J..JOHT oh OEN.5.r/1..1..e. ~ t>p i NIE.JTE J..t}B. EAGLIG VOLDGIFT: SKRUEBRJEKKER~ PÅBUD OM AT V!,.,,,,,,E I "FagbJ.adet" nr. 4 ( ) ser vi ;ndnu et eksempel på, hvordan d neutrale" Faglige Voldgift fungerer Lastoptagernes Klub i Esbjerg har få e: do~ f~r, a~ de (gennem formanden) er pligt7ge til at anvise ledige med lemmer til at arbejde på en båd, seli om e~ ande~ hold har nedlagt arbe]"dei fordi de far for ringe en betaling. Det gamle h~vdvundne princip om at s~ruebr~kkerarbejde ikke udf0res har faet endnu et skud for boven - bl.a. med Forbundets medvirken. RE.O.

9 9 Havnekonference For at par uger siden blev der afholdt landskonferende for havnearbejdere i K~benhavn. Disse årlige landskonferencer skulle bruges til at fors~ge at koordinere de forskellige havnes bestr~belser for at forbedre deres l~n- og arbejdsforhold. Men i årenes l~b har denne landskonference udviklet sig til det bare tom ~nak om bedre samarbej ~e uden at det er blevet bedre af en grund. Landskonferencer er af mange blevet brugt som en lejlighed til at udfolde sig stortskrydende fra talerstolen om vigtigheden af r ~amarbejde og solidaritet, uden at er er sket en skid. ~~T;::. De ansatser til ~get 'samarbejde havnene imellem er kommet helt andre steder fra en fra denne landskonference. Denne erkendelse var nu så udbredt, at landskonferencen besluttede at omstrukturere dette havnesamarbejde, således at man på distriktsplan fik mulighed for at oprette et intimt samarbejde. For Arhus vil det betyde at vi i 7. distrikt vil ~ge samarbejdet med de ~stjydske havne syd for Arhus. Dette samarbejde er allerede indledt. Dette florslag var indeholdt i f~lgen~. gres. de 3 punkter som blev vedtaget på konferencen: 1. Forbundet opretter et aftaleoverenskomst- og sagskartotek omf attende alt vedr0rende havnearbejde - i ~vrigt på grundlag af det p~ Randers konferencen og senere skriftligt til SID fremsendte forslag af R. S~gård, afd. T, Esbjerg. 2. Forretningsudvalget tager via forbundet kontakt med distriktssekret~rerne med henblik på at disse i deres cmråder igangs~tter et havnearbejdesamarbejde omfattende repr~sentanter fra alle distriktets havne. Det er således hensigten, at der på disse m~der af repr~sentanterne fra havnene skal tilstr~es at konstruere et praktisk selvst~ndigt pr~get.tillidsmands- og afdelingssamarbejde i det <laglige, samt at der udoeoes 3 renr~sentanrpr for distriktet san virker som m~deadministratorer m.m., repr~senterer.distriktet, og i ~vrigt samarbejder med distriktssekret~ren herom. 3. Landskonferencen afholdes fremover hvert andet ~r og forretningsudvalget afl0ses af de udpegede di~ striktsrepr~sentanter når disse er udpeget. Distriktsrepr~sentanterne afholder således årligt f~llesm~de (med alle distrikternes deltag~lse) og tilrettel~ger den kormnende landskonferencer, dog altid således at der afholdes landskonf erencer i kvartalet forud for S'ID's ordin~re E0 og IL kon

10 10 Vi venter stadig På den nyligt afholdte generalforsamling var der et s~rdeles lyst hoved, der havde indsendt forslag om, at man pålagde bestyrelsen at g~re noget ved det ynkelige forhold, at vi stadig skal spises af med nu kr. for ventetimer. Det lyse ho:ved (som ganske vist er m{brkt) stillede selv det yderst rimelige krav, at ventetiden blev afl~nnet med et gennemsnit. af akkordfortjenesten. Forslaget er klin det seneste eksempel på, at vi nu er ved at miste tålmodigheden ~ed hensyn til vores ventetidsbetaling. Det er på: tide vi får gjort QP med den arttikverede forestilling, at vi ikke har krav på l~n, når vi venter, men kun har krav på almisser og små erkendtlighede~. vi ~ går på havnen for at tjene en l~n, vi kan leve af, og det er uac- ceptabelt, at ventetimerne hele tiden og så. igen.skal tr~kke vöres timefortjeneste ned under gulvbr~derne, der hvor kun mus og rot-. ter kan eksistere. Arbejdsgiverne har - ~det, at ud af det samlede antal pr~sterede arbejdstimer udg~r ventetimerne kun en promilledel. Nåh, jamen så kan arbejdsgiverne da ikke konnne og påstå, at de ikke har iåd til at indfri vores krav. Og så er der andre, _der frernf~rer at et sp~rgsmål om ventetid er et sp~rgsmål, der kun kan forhandles som del af f~llesoverenskomsten for prpvinden. Hertil er der selvf~lgelig kun at svare: OM ET KRAV KAN GENNEMF0RES ELLER ~~NE MI~f~R~t SP0RGSMAL OM JURA Lad os derfor g~re kravet om ventetiden til et af vores hovedkrav til n~ste ;ok.al overenskomstforhandling. Og så holde ud, som det lyse hoved skrev i sit forslag. E0 DUE - _De_T_.EfZRL Y~e,g_;,_.. NYT PP.OGR11M NR. I 5 OVERVEJE /JI OVE.R.G~ TIL Pll.OFE.S-!:>iDNllJ..i~H.E i YE>TTY5K }.IJND. 0VE.R G19NG~~VNHEA/ Ell ENOlllU UkEIVtJ/.

11 En sandfaerdig. lc.eben- -- HAVNE HISTORIE 11 I sommeren -79 blev 3 stevedoreselskaber fusioneret: K~benhavns Frihavns Aktieselskab, Bilf~rgeterminalen og Holger Jensen a/s. Det nye selskab blev d~bt "K~benhavns Frihavns- og Stevedoreselskab" KFS. tom direkt~r for det nye selskab lev ansat en rigtig arbejderslagter, L.G. Christensen. En A.P. M~ller dreng til om året, der har v~ret en tur verden rundt, Jew York, Tokio, for at dressere avnearbejdere. Og nu var turen kommet til os. Det er desv~rre lykkedes alt for godt. En august-morgen blev det f~rdige resultat pr~senteret for os - som lyn fra en klar himmel. Ikke noget med at rådf~re sig med arbejds pladsen inden underskrivelsen, ikke noget med at os der skulle arbejde under den, ku'få resultatet til afstemning inden endelig underskrift - selv ikke de respektive klubbesty r elser var blevet ordentlig orienteret. Forhandlingsudvalget alene vide~ Der blev ikke fast timel~n, kun noget der lignede: en produktionsl~na f tale. Og istedet for at kravet om de 60,- I r Der skulle tegnes overensk~mst med det nye selskab. I forar;t havde vi opstillet et krav pa 60 _ kr. fast i timen til alle ha~nearbejdere i K~benhavns Havn. Da det ved lovindgreb blev vedtaget at videref~re de gamle overenskom.ster, blev der ikke n~get ud af det krav. - Undtagen i KFS, der jo var et nyt selskab og hvor der derf or skulle tegnes ny overenskoms t. Og den blev da osse lavet - en overenskomst som. allerede.. dengang var udsat for sk~rp k~itik, en kritik som idag har vist sig yderst berettiget.. kr. var fulgt med prisudviklingen og va~ blevet til 65,- kr., b l ev udgangspunktet for vores P-l~n 58,20 kr. Det bet~d f~r at skibsarbejdere, som havde haft sjakakkorder, gik ca lo - kr. ned i timel~n - og at l i ftf~rer og pakhusfolk gik mellem 13,- og 18,- kr. op. >

12 12 De 58,20 kr/timen rammer vi, hvis produktiviteten er den samme som den gennemsnitlige produktivitet i f<;t>rs te halvår af -79. Med andre ord: knokler vi lige så meget, som da vi var på akkord, falder l<;t>nnen. P-l<;t>nsystemet består af et grundbel<t>b på 31,80 kr/timen. Dertil kommer et produktivitetstillreg, som skulle bringe os op i nrerheden af de 58 kr. Alle havnearbejdere producerer til en frelles pulje - og puljen bliver fordelt på. de "mandetimer" der er. Regnet ud over en fjortendages periode. Det. betyder at til arbejdstimer, hvor der ikke bliver produceret, betaler arbejdsgiveren kun. 31,80 kr. - resten blivertaget ud af puljen. Fagforeningen pr<;t>vede at "srelge" overenskomsten.--ved at sige, at vi nu fik samme l<;t>n for ventetimer ' (hvor v~ f<;t>r fik arbejdsmarkedets mindste].<;t>n) som for )mdre timer. Men det passer ikke~ Godt nok er det stillet sådan op på' l<;t>nningssedlen, men KFS betaler kun 31,80 kr. för disse timer. (altså'mindre end dåt der i d~g er ~indstel<;t>n 35,75 kr) för resten op til de 58,- er det bare puljen der bliver jrevnet ud. For nogen ~id siden var der s<;t>mands-. strejke i Findland, og den faste rutefart atll<;t>b derfor ikke havnen. Det bet<;t>d ca 4000 tons mindre i den 14-dages periode. De. faste folk der normal laver det stykke arbejde, blev beskref tiget med oprydning - altså tomme timer uden produktion. Vores tillidsmand regnede ud, at det bet<;t>d 5,- kr mindre i bonus pr. time i den 14-dages periode. Så hvis man nu istedet havde afskedig et disse folk, når der ikke var be sk~ftigelse til dem, så havde vi andre fået en bedre l<;t>n. Det må. vrere klart for enhver, at en ordninif der på denne måde sammenkreder l<;t>n og beskreftigelse er uhyggelig farlig. Det er uforståeligt at erfarne tillidsfolk har kunnet underskrive sådan noget lort. Desto f~rre beskreftigede, des~o mere får de i l<;t>n. Det sker jrevnligt, at der bliver udm<;t>nstret for kort mandskab til et eller andet stykke arbejde. Under den gamle overenskomst, betalte arbejdsgiveren "fuld pris" for disse manglende folk, og pengene blev fordelt på holdet der jo måtte lave extra arbejde. Efter den ny overenskomst betalte arbejdsgiveren kun bonustillreget (altså 26,40 kr) for hver for kort mandetime. Med andre ord: KFS sparede hver gang 31,80 kr/time. Det kunne betale sig at udrn<;t>nstre for kort: Enhver må kunne se hvor farlig det kan vrere for vores holdst<;t>rrelser på lang sigt. P-l<;t>nsaftalen blev underskrevet som en pr<;t>veaftale, der s kulle l<;t>be 3 mdr, t ages op til rettelse og å endelig underskrives. Der var megen uti lfredshed med overenskoms ten på a rbejdspladsen - og fagforeningen pr<;;:svede i hrerdigt - - f å rettet de vrerste fejl. En uge f <t>r påske br<;t>d forhandlingerne mellem KFS og fagforeningen ende~ lig sammen og vi r<t>g ud i konflikt, med et krav om 65,- kr i timen, og rettelse af nogen af de vrerste fejl. Dagen f<;t>r påske gik vi i arbejde igen. KFS ville forhandle. Efter påsken blev resultatet fremlagt: Rettelse af et par småting, forh<;;:sjelse af betalingen for f or kort mandskab til 35,- kr/timen (KFS sparede altså stadig over 2o,- kr hver gang) - og en f orbedring af bonusordningen der vil indbringe 4o - 60 <;t>re/timen. Vores tillidsreprresentanter fre hrevede det umulige i at ka:mpe videre hvor strerk arbejdsgiveren var og hvor svage vi var. At vi ikke skulle regne med st<;t>tte fra andre arbejqspladser når vi var "h<;t>jtl<;t>nned osv. På den baggrund stemte vores kammerater for at gå i arbejde, på trods af det dårlige resultat, med 25 stemmers flertal. Og fagforeningen gay sin endelige underskrift. Frelles Kurs Klubben K<;t>benhavns Havn

13 KILO PA NAKKEN Iquitos d Kcere venner. Lige en kort hilsen her fra Iquitos, i hjertet af den peruanske amazonjungle. Jeg skriver til jer bare lige for at fortcelle om, at det f~rste "solidaritetens brohoved" på det Sydamerikanske kontinent nu er etablerå.t. Men jeg kom altså ned på havnen i Pucallpa og sagde: "Hola, her kommer jeg og jeg er havnearbejder fra Århus". Den lurede de lige lidt på, men for at se om der var krummer i kncegten inviterede de mig med til at laste cement - Portland i~vrigt. Havnearbejdernes Fagforening i Pu ~nllpa, der har 108 medlemmer, har utvetydige vendinger lovet at yde de ~rhusi~nsk7 havnearbejdere ubrydelig solidaritet i strejkesituationer. På de Århu~iannske havnearbejqer~s vegn~ har Je~ lovet fagforeningen, at vi helt sikkert også vil yde den forn~dne solidaritet, når de har. brug for den, idet jeg ikke mente at h~ve overskredet mine bef~jel~er som viceudenrigsminister, da det jo er r~t begrcenset, hvor stor godsomscetning der dagligt ekspederes til Pucallpa over Århus Havn~ Og så en anden ting det ligger mig -- ~get på sinde at fortcelle. Havnear ~ejderne her klager meget over deres dovne formcend. De sidder hele dagen og mcesker sig med kolde SAN CHRITO BAL-bajere under skyggefulde plastichal vtage og kommer med iltre til- ' b til havnearbejderne. De kunne godt tcenke sig, at de hjalp en smule med de tunge cementsa:kke. Så slog det selvf~lgelig ned i mig med det samme, at her var en mulighed for at vise vores ubrydelige solidaritet. Jeg gik straks op til den lokale direkt~r Friis og forelagde ham sagen, og han var selvf~lgelig fyr og f lamme:, "Send straks nogle Vagn Nielsen ertyper herover. Havnearbejderne de dovne hunde trcenger til nogle, der kan gå forest i arbejdet for at h~jne moralen" sagde han ordret. Så vi satte os ned og udfcerdigede et udkast til en kontrakt for arbejdsliderlige formcend. Niels M~ller io.ooo km. v~k fra sild.emei. Jeg fik f~rst en sa:k (42,5 kg) smedt på ryggen, og den klarede jeg jo i stiv arm og ville til ~t vade de ca. 75 meter om bord på lastelcegteren, da de råbte: "Hov, du mangler ; to endnu." Ved vcegten af den anden sa:k dirrede benene under mig, og da jeg fik den tredje på nakkert (127,5 kg) str~g jeg på ncesen i kajen. Joh - havnearbejderne i Pucallpa er skam nogle hårde negle. Der skal en meget stor Århusiansk kanon til for at imponere dem. Men jeg fik nu genoprettet tilliden fra dem, da jeg fik halet mine billeder fra Århus Havn frem af tasken Nå, sp~g til side - det er virkeligt ikke morsomt at vcere havnearbejder i Pucallpa.. Lidt fakta: Havnen i Pucallpa er en flodhavn, der ligger ved Ucasjolefloden en biflod til Amazonfloden. De skibe, der kommer her til, er slcebe~åde med en lastelcegter spcendt

14 14 foran, og de kan h<t>jst laste 500 tons. (vi har sejlet 800 km med en sådan lastel<egter fra Pucallpa til Iquitos, hvor Amazonfloden begynder.) Hvad angår deres arbejdsforhold er de set med danske <t>jne enormt ringe. Havnearbejderne er opdelt i 2 grupper: 1. "Ti tulares" - udl<erte - og disse tjener, når der ellers er arbejde, i gennemsnit ved akkordarbejde 800 seles om dagen (ca. 16 kr.) 2. "L<Erlinge" - og de tjener kun ca. 600 seles om dagen. Selv om leveomkostningerne kun er ca. 1/4 af, hvad de er i Oarimark, er det i boqstaveligste forstand tale om sultel<t>nninger. Ved selve arbejdet er havnearbejderne "inddelt" i hoid o~ 12 mand, oa hvert :hold vcelger. -'en s jakbejds, der skal. repr<esentere hoydet ved uoverensstemmelser med ~ arbejdsgiver~n. Pladsen som sjakbeffds går på skift me~lem höldets medlemmer hver ~- måned. 0gså her opstår der dagligt oroblemer, når f.eks. godset skal b<eres l<enqere erid normalt~ eller når det aiejer siq om losning/lastninq af farligt gods. F.~ks. overv~rede vi lastning af FOR MOL, et tr<etmpr~gneringsmiddel. Nogle af t<t>ndern e.yar defekte, og der stod en damp ud af -dem, der fik det til at svide i <t>]nene som tåregas. Som kompensation havde havnearbejderne kr~vet et till~g 9g fået det. Her som i Danmark betales manglende sikkerhed med pehge, men de <t>konomiske omst<endigheder g(2'>r, at folk her er tvunget til at acceptere den slags "l<t>sninger"!.! Hvad laver så fagforeningen??? Dels kontrollerer den l<t>nsedler og dels repr<esenterer den havnearbejderne ved de "forhandlinger", der hvert år f<t>res med s<t>fartsministeriet om forh<t>jelse af minimumsl<t>nninqer. Der forharidles overhovedet ikke direkte med arbejdsgiveren. Som det efterhånden også er tilf~ldet i Danmark, dikterer staten i realiteten l nningerne. Jeg har fors<t>gt at komme ind på Limas havn. Det lykkedes også, men kun for en halv time. Fele havneområdet er afsp~rret.og bevogtet af maskinpistolbev~bnede soldater men en skopudserdreng (det er ikke enqanq l<t>qn) har lovet at taae mig med ned til hans onkel, der ~r havnearbejder. Savner jeq aldrig havnen?? Jah - ind imellem t~nker jeg_da på den som et rart sted, men pcj. den anden si~p er det også rart åt komme ud oq få "luft under vingerne" og opdage, at der er andre nok så element~re ting at k~pe for som en \ femmer mere ved n~ste overenskoms t. Den misundelse og smålighed, der trives så godt på, den findes selvf<t>laelig også her, men sammenholdet og solidariteten opleves t st<erkere her. I al venskabelighed NIELS M0LLER

15 15 ~!'earbejderstrejken I Sverige Havnearbejderne i Sverige har idqg tirsdag den 27 maj strejket i 15 dage. Strejken blev startet op umidelbart efter den store strejke hvor kranf~rene havde stoppet havnene og ~rbejdsgivernes efterm~lgende l.ock-out. Der er i Sverige 2 havnearbejder fagtoreninger. Den ene Svensk Transport repr~senterer ca. 15 % af de Svenske havnearbejder. Den anden Svenske Havne ~rbejderforbund repr~senterer ca. 85%. I Danmark har der v~ret 2 linier i solidaritetsarbejdet med svenskerne. K~benhavn har traditionen tro total n~gtet at r~re ved svensker gods, i Arhus bliver der heller ikke vidre eksspederet svensker gods. Efter aftale G~teborg og Helsingborg, har vi i Arhus lavet den aftale med Stevedor, at vi losser svensker gods, mod den skriftlige garanti, at godset bliver stående på kajen til efter strejken, for derefter at blive transpoteret til sverige af s~vejen. Alt andet svensk gods bliver naturligvis boykottet. Baggrunden for strejken er at transport ~ed deres ca. 15%, til dato har skrevet overenskomst for Havnearbejderforbundet. Denne udemokratiske måde Endnu har vi ikke erfaret at ovenstå- : tegne overenskomst på, holder na- ende aftale er b~udt. Bliver den det urligvis ikke i l~ngden. Derfor er er der naturligvis lukket af. Havnearbejder-forbundets krav: En selvst~ndig Overenskomst, samt 10 kr. mere i timen. Som i så mange andre konflikter,har der også k~rt en masiv hets;på de Svenske havnearbejdere. Den har k~rt på at strejken er skyld i at VOLVOfabrikkerne må sende mellem og arbejdere h<jem. Realiteterne er, at havnearbejderne og Volvo arbejderne har et st~rkt samarbejde der konkret har betydet uddeling af informations l~beseddel om strejken til samtlige VOLVO arbejder i Sverige og Finland.. Vi har inviteret svenskerne til Århus så de selv kan få syn på sagen, og informerer om strejken, der kommer repr~sentanter fra Malm~, Helsingborg og G~teborg. Vi håber så at de også får lejlighed til at bes~ge andre danske havne.

16 16 TIL DET SVENSKE HAVNEARBEJDER FORBUND. Havnearbejdernes Landskonference forsamlet i Kcpbenhavn den 10 og 11 maj 1980, sender vores _broderlige hilsner. Der et med stor opmcerksomhed vi har fulgt jeres kamp.for retten til en sel vstcendig : overenskomst. Vi tilsiger jer vor stcptte. Vi tager!i.!kke dermed part i den interne _debat i Sverige om havnearbejdernes organisering. Hvor de svenske havnearbejder skal organisere sig, og hvorfor afgcpres alene af de svenske havnearbejdere Vi ncpjes med at konstanterer at, e organisation der reprcesenterer 80% af havnearbejderne, må have en hel naturlig ret til en selvstcendig overenskomst. som enhver ved er det. dyrt al strejke. (selv om det selvfcplg~lig k.an. vcere, dy rere '3:t lac;le vcere) så der l;l.vor det er muli~t START 0KONO~ISK ' INDSAMLlNG. I den fotbindelse har vi fra scedvanligvis v~lunderr~tte kilde, hcprt forlydnere om at Scpmandsforbundet i Danmark har tilbudt de - svenske havnearbejdere et ~trejke lån p~ 1 million danske kr. Ib Lund. Vi ser med dyb bekyrnring på.den omfattende traf ik der foregår med lastbil Gxver Qlresund af svensker gods, og lover at vi vil gcpre alt hvad der står i vor magt for at forhindre denne trafik. Vi vil ikke losse eller laste gods der er ramt af lock outen i de svenske havne. Det samme g<pr sig naturligvis: gceldende hvis I senere kommer i st~ejke. Vi vil ikke undlade at ncevne at vi er glade for at give jer den hjcelp, da nettop de svenske havnearbejder altid uden tcpven har vceret klar til at h~~lpe danske havnearbejdere når vi ha haft brug for det. I håbet om et godt resultat af jeres Kamp. HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Der laves åf havnearbejdere på Arhus Havn og uddeles gratls til alle på havnen. Bladmcpderne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. -~,,---- Alle indlceg optages uden cencur. Anonyme indl~g try~~j-) -i"~ kes kun, hvis navnet er redaktionen bekendt. Indlceg "{4~~ ~v /t til nr. 35 skal sendes til HAVNEARBEJDEREN, 1..["~ - \ w::'" Qlstergade 46 senest den 1 august 1980., ~~ l - ~....,,_ \l- ~ Nceste bladmcpde holdes tirsdag d. 3 juni kl i ~ Qlstergade

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam...

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam... Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2009 i Kunstner -kælderen i Ølstykke med start klokken 19.00 og slut klokken 20.30 28 af kælderens ca. 60 medlemmer deltog personligt og yderligere

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede.

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede. Mandag den 27. april 2009 kl. 19,30 afholdtes ordimer generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rageleje Klit. Generalforsamlingen afholdtes i Frederiksborg Centret Hillemd, Milnersvej 39,3400 Hillemd.

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere