Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet"

Transkript

1 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012

2 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater og anbefalinger samt benchmarking 4 7 Effekter på resultatvariablene Indsatsområdernes direkte og indirekte effekter på resultatvariablene 11 Overordnet strategisk fokus Vurdering af indsatsområder, effekten på tilfredshed samt prioritering af indsatsområder 12 Analyse af specifikke indsatsområder Specifikke spørgsmål under hvert indsatsområde samt specifikke prioriteringskort 15 Baggrundsresultater Resultater opdelt i forhold til blandt andet køn, region og alder 26 Tema om kendskab Analysetema med fokus på medlemmernes kendskab til 3F's medlemstilbud og - ydelser samt rådgivning og vejledning generelt såvel som til specifikke medlemstilbud. 43 Tema om medlemskontakt Analysetema med fokus på medlemmernes kontakt med 3F samt deres foretrukne kommunikationskanaler til at kontakte 3F i forbindelse med faglige problemer 48 Tema om tilhørsforhold Analysetema omhandlende medlemmernes tilknytning til 3F 53 Appendiks Svarskala, indekspoint, prioriteringskort og spørgeskema 56 MSI Research Aarhus Universitet Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus V T E W

3 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives overordnede og strategisk centrale resultater fra 3F's medlemsundersøgelse, Medlemsundersøgelsen inklusiv den bagvedliggende model samt de statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Undersøgelsens spørgeskema er udviklet i et samarbejde mellem 3F og MSI Research. Data er indsamlet af MSI Research. Medlemsundersøgelsen har til hensigt at bidrage til 3F's strategiske udviklingsproces ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen og omhandler udelukkende ordinære medlemmer og lærlinge. Denne rapport præsenterer indledningsvist medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for 3F, samt medlemmernes vurdering af en række strategiske indsatsområder. Rapporten giver endvidere et nuanceret indblik i, hvilke af disse indsatsområder der influerer på skabelsen af tilfredshed og loyalitet, samt hvorledes indsatsområderne bør prioriteres i den strategiske udviklingsproces og i det løbende arbejde med forbedringer af medlemsrelaterede forhold. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde-, medlems- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med andre nationale og internationale tilfredshedsmålinger. Udover det interne fokus på prioriteringen af de strategiske indsatsområder, som er beskrevet ovenfor, vil rapporten sammenholde organisationens resultater med relevante benchmark. Såfremt I ønsker yderligere benchmarking eller analyser, er I velkomne til at kontakte Jacob Stammer Larsen, adm. direktør, MSI Research. Såfremt I har spørgsmål med videre til rapportens indhold og fortolkningen heraf, er I velkomne til at kontakte MSI Researchs administrerende direktør Jacob Stammer Larsen eller finde yderligere information på vores hjemmeside. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Jacob Kjær Eskildsen Kai Kristensen Adm. direktør, MSI Research Professor, Aarhus Universitet Professor, Aarhus Universitet [3]

4 Introduktion Formål Anvendelse Formålet med 3F's medlemsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med 3F, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi, samt hvorledes disse forhold påvirker den overordnede tilfredshed og loyalitet. Ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen på tværs af en række strategisk centrale forhold, skabes der et vidensgrundlag for det strategiske arbejde i forhold til fastholdelse af eksisterende medlemmer samt tiltrækning af nye. Med afsæt i medlemmernes vurdering af strategisk centrale indsatsområder, som er de forhold der påvirker skabelsen af tilfredshed og loyalitet, bidrager undersøgelsen med anvendelige og handlingsorienterede strategiske værktøjer, som kan inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Undersøgelsen muliggør endvidere, at I kan agere proaktivt i forhold til ændringer i medlemmernes præferencestruktur. Rapporten indeholder blandt andet: - Årets overordnede resultater - Benchmarking med relevante medlemsorganisationer - En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for skabelsen af tilfredshed og loyalitet - Overordnede og specifikke prioriteringskort - Demografiske analyser på tværs af organisationens medlemssegmenter - Analyser af medlemmernes kontakt med 3F og deres kendskab til medlemstilbud og ydelser samt rådgivning og vejledning. Om undersøgelsen I alt blev medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen, og af disse valgte at svare. Dette giver en samlet svarprocent på 17,4. Et datagrundlag af denne størrelse bevirker at usikkerheden i estimaterne er mindre end ± 0,4 indekspoint. To procent af besvarelserne stammer fra 3F.dk-adresser. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at det med afsæt i denne rapport vil være muligt at identificere enkeltpersoner. Repræsentativitet Undersøgelsens stikprøve er af MSI Research blevet kontrolleret for repræsentativitet på en række centrale baggrundsvariable. Der fremkommer afvigelser mellem stikprøven og 3F's population på køn, alder og region, hvorfor der er blevet korrigeret herfor. MSI-modellen Medlemmernes kvalitetsvurderinger af, tilfredshed med og loyalitet over for 3F måles ud fra MSImodellen (MSI: Membership Satisfaction Index), som er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. En overvejende del af nærværende rapports analyser vil tage afsæt i MSI-modellens fem indsatsområder og to resultatområder samt de kausalt opstillede sammenhænge mellem områderne. Kombinationen af medlemmernes vurdering af områderne og effektsammenhængene mellem modellens indsats- og resultatområder, er afgørende for undersøgelsens konklusioner og bidrager med strategiske og handlingsorienterede værktøjer. Pilene i modellen på næste side illustrerer, hvorledes de fem indsatsområder; omdømme, forventninger, medlemstilbud, rådgivning og udbytte, influerer på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet. Med afsæt i de kausale sammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområderne, vil en forbedring af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde som udgangspunkt føre til en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket kan skyldes en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger, samt at indsatsområdet udbytte kan påvirkes via de øvrige indsatsområder. (afsnittet fortsættes på næste side) [4]

5 Introduktion MSI-modellen Omdømme Indsatsområder Resultatområder Forventninger Udbytte Tilfredshed Loyalitet Medlemstilbud Rådgivning Begrebsafklaring Indsatsområder Hvert af MSI-modellens indsatsområder beskriver en række forhold, som påvirker medlemmernes tilfredshed og loyalitet. MSI-modellens indsatsområder er inddelt i følgende fem områder: Omdømme dækker over medlemmernes opfattelse af 3F's omdømme og fremtræden Forventninger dækker over medlemmernes forventninger til 3F og indsats-områderne medlemstilbud, rådgivning og udbytte Medlemstilbud dækker over medlemmernes vurdering af 3F's medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser Rådgivning omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning, de har mulighed for at få fra 3F Indsatsområdet udbytte dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte, de får af 3F's medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt set i forhold til, hvad de betaler i kontingent Resultatområder MSI-modellens resultatområder er inddelt i følgende to områder: Medlemstilfredshed og loyalitet Resultatområdet tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket, og påvirkes af de fem indsatsområder. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (resultatområdet loyalitet). Resultatområdet loyalitet, påvirkes af indsatsområderne omdømme og rådgivning samt i høj grad af resultatområdet tilfredshed. Sammen med tilfredshed er dette område det afgørende i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer. [5]

6 Introduktion Fra spørgeskema til resultater Samtlige syv områder i modellen afdækkes igennem en række spørgsmål, der skal opfattes som forskellige dimensioner af det pågældende område. Det er disse spørgsmål 3F's medlemmer har besvaret i spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en nøjagtig og nuanceret analyse og dermed mere anvendelige resultater. Indsatsområderne omdømme, forventninger, medlemstilbud og rådgivning bliver udelukkende påvirket af de specifikke spørgsmål under hvert område. Indsatsområdet udbytte samt de to resultatområder, tilfredshed og loyalitet, bliver påvirket både af de specifikke spørgsmål under hvert område, samt af den effekt MSI-modellens kausale sammenhænge har på disse tre områder (jævnfør MSI-modellen). Nedenstående figur illustrerer fem eksempler på spørgsmål, som 3F's medlemmer har besvaret for at afdække indsatsområdet omdømme. Det er muligt at se hele spørgeskemaet i rapportens appendiks (side 58 og frem). Hvor enig eller uenig er du i, at 3F fremstår som Indsatsområde En troværdig og pålidelig fagforening? En fagforening, der arbejder for at sikre medlemmerne gode lønog ansættelsesvilkår? Omdømme En fagforening, som har stort kendskab til dit fag? En fagforening, der giver professionel personlig rådgivning og vejledning? En fagforening, der samlet set har et godt omdømme? Eksempel på afrapportering Sondringen mellem MSI-modellens syv områder og de bagvedliggende spørgsmål, vil i rapporten blive synliggjort med en lodret stiplet linje. Figuren nedenfor illustrerer et eksempel på dette for indsatsområdet omdømme, hvor medlemmernes vurdering fremgår som indekstal. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. Få uddybende viden i rapporten og appendiks Samtlige indsats- og resultatområder fra 3F's medlemsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. Er du ikke bekendt med rapportens afrapportering (f.eks. hvorfor respondenternes svar angives som indekspoint fra 0 til 100) anbefales det, at du læser side 56 i rapportens appendiks. [6]

7 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Indledningsvist i det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens overordnede resultater og MSI Researchs anbefalinger til hvilke overordnede indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. For at skabe et tydeligere udgangspunkt for de opnåede resultater sammenholdes 3F's overordnede resultater efterfølgende med andre faglige organisationer/fagforeninger, som har fået foretaget tilsvarende medlemsundersøgelser i samarbejde med MSI Research. Afslutningsvist i dette afsnit præsenteres indsatsområdernes effekt på resultatvariablene tilfredshed og loyalitet. [7]

8 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Medlemstilfredsheden I figuren ser du hovedresultatet for 3F's medlemsundersøgelse Tolkning af resultatet Point Meget høj tilfredshed Point Høj tilfredshed Point Middel tilfredshed Point Lav tilfredshed Under 50 Point Meget lav tilfredshed Overordnet konklusion på undersøgelsen Med udgangspunkt i nærværende rapport kan det konkluderes, at medlemstilfredsheden blandt 3F's medlemmer ligger på indeks 67 samt at medlemsloyaliteten ligger på indeks 74. I forhold til medlemstilfredsheden kan dette niveau karakteriseres som værende middel (jævnfør figuren ovenfor). Sammenholdes niveauerne med gennemsnittet for andre LOorganisationer, der har foretaget tilsvarende undersøgelser, ligger 3F ét indekspoint højere i forhold til medlemstilfredshed og tre indekspoint højere i forhold til medlemsloyalitet. Prioriteringsområder Nedenstående punkter angiver centrale anbefalinger for, hvordan 3F kan prioritere sine indsatser for at forbedre tilfredsheden og loyaliteten blandt sine medlemmer 1. Det anbefales, at 3F særligt arbejder på at højne niveauet for indsatsområdet omdømme, da dette område har opnået en middel vurdering sammenholdt med de øvrige fire indsatsområder og samtidig er det af indsatsområderne, der har den største effekt på skabelsen af medlemstilfredshed og -loyalitet (henholdsvis 42 og 40 procent). For at højne vurderingen af omdømme bør 3F fokusere på følgende spørgsmål: En fagforening, som har god føling med, hvad medlemmerne ønsker? En fagforening, hvor man får noget for sit kontingent? En fagforening, hvor medlemmerne har mulighed for indflydelse? For at højne vurderingen af omdømme bør 3F blive bedre til at vise, at de arbejder med at afdække medlemmernes egentlige behov og ønsker, så det gøres klart, at 3F kender og forstår deres medlemmer. Det anbefales desuden, at en del af 3F s medlemskommunikation rettes mod at tydeliggøre værdien af et medlemskab af 3F. Derudover vil det være fordelagtigt at fremhæve medlemmernes muligheder for at få indflydelse i 3F, hvilket ligeledes kan være med til at give medlemmerne en stærkere følelse af at være en integreret del af fagforeningen. Det bør bemærkes, at 3F under indsatsområdet omdømme vurderes flot på sine kerneområder i form af at fremstå som en fagforening, der kæmper medlemmernes sag, giver sikkerhed og professionel service samt arbejder for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår. (fortsættes på næste side) 1 For uddybende information om prioriteringskort se side 12, 13 og 57 [8]

9 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Prioriteringsområder (fortsat) 3F er vurderet relativt højt på indsatsområdet rådgivning, og indsatsområdet har samtidig en væsentlig effekt på medlemstilfredshed (32 procent). Det er dog vigtigt, at 3F også formår at fastholde og eventuelt yderligere løfte det høje niveau her. Det anbefales, at 3F arbejder med følgende spørgsmål: Rådgivningen fra 3F er generelt faglig kompetent? Rådgivningen fra 3F hjælper mig med mit problem? 3F kan altså med fordel arbejde med at blive bedre til at følge op på, om medlemmerne får løst de problemer, de henvender sig omkring, eller om der er behov for yderligere rådgivning. Baggrundsresultater Tilfredsheden varierer også på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper, og følgende forskelle er observeret, hvilket stemmer godt overens med erfaringer fra lignende medlemsundersøgelser: Kvinder er generelt mere tilfredse end mænd De unge og de ældre er de mest tilfredse Tilfredsheden i hovedstaden ligger lavere end i de øvrige regioner Medlemmer med tillidshverv, især tillidsrepræsentanter, er mere tilfredse og i særdeleshed mere loyale end almene medlemmer Der er dog også visse af baggrundsresultaterne, der adskiller sig fra det forventede. Her kan det bl.a. fremhæves, at der ingen signifikante forskelle er mellem medlemsgrupperne, der har en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen og dem, der ikke har. Desuden er medlemmer, som ikke er omfattet af en overenskomst, to indekspoint mere tilfredse med 3F end medlemmer, som er omfattet af en overenskomst. Temaer Af temaet om medlemmernes kendskab til tilbud og ydelser samt mulighederne for rådgivning og vejledning fremgår det, at medlemmerne generelt har et vist kendskab til disse, samt at tilfredsheden stiger i takt med kendskabsgraden. Ser man nærmere på kendskabet til specifikke tilbud, fremgår det, at der er forholdsvist store udsving i graden af kendskab, hvor især muligheden for at tage gratis it-kurser online på udmærker sig ved en relativt lavere grad af kendskab blandt både ordinære medlemmer og lærlinge. [9]

10 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Benchmarking Tilfredshed I figuren til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet tilfredshed inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med MSI bestpractice samt MSI average for LOorganisationer og MSI average for samtlige organisationer. Loyalitet I figuren til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet loyalitet inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med MSI bestpractice samt MSI average for LOorganisationer og MSI average for samtlige organisationer. Vurdering af indsatsområder I figuren til højre vises medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker resultatområderne tilfredshed og loyalitet. Ydermere sammenholdes de med MSI bestpractice samt MSI average for LOorganisationer og MSI average for samtlige organisationer. [10]

11 Indsatsområdernes direkte og indirekte effekter på resultatvariablene Indsatsområdernes direkte effekter på resultatområderne Omdømme I MSI-modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på ét af de to resultatområder. Modellen illustrerer hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i modellen. * indikerer at sammenhængen er testet statistisk ubetydelig. Forventninger Medlemstilbud 0,10-0,04 0,59 0,40 0,17 0,49-0,07 Udbytte * 0,31 0,29 0,20 Tilfredshed 0,66 Loyalitet Rådgivning Relativ effekt på medlemstilfredshed I effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede tilfredshed. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). Relativ effekt på medlemsloyalitet I effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede loyalitet. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). [11]

12 Overordnet strategisk fokus Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i 3F på et overordnet niveau. Den følgende del af rapporten skal hjælpe med at udpege de områder 3F bør fokusere på i deres arbejde med at skabe tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne. De inkluderede prioriteringskort udgør en central rolle i MSI Researchs anbefalinger. I det følgende afsnit præsenteres indledningsvist en fortolkningsvejledning og illustration af de anvendte prioriteringskort, samt en beskrivelse af sammenhængen mellem det overordnede og de specifikke prioriteringskort. [12]

13 Overordnet strategisk fokus - Hvordan skaber I større medlemstilfredshed? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i 3F på et overordnet niveau. De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, såfremt de forbedres vil have den største effekt på medlemmernes tilfredshed. Prioriteringskortene som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder der med størst fordel kan prioriteres for at forbedre tilfredsheden. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med hvilken effekt de enkelte områder har på medlemmernes tilfredshed. Lav VURDERING Høj TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du prioriteringskortene PRIORITER Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medlemmerne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede tilfredshed. I bør HÆVE NIVEAUET! VEDLIGEHOLD Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt, og eftersom betydningen for tilfredsheden også er høj, bør I BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på tilfredsheden på grund af områdets høje betydning. TILPAS Lav betydning + Høj vurdering: I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges mindre betydning af medlemmerne, men som fagforening kan I udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I sig selv kan positiv omtale af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medlemmernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medlemmernes tilfredshed. BRUG SUCCESSERNE aktivt. OBSERVER Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 50 betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. Få uddybende viden om prioriteringskort Se appendiks side 57 for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer prioriteringskort (henholdsvis det overordnede og de specifikke) samt en eksemplificering heraf. [13]

14 Overordnet fokus - Hvor skal der sættes ind for at forbedre medlemmernes tilfredshed? Fra overordnet prioriteringskort til prioriteringskort for de enkelte indsatsområder Nedenfor er det overordnede prioriteringskort præsenteret. Kortet illustrerer de fem indsatsområder og identificerer hvilke 3F med fordel kan fokusere på for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. På de følgende sider præsenteres de specifikke prioriteringskort som illustrerer hvilke specifikke forhold der bør prioriteres for at forbedre de respektive indsatsområder. De specifikke prioriteringskort er dannet ved at sammenholde medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål med hvilken effekt de har på det pågældende område. For at skabe en kobling til det overordnede prioriteringskort samt for at lette flowet i følgende gennemgang, er der for hver analyse af de respektive indsatsområder placeret en figur øverst til højre på siden. Denne figur illustrerer placeringen af det givne indsatsområde i det overordnede prioriteringskort (jævnfør følgende eksempel). NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort som afgør, hvilket område som bør prioriteres højest i det videre udviklingsarbejde. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medlemmernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring af det enkelte indsatsområde vil have på medlemmernes generelle tilfredshed med 3F. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at identificere, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et værktøj og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. [14]

15 Analyse af specifikke indsatsområder I de herpå følgende afsnit af rapporten præsenteres prioriteringskortene for de enkelte indsatsområder inklusiv de bagvedliggende spørgsmål. De fem operationelle prioriteringskort er en nuancering af det overordnede kort, som blev behandlet i forrige afsnit. [15]

16 Specifikke indsatsområder - Omdømme Omdømme Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet omdømme. [16]

17 Specifikke indsatsområder - Omdømme Prioriteringskort for omdømme Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af omdømme. [17]

18 Specifikke indsatsområder - Forventninger Forventninger Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet forventninger. *Dette spørgsmål er taget ud af modellen, da sammenhængen mellem spørgsmålet og indsatsområdet forventninger er testet statistisk ubetydelig. [18]

19 Specifikke indsatsområder - Forventninger Prioriteringskort for forventninger Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under forventninger, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af forventninger. Sammenhængen mellem spørgsmål 3.5 Forventninger til at 3F udbyder medlemstilbud og rabatordninger? og indsatsområdet forventninger er testet statistisk ubetydelig og spørgsmålet indgår derfor ikke i prioriteringskortet. [19]

20 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Medlemstilbud Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet medlemstilbud. [20]

21 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Prioriteringskort for medlemstilbud Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under medlemstilbud, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af medlemstilbud. [21]

22 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Rådgivning Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet rådgivning. [22]

23 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Prioriteringskort for rådgivning Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under rådgivning, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af rådgivning. [23]

24 Specifikke indsatsområder - Udbytte Udbytte Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet udbytte. [24]

25 Specifikke indsatsområder - Udbytte Prioriteringskort for udbytte Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under udbytte, og den effekt forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af udbytte. [25]

26 Baggrundsresultater I de følgende afsnit fremgår analyser baseret på væsentlige baggrundsresultater (primært demografiske forhold). Disse indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder, men kan give en bedre forståelse for forskellene mellem organisationens medlemssegmenter og deres vurdering af jer. [26]

27 Baggrundsresultater - Køn Fordeling Vurdering [27]

28 Baggrundsresultater - Aldersgruppe Fordeling Vurdering [28]

29 Baggrundsresultater - Region Fordeling Vurdering [29]

30 Baggrundsresultater - Gruppe Fordeling Vurdering [30]

31 Baggrundsresultater - Medlemstype Fordeling Vurdering [31]

32 Baggrundsresultater - Medlem af a-kassen Fordeling Vurdering [32]

33 Baggrundsresultater - Tillidshverv Fordeling Vurdering [33]

34 Baggrundsresultater - Ledighedsberørt inden for det seneste år Fordeling Vurdering [34]

35 Baggrundsresultater - Tidligere medlemskab af gul fagforening Fordeling Her ser du andelen af medlemmer, der er overflyttet fra en gul a- kasse (med numrene 22, 73, 83, 94 og 95) sammenholdt med medlemmer, der er overflyttet fra andre a- kasser eller ikke er overflyttet. Vurdering [35]

36 Baggrundsresultater - Tillidsrepræsentant på arbejdspladsen Fordeling Vurdering [36]

37 Baggrundsresultater - Arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen Fordeling Vurdering [37]

38 Baggrundsresultater - Omfattet af en overenskomst på arbejdspladsen Fordeling Vurdering [38]

39 Baggrundsresultater - Anciennitet i 3F (inkl. TIB) Fordeling Vurdering [39]

40 Baggrundsresultater - Antal ansatte på arbejdspladsen Fordeling Vurdering [40]

41 Baggrundsresultater - Afdelinger Afdeling Frekvens Andel Omdømme Forventninger Medlems5lbud Rådgivning Udby<e Tilfredshed Loyalitet % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % [41]

42 Baggrundsresultater - Afdelinger (fortsat) Afdeling Frekvens Andel Omdømme Forventninger Medlems5lbud Rådgivning Udby<e Tilfredshed Loyalitet % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % [42]

43 Tema om kendskab Følgende afsnit præsenterer organisationsspecifikke resultater omhandlende medlemmernes generelle kendskab til 3F s medlemstilbud og -ydelser samt muligheder for rådgivning og vejledningen. Ligeledes præsenteres resultater omhandlende ordinære medlemmer og lærlinges kendskab til specifikke medlemstilbud. Disse er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem 3F og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. [43]

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere