Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning."

Transkript

1 Husdyr i boligen

2 Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af en hund skyldes, at hunden og ejeren ikke passer sammen? Husdyr i boligbebyggelser kan medføre konflikter mellem beboere, fordi de grundlæggende spilleregler ikke følges af dyrets ejer. Denne information handler om de grundlæggende regler for at holde hund og kat i en boligafdeling. Kig i din husorden. HAB har en generel husorden som grundlæggende gælder for alle boligafdelinger. Denne husorden er udarbejdet med baggrund i almindelige regler om almindelig hensyntagen til andre beboere og regler fastsat i diverse anden lovgivning. Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Hvem bestemmer om husdyr i en afdeling? Det gør du og dine naboer, når I bor i en almen boligafdeling. På demokratisk måde afgøres spørgsmål om regler for husdyr på et afdelingsmøde (et indkaldt beboermøde) eller ved en skriftlig afstemning (Urafstemning) i boligafdelingen. Det er beboerdemokratiet, som afgør om det er i orden at holde husdyr i en almen boligafdeling. De enkelte afdelinger som HAB administrerer har / kan have en supplerende husorden. Her kan du se, hvad beboerne i afdelingen har besluttet om antal husdyr og eventuelle særlige regler for husdyrhold. Har din afdeling ikke en supplerende husorden er det naturligvis den generelle husorden der er den gældende. Alle beboere får et eksemplar af husordensreglerne udleveret sammen med udstedelsen af lejekontrakten, men du kan naturligvis også få hjælp med husordensreglerne på boligselskabets administrationskontor Side nr. 1

3 Er der i din afdeling givet tilladelse til at holde husdyr, kræver det alligevel at du ansøger specifikt om tilladelse til at holde husdyr. Dette er med til at sikre at afdelingen / boligselskabet har overblik over antallet af dyr / art og antal, samt sikre at ejerne har de rigtige forsikringsforhold i orden. Det er vigtigt med en tilladelse og ansøgningsformular kan udleveres på administrationskontoret eller ved din afdelingsbestyrelse. Antal dyr. I en husorden vil der normalt stå: Der må holdes (antal) kat eller (antal) hund, - eller der står Der må holdes (antal) kat og (antal) hund. Det er vigtigt at tage stilling, så både beboere og administrator har en præcis formulering at arbejde efter. Reglerne skal være til at forstå. Udfyldt ansøgningsskema skal afleveres på administrationskontoret og først når ansøgningsskemaet er registreret hos boligselskabet og godkendt må du anskaffe det ansøgte husdyr. Uden tilladelse kan du i sidste ende miste din bolig. Hvad siger lovgivningen? De offentlige myndigheder i Danmark sætter nog-le begrænsninger for husdyr i almindelige boliger. Det er for eksempel forbudt at holde svin, kvæg, får, geder og heste i en boligbebyggelse. Det er ejeren, som har pligt til at tegne en hundeforsikring. Det er lovpligtigt. Det står i hundeloven. Forsikringen skal bruges, hvis hunden forvolder skade. Andre små husdyr. Husdyr som akvariefisk, fugle, marsvin, hamstre, edderkopper, slanger m.m. er det svært at sætte et antal på. Her er det vigtigste princip, at lovgivningen bestemmer, at en lejers (beboers) husdyr ikke må være til væsentlig gene på grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse. Dit ansvar. Du skal selvfølgelig passe et husdyr, hvis du vælger at anskaffe et. Det kræver meget at have en hund. Den skal have opmærksomhed, træning og en del motion. Det er ejerens ansvar at husdyr ikke medfører: En førerhund er altid velkommen. En blind beboer har altid ret til at holde førerhund. Administrationskontoret skal dog have besked herom. Vedvarende støj Lugt Uhumskhed Fremkalder fare eller frygt. Side nr. 2

4 Udover hundeloven gælder der også en lokal politivedtægt. Den vil normalt også have regler for hunde, nemlig: - Hunde må ikke opholde sig på offentlige legepladser. - Hunde på gader og offentlige anlæg skal føres i snor tæt ind til ledsageren. - Hundens ledager (den der går tur med hunden), har pligt til at sørge for, at hunden ikke forurener fortov, gangsti, butiksindgang m.m., - Hunde må ikke forvolde skade på beplantninger, (f.eks. slippes løs i bede) Hvordan kan regler om husdyr ændres? Enhver beboer kan foreslå, at man ændrer på reglerne for husdyr i jeres afdeling. Sådan et forslag afleverer du til afdelingsbestyrelsen, som tager det med på næste afdelingsmøde. (Beboermøde). - Boliger ødelægges eller bærer kraftig præg af husdyr, og det medfører store efterregninger ved flytninger. Som udlejer er det boligselskabets ansvar at undersøge forholdene, når der klages over husdyr. H A B er administrator (udlejer) og vi undersøger alle klager. Hvis der er hold i en klage, sendes en påmindelse (en advarsel) til lejeren af det lejmål, hvorfra generne udgår. Hvem klager jeg til? Når der opstår et problem med et husdyr, så er det i første omgang værd at forsøge at tale med hundens / kattens ejer. Hvis det ikke medfører en forbedring må du inddrage boligselskabet (administrationen). Hvis en konflikt om et husdyr ikke kan løses lokalt (af boligselskabet), bliver sagen løftet til beboerklagenævnet eller boligretten og kan i sidste ende bevirke at ejeren til det problemskabende husdyr bliver opsagt af sit lejmål. Et forbud mod f.eks. hund eller kat kan godt vedtages, men det gælder ikke med tilbagevirkende kraft. En beboer må selvfølgelig godt beholde et lovligt anskaffet kæledyr (Husdyr). De mest udbredte problemer med husdyr. I dagligdagen støder vi i HAB især på tre slags problemer med husdyr. - En hund er adfærdsforstyrret, og den gør hele tiden. Larmen generer naboerne. Hunden er ofte alene hejmme. Den er måske samtidig en stor hund, og når den kommer ud, så opfører den sig på en måde, der skræmmer andre mennesker. - En beboer skaffer sig flere og flere katte måske fodres vilde katte også. Det giver kattejammer (slagsmål) om natten og måske virkelig grimme lugtgener fra boligen. NEJ TAK Yderligere oplysninger. JA TAK Savner du svar på spørgsmål om husdyr i boligen, er du velkommen til at kontakte boligadmini-strationen på tlf.: Side nr. 3

5 HUSDYR I PRAKSIS: Indholdfortegnelse 1. Hvad er et husdyr 2. Hvem bestemmer, om man må have husdyr 3. Husdyrtilladelse i praksis 4. Ansvar for husdyr 5. Specielle situationer 6. Dyr på besøg 7. Hvad gør man når husdyrene skaber problemer 8. Eksempel på ansøgningsskema 9. Retssager om husdyr Kerneområdet for husdyr, som reguleres i boligafdelingernes husorden, er hunde og katte. Imidlertid er husdyrsbegrebet blevet udvidet kraftigt gennem de senere år på grund af mere eksotiske dyrs indmarch hos de danske dyrehandlere. 1. Hvad er et husdyr? Det vil næppe være muligt at udarbejde en fyldestgørende liste over alle de dyr, der vil kunne indgå i begrebet husdyr. Der er nogen dyr, som man må holde i en almen bolig uden at have husdyrstilladelse. Det er således ikke nødvendigt at indhendte tilladelse, når man anskaffer sig en guldfisk i en bowle. At det så kan være en god ide at sikre sig, at familie-forsikringen dækker en eventuel vandskade, er en anden sag. Omvendt er der dyr, som man under ingen omstændigheder må have i en almen bolig, selv om de sprogligt set falder ind under definitionen på husdyr. Det gælder f.eks. høns, grise og geder. Varaner, Kamæleoner, slanger og andre krybdyr indgår nu som husdyr på linie med de mere traditionelle husdyr som hund og kat. Også et dyr som tam-ilderen er blevet meget populært som husdyr. Justitsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om særlige dyr, herunder slanger og lignende. Reglerne stiller strenge krav til indretning af bure og lign. Disse regler findes som bilag 2 i pjecen. Tilsvarende er der i Danmark forbud mod særligt farlige hundetyper af racen Pit Bull terrier og Tosa. Bekendgørelsen om disse to hunderacer ses i bilag 3. I øvrigt må det afgørende for, om der kræves husdyrtilladelse eller ej, være, om dyreet på nogen tænkelig måde kan være til ulempe for de øvrige beboere eller ejendommen, herunder på grund af lugt, støj, udseende eller væremåde. Som udgangspunkt beror afgrænsningen mellem tilladte og ikke-tilladte husdyr dog ikke på husdyrets størrelse eller færden i det Side nr. 4

6 ene eller andet element, men på boligafdelingens vedtagelser om husdyrhold. 2. Hvem bestemmer om man må have husdyr? I en almen boligafdeling vil spørgsmålet om husdyr typisk være reguleret i en husorden. Det er afdelingsmødet, der beslutter, hvad husordenen skal indeholde og det er derfor også afdelingsmødet, der fastsætter reglerne for, hvilke og i givet fald hvor mange husdyr beboerne må have. lidt større dyr, bliver det straks lidt mere tvivlsomt. Der har kun været enkelte retssager om spørgsmålet, men boligretten har i to forskellige sager fastslået, at såvel kaniner som den efterhånden meget populære tamilder falder ind under begrebet husdyr, som kræver tilladelse. Sagerne er omtalt i bilag 5. Det er ikke alene dyrets art, der kan have betydning for, om en tilladelse er nødvendig. Også antallet kan spille en rolle. Selv om man godt kan holde en enkelt undulat uden tilladelse, er dette ikke ensbetydende med, at man også kan have fugle. Her vil man lægge vægt på hensynet til de øvrige beboere og eventuelle gener fra dyrene. For at undgå sådanne sager, hvor der er tvivl om, hvad et forbud mod husdyr omfatter, kan det være en god ide at indføje i husordenen, hvilke husdyr man må holde helt uden tilladelser og antallet heraf. Husordenen fastsættes ved almindeligt stemmeflertal. Afdelingsmødet kan dog bestemme, at den endelige afgørelse af spørgsmålet skal ske ved den urafstemning i boligafdelingen. En urafstemning er en skriftlig afstemning blandt alle afdelingens beboere. Det er lidt af en smagssag, hvor detaljeret husordenen skal være på dette område. F.eks. ses det ofte, at der i en boligafdeling er tilladelse til at holde kat, men ikke hund, eller til at holde 1 hund eller 2 katte osv. Det kan godt være en god idé at lave en positivliste, således at husordenen nævner de tilladte dyr og antallet heraf og således at øvrige dyr ikke er tilladte. Som nævnt er der typer af dyr, som må være tilladte i en almen bolig, selv om der generelt er forbud mod husdyrhold i boligafdelingen. I denne kategori hører guldfisk i bowle, hamstere, og fugle i bur. Når der er tale om I øvrigt kan det være en god ide, at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen bemyndigelse til at dispensere fra forbudet i ekstraordinære tilfælde. En sådan dispensationsmulighed skal vedtages på et afdelingsmøde. Det ses jævnligt, at afdelingsmødet i en boligafdeling beslutter, at det ikke længere er tilladt at holde husdyr. En sådan beslutning har virkning fremover, og de beboere, der har anskaffet sig et dyr i henhold til en tidligere tilladelse, kan beholde dette men kan ikke anskaffe sig et nyt. 3. Husdyrtilladelse i praksis Selv om det er tilladt at holde husdyr i en boligafdeling, betyder det ikke, at man uden videre kan anskaffe sig alle de dyr, man har lyst til. Det er boligorganisationen ansvar, at der hersker god orden i afdelingen. Side nr. 5

7 For at alle beboere, der ønsker at holde husdyr, kender betingelserne herfor, må man etablere et system med tilladelse i hvert enkelt tilfælde. En husdyrtilladelse er et tillæg til den almindelige lejekontrakt. Tilladelsen kan f.eks. også indeholde krav om, at en kat skal være steriliseret / kastreret og øremærket. Man har ansvar for de skader, dyret forvolder af den ene eller anden grund. Hvis du som beboer ønsker at anskffe dig et husdyr, skal du derfor først henvende dig på boligadministrationskontoret for at få en konkret tilladelse. Det er vigtigt. Uden tilladelse kan du i sidste ende miste din bolig eller være tvunget til at skaffe dig af med et elsket husdyr. 4. Ansvar for husdyr. Hvis det er tilladt at holde husdyr, er dette forhåbentlig forbundet med glæde og fornøjelse for dyrets ejermand. Hertil kommer dog, at dyreholdet også er frobundet med et vist ansvar: Hundehold er særligt reguleret i hundeloven. Som hundeejer har man et såkaldt objektiv ansvar. Det betyder, at man er ansvarlig for alt, hvad hunden laver, uanset om man er skyld i dette eller ej. Dette er jo et meget vidtgående ansvar, og derfor er der også et lovmæssigt krav om, at hunden altid skal være forsikret, jf. hundelovens 8. Hundeloven findes som bilag 1 i pjecen. Udover hundeloven gælder der også en politivedtægt. Den vil normaltogså have regler for hunde, f.eks. at: Hunde ikke må opholde sig på offentlige legepladser Hunde på gader og offentlige anlæg (parker m.m.) skal føres i snor Hunde må ikke forvolde skader på beplantninger(f.eks. slippes løs i bede). man har ansvar overfor dyret, der har krav på en god og forsvarlig pasning. Man har ansvar overfor naboerne, der ikke kan være tjent med et larmende / lugtende husdyr som forstyrrer deres dagligdag 5. Specielle situationer Førerhunde o.l.. Selv om der i en boligafdeling er forbud mod at holde husdyr, vil det altid være tilladt for en blind at have en førerhund. På tilsvarende måde bør man give en beboer lov til at holde en såkaldt servicehund, der hjælper handicappede med forskellige gøremål, selv om det i øvrigt ikke er tilladt at holde hund i den pågældende afdeling. Side nr. 6

8 6. Dyr på besøg HAB bliver undertiden stillet spørgsmålet om, hvorvist det er tilladt at have et husdyr på besøg, selv om man ikke må holde husdyr i afdelingen. Det vil altid være tale om en konkret vurdering. Som udgangspunkt omfatter et forbud mod dyr også dyr på besøg i hvert fald, hvis der er tale om længerevarende besøg. Boligretten har flere gange taget stilling til spørgsmålet. Retspraksis på området er beskreveet i bilag Hvad gør man, når husdyrene skaber problemer? I langt størstedelen af boligafdelingerne er husdyrholdet ikke forbundet med problemer. Undrtiden involveres HAB dog i sager, hvor naboerne eller andre generes af husdyr. I dagligdagen støder vi i HAB især på 3 slags problemer med husdyr: En hund er adfærdsforstyret, og den gør hele tiden. Larmen generer naboerne. Hunden er ofte alene hjemme. Den er måske samtidig en stor hund, og når den kommer ud, så opfører den sig på en måde, der skræmmer andre mennesker. Boligen ødelægges eller bærer kraftigt præg af husdyr, og dette medfører store efterregninger ved flytninger. En beboer skaffer sig flere og flere katte måske fodres vilde katte også. Det giver kattejammer (slagsmål) om natten og måske virkelig grimme lugtgener fra boligen. lejeforholdet, selv om der ikke er gener forbundet med husdyrholdet. Når der opstår et problem med husdyr, så er deet i første omgang værd at forsøge at tale med dyrets ejer. Hvis det ikke hjælper, må boligadministrationen inddrages. Hvis konflikten ikke kan løses lokalt, kan det blive nødvendigt at inddrage beboerklagenævnet eller boligretten. Men før det sker, skal beboeren have en skriftlig advarsel. Beboerklagenævnet kan give beboeren en betinget opsigelse. Det betyder, at beboeren får lov at blive boende i lejemålet på betingelse af, at husdyret fjernes. Beboerklagenævnet kan også vælge at give beboeren en advarsel. Boligorganisationen kan vælge selv at opsige lejemålet med 3 måneders varsel, hvis beboeren ikke fjerner husdyret. Hvis beboeren protesterer imod opsigelsen, skal boligorganisationen lægge sag an ved boligretten, hvis man ønsker at fastholde opsigelsen. Boligorganisationen kan også i særlig grove tilfælde vælge at ophæve lejemålet. Det betyder, at lejemålet skal fraflyttes med dette samme. Hvis beboeren ikke flytter, ender sagen i boligretten, som så skal bedømme, om forholdet er tilstrækkeligt alvorligt til, at beboeren skal miste sit lejemål. Sådanne situationer er der taget højde for i lovgivningen. Den almene lejelov indeholder flere forskellige sanktionsmuligheder overfor ulovligt eller generende husdyrhold. Ulovligt husdyrhold kan få konsekvenser for Side nr. 7

9 8. Eksempel på ansøgning om tilladelse Side nr. 8

10 9. Retssager om husdyr Sag om kanin En sag fra Århus drejede sig om en beboer, der havde kanin i sin ejendom, hvor hvor der var forbud mod husdyrhold. Beboeren gjorde gældende, at en kanin må sidestilles med hvide mus og hamstre og derfor ikke var omfattet af forbuddet. Men boligretten mente, at kaninen var et husdyr, og derfor blev beboeren pålagt at fjerne den. Sag om ilder. I en sag fra Rødbyhavn havde en beboer i en almen bebyggelse en tam-ilder (et 30 cm stort dyr.) I afdelingen vara der forbud mod husdyr, men beboeren mente ikke, at ilderen var et husdyr og derfor ikke omfattet af forbuddet. Retten var af en anden opfattelse og pålagde beboeren at fjerne tam-ilderen, da den var omfattet af begrebet husdyr. sidestilles med, at der blev holdt hund i lejligheden, og beboeren blev dømt til at fraflytte lejemålet. I en anden sag fra 1978 kom retten i Brøndby til det modsatte resultat. En beboers mor kom på besøg 2-3-gange om ugen med en dværgpincher (en meget lille hunderace), men denne overnattede aldrig i lejemålet. Boligretten var af den opfattelse, at der ikke var tale om hundehold. Retssager om dyr på besøg. I en sag fra 1975 opstod der problemer, fordi beboerens søn havde medbragt sin hund på et ferieophold hos forældrene. Boligorganisationen fil klager over hunden, som gøede, og rettede henvendelse til beboeren med anmodning om at få hunden fjernet. Beboeren gjorde imeidlertid gældende, at hunden tilhørte beboerens søn. Det hele endte med, at beboeren blev opsagt, og retten lagde til grund, at sønnen besøgte forældrene med sin hund hver anden weekend og i kortere tid omkring højtiderne. Det fandt Vestre Landsret kunne Side nr. 9

11 10. Øvrig information Ved henvendelse til administrationen kan du få yderligere følgende pjecer udleveret.: 1. lov om hunde 2. Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr mv. 3. Bekendtgørelse om forbud mod hold af særligt farlige hunde. 4. Ansøgning om husdyrstilladelse i HABafdelinger Ovenstående er alle udskrifter fra Lovtidende.dk På vores hjemmeside www. Hab-bolig.dk kan nærværende folder og tilhørende supplerende pjecer fra lovtidende læses / downloades. Side nr. 10

12 Side nr. 11

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Den nye hundelov vedrører alle

Den nye hundelov vedrører alle Den nye hundelov vedrører alle Den 1. juli trådte den nye hundelov i kraft. Mange tror fejlagtigt, at lovændringerne kun vedrører de 13 forbudsracer og blandinger heraf, som bliver forbudt. Men der sker

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere