Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal"

Transkript

1 Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale For Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

2 Side 2 af 130

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Gulstensvilla i Fredensborg kommune mellem Hørsholm og Hillerød Side 3 af 130

4 Villaen er beliggende i et naturskønt område, præget af skov, kuperet terræn og landbrugsarealer. I nærområdet findes der flere golfbaner, Fredensborg Slot og Store Dyrehave. Landsbyen Karlebo har både kro, sportsplads og masser af aktiviteter for unge og ældre. Villaen er opført 1958 i gule mursten og med en saddeltagkonstruktion belagt med Decra plader. Vinduerne er udført af trærammer isat termoruder. Tagkonstruktionen er efterisoleret og bygningen er hulmursisoleret. Villaen har en god sydvendt have samt et grønt areal mod vejen og omgivet af hæk. Villaen er godt indrettet med entre og fordelingsgang. Der er en dejlig stor sydvendt vinkelstue med udgang til syd/vest vendt terrasse. Stuen har bøgeparket på gulvet. Der er direkte adgang til køkkenet. Det er et ældre køkken med god skabsplads. Fra køkkenet er de adgang til et godt stort bryggers, viktualierum samt fyrrum. Værelsesafdelingen består af ældre badeværelse med kar, soveværelse samt 2 værelser. Værelserne har alle bøgeparket på gulvet og er forsynet med faste skabe. Til villaen høre en ældre garage opført i træ og med built up tag. Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Besigtigelse af ejendommen kan foretages onsdag d. 4. juli 2012 fra kl samt onsdag d. 1. august 2012 fra kl eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Lars Steen Hansen på telefon: Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Gunderødvej 31, Karlebo, således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest den 21. august 2012 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 4 af 130

5 Gunderødvej 31, Karlebo Side 5 af 130

6 Gunderødvej 31, Karlebo Side 6 af 130

7 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af s. 9 statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 13 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 17 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 21 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 43 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 49 Bilag 7 Kommunalt oplysningsskema s. 53 Bilag 8 Tilstands-, Eleftersynsrapport og Energimærke s. 57 Bilag 9 Tilbud på ejerskifteforsikring s. 109 Bilag 10 Planforhold s. 125 Bilag 11 Skødeudkast s. 127 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 129 Side 7 af 130

8 Side 8 af 130

9 Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 9 af 130

10 Side 10 af 130

11 Cirkulære nr. 7 af 25/01/2010 om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 11 af 130

12 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 12 af 130

13 Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 13 af 130

14 Side 14 af 130

15 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo, beliggende Gunderødvej 31, Karlebo, 2980 Kokkedal. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo med et grundareal, der ifølge måleblad udgør 816 m². Matr.kort vedlægges som bilag 3. Ejendommen har jf. BBR et samlet bebygget areal på 165 m². Boligarealet udgør 144 m² og fritliggende garage udgør 21 m². 3. Ejendommens data: Tingbogsattest for ejendommen og kopi af tinglyste servitutter vedlægges som bilag 4. BBR meddelelse vedlægges som bilag 5. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6. Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 7. Huseftersyn af 7. juni 2012, Eleftersyn af 31. maj 2012 samt energimærke nr af 16. april 2009, vedlægges som bilag 8. Ejerskifteforsikringstilbud vedlægges som bilag 9. Oplysninger om planforhold vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: - ejendommens kontantpris er skønnet til ,00 kr. - ejendommen vil blive søgt afhændet til højestbydende. - Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. - Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget offentlig vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. - Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. Side 15 af 130

16 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal accepterer, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Såfremt ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen betaler Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste halvdelen af den 5 års Basisforsikringspræmie, der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som er vedlagt som bilag 9. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af huseftersyn og eleftersyn i bilag 8 og oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/ køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter at institutionen har med delt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Gunderødvej 31, Karlebo til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest den 21. august 2012 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 16 af 130

17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Side 17 af 130

18 Side 18 af 130

19 Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. Ortofotos (DDO land) COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. Målforhold 1:3292 Dato 24/ Side 19 af 130 Â Kort & Matrikelstyrelsen Signaturforklaring

20 FKO-137B - Smidsbjerg, Gunderød Vejledende matrikelkort 6e 46d ± Gunderødvej 46c 7000a 7m Signaturforklaring Matrikel Målforhold: 1: Side 20 af 130 Meter Udgivet med Kort & Matrikelstyrelsens tilladelse Ortofoto: DDO, Copyright COWI FBE-MMS21,

21 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter. Side 21 af 130

22 Side 22 af 130

23 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :14:29 EJENDOM: Adresse: Gunderødvej Kokkedal Samlet areal: 816 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Gunderød By, Karlebo Matrikelnummer: 0046c Areal: 816 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Anden adkomst Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarsministeriet Ejerandel: 1 / HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 14_Æ_176 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Side 23 af 130

24 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 11 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 14_Z_317 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dekl ang elforsyning til pumpestationer ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0210 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 14_Æ_176 Side 24 af 130

25 n. Matr.nr.: 46c og 46d Gunderød By, Karlebo Beliggende: Gunderødvej 31, Karlebo. fr. Anmelder: Forsvarsministeriet vi Forsvarets Bygningstj eneste Frederiksholms Kanal 30 Postboks København K Tlf STEMPELFRI Undertegnede Forsvarsministeriet v/forsvarets Bygningstjeneste som ejer af matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo og Trafikministeriet v/danmarks Meteorologiske Institut som ejer matr.nr. 46d Gunderød By, Karlebo pålægger herved vore ejendomme følgende SERVITUT 1. I forbindelse med udstykning af matr.nr. 46d Gunderød By, Karlebo fra ejendommen matr.nr. 46a Gunderød By, Karlebo pålægges nuværende og fremtidige ejere af ejendommene matr.nr. 46c og 46d Gunderød By, Karlebo at respektere, at den fra offentlig vej til ejendommene fælles vandstikledning tjener som vandforsyning til ejendommene matr. nr. 46c og 46d Gunderød By, Karlebo. Ejeren af matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo opsætter ved egen foranstaltning og for egen regning vandmåler til boligen på ejendommen matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo. Begge ejendomme afregner for fremtiden forbrug af vand direkte med det forsynende vandværk: I/S Gunderød Vandværk, eller den til hvem vandforsyningspligten måtte blive overdraget. De til enhver tid værende ejere af ejendommen matr.nr. 46c og 46d Gunderød By, Karlebo er pligtig stedse, at holde vandstikledningen i fuld funktionsdygtig stand, herunder gennem renholdelse, vedligeholdelse og eventuel fornyelse. Omkostninger forbundet hermed fordeles ligeligt mellem ejerne af matr.nr. 46c og 46d Gunderød By, Karlebo. Udgifter direkte relateret til ledning fra fællesledning til ejendommen matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo afholdes alene af ejeren af matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo. Udgifter direkte relateret til installationer fra fællesledningens ophør til ejendommen matr.nr. 46d Gunderød By, Karlebo afholdes alene af ejeren af matr.nr. 46d Gunderød By, Karlebo. Såfremt ejeren af en af ejendommene matr.nr. 46c eller 46d Gunderød By, Karlebo senere ønsker, at etablere selvstændig vandstikledning skal dette meddeles ejeren af den anden ejendom - og ledning fra fællesledningen til den pågældende ejendom afproppes af autoriseret installatør. 1 Side 25 af 130 Form. 267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

26 2. Påtaleberettiget efter nærværende servitut er de til enhver tid værende ejere af matr.nr. 46c og 46d Gunderød By, Karlebo. Nærværende servitut til hvilken Kommunalbestyrelsen samtykke skal indhentes, begæres tinglyst på ejendommene matr.nr. 46c og 46d Gunderød By, Karlebo idet der med hensyn til pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommenes blade tingbogen. Nærværende servitut respekterer eksisterende pantegæld på ejendommen matr.nr. 46c og 46d Gunderød By, Karlebo. Omkostningerne forbundet med nærværende servituts oprettelse og tinglysning afholdes af Forsvarsministeriet v/forsvarets Bygningstjeneste. 3. Nærværende Servitut er i henhold til Stempellovens 79, stk. 1, nr. 3 stempelfri. København, den/ l2 Som ejer af matr.nr. 36c Gunderød By, Karlebo: København, den // Som ejer af matr.nr. 46d Gunderød By, Karlebo: rsvarsmini riet vi Forsvarets Bygningstjenest Trafikministeriet vi Danmarks Meteorologiske Institut. Godkendt i henhold til 42 i Lov om Planlægning, Kommunalbestyrelsen i Karlebo: KARLEBO BYRÅD, den 13- Hansen rgmester ersen stingeniør 2 Side 26 af 130

27 C Matr: 46 C. Gunderød By, Karlebo Retten i : Hørsholm Indført den : Lyst under nr.: A Tilbagekaldt efter anmeiders begæring iflg. telefonsamtale med a c t 1 J Jeannet Hindheåe ass. atr: 46 D. Matr: 46 C. Gunderød B y. Karlebo Retten i : Hørsholm Indført den : nr.: 1493 A Gunderød By, Karlebo Retten i : Hørsholm Indført den : Ly-t u n da, nr.: 1494 Tilbagekaldt efter anmt-,-iders begæring 12,2 /(?w2 S., Rode Ktrtn. Foranstående matr.nr. 36c skal rettelig være matr.nr. 46c Gunderød By, Karlebo. København, den 15. februar Side 27 af 130 Form. 267G Orm B. Wroblewski, Nytorv København K

28 Matr: 46 C. Matr: 46 D. Gunderød By, Karlebo Retten i : Hørsholm Indført den : Lyst under nr.: 6099 A Gunderød By, Karlebo Retten i : Hørsholm Indført den : Lyst under nr.: 6100 A Side 28 af 130

29 Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Ejerlav: Gunderød By, Karlebo Avderød By, Karlebo Matr. nr.: Anmelder: 13 b m. f 1. (Ejerlejlighedsnr ) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Navn: Adr.: Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) LANDINSPEKTØRFIRMAET B. HANSEN. L. GOTTLIEB & H. HJORTH POSTBOKS 205 HOVEDGADEN 4, 1. sal 2970 HØRSHOLM. TLF DEKLARATION angående elforsyning til pumpestationer. I forbindelse med kloakering af Gunderød og etablering af pumpestationer for spildevand aftales følgende vedrørende nedennævnte matr.nre. Matr.nr. Rids nr. Ejer Gunderød By, Karlebo 3 b 1 G. Synnøve Nilsson 11/3 ci.4 ili/k / e fnis i-l-cibt -eamdrup-mtder korrk-~hartåling Vo Foras Ejendomme A/s 6 f 3 Gunderød Vandværk v/ Søren Hansen 46 c 4 6c 5 2c 6 6d 7 Forsvarets Bygningstjeneste v/ Kongens Artilleriregiment Aase Tolstrup Holger Suhr Ann Lønborg / Ole Christensen Avderød By, Karlebo 5 aa 8 Birgitte Staun / Kent Jensen Den nuværende ejer af ejendommen giver, for sig og fremtidige ejere Karlebo Kommune ret til at aftage el til drift af pumpestationen fra ejendommens eksisterende elforsyningsanlæg på følgende vilkår: 1. Placering af eltilslutning herunder ledningsanlæg og bimåler aftales nærmere, idet placering opmåles og vises på bilag til denne aftale (se vedhæftede rids). Samtlige omkostninger i forbindelse med etablering afholdes af Karlebo Kommune. Side 29 af 130 N;, Fnrrn 167 C'. ( Wrnhlawc41 Nutorv 10 14G11 ICakonhoun IC

30 2. Al fremtidig drift af de etablerede anlæg og udgifterne hertil, afholdes af Karlebo Kommune. Såfremt ejeren af ejendommen ønsker væsentlige ændringer af egen elinstallation, eller ønsker opførelse af ny bebyggelse over elledning til pumpestation, skal Karlebo Kommune uden udgift for ejeren flytte/ændre sine anlæg. 3. Pumpestationens elforbrug registreres af en bimåler, der opsættes efter hovedmåleren på ejendommen. Ejeren af ejendommen betaler elselskabet for forbrug registreret på hovedmåleren. Karlebo Kommune refunderer hvert år, via opkrævning af ejendomsskat, ejeren et å'conto beløb beregnet på grundlag af en skønnet belastning samt et ulempetillæg på kr.100,00 for pumpestationens elforbrug. Det faktiske forbrug registreres min. pr. 5 år på bimåleren og eventuel for lidt refusion godtgøres ejeren. For meget betalt refusion tilbagebetales ikke. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ejer af ovennævnte matr.nre. og Karlebo Kommune. Nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte matr.nre. idet der med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Dato: 254 /99 e Dato: Ejer afmatr.nr. 13 b - Synnøve ilsson A/S 14/ L rs enn. ng Slyngbo Frede Clausen a.71 Dato: Dato: Ejer af matr "eâa- j4t/1/14 C ) al3rit-a sen cns ARTILLERIREGIM KASERN MENT SJÆLS ARK Ejer af ma 46 c J 10 Dato: 2 Ejer af matr.nr. 6 c (241114f - Aa Tolstrup Dato: c2' Ejer af matr.nr. 2 c - Holger Suhr Side 30 af 130

31 Dato: Ejer af matr.nr. 6 d - Ann Lønborg / Ole Christensen Dato: jer af matr.nr. 5 aa - Jen Birgitte Staun Under henvisning til lov nr. 388 af 6. juni , stk. 2 meddeles hermed samtykke til tinglysning af nærværende deklaration. Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet. KARLEBO BYRÅD, den rig.i 1999 ~i/ ry Hansen Svend P. rgmester samsi </- ror Side 31 af 130 Form. 267 G Otto B. Wroblewski. N ylon København K..

32 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Rids nr. 1. a) c cp E E 0 -o c 2 -o ca.> 0 > 0 a)."(ts 11, n. c '071 c cy) O CCD c å IS 0 CU ø 4 01 W NS F-1 _c 0) Blanketnr `1 Rids angående elforsyning af pumpestation vedr. matr.nr. 13 b GunderØd By, Karlebo. Hørsholm den 24. september 1998 L dinsp tør Mål 1:500 Landinspektørfirmaet B. Hansen, L. Gottlieb Hovedgaden 4, 2970 Hørsholm. Tlf J.nr og H. Hjorth, Fax Den Danske Lancilnspektørforening Side 32 af 130

33 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) a - Rids nr jrg E (.r' o ,08 s ab m /7 // /,/ 71 a) a.) E E 0 "C3 C (1) (1) (1) "C; c z > E-I föf-syn in g t og b b ygn in,g= /// v ål er + g rp ta vle C1) ccl c 0) O 715 ccl a c 0) o c a) 0 Matr.nr. 7 1 Gunderød By, Karlebo. ccl C/ C C» 0 (1) c c a) -o CD h C Amri. 1:11 Blanketnr. 295 Den Danske Landinspektørforening Side 33 af 130

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby Sagsnummer 2011/0001726 Udbudsmateriale for Park Allé 131 2605 Brøndby Side 2 af 80 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Park Allé 131, 2605 Brøndby Boligen er skønt

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere