Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb"

Transkript

1 Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en sammenfatning af de kriterier, der er udviklet for miljørigtige offentlige indkøb inden for produktgruppen varmeisolering. Den ledsagende baggrundsrapport indeholder de nærmere enkeltheder om begrundelserne for udvælgelsen af disse kriterier og henvisninger til yderligere oplysninger. Indkøbsanbefalingerne har format som to sæt kriterier: De centrale kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører det pågældende produkts væsentligste miljøpåvirkninger. De er udformet med henblik på at kunne bruges uden særlig yderligere verificering eller udgiftsstigninger. De omfattende kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. De kan kræve en yderligere verificeringsindsats eller en let stigning i udgifterne sammenlignet med andre produkter med samme funktionalitet. Inden for de centrale og omfattende kriterier følger vejledningen de forskellige trin i proceduren for offentlige indkøb og forklarer, hvordan miljøkriterierne bedst integreres på de enkelte trin: Emne. Dækker udbuddets titel, dvs. en kort beskrivelse af det produkt, det arbejde eller den tjeneste, der skal indkøbes. Tekniske specifikationer. Skal give en klar, præcis og udtømmende beskrivelse af de krav og standarder, som produkterne, arbejdet eller tjenesterne skal opfylde. Beskrivelse af de tekniske minimumsspecifikationer, som alle tilbud skal opfylde. Skal fastsætte specifikke miljøkriterier, herunder grænseværdier og niveauer, som bestemte produkter skal overholde. Udvælgelseskriterier. Disse bygger på tilbudsgivernes kapacitet/evne til at opfylde kontrakten. Skal bidrage til at identificere egnede leverandører, eksempelvis for at sikre, at der findes tilstrækkeligt uddannet personale eller relevante miljøpolitikker og procedurer. Tildelingskriterier. De kriterier, på grundlag af hvilke den ordregivende myndighed vil sammenligne tilbuddene og basere tildelingen. Tildelingskriterier er ikke enebestemmende for, om et tilbud accepteres eller forkastes, da tilbud om produkter, som ikke overholder kriterierne, alligevel kan komme i betragtning ved den endelige afgørelse ud fra deres score for de andre tildelingskriterier. Kontraktopfyldelsesbestemmelse. Giver en nærmere beskrivelse af de betingelser, der skal opfyldes ved kontraktgennemførelsen, eksempelvis hvordan varer eller tjenester skal leveres, herunder de produktoplysninger eller -vejledninger, leverandøren skal fremlægge. Bemærk, at kontrahenten er underlagt den eksisterende lovramme. Hvor det i forbindelse med verificeringen af kriterierne fastslås, at der kan anvendes andre passende former for dokumentation, kunne dette omfatte et teknisk dossier fra producenten, en prøvningsrapport fra et anerkendt organ eller andet relevant bevismateriale. Den ordregivende myndighed vil fra sag til sag skulle sikre sig, at den fremsendte dokumentation kan anses for fyldestgørende ud fra et teknisk/juridisk synspunkt. 1 af 13

2 1. Definition og anvendelsesområde Med henblik på en definition af disse kriterier for miljørigtige offentlige indkøb defineres varmeisolering som materiale, der anvendes til at gøre bygninger køligere om sommeren og varmere om vinteren ved at mindske varmestrømmen gennem bygningernes ydre overflader. 1 Der er seks hovedanvendelsesområder, som defineres nærmere i baggrundsrapporten i sammenhæng med dette produktblad: 1. Hulmursisolering 2. Isolering af massive vægge 3. Isolering af lofter 4. Isolering af gulve 5. Isolering af tage 6. Isolering af rør og kanaler. Der er en tendens til, at eksisterende miljømærker definerer isoleringsprodukter efter det materiale, de er fremstillet af. Der findes fire store materialekategorier: uorganiske mineralske fibre fremstillet på basis af organisk brændsel fremstillet på basis af organiske planter/dyr andet. De eksisterende miljømærker dækker ikke for nuværende isolering til rør og kanaler eller isoleringsfolieprodukter. Derfor gælder de anførte kriterier i dette dokument kun for materialer, der omfattes af kategorierne 1-5 ovenfor. De fleste varmeisoleringsprodukter er omfattet af byggevaredirektivet (se 6.2), defineret i harmoniserede europæiske standarder og vurderet ved hjælp af prøvningsmetoder angivet i disse standarder. Byggevarer omfattet af byggevaredirektivet skal være CE-mærket. CEmærkning ledsages af specifikke tekniske oplysninger om disse varers særlige egenskaber. 2. De væsentligste miljøpåvirkninger Farlige materialer udgør en væsentlig miljøpåvirkning i varmeisoleringens livscyklus, især på grund af blæsemidlernes kemiske sammensætning. Det kan påvirke luft- og vandkvaliteten og menneskers sundhed, og mange af stofferne er identificeret som kræftfremkaldende eller irriterende for personer med åndedrætsbesvær. Disse stoffers farlige egenskaber gør mange af dem uegnede til deponering på deponeringspladser til ikkefarligt affald. Nogle kan genvindes, hvorved miljøpåvirkningen mindskes. Energiforbruget er en anden væsentlig påvirkning, især ved fremstilling og transport. Imidlertid er det reducerede energiforbrug i bygninger som følge af højeffektiv isolering med god termisk modstand af afgørende betydning og skal tages i betragtning først. Det vil nedsætte energiforbruget i brugsfasen ved at mindske behovet for brændsel til rumopvarmning og dermed udligne den energi, der er gået til udvinding og fremstilling af isoleringsmaterialerne. Når der er truffet beslutning om den ønskede termiske modstand, er der stadig plads til overvejelser af miljøpåvirkningen fra de forskellige isoleringsmaterialer, som opfylder hovedkravet. Det er på det trin, at man skal tage de påvirkninger i betragtning, der er sammenfattet i nedenstående skema. 1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods (Principper for byggematerialer og metoder). 3. udg. John Wiley & Sons. 2 af 13

3 De væsentligste miljøpåvirkninger Energiforbrug, især til fremstilling og transport Energiforbrug i bygningen som følge af mindre effektiv isolering Forurening af luft, jord og vand som følge af brugen af farlige materialer, f.eks. blæsemidler Brug/udvinding af råstoffer Produktion af farligt affald Skabelse af affaldsmateriale, herunder farligt affald og emballage og bortskaffelse heraf Forholdsregler ved miljørigtige offentlige indkøb Indkøbe den mest energieffektive isolering Indkøbe hensigtsmæssig isolering for at sikre størst mulig fordel Indkøbe isolering med begrænset indhold af farlige materialer Fremme effektiv vedligeholdelse af isoleringen for at øge brugslevetiden Forbedre forvaltningen ved afslutningen af isoleringens levetid, f.eks. ved tilbagetagningsordninger/genanvendelse/genvinding Indkøbe produkter, hvis design letter demontering og genvinding Fremme brugen af miljøvenlige materialer Fremme brugen af genvundne materialer i isolering og emballage, enten direkte eller for emballagens vedkommende ved deltagelse i en akkrediteret genvindingsordning. Bemærk venligst, at den rækkefølge, påvirkningerne er nævnt i, ikke nødvendigvis er en angivelse af deres betydning. 3. Kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af varmeisolering EMNE 3.1. Centrale kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af varmeisolering Indkøb af energieffektive og miljøvenlige varmeisoleringsprodukter TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1. I henhold til kravene til bygningers ydeevne inden for rammerne af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne må varmeisoleringsproduktets varmeledningsevne ikke overstige 0,044 W/mK. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CE- 3 af 13

4 mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for dokumentation eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. 2. Der må fra produktet ikke afgives eller udvaskes stoffer over de eksisterende grænseværdier, der er fastsat i følgende bestemmelser: a) Stoffer underlagt EU-bestemmelser i henhold til forordning 842/2006/EF om fluorerede gasser b) Der må ikke afgives stoffer eller præparater, som i henhold til direktiv 1999/45/EF og 67/548/EØF er klassificeret som kræftfremkaldende (R40, R45, R49), reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), toksiske (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergifremkaldende ved indånding (R42), kan forårsage arvelige genetiske skader (R46), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (R48), mulighed for varig skade på helbred (R68). c) Der må ikke afgives stoffer eller præparater, som i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2 er klassificeret som kræftfremkaldende (H ), reproduktionstoksiske (H ), mutagene (H ), toksiske (H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergifremkaldende ved indånding (H334), kan forårsage arvelige genetiske skader (H340), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (H ), mulighed for varig skade på helbred (H371). Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. TILDELINGSKRITERIER Der vil blive tildelt yderligere point for: 1. Træmaterialer (kork, cellulose) anvendt til produktion af varmeisolering, der stammer fra skove med bæredygtig forvaltning med henblik på gennemførelse af principper og foranstaltninger til sikring af bæredygtig og lovlig skovforvaltning, forudsat at disse kriterier er karakteristiske og relevante for produktet. For skove i Europa skal ovennævnte principper og foranstaltninger som minimum opfylde kravene i de fælleseuropæiske retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), der er vedtaget på ministerkonferencen i Lissabon om beskyttelse af skovene i Europa (2.-4. juni 1998). Uden for Europa skal de som minimum opfylde skovbrugsprincipperne i UNCED Forest Principles, der er vedtaget på De Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (Rio de Janeiro, juni 1992) og, hvis relevant, de kriterier eller retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning, der er vedtaget som led i internationale og regionale initiativer (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry- Zone Africa Initiative). Verifikation: Træets/træfibrenes bæredygtige og lovlige oprindelse kan påvises ved hjælp af et fungerende sporingssystem for leverandørkæden. Disse frivillige systemer kan være certificeret af en tredjepart og indgår ofte som en del af ISO 9000 og/eller ISO eller forvaltningssystemet EMAS. Certifikater for forvaltningskæden for træ/træfibre certificeret som FSC [2], PEFC [3] eller anden relevant dokumentation accepteres også som bevis for overensstemmelse. Hvis træet/træfibrene stammer fra et land, der har underskrevet en frivillig partnerskabsaftale med EU, kan FLEGT-licensen anvendes som bevis for træets lovlige oprindelse [4]. Til de 2 s [2] FSC (Forest Stewardship Council): [3] PEFC/Programme for the Endorsement of Forest Certification (certificeringssystem for bæredygtig skovdrift): [4] FLEGT (handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) blev vedtaget af EU i Handlingsplanen afstikker en række foranstaltninger over for ulovlig skovhugst i udviklingslande. Handlingsplanen definerer en 4 af 13

5 øvrige acceptable former for bevis hører et relevant og gyldigt CITES-certifikat eller andre tilsvarende og verificerbare former, der eksempelvis bygger på princippet om påpasselighed. For ucertificeret nyt materiales vedkommende skal tilbudsgiverne angive træets/træfibrenes type (art), mængde og oprindelse og fremlægge en erklæring om dets lovlighed. Træet/træfibrene skal kunne spores gennem hele produktionskæden, fra skoven til det færdige produkt. KONTRAKTOPFYLDELSESBESTEMMELSE 1. Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om: producent og fremstillingsdato/partiets nummer produktets R-værdier og respektive H-sætninger på fremstillingstidspunktet det materiale, produktet er fremstillet af vægt og tykkelse genvundet indhold i procent 3 : for materialer skal det procentvise indhold af hvert materiale være klart angivet som masse og volumen maksimal opbevaringstid eller seneste installationsdato varigheden af tidsrummet fra installationen til produktet har sat sig i den nominelle tykkelse transport- og installationsvejledninger skriftlig opbevaringsvejledning. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CEmærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for bevis eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. licensordning for træ, som garanterer, at importerede træprodukter stammer fra lovligt fældet træ. For at opnå denne licens skal der indgås frivillige partnerskabsaftaler mellem træproducerende lande og EU. Træprodukter, som er produceret på lovlig vis i lande, der har indgået disse aftaler, certificeres med licensen. Der findes flere oplysninger på 3 Med anvendelse af ISO s definition af genvundet indhold. 5 af 13

6 EMNE 3.2. Omfattende kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af varmeisolering Indkøb af energieffektive og miljøvenlige varmeisoleringsprodukter TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1. I henhold til kravene til bygningers ydeevne inden for rammerne af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne må varmeisoleringsproduktets varmeledningsevne ikke overstige 0,044W/mK. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CEmærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for bevis eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. 1. Der må fra produktet ikke afgives eller udvaskes stoffer over de eksisterende grænseværdier, der er fastsat i følgende bestemmelser: a) Stoffer underlagt EU-bestemmelser i henhold til forordning 842/2006/EF om fluorerede gasser b) Der må ikke afgives stoffer eller præparater, som i henhold til direktiv 1999/45/EF og 67/548/EØF er klassificeret som kræftfremkaldende (R40, R45, R49), reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), toksiske (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergifremkaldende ved indånding (R42), kan forårsage arvelige genetiske skader (R46), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (R48), mulighed for varig skade på helbred (R68), sundhedsskadelige ved indånding (R20), sundhedsskadelige ved hudkontakt (R21). c) Der må ikke afgives stoffer eller blandinger, som i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 4 er klassificeret som kræftfremkaldende (H ), reproduktionstoksiske (H ), mutagene (H ), toksiske (H300-H301, H310-H311, H330- H331, H411), allergifremkaldende ved indånding (H334), kan forårsage arvelige genetiske skader (H340), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (H ), mulighed for varig skade på helbred (H371). Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. TILDELINGSKRITERIER Der vil blive tildelt yderligere point for: 1. Træmaterialer (kork, cellulose) anvendt til produktion af varmeisolering, der stammer fra skove med bæredygtig forvaltning med henblik på gennemførelse af principper og foranstaltninger til sikring af bæredygtig og lovlig skovforvaltning, forudsat at disse kriterier er karakteristiske og relevante for produktet. For skove i Europa skal ovennævnte principper og foranstaltninger som minimum opfylde kravene i de 4 s af 13

7 fælleseuropæiske retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), der er vedtaget på ministerkonferencen i Lissabon om beskyttelse af skovene i Europa (2.-4. juni 1998). Uden for Europa skal de som minimum opfylde skovbrugsprincipperne i UNCED Forest Principles, der er vedtaget på De Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (Rio de Janeiro, juni 1992) og, hvis relevant, de kriterier eller retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning, der er vedtaget som led i internationale og regionale initiativer (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry- Zone Africa Initiative). Verifikation: Træets/træfibrenes bæredygtige og lovlige oprindelse kan påvises ved hjælp af et fungerende sporingssystem for leverandørkæden. Disse frivillige systemer kan være certificeret af en tredjepart og indgår ofte som en del af ISO 9000 og/eller ISO eller forvaltningssystemet EMAS. Certifikater for forvaltningskæden for træ/træfibre certificeret som FSC [2], PEFC [3] eller anden relevant dokumentation accepteres også som bevis for overensstemmelse. Hvis træet/træfibrene stammer fra et land, der har underskrevet en frivillig partnerskabsaftale med EU, kan FLEGT-licensen anvendes som bevis for træets lovlige oprindelse [4]. Til de øvrige acceptable former for bevis hører et relevant og gyldigt CITES-certifikat eller andre tilsvarende og verificerbare former, der eksempelvis bygger på princippet om påpasselighed. For ucertificeret nyt materiales vedkommende skal tilbudsgiverne angive træets/træfibrenes type (art), mængde og oprindelse og fremlægge en erklæring om dets lovlighed. Træet/træfibrene skal kunne spores gennem hele produktionskæden, fra skoven til det færdige produkt. 2. Hvis miljørigtige offentlige indkøb omfatter installation af et produkt, skal installatøren yde mindst 20 års garanti. Hvis miljørigtige offentlige indkøb kun omfatter indkøb af selve produktet (uden installationsarbejde, dvs. køb af lagervarer), skal producenten yde mindst 20 års garanti på produktet, forudsat det er installeret i henhold til den tekniske vejledning. Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. 3. Der vil blive tildelt yderligere point i forhold til isoleringsproduktets indhold af genvundet materiale 5 i forhold til lignende produkter, uden at forårsage en forøgelse at materialetykkelsen for at opnå samme isoleringsværdi. Brugen af produkter med indhold af genvundet materiale må heller ikke kunne virke negativt ind på isoleringsproduktets funktion eller varmeegenskaber (eller på den mængde materiale, der kræves til bygningen i dens helhed). Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. Der findes vejledning om passende niveauer for indholdet af genvundet materiale på [2] FSC (Forest Stewardship Council): [3] PEFC/Programme for the Endorsement of Forest Certification (certificeringssystem for bæredygtig skovdrift): [4] FLEGT (handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) blev vedtaget af EU i Handlingsplanen afstikker en række foranstaltninger over for ulovlig skovhugst i udviklingslande. Handlingsplanen definerer en licensordning for træ, som garanterer, at importerede træprodukter stammer fra lovligt fældet træ. For at opnå denne licens skal der indgås frivillige partnerskabsaftaler mellem træproducerende lande og EU. Træprodukter, som er produceret på lovlig vis i lande, der har indgået disse aftaler, certificeres med licensen. Der findes flere oplysninger på : 5 Med anvendelse af ISO s definition af genvundet indhold: andelen af genvundet materiale i et produkt beregnet efter masse. Kun materialer fra før og efter forbrugsleddet kan anses for genvundet indhold i overensstemmelse med følgende brug af termerne: "Pre-consumer"- materiale: Materiale, der afledes fra affaldsstrømmen under en fremstillingsproces. Herfra er udelukket genanvendelse af materialer, som forarbejdes eller knuses igen, eller affald, der frembringes ved en proces og kan genvindes inden for samme proces, som det blev skabt i. "Post-consumer"- materiale: Materiale skabt af husholdninger eller kommercielle, industrielle eller institutionelle faciliteter i rollen som slutbrugere af et produkt, som ikke længere kan anvendes til det tilsigtede formål. Hertil regnes materiale fra distributionsleddet. (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 7 af 13

8 4. Der vil blive givet yderligere point for isoleringsprodukter, hvortil der er anvendt blæsemidler med et lavere globalt opvarmningspotentiale, og hvor de sammenlignede blæsemidler giver isoleringen en termisk virkningsgrad på samme niveau over produktets livscyklus. Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. KONTRAKTOPFYLDELSESBESTEMMELSE 1. Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om: Producent og fremstillingsdato/partiets nummer Produktets R-værdi på fremstillingstidspunktet Det materiale, produktet er fremstillet af Vægt og tykkelse Genvundet indhold i procent 6 : isoleringsmaterialers procentvise indhold af hvert genvundet materiale være klart angivet som masse og volumen maksimal opbevaringstid eller seneste installationsdato varigheden af tidsrummet fra installationen til produktet har sat sig i den nominelle tykkelse transport- og installationsvejledninger skriftlig opbevaringsvejledning. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CEmærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for bevis eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. 6 Med anvendelse af ISO s definition af genvundet indhold. 8 af 13

9 3.3. Isoleringsmaterialer: Forklarende noter 1. Tildelingskriterier: De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet angive, hvor mange ekstra point, der gives under de enkelte tildelingskriterier. Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal i alt udgøre mindst 10 til 15 % af det samlede antal mulige point. 2. Den ordregivende myndighed skal tage hensyn til de lokale omstændigheder for de bygninger, der skal isoleres, herunder geografi, klima og bygningernes størrelse, så man anvender den rigtige type og tykkelse isolering. 3. Emballage: I artikel 3 i direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald defineres emballage som: alle produkter uanset art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage. En række variabler, herunder produktets levetid og emballagematerialet, er afgørende for, i hvilken grad emballage er en afgørende miljøfaktor for et produkt. Eksempelvis vil emballagen sandsynligvis spille en større rolle for et produkt med kort levetid end for et produkt med lang levetid. Tilsvarende vil emballagen nok være af mindre betydning i levetidssammenhæng for et produkt, der bruger energi. Hvis den ordregivende myndighed anser emballage for et betydeligt problem, kan den overveje at indhente oplysninger fra potentielle leverandører for at få bekræftet, at de ved valget af emballage har taget dennes miljøpåvirkning i betragtning, og at leverandøren overholder linjen i den ordregivende myndigheds politikker. 9 af 13

10 4. Omkostningsovervejelser Stigende udgifter til energi og deponering får fabrikanter og bygningsbrugere til at fokusere på isoleringsmaterialer som løsning på de stadig større regninger. Tabel 1 indeholder eksempler på priser på forskellige isoleringsprodukter. Bemærk venligst, at denne tabel ikke indeholder prisdata for alle isoleringsmaterialer, da oplysningerne stammer fra en sekundær kilde. Bemærk også, at priserne er vejledende og følsomme over for markedssvingninger. Tabel 1: Sammenligning af priser på en række isoleringsprodukter. 7 (a) Isoleringstype Varmeledningsevne Pris/m 2 (W/mK) Ekspanderet polystyren 50 mm plade 3,14 EUR 100 mm plade 6,28 EUR 0, mm hulmursisolering 4,40 EUR (inklusive arbejdsudgifter til installationen) Stenuld 0,034-0,036 4,40-7,80 EUR Cellulose 0,033 10,06 EUR Isovlas hørisolering 50 mm 5,52 EUR 50 mm: 0, mm 9,48 EUR Fåreuld 50 mm 5,98 EUR 0, mm 11,94 EUR Fleksibelt melaminskum 0, mm 37,71 EUR Kork 0,037 Ikke oplyst Isonat hampeisolering og batts 50 mm 5,23 EUR 0,039 af genvundne bomuldsfibre 100 mm 10,43 EUR (a) Valutakursomregninger fra GBP til EUR foretaget med kurser fra 07/07/08. Selv om prisen på ekspanderet polystyren er lavere end de fleste andre materialer med meget lignende varmeledningsevne, er der medgået mere energi til udvinding og fremstilling. For eksempel viser tabel 2 i den tekniske baggrundsrapport, at der går fire gange så meget energi til udvinding og fremstilling af ekspanderet polystyren som til stenuld. Tilsvarende kræver produktionen af fåreuldsisolering i tykkelsen 100 mm, som er dobbelt så dyrt som 100 mm plade i ekspanderet polystyren med en tilsvarende varmeledningsevne, kun en brøkdel (~4%) af den energi, der medgår til produktionen af polystyrenet. Forbrugerne skal afveje indkøbs- og installationsomkostningerne mod materialets levetid og den ønskede termiske virkningsgrad for bygningen, så der skabes en balance. Udtrykt på anden vis kunne man købe og installere en højere termisk virkningsgrad til en højere pris, som måske ikke ville være nødvendig for bygningens tilsigtede formål i betragtning af dens geografiske beliggenhed og klima. Ud fra et livscyklusperspektiv er følgende aspekter inkorporeret i prisen på en bygning 8 : omkostningerne ved at begrænse udledninger til atmosfæren ressourceomkostninger ved udvinding og fremstilling af produktet, f.eks. energi-, transport-, emballage-, affalds- og emissionsomkostninger omkostninger ved behandling og bortskaffelse af affald miljøafgifter udgifter til udbedring af forureningsskader udgifter til miljøforvaltning udgifter til forsyningstjenester, eksempelvis vand, el og gas. Visse af disse omkostninger, typisk fra produktionstrinene, væltes over på slutbrugeren gennem isoleringsproduktets pris. Forbrugerne skal afveje denne pris mod de forøgede opvarmnings- og køleudgifter, de ville blive udsat for, hvis der ikke blev isoleret. Denne afvejning skal inddrage eventuelle tilskyndelsesordninger, som det offentlige eller 7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide (designvejledning for miljørigtige huse). 3. udg. Architectural Press 8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses (Omkostningsberegning over hele livscyklussen: risici og svar på risici). Blackwell Publishing. 10 af 13

11 forsyningsselskaberne tilbyder. Eksempelvis har den britiske energisparefond Energy Saving Trust beregnet de sandsynlige besparelser på dette område for et halvt dobbelthus med tre soveværelser og centralvarme med gasfyr. Isoleringen er her installeret af en håndværker med tilskud til isoleringsmaterialerne fra den lokale energiforsyning. Tabel 2 illustrerer nogle af resultaterne fra energisparefondens undersøgelser. Table 2 Besparelser ved isolering Produkt Årlig besparelse* Installationsomkostninger* Tilbagebetalingsperiode Hulmursisolering 9 Ca. 132 EUR Ca. 300 EUR** Ca. 2 år Indvendig isolering af Ca. 438 EUR EUR*** Ca år vægge 10 Udvendig isolering af Ca. 462 EUR EUR*** Ca år ydermure 11 Isolering af gulve 12 Ca. 60 EUR Ca. 120 EUR**** Ca. 2 år**** Anmærkninger: *Alle besparelser og omkostninger er i EUR, omregnet fra GBP til en kurs på 1 GBP = 1,20037 EUR. **I installationsomkostningerne er der taget højde for det tilskud, der ydes fra de større energiforsyningsselskaber ifølge Carbon Emissions Reduction Target (CERT); uden tilskud ligger installationsomkostningerne typisk på ca. 600 EUR. ***Indvendig/udvendig: Ovenstående tal er for hele installationen; hvis hver enkelt af hjemmets vægge skal renoveres, kan man spare en del ved at isolere dem samtidig. **** Gør det selv-installation uden tilskud. Bemærk, at tilbagebetalingsperioden for isoleringsprodukter kan svinge alt efter, om der er tale om nyt byggeri eller renovation af en eksisterende ejendom. Da mange ældre bygninger ikke opfylder de samme høje bygningsstandarder som nybygninger, vil der kunne opnås større energibesparelser ved at udskifte eller øge tykkelsen af isoleringen. Det vil reducere tilbagebetalingsperioden, da der vil ske en større reduktion i energiregningerne af 13

12 5. Relevant EU-lovgivning og relevante informationskilder 5.1. EU-lovgivning Direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne Direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger Byggevaredirektivet 89/106/EØF Rådets direktiv 93/68/EØF om ændring af en række direktiver, herunder 89/106/EØF (byggevarer) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald Kommissionens beslutning 97/129/EF af 28. januar 1997 om fastlæggelse af identifikationssystemet for emballagematerialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald Direktiv 2004/12/EF om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald Direktiv 91/689/EØF om farligt affald Affaldsrammedirektivet 2008/98/EF Det europæiske affaldskatalog 12 af 13

13 Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald Direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester Direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter Miljømærker og andre kilder til kriterier Den australske miljømærkningsorganisation Good Environmental Choices standard: Varmeisoleringsmaterialer til bygninger Den canadiske miljømærkningsorganisation Environment Canada: Varmeisoleringsmaterialer Det newzealandske miljømærkningsorganisation Environmental Choice New Zealand: Varmeisolering til bygninger Taiwans GreenMark-logo: Varmeisoleringsmaterialer til bygninger Det koreanske miljømærke: EL243. Materiale til isolering og lydabsorbering Den tyske blå engel: Byggematerialer fremstillet af glasaffald; byggematerialer fremstillet af papiraffald Den britiske energisparefonds Energy Saving Recommended-logo: Isolering (diverse) Det amerikanske Energy Star-program for tætning af huse: Home sealing 13 af 13

Vinduer - Vinduer, døre med glas og ovenlysvinduer. Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb

Vinduer - Vinduer, døre med glas og ovenlysvinduer. Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Vinduer - Vinduer, døre med glas og ovenlysvinduer Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en sammenfatning

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

CE mærkning (EN 1090)

CE mærkning (EN 1090) CE mærkning (EN 1090) - Opgaver og konsekvenser, således som Lemvigh-Müller opfatter det. Kort historie CE betyder nu European Conformity = Europæisk overensstemmelse CE mærkning er indført og lavet af

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer Sortimentsoversigt We care about natural building products Træ en bæredygtig gave fra naturen Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale,

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere