Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb"

Transkript

1 Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en sammenfatning af de kriterier, der er udviklet for miljørigtige offentlige indkøb inden for produktgruppen varmeisolering. Den ledsagende baggrundsrapport indeholder de nærmere enkeltheder om begrundelserne for udvælgelsen af disse kriterier og henvisninger til yderligere oplysninger. Indkøbsanbefalingerne har format som to sæt kriterier: De centrale kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører det pågældende produkts væsentligste miljøpåvirkninger. De er udformet med henblik på at kunne bruges uden særlig yderligere verificering eller udgiftsstigninger. De omfattende kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. De kan kræve en yderligere verificeringsindsats eller en let stigning i udgifterne sammenlignet med andre produkter med samme funktionalitet. Inden for de centrale og omfattende kriterier følger vejledningen de forskellige trin i proceduren for offentlige indkøb og forklarer, hvordan miljøkriterierne bedst integreres på de enkelte trin: Emne. Dækker udbuddets titel, dvs. en kort beskrivelse af det produkt, det arbejde eller den tjeneste, der skal indkøbes. Tekniske specifikationer. Skal give en klar, præcis og udtømmende beskrivelse af de krav og standarder, som produkterne, arbejdet eller tjenesterne skal opfylde. Beskrivelse af de tekniske minimumsspecifikationer, som alle tilbud skal opfylde. Skal fastsætte specifikke miljøkriterier, herunder grænseværdier og niveauer, som bestemte produkter skal overholde. Udvælgelseskriterier. Disse bygger på tilbudsgivernes kapacitet/evne til at opfylde kontrakten. Skal bidrage til at identificere egnede leverandører, eksempelvis for at sikre, at der findes tilstrækkeligt uddannet personale eller relevante miljøpolitikker og procedurer. Tildelingskriterier. De kriterier, på grundlag af hvilke den ordregivende myndighed vil sammenligne tilbuddene og basere tildelingen. Tildelingskriterier er ikke enebestemmende for, om et tilbud accepteres eller forkastes, da tilbud om produkter, som ikke overholder kriterierne, alligevel kan komme i betragtning ved den endelige afgørelse ud fra deres score for de andre tildelingskriterier. Kontraktopfyldelsesbestemmelse. Giver en nærmere beskrivelse af de betingelser, der skal opfyldes ved kontraktgennemførelsen, eksempelvis hvordan varer eller tjenester skal leveres, herunder de produktoplysninger eller -vejledninger, leverandøren skal fremlægge. Bemærk, at kontrahenten er underlagt den eksisterende lovramme. Hvor det i forbindelse med verificeringen af kriterierne fastslås, at der kan anvendes andre passende former for dokumentation, kunne dette omfatte et teknisk dossier fra producenten, en prøvningsrapport fra et anerkendt organ eller andet relevant bevismateriale. Den ordregivende myndighed vil fra sag til sag skulle sikre sig, at den fremsendte dokumentation kan anses for fyldestgørende ud fra et teknisk/juridisk synspunkt. 1 af 13

2 1. Definition og anvendelsesområde Med henblik på en definition af disse kriterier for miljørigtige offentlige indkøb defineres varmeisolering som materiale, der anvendes til at gøre bygninger køligere om sommeren og varmere om vinteren ved at mindske varmestrømmen gennem bygningernes ydre overflader. 1 Der er seks hovedanvendelsesområder, som defineres nærmere i baggrundsrapporten i sammenhæng med dette produktblad: 1. Hulmursisolering 2. Isolering af massive vægge 3. Isolering af lofter 4. Isolering af gulve 5. Isolering af tage 6. Isolering af rør og kanaler. Der er en tendens til, at eksisterende miljømærker definerer isoleringsprodukter efter det materiale, de er fremstillet af. Der findes fire store materialekategorier: uorganiske mineralske fibre fremstillet på basis af organisk brændsel fremstillet på basis af organiske planter/dyr andet. De eksisterende miljømærker dækker ikke for nuværende isolering til rør og kanaler eller isoleringsfolieprodukter. Derfor gælder de anførte kriterier i dette dokument kun for materialer, der omfattes af kategorierne 1-5 ovenfor. De fleste varmeisoleringsprodukter er omfattet af byggevaredirektivet (se 6.2), defineret i harmoniserede europæiske standarder og vurderet ved hjælp af prøvningsmetoder angivet i disse standarder. Byggevarer omfattet af byggevaredirektivet skal være CE-mærket. CEmærkning ledsages af specifikke tekniske oplysninger om disse varers særlige egenskaber. 2. De væsentligste miljøpåvirkninger Farlige materialer udgør en væsentlig miljøpåvirkning i varmeisoleringens livscyklus, især på grund af blæsemidlernes kemiske sammensætning. Det kan påvirke luft- og vandkvaliteten og menneskers sundhed, og mange af stofferne er identificeret som kræftfremkaldende eller irriterende for personer med åndedrætsbesvær. Disse stoffers farlige egenskaber gør mange af dem uegnede til deponering på deponeringspladser til ikkefarligt affald. Nogle kan genvindes, hvorved miljøpåvirkningen mindskes. Energiforbruget er en anden væsentlig påvirkning, især ved fremstilling og transport. Imidlertid er det reducerede energiforbrug i bygninger som følge af højeffektiv isolering med god termisk modstand af afgørende betydning og skal tages i betragtning først. Det vil nedsætte energiforbruget i brugsfasen ved at mindske behovet for brændsel til rumopvarmning og dermed udligne den energi, der er gået til udvinding og fremstilling af isoleringsmaterialerne. Når der er truffet beslutning om den ønskede termiske modstand, er der stadig plads til overvejelser af miljøpåvirkningen fra de forskellige isoleringsmaterialer, som opfylder hovedkravet. Det er på det trin, at man skal tage de påvirkninger i betragtning, der er sammenfattet i nedenstående skema. 1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods (Principper for byggematerialer og metoder). 3. udg. John Wiley & Sons. 2 af 13

3 De væsentligste miljøpåvirkninger Energiforbrug, især til fremstilling og transport Energiforbrug i bygningen som følge af mindre effektiv isolering Forurening af luft, jord og vand som følge af brugen af farlige materialer, f.eks. blæsemidler Brug/udvinding af råstoffer Produktion af farligt affald Skabelse af affaldsmateriale, herunder farligt affald og emballage og bortskaffelse heraf Forholdsregler ved miljørigtige offentlige indkøb Indkøbe den mest energieffektive isolering Indkøbe hensigtsmæssig isolering for at sikre størst mulig fordel Indkøbe isolering med begrænset indhold af farlige materialer Fremme effektiv vedligeholdelse af isoleringen for at øge brugslevetiden Forbedre forvaltningen ved afslutningen af isoleringens levetid, f.eks. ved tilbagetagningsordninger/genanvendelse/genvinding Indkøbe produkter, hvis design letter demontering og genvinding Fremme brugen af miljøvenlige materialer Fremme brugen af genvundne materialer i isolering og emballage, enten direkte eller for emballagens vedkommende ved deltagelse i en akkrediteret genvindingsordning. Bemærk venligst, at den rækkefølge, påvirkningerne er nævnt i, ikke nødvendigvis er en angivelse af deres betydning. 3. Kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af varmeisolering EMNE 3.1. Centrale kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af varmeisolering Indkøb af energieffektive og miljøvenlige varmeisoleringsprodukter TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1. I henhold til kravene til bygningers ydeevne inden for rammerne af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne må varmeisoleringsproduktets varmeledningsevne ikke overstige 0,044 W/mK. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CE- 3 af 13

4 mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for dokumentation eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. 2. Der må fra produktet ikke afgives eller udvaskes stoffer over de eksisterende grænseværdier, der er fastsat i følgende bestemmelser: a) Stoffer underlagt EU-bestemmelser i henhold til forordning 842/2006/EF om fluorerede gasser b) Der må ikke afgives stoffer eller præparater, som i henhold til direktiv 1999/45/EF og 67/548/EØF er klassificeret som kræftfremkaldende (R40, R45, R49), reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), toksiske (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergifremkaldende ved indånding (R42), kan forårsage arvelige genetiske skader (R46), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (R48), mulighed for varig skade på helbred (R68). c) Der må ikke afgives stoffer eller præparater, som i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 2 er klassificeret som kræftfremkaldende (H ), reproduktionstoksiske (H ), mutagene (H ), toksiske (H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergifremkaldende ved indånding (H334), kan forårsage arvelige genetiske skader (H340), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (H ), mulighed for varig skade på helbred (H371). Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. TILDELINGSKRITERIER Der vil blive tildelt yderligere point for: 1. Træmaterialer (kork, cellulose) anvendt til produktion af varmeisolering, der stammer fra skove med bæredygtig forvaltning med henblik på gennemførelse af principper og foranstaltninger til sikring af bæredygtig og lovlig skovforvaltning, forudsat at disse kriterier er karakteristiske og relevante for produktet. For skove i Europa skal ovennævnte principper og foranstaltninger som minimum opfylde kravene i de fælleseuropæiske retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), der er vedtaget på ministerkonferencen i Lissabon om beskyttelse af skovene i Europa (2.-4. juni 1998). Uden for Europa skal de som minimum opfylde skovbrugsprincipperne i UNCED Forest Principles, der er vedtaget på De Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (Rio de Janeiro, juni 1992) og, hvis relevant, de kriterier eller retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning, der er vedtaget som led i internationale og regionale initiativer (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry- Zone Africa Initiative). Verifikation: Træets/træfibrenes bæredygtige og lovlige oprindelse kan påvises ved hjælp af et fungerende sporingssystem for leverandørkæden. Disse frivillige systemer kan være certificeret af en tredjepart og indgår ofte som en del af ISO 9000 og/eller ISO eller forvaltningssystemet EMAS. Certifikater for forvaltningskæden for træ/træfibre certificeret som FSC [2], PEFC [3] eller anden relevant dokumentation accepteres også som bevis for overensstemmelse. Hvis træet/træfibrene stammer fra et land, der har underskrevet en frivillig partnerskabsaftale med EU, kan FLEGT-licensen anvendes som bevis for træets lovlige oprindelse [4]. Til de 2 s [2] FSC (Forest Stewardship Council): [3] PEFC/Programme for the Endorsement of Forest Certification (certificeringssystem for bæredygtig skovdrift): [4] FLEGT (handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) blev vedtaget af EU i Handlingsplanen afstikker en række foranstaltninger over for ulovlig skovhugst i udviklingslande. Handlingsplanen definerer en 4 af 13

5 øvrige acceptable former for bevis hører et relevant og gyldigt CITES-certifikat eller andre tilsvarende og verificerbare former, der eksempelvis bygger på princippet om påpasselighed. For ucertificeret nyt materiales vedkommende skal tilbudsgiverne angive træets/træfibrenes type (art), mængde og oprindelse og fremlægge en erklæring om dets lovlighed. Træet/træfibrene skal kunne spores gennem hele produktionskæden, fra skoven til det færdige produkt. KONTRAKTOPFYLDELSESBESTEMMELSE 1. Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om: producent og fremstillingsdato/partiets nummer produktets R-værdier og respektive H-sætninger på fremstillingstidspunktet det materiale, produktet er fremstillet af vægt og tykkelse genvundet indhold i procent 3 : for materialer skal det procentvise indhold af hvert materiale være klart angivet som masse og volumen maksimal opbevaringstid eller seneste installationsdato varigheden af tidsrummet fra installationen til produktet har sat sig i den nominelle tykkelse transport- og installationsvejledninger skriftlig opbevaringsvejledning. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CEmærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for bevis eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. licensordning for træ, som garanterer, at importerede træprodukter stammer fra lovligt fældet træ. For at opnå denne licens skal der indgås frivillige partnerskabsaftaler mellem træproducerende lande og EU. Træprodukter, som er produceret på lovlig vis i lande, der har indgået disse aftaler, certificeres med licensen. Der findes flere oplysninger på 3 Med anvendelse af ISO s definition af genvundet indhold. 5 af 13

6 EMNE 3.2. Omfattende kriterier for miljørigtige offentlige indkøb af varmeisolering Indkøb af energieffektive og miljøvenlige varmeisoleringsprodukter TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1. I henhold til kravene til bygningers ydeevne inden for rammerne af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne må varmeisoleringsproduktets varmeledningsevne ikke overstige 0,044W/mK. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CEmærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for bevis eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. 1. Der må fra produktet ikke afgives eller udvaskes stoffer over de eksisterende grænseværdier, der er fastsat i følgende bestemmelser: a) Stoffer underlagt EU-bestemmelser i henhold til forordning 842/2006/EF om fluorerede gasser b) Der må ikke afgives stoffer eller præparater, som i henhold til direktiv 1999/45/EF og 67/548/EØF er klassificeret som kræftfremkaldende (R40, R45, R49), reproduktionstoksiske (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), toksiske (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergifremkaldende ved indånding (R42), kan forårsage arvelige genetiske skader (R46), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (R48), mulighed for varig skade på helbred (R68), sundhedsskadelige ved indånding (R20), sundhedsskadelige ved hudkontakt (R21). c) Der må ikke afgives stoffer eller blandinger, som i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 4 er klassificeret som kræftfremkaldende (H ), reproduktionstoksiske (H ), mutagene (H ), toksiske (H300-H301, H310-H311, H330- H331, H411), allergifremkaldende ved indånding (H334), kan forårsage arvelige genetiske skader (H340), alvorlig sundhedsfare ved langvarig eksponering (H ), mulighed for varig skade på helbred (H371). Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. TILDELINGSKRITERIER Der vil blive tildelt yderligere point for: 1. Træmaterialer (kork, cellulose) anvendt til produktion af varmeisolering, der stammer fra skove med bæredygtig forvaltning med henblik på gennemførelse af principper og foranstaltninger til sikring af bæredygtig og lovlig skovforvaltning, forudsat at disse kriterier er karakteristiske og relevante for produktet. For skove i Europa skal ovennævnte principper og foranstaltninger som minimum opfylde kravene i de 4 s af 13

7 fælleseuropæiske retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), der er vedtaget på ministerkonferencen i Lissabon om beskyttelse af skovene i Europa (2.-4. juni 1998). Uden for Europa skal de som minimum opfylde skovbrugsprincipperne i UNCED Forest Principles, der er vedtaget på De Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (Rio de Janeiro, juni 1992) og, hvis relevant, de kriterier eller retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning, der er vedtaget som led i internationale og regionale initiativer (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry- Zone Africa Initiative). Verifikation: Træets/træfibrenes bæredygtige og lovlige oprindelse kan påvises ved hjælp af et fungerende sporingssystem for leverandørkæden. Disse frivillige systemer kan være certificeret af en tredjepart og indgår ofte som en del af ISO 9000 og/eller ISO eller forvaltningssystemet EMAS. Certifikater for forvaltningskæden for træ/træfibre certificeret som FSC [2], PEFC [3] eller anden relevant dokumentation accepteres også som bevis for overensstemmelse. Hvis træet/træfibrene stammer fra et land, der har underskrevet en frivillig partnerskabsaftale med EU, kan FLEGT-licensen anvendes som bevis for træets lovlige oprindelse [4]. Til de øvrige acceptable former for bevis hører et relevant og gyldigt CITES-certifikat eller andre tilsvarende og verificerbare former, der eksempelvis bygger på princippet om påpasselighed. For ucertificeret nyt materiales vedkommende skal tilbudsgiverne angive træets/træfibrenes type (art), mængde og oprindelse og fremlægge en erklæring om dets lovlighed. Træet/træfibrene skal kunne spores gennem hele produktionskæden, fra skoven til det færdige produkt. 2. Hvis miljørigtige offentlige indkøb omfatter installation af et produkt, skal installatøren yde mindst 20 års garanti. Hvis miljørigtige offentlige indkøb kun omfatter indkøb af selve produktet (uden installationsarbejde, dvs. køb af lagervarer), skal producenten yde mindst 20 års garanti på produktet, forudsat det er installeret i henhold til den tekniske vejledning. Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. 3. Der vil blive tildelt yderligere point i forhold til isoleringsproduktets indhold af genvundet materiale 5 i forhold til lignende produkter, uden at forårsage en forøgelse at materialetykkelsen for at opnå samme isoleringsværdi. Brugen af produkter med indhold af genvundet materiale må heller ikke kunne virke negativt ind på isoleringsproduktets funktion eller varmeegenskaber (eller på den mængde materiale, der kræves til bygningen i dens helhed). Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. Der findes vejledning om passende niveauer for indholdet af genvundet materiale på [2] FSC (Forest Stewardship Council): [3] PEFC/Programme for the Endorsement of Forest Certification (certificeringssystem for bæredygtig skovdrift): [4] FLEGT (handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) blev vedtaget af EU i Handlingsplanen afstikker en række foranstaltninger over for ulovlig skovhugst i udviklingslande. Handlingsplanen definerer en licensordning for træ, som garanterer, at importerede træprodukter stammer fra lovligt fældet træ. For at opnå denne licens skal der indgås frivillige partnerskabsaftaler mellem træproducerende lande og EU. Træprodukter, som er produceret på lovlig vis i lande, der har indgået disse aftaler, certificeres med licensen. Der findes flere oplysninger på : 5 Med anvendelse af ISO s definition af genvundet indhold: andelen af genvundet materiale i et produkt beregnet efter masse. Kun materialer fra før og efter forbrugsleddet kan anses for genvundet indhold i overensstemmelse med følgende brug af termerne: "Pre-consumer"- materiale: Materiale, der afledes fra affaldsstrømmen under en fremstillingsproces. Herfra er udelukket genanvendelse af materialer, som forarbejdes eller knuses igen, eller affald, der frembringes ved en proces og kan genvindes inden for samme proces, som det blev skabt i. "Post-consumer"- materiale: Materiale skabt af husholdninger eller kommercielle, industrielle eller institutionelle faciliteter i rollen som slutbrugere af et produkt, som ikke længere kan anvendes til det tilsigtede formål. Hertil regnes materiale fra distributionsleddet. (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 7 af 13

8 4. Der vil blive givet yderligere point for isoleringsprodukter, hvortil der er anvendt blæsemidler med et lavere globalt opvarmningspotentiale, og hvor de sammenlignede blæsemidler giver isoleringen en termisk virkningsgrad på samme niveau over produktets livscyklus. Verifikation: Tilbudsgiver skal fremlægge passende dokumentation for overholdelse af dette kriterium. KONTRAKTOPFYLDELSESBESTEMMELSE 1. Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om: Producent og fremstillingsdato/partiets nummer Produktets R-værdi på fremstillingstidspunktet Det materiale, produktet er fremstillet af Vægt og tykkelse Genvundet indhold i procent 6 : isoleringsmaterialers procentvise indhold af hvert genvundet materiale være klart angivet som masse og volumen maksimal opbevaringstid eller seneste installationsdato varigheden af tidsrummet fra installationen til produktet har sat sig i den nominelle tykkelse transport- og installationsvejledninger skriftlig opbevaringsvejledning. Verifikation: Hvor de anførte kriterier for et produkt indgår i en relevant harmoniseret europæisk standard for CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), skal leverandøren fremlægge de oplysninger, der ledsager den krævede CE-mærkning til påvisning af overholdelse af de anførte kriterier. Er de anførte kriterier for et produkt ikke indeholdt i de ledsagende oplysninger om CEmærkning i henhold til byggevaredirektivet (89/106/EØF), vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, blive anset for at opfylde kravene. Andre passende former for bevis eller en underskrevet erklæring vil også blive accepteret. 6 Med anvendelse af ISO s definition af genvundet indhold. 8 af 13

9 3.3. Isoleringsmaterialer: Forklarende noter 1. Tildelingskriterier: De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet angive, hvor mange ekstra point, der gives under de enkelte tildelingskriterier. Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal i alt udgøre mindst 10 til 15 % af det samlede antal mulige point. 2. Den ordregivende myndighed skal tage hensyn til de lokale omstændigheder for de bygninger, der skal isoleres, herunder geografi, klima og bygningernes størrelse, så man anvender den rigtige type og tykkelse isolering. 3. Emballage: I artikel 3 i direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald defineres emballage som: alle produkter uanset art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage. En række variabler, herunder produktets levetid og emballagematerialet, er afgørende for, i hvilken grad emballage er en afgørende miljøfaktor for et produkt. Eksempelvis vil emballagen sandsynligvis spille en større rolle for et produkt med kort levetid end for et produkt med lang levetid. Tilsvarende vil emballagen nok være af mindre betydning i levetidssammenhæng for et produkt, der bruger energi. Hvis den ordregivende myndighed anser emballage for et betydeligt problem, kan den overveje at indhente oplysninger fra potentielle leverandører for at få bekræftet, at de ved valget af emballage har taget dennes miljøpåvirkning i betragtning, og at leverandøren overholder linjen i den ordregivende myndigheds politikker. 9 af 13

10 4. Omkostningsovervejelser Stigende udgifter til energi og deponering får fabrikanter og bygningsbrugere til at fokusere på isoleringsmaterialer som løsning på de stadig større regninger. Tabel 1 indeholder eksempler på priser på forskellige isoleringsprodukter. Bemærk venligst, at denne tabel ikke indeholder prisdata for alle isoleringsmaterialer, da oplysningerne stammer fra en sekundær kilde. Bemærk også, at priserne er vejledende og følsomme over for markedssvingninger. Tabel 1: Sammenligning af priser på en række isoleringsprodukter. 7 (a) Isoleringstype Varmeledningsevne Pris/m 2 (W/mK) Ekspanderet polystyren 50 mm plade 3,14 EUR 100 mm plade 6,28 EUR 0, mm hulmursisolering 4,40 EUR (inklusive arbejdsudgifter til installationen) Stenuld 0,034-0,036 4,40-7,80 EUR Cellulose 0,033 10,06 EUR Isovlas hørisolering 50 mm 5,52 EUR 50 mm: 0, mm 9,48 EUR Fåreuld 50 mm 5,98 EUR 0, mm 11,94 EUR Fleksibelt melaminskum 0, mm 37,71 EUR Kork 0,037 Ikke oplyst Isonat hampeisolering og batts 50 mm 5,23 EUR 0,039 af genvundne bomuldsfibre 100 mm 10,43 EUR (a) Valutakursomregninger fra GBP til EUR foretaget med kurser fra 07/07/08. Selv om prisen på ekspanderet polystyren er lavere end de fleste andre materialer med meget lignende varmeledningsevne, er der medgået mere energi til udvinding og fremstilling. For eksempel viser tabel 2 i den tekniske baggrundsrapport, at der går fire gange så meget energi til udvinding og fremstilling af ekspanderet polystyren som til stenuld. Tilsvarende kræver produktionen af fåreuldsisolering i tykkelsen 100 mm, som er dobbelt så dyrt som 100 mm plade i ekspanderet polystyren med en tilsvarende varmeledningsevne, kun en brøkdel (~4%) af den energi, der medgår til produktionen af polystyrenet. Forbrugerne skal afveje indkøbs- og installationsomkostningerne mod materialets levetid og den ønskede termiske virkningsgrad for bygningen, så der skabes en balance. Udtrykt på anden vis kunne man købe og installere en højere termisk virkningsgrad til en højere pris, som måske ikke ville være nødvendig for bygningens tilsigtede formål i betragtning af dens geografiske beliggenhed og klima. Ud fra et livscyklusperspektiv er følgende aspekter inkorporeret i prisen på en bygning 8 : omkostningerne ved at begrænse udledninger til atmosfæren ressourceomkostninger ved udvinding og fremstilling af produktet, f.eks. energi-, transport-, emballage-, affalds- og emissionsomkostninger omkostninger ved behandling og bortskaffelse af affald miljøafgifter udgifter til udbedring af forureningsskader udgifter til miljøforvaltning udgifter til forsyningstjenester, eksempelvis vand, el og gas. Visse af disse omkostninger, typisk fra produktionstrinene, væltes over på slutbrugeren gennem isoleringsproduktets pris. Forbrugerne skal afveje denne pris mod de forøgede opvarmnings- og køleudgifter, de ville blive udsat for, hvis der ikke blev isoleret. Denne afvejning skal inddrage eventuelle tilskyndelsesordninger, som det offentlige eller 7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide (designvejledning for miljørigtige huse). 3. udg. Architectural Press 8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses (Omkostningsberegning over hele livscyklussen: risici og svar på risici). Blackwell Publishing. 10 af 13

11 forsyningsselskaberne tilbyder. Eksempelvis har den britiske energisparefond Energy Saving Trust beregnet de sandsynlige besparelser på dette område for et halvt dobbelthus med tre soveværelser og centralvarme med gasfyr. Isoleringen er her installeret af en håndværker med tilskud til isoleringsmaterialerne fra den lokale energiforsyning. Tabel 2 illustrerer nogle af resultaterne fra energisparefondens undersøgelser. Table 2 Besparelser ved isolering Produkt Årlig besparelse* Installationsomkostninger* Tilbagebetalingsperiode Hulmursisolering 9 Ca. 132 EUR Ca. 300 EUR** Ca. 2 år Indvendig isolering af Ca. 438 EUR EUR*** Ca år vægge 10 Udvendig isolering af Ca. 462 EUR EUR*** Ca år ydermure 11 Isolering af gulve 12 Ca. 60 EUR Ca. 120 EUR**** Ca. 2 år**** Anmærkninger: *Alle besparelser og omkostninger er i EUR, omregnet fra GBP til en kurs på 1 GBP = 1,20037 EUR. **I installationsomkostningerne er der taget højde for det tilskud, der ydes fra de større energiforsyningsselskaber ifølge Carbon Emissions Reduction Target (CERT); uden tilskud ligger installationsomkostningerne typisk på ca. 600 EUR. ***Indvendig/udvendig: Ovenstående tal er for hele installationen; hvis hver enkelt af hjemmets vægge skal renoveres, kan man spare en del ved at isolere dem samtidig. **** Gør det selv-installation uden tilskud. Bemærk, at tilbagebetalingsperioden for isoleringsprodukter kan svinge alt efter, om der er tale om nyt byggeri eller renovation af en eksisterende ejendom. Da mange ældre bygninger ikke opfylder de samme høje bygningsstandarder som nybygninger, vil der kunne opnås større energibesparelser ved at udskifte eller øge tykkelsen af isoleringen. Det vil reducere tilbagebetalingsperioden, da der vil ske en større reduktion i energiregningerne af 13

12 5. Relevant EU-lovgivning og relevante informationskilder 5.1. EU-lovgivning Direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne Direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger Byggevaredirektivet 89/106/EØF Rådets direktiv 93/68/EØF om ændring af en række direktiver, herunder 89/106/EØF (byggevarer) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald Kommissionens beslutning 97/129/EF af 28. januar 1997 om fastlæggelse af identifikationssystemet for emballagematerialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald Direktiv 2004/12/EF om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald Direktiv 91/689/EØF om farligt affald Affaldsrammedirektivet 2008/98/EF Det europæiske affaldskatalog 12 af 13

13 Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald Direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester Direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter Miljømærker og andre kilder til kriterier Den australske miljømærkningsorganisation Good Environmental Choices standard: Varmeisoleringsmaterialer til bygninger Den canadiske miljømærkningsorganisation Environment Canada: Varmeisoleringsmaterialer Det newzealandske miljømærkningsorganisation Environmental Choice New Zealand: Varmeisolering til bygninger Taiwans GreenMark-logo: Varmeisoleringsmaterialer til bygninger Det koreanske miljømærke: EL243. Materiale til isolering og lydabsorbering Den tyske blå engel: Byggematerialer fremstillet af glasaffald; byggematerialer fremstillet af papiraffald Den britiske energisparefonds Energy Saving Recommended-logo: Isolering (diverse) Det amerikanske Energy Star-program for tætning af huse: Home sealing 13 af 13

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) 1 Anvendelsesområde Inventar er en bred produktgruppe, som omfatter meget forskellig former for inventar (stole, borde, garderobeskabe, hylder,

Læs mere

Vinduer - Vinduer, døre med glas og ovenlysvinduer. Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb

Vinduer - Vinduer, døre med glas og ovenlysvinduer. Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Vinduer - Vinduer, døre med glas og ovenlysvinduer Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en sammenfatning

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Flydemiddel Varenummer: 702026, 702019 Dokument-ID Varegruppe: Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration Er

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr

EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr EU's GPP-kriterier for billedbehandlingsudstyr Grønne offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, som EU har fastlagt for produktgruppen

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Systemiske komponenter i byggearbejder

Systemiske komponenter i byggearbejder Bygge- og anlægsvirksomhed Produktblad for grønne offentlige indkøb (green public procurement, GPP) 1. Anvendelsesområde Dette produktblad indeholder anbefalinger vedrørende indkøb af bygge- og anlægsarbejde,

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006 6.2.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 32/137 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. december 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 22 Harpiks Varenummer: 80063, 80056 Dokument-ID Varegruppe: Klæbemiddel, Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning) Helsingfors, den 12. november 2010 MB/D/29/2010 endelig BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Bestyrelsens beslutning) BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Siliconehartspuds Varenummer: Dokument-ID Varegruppe: Pudsning af facader Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Indkøbsskabelon. Vejledning

Indkøbsskabelon. Vejledning Indkøbsskabelon Vejledning Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen skal betragtes som en tjekliste.

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Klinkeolie K3 Varenummer: 2797264 Dokument-ID Varegruppe: Rengøringsmiddel Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 04-12-2014

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 Ejer: PRIMEWOOL Holding Nr.: MD-15010-DA Udstedt: 16-11-2015 Gyldig til: 16-11-2020 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 235 Hurtig Cement Varenummer: 4411864 Dokument-ID Varegruppe: Spartelmasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.3.2012 COM(2012) 109 final 2012/0049 (COD)C7-0077/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Sanitetsrens S1 Varenummer: 400021 Dokument-ID Varegruppe: Rengøringsmiddel Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP VS20 Primer Varenummer: 80216, 80223 Dokument-ID: Varegruppe: Dampspærre Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 13-11-2015

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 322 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG 11. september 2013 K O MI TES AG Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Rammenotat

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

10721/16 bh 1 DGB 2B

10721/16 bh 1 DGB 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2016 (OR. en) 10721/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 28. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10320/1/16

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2016 COM(2016) 761 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet {SWD(2016)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner Strukturel brug og meget mere Langsomt voksende nordisk grantræ giver WISA-Spruce dets uovertrufne kombination af et æstetisk attraktivt udseende og højtydende

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

CENSEC KONFERENCE. Den februar Ændringer til våbenloven og krigsmaterielloven og hvad det betyder for din virksomhed

CENSEC KONFERENCE. Den februar Ændringer til våbenloven og krigsmaterielloven og hvad det betyder for din virksomhed CENSEC KONFERENCE Den 8. - 9. februar 2011 Ændringer til våbenloven og loven og hvad det betyder for din virksomhed Forsvarspakken I december 2009 vedtog EU to direktiver: Direktiv om forenkling af vilkår

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 350 Universalmørtel Varenummer: 100501 Dokument-ID Varegruppe: Pudsning af facader Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret

Læs mere