Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Parkvænget tirsdag den 25. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Parkvænget tirsdag den 25. marts 2014."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Parkvænget tirsdag den 25. marts Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og forklarede at det medbragte flag fejrede, at grundejerforeningen blev grundlagt for 70 år siden, i maj Valg af dirigent Jeppe Andersen, Ekkodal 1 blev valgt. Dirigenten meddelte at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da indkaldelsen var omdelt senest to uger før afholdelse. Der var 19 parceller til stede på generalforsamlingen. 2. Beretning for Dirigenten sagde at det ville være muligt at stille spørgsmål efter fremlæggelse af beretningen, og gav herefter ordet til formanden. Formanden tog ordet, og sagde indledningsvis, at nedenstående 12 punkter ville blive omtalt i beretningen. 1) Vejtræerne 2) Fortovsfliserne 3) Underskrifts indsamling med støtte til bestyrelsen 4) Invitation fra Arbejdernes Landsbank til besøg på krydstogsskib 5) Sommerfest 6) Fejl på EL- kabel til Storedal 26 og 28 7) Opsigelse fra kommunen af ordningen med spuling af fedt- og vejbrønde 8) Formandsmøde i Grundejersammenslutningen 9) Adgangsforholdene på stierne for skraldemændende 10) Foreningens nye hjemmeside 11) Nabohjælp

2 12) Bestyrelsen Ad 1: Foranlediget af debatten på sidste års generalforamling angående træernes sundhedstilstand, lod bestyrelsen en specialist fra Københavns Universitet undersøge træerne i maj måned. Han leverede en rapport, som konkluderede, at '..er træerne generelt i fin og sikker stand.' Han anbefalede dog udskiftning af 2 af træerne (ud for Borgdal og Stendal). Bestyrelsen valgte at følge anbefalingerne og de blev effekturet i februar 2014 i forbindelse med den alm træbeskæring. Af hensyn til økonomien besluttede bestyrelsen, at genplantning af det manglende træ på Ny Skelgårdsvej ikke blev udført i denne omgang. Ad2: Den årlige inspektion af fortovsfliserne viste behov for opretning af ca. 15 fliser og det blev udført i februar 2014 Ad3: Foranlediget af det udsendte referat fra sidste års generalforsamling, besluttede et par beboere i Ekkodal at gå rundt med en underskriftsindsamling til støtte for bestyrelsen. Det initiativ takker bestyrelsen selvsagt for og lover fortsat at arbejde for at tilfredsheden med dens arbejde når 'hele vejen rundt'. Ad4: I juni måned inviterede Arbejdernes Landsbank til et 3 timers besøg på krydstogtskibet Costa Fortuna som lå i Frihavnen en søndag. Der var ikke mange som tog imod det tilbud, men beboerne fra de 4 huse som havde tilmeldt sig, fik en spændende rundvisning, som sluttede med en dejlig frokost. Ad5: I august kaldte foretagsomme beboere igen til sommerfest. Tilslutningen var større end vanligt og rygtet vil vide der blev festet godt igennem. Stor tak til arrangørerne. Ad6. 26.september om eftermiddagen kom opkald fra Storedal 26 i anledning af ustabil strømforsyning i huset. Beboeren i nabohuset, som forsynes fra samme kabel som nr 26, var på ferie, så det var umiddlebart ikke til lokalisere fejlen. DONG kom og skiftede sikringer i skabet på Følfodvej, men det hjalp kun til næste dag (fredag). Formanden anbefalede derfor kontakt til vores El- installatør, som kom, undersøgte og sagde god for installationen i nr. 26. Om eftermiddagen var det lykkedes at skaffe nøgler til nr. 28, og elektrikeren kom igen og tjekkede installationen i nr. 28 og frikendte også dette hus for årsagen til fejlen. Altså måtte fejlen være et sted på kablet fra skabet på Følfodvej og frem til de 2 huse. Fredag aften blev hele kablet inspiceret i (næsten) alle huse i Storedal, uden at finde synlige fejl. Sammen med elektrikeren lagde vi den plan, straks mandag morgen at grave kablerne op fra skabet på Følfodvej og frem til kælderen i Storedal 2. Da dette var sket, blev der fundet en

3 beskadigelse på kablet ca 1 meter inde i haven - sandsynligvis foresaget af en spade. For opgravningen viste at kablerne ikke var gravet forskriftsmæssigt ned: de lå kun ca 30 cm under jordniveau. Elektrikerne kunne ikke acceptere at efterlade kablerne i den dybde. Mester blev derfor tilkaldt og han satte 55 cm som mindstekrav til dybden. Og det betød, at kablerne i princippet skulle være ca. 50 cm længere for at nå ned i den dybde. Derfor startede forsigtig opgravning i fortovet ved skabet i håb om der var kvajlet så meget kabel op, så den krævede dybde kunne opnås. Det var heldigvis tilfældet, så derfor skulle kun det beskadigede kabel udskiftes fra skabet og frem til en samlemuffe i kælderen i nr. 2 - det stykke kabel kostede ca kr. Og måtte hentes med bud fra Gladsaxe. Kl var elektrikerene færdige - herefter udestod brolæggerarbejde til retablering af det opgravede flisearel, samt murerarbejde til lukning af hul i murværket. De samlede udgifter blev på kr ,10 - fordelt på elektrikerudgifter på ca kr og brolæggerudgift på ca. kr Ad.7: Gennem mange år har kommunen 2 gange om året spulet vores køkkenfedtbrønde og vejbrønde - og det til en rimelig pris. Men det er slut nu - kommunen opsagde i november ordningen med os - og med alle andre grundejerforeninger, som havde tilsvarende aftaler. Grundejersammenslutningen har arbejdet på en ny løsning og har lovet at barsle med et forslag her i foråret. Ad.8: I november deltog foreningen i formandsmødet i Grundejersammenslutningen. Temaet var denne gang 'Bestyrelsens ansvar' og det var Arbejdernes Landsbank som var arrangør. Mange spændende emner blev taget op: uregelmæssigheder i regnskabet mandatsvig er vedtægterne tidssvarende og tager de højde for alt samarbejdet i bestyrelsen Indlæggene blev suppleret med mange synspunkter og erfaringer fra de fremmødte. Ad.9:

4 Sidst på året varslede kommunen ny placering af skraldestativerne ved stierne bag Ekkodal og Storedal. De skulle placeres foran husene, da fremkommeligheden på stierne var for dårlige (brede hække og skæv flisebelægning). Flertallet af beboerne var dog imod denne ændring og et møde mellem et par beboere og kommunen åbnede op for dialog, hvor også foreningen er kommet med på banen. Det er håbet at det falder på plads, at der ikke skal ændre på placeringer. Men det forudsætter, at hække bliver klippet helt ind og der ikke henstilles affald olign på stierne. Og det bør erindres, at jvf affaldsregulativet, er det kommunen som bestemmer både hvor 'skabet' - og derfor også skraldestativerne - skal stå. Ad.10: Sidste år lovede bestyrelsen ny hjemmeside til erstatning for den gamle sygdomsramte. Det er nu sket, så klik - og kig - på dalene.dk. Det er tanken, at der skal komme et par årlige 'nyhedsbreve' fra bestyrelsen og har I gode ideer - så lad høre. Presserende sager til bestyrelsen klares dog fortsat bedst på gammeldags maner - ved telefonisk eller personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Hjemmesiden er lavet af Pia fra bestyrelsen herfra kvittering for flot arbejde. Ad.11: For bestyrelsen virker det som antallet af besøg fra uønskede gæster vokser her i Parkvænget. Det traditionelle skilt med 'Nabohjælp' synes ikke længere at være nok. Formanden har hørt et godt råd hørt i fjernsynet: Ser man en person som ikke virker til at have tilhørsforhold til Parkvænget, så gå hen og sig: du virker ikke til at være stedkendt her - kan jeg hjælpe dig?. Fidusen skal være, at ubudne gæster ikke ønsker at blive tiltalt med risiko for at politiet kan få et signalement. Og derfor vil de hellere fordufte i stedet for. Ad.12: Bestyrelsen har afholdt 4 møder og en bestyrelsesmiddag i Efter fremlæggelse af beretningen, var der forskellige kommentarer til punktet om fejlen på elkablet. Det blev foreslået at give enderækkehusene mod Følfodvej besked om, at der er en mulighed for at elkablerne fra Følfodvej ikke ligger længere nede end ca. 30 fra overfladen. Desuden blev det foreslået, at det blev afdækket, hvor langt nede elkablerne ligger i de andre enderækkehuse mod Følfodvej. Derudover var der nogle kommentarer til punktet om nabohjælp, blandt andet skiltning med Nabohjælp for enden af vejene, orientering om mistænkelig adfærd af fremmede via app, og en bestyrelseshenvendelse til Det Kriminalpræventive Råd.

5 Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 3. Regnskab for Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Indkomne forslag. Formanden gentog indledningsvis forklaringen fra indkaldelsen på, at forslaget om For at sidde i bestyrelsen, skal man have adresse i GF Parkvænget, eller eje mindst et af husene fejlagtigt ikke var med på sidste års indkaldelse, hvorfor det ikke kunne behandles. Derfor blev forslaget medbragt på dette års generalforsamling. Forslagsstilleren uddybede kort forslaget. Der var en kort diskussion, blandt andet at en vedtægtsændring vil kræve meget arbejde i forhold til problemets omfang, og at der skal være mulighed for at agere fleksibelt, hvis der sker ændringer i bestyrelsessammensætningen imellem to generalforsamlinger. Før der blev gået til afstemning, forklarede dirigenten at reglerne bestemte, at 2 / 3 af de fremmødte skal stemme for, før forslaget kunne vedtages. Der var 1 der stemte for forslaget, så forslaget blev ikke vedtaget. 5. Budget og kontingent for Kassereren fremlagde at en ikke enig bestyrelse foreslog et kontingent for 2015 på kr. Formanden uddybede forslaget med, at hvis man fastholdte dette kontingent i to år, så ville man have indhentet den uforudsete udgift der var kommet ifm fejlen på elkablet, tidligere omtalt på generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og 2 imod. 6. Valg ifølge vedtægterne.

6 a: Valg af formand, som ønskede genvalg. Asger Andersen, Majdal 8 blev valgt b: Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. Begge ønskede genvalg. Michael Matz, Majdal 16 g Benni Bees, Stendal 12 blev valgt. c: Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år. Begge ønskede genvalg. Freja Børsting, Majdal 12 og Jess Ahlburg, Storedal 26 blev valgt. d: Valg af revisor for to år. Revisoren ønskede ikke genvalg, fordi det ikke ville være i overensstemmelse med at være dirigent ved generalforsamlingen. Hanne Nielsen, Majdal 2 blev valgt. e: Valg af revisorsuppleant for to år. Revisorsuppleanten ønskede ikke genvalg. Durata Nuredini, Majdal 12 blev valgt. 7. Valg af delegerede til Grundejersammenslutningen Bestyrelsen blev valgt 8. Eventuelt Der blev fremført en personlig erfaring med at have indbrud. En beboer fortalte om sit gode tilbud om hulmursisolering, og muligheder for tilskud m.m. i den forbindelse. Dirigenten sluttede med at give ordet til formanden, som takkede dirigenten for sit hverv, og de tilstedeværende for de gode kommentarer og ro og orden.

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere