Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn, Alice Brødbæk, Said Hussein og Ellen Højgaard Jensen Fra administrationen Rolf Andersson, Lene Vennits, Christen Mors, Niels Bonne Rasmussen, Maja Didic, og Anne Mette F. Svendsen. Under pkt. 1-3 deltog endvidere Michael Nielsen- Elgaard, Peter Friche Madsen, Nicolaj Kann Mohr og Berit Bekhøj. Indholdsfortegnelse Organisationen Forretningsorden for s bestyrelse... 3 Sager til beslutning Nybyggeriprojekt Lukket punkt Nybyggeriprojekt Lukket punkt s dispositionsfond Sølund forhandling af kontrakt Ansøgning om trækningsret fra Abildgården /18

2 7. Sjællandshuse - Franske altaner og gavlisolering Opfølgning på repræsentantskabsmødet Opfølgning på målsætningsprogrammet Nedsættelse af følgegrupper, udvalg og kontaktpersoner Kandidatopstilling til kredsvalg i BL s 1. keds Godkendelse af byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre og hobbyrum Sager til orientering Ny husleje i Strandlodshus Humlevænget helhedsplan Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser Status på s hjemmeside års eftersyn i Tingbjerg, Højhuset Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forretningsorden for s organisationsbestyrelse... 3 Bilag 1a: Notat om planlagte aktiviteter... 5 Bilag 2: Udkast til købsaftale... 6 Bilag 3: Driftsbudget for ungdomsboligerne... 6 Bilag 4: Driftsbudget for ejerforeningen... 6 Bilag 5: Erhvervslejekontrakt... 6 Bilag 5a: Husorden for ungdomsboliger... 6 Bilag 5b: Husorden for ejerforening... 6 Bilag 6: Ansøgningsskema fra Abildgården... 8 Bilag 7: Oversigt over følgegrupper, udvalg mv Bilag 8: Byggeregnskab af 30. juni Bilag 9: Budget for 3080-familieboliger Bilag 10: Oversigt over husleje for familieboliger Bilag 11: Budget for 3081-plejeboliger Bilag 12: Oversigt over husleje for plejeboliger Bilag 13: Budget for 3082-serviceareal /18

3 Organisationen 1. Forretningsorden for s bestyrelse Som bilag 1 vedlægges den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen. Forretningsordenen har senest været drøftet på organisationsbestyrelsesmødet den 18. februar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen. Bilag 1: Forretningsorden for s organisationsbestyrelse John B. Sørensen havde en bemærkning til 5 afsnit 3 i forretningsordenen, som ikke er i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 4, hvor der står at referatet skal gøres tilgængeligt for lejerne senest 4 uger efter mødet. Det kan ikke nås, hvis organisationsbestyrelsen skal have 14 dages indsigelsesfrist. Derudover bliver referatet ikke sendt ud til alle afdelingsformændende længere. Det lægges på hjemmesiden. Han foreslog derfor, at forretningsordenen rettes til, så det fremgår at organisationsbestyrelsen har en uges indsigelsesfrist, samt at referatet offentliggøres på hjemmesiden i stedet for ved udsendelse til afdelingsformændene. Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen med ovennævnte rettelser. Sager til beslutning 2. Nybyggeriprojekt Lukket punkt 3. Nybyggeriprojekt Lukket punkt 4. s dispositionsfond Den 21. juni 2013 sendte en ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning til Københavns Kommune under henvisning til 41 i Driftsbekendtgørelsen. Ifølge denne kan kommunalbestyrelsen godkende dispensation for dækningen, såfremt dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af det lovanbefalede minimum. Kommunen, som har modtaget en tilsvarende ansøgning fra AKB- 3/18

4 København, har endnu ikke svaret endeligt på ansøgningerne, men vi har været i dialog med dem. Vi forventer en pragmatisk løsning på det pres som ændringen af lovgivningen umiddelbart medfører for dispositionsfonden. På længere sigt må det imidlertid forudses at dispositionsfonden skal dække flere udgifter til tab på fraflyttere end de øgede indbetalinger akkumulerer, med mindre det lykkes at vende udviklingen. har tidligere haft som sigtelinje, at dispositionsfonden skulle opbygges til det lov anbefalede minimum i 2020/21. Det kan blive meget vanskeligt at nå det mål, hvis kommunen afviser at give en dispensation, men der er to tiltag kan iværksætte. Opløsning af pulje til særlig trækningsret/sikkerhedsstillelse har hidtil arbejdet med en særlig trækningsret eller sikkerhedsstillelse til afdelingerne, på 20 mio. kr. af den disponible del af dispositionsfonden. Ifølge det aflagte regnskab for 2012/2013 er der 22,3 mio. kr. i den disponible dispositionsfond, hvoraf de 20 mio. pt. er reserveret som pulje til denne særlige trækningsret/sikkerhedsstillelse, hvilket betyder at den reelt disponible del kun er på 2,3 mio. kr. Puljen anvendes som en slags sikkerhedsstillelse for afdelingerne i forbindelse med lånoptagning til renoveringsprojekter. Balancen for denne pulje var pr. 31/ på 11.5 mio. kr. (se evt. s regnskab note 19, side 14, medsendt som bilag til organisationsbestyrelsesmødet den 13. januar 2014). Hvis puljen opløses vil det medføre, at afdelingerne skal søge sikkerhedsstillelse i banken i stedet for. Nordea kræver i øjeblikket et gebyr på 0,2% af sikkerhedsstillelsessummen, herudover opkræver KAB 965 kr. i sagsomkostninger. For et projekt, der behøver en 1 mio. kr i sikkerhedsstillelse, vil det medføre en omkostning for afdelingen på ca kr. om året indtil der gennemføres endeligt lånoptag eller afskrivning af beløbet. Tilskud fra LBF til hjemfald Såfremt den disponible del af boligorganisationens dispositionsfond kommer under et vist niveau, kan der søges om tilskud i Landsbyggefonden til hjælp til at finansiere boligorganisationens tilskud til afdelingernes betaling af hjemfaldet. Fremskrivningen af s dispositionsfond viser at der formentlig kan opnås tilsagn om et tilskud på 4 mio. kr. faldende til 3,4 mio. kr. årligt frem til 2021/2022. Det er vurderingen, at en opløsning af puljen til særlig trækningsret/sikkerhedsstillelse og indsendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om øget tilskud til dækning af hjemfaldet vil bidrage til at sikre en fleksibilitet i den fremtidige anvendelse af dispositionsfonden, uanset om der opnås hel eller delvis dispensation fra Københavns Kommune for dækning af tab på fraflyttere. 4/18

5 Der vil på mødet blive foretaget en gennemgang af dispositionsfondens øjeblikkelige status og af fremtidige planlagte aktiviteter, som kan påvirke dispositionsfonden (se bilag 1a). Det indstilles, at reservationen af puljen til særlig trækningsret/sikkerhedsstillelse på 20 mio. kr. ophæves, så midlerne bliver reelt disponible, samt at administrationen ansøger Landsbyggefonden om øget tilskud til dækning af hjemfaldet for at sikre tilstrækkelige disponible midler i dispositionsfonden. Bilag 1a: Notat om planlagte aktiviteter Lene Vennits præsenterede forskellige scenarier for dispositionsfonden: Hvordan ville udviklingen i dispositionsfonden se ud, hvis kommunen gav fuld, delvis eller ingen dispensation? Hvordan ville det se ud, hvis Landsbyggefonden øgede tilskuddet til dækning af hjemfald? Og hvilke projekter i afdelingerne står i pipelinen for fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån? Kjeld Poulsen mente, at der var en præmis om, at resten af det skyldige hjemfaldsbeløb forfalder, når man når ned under halvdelen af det, der skal tilbagebetales og ville vide, hvordan står i forhold hertil. Lene Vennits svarede, at det der ville blive vendt tilbage til det næste gang. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingerne og besluttede at udviklingen i dispositionsfonden skal være et fast punkt på de fremtidige møder. 5. Sølund forhandling af kontrakt Som omtalt af John B. Sørensen på s repræsentantskab har Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendt den sale-and-lease-back aftale, som er en forudsætning for, at kan erhverve Sølund og udleje tre erhvervslejemål til Københavns Kommune. Forhandlingerne om købsaftale og erhvervslejekontrakter er i skrivende stund gået ind i sin sidste fase, ligesom købsaftalen ligger til granskning hos Lett Advokater. Det materiale, som organisationsbestyrelsen skal godkende, vil derfor blive eftersendt til organisationsbestyrelsen (bilag 2 og 5). Ifølge den fastlagte tidsplan skal handlen gennemføres således, at ungdomsboligerne og erhvervslejemålene kan udlejes den 1. maj Klargøringen af ungdomsboligerne skrider planmæssigt frem, så hvis godkender købsaftale mv. og der ikke opstår uforudsete problemer med kommunens tilsyn og bankens finansiering, vil KAB snart kunne lægge en nyhed på hjemmesiden om, at boligerne forventes udlejet 1. maj 2014 og anvises via CIU Centrale s Udvalg, samt at man kan skrive sig op på venteliste på 5/18

6 Øvrig information lægges på KAB s hjemmeside. Vi planlægger også at holde åbent hus, hvor vi vil invitere Nørrebrobladet med indenfor, samt at afholde et nabomøde i samarbejde med kommunen, så vi kan orientere om planerne for Sølund og hvem der skal bo der. Vedlagt som bilag 3 og 4 er budgetter for ungdomsboligerne og ejerforeningen, som organisationsbestyrelsen bedes godkende. Arbejdsbudgetterne er vedhæftet til orientering. Da der er tale om en erhvervelse med henblik på midlertidig udlejning og senere nedrivning/ombygning, er der en række standardforhold vedrørende vedligeholdelse og flyttesyn som ikke er relevante. Tilsvarende er der ikke behov for et råderetskatalog. Der imod bedes organisationsbestyrelsen godkende husordener for ungdomsboligerne og ejerforeningen (bilag 5a og 5b). Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender købet af Sølund og de tilhørende bilag, samt godkender budgetter og husordener for ungdomsboligerne og ejerforeningen. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at godkende eventuelle (ikke grundlæggende) ændringer af de fremlagte aftaler og budgetter. Bilag 2: Udkast til købsaftale Bilag 3: Driftsbudget for ungdomsboligerne Bilag 4: Driftsbudget for ejerforeningen Bilag 5: Erhvervslejekontrakt Bilag 5a: Husorden for ungdomsboliger Bilag 5b: Husorden for ejerforening Lene Vennits indledte med at fortælle, at tingene udvikler sig løbende i denne sag og gav den seneste status. Der var spørgsmål fra Bjarne Krohn, Kjeld Poulsen, Frank Sass og Ole Lagoni til risikoen i forbindelse med forbeholdene overfor forurening, hvilke omkostninger til f.eks. advokat og renteudgifter, kan risikere at stå med, hvis handelen går tilbage, samt hvem der har gennemgået byggeriet med henblik på at vurdere den nuværende stand. Lene Vennits svarede, at en række af formuleringerne omkring forurening er standardformuleringer, men at der er blevet lagt en forskydning ind i formuleringerne så eventuelle frister forholder sig til at gravearbejde tidligst kan iværksættes til Med hensyn til udgifter, hvis handelen går tilbage, er det nu specifikt blevet angivet, hvad der bliver dækket, hvis sagen ikke bliver til noget og her burde alle udgifter være dækket af. Det vil blive skrevet 6/18

7 ind i aftalen, at hvis ikke politikerne har besluttet sig inden en given dato, kan handelen gå tilbage. Det der står om nedrivning, bliver ikke ivæksat uden at giver tilladelse. overtager byggeriet i den stand det forefindes og det samme, hvis kommunen skal have det tilbage. Det er en af KAB s driftschefer, der sammen med den nuværende driftleder på Sølund og to medarbejdere fra Teknik og Miljøforvaltningen, har gennemgået byggeriet. Men hensyn til forrentningen af de lån der er taget, vil renterne blive lagt på huslejen, så der faktisk afdrages på lånet i allerede i løbet af de to år. Hvis ombygningen iværksættes vil der blive optaget byggelån til dækning af alle udgifter. Der var et par spørgsmål af opklarende karakter til driftsbudgettet og husordenen. Selvom det står i lejekontrakten, var der var ønske om, at det også måtte blive nævnt i husordenen, at der ikke må installeres komfurer. Endelig spurgte Kjeld Poulsen om risikoen for tomgang i forbindelse med indflytning, hvis kommunen ikke er klar til 1. maj. Lene Vennits svarede, at overtagelsesdatoen flyttes, hvis ikke klarmeldingen kommer så indflytningsdatoen kan blive 1. maj. Organisationsbestyrelsen godkendte dermed købet af Sølund og alle de forelagte dokumenter i sagen. Det blev besluttet, at der skal tilføjes komfurer til pkt. 2.2, andet afsnit i husordenen. Formandsskabet blev bemyndiget til at godkende eventuelle (ikke grundlæggende) ændringer af de fremlagte aftaler og budgetter. 6. Ansøgning om trækningsret fra Abildgården Abildgården er en af s ældre afdelinger opført i Afdelingen står for at skulle udskifte sit gamle et-strengede varmesystem til et to-strenget system. Radiatorerne er i dag placeret på de indvendige vægge i boligen, hvilket giver en dårlig varmeudnyttelse. Afdelingen ønsker derfor ved samme lejlighed at flytte radiatorerne til en placering under vinduerne i stue og kammer. Da køkkener og bad er uden opvarmning, er tanken desuden at opsætte nye varmekilder her. På dette grundlag er der foretaget en beregning af anskaffelsessummen, finansiering og huslejekonsekvens. Den nuværende leje er på 719 kr./m 2 årligt pr. 1. august Afdelingen består af 373 boliger. 7/18

8 Den økonomiske beregning ser således ud: Anlægsudgifter Entreprisesum Administrative omkostninger Gebyrer til offentl. myndigheder Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr. Finansiering Såfremt projektet tildeles 2/3 trækningsret, vil finansieringen se således ud: Annuitetslån 30 årigt kr. Trækningsret kr. I alt kr. Lejepåvirkning Huslejen vil i gennemsnit stige med 23,30 kr. /m 2 årligt således, at huslejen efter udskiftning af tag og vinduer vil udgøre 742 kr./m 2 årligt ved tildeling af trækningsret på 2/3.. Uden trækningsret vil huslejen udgøre 790 kr./m 2 årligt. En lavere trækningsret på 50% vil give en årlige husleje på 754 kr./m 2. Trækningsretsudvalget vil inden organisationsbestyrelsesmødet behandle ansøgningen og fremkomme med sin indstilling på mødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter at tildele Abildgården trækningsret til udskiftning af to-strenget varmeanlæg og flytning/opsætning af radiatorer. Bilag 6: Ansøgningsskema fra Abildgården Trækningsretsudvalget indstillede, at der blev bevillget 2/3 tilskud, ialt max 14,4 mio. kr. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge trækningsretsudvalgets indstilling. 7. Sjællandshuse - Franske altaner og gavlisolering Organisationsbestyrelsen har tidligere behandlet ansøgning om bevilling af egen trækningsret til renoveringsprojektet i Sjællandshuse, omfattende etablering af franske altaner i lejemålene samt udvendig gavlisolering, på dets møde den 10. januar Det samlede budget beløb sig til 23,7 mio. kr., hvortil organisationsbestyrelsen godkendte bevilling af egen trækningsret på 15,2 mio. kr. 8/18

9 Herefter blev der arbejdet videre med projektet. Københavns Kommune havde blandt andet udtrykt en række forventninger til projektet, idet der sideløbende i afdelingen arbejdes med 1:1 projekt, hvor kommunen har bevilget støtte på 2,2 mio. kr. Kommunens forventninger består blandt andet i: øget vinduesareal med en større isoleringsevne end den eksisterende mur = bedre varmeregnskab mere dagslys i boligerne markant arkitektonisk løft til bygningerne placering af radiator kan bevares mulighed for fremtidige lejlighedssammenlægninger og altaner er indtænkt i løsningen Disse forventninger blev indarbejdet i projektet, hvorved budgettet blev forøget med 5,8 mio. kr. til 29,5 mio. kr. Organisationsbestyrelsen godkendte herefter på sit møde den 26. april 2012 at forøge bevilling af egen trækningsret med 3,9 mio. kr. til 19,1 mio. kr. Følgegruppen arbejdede videre med projektet, hvor der blev tilføjet udskiftning af kældervinduer og hulmursisolering til en samlet udgift på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. april 2013 at bevilge 25 % af egen trækningsret af dette beløb, i alt kr. Herved blev den samlede bevilling af egen trækningsret bragt op på 19,6 mio. kr. Bygherrerådgiverydelsen for projektet har i november 2013 været udbudt i licitation og Wissenberg, rådgivende ingeniører vandt opgaven. Herefter har Wissenberg foretaget et kvalitetscheck på det af Primus Arkitekter udarbejdede budget for entrepriseudgifterne. Wissenbergs skøn var markant højere end Primus. Derfor forelagde man budgettet for en af deres mest benyttede entreprenører, der fik til opgave ligeså at prissætte arbejderne. De to skøn var i det store og hele på samme niveau. Det betyder, at skønnet over entrepriseudgifterne er steget fra Primus 27,5 mio. kr. til nu 37,6 mio. kr. Følgegruppen ansøger om, at bevilling af egen trækningsret forøges, således der fortsat ydes 2/3 trækningsret af projektet, dog undtaget udskiftning af kældervinduer samt hulmursisolering, for hvilke der er bevilget 25 % trækningsret. Den samlede bevilling af egen trækningsret beløber sig herefter til kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forøgelse af bevilling af egen trækningsret til Sjællandshuse for renoveringsprojektet, omfattende etablering af fransk altan i lejemålene samt udvendig gavlisolering fra kr. til kr. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen, således at trækningsretten til Sjællandshuse hæves til kr. som absolut maximum. 9/18

10 8. Opfølgning på repræsentantskabsmødet Der blev afholdt repræsentantskabsmøde den 27. januar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og evaluerer repræsentantskabsmødet. Der var bred enighed om, at det var et godt møde. John B. Sørensen fremhævede at målsætningsprogrammet blev vedtaget, at der var en god tone under debatterne og at indstillingerne stort set blev fulgt. Der var en diskussion om fremmødet, idet ikke engang 50% af de stemmeberettigede var mødt frem. Det gav anledning til et forslag fra Frank Sass, Bjarne Krohn og Kjeld Poulsen om at opfordre afdelingsbestyrelserne til i højere grad at udpege repræsentantskabsmedlemmer blandt beboerne, hvis de ikke selv syntes de havde tid til at deltage og til at indføre mødepligt. Der var desuden et forslag fra Ellen Højgaard Jensen om at arbejde mere med mødeindkaldelsen, så den fortsat overholder formalia, men måske udformes lidt mere spændende. 9. Opfølgning på målsætningsprogrammet På repræsentantskabsmødet blev et nyt målsætningsprogram vedtaget for i perioden Det foreslås, at organisationsbestyrelsen afholder et seminar en fredag/lørdag i løbet af foråret 2014 for at planlægge udbredelsen af målsætningsprogrammet blandt afdelingsbestyrelser og beboere og lægge en plan for implementeringen af målene. Arrangementet foreslås planlagt til en af følgende datoer: Fredag den 25. april kl. 16 lørdag den 26. april kl. 14 Fredag den 2. maj kl. 16 lørdag den 3. maj kl. 14 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter en dato for et seminar. Organisationsbestyrelsen besluttede at afholde seminar i dagene maj /18

11 10. Nedsættelse af følgegrupper, udvalg og kontaktpersoner Som bilag 7 vedlægges den senest reviderede oversigt over eksisterende følgegrupper, udvalg og kontaktpersoner. Følgende grupper og udvalg er blevet slettet siden sidste års oversigt: Tingbjerg Plejehjem, Driftsgruppen, Demokratigruppen, Styregruppen vedrørende tilfredshedsundersøgelsen, Rolandsgården demonstrationsprojekt og Himmerlandshuse helhedsplan. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår og tager stilling til sammensætningen af følgegrupper, udvalg, kontaktpersoner mv. Bilag 7: Oversigt over følgegrupper, udvalg mv. Organisationsbestyrelsen gennemgik listen over følgegrupper, udvalg m.m. Det blev besluttet at indsætte Ellen Højgaard Jensen kommunikationsudvalget for Bellahøjrenoveringerne, som er oprettet på tværs af boligorganisationerne. Said Hussein blev valgt i bestyrelsen for Tingbjerg Kulturhus som suppleant i stedet for Ole Lagoni og Bjarne Krohn blev valgt ind som bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Strandlodsvej i stedet for Lone Ulholm. Det blev desuden besluttet at nedlægge hjemmesideudvalget. Den endelige liste sendes ud sammen med referatet. 11. Kandidatopstilling til kredsvalg i BL s 1. keds Tirsdag den 29. april 2014 afholdes der valgmøde i nes Landsforenings 1. kreds, hvor der vælges repræsentanter til BL s repræsentantskab og bestyrelse. Der bliver udsendt invitationer til alle s medlemmer af 1. kreds, som blev valgt på repræsentantskabsmødet den 27. januar Ifølge BL s vedtægter 7 stk. 10 er følgende valgbare: Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg. 11/18

12 I BL s 1. kreds er der af kredsrepræsentantskabet vedtaget en særlig valgmodel, hvorefter tildeles to repræsentantskabsmedlemmer og en suppleant. s repræsentanter er i øjeblikket Kjeld Poulsen og Ole Lagoni, og John B. Sørensen er suppleant. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvem der skal indstilles til BL s repræsentantskab og eventuelt bestyrelse. Det blev besluttet, at indstille Kjeld Poulsen og Ole Lagoni som repræsentanter og John B. Sørensen som suppleant til repræsentantskabet for BL s 1. kreds, samt at indstille Kjeld Poulsen til bestyrelsen. 12. Godkendelse af byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre og hobbyrum Projektet omfattede en renovering af kælder og sokkel og en total istandsættelse af afdelingens hobbyrum i fælleshuset. Herunder etablering af elevatorlift, handicaptoilet, flisebelagt terrasse, dræn/fugtsikring m.m. Projekt og finansiering blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. oktober Arbejdet blev afleveret den 9. december 2011 og der foreligger et revisionsgodkendt endeligt byggeregnskab af 30. juni Byggeregnskabet er som følger: Sammenstilling Regnskab Endeligt regnskab Afvigelse Reserveret Anvendt Reservationsbeløb i alt kr kr kr. Påregnet finansiering Henlæggelsesmidler kr kr kr. Lån i egne midler kr kr. 0 kr kr kr kr. Byggeregnskabet blev godkendt af afdelingsbestyrelsen på møde den 26. april 2012 og på organisationsbestyrelsesmøde den 26. september Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab. 12/18

13 Bilag 8: Byggeregnskab af 30. juni 2013 Ole Lagoni indvendte, at alle pengene til 1 års og 5 års eftersynet er brugt, så der ingen penge er til 5 års eftersynet. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet med det forbehold at der findes en rimelig forklaring på forholdet. Efterfølgende er det undersøgt med KAB s byggeafdeling, som meddeler at pengene ikke er opbrugt. De er hensat på en konto, hvorfra de trækkes ved 1 og 5 års eftersynet. Det er dog normal praksis, at udgiftsposten går i nul i det endelige byggeregnskab. Sager til orientering 13. Ny husleje i Strandlodshus Organisationsbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 13. januar 2014 udlejningsudvalget til at godkende et revideret udlejningsbudget for afdelingerne i Strandlodshus på baggrund af en kommunal godkendelse til at hæve rammebeløbet. Årsagen til behovet for at refinansiere byggeriet skal findes i entreprenørens konkurs, som organisationsbestyrelsen er blevet underrettet om på de seneste møder. Der blev den 15. januar 2014 afholdt et møde med tilsynet i Københavns Kommune, hvor tilsynet sagde god for, at et hævet rammebeløb kunne fordeles forholdsmæssigt på de tre afdelinger, så merudgiften ikke kun skulle belaste familieboligerne. Budgetterne for afdeling Familieboligerne, Plejeboligerne og Servicearealet blev derefter omberegnet og godkendt af såvel Københavns Kommune som udlejningsudvalget. Kvadratmeterpriserne er herefter følgende: 3080 Strandlodshus, Familieboliger: 1.103,07 kr./m² 3081 Strandlodshus, Plejeboliger: 1.300,13 kr./m² 3082 Strandlodshus, Serviceareal: 1.697,50 kr./m² (inkl. moms) I forhold til den husleje på 1.074,40 kr. pr. m 2, der i efteråret 2013 blev meldt ud til de kommende beboere i familieboligerne svarer det til en stigning på 28,67 kr. pr. m 2. Der er i huslejeberegningen lagt vægt på at holde henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligehold på et vist niveau efter anbefaling fra Københavns Kommune. På baggrund af en 13/18

14 sammenligning med gennemsnittet for nybyggerier på landsplan er henlæggelserne sat til 70 kr. pr. m 2. Vedlagt som bilag 9-13 er budgetterne for de tre afdelinger til organisationsbestyrelsens orientering. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 9: Budget for 3080-familieboliger Bilag 10: Oversigt over husleje for familieboliger Bilag 11: Budget for 3081-plejeboliger Bilag 12: Oversigt over husleje for plejeboliger Bilag 13: Budget for 3082-serviceareal Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 14. Humlevænget helhedsplan Humlevænget har gennem de sidste år arbejdet med mulige løsninger på de omfattende opgaver, afdelingen står overfor. Følgegruppen har i efteråret 2013 valgt at anbefale, at afdelingen søger støtte gennem Landsbyggefonden. Der er blevet gennemført et mini-udbud af rådgiverydelsen gennem KAB s rammeaftale og det blev firmaet Wissenberg A/S, der gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På et velbesøgt afdelingsmøde den 4. februar 2014 blev det foreslået, at der igangsættes udarbejdelse af en foreløbig helhedsplan, der kan være baggrund for en Skema A ansøgning til Landsbyggefonden. Det samlede budget er kr., der dækker udgifter til rådgiver, foreløbige tekniske undersøgelser og honorar til byggeforretningsfører. Der var god debat og forståeligt nok også en del usikkerhed om, hvad en helhedsplan ville indebære ikke mindst med hensyn til husjekonsekvenser. Forslaget om at igangsætte udarbejdelse af en foreløbig helhedsplan blev vedtaget med overvældende tilslutning. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser 14/18

15 Som følge af nye lovgivningsmæssige krav vedr. bankdrift er der kommet nye regler for oprettelse af lokale konti til afdelingsbestyrelser. Konti til afdelingsbestyrelser kan ikke længere opføres som en privat konto (eksempelvis formandens), men skal være en konto oprettet af boligorgansiationen på boligorganisationens CVR-nummer. Tidligere var det således, at afdelingsbestyrelserne kunne oprette foreningskonti i banken uden egentlig skattemæssig dokumentation, men nu kan konti udelukkende oprettes med tilknytning til et CVR-nummer. På baggrund af dette er det nu desværre blevet en mere kompliceret opgave at oprette en lokal konto til eksempelvis en afdelings formand. KAB hjælper derfor boligorganisationen og afdelingen med at oprette og ændre konti. Hvordan får man oprettet en lokal konto? Ønsker afdelingsbestyrelsen at få oprettet en lokal konto, kan afdelingen rette henvendelse til afdelingens forvaltningsområde i KAB. Der vil fra forvaltningsområdet blive udsendt en meddelelse til afdelingsbestyrelserne med nærmere retningslinjer for oprettelse af konti og afregning af rådighedsbeløb og selskabslokaler. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der var en mindre debat om de nye regler og om, hvornår en afdeling kan møde et krav om at oprette foreningskonti via moderselskabet. Anne Mette Svendsen orienterede om, at der fra administrationens side vil blive udarbejdet en informationsskrivelse til afdelingsbestyrelserne med nærmere anvisninger på proceduren og baggrunden. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om at informationsskrivelsen måtte blive sendt i mailhøring hos organisationsbestyrelsen, inden den sendes ud. 16. Status på s hjemmeside Organisationsbestyrelsen fik på sit sidste møde en kort præsentation af hjemmesiden. Designfasen er nu afsluttet og Bleau, som skal programmere hjemmesiden, er så småt i gang. Så snart de er færdige, kan vi gå i gang med at lægge indhold på siden. Det er forventningen, at den nye hjemmeside bliver klar til, at organisationsbestyrelsen kan teste den medio/ultimo marts. 15/18

16 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lene Vennits og Anne Mette Svendsen orienterede om, at der er opstået et behov for at indhente et ekstra tilbud på programmeringen af hjemmesiden pga. et meget stort krav fra programøren. Det vil uvægerligt give en forsinkelse på hjemmesiden på op til en måned. Der er bevilliget en ramme på i alt kr. til hjemmesiden. Der er på nuværende tidspunkt forbrugt kr. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at bemyndige formandsskabet til at godkende en udvidelse af rammen, hvis der bliver behov for det års eftersyn i Tingbjerg, Højhuset Renoveringen og lejlighedsudvidelsen i Højhuset blev afleveret den 14. januar I forbindelse med udløbet af entreprenørens (MT Højgård) 5-årige ansvarsperiode er der den 2. december 2013 foretaget 5-års eftersyn af byggeriet. Efter aftale med Tingbjerg Forum har KAB stået for den administrative gennemførelse af eftersynet. Eftersynet er gennemført via de til lejligheden afsatte midler i byggeregnskabet. Følgende fejl blev på eftersynet påvist og reklameret til totalentreprenøren: Defekt indvendig glasliste i bolig 8, 4. Altanlukningerne lukker ikke/lukker problematisk i boligerne 8, 4., 2,4., og 9,3. Fejl på dørpumpe på opgangsdøren Der blev derudover fundet enkelte og mindre forhold, som ikke relaterer til byggesagen og som derfor er overgivet til ejendomskontoret at håndtere. Entreprenøren har i december 2014 foretaget afhjælpning af de reklamerede forhold og den 16. januar 2014 blev hans garantistillelse endeligt frigivet. KAB betragter hermed 5-års eftersynet af renoveringsarbejderne i Tingbjerg, Højhuset som værende afsluttet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16/18

17 18. Aktuel boligpolitisk orientering Der vil blive givet en aktuel boligpolitisk orientering, såfremt der er nyt at berette. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der var intet at bemærke til dette punkt. 19. Eventuelt Flemming Balle bad om at der måtte blive udsendt en reminder med mødedatoer til organisationsbestyrelsen. Lene Vennits og Stig Torp Kaspersen fortalte, at licitationen af kulturhuset i Tingbjerg skal gå om, fordi der kun indkom et tilbud der var konditionsmæssigt og det var før højt. Det betyder en forsinkelse på et halvt år. Frank Sass bad om, at man nøje overvejer valg af rådgiver i forbindelse med nybyggerier. Han havde dårlige erfaringer med bygherrerådgiveren på både Strandlodshus og Herlev Åhuse. Referatet er forelagt og godkendt. København den John B. Sørensen Kjeld Poulsen Stig Torp Kaspersen Frank Sass Ole Lagoni Alice Brødbæk Said Hussein Bjarne Krohn Ellen Højgaard Jensen 17/18

18 Flemming Balle Mogens Hansen 18/18

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. januar 2012, kl. 19.00 i Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. januar 2012, kl. 19.00 i Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 16. januar 2012, kl. 19.00 i Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Sager til behandling/beslutning... 3 1. Referat

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen Til stede: Fra administrationen: Der fremmødte 60 stemmeberettigede deltagere repræsenterende organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere