Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn, Alice Brødbæk, Said Hussein og Ellen Højgaard Jensen Fra administrationen Rolf Andersson, Lene Vennits, Christen Mors, Niels Bonne Rasmussen, Maja Didic, og Anne Mette F. Svendsen. Under pkt. 1-3 deltog endvidere Michael Nielsen- Elgaard, Peter Friche Madsen, Nicolaj Kann Mohr og Berit Bekhøj. Indholdsfortegnelse Organisationen Forretningsorden for s bestyrelse... 3 Sager til beslutning Nybyggeriprojekt Lukket punkt Nybyggeriprojekt Lukket punkt s dispositionsfond Sølund forhandling af kontrakt Ansøgning om trækningsret fra Abildgården /18

2 7. Sjællandshuse - Franske altaner og gavlisolering Opfølgning på repræsentantskabsmødet Opfølgning på målsætningsprogrammet Nedsættelse af følgegrupper, udvalg og kontaktpersoner Kandidatopstilling til kredsvalg i BL s 1. keds Godkendelse af byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre og hobbyrum Sager til orientering Ny husleje i Strandlodshus Humlevænget helhedsplan Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser Status på s hjemmeside års eftersyn i Tingbjerg, Højhuset Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forretningsorden for s organisationsbestyrelse... 3 Bilag 1a: Notat om planlagte aktiviteter... 5 Bilag 2: Udkast til købsaftale... 6 Bilag 3: Driftsbudget for ungdomsboligerne... 6 Bilag 4: Driftsbudget for ejerforeningen... 6 Bilag 5: Erhvervslejekontrakt... 6 Bilag 5a: Husorden for ungdomsboliger... 6 Bilag 5b: Husorden for ejerforening... 6 Bilag 6: Ansøgningsskema fra Abildgården... 8 Bilag 7: Oversigt over følgegrupper, udvalg mv Bilag 8: Byggeregnskab af 30. juni Bilag 9: Budget for 3080-familieboliger Bilag 10: Oversigt over husleje for familieboliger Bilag 11: Budget for 3081-plejeboliger Bilag 12: Oversigt over husleje for plejeboliger Bilag 13: Budget for 3082-serviceareal /18

3 Organisationen 1. Forretningsorden for s bestyrelse Som bilag 1 vedlægges den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen. Forretningsordenen har senest været drøftet på organisationsbestyrelsesmødet den 18. februar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen. Bilag 1: Forretningsorden for s organisationsbestyrelse John B. Sørensen havde en bemærkning til 5 afsnit 3 i forretningsordenen, som ikke er i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 4, hvor der står at referatet skal gøres tilgængeligt for lejerne senest 4 uger efter mødet. Det kan ikke nås, hvis organisationsbestyrelsen skal have 14 dages indsigelsesfrist. Derudover bliver referatet ikke sendt ud til alle afdelingsformændende længere. Det lægges på hjemmesiden. Han foreslog derfor, at forretningsordenen rettes til, så det fremgår at organisationsbestyrelsen har en uges indsigelsesfrist, samt at referatet offentliggøres på hjemmesiden i stedet for ved udsendelse til afdelingsformændene. Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen med ovennævnte rettelser. Sager til beslutning 2. Nybyggeriprojekt Lukket punkt 3. Nybyggeriprojekt Lukket punkt 4. s dispositionsfond Den 21. juni 2013 sendte en ansøgning om fritagelse for dispositionsfondens dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning til Københavns Kommune under henvisning til 41 i Driftsbekendtgørelsen. Ifølge denne kan kommunalbestyrelsen godkende dispensation for dækningen, såfremt dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af det lovanbefalede minimum. Kommunen, som har modtaget en tilsvarende ansøgning fra AKB- 3/18

4 København, har endnu ikke svaret endeligt på ansøgningerne, men vi har været i dialog med dem. Vi forventer en pragmatisk løsning på det pres som ændringen af lovgivningen umiddelbart medfører for dispositionsfonden. På længere sigt må det imidlertid forudses at dispositionsfonden skal dække flere udgifter til tab på fraflyttere end de øgede indbetalinger akkumulerer, med mindre det lykkes at vende udviklingen. har tidligere haft som sigtelinje, at dispositionsfonden skulle opbygges til det lov anbefalede minimum i 2020/21. Det kan blive meget vanskeligt at nå det mål, hvis kommunen afviser at give en dispensation, men der er to tiltag kan iværksætte. Opløsning af pulje til særlig trækningsret/sikkerhedsstillelse har hidtil arbejdet med en særlig trækningsret eller sikkerhedsstillelse til afdelingerne, på 20 mio. kr. af den disponible del af dispositionsfonden. Ifølge det aflagte regnskab for 2012/2013 er der 22,3 mio. kr. i den disponible dispositionsfond, hvoraf de 20 mio. pt. er reserveret som pulje til denne særlige trækningsret/sikkerhedsstillelse, hvilket betyder at den reelt disponible del kun er på 2,3 mio. kr. Puljen anvendes som en slags sikkerhedsstillelse for afdelingerne i forbindelse med lånoptagning til renoveringsprojekter. Balancen for denne pulje var pr. 31/ på 11.5 mio. kr. (se evt. s regnskab note 19, side 14, medsendt som bilag til organisationsbestyrelsesmødet den 13. januar 2014). Hvis puljen opløses vil det medføre, at afdelingerne skal søge sikkerhedsstillelse i banken i stedet for. Nordea kræver i øjeblikket et gebyr på 0,2% af sikkerhedsstillelsessummen, herudover opkræver KAB 965 kr. i sagsomkostninger. For et projekt, der behøver en 1 mio. kr i sikkerhedsstillelse, vil det medføre en omkostning for afdelingen på ca kr. om året indtil der gennemføres endeligt lånoptag eller afskrivning af beløbet. Tilskud fra LBF til hjemfald Såfremt den disponible del af boligorganisationens dispositionsfond kommer under et vist niveau, kan der søges om tilskud i Landsbyggefonden til hjælp til at finansiere boligorganisationens tilskud til afdelingernes betaling af hjemfaldet. Fremskrivningen af s dispositionsfond viser at der formentlig kan opnås tilsagn om et tilskud på 4 mio. kr. faldende til 3,4 mio. kr. årligt frem til 2021/2022. Det er vurderingen, at en opløsning af puljen til særlig trækningsret/sikkerhedsstillelse og indsendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om øget tilskud til dækning af hjemfaldet vil bidrage til at sikre en fleksibilitet i den fremtidige anvendelse af dispositionsfonden, uanset om der opnås hel eller delvis dispensation fra Københavns Kommune for dækning af tab på fraflyttere. 4/18

5 Der vil på mødet blive foretaget en gennemgang af dispositionsfondens øjeblikkelige status og af fremtidige planlagte aktiviteter, som kan påvirke dispositionsfonden (se bilag 1a). Det indstilles, at reservationen af puljen til særlig trækningsret/sikkerhedsstillelse på 20 mio. kr. ophæves, så midlerne bliver reelt disponible, samt at administrationen ansøger Landsbyggefonden om øget tilskud til dækning af hjemfaldet for at sikre tilstrækkelige disponible midler i dispositionsfonden. Bilag 1a: Notat om planlagte aktiviteter Lene Vennits præsenterede forskellige scenarier for dispositionsfonden: Hvordan ville udviklingen i dispositionsfonden se ud, hvis kommunen gav fuld, delvis eller ingen dispensation? Hvordan ville det se ud, hvis Landsbyggefonden øgede tilskuddet til dækning af hjemfald? Og hvilke projekter i afdelingerne står i pipelinen for fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån? Kjeld Poulsen mente, at der var en præmis om, at resten af det skyldige hjemfaldsbeløb forfalder, når man når ned under halvdelen af det, der skal tilbagebetales og ville vide, hvordan står i forhold hertil. Lene Vennits svarede, at det der ville blive vendt tilbage til det næste gang. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingerne og besluttede at udviklingen i dispositionsfonden skal være et fast punkt på de fremtidige møder. 5. Sølund forhandling af kontrakt Som omtalt af John B. Sørensen på s repræsentantskab har Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendt den sale-and-lease-back aftale, som er en forudsætning for, at kan erhverve Sølund og udleje tre erhvervslejemål til Københavns Kommune. Forhandlingerne om købsaftale og erhvervslejekontrakter er i skrivende stund gået ind i sin sidste fase, ligesom købsaftalen ligger til granskning hos Lett Advokater. Det materiale, som organisationsbestyrelsen skal godkende, vil derfor blive eftersendt til organisationsbestyrelsen (bilag 2 og 5). Ifølge den fastlagte tidsplan skal handlen gennemføres således, at ungdomsboligerne og erhvervslejemålene kan udlejes den 1. maj Klargøringen af ungdomsboligerne skrider planmæssigt frem, så hvis godkender købsaftale mv. og der ikke opstår uforudsete problemer med kommunens tilsyn og bankens finansiering, vil KAB snart kunne lægge en nyhed på hjemmesiden om, at boligerne forventes udlejet 1. maj 2014 og anvises via CIU Centrale s Udvalg, samt at man kan skrive sig op på venteliste på 5/18

6 Øvrig information lægges på KAB s hjemmeside. Vi planlægger også at holde åbent hus, hvor vi vil invitere Nørrebrobladet med indenfor, samt at afholde et nabomøde i samarbejde med kommunen, så vi kan orientere om planerne for Sølund og hvem der skal bo der. Vedlagt som bilag 3 og 4 er budgetter for ungdomsboligerne og ejerforeningen, som organisationsbestyrelsen bedes godkende. Arbejdsbudgetterne er vedhæftet til orientering. Da der er tale om en erhvervelse med henblik på midlertidig udlejning og senere nedrivning/ombygning, er der en række standardforhold vedrørende vedligeholdelse og flyttesyn som ikke er relevante. Tilsvarende er der ikke behov for et råderetskatalog. Der imod bedes organisationsbestyrelsen godkende husordener for ungdomsboligerne og ejerforeningen (bilag 5a og 5b). Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender købet af Sølund og de tilhørende bilag, samt godkender budgetter og husordener for ungdomsboligerne og ejerforeningen. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at godkende eventuelle (ikke grundlæggende) ændringer af de fremlagte aftaler og budgetter. Bilag 2: Udkast til købsaftale Bilag 3: Driftsbudget for ungdomsboligerne Bilag 4: Driftsbudget for ejerforeningen Bilag 5: Erhvervslejekontrakt Bilag 5a: Husorden for ungdomsboliger Bilag 5b: Husorden for ejerforening Lene Vennits indledte med at fortælle, at tingene udvikler sig løbende i denne sag og gav den seneste status. Der var spørgsmål fra Bjarne Krohn, Kjeld Poulsen, Frank Sass og Ole Lagoni til risikoen i forbindelse med forbeholdene overfor forurening, hvilke omkostninger til f.eks. advokat og renteudgifter, kan risikere at stå med, hvis handelen går tilbage, samt hvem der har gennemgået byggeriet med henblik på at vurdere den nuværende stand. Lene Vennits svarede, at en række af formuleringerne omkring forurening er standardformuleringer, men at der er blevet lagt en forskydning ind i formuleringerne så eventuelle frister forholder sig til at gravearbejde tidligst kan iværksættes til Med hensyn til udgifter, hvis handelen går tilbage, er det nu specifikt blevet angivet, hvad der bliver dækket, hvis sagen ikke bliver til noget og her burde alle udgifter være dækket af. Det vil blive skrevet 6/18

7 ind i aftalen, at hvis ikke politikerne har besluttet sig inden en given dato, kan handelen gå tilbage. Det der står om nedrivning, bliver ikke ivæksat uden at giver tilladelse. overtager byggeriet i den stand det forefindes og det samme, hvis kommunen skal have det tilbage. Det er en af KAB s driftschefer, der sammen med den nuværende driftleder på Sølund og to medarbejdere fra Teknik og Miljøforvaltningen, har gennemgået byggeriet. Men hensyn til forrentningen af de lån der er taget, vil renterne blive lagt på huslejen, så der faktisk afdrages på lånet i allerede i løbet af de to år. Hvis ombygningen iværksættes vil der blive optaget byggelån til dækning af alle udgifter. Der var et par spørgsmål af opklarende karakter til driftsbudgettet og husordenen. Selvom det står i lejekontrakten, var der var ønske om, at det også måtte blive nævnt i husordenen, at der ikke må installeres komfurer. Endelig spurgte Kjeld Poulsen om risikoen for tomgang i forbindelse med indflytning, hvis kommunen ikke er klar til 1. maj. Lene Vennits svarede, at overtagelsesdatoen flyttes, hvis ikke klarmeldingen kommer så indflytningsdatoen kan blive 1. maj. Organisationsbestyrelsen godkendte dermed købet af Sølund og alle de forelagte dokumenter i sagen. Det blev besluttet, at der skal tilføjes komfurer til pkt. 2.2, andet afsnit i husordenen. Formandsskabet blev bemyndiget til at godkende eventuelle (ikke grundlæggende) ændringer af de fremlagte aftaler og budgetter. 6. Ansøgning om trækningsret fra Abildgården Abildgården er en af s ældre afdelinger opført i Afdelingen står for at skulle udskifte sit gamle et-strengede varmesystem til et to-strenget system. Radiatorerne er i dag placeret på de indvendige vægge i boligen, hvilket giver en dårlig varmeudnyttelse. Afdelingen ønsker derfor ved samme lejlighed at flytte radiatorerne til en placering under vinduerne i stue og kammer. Da køkkener og bad er uden opvarmning, er tanken desuden at opsætte nye varmekilder her. På dette grundlag er der foretaget en beregning af anskaffelsessummen, finansiering og huslejekonsekvens. Den nuværende leje er på 719 kr./m 2 årligt pr. 1. august Afdelingen består af 373 boliger. 7/18

8 Den økonomiske beregning ser således ud: Anlægsudgifter Entreprisesum Administrative omkostninger Gebyrer til offentl. myndigheder Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr. Finansiering Såfremt projektet tildeles 2/3 trækningsret, vil finansieringen se således ud: Annuitetslån 30 årigt kr. Trækningsret kr. I alt kr. Lejepåvirkning Huslejen vil i gennemsnit stige med 23,30 kr. /m 2 årligt således, at huslejen efter udskiftning af tag og vinduer vil udgøre 742 kr./m 2 årligt ved tildeling af trækningsret på 2/3.. Uden trækningsret vil huslejen udgøre 790 kr./m 2 årligt. En lavere trækningsret på 50% vil give en årlige husleje på 754 kr./m 2. Trækningsretsudvalget vil inden organisationsbestyrelsesmødet behandle ansøgningen og fremkomme med sin indstilling på mødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter at tildele Abildgården trækningsret til udskiftning af to-strenget varmeanlæg og flytning/opsætning af radiatorer. Bilag 6: Ansøgningsskema fra Abildgården Trækningsretsudvalget indstillede, at der blev bevillget 2/3 tilskud, ialt max 14,4 mio. kr. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge trækningsretsudvalgets indstilling. 7. Sjællandshuse - Franske altaner og gavlisolering Organisationsbestyrelsen har tidligere behandlet ansøgning om bevilling af egen trækningsret til renoveringsprojektet i Sjællandshuse, omfattende etablering af franske altaner i lejemålene samt udvendig gavlisolering, på dets møde den 10. januar Det samlede budget beløb sig til 23,7 mio. kr., hvortil organisationsbestyrelsen godkendte bevilling af egen trækningsret på 15,2 mio. kr. 8/18

9 Herefter blev der arbejdet videre med projektet. Københavns Kommune havde blandt andet udtrykt en række forventninger til projektet, idet der sideløbende i afdelingen arbejdes med 1:1 projekt, hvor kommunen har bevilget støtte på 2,2 mio. kr. Kommunens forventninger består blandt andet i: øget vinduesareal med en større isoleringsevne end den eksisterende mur = bedre varmeregnskab mere dagslys i boligerne markant arkitektonisk løft til bygningerne placering af radiator kan bevares mulighed for fremtidige lejlighedssammenlægninger og altaner er indtænkt i løsningen Disse forventninger blev indarbejdet i projektet, hvorved budgettet blev forøget med 5,8 mio. kr. til 29,5 mio. kr. Organisationsbestyrelsen godkendte herefter på sit møde den 26. april 2012 at forøge bevilling af egen trækningsret med 3,9 mio. kr. til 19,1 mio. kr. Følgegruppen arbejdede videre med projektet, hvor der blev tilføjet udskiftning af kældervinduer og hulmursisolering til en samlet udgift på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. april 2013 at bevilge 25 % af egen trækningsret af dette beløb, i alt kr. Herved blev den samlede bevilling af egen trækningsret bragt op på 19,6 mio. kr. Bygherrerådgiverydelsen for projektet har i november 2013 været udbudt i licitation og Wissenberg, rådgivende ingeniører vandt opgaven. Herefter har Wissenberg foretaget et kvalitetscheck på det af Primus Arkitekter udarbejdede budget for entrepriseudgifterne. Wissenbergs skøn var markant højere end Primus. Derfor forelagde man budgettet for en af deres mest benyttede entreprenører, der fik til opgave ligeså at prissætte arbejderne. De to skøn var i det store og hele på samme niveau. Det betyder, at skønnet over entrepriseudgifterne er steget fra Primus 27,5 mio. kr. til nu 37,6 mio. kr. Følgegruppen ansøger om, at bevilling af egen trækningsret forøges, således der fortsat ydes 2/3 trækningsret af projektet, dog undtaget udskiftning af kældervinduer samt hulmursisolering, for hvilke der er bevilget 25 % trækningsret. Den samlede bevilling af egen trækningsret beløber sig herefter til kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forøgelse af bevilling af egen trækningsret til Sjællandshuse for renoveringsprojektet, omfattende etablering af fransk altan i lejemålene samt udvendig gavlisolering fra kr. til kr. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen, således at trækningsretten til Sjællandshuse hæves til kr. som absolut maximum. 9/18

10 8. Opfølgning på repræsentantskabsmødet Der blev afholdt repræsentantskabsmøde den 27. januar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og evaluerer repræsentantskabsmødet. Der var bred enighed om, at det var et godt møde. John B. Sørensen fremhævede at målsætningsprogrammet blev vedtaget, at der var en god tone under debatterne og at indstillingerne stort set blev fulgt. Der var en diskussion om fremmødet, idet ikke engang 50% af de stemmeberettigede var mødt frem. Det gav anledning til et forslag fra Frank Sass, Bjarne Krohn og Kjeld Poulsen om at opfordre afdelingsbestyrelserne til i højere grad at udpege repræsentantskabsmedlemmer blandt beboerne, hvis de ikke selv syntes de havde tid til at deltage og til at indføre mødepligt. Der var desuden et forslag fra Ellen Højgaard Jensen om at arbejde mere med mødeindkaldelsen, så den fortsat overholder formalia, men måske udformes lidt mere spændende. 9. Opfølgning på målsætningsprogrammet På repræsentantskabsmødet blev et nyt målsætningsprogram vedtaget for i perioden Det foreslås, at organisationsbestyrelsen afholder et seminar en fredag/lørdag i løbet af foråret 2014 for at planlægge udbredelsen af målsætningsprogrammet blandt afdelingsbestyrelser og beboere og lægge en plan for implementeringen af målene. Arrangementet foreslås planlagt til en af følgende datoer: Fredag den 25. april kl. 16 lørdag den 26. april kl. 14 Fredag den 2. maj kl. 16 lørdag den 3. maj kl. 14 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter en dato for et seminar. Organisationsbestyrelsen besluttede at afholde seminar i dagene maj /18

11 10. Nedsættelse af følgegrupper, udvalg og kontaktpersoner Som bilag 7 vedlægges den senest reviderede oversigt over eksisterende følgegrupper, udvalg og kontaktpersoner. Følgende grupper og udvalg er blevet slettet siden sidste års oversigt: Tingbjerg Plejehjem, Driftsgruppen, Demokratigruppen, Styregruppen vedrørende tilfredshedsundersøgelsen, Rolandsgården demonstrationsprojekt og Himmerlandshuse helhedsplan. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår og tager stilling til sammensætningen af følgegrupper, udvalg, kontaktpersoner mv. Bilag 7: Oversigt over følgegrupper, udvalg mv. Organisationsbestyrelsen gennemgik listen over følgegrupper, udvalg m.m. Det blev besluttet at indsætte Ellen Højgaard Jensen kommunikationsudvalget for Bellahøjrenoveringerne, som er oprettet på tværs af boligorganisationerne. Said Hussein blev valgt i bestyrelsen for Tingbjerg Kulturhus som suppleant i stedet for Ole Lagoni og Bjarne Krohn blev valgt ind som bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen Strandlodsvej i stedet for Lone Ulholm. Det blev desuden besluttet at nedlægge hjemmesideudvalget. Den endelige liste sendes ud sammen med referatet. 11. Kandidatopstilling til kredsvalg i BL s 1. keds Tirsdag den 29. april 2014 afholdes der valgmøde i nes Landsforenings 1. kreds, hvor der vælges repræsentanter til BL s repræsentantskab og bestyrelse. Der bliver udsendt invitationer til alle s medlemmer af 1. kreds, som blev valgt på repræsentantskabsmødet den 27. januar Ifølge BL s vedtægter 7 stk. 10 er følgende valgbare: Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg. 11/18

12 I BL s 1. kreds er der af kredsrepræsentantskabet vedtaget en særlig valgmodel, hvorefter tildeles to repræsentantskabsmedlemmer og en suppleant. s repræsentanter er i øjeblikket Kjeld Poulsen og Ole Lagoni, og John B. Sørensen er suppleant. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvem der skal indstilles til BL s repræsentantskab og eventuelt bestyrelse. Det blev besluttet, at indstille Kjeld Poulsen og Ole Lagoni som repræsentanter og John B. Sørensen som suppleant til repræsentantskabet for BL s 1. kreds, samt at indstille Kjeld Poulsen til bestyrelsen. 12. Godkendelse af byggeregnskab for Husum Vænge renovering af kældre og hobbyrum Projektet omfattede en renovering af kælder og sokkel og en total istandsættelse af afdelingens hobbyrum i fælleshuset. Herunder etablering af elevatorlift, handicaptoilet, flisebelagt terrasse, dræn/fugtsikring m.m. Projekt og finansiering blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. oktober Arbejdet blev afleveret den 9. december 2011 og der foreligger et revisionsgodkendt endeligt byggeregnskab af 30. juni Byggeregnskabet er som følger: Sammenstilling Regnskab Endeligt regnskab Afvigelse Reserveret Anvendt Reservationsbeløb i alt kr kr kr. Påregnet finansiering Henlæggelsesmidler kr kr kr. Lån i egne midler kr kr. 0 kr kr kr kr. Byggeregnskabet blev godkendt af afdelingsbestyrelsen på møde den 26. april 2012 og på organisationsbestyrelsesmøde den 26. september Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab. 12/18

13 Bilag 8: Byggeregnskab af 30. juni 2013 Ole Lagoni indvendte, at alle pengene til 1 års og 5 års eftersynet er brugt, så der ingen penge er til 5 års eftersynet. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet med det forbehold at der findes en rimelig forklaring på forholdet. Efterfølgende er det undersøgt med KAB s byggeafdeling, som meddeler at pengene ikke er opbrugt. De er hensat på en konto, hvorfra de trækkes ved 1 og 5 års eftersynet. Det er dog normal praksis, at udgiftsposten går i nul i det endelige byggeregnskab. Sager til orientering 13. Ny husleje i Strandlodshus Organisationsbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 13. januar 2014 udlejningsudvalget til at godkende et revideret udlejningsbudget for afdelingerne i Strandlodshus på baggrund af en kommunal godkendelse til at hæve rammebeløbet. Årsagen til behovet for at refinansiere byggeriet skal findes i entreprenørens konkurs, som organisationsbestyrelsen er blevet underrettet om på de seneste møder. Der blev den 15. januar 2014 afholdt et møde med tilsynet i Københavns Kommune, hvor tilsynet sagde god for, at et hævet rammebeløb kunne fordeles forholdsmæssigt på de tre afdelinger, så merudgiften ikke kun skulle belaste familieboligerne. Budgetterne for afdeling Familieboligerne, Plejeboligerne og Servicearealet blev derefter omberegnet og godkendt af såvel Københavns Kommune som udlejningsudvalget. Kvadratmeterpriserne er herefter følgende: 3080 Strandlodshus, Familieboliger: 1.103,07 kr./m² 3081 Strandlodshus, Plejeboliger: 1.300,13 kr./m² 3082 Strandlodshus, Serviceareal: 1.697,50 kr./m² (inkl. moms) I forhold til den husleje på 1.074,40 kr. pr. m 2, der i efteråret 2013 blev meldt ud til de kommende beboere i familieboligerne svarer det til en stigning på 28,67 kr. pr. m 2. Der er i huslejeberegningen lagt vægt på at holde henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligehold på et vist niveau efter anbefaling fra Københavns Kommune. På baggrund af en 13/18

14 sammenligning med gennemsnittet for nybyggerier på landsplan er henlæggelserne sat til 70 kr. pr. m 2. Vedlagt som bilag 9-13 er budgetterne for de tre afdelinger til organisationsbestyrelsens orientering. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 9: Budget for 3080-familieboliger Bilag 10: Oversigt over husleje for familieboliger Bilag 11: Budget for 3081-plejeboliger Bilag 12: Oversigt over husleje for plejeboliger Bilag 13: Budget for 3082-serviceareal Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 14. Humlevænget helhedsplan Humlevænget har gennem de sidste år arbejdet med mulige løsninger på de omfattende opgaver, afdelingen står overfor. Følgegruppen har i efteråret 2013 valgt at anbefale, at afdelingen søger støtte gennem Landsbyggefonden. Der er blevet gennemført et mini-udbud af rådgiverydelsen gennem KAB s rammeaftale og det blev firmaet Wissenberg A/S, der gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På et velbesøgt afdelingsmøde den 4. februar 2014 blev det foreslået, at der igangsættes udarbejdelse af en foreløbig helhedsplan, der kan være baggrund for en Skema A ansøgning til Landsbyggefonden. Det samlede budget er kr., der dækker udgifter til rådgiver, foreløbige tekniske undersøgelser og honorar til byggeforretningsfører. Der var god debat og forståeligt nok også en del usikkerhed om, hvad en helhedsplan ville indebære ikke mindst med hensyn til husjekonsekvenser. Forslaget om at igangsætte udarbejdelse af en foreløbig helhedsplan blev vedtaget med overvældende tilslutning. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser 14/18

15 Som følge af nye lovgivningsmæssige krav vedr. bankdrift er der kommet nye regler for oprettelse af lokale konti til afdelingsbestyrelser. Konti til afdelingsbestyrelser kan ikke længere opføres som en privat konto (eksempelvis formandens), men skal være en konto oprettet af boligorgansiationen på boligorganisationens CVR-nummer. Tidligere var det således, at afdelingsbestyrelserne kunne oprette foreningskonti i banken uden egentlig skattemæssig dokumentation, men nu kan konti udelukkende oprettes med tilknytning til et CVR-nummer. På baggrund af dette er det nu desværre blevet en mere kompliceret opgave at oprette en lokal konto til eksempelvis en afdelings formand. KAB hjælper derfor boligorganisationen og afdelingen med at oprette og ændre konti. Hvordan får man oprettet en lokal konto? Ønsker afdelingsbestyrelsen at få oprettet en lokal konto, kan afdelingen rette henvendelse til afdelingens forvaltningsområde i KAB. Der vil fra forvaltningsområdet blive udsendt en meddelelse til afdelingsbestyrelserne med nærmere retningslinjer for oprettelse af konti og afregning af rådighedsbeløb og selskabslokaler. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der var en mindre debat om de nye regler og om, hvornår en afdeling kan møde et krav om at oprette foreningskonti via moderselskabet. Anne Mette Svendsen orienterede om, at der fra administrationens side vil blive udarbejdet en informationsskrivelse til afdelingsbestyrelserne med nærmere anvisninger på proceduren og baggrunden. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om at informationsskrivelsen måtte blive sendt i mailhøring hos organisationsbestyrelsen, inden den sendes ud. 16. Status på s hjemmeside Organisationsbestyrelsen fik på sit sidste møde en kort præsentation af hjemmesiden. Designfasen er nu afsluttet og Bleau, som skal programmere hjemmesiden, er så småt i gang. Så snart de er færdige, kan vi gå i gang med at lægge indhold på siden. Det er forventningen, at den nye hjemmeside bliver klar til, at organisationsbestyrelsen kan teste den medio/ultimo marts. 15/18

16 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lene Vennits og Anne Mette Svendsen orienterede om, at der er opstået et behov for at indhente et ekstra tilbud på programmeringen af hjemmesiden pga. et meget stort krav fra programøren. Det vil uvægerligt give en forsinkelse på hjemmesiden på op til en måned. Der er bevilliget en ramme på i alt kr. til hjemmesiden. Der er på nuværende tidspunkt forbrugt kr. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at bemyndige formandsskabet til at godkende en udvidelse af rammen, hvis der bliver behov for det års eftersyn i Tingbjerg, Højhuset Renoveringen og lejlighedsudvidelsen i Højhuset blev afleveret den 14. januar I forbindelse med udløbet af entreprenørens (MT Højgård) 5-årige ansvarsperiode er der den 2. december 2013 foretaget 5-års eftersyn af byggeriet. Efter aftale med Tingbjerg Forum har KAB stået for den administrative gennemførelse af eftersynet. Eftersynet er gennemført via de til lejligheden afsatte midler i byggeregnskabet. Følgende fejl blev på eftersynet påvist og reklameret til totalentreprenøren: Defekt indvendig glasliste i bolig 8, 4. Altanlukningerne lukker ikke/lukker problematisk i boligerne 8, 4., 2,4., og 9,3. Fejl på dørpumpe på opgangsdøren Der blev derudover fundet enkelte og mindre forhold, som ikke relaterer til byggesagen og som derfor er overgivet til ejendomskontoret at håndtere. Entreprenøren har i december 2014 foretaget afhjælpning af de reklamerede forhold og den 16. januar 2014 blev hans garantistillelse endeligt frigivet. KAB betragter hermed 5-års eftersynet af renoveringsarbejderne i Tingbjerg, Højhuset som værende afsluttet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16/18

17 18. Aktuel boligpolitisk orientering Der vil blive givet en aktuel boligpolitisk orientering, såfremt der er nyt at berette. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der var intet at bemærke til dette punkt. 19. Eventuelt Flemming Balle bad om at der måtte blive udsendt en reminder med mødedatoer til organisationsbestyrelsen. Lene Vennits og Stig Torp Kaspersen fortalte, at licitationen af kulturhuset i Tingbjerg skal gå om, fordi der kun indkom et tilbud der var konditionsmæssigt og det var før højt. Det betyder en forsinkelse på et halvt år. Frank Sass bad om, at man nøje overvejer valg af rådgiver i forbindelse med nybyggerier. Han havde dårlige erfaringer med bygherrerådgiveren på både Strandlodshus og Herlev Åhuse. Referatet er forelagt og godkendt. København den John B. Sørensen Kjeld Poulsen Stig Torp Kaspersen Frank Sass Ole Lagoni Alice Brødbæk Said Hussein Bjarne Krohn Ellen Højgaard Jensen 17/18

18 Flemming Balle Mogens Hansen 18/18

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere