LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 1. Kommunens 15-rammer Lokalplanens retsvirkninger Side LOKALPLAN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Bebyggelsens omfang og placering 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 7. Ubebyggede arealer 8. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 9. Ophævelse af byplanvedtægt Vedtagelsespåtegning Bilag nr. 1

3 I Lokalplanens baggrund og område Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at bygge boliger på en del af den tidligere mineralvandsfabrik Skjold 's areal og ønsket om at kunne udnytte området til yderligere bebyggelse. Lokalplanens område ses på ovenstående kort. Lokalplanens indhold Boligområdet er karakteristisk ved sine store villaer i 1 1/2 til 2 1/2 etage, se billedet på side 2. Bygningerne er opført omkring århundredeskiftet. Enkelte grunde er meget store, og på disse har der været drevet vognmandsvirksomhed, mineralvandsfabrik m.m. Lokalplanforslaget sikrer, at området bevares som boligområde med tilhørende institutioner, og at områdets karakteristiske bebyggelse i form af store huse bevares. Ved at udlægge byggefelter forskudt i forhold til eksisterende bebyggelse vil områdets åbne og afvekslende karakter blive bevaret. Etageantallet og udseendet tilpasses ligeledes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i området. Bebyggelsesprocenten for ejendomme må generelt ikke overstige 50. Enkelte af de eksisterende forhuse kan udstykkes med en bebyggelsesprocent op til 70. Til grund herfor er, at

4 2. disse ejendomme ønskes inspireret til at fjerne den for området fremmedartede erhvervsbebyggelse, samtidig med at det skønnes at netop disse ejendomme kan udnyttes mere intensivt uden at områdets karakter ødelægges. Specielt for den tidligere mineralvandsfabrik betyder lokalplanen, at der kan opføres op til 8 boliger med et samlet bruttoetageareal på ca. 570 m 2. For at sikre tilstrækkelige friarealer bestemmer lokalplanen, at udhuse, garager m.v. ikke ovestiger 20 m2 for hver enkelt ejendom. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægninq 1. Kommunens 15-rammer Kommunen og planstyrelsen har indgået en aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling i kommunen. Heri indgår nogle midlertidige bestemmelser for indholdet af de lokalplanen, som udarbejdes inden for disse rammer, som kaldes 15- rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori rammerne omtales. Lokalplanområdet omfattes af kommunens 15-rammer og udgør en del af rammernes område nr For området gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre, at anvendelsen, udnyttelsen m.v. fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 27, Saxoga-

5 3. I de - Kong Hans Gade. Byplanvedtægt nr. 27 udlægger området til parkering og etageboliger, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til kommunens 15-rammer../. Rammetillægget nr. 70*) fastlægger følgende bestemmelser for den senere lokalplanlægning: a. Områdets anvendelse fastlægges til: boligformå1, bebyggelse til offentligt formål (institutioner og lignende), mindre butikker til kvarterets daglige forsyning og andre erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 55. c. Bebyggelse må ikke opføres i mindre end én etage med udnyttelig tagetage og ikke mere end 2 etager med udnyttelig tagetage. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med disse rammer. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsttte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der sages skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. *) Det omtalte tillæg nr. 70 er godkendt af Nordjyllands amtsråd den 23. november 1983.

6 AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr for boligområde Kong Hans Gade. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at fastlægge rammerne for den videre bebyggelse af området således, at byplanvedtægt nr. 27 ophæves for lokalplanens områ- de, og at der gives mulighed for at opføre yderligere boligbebyggelse. 2. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1, og omfat-./. ter matr. nre.: 1264 c, 1266 a, 1266 b, 1266 c, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272 a, 1272 b, 1273 samt del af offentligt vejareal litra ev, Klostermarken Aalborg Bygrunde samt alle de parceller, der efter den 4. januar 1983 udstykkes fra de pågældende ejendomme inden for lokalplanens område. 3. 0mrådets anvendelse 3.1 0mrådet må kun anvendes til boligformål. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der indrettes institutioner af almennyttig karakter, som efter Aalborg kommunes skøn naturligt kan indpasses i området. 3.3 Inden for lokalplanens område kan Aalborg kommune tillade, at der drives et sådant erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at at at at erhvervet udøves af den, der bebor den pågældende e- jendom, det pågældende erhverv efter Aalborg kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommen karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, erhvervet ikke medfører væsentlig ulempe for de omboende, og erhvervet ikke fordrer parkeringskrav, der ikke er plads til på ejendommen.

7 Inden for lokalplanens område kan kommunes nærmere godkendelse opføres ner til kvarterets forsyninq, når de der efter Aalborg transformerstatioikke har mere end 30 mz bebygget areal og ikke er højere end 3 m målt fra terræn. 4. Udstykning 4.1 Udstykninger må kun foretages med respekt af bestemmelsen i afsnit 5, stk. 1 og Bebyggelsens omfang og placering *) 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke o- verstige Stamparceller af matr. nre og 1270 må gives en bebyggelsesprocent på indtil Yderligere bebyggelse må kun opføres inden for de på bilag nr. 1 angivne byggefelter../. 5.4 Inden for de på bilag nr. 1 viste byggefelter må opføres ny bebyggelse uanset bygningsreglementets bestemmelse om højde og afstandsforhold. 5.5 På ejendomme, hvor der gives tilladelse til ny bebyggelse, må garager, udhuse o.l. ikke have et bebygget a- real som er større end 20 m Ny bebyggelse må kun opføres i 1 1/2 til 2 1/2 etage. 5.7 Ingen bygningsdel må overstige 12,5 m målt fra terræn. 5.8 Tage skal opføres som ligebenet sadeltag med en taghældning på Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må kun anvendes materialer og farver, som efter Aalborg kommunes skan harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. 6.2 Skiltning og reklamering må kommunes till adelse i hvert kun finde sted med Aalborg enkelt tilfælde. *) Hvor afstande mellem bygninger ikke respekterer bygningslovgivningens bestemmelser herom, vil der af bygningsmyndigheden blive stillet vilkår af brandsikringsmæssig karakter.

8 3. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer, der ikke er anlagt som vej-, stieller parkeringsareal, må kun anvendes som have. 7.2 Hegn må kun opføres som levende hegn eller raftehegn. 8. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyg gelse 8.1 Nyopført eller nyindrettet bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg kommunes anvisning. 9. Ophævelse af byplanvedtægt 9.1 Byplanvedtægt nr. 27, Saxogade - Kong Hans Gade, tinglyst den 21. september 1967, ophæves for så vidt angår den del af byplanvedtagtens område, der er omfattet af nærværende lokalplan. Vedtagelsespåtegning JS/mg Lokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 4. januar 1984, fra hvilken dato planen har retsvirkning.

9

10

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere