3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 5 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen. Gert Birnbacher, NA 7 blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup VA 27 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning a. Beretning: (1) Bestyrelsen blev præsenteret (ansvarsområde). Formand: Camilla Neuenschwander (formand) Kasserer: Jan Spohr (kasserer) Medlem: Per Nørgaard (lokalplan, hvidteordning, webredaktør Medlem: John Christiansen (lokalplan) Medlem: Jette Gade (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup (hvidteordning) Suppleant: Håkon Langen (veje og træer) Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på (2) Bestyrelsen har afholdt 10 møder i bestyrelsens væsentligste opgaver er: 1. Hvidteordningen 2. Lokalplanen 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer 4. Sociale arrangementer Ad 1. Hvidteordningen Jacob Kornerup, VA 27 orienterede om hvidteordningen. Indledningsvis blev priserne for 2014 beskrevet. De var de samme som de foregående år. Herefter blev kriterierne og proceduren for udvælgelse af huse og de øvrige principper for foreningens hvidteordning gennemgået. Information om foreningens hvidteordning kan findes på hjemmesiden. I 2013 blev tre huse hvidtet Vestre Alle 23 og Valby Langgade 175 blev begge sandblæst og hvidtet; Søndre Alle 15 var gør-det-selv. Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byggeforening blev sti f- tet under mottoet "Til Lykke, Held og Velsignelse. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelsesplan med 81 huse, fordelt på syv fo rskellige hustyper, men alle med et grundareal på 75 kvadratm e- ter. I dag består foreningen af 77 huse. Læs mere på

2 Der har ikke været nogen problemområder vedrørende hvidtning i Bestyrelsen havde fået et par opgaver på generalforsamlingen Disse blev kort gennemgået: Opgaver fra generalforsamling Bestyrelsen lovede at lægge konsulentens arbejdsbeskrivelse på hjemmesiden er sket og kan findes på hjemmesiden. - Bestyrelsen skulle komme forbi og vurdere SA23 (fugt pga. nedrensning) er sket og der blev ikke fundet noget, der kan relateres til hvidtningen. - Bestyrelsen skulle undersøge, om Brdr. Lynggaard var med i Byg Garanti det er de og dette svar nåede at komme med i referatet sidste år. Ad 2. Lokalplanen John Christiansen, SA 29 orienterede generelt om bestyrelsens arbejde med lokalplanen. John kunne oplyse, at der siden sidste generalforsamling har været få overtrædelser af lokalplanen, hvilket antagelig hænger sammen med, at der gennem de seneste år har været et stigende antal henvendelser til bestyrelsen om rådgivning på lokalplanområdet. Det har været positivt. Der har i år været en sag, hvor en grundejer har udskiftet vinduer, der efter bestyrelses opfattelse er forkerte. Sagen behandles nu af Københavns Kommune. Ligeledes har der været en sag, hvor en grundejer søgte om dispensation til nedrivning af skorsten i forbindelse med en tagrenovering. Kommunen har ændret i sin organisation på byggeområdet. Alle henvendelser skal nu rettes til Center for Bygninger i Njalsgade også sager om den bevarende lokalplan. Sagsbehandleren for Den Hvide By er Jytte Toft, der tidligere har været tilknyttet vores bevarende lokalplan. Per Nørgaard, NA 3 supplerede med at orientere om, at lokalplanen samt en lille pjece der beskriver lokalplanen ligger på hjemmesiden. Afslutningsvis opfordrede John til, at grundejere der overvejer ændringer på hus eller lignende henvender sig til bestyrelsen (John eller Per) inden arbejderne sættes i gang med henblik på gode råd, og med henblik på at det sikres at arbejderne udføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplan. Ad 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Håkon Langen, NA 6 orienterede om: Veje og fortove: Vi havde NCC til at reparere vores hullede veje men ikke så mange som de foregående år. Vejene blev repareret for kun kr. Derimod har vi måttet bruge penge på reparation af en vejbrønd, der kostede os kr. Vi har også skiftet en lang række fortovsfliser. Træer: 2013 var året, hvor Det Grønne Kompagni stynede/beskar alle vores allé træer (tre veje), hvilket kostede os kr. Desuden har vi i foråret fået udskiftet 7 træer, der alle har fået vandingsposer. Under den første efterårsstorm væltede træet på hjørnet ud for SA 18/VA 1 så meget, at vi blev nødt til at fælde 2

3 det samme aften for at undgå, at det væltede helt over personer eller biler. Det kunne Allan fra SA 18 heldigvis hjælpe med. Han planter ligeledes et nyt træ til oktober. Som tidligere skal vi opfordre grundejere med nye træer foran deres huse til at passe dem og vande dem regelmæssigt. Alle andre opfordres til at passe på dem ved f.eks. ikke at stille storskrald op ad dem. Parkering: Vi har arbejdet en del med parkeringssituationen, men det er et selvstændigt punkt. Ad 4. Sociale arrangementer Foreningen havde i 2013 flere af de sædvanlige, godt besøgte arrangementer: Fastelavn den 10. februar, hvor vi havde god hjælp af forældre uden for bestyrelsen. Store Fejedag den 21. april, hvor Ida Duelund og Bjarne Lund SA 16 vandt den gyldne rive. I 2014 bliver Store Fejedag søndag den 27. april. Det ligger imidlertid samtidig med Store Forårsrengøring, som er Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af affald i hele landet, bl.a. Valby. Generalforsamlingen blev spurgt til holdningen til at holde Store Fejedag samme dag som Naturfredningsforeningens dag Ren Valby. Det var der ingen indvendinger for eller imod. Sankt Hans-festen den 22. juni. Der var et stort fremmøde og et ekstra stort telt var sat op! I 2014 bliver Sankt Hans festen lørdag den 21. juni, d.v.s. weekenden lige inden skolernes sommerferie starter. Desuden var vores lopper i gang igen den 26. maj var der loppemarked på VA. Det var hyggeligt og der var en del besøgende. Og byttemarked den 21. juli på VA. I 2014 bliver loppemarkedet søndag den 31. august. Ad 5. Diverse Vi bliver mere og mere digitale. Det sparer både papir, penge og tid blev året, hvor vi skiftede bank til Arbejdernes Landsbank (AL-bank). Grunden er bankens tilbud om netbank med mulighed for at betalinger kræver dobbelt accept svarende til vores tegningsregler. Per reklamerede for foreningens nyhedsbrev, og var glad for alle de nyheder mm der kommer til nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden eller sende en mail til webredaktøren. Husk også at der på hjemmesiden er lokale annoncer for beboerne (meld gerne tilbage når varen er solgt). Nyheder der vil komme på hjemmesiden: et nyt menupunkt om Trekantens historie, desuden kommer der flere billeder af husene. Menupunktet hedder billedarkiv og hustyper og er fra Nyere billeder fra 2008 og 2013 er på vej. Vores bog 100 år og et kvarter er blevet skannet og vil også komme på hjemmesiden. Camilla nævnte endvidere, at der fortsat kan lånes via foreningens hjemmeside, 3

4 fx stillads, stiger, brøndrenser, grill. Der blev opfordret til, at man sørger for at reservere det hos den, der står som koordinator. Det plejer at fungere, men der har været flere i 2013, der har afklaret det indbyrdes. Skabte lidt bøvl og merarbejde. Foreningen har modtaget en lidt speciel henvendelse fra en kunstner, der vil høre om mulighederne for at male et kunstværk på facaden ud mod Valby Langgade. Kunstneren har slet ikke haft kontakt med ejeren, som foreningen i øvrigt har en sag kørende mod om brud på lokalplanen, men bestyrelsen har været noget skeptisk. Rent formelt er det en dispensation fra lokalplanens krav om hvide huse, så kommunen ville også skulle spørges. Men det er bestyrelsens opfattelse, at en sådan sag bør besluttes af generalforsamlingen og ikke af bestyrelsen alene. b. Kommentarer til formandens beretning: Kommentarerne er for forståelsens skyld samlet under de relevante overskrifter, hvorfor de i referatet ikke nødvendigvis kommer i den fremførte rækkefølge. Ad 1. Hvidteordningen Ad 2. Lokalplanen Jette (VA 3). Spurgte til om medlemmerne selv kunne kontakte Jytte på kommunen. Bestyrelsen svarede, at det kunne man godt. Mogens (SA 7). Anførte, at lokalplanen med fordel kunne opdateres så den var mere tidssvarende. Bestyrelsen svarede, at det ikke forventes, at kommunen laver lokalplanen om. Bestyrelsen opfordrede til at kontakte John eller Per fra bestyrelsen, såfremt man har spørgsmål til lokalplanen. Ad 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Ad 4. Sociale arrangementer Ad 5. Diverse Ida (NA 16). Spurgte til om Bogen 100 år og et kvarter kunne lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen svarede, at den var scannet ind og at den blev lagt på snarest. Den fylder meget (megabyte) så det undersøges, hvorledes den kan gøres mindre. Jette (VA 3). Takkede for bestyrelsens arbejde og takkede for nyhedsbrevet. Christian (VA 23). Gjorde opmærksom på, at han havde foreningens store stige. Han spurgte til, hvorledes det blev registreret, at han havde den. Bestyrelsen svarede, at der vil være en del administration i løbende at opdatere, hvem der har hvad, så indtil videre er det den, der sidst har lånt stigen, der har ansvaret. 4

5 c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget a. Regnskabet: Kassereren Jan Spohr nævnte indledningsvist også (som Formanden) at foreningen har skiftet bank til AL-bank. Jan opfordrede også alle til at benytte PBS. Herudover blev der orienteret om, at der ville komme et rykkergebyr på kr. 100,- på manglende betaling af kontingent. Herefter gennemgik og kommenterede Jan det udsendte regnskab. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Giesela (SA11). Er vi sikre på, at få restancerne ind ved at lægge gebyr på Bestyrelsen svarede, at der naturligvis ikke var nogen garantier, men gebyret skyldes de ekstra administrationsomkostninger. Jette (VA 3). Spurgte til, hvor mange, der ikke er på PBS. Bestyrelsen svarede, at det drejede sig om ca. ti husstande. Ivar (SA 12). Gjorde opmærksom på, at betaling af kontingent er tinglyst og lovbefalet-/pligtig. (2) Regnskabet blev herefter godkendt. b. Budgettet: Kassereren Jan Spohr henviste til det omdelte budget. Der er en mindre kontingentstigning fra ca. 1950kr til ca. 1980kr, der følger byggeomkostningsindekset. Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Preben (SA 31). Budgetteres der på at anvende alle vores midler? Bestyrelsen svarede, at der var indlagt en budgetreserve. (2) Budgettet blev herefter taget til efterretning. 5. Orientering om hvidteplan 2014, herunder evaluering af konsulentordning Jacob Kornerup (VA 27) orienterede om at der nu manglede at blive hvidtet 18 huse i foreningen. I 2014 er der planlagt hvidtning af fire huse Vestre Alle og Valby Langgade Det blev fremhævet, at hvidtningen er et fælles ansvar de enkelte husstande har et medansvar. Bestyrelsen har udarbejdet nyt og opdateret hvidtebrev, der kommer til at ligge på hjemme- 5

6 siden. Endvidere blev det beskrevet, hvad hvidteordningen omfatter og hvad den enkelte grundejer selv skal stå for. Per Nørgaard supplerede med at gennemgå konsulentens arbejdsbeskrivelse og tjeklisten (skema før kalkning), som udarbejdes inden hvidtningen påbegyndes. Tjeklisten udarbejdes af konsulenten og er en gennemgang af husets facader. Tjeklisten indeholder nødvendige og anbefalede reparationer. Herudover henviste Per til notat gode råd om hulmursisolering. Hvis du skal hulmursisolere kan man bruge notatet direkte ved indhentning af tilbud fra håndværkeren. Alle notaterne: konsulentens arbejdsbeskrivelse, tjeklisten(skema før kalkning) og anbefalinger om hulmursisolering ligger på hjemmesiden. Se under menupunktet Vedligeholdelse. Information om foreningens hvidteordning bliver lagt ud på hjemmesiden. Bestyrelsen valgte sidste år at stoppet samarbejdet med vores gamle konsulent John Petersen. Bestyrelsen valgte at anvende Per Nørgaard som ny konsulent. Konsulentens virke skulle evalueres på dette års generalforsamling. Den primære årsag til og formål med at vælge ny konsulent var ønsket om bedre kvalitet for færre penge. Konsulenten skal således sikre at fagligheden er i orden. Et redskab er den tidligere nævnte og gennemgåede arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen har løbende fulgt forløbet i 2013 som altid. Herudover er både håndværkere samt de involverede grundejere spurgt til tilfredsheden med konsulentens arbejde. Håndværkerne som også har samarbejdet med den tidligere konsulent har oplyst, at samarbejdet har været yderst professionelt og aldeles upåklageligt. Konsulenten har været meget serviceminded og fleksibel og udvist stor faglig viden såvel som viden om lokalplanen. Endvidere har konsulenten ved forudseenhed og opsøgende rådgivning medvirket til en høj grad af forebyggende vedligeholdelse samt minimering af ekstraarbejder. Samlet vurderes samarbejdet med den nye konsulent uden sammenligning bedre end med den tidligere konsulent. De involverede grundejere har ikke kunnet sammenligne med tidligere konsulenter, men har begge meddelt, at samarbejdet har været rigtig godt. Alle har følt sig i trygge hænder, hvor det har været særligt positivt med opstartsmødet og den løbende dialog. Samlet vurderes samarbejdet meget tilfredsstillende. Bestyrelsen kan kun tiltræde tilbagemeldingerne. Bestyrelsen har fortsat drøftet habilitet. Bestyrelsen mener, at fagligheden stadig er høj, ligesom håndværkerne deltaget i de årlige vurderinger af husene, hvilket sikrer (som hidtil) 3. parts vurdering. Eneste tidspunkt Per som konsulent vil kunne være inhabil er efter bestyrelsens vurdering i forbindelse med vurderingen af hans eget hus (hvilket ikke vil ske indenfor den nærmeste fremtid). Generalforsamlingen blev spurgt til om der var indvendinger til valget af Per. Der var enkelte kommentarer (se nedenfor), men ingen indvendinger. a. Kommentarer til anvendelsen af Per som konsulent: 6

7 Christian (VA 25). Nævnte at det er rigtig dejligt at kunne få en faglig rådgivning/vejledning. Jette (VA3). Nævnte, at det var et fantastisk stykke arbejde bestyrelsen gjorde med hvidteplanen. Jette tilsluttede sig anvendelsen af Per som konsulent, men spurgte til om det var lovligt. Ivar (SA12). Svarede, at han klart ville anbefale Per, idet han havde oplevet den gamle konsulent. Ivar mente at det var lovligt, såfremt der ikke var nogen indvendinger. Ida (SA16). Nævnte, at det var betryggende, at alt omkring hvidteordningen var så transparent. Gert (NA7). Nævnte, at der var arbejdende bestyrelsesmedlemmer i mange andre bestyrelser og at det væsentlige var, at arbejdet var åbent, ærligt transparent og at det sagtens kunne være habilt. Generalforsamlingen blev afslutningsvist direkte spurgt til, om anvendelsen af Per som konsulent kunne tiltrædes. Det kunne den enstemmigt. b. Kommentarer til hvidteordningen 2014: Gert (NA7). Spurgte til, om man ikke skulle hvidte, når der var høj luftfugtighed. Bestyrelsen svarede, at der var korrekt. Det var også derfor, at husene blev pakket ind i plastic. Gert (NA7). Spurgte til, om andre havde oplevet, at nye sålbænke farvede? Bestyrelsen svarede, at dette ikke var et fænomen, der var erkendt i nyere tid. Ivar (SA12). Gjorde opmærksom på, at der burde laves en aftale omkring fleksibilitet i betalingstidspunktet til håndværkerne. Bestyrelsen svarede, at det var der også. Mogens (SA7). Gjorde opmærksom på, at der efter hans mening ikke var mætning nok i kalken på hans hus. Endvidere spurgte han til, hvad planen er for fremtiden. Bestyrelsen svarede, at de ville kigge på huset. Fremtiden handler indledningsvis om at få de sidste 18 huse hvidtet. Preben (SA 31). Spurgte til, om de reparationer, som grundejerne selv laver, skal godkendes. Bestyrelsen svarede, at reparationer skal være jf. lokalplanen. Bestyrelsen kan ikke pålægge nogen at reparere. Men der er reparationer, der er et krav ifølge tjeklisten, for at et hus kan hvidtes. Disse skal godkendes af konsulenten. 7

8 Gert (NA7). Gjorde opmærksom på, at den høje standard på husene smitter af på vurderingen. Kirsten (NA 1). Spurgte til, hvornår hendes hus skulle hvidtes. Bestyrelsen svarede, at tidspunktet for næste hvidtning af hendes hus for nærværende ikke var planlagt. Indledningsvist var målet at hvidte de resterende 18 huse. Christian (VA 25). Spurgte til, hvorfor vi ikke bare købte vores eget stillads. Bestyrelsen svarede, at foreningen havde et stillads. Dette kunne dog kun benyttes privat. Håndværkere kræver et stillads opsat af godkendte stilladsopsættere. 6. Orientering fra parkeringsprojektet Jacob Kornerup (VA 27), orienterede om status i parkeringsprojektet. Følgende to forslag blev bragt til afstemning i 2012 på generalforsamlingen 1. (Fortsat) parkering på begge sider med stribe-mærkning i vejen med parkering lidt op på fortov (kantsten) 2. Parkering forbudt i ene side på alle 3 veje A. Samme side B. Skiftevis på VA & NA Det blev på generalforsamlingen i 2012 besluttet, at der skulle nedsættes en projektgruppe (med deltagelse fra bestyrelsen), der skulle arbejde videre med alternativ 1: Fortsat parkering på begge sider med stribe-mærkning i vejen med parkering lidt op på fortov (kantsten ). På generalforsamlingen i 2013 blev det beskrevet, at parkeringsprojektet ikke kunne gennemføres som beskrevet og besluttet i alternativ 1. Årsagen var bl.a. at forudsætningerne var ændret, hvilket forventelig ville give væsentlige færre pladser i forslag 1 end oprindeligt antaget. På generalforsamlingen 2013 blev man derfor enige om, at der skulle laves en ny opgørelse af parkeringspladser i forslag 1. Når den nye opgørelse var færdig, skulle der tages stilling til om der skulle foretages en ny afstemning dersom mere end 10 huse (beboere) ønsker en ny afstemning/behandling af sagen vil Bestyrelsen invitere til en ekstraordinær generalforsamling. Forudsætninger/regler for den nye opgørelse: - 10 meter til hjørner - 2 meter til indkørsel - Parkering på fortov = optegning af båse - Størrelse på bås 5 meter (4,6) - 2 meter fra bås til træ, lygtepæl, indkørsel o.l. 5 meter 4,6 meter 1 bås 9 meter 8,6 meter 2 båse 14 meter 13,2 meter 8

9 3 båse 19 meter (u. passage) 17,8 meter (u. passage) Antal pladser: Løsning 1 (gammel) Antal pladser 5+2 Antal pladser 4, pladser SA: 45 NA: 52 VA: 57 Løsning 1 (ny) Løsning 2 82 pladser SA: 28 NA: 24 VA: pladser SA: 26 NA: 27 VA: pladser SA: 35 NA: 26 VA: 33 a. Kommentarer til parkering: Anne (SA 2). Kommenterede, at hun klart mente, at der skulle være en ny afstemning. Bitt (SA 17). Spurgte til, om hendes indgang var at betragte som en indkørsel. Bestyrelsen svarede, at det gjorde den ikke. Ivar (SA12)). Spurgte til, om det var et krav, at der skulle båse. Bestyrelsen svarede, at det var det. Giesela (SA11). Anførte, at det ikke løste problemet med dem, der kom udefra og parkerede. Jette (VA3). Foreslog, at man indledningsvist startede med NA, hvorefter man så evaluerede. Jette anførte herudover, at hun ikke ønskede den ekstraordinære generalforsamling på samme dag som sommerfesten, idet hun ikke kunne deltage. Bestyrelsen svarede, at der ikke skulle tages stilling til selve projektets gennemførelse, men alene om der skulle foretages en ny afstemning. Bestyrelsen tog til efterretning at hun ikke kunne deltage, såfremt det blev samme dag som sommerfesten, men anførte også, at det kunne være vanskeligt at finde en dag, hvor alle kunne deltage. Kunne man ikke deltage kunne der stemmes ved fuldmagt. Gert (NA7). Foreslog, at foreningen blot ventede et par år med at gøre noget, for derved at sikre ensretning af parkeringsreglerne med de andre kommuner. Ditte (NA20). Anførte, at vi ikke skulle vente, men lade det være op til en ekstraordinær ge- 9

10 neralforsamling, hvilken løsning der skulle arbejdes videre med. Jette (VA3). Nævnte, at vi burde udskyde projektet og i stedet lave foreningens kantsten. Ivar (SA12). Anførte, at vi ikke burde udskyde. Endvidere var ensretningen af parkeringsreglerne en helt anden debat. Bestyrelsen svarede, at det ikke var acceptabelt at vente eller udskyde. En af grundene til at iværksætte projektet i sin tid var, at der ikke var plads (gennemkørsel) for brandvæsenets udrykningskøretøjer. Så længe det kunne være et spørgsmål om beboernes sikkerhed, så burde der findes en løsning snarest muligt. Bestyrelsen henstillede til, at generalforsamlingen alene skulle beslutte, om der skulle gennemføres en fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afslutningsvist direkte spurgt til, om de ønskede fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Det ønskede man enstemmigt. 7. Indkomne forslag Camilla fremlagde det indkommende forslag fra Richard (NA8) som ikke selv var tilstede. Forslaget omhandlede udbedring af lavninger på NA, hvor der samler sig store vandpytter, idet vandet ikke kan løbe over til kloakken. Bestyrelsen har drøftet problematikken og forsøgt at indhente tilbud. Dette er dog ikke modtaget endnu. Jacob (SA 27). Anførte, at det beskrevne problem er ét af flere vedrørende vores veje. Det konkrete problem er nyt i forhold til budgettet. En her og nu løsning bør holdes inden for budgetrammerne. Mie (SA 5). Anførte, at når lavningerne skulle laves, skulle der laves den rette hældning mod kloakkerne. Jan (NA 13). Anførte, at vi skal holde en eventuel reparation inden for budgettet. 8. Valg af kasserer Jan Spohr (NA 13) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem John Christiansen (SA 29) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jacob Kornerup (VA 25) og Håkon Langen (NA 6) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Ivar Pedersen (SA 12) genopstillede som revisor og blev valgt uden modkandidat. Preben (SA31) stillede op som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidat. 12. Eventuelt Gert (NA7). Reklamerede for gode håndværkere. 10

11 Formand Camilla Neuenschwander takkede afslutningsvis for medlemmernes deltagelse og god ro og orden. Jacob Kornerup Referent 30. marts 2014 Godkendt af bestyrelsen d. 7. april 2014 Godkendt af formanden d. 25. maj

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere