3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 5 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen. Gert Birnbacher, NA 7 blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup VA 27 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning a. Beretning: (1) Bestyrelsen blev præsenteret (ansvarsområde). Formand: Camilla Neuenschwander (formand) Kasserer: Jan Spohr (kasserer) Medlem: Per Nørgaard (lokalplan, hvidteordning, webredaktør Medlem: John Christiansen (lokalplan) Medlem: Jette Gade (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup (hvidteordning) Suppleant: Håkon Langen (veje og træer) Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på (2) Bestyrelsen har afholdt 10 møder i bestyrelsens væsentligste opgaver er: 1. Hvidteordningen 2. Lokalplanen 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer 4. Sociale arrangementer Ad 1. Hvidteordningen Jacob Kornerup, VA 27 orienterede om hvidteordningen. Indledningsvis blev priserne for 2014 beskrevet. De var de samme som de foregående år. Herefter blev kriterierne og proceduren for udvælgelse af huse og de øvrige principper for foreningens hvidteordning gennemgået. Information om foreningens hvidteordning kan findes på hjemmesiden. I 2013 blev tre huse hvidtet Vestre Alle 23 og Valby Langgade 175 blev begge sandblæst og hvidtet; Søndre Alle 15 var gør-det-selv. Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byggeforening blev sti f- tet under mottoet "Til Lykke, Held og Velsignelse. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelsesplan med 81 huse, fordelt på syv fo rskellige hustyper, men alle med et grundareal på 75 kvadratm e- ter. I dag består foreningen af 77 huse. Læs mere på

2 Der har ikke været nogen problemområder vedrørende hvidtning i Bestyrelsen havde fået et par opgaver på generalforsamlingen Disse blev kort gennemgået: Opgaver fra generalforsamling Bestyrelsen lovede at lægge konsulentens arbejdsbeskrivelse på hjemmesiden er sket og kan findes på hjemmesiden. - Bestyrelsen skulle komme forbi og vurdere SA23 (fugt pga. nedrensning) er sket og der blev ikke fundet noget, der kan relateres til hvidtningen. - Bestyrelsen skulle undersøge, om Brdr. Lynggaard var med i Byg Garanti det er de og dette svar nåede at komme med i referatet sidste år. Ad 2. Lokalplanen John Christiansen, SA 29 orienterede generelt om bestyrelsens arbejde med lokalplanen. John kunne oplyse, at der siden sidste generalforsamling har været få overtrædelser af lokalplanen, hvilket antagelig hænger sammen med, at der gennem de seneste år har været et stigende antal henvendelser til bestyrelsen om rådgivning på lokalplanområdet. Det har været positivt. Der har i år været en sag, hvor en grundejer har udskiftet vinduer, der efter bestyrelses opfattelse er forkerte. Sagen behandles nu af Københavns Kommune. Ligeledes har der været en sag, hvor en grundejer søgte om dispensation til nedrivning af skorsten i forbindelse med en tagrenovering. Kommunen har ændret i sin organisation på byggeområdet. Alle henvendelser skal nu rettes til Center for Bygninger i Njalsgade også sager om den bevarende lokalplan. Sagsbehandleren for Den Hvide By er Jytte Toft, der tidligere har været tilknyttet vores bevarende lokalplan. Per Nørgaard, NA 3 supplerede med at orientere om, at lokalplanen samt en lille pjece der beskriver lokalplanen ligger på hjemmesiden. Afslutningsvis opfordrede John til, at grundejere der overvejer ændringer på hus eller lignende henvender sig til bestyrelsen (John eller Per) inden arbejderne sættes i gang med henblik på gode råd, og med henblik på at det sikres at arbejderne udføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplan. Ad 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Håkon Langen, NA 6 orienterede om: Veje og fortove: Vi havde NCC til at reparere vores hullede veje men ikke så mange som de foregående år. Vejene blev repareret for kun kr. Derimod har vi måttet bruge penge på reparation af en vejbrønd, der kostede os kr. Vi har også skiftet en lang række fortovsfliser. Træer: 2013 var året, hvor Det Grønne Kompagni stynede/beskar alle vores allé træer (tre veje), hvilket kostede os kr. Desuden har vi i foråret fået udskiftet 7 træer, der alle har fået vandingsposer. Under den første efterårsstorm væltede træet på hjørnet ud for SA 18/VA 1 så meget, at vi blev nødt til at fælde 2

3 det samme aften for at undgå, at det væltede helt over personer eller biler. Det kunne Allan fra SA 18 heldigvis hjælpe med. Han planter ligeledes et nyt træ til oktober. Som tidligere skal vi opfordre grundejere med nye træer foran deres huse til at passe dem og vande dem regelmæssigt. Alle andre opfordres til at passe på dem ved f.eks. ikke at stille storskrald op ad dem. Parkering: Vi har arbejdet en del med parkeringssituationen, men det er et selvstændigt punkt. Ad 4. Sociale arrangementer Foreningen havde i 2013 flere af de sædvanlige, godt besøgte arrangementer: Fastelavn den 10. februar, hvor vi havde god hjælp af forældre uden for bestyrelsen. Store Fejedag den 21. april, hvor Ida Duelund og Bjarne Lund SA 16 vandt den gyldne rive. I 2014 bliver Store Fejedag søndag den 27. april. Det ligger imidlertid samtidig med Store Forårsrengøring, som er Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af affald i hele landet, bl.a. Valby. Generalforsamlingen blev spurgt til holdningen til at holde Store Fejedag samme dag som Naturfredningsforeningens dag Ren Valby. Det var der ingen indvendinger for eller imod. Sankt Hans-festen den 22. juni. Der var et stort fremmøde og et ekstra stort telt var sat op! I 2014 bliver Sankt Hans festen lørdag den 21. juni, d.v.s. weekenden lige inden skolernes sommerferie starter. Desuden var vores lopper i gang igen den 26. maj var der loppemarked på VA. Det var hyggeligt og der var en del besøgende. Og byttemarked den 21. juli på VA. I 2014 bliver loppemarkedet søndag den 31. august. Ad 5. Diverse Vi bliver mere og mere digitale. Det sparer både papir, penge og tid blev året, hvor vi skiftede bank til Arbejdernes Landsbank (AL-bank). Grunden er bankens tilbud om netbank med mulighed for at betalinger kræver dobbelt accept svarende til vores tegningsregler. Per reklamerede for foreningens nyhedsbrev, og var glad for alle de nyheder mm der kommer til nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden eller sende en mail til webredaktøren. Husk også at der på hjemmesiden er lokale annoncer for beboerne (meld gerne tilbage når varen er solgt). Nyheder der vil komme på hjemmesiden: et nyt menupunkt om Trekantens historie, desuden kommer der flere billeder af husene. Menupunktet hedder billedarkiv og hustyper og er fra Nyere billeder fra 2008 og 2013 er på vej. Vores bog 100 år og et kvarter er blevet skannet og vil også komme på hjemmesiden. Camilla nævnte endvidere, at der fortsat kan lånes via foreningens hjemmeside, 3

4 fx stillads, stiger, brøndrenser, grill. Der blev opfordret til, at man sørger for at reservere det hos den, der står som koordinator. Det plejer at fungere, men der har været flere i 2013, der har afklaret det indbyrdes. Skabte lidt bøvl og merarbejde. Foreningen har modtaget en lidt speciel henvendelse fra en kunstner, der vil høre om mulighederne for at male et kunstværk på facaden ud mod Valby Langgade. Kunstneren har slet ikke haft kontakt med ejeren, som foreningen i øvrigt har en sag kørende mod om brud på lokalplanen, men bestyrelsen har været noget skeptisk. Rent formelt er det en dispensation fra lokalplanens krav om hvide huse, så kommunen ville også skulle spørges. Men det er bestyrelsens opfattelse, at en sådan sag bør besluttes af generalforsamlingen og ikke af bestyrelsen alene. b. Kommentarer til formandens beretning: Kommentarerne er for forståelsens skyld samlet under de relevante overskrifter, hvorfor de i referatet ikke nødvendigvis kommer i den fremførte rækkefølge. Ad 1. Hvidteordningen Ad 2. Lokalplanen Jette (VA 3). Spurgte til om medlemmerne selv kunne kontakte Jytte på kommunen. Bestyrelsen svarede, at det kunne man godt. Mogens (SA 7). Anførte, at lokalplanen med fordel kunne opdateres så den var mere tidssvarende. Bestyrelsen svarede, at det ikke forventes, at kommunen laver lokalplanen om. Bestyrelsen opfordrede til at kontakte John eller Per fra bestyrelsen, såfremt man har spørgsmål til lokalplanen. Ad 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Ad 4. Sociale arrangementer Ad 5. Diverse Ida (NA 16). Spurgte til om Bogen 100 år og et kvarter kunne lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen svarede, at den var scannet ind og at den blev lagt på snarest. Den fylder meget (megabyte) så det undersøges, hvorledes den kan gøres mindre. Jette (VA 3). Takkede for bestyrelsens arbejde og takkede for nyhedsbrevet. Christian (VA 23). Gjorde opmærksom på, at han havde foreningens store stige. Han spurgte til, hvorledes det blev registreret, at han havde den. Bestyrelsen svarede, at der vil være en del administration i løbende at opdatere, hvem der har hvad, så indtil videre er det den, der sidst har lånt stigen, der har ansvaret. 4

5 c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget a. Regnskabet: Kassereren Jan Spohr nævnte indledningsvist også (som Formanden) at foreningen har skiftet bank til AL-bank. Jan opfordrede også alle til at benytte PBS. Herudover blev der orienteret om, at der ville komme et rykkergebyr på kr. 100,- på manglende betaling af kontingent. Herefter gennemgik og kommenterede Jan det udsendte regnskab. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Giesela (SA11). Er vi sikre på, at få restancerne ind ved at lægge gebyr på Bestyrelsen svarede, at der naturligvis ikke var nogen garantier, men gebyret skyldes de ekstra administrationsomkostninger. Jette (VA 3). Spurgte til, hvor mange, der ikke er på PBS. Bestyrelsen svarede, at det drejede sig om ca. ti husstande. Ivar (SA 12). Gjorde opmærksom på, at betaling af kontingent er tinglyst og lovbefalet-/pligtig. (2) Regnskabet blev herefter godkendt. b. Budgettet: Kassereren Jan Spohr henviste til det omdelte budget. Der er en mindre kontingentstigning fra ca. 1950kr til ca. 1980kr, der følger byggeomkostningsindekset. Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Preben (SA 31). Budgetteres der på at anvende alle vores midler? Bestyrelsen svarede, at der var indlagt en budgetreserve. (2) Budgettet blev herefter taget til efterretning. 5. Orientering om hvidteplan 2014, herunder evaluering af konsulentordning Jacob Kornerup (VA 27) orienterede om at der nu manglede at blive hvidtet 18 huse i foreningen. I 2014 er der planlagt hvidtning af fire huse Vestre Alle og Valby Langgade Det blev fremhævet, at hvidtningen er et fælles ansvar de enkelte husstande har et medansvar. Bestyrelsen har udarbejdet nyt og opdateret hvidtebrev, der kommer til at ligge på hjemme- 5

6 siden. Endvidere blev det beskrevet, hvad hvidteordningen omfatter og hvad den enkelte grundejer selv skal stå for. Per Nørgaard supplerede med at gennemgå konsulentens arbejdsbeskrivelse og tjeklisten (skema før kalkning), som udarbejdes inden hvidtningen påbegyndes. Tjeklisten udarbejdes af konsulenten og er en gennemgang af husets facader. Tjeklisten indeholder nødvendige og anbefalede reparationer. Herudover henviste Per til notat gode råd om hulmursisolering. Hvis du skal hulmursisolere kan man bruge notatet direkte ved indhentning af tilbud fra håndværkeren. Alle notaterne: konsulentens arbejdsbeskrivelse, tjeklisten(skema før kalkning) og anbefalinger om hulmursisolering ligger på hjemmesiden. Se under menupunktet Vedligeholdelse. Information om foreningens hvidteordning bliver lagt ud på hjemmesiden. Bestyrelsen valgte sidste år at stoppet samarbejdet med vores gamle konsulent John Petersen. Bestyrelsen valgte at anvende Per Nørgaard som ny konsulent. Konsulentens virke skulle evalueres på dette års generalforsamling. Den primære årsag til og formål med at vælge ny konsulent var ønsket om bedre kvalitet for færre penge. Konsulenten skal således sikre at fagligheden er i orden. Et redskab er den tidligere nævnte og gennemgåede arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen har løbende fulgt forløbet i 2013 som altid. Herudover er både håndværkere samt de involverede grundejere spurgt til tilfredsheden med konsulentens arbejde. Håndværkerne som også har samarbejdet med den tidligere konsulent har oplyst, at samarbejdet har været yderst professionelt og aldeles upåklageligt. Konsulenten har været meget serviceminded og fleksibel og udvist stor faglig viden såvel som viden om lokalplanen. Endvidere har konsulenten ved forudseenhed og opsøgende rådgivning medvirket til en høj grad af forebyggende vedligeholdelse samt minimering af ekstraarbejder. Samlet vurderes samarbejdet med den nye konsulent uden sammenligning bedre end med den tidligere konsulent. De involverede grundejere har ikke kunnet sammenligne med tidligere konsulenter, men har begge meddelt, at samarbejdet har været rigtig godt. Alle har følt sig i trygge hænder, hvor det har været særligt positivt med opstartsmødet og den løbende dialog. Samlet vurderes samarbejdet meget tilfredsstillende. Bestyrelsen kan kun tiltræde tilbagemeldingerne. Bestyrelsen har fortsat drøftet habilitet. Bestyrelsen mener, at fagligheden stadig er høj, ligesom håndværkerne deltaget i de årlige vurderinger af husene, hvilket sikrer (som hidtil) 3. parts vurdering. Eneste tidspunkt Per som konsulent vil kunne være inhabil er efter bestyrelsens vurdering i forbindelse med vurderingen af hans eget hus (hvilket ikke vil ske indenfor den nærmeste fremtid). Generalforsamlingen blev spurgt til om der var indvendinger til valget af Per. Der var enkelte kommentarer (se nedenfor), men ingen indvendinger. a. Kommentarer til anvendelsen af Per som konsulent: 6

7 Christian (VA 25). Nævnte at det er rigtig dejligt at kunne få en faglig rådgivning/vejledning. Jette (VA3). Nævnte, at det var et fantastisk stykke arbejde bestyrelsen gjorde med hvidteplanen. Jette tilsluttede sig anvendelsen af Per som konsulent, men spurgte til om det var lovligt. Ivar (SA12). Svarede, at han klart ville anbefale Per, idet han havde oplevet den gamle konsulent. Ivar mente at det var lovligt, såfremt der ikke var nogen indvendinger. Ida (SA16). Nævnte, at det var betryggende, at alt omkring hvidteordningen var så transparent. Gert (NA7). Nævnte, at der var arbejdende bestyrelsesmedlemmer i mange andre bestyrelser og at det væsentlige var, at arbejdet var åbent, ærligt transparent og at det sagtens kunne være habilt. Generalforsamlingen blev afslutningsvist direkte spurgt til, om anvendelsen af Per som konsulent kunne tiltrædes. Det kunne den enstemmigt. b. Kommentarer til hvidteordningen 2014: Gert (NA7). Spurgte til, om man ikke skulle hvidte, når der var høj luftfugtighed. Bestyrelsen svarede, at der var korrekt. Det var også derfor, at husene blev pakket ind i plastic. Gert (NA7). Spurgte til, om andre havde oplevet, at nye sålbænke farvede? Bestyrelsen svarede, at dette ikke var et fænomen, der var erkendt i nyere tid. Ivar (SA12). Gjorde opmærksom på, at der burde laves en aftale omkring fleksibilitet i betalingstidspunktet til håndværkerne. Bestyrelsen svarede, at det var der også. Mogens (SA7). Gjorde opmærksom på, at der efter hans mening ikke var mætning nok i kalken på hans hus. Endvidere spurgte han til, hvad planen er for fremtiden. Bestyrelsen svarede, at de ville kigge på huset. Fremtiden handler indledningsvis om at få de sidste 18 huse hvidtet. Preben (SA 31). Spurgte til, om de reparationer, som grundejerne selv laver, skal godkendes. Bestyrelsen svarede, at reparationer skal være jf. lokalplanen. Bestyrelsen kan ikke pålægge nogen at reparere. Men der er reparationer, der er et krav ifølge tjeklisten, for at et hus kan hvidtes. Disse skal godkendes af konsulenten. 7

8 Gert (NA7). Gjorde opmærksom på, at den høje standard på husene smitter af på vurderingen. Kirsten (NA 1). Spurgte til, hvornår hendes hus skulle hvidtes. Bestyrelsen svarede, at tidspunktet for næste hvidtning af hendes hus for nærværende ikke var planlagt. Indledningsvist var målet at hvidte de resterende 18 huse. Christian (VA 25). Spurgte til, hvorfor vi ikke bare købte vores eget stillads. Bestyrelsen svarede, at foreningen havde et stillads. Dette kunne dog kun benyttes privat. Håndværkere kræver et stillads opsat af godkendte stilladsopsættere. 6. Orientering fra parkeringsprojektet Jacob Kornerup (VA 27), orienterede om status i parkeringsprojektet. Følgende to forslag blev bragt til afstemning i 2012 på generalforsamlingen 1. (Fortsat) parkering på begge sider med stribe-mærkning i vejen med parkering lidt op på fortov (kantsten) 2. Parkering forbudt i ene side på alle 3 veje A. Samme side B. Skiftevis på VA & NA Det blev på generalforsamlingen i 2012 besluttet, at der skulle nedsættes en projektgruppe (med deltagelse fra bestyrelsen), der skulle arbejde videre med alternativ 1: Fortsat parkering på begge sider med stribe-mærkning i vejen med parkering lidt op på fortov (kantsten ). På generalforsamlingen i 2013 blev det beskrevet, at parkeringsprojektet ikke kunne gennemføres som beskrevet og besluttet i alternativ 1. Årsagen var bl.a. at forudsætningerne var ændret, hvilket forventelig ville give væsentlige færre pladser i forslag 1 end oprindeligt antaget. På generalforsamlingen 2013 blev man derfor enige om, at der skulle laves en ny opgørelse af parkeringspladser i forslag 1. Når den nye opgørelse var færdig, skulle der tages stilling til om der skulle foretages en ny afstemning dersom mere end 10 huse (beboere) ønsker en ny afstemning/behandling af sagen vil Bestyrelsen invitere til en ekstraordinær generalforsamling. Forudsætninger/regler for den nye opgørelse: - 10 meter til hjørner - 2 meter til indkørsel - Parkering på fortov = optegning af båse - Størrelse på bås 5 meter (4,6) - 2 meter fra bås til træ, lygtepæl, indkørsel o.l. 5 meter 4,6 meter 1 bås 9 meter 8,6 meter 2 båse 14 meter 13,2 meter 8

9 3 båse 19 meter (u. passage) 17,8 meter (u. passage) Antal pladser: Løsning 1 (gammel) Antal pladser 5+2 Antal pladser 4, pladser SA: 45 NA: 52 VA: 57 Løsning 1 (ny) Løsning 2 82 pladser SA: 28 NA: 24 VA: pladser SA: 26 NA: 27 VA: pladser SA: 35 NA: 26 VA: 33 a. Kommentarer til parkering: Anne (SA 2). Kommenterede, at hun klart mente, at der skulle være en ny afstemning. Bitt (SA 17). Spurgte til, om hendes indgang var at betragte som en indkørsel. Bestyrelsen svarede, at det gjorde den ikke. Ivar (SA12)). Spurgte til, om det var et krav, at der skulle båse. Bestyrelsen svarede, at det var det. Giesela (SA11). Anførte, at det ikke løste problemet med dem, der kom udefra og parkerede. Jette (VA3). Foreslog, at man indledningsvist startede med NA, hvorefter man så evaluerede. Jette anførte herudover, at hun ikke ønskede den ekstraordinære generalforsamling på samme dag som sommerfesten, idet hun ikke kunne deltage. Bestyrelsen svarede, at der ikke skulle tages stilling til selve projektets gennemførelse, men alene om der skulle foretages en ny afstemning. Bestyrelsen tog til efterretning at hun ikke kunne deltage, såfremt det blev samme dag som sommerfesten, men anførte også, at det kunne være vanskeligt at finde en dag, hvor alle kunne deltage. Kunne man ikke deltage kunne der stemmes ved fuldmagt. Gert (NA7). Foreslog, at foreningen blot ventede et par år med at gøre noget, for derved at sikre ensretning af parkeringsreglerne med de andre kommuner. Ditte (NA20). Anførte, at vi ikke skulle vente, men lade det være op til en ekstraordinær ge- 9

10 neralforsamling, hvilken løsning der skulle arbejdes videre med. Jette (VA3). Nævnte, at vi burde udskyde projektet og i stedet lave foreningens kantsten. Ivar (SA12). Anførte, at vi ikke burde udskyde. Endvidere var ensretningen af parkeringsreglerne en helt anden debat. Bestyrelsen svarede, at det ikke var acceptabelt at vente eller udskyde. En af grundene til at iværksætte projektet i sin tid var, at der ikke var plads (gennemkørsel) for brandvæsenets udrykningskøretøjer. Så længe det kunne være et spørgsmål om beboernes sikkerhed, så burde der findes en løsning snarest muligt. Bestyrelsen henstillede til, at generalforsamlingen alene skulle beslutte, om der skulle gennemføres en fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afslutningsvist direkte spurgt til, om de ønskede fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Det ønskede man enstemmigt. 7. Indkomne forslag Camilla fremlagde det indkommende forslag fra Richard (NA8) som ikke selv var tilstede. Forslaget omhandlede udbedring af lavninger på NA, hvor der samler sig store vandpytter, idet vandet ikke kan løbe over til kloakken. Bestyrelsen har drøftet problematikken og forsøgt at indhente tilbud. Dette er dog ikke modtaget endnu. Jacob (SA 27). Anførte, at det beskrevne problem er ét af flere vedrørende vores veje. Det konkrete problem er nyt i forhold til budgettet. En her og nu løsning bør holdes inden for budgetrammerne. Mie (SA 5). Anførte, at når lavningerne skulle laves, skulle der laves den rette hældning mod kloakkerne. Jan (NA 13). Anførte, at vi skal holde en eventuel reparation inden for budgettet. 8. Valg af kasserer Jan Spohr (NA 13) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem John Christiansen (SA 29) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jacob Kornerup (VA 25) og Håkon Langen (NA 6) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Ivar Pedersen (SA 12) genopstillede som revisor og blev valgt uden modkandidat. Preben (SA31) stillede op som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidat. 12. Eventuelt Gert (NA7). Reklamerede for gode håndværkere. 10

11 Formand Camilla Neuenschwander takkede afslutningsvis for medlemmernes deltagelse og god ro og orden. Jacob Kornerup Referent 30. marts 2014 Godkendt af bestyrelsen d. 7. april 2014 Godkendt af formanden d. 25. maj

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. 36 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 2 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Grundejerforeningen Løvsangerparken Referat af generalforsamling den 18. marts 2015 i Himmelev Sognegård Til stede personligt, nr.: 1,2,5,6,7,10,11,12,17,19,21,23,25,27,29,32,44,46,64,66,68,70,72,74,78,80,90

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere