3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 5 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen. Gert Birnbacher, NA 7 blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup VA 27 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning a. Beretning: (1) Bestyrelsen blev præsenteret (ansvarsområde). Formand: Camilla Neuenschwander (formand) Kasserer: Jan Spohr (kasserer) Medlem: Per Nørgaard (lokalplan, hvidteordning, webredaktør Medlem: John Christiansen (lokalplan) Medlem: Jette Gade (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup (hvidteordning) Suppleant: Håkon Langen (veje og træer) Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på (2) Bestyrelsen har afholdt 10 møder i bestyrelsens væsentligste opgaver er: 1. Hvidteordningen 2. Lokalplanen 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer 4. Sociale arrangementer Ad 1. Hvidteordningen Jacob Kornerup, VA 27 orienterede om hvidteordningen. Indledningsvis blev priserne for 2014 beskrevet. De var de samme som de foregående år. Herefter blev kriterierne og proceduren for udvælgelse af huse og de øvrige principper for foreningens hvidteordning gennemgået. Information om foreningens hvidteordning kan findes på hjemmesiden. I 2013 blev tre huse hvidtet Vestre Alle 23 og Valby Langgade 175 blev begge sandblæst og hvidtet; Søndre Alle 15 var gør-det-selv. Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byggeforening blev sti f- tet under mottoet "Til Lykke, Held og Velsignelse. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelsesplan med 81 huse, fordelt på syv fo rskellige hustyper, men alle med et grundareal på 75 kvadratm e- ter. I dag består foreningen af 77 huse. Læs mere på

2 Der har ikke været nogen problemområder vedrørende hvidtning i Bestyrelsen havde fået et par opgaver på generalforsamlingen Disse blev kort gennemgået: Opgaver fra generalforsamling Bestyrelsen lovede at lægge konsulentens arbejdsbeskrivelse på hjemmesiden er sket og kan findes på hjemmesiden. - Bestyrelsen skulle komme forbi og vurdere SA23 (fugt pga. nedrensning) er sket og der blev ikke fundet noget, der kan relateres til hvidtningen. - Bestyrelsen skulle undersøge, om Brdr. Lynggaard var med i Byg Garanti det er de og dette svar nåede at komme med i referatet sidste år. Ad 2. Lokalplanen John Christiansen, SA 29 orienterede generelt om bestyrelsens arbejde med lokalplanen. John kunne oplyse, at der siden sidste generalforsamling har været få overtrædelser af lokalplanen, hvilket antagelig hænger sammen med, at der gennem de seneste år har været et stigende antal henvendelser til bestyrelsen om rådgivning på lokalplanområdet. Det har været positivt. Der har i år været en sag, hvor en grundejer har udskiftet vinduer, der efter bestyrelses opfattelse er forkerte. Sagen behandles nu af Københavns Kommune. Ligeledes har der været en sag, hvor en grundejer søgte om dispensation til nedrivning af skorsten i forbindelse med en tagrenovering. Kommunen har ændret i sin organisation på byggeområdet. Alle henvendelser skal nu rettes til Center for Bygninger i Njalsgade også sager om den bevarende lokalplan. Sagsbehandleren for Den Hvide By er Jytte Toft, der tidligere har været tilknyttet vores bevarende lokalplan. Per Nørgaard, NA 3 supplerede med at orientere om, at lokalplanen samt en lille pjece der beskriver lokalplanen ligger på hjemmesiden. Afslutningsvis opfordrede John til, at grundejere der overvejer ændringer på hus eller lignende henvender sig til bestyrelsen (John eller Per) inden arbejderne sættes i gang med henblik på gode råd, og med henblik på at det sikres at arbejderne udføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplan. Ad 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Håkon Langen, NA 6 orienterede om: Veje og fortove: Vi havde NCC til at reparere vores hullede veje men ikke så mange som de foregående år. Vejene blev repareret for kun kr. Derimod har vi måttet bruge penge på reparation af en vejbrønd, der kostede os kr. Vi har også skiftet en lang række fortovsfliser. Træer: 2013 var året, hvor Det Grønne Kompagni stynede/beskar alle vores allé træer (tre veje), hvilket kostede os kr. Desuden har vi i foråret fået udskiftet 7 træer, der alle har fået vandingsposer. Under den første efterårsstorm væltede træet på hjørnet ud for SA 18/VA 1 så meget, at vi blev nødt til at fælde 2

3 det samme aften for at undgå, at det væltede helt over personer eller biler. Det kunne Allan fra SA 18 heldigvis hjælpe med. Han planter ligeledes et nyt træ til oktober. Som tidligere skal vi opfordre grundejere med nye træer foran deres huse til at passe dem og vande dem regelmæssigt. Alle andre opfordres til at passe på dem ved f.eks. ikke at stille storskrald op ad dem. Parkering: Vi har arbejdet en del med parkeringssituationen, men det er et selvstændigt punkt. Ad 4. Sociale arrangementer Foreningen havde i 2013 flere af de sædvanlige, godt besøgte arrangementer: Fastelavn den 10. februar, hvor vi havde god hjælp af forældre uden for bestyrelsen. Store Fejedag den 21. april, hvor Ida Duelund og Bjarne Lund SA 16 vandt den gyldne rive. I 2014 bliver Store Fejedag søndag den 27. april. Det ligger imidlertid samtidig med Store Forårsrengøring, som er Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af affald i hele landet, bl.a. Valby. Generalforsamlingen blev spurgt til holdningen til at holde Store Fejedag samme dag som Naturfredningsforeningens dag Ren Valby. Det var der ingen indvendinger for eller imod. Sankt Hans-festen den 22. juni. Der var et stort fremmøde og et ekstra stort telt var sat op! I 2014 bliver Sankt Hans festen lørdag den 21. juni, d.v.s. weekenden lige inden skolernes sommerferie starter. Desuden var vores lopper i gang igen den 26. maj var der loppemarked på VA. Det var hyggeligt og der var en del besøgende. Og byttemarked den 21. juli på VA. I 2014 bliver loppemarkedet søndag den 31. august. Ad 5. Diverse Vi bliver mere og mere digitale. Det sparer både papir, penge og tid blev året, hvor vi skiftede bank til Arbejdernes Landsbank (AL-bank). Grunden er bankens tilbud om netbank med mulighed for at betalinger kræver dobbelt accept svarende til vores tegningsregler. Per reklamerede for foreningens nyhedsbrev, og var glad for alle de nyheder mm der kommer til nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden eller sende en mail til webredaktøren. Husk også at der på hjemmesiden er lokale annoncer for beboerne (meld gerne tilbage når varen er solgt). Nyheder der vil komme på hjemmesiden: et nyt menupunkt om Trekantens historie, desuden kommer der flere billeder af husene. Menupunktet hedder billedarkiv og hustyper og er fra Nyere billeder fra 2008 og 2013 er på vej. Vores bog 100 år og et kvarter er blevet skannet og vil også komme på hjemmesiden. Camilla nævnte endvidere, at der fortsat kan lånes via foreningens hjemmeside, 3

4 fx stillads, stiger, brøndrenser, grill. Der blev opfordret til, at man sørger for at reservere det hos den, der står som koordinator. Det plejer at fungere, men der har været flere i 2013, der har afklaret det indbyrdes. Skabte lidt bøvl og merarbejde. Foreningen har modtaget en lidt speciel henvendelse fra en kunstner, der vil høre om mulighederne for at male et kunstværk på facaden ud mod Valby Langgade. Kunstneren har slet ikke haft kontakt med ejeren, som foreningen i øvrigt har en sag kørende mod om brud på lokalplanen, men bestyrelsen har været noget skeptisk. Rent formelt er det en dispensation fra lokalplanens krav om hvide huse, så kommunen ville også skulle spørges. Men det er bestyrelsens opfattelse, at en sådan sag bør besluttes af generalforsamlingen og ikke af bestyrelsen alene. b. Kommentarer til formandens beretning: Kommentarerne er for forståelsens skyld samlet under de relevante overskrifter, hvorfor de i referatet ikke nødvendigvis kommer i den fremførte rækkefølge. Ad 1. Hvidteordningen Ad 2. Lokalplanen Jette (VA 3). Spurgte til om medlemmerne selv kunne kontakte Jytte på kommunen. Bestyrelsen svarede, at det kunne man godt. Mogens (SA 7). Anførte, at lokalplanen med fordel kunne opdateres så den var mere tidssvarende. Bestyrelsen svarede, at det ikke forventes, at kommunen laver lokalplanen om. Bestyrelsen opfordrede til at kontakte John eller Per fra bestyrelsen, såfremt man har spørgsmål til lokalplanen. Ad 3. Vedligeholdelse af veje og fortove og træer Ad 4. Sociale arrangementer Ad 5. Diverse Ida (NA 16). Spurgte til om Bogen 100 år og et kvarter kunne lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen svarede, at den var scannet ind og at den blev lagt på snarest. Den fylder meget (megabyte) så det undersøges, hvorledes den kan gøres mindre. Jette (VA 3). Takkede for bestyrelsens arbejde og takkede for nyhedsbrevet. Christian (VA 23). Gjorde opmærksom på, at han havde foreningens store stige. Han spurgte til, hvorledes det blev registreret, at han havde den. Bestyrelsen svarede, at der vil være en del administration i løbende at opdatere, hvem der har hvad, så indtil videre er det den, der sidst har lånt stigen, der har ansvaret. 4

5 c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget a. Regnskabet: Kassereren Jan Spohr nævnte indledningsvist også (som Formanden) at foreningen har skiftet bank til AL-bank. Jan opfordrede også alle til at benytte PBS. Herudover blev der orienteret om, at der ville komme et rykkergebyr på kr. 100,- på manglende betaling af kontingent. Herefter gennemgik og kommenterede Jan det udsendte regnskab. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Giesela (SA11). Er vi sikre på, at få restancerne ind ved at lægge gebyr på Bestyrelsen svarede, at der naturligvis ikke var nogen garantier, men gebyret skyldes de ekstra administrationsomkostninger. Jette (VA 3). Spurgte til, hvor mange, der ikke er på PBS. Bestyrelsen svarede, at det drejede sig om ca. ti husstande. Ivar (SA 12). Gjorde opmærksom på, at betaling af kontingent er tinglyst og lovbefalet-/pligtig. (2) Regnskabet blev herefter godkendt. b. Budgettet: Kassereren Jan Spohr henviste til det omdelte budget. Der er en mindre kontingentstigning fra ca. 1950kr til ca. 1980kr, der følger byggeomkostningsindekset. Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside. (1) Kommentarer til kassererens beretning: Preben (SA 31). Budgetteres der på at anvende alle vores midler? Bestyrelsen svarede, at der var indlagt en budgetreserve. (2) Budgettet blev herefter taget til efterretning. 5. Orientering om hvidteplan 2014, herunder evaluering af konsulentordning Jacob Kornerup (VA 27) orienterede om at der nu manglede at blive hvidtet 18 huse i foreningen. I 2014 er der planlagt hvidtning af fire huse Vestre Alle og Valby Langgade Det blev fremhævet, at hvidtningen er et fælles ansvar de enkelte husstande har et medansvar. Bestyrelsen har udarbejdet nyt og opdateret hvidtebrev, der kommer til at ligge på hjemme- 5

6 siden. Endvidere blev det beskrevet, hvad hvidteordningen omfatter og hvad den enkelte grundejer selv skal stå for. Per Nørgaard supplerede med at gennemgå konsulentens arbejdsbeskrivelse og tjeklisten (skema før kalkning), som udarbejdes inden hvidtningen påbegyndes. Tjeklisten udarbejdes af konsulenten og er en gennemgang af husets facader. Tjeklisten indeholder nødvendige og anbefalede reparationer. Herudover henviste Per til notat gode råd om hulmursisolering. Hvis du skal hulmursisolere kan man bruge notatet direkte ved indhentning af tilbud fra håndværkeren. Alle notaterne: konsulentens arbejdsbeskrivelse, tjeklisten(skema før kalkning) og anbefalinger om hulmursisolering ligger på hjemmesiden. Se under menupunktet Vedligeholdelse. Information om foreningens hvidteordning bliver lagt ud på hjemmesiden. Bestyrelsen valgte sidste år at stoppet samarbejdet med vores gamle konsulent John Petersen. Bestyrelsen valgte at anvende Per Nørgaard som ny konsulent. Konsulentens virke skulle evalueres på dette års generalforsamling. Den primære årsag til og formål med at vælge ny konsulent var ønsket om bedre kvalitet for færre penge. Konsulenten skal således sikre at fagligheden er i orden. Et redskab er den tidligere nævnte og gennemgåede arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen har løbende fulgt forløbet i 2013 som altid. Herudover er både håndværkere samt de involverede grundejere spurgt til tilfredsheden med konsulentens arbejde. Håndværkerne som også har samarbejdet med den tidligere konsulent har oplyst, at samarbejdet har været yderst professionelt og aldeles upåklageligt. Konsulenten har været meget serviceminded og fleksibel og udvist stor faglig viden såvel som viden om lokalplanen. Endvidere har konsulenten ved forudseenhed og opsøgende rådgivning medvirket til en høj grad af forebyggende vedligeholdelse samt minimering af ekstraarbejder. Samlet vurderes samarbejdet med den nye konsulent uden sammenligning bedre end med den tidligere konsulent. De involverede grundejere har ikke kunnet sammenligne med tidligere konsulenter, men har begge meddelt, at samarbejdet har været rigtig godt. Alle har følt sig i trygge hænder, hvor det har været særligt positivt med opstartsmødet og den løbende dialog. Samlet vurderes samarbejdet meget tilfredsstillende. Bestyrelsen kan kun tiltræde tilbagemeldingerne. Bestyrelsen har fortsat drøftet habilitet. Bestyrelsen mener, at fagligheden stadig er høj, ligesom håndværkerne deltaget i de årlige vurderinger af husene, hvilket sikrer (som hidtil) 3. parts vurdering. Eneste tidspunkt Per som konsulent vil kunne være inhabil er efter bestyrelsens vurdering i forbindelse med vurderingen af hans eget hus (hvilket ikke vil ske indenfor den nærmeste fremtid). Generalforsamlingen blev spurgt til om der var indvendinger til valget af Per. Der var enkelte kommentarer (se nedenfor), men ingen indvendinger. a. Kommentarer til anvendelsen af Per som konsulent: 6

7 Christian (VA 25). Nævnte at det er rigtig dejligt at kunne få en faglig rådgivning/vejledning. Jette (VA3). Nævnte, at det var et fantastisk stykke arbejde bestyrelsen gjorde med hvidteplanen. Jette tilsluttede sig anvendelsen af Per som konsulent, men spurgte til om det var lovligt. Ivar (SA12). Svarede, at han klart ville anbefale Per, idet han havde oplevet den gamle konsulent. Ivar mente at det var lovligt, såfremt der ikke var nogen indvendinger. Ida (SA16). Nævnte, at det var betryggende, at alt omkring hvidteordningen var så transparent. Gert (NA7). Nævnte, at der var arbejdende bestyrelsesmedlemmer i mange andre bestyrelser og at det væsentlige var, at arbejdet var åbent, ærligt transparent og at det sagtens kunne være habilt. Generalforsamlingen blev afslutningsvist direkte spurgt til, om anvendelsen af Per som konsulent kunne tiltrædes. Det kunne den enstemmigt. b. Kommentarer til hvidteordningen 2014: Gert (NA7). Spurgte til, om man ikke skulle hvidte, når der var høj luftfugtighed. Bestyrelsen svarede, at der var korrekt. Det var også derfor, at husene blev pakket ind i plastic. Gert (NA7). Spurgte til, om andre havde oplevet, at nye sålbænke farvede? Bestyrelsen svarede, at dette ikke var et fænomen, der var erkendt i nyere tid. Ivar (SA12). Gjorde opmærksom på, at der burde laves en aftale omkring fleksibilitet i betalingstidspunktet til håndværkerne. Bestyrelsen svarede, at det var der også. Mogens (SA7). Gjorde opmærksom på, at der efter hans mening ikke var mætning nok i kalken på hans hus. Endvidere spurgte han til, hvad planen er for fremtiden. Bestyrelsen svarede, at de ville kigge på huset. Fremtiden handler indledningsvis om at få de sidste 18 huse hvidtet. Preben (SA 31). Spurgte til, om de reparationer, som grundejerne selv laver, skal godkendes. Bestyrelsen svarede, at reparationer skal være jf. lokalplanen. Bestyrelsen kan ikke pålægge nogen at reparere. Men der er reparationer, der er et krav ifølge tjeklisten, for at et hus kan hvidtes. Disse skal godkendes af konsulenten. 7

8 Gert (NA7). Gjorde opmærksom på, at den høje standard på husene smitter af på vurderingen. Kirsten (NA 1). Spurgte til, hvornår hendes hus skulle hvidtes. Bestyrelsen svarede, at tidspunktet for næste hvidtning af hendes hus for nærværende ikke var planlagt. Indledningsvist var målet at hvidte de resterende 18 huse. Christian (VA 25). Spurgte til, hvorfor vi ikke bare købte vores eget stillads. Bestyrelsen svarede, at foreningen havde et stillads. Dette kunne dog kun benyttes privat. Håndværkere kræver et stillads opsat af godkendte stilladsopsættere. 6. Orientering fra parkeringsprojektet Jacob Kornerup (VA 27), orienterede om status i parkeringsprojektet. Følgende to forslag blev bragt til afstemning i 2012 på generalforsamlingen 1. (Fortsat) parkering på begge sider med stribe-mærkning i vejen med parkering lidt op på fortov (kantsten) 2. Parkering forbudt i ene side på alle 3 veje A. Samme side B. Skiftevis på VA & NA Det blev på generalforsamlingen i 2012 besluttet, at der skulle nedsættes en projektgruppe (med deltagelse fra bestyrelsen), der skulle arbejde videre med alternativ 1: Fortsat parkering på begge sider med stribe-mærkning i vejen med parkering lidt op på fortov (kantsten ). På generalforsamlingen i 2013 blev det beskrevet, at parkeringsprojektet ikke kunne gennemføres som beskrevet og besluttet i alternativ 1. Årsagen var bl.a. at forudsætningerne var ændret, hvilket forventelig ville give væsentlige færre pladser i forslag 1 end oprindeligt antaget. På generalforsamlingen 2013 blev man derfor enige om, at der skulle laves en ny opgørelse af parkeringspladser i forslag 1. Når den nye opgørelse var færdig, skulle der tages stilling til om der skulle foretages en ny afstemning dersom mere end 10 huse (beboere) ønsker en ny afstemning/behandling af sagen vil Bestyrelsen invitere til en ekstraordinær generalforsamling. Forudsætninger/regler for den nye opgørelse: - 10 meter til hjørner - 2 meter til indkørsel - Parkering på fortov = optegning af båse - Størrelse på bås 5 meter (4,6) - 2 meter fra bås til træ, lygtepæl, indkørsel o.l. 5 meter 4,6 meter 1 bås 9 meter 8,6 meter 2 båse 14 meter 13,2 meter 8

9 3 båse 19 meter (u. passage) 17,8 meter (u. passage) Antal pladser: Løsning 1 (gammel) Antal pladser 5+2 Antal pladser 4, pladser SA: 45 NA: 52 VA: 57 Løsning 1 (ny) Løsning 2 82 pladser SA: 28 NA: 24 VA: pladser SA: 26 NA: 27 VA: pladser SA: 35 NA: 26 VA: 33 a. Kommentarer til parkering: Anne (SA 2). Kommenterede, at hun klart mente, at der skulle være en ny afstemning. Bitt (SA 17). Spurgte til, om hendes indgang var at betragte som en indkørsel. Bestyrelsen svarede, at det gjorde den ikke. Ivar (SA12)). Spurgte til, om det var et krav, at der skulle båse. Bestyrelsen svarede, at det var det. Giesela (SA11). Anførte, at det ikke løste problemet med dem, der kom udefra og parkerede. Jette (VA3). Foreslog, at man indledningsvist startede med NA, hvorefter man så evaluerede. Jette anførte herudover, at hun ikke ønskede den ekstraordinære generalforsamling på samme dag som sommerfesten, idet hun ikke kunne deltage. Bestyrelsen svarede, at der ikke skulle tages stilling til selve projektets gennemførelse, men alene om der skulle foretages en ny afstemning. Bestyrelsen tog til efterretning at hun ikke kunne deltage, såfremt det blev samme dag som sommerfesten, men anførte også, at det kunne være vanskeligt at finde en dag, hvor alle kunne deltage. Kunne man ikke deltage kunne der stemmes ved fuldmagt. Gert (NA7). Foreslog, at foreningen blot ventede et par år med at gøre noget, for derved at sikre ensretning af parkeringsreglerne med de andre kommuner. Ditte (NA20). Anførte, at vi ikke skulle vente, men lade det være op til en ekstraordinær ge- 9

10 neralforsamling, hvilken løsning der skulle arbejdes videre med. Jette (VA3). Nævnte, at vi burde udskyde projektet og i stedet lave foreningens kantsten. Ivar (SA12). Anførte, at vi ikke burde udskyde. Endvidere var ensretningen af parkeringsreglerne en helt anden debat. Bestyrelsen svarede, at det ikke var acceptabelt at vente eller udskyde. En af grundene til at iværksætte projektet i sin tid var, at der ikke var plads (gennemkørsel) for brandvæsenets udrykningskøretøjer. Så længe det kunne være et spørgsmål om beboernes sikkerhed, så burde der findes en løsning snarest muligt. Bestyrelsen henstillede til, at generalforsamlingen alene skulle beslutte, om der skulle gennemføres en fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afslutningsvist direkte spurgt til, om de ønskede fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Det ønskede man enstemmigt. 7. Indkomne forslag Camilla fremlagde det indkommende forslag fra Richard (NA8) som ikke selv var tilstede. Forslaget omhandlede udbedring af lavninger på NA, hvor der samler sig store vandpytter, idet vandet ikke kan løbe over til kloakken. Bestyrelsen har drøftet problematikken og forsøgt at indhente tilbud. Dette er dog ikke modtaget endnu. Jacob (SA 27). Anførte, at det beskrevne problem er ét af flere vedrørende vores veje. Det konkrete problem er nyt i forhold til budgettet. En her og nu løsning bør holdes inden for budgetrammerne. Mie (SA 5). Anførte, at når lavningerne skulle laves, skulle der laves den rette hældning mod kloakkerne. Jan (NA 13). Anførte, at vi skal holde en eventuel reparation inden for budgettet. 8. Valg af kasserer Jan Spohr (NA 13) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem John Christiansen (SA 29) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jacob Kornerup (VA 25) og Håkon Langen (NA 6) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Ivar Pedersen (SA 12) genopstillede som revisor og blev valgt uden modkandidat. Preben (SA31) stillede op som revisorsuppleant og blev valgt uden modkandidat. 12. Eventuelt Gert (NA7). Reklamerede for gode håndværkere. 10

11 Formand Camilla Neuenschwander takkede afslutningsvis for medlemmernes deltagelse og god ro og orden. Jacob Kornerup Referent 30. marts 2014 Godkendt af bestyrelsen d. 7. april 2014 Godkendt af formanden d. 25. maj

Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på www.denhvideby.dk

Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på www.denhvideby.dk GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 17. MARTS 2013 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 25 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 5 ved fuldmagter.

Læs mere

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Dansesalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 43 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. 36 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 2 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere