Virksomhedsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

2 2 Virksomhedsplan 2014 Flere store reformer inden for uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet skal implementeres i de kommende 2 år, og det vil i høj grad komme til at præge arbejdet i 2014 for UU Nordvestjylland. I øjeblikket pågår drøftelserne og implementeringen af 4 reformer som får væsentlig indflydelse på UU Nordvestjyllands arbejde fremadrettet: EUD-reformen Folkeskolereformen Kontanthjælpsreformen Vejledningsreformen Vejledningsreformen er en naturlig følge af de tre øvrige reformer, idet UU s arbejdsområder netop befinder sig i et krydsfelt mellem de tre øvrige reformer. UU Nordvestjylland ser frem til et yderligere forstærket samarbejde mellem de øvrige interessenter inden for grundskole, 10. kl., ungdomsuddannelserne og Jobcentrene. Målet med samarbejdet er at ruste unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse for derved at styrke muligheden for at få fodfæste og blive selvforsørget på et stadig mere komplekst og kompetencekrævende arbejdsmarked. UU Nordvestjylland skal i denne periode se indad og skærpe de kompetencer, der kan forventes af en organisation, der har uddannelsesvejledning som spidskompetence. Et krav om veluddannede uddannelsesvejledere på PD- eller masterniveau er et godt udgangspunkt for UU s bidrag til et forstærket samarbejde blandt fagpersonalet i de forskellige organisationer, der arbejder med uddannelse og job. Vejledning om uddannelse og erhverv er UU s kerneopgave, og der er i årene fra UU s oprettelse i 2004 sket en kraftig professionalisering. Vejlederne har nu i langt større grad forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde og har i årene siden 2004 formået at indgå i bredt samarbejde omkring opgaverne. Vejledningen er blevet mere differentieret og målrettet, og det er helt i tråd med, at vejledningen både skal tilpasses den enkelte unge samt efterleve samfundets interesser. Vejledningen må dog aldrig blive så differentieret, at den stigmatiserer unge, der modtager vejledning. Den nye folkeskolereform ser ud til at åbne op for et bredere syn på vejledningen, end de seneste ændringer i vejledningslovgivningen har signaleret. Derfor bliver det spændende at se, hvor den justering af vejledningsreformen, der netop pågår i øjeblikket, lander. Erfaringerne fra UU Nordvestjyllands arbejde i kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer viser entydigt og utvetydigt, at opgaven med at sikre Ungdomsuddannelse til alle kun løses ved, at alle sektorer og interessenter samarbejder intenst om opgaven, og alle bidrager ved at skærper deres egen faglighed og udvise respekt for andre fagligheder. Holstebro, den 6. december 2013 Bo Ravn Leder, UU Nordvestjylland

3 3 Opgave Ungdommen Uddannelsesvejledning, i daglig tale forkortet til UU, er etableret i 2004 i henhold til Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er nu 53 UU-centre fordelt over hele landet (49 i 2012), og centrene er flere steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. UU-Nordvestjylland har lige fra starten af været flerkommunal og er etableret i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro kommuner med Holstebro Kommune som administrationskommune. UU-Nordvestjyllands geografiske dækningsområde har pr. 1/ et samlet befolkningsgrundlag på ca indbyggere, og en skole- og ungdomsårgang er på ca unge, fordelt på ca. 750 unge i Holstebro, ca. 300 unge i Lemvig og ca. 330 unge i Struer. Med de seneste ændringer i lovgivningen på vejledningsområdet fra august 2010 og januar 2011 har UU s virke og opgaver også i 2013 været præget af et øget fokus på kommunens samlede ansvar for: gennem grundskolen at forberede de unge fagligt og socialt til videre uddannelse via en vurdering af den unges uddannelsesparathed og en efterfølgende håndholdt aflevering til ungdomsuddannelsen, hvor det er påkrævet at hjælpe unge på vej i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse via den unges pligt til at være i aktivitet i henhold til en uddannelsesplan fortsat at styrke samarbejdet internt kommunalt og til eksterne aktører om etablering af træningsbaner og støtteindsatser for forskellige målgrupper 2013 har været et driftsår uden væsentlige ændringer i lovgivningen, hvor fokus har kunnet rette sig mod at konsolidere et tættere og mere formaliseret vejledningssamarbejde med ungdomsuddannelserne i de tre kommuner og produktionsskolen. UU har nu forbindelsesvejledere til alle uddannelsesretninger både på erhvervsuddannelsesområdet og på det gymnasiale område, så hver uddannelsesretning har sin egen kontaktvejleder i UU, der er i fast jævnlig kontakt med fastholdelseskoordinatorerne på uddannelsen omkring indsatserne for: En håndholdt overlevering før uddannelsesstart En tæt opfølgning i opstartsfasen Fastholdelsesindsatsen undervejs i uddannelsesforløbet En hjælp til at foretage et nyvalg ved afbrud eller skift af uddannelse UU er endvidere fast til stede på udvalgte tidspunkter hver uge på Produktionsskolen Nordvestjyllands afdeling i Holstebro med henblik på løbende at følge op på elevernes uddannelsesafklaring, herunder om eleven efterfølgende skal tilbydes en EGU eller STU. På produktionsskolens afdeling i Holstebro har op mod halvdelen af eleverne en målgruppevurdering til EGU eller STU. I Lemvig har UU lokalkontor på Produktionsskolen Nordvestjyllands Lemvig afdeling, så her er vejlednings-samarbejdet en integreret del i den daglige fælles omgang med eleverne.

4 har været præget af forventningerne til og forberedelserne af de kommende reformer på kontanthjælpsområdet og folkeskoleområdet. UU har indgået i dialog med Jobcentrene omkring vejledningsindsatsen for unge på uddannelseshjælp fra januar 2014, og det årlige dialogmøde med folkeskolen havde også fokus på de nye samarbejds- og snitflader i vejledningsopgaven. UU erne må vente til foråret 2014 med at få den ventede justering af vejledningslovgivningen. Ifølge de første udmeldinger fra Undervisningsministeriet kan UU erne se frem til at skulle indgå i et tættere samarbejde med folkeskolerne omkring uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkeds-orienteringen, der skal have en mere fremtrædende rolle i udskolingen og vejledningen. Samtidig med skal skolerne overtage det administrative og indholdsmæssige ansvar for uddannelsesplanerne, herunder uddannelses-parathedsvurderingen i forhold til ungdomsuddannelse. UU skal bidrage med en kollektiv orientering om ungdomsuddannelserne fulgt op af en individuel vejledning til de ca. 20% af eleverne, som skolen vurderer vil have brug for en udvidet vejledningsindsats. UU Nordvestjylland har i de foregående år arbejdet målrettet med netop at efterleve vejledningslovens intention om differentieret uddannelsesvejledning i grundskolen, og vil derfor ikke få problemer med at justere indsatsen og snitfladefordelingen ind, så den stemmer med den kommende folkeskolereform. Endvidere er UU Nordvestjylland parat til igen i højere grad at skulle bidrage til en velfungerende uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i grundskolen. UEA er en vigtig forudsætning for elevernes uddannelsesafklaring især i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. UU hilser også muligheden for at lave en mere varieret skoledag med en tættere praksistilknytning velkommen. Denne ændring kan tilgodese elever der lærer bedst gennem konkrete praktiske opgaver og projekter, der efterfølgende kan relateres til kommende uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og danne grundlag for individuelle erhvervspraktikker som en del af udskolingsindsatsen. Den nye folkeskolereform giver således mulighed for at (gen)indføre et bredere vejledningssyn i folkeskolen med en tættere forbindelse mellem undervisning, praksisanvendelse, arbejdsforståelse, erhvervskendskab og uddannelsesvejledning. Aktivpligten for de årige, som UU Nordvestjylland ser som et meget vigtigt element i vejledningsindsatsen, forventes at blive fastholdt i den kommende justering af vejledningsreformen, ligesom ansvarsfordelingen mellem UU og Jobcentre vil være uændret for de årige, hvor Jobcentrene har ansvaret for unge på uddannelseshjælp, mens UU fortsat skal varetage vejledningsindsatsen overfor de selvforsørgede unge, der er i uddannelse eller job. Omlægningen af kontanthjælpen til en uddannelseshjælp fra januar 2014 og udvidelsen af målgrupperne, der vil blive omfattet af et uddannelsespålæg i Jobcentrets regi vil medføre behov for et styrket lokalt samarbejde mellem UU og Jobcentrene især omkring visitationsdelen for unge nyledige uden gennemført uddannelse samt omkring uddannelsesvejledningen til ungdomsuddannelse fx via Jobcentrenes mulighed for at tilkøbe UU s viden og kompetence vil således igen blive et omstillingsår for UU Nordvestjylland, hvor nye snitflader, samarbejdsstrukturer og procedurer skal indarbejdes, og hvor UU er det naturlige samlende bindeled mellem skole- og uddannelsessystemet på den ene side

5 5 og de øvrige kommunale sektorer på den anden side, med de unge (og deres forældre) i centrum for processen. UU skal i den sammenhæng både kunne agere i det brede normalområde og have bevågenhed på unge årige, samtidigt med at UU også skal kunne indgå i et tæt samarbejde omkring gruppen af unge med særlige behov. Netop et velfungerende tværfagligt samarbejde på alle aktørniveauer er en forudsætning for en målrettet og velfungerende helhedsindsats i UU s samlede virke og hovedopgaver, der er at: Vejlede eleverne i folkeskolens klasse herunder udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering Forestå en tidlig vejledningsindsats i 7. klasse i samarbejde med skolerne for 40 udvalgte elever via projekt UD og OP (se forsidefoto) Sikre en sammenhængende elev- og uddannelsesplan i 8.og 9. klasse i samarbejde med skolerne Tilrettelægge intro-kurser, vejledningspraktikker og brobygning for folkeskolens elever i klasse Etablere mentorordninger for elever i 9. og 10. klasse i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse Forestå uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til ungdomsuddannelse Etablere vejlednings- og kompetencedannende forløb for unge, der ikke kan vurderes uddannelsesparate efter 9. eller 10. klasse og derfor har behov for en træningsbane før en efterfølgende uddannelsesstart. Omfatter både elever fra folkeskoler, efterskoler og frie grundskoler mv. Vejlede elever på friskoler, private grundskole og frie kostskoler efter samme regler, hvis skolerne har indgået en aftale med UU Forestå vejledningen og opfølgningen i forbindelse med de åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Tilbyde vejledning til unge under 30 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er omfattet af anden kommunal indsats Vejlede uddannelsesparate ledige årige efter henvisning fra Jobcentret Inddrage forældre i vejledningen af unge under 18 år Vejlede ved optagelse på produktionsskole og forestå målgruppevurdering Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bistå årige med at lave en uddannelsesplan før tilmelding til en ungdomsuddannelse Derudover varetager UU-Nordvestjylland de tre driftskommuners lovpligtige opgave om vejledning til og etablering af erhvervsgrunduddannelsen, EGU, i tæt samarbejde med Produktionsskolen Nordvestjylland. Den generelle vejledningsforpligtelse omfatter alle unge, der har bopæl i UU- Nordvestjyllands dækningsområde. Vejledningen skal differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Den nationale evejledning skal være det primære vejledningstilbud til selvreflekterende og informationssøgende unge og forældre. De kommunale vejledningsresurser til individuel vejledning skal differentieres og anvendes målrettet til de unge,

6 6 der ikke kan profitere af den nationale vejledningsportal samt unge, der har brug for en udvidet vejledningsindsats med flere kombinerede aktiviteter og opfølgende samtaler. Tilbuddet om evejledning fungerer således som et godt generelt supplement til den øvrige lokale uddannelsesvejledning. Unge under 18 år har pligt til at være i gang med skole, uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i henhold til en uddannelsesplan. Unge under 18 år samt forældre skal modtage vejledning i forbindelse ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse. Unge over 18 år har selv ret til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse. UU skal dog tilbyde vejledning til de unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke er omfattet af anden kommunal indsats fx fra Jobcentret i forbindelse med ledighed. Derudover skal UU bistå unge over 18 år, der selv kontakter UU for at få vejledning og praktisk hjælp i forbindelse med ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse via Selv om indsatsen for at få de voksne unge over 18 år i gang med uddannelse får en øget bevågenhed med kontanthjælpsreformen, så er UU s kerneopgaver fortsat rettet mod dels at få de årige til at vælge samt påbegynde en uddannelse, dels at sikre vejledning til fastholdelse eller omvalg for unge, der er i begreb med at ville afbryde en ungdomsuddannelse. Fokusområderne for UU Nordvestjyllands indsats i 2014 vil blive samarbejdet om at implementere folkeskolereformen og kontanthjælpsreformen i forhold til at aftale de fremtidige snitflader og samarbejdsprocedurer. Særlige indsatsområder vil være uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen i folkeskolen, de forberedende træningsbaner til ungdomsuddannelse for uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, den håndholdte overlevering før opstart på ungdomsuddannelse og samarbejdet med ungdomsuddannelserne om fastholdelse i ungdomsuddannelserne. UU Nordvestjylland er tæt involveret i et brobygningsprojekt til erhvervsuddannelse på Uddannelsescenter Holstebro for kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Projektet EUD-Start, der er 1 ud af 11 landsdækkende projekter under Beskæftigelsesministeriet, udmærker sig ved at gøre det muligt at afprøve et tæt praksissamarbejde, hvor UU og Jobcentret i Holstebro er dagligt til stede på projektet. Det giver en unik mulighed for både straks at kunne tage hånd om og følge op på deltagernes udfordringer samt at kunne samle og videregive UU s og Jobcentrets erfaringer og historik om hver enkelt deltager til projektets undervisere. Projekt EUD-start har siden starten i august 2013 haft 37 deltagere, hvoraf 12 er udmeldt, 12 er tilmeldt ordinær uddannelsesstart til januar 2014 og 13 er ikke åbenlyst uddannelsesparate, men skal have yderligere træning før mulig uddannelsesstart. Projekt EUD-start vil også løbe i 2014 med nye holdstarter i januar og august.

7 7 Organisering UU Nordvestjylland har hovedkontor i Nørreportcentret i Holstebro samt et lokalt vejledningskontor på henholdsvis Struer Statsgymnasium og Produktionsskolen Nordvestjyllands afdeling i Lemvig. På de 3 UU-kontorer er der åben vejledning for unge, forældre mv. uden forudgående aftale i hele den daglige åbningstid. Efter aftale kan der også holdes forældresamtaler som eftermiddags- eller aftenmøder, og efter aftale træffes vejlederne også i Thyborøn, Ulfborg, Vinderup og Hvidbjerg. Endvidere er UU-vejledere også fast tilstede på aftalte tidspunkter på Uddannelsescenter Holstebro, Produktionsskolen Nordvestjyllands afdeling i Holstebro, Jobcenter Struer samt Job- og Kompetencecenter Vest i Holstebro. UU-Nordvestjyllands vejledere er organiseret i 3 faste teams, der dækker hvert sit geografiske område: Lemvig, Struer og Holstebro. Det er de lokale vejlederteams opgave at forestå en fælles strukturering og planlægning af den lokale vejledningsindsats baseret på en balanceret disponering af teamets samlede resursetildeling. Hver skole har en kontaktvejleder, men kan i den daglige vejledningsindsats blive betjent af flere vejledere fra teamet fx i forbindelse med forældrearrangementer og opstart af uddannelsesplaner. Vejledningen til elever i klasse foregår på skolerne, der skal stille et kontor til rådighed for vejlederen. UU er direkte tilstede på 37 skoler. UU-Nordvestjylland har i alt 23 fastansatte medarbejdere: 18 fuldtidsansatte vejledere, 7 mænd og 11 kvinder 4 stabsmedarbejdere til administration, IT og projektledelse 1 leder Medarbejderniveauet i 2014 forventes at være uforandret. UU Nordvestjylland har ansat personale med forskellige uddannelsesbaggrunde p.t. folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, kontorassistent, cand. mag., cand. merc., ingeniør og civiløkonom. 14 medarbejdere har en formel vejlederuddannelse, 3 er i gang med vejlederuddannelse, 1 medarbejder skal i gang med vejlederuddannelse og 3 medarbejdere varetager stabs- og sekretariatsfunktioner, der ikke indbefatter en vejlederfunktion. UU-Nordvestjylland refererer til en fælleskommunal styregruppe på 6 medlemmer, bestående af 2 forvaltningsdirektører fra hver kommune fra henholdsvis børne/ungesektoren og beskæftigelsessektoren. Endvidere har styregruppen oprettet et UU-råd i tilknytning til UU-Nordvestjylland. Hensigten med UU-rådet er at udbygge et samarbejds- og rådgivende forum med ledelsesrepræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkeds parter og andre interessenter. Sammensætningen af UU-rådet afspejler intentionerne i vejledningsreformen om øget fokus på koordinering med lokale uddannelsesinstitutioner og fokus på erhvervslivets muligheder for at bidrage i vejledningsindsatsen. UU-rådet består af 29 medlemmer, i alt 23 interessentrepræsentanter + styregruppen. UU-Nordvestjylland er endvidere repræsenteret i en lang række regionale, nationale og internationale vejlederfora og projektnetværk både på praktiker- og på ledelsesniveau.

8 8 UU Nordvestjylland har i 2013 haft et driftsbudget på kr. Hertil kommer et budget på kr. til STU-vejledning. Budgettet for 2014 er endnu ikke vedtaget. Omfang Bilagssamlingen, der er udarbejdet som supplement til virksomhedsplanen, indeholder en lang række oversigter og statistikker over UU-Nordvestjyllands driftsopgaver. De væsentligste hovedtal omtales kort i det følgende: Vejledning i grundskole og 10. klasse UU-Nordvestjylland forestår uddannelsesvejledningen for i alt 2733 elever i klasse fordelt på 20 folkeskoler, 15 friskoler, private grundskoler og kommunale heldagsskoler samt 2 efterskoler. UU koordinerer introkurserne for alle elever i 8. klasse, der lokalt har været fastholdt som et obligatorisk element, selv om lovgivningen har muliggjort en differentiering. Med den nye folkeskolereform fra august 2014 vil introkurser dog igen på landsplan blive obligatoriske for alle elever i 8. klasse. Samtlige elever, der afslutter 9. eller 10. klasse, har udarbejdet en lovpligtig uddannelsesplan, og indberetningsprocenten for uddannelsesplaner i UU- Nordvestjylland er 100%. Hertil kommer 931elever på efterskoler, der har hjemadresse i UU-Nordvestjyllands område og indgår i UU-Nordvestjyllands planlægning og tilrettelæggelse af obligatoriske introkurser og brobygningsforløb. I alt 2072 elever fra 10. klasse på folke-, fri- og efterskoler har deltaget i obligatorisk brobygning koordineret af UU- Nordvestjylland. Tilmeldingen til ungdomsuddannelser pr. 1/ viser, at 675 ud af 970 elever i 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. klasse. For pigernes vedkommende er det 68,6% og for drengenes vedkommende er det 70,5% af hele årgangen der tager et 10. skoleår. De elever, der ikke vælger 10. klasse, fordeler sig med 6,1% til erhvervsuddannelse, 22,3% til gymnasial uddannelse, mens 1,9% ikke umiddelbart ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Fra 10. klasse viser søgemønstret, at 38,1% tilmelder sig en erhvervsuddannelse, 47,6% tilmelder sig en gymnasial uddannelse, 5,2% starter på EGU eller STU, mens 7,7% ikke umiddelbart ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse men heraf starter 3% på produktionsskole som forberedelse til EUD eller EGU. Der er sket en stigning på 4% i antallet af elever, der søger erhvervsuddannelse direkte efter 10. klasse, og et tilsvarende fald i ansøgningen til de gymnasiale uddannelser efter 10. klasse. UU Nordvestjylland har fortsat fokus på at øge minoritetsetniske unges tilgang til erhvervsuddannelse og EGU via inddragelse af forældre og rollemodeller i vejledningsprocessen for herigennem at øge de minoritetsetniske unges kendskab til arbejdsmarkedet og de faglærte uddannelser og fremme deres lyst til og motivation for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

9 9 Aktivindsatsen for de årige Unge årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet i henhold til en uddannelsesplan, jf. Bekendtgørelse nr. 872 af 7/ Forløbene skal være aftalt mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. fx ved at: - at være i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervs eller gymnasial) - at være i gang med en EGU (erhvervsgrunduddannelse) - at gå på en produktionsskole - at gå på højskole, efterskoler, hus- eller håndarbejdsskole - at gå på en SU-berettiget privat uddannelse - at arbejde mindst 18 timer om ugen (frivilligt, lønnet eller med dusør) UU skal kontakte den unge og dennes forældre inden for 5 hverdage, når vejlederen er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Den unge skal herefter tilbydes en ny aktivitet senest 30 kalenderdage senere. Aktiviteten skal så vidt muligt have uddannelsesperspektiv og relevans for den unges mulige valg af ungdomsuddannelse. UU kan overdrage ansvaret for aktivpligten til Børne- og Familieafdelingen, når den unge er så udfordret, at en aktivindsats på 18 timer om ugen ikke er muligt at opretholde. Herefter kan UU i samarbejde med den ansvarlige sagsbehandler iværksætte en mindre aktivindsats eller sagsbehandleren kan vælge midlertidigt at fritage den unge for aktivpligten. En væsentlig del af aktivindsatsen for de årige er endvidere betjeningen af det tværfaglige ledelsesteam, der på 8-10 møder om året tager stilling i enkeltsager samt løbende følger den generelle varetagelse af indsatsen. I alt har UU Nordvestjylland haft kontakt til 360 unge i årets første 11 måneder (347 i 2012) som følge af aktivpligten. Holstebro Kommune har gennemsnitligt ca. 100 unge omfattet af aktivpligten, mens tallet for Lemvig Kommune er 35, og tallet for Struer Kommune er 45. Ungevejledningen for årige UU-Nordvestjylland har en opsøgende vejledningsforpligtelse overfor alle unge op til 25 år, der ikke er omfattet af anden kommunal vejledning i forbindelse med ledighed. UU s kernevejledningsindsats retter sig mod de unge, der har afsluttet deres skolegang inden for 3 år men endnu ikke har påbegyndt og fået fodfæste i en ungdomsuddannelse. Det omfatter hovedsageligt årgangene 1995, 1996 og 1997 svarende til ca unge pr. årgang. Statistikken over unge-vejledningen opgjort november 2013 viser, at 93% af de17- årige er i gang med skole eller ungdomsuddannelse (93% i 2012) og 90% af de 18- årige er i gang med ungdomsuddannelse (86% i 2012). Generelt er frafaldet fra ungdomsuddannelserne fortsat faldet fra 2012 til Frafaldet uden omvalg på de 3 årige gymnasiale uddannelser er nu under 3% (5% i 2012) mens det på hf nu er faldet til 7% (10% i 2012). Største udfordring er fortsat frafaldet i erhvervsuddannelserne, både under grundforløbet og i overgangen til hovedforløbet (praktikaftale). På grundforløbet er det 28% af eleverne, der falder fra

10 10 uden at foretage et direkte omvalg, mens yderligere 21% af eleverne vælger om undervejs i et grundforløb. UU Nordvestjylland imødeser fortsat store udfordringer med at sikre fastholdelsen i erhvervsuddannelserne og begrænse SU-rytteri og optagelse af perspektivløse SUlån, der kun har til formål at sikre et levegrundlag, naturligvis også set i lyset af stigningen i antallet af unge årige på uddannelseshjælp, der vil få et uddannelsespålæg efter 1/ UU Nordvestjylland har en aktiv vejledningsforpligtelse overfor alle selvforsørgede årige, der er bosat i de tre driftskommuner og endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Det drejer sig om ca voksne, der aktivt skal kontaktes 1-2 gange om året med et tilbud om uddannelsesvejledning. Individuelle ungdomsuddannelser i kommunal regi, EGU og STU UU-Nordvestjylland varetager gennemførelsesvejledningen for erhvervsgrunduddannelsen, EGU, for Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Ifølge de nationale måltal for ungdomsuddannelse forventes EGU en at udgøre ca. 2,5% af en ungdomsårgang. De lokale måltal for gennemførte EGU-forløb er fastsat til 20 uddannelser pr. år i Holstebro samt 8 forløb i henholdsvis Lemvig og Struer. Da EGU en som hovedregel er et 2-årig uddannelsesforløb svarer det til henholdsvis igangværende forløb, i alt 72 EGU-forløb. Den aktuelle status for igangværende EGU-forløb i 2013 opgjort medio november viser: 32 igangværende forløb i Holstebro (40 i 2012), 16 i Lemvig (11 i 2012) og 12 i Struer (13 i 2012), i alt 60 forløb (64 forløb i 2011 og 70 forløb i 2010). Heraf er 9 forløb etableret på kommunale arbejdspladser (6 i 2012). Jobcentrenes omfangsrige anvendelse af virksomhedspraktikker og etablering af virksomhedscentre samt de reducerede tilskudsmuligheder til ansættelse af EGUelever har gjort det sværere for EGU-vejlederne at finde ordinære elevpladser til EGU-eleverne, der jo skal aflønnes tilsvarende almindelige 1. års lærlinge. Hertil kommer, at der har været væsentlig større præmie- og bonusordninger for virksomhederne ved at ansætte en lærling i en erhvervsuddannelse. Pr. 1/ er alle tilskudsordninger til EGU- og EUD-elever afskaffet, så det kan måske igen lette adgangen til EGU-pladser på private virksomheder. UU Nordvestjylland imødeser et stigende antal unge i målgruppen for en EGU, igen med henvisning til den kommende omlægning af beskæftigelsesindsatsen til en uddannelsesindsats. 16 EGU-forløb er gennemført i perioden januar-oktober (15 i 2012). 28 EGU-forløb er afbrudt uden gennemførelse i perioden januar-oktober (32 forløb i 2012), hvoraf 8 er overgået til erhvervsuddannelse mv., 1 har fået ordinært job, 4 er sygemeldt og har orlov, 12 er overgået til kontanthjælp mhp. stabilisering og senere uddannelsesstart, 2 er fraflyttet kommunen og 1 er startet på Produktionsskole for at starte igen på en ny EGU, når der foreligger en ny brancheafklaring. Fordelingen i procent mellem kvinder/mænd er 25/75 i Holstebro, 13/87 i Lemvig og 40/60 i Struer. UU-centrene skal i henhold til lov og bekendtgørelse varetage gennemførelsesvejledningen for den særligt tilrettelagte 3-årige udannelse, STU. Ifølge de nationale

11 11 måltal for ungdomsuddannelserne forventes STU en at udgøre ca. 2,5% af en ungdomsårgang tilsvarende omfanget af EGU en. De lokale måltal for gennemførte STU-forløb er ligeledes 20 uddannelsesforløb pr. år i Holstebro samt 8 uddannelser i henholdsvis Lemvig og Struer, i alt 36 årlige forløb. Da STU en som hovedregel er et 3-årigt uddannelsesforløb, svarer det fuldt implementeret til henholdsvis 60, 24 og 24 igangværende forløb, i alt 108 STU-forløb. Den aktuelle status for STU er i alt 110 igangværende forløb (96 i 2012) fordelt med 65 uddannelser i Holstebro (55 i 2012), 14 uddannelser i Lemvig (15 i 2012) og 29 uddannelser i Struer (26 i 2012). Derudover er yderligere 5 forløb bevilget men endnu ikke opstartet, mens i alt 27 uddannelser er sat på pause. I 2013 er 25 uddannelser afsluttet efter gennemførelse (32 i 2012). De væsentligste STU-leverandører, opgjort ultimo november 2013, er: Uddannelsescenter Mariebjerg: 46 PlusPlan: 11 STUdie ved fjorden: 11 Rom Skole: 10 Søndbjerggård, Thyholm: 10 StruerSkolen: 4 Havredal gl. skole: 4 Erhvervsskolen Vestjylland: 3 UU Nordvestjylland er fast medlem af rehabiliteringsudvalgene i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune samt deltager som ad hoc medlem i Struer Kommune. Profilmodellen for uddannelsesfrekvenser Det nationale måltal på 95% for gennemførelse af en ungdomsuddannelse er baseret på en profilmodel, der udtrykker den forventede prognose for, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. I den seneste profilopgørelse fra juni 2013, der fremskriver uddannelsesniveauet for afgangseleverne fra 2011, er alle 3 kommuner over landsgennemsnittet med ungdomsuddannelsesfrekvenser på 87,3% i Lemvig (88,6% i 2012), 89,9% i Holstebro (88,5% i 2012) og 88,5% i Struer (85,2% i 2012). Billedet viser nu for første gang et samstemmende niveau i UU Nordvestjyllands 3 kommuner, hvor især Struer Kommune har haft en markant fremgang over de seneste 3 år. Lemvig Kommune har haft en svag tilbagegang, hvilket blandt andet kan forklares med et forholdsvis lavt antal STU-forløb ift. til 95%-målsætningens forudsætninger. Tages der højde for, at nogle unge optages på videregående uddannelser uden en fuld kompetencegivende ungdomsuddannelse, viser billedet procenttal på henholdsvis 93,2% i Lemvig (93,2% i 2012), 93,2% i Holstebro (91,1% i 2012) og 92,7% i Struer (90,4% i 2012), hvilket må tages som et klart udtryk for at det er inden for en mulig rækkevidde at indfri 95%-målsætningen i UU-Nordvestjyllands dækningsområde.

12 12 At løfte procentsatsen med yderligere 1 procent vil kræve en fastholdelse i ungdomsuddannelserne af yderligere 3 elever pr. afgangsårgang i Lemvig, 3 elever i Struer og 8 elever i Holstebro. Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen til en uddannelsesindsats for ledige årige forventes at ville indvirke positivt på profil tallene i de kommende år. Opmærksomhed UU Nordvestjylland har arbejdet målrettet med at skabe udvikling inden for de 18 indsatser, der blev beskrevet i virksomhedsplanen for 2013, og er lykkedes med at få skubbet processerne i den rigtige retning og få sat et aftryk på alle områder. UU Nordvestjylland har prioriteret 15 tiltag, der tegner den fortsatte udvikling og implementering af de nye snitflader i Under hvert hovedfunktionsområde er udvalgt 3 konkrete målepunkter, der kan evalueres som opfølgning på virksomhedsplan 2014: Vejledning i grundskolen og 10. klasse Aftale og beskrive praksis for de nye snitflader for vejledningsindsatsen i folkeskolen iht. den nye folkeskolereform og den kommende justering af vejledningslovgivningen Indlede et lokalt udviklingsarbejde med henblik på at få sat øget fokus på uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen i grundskolen herunder afklare UU s rolle og konsulentfunktion Indarbejde den kommende EUD-reform i vejledningsprocessen og udskolingsforløbet, herunder information til skole, elev og forældre samt aktuelle praktikværter Ungevejledning for årige Etablering af et styrket tværsektorielt samarbejde omkring de årige ledige uddannelsesparate uddannelseshjælpmodtagere, der skal deltage i introducerende vejledning og træning til ungdomsuddannelse Implementering af nye snitflader med Jobcentrene og erhvervsskoler som følge af kontanthjælpsreformen og den kommende EUD-reform herunder en styrket informationsindsats om de nye reformer overfor elever og forældre samt unge, der har forladt skolen Fortsat fokus på nødvendigheden af at styrke vejledning, introduktion og træningsbaner til erhvervsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse over for unge med anden etnisk baggrund end dansk

13 13 Erhvervsgrunduddannelsen, EGU Styrkelse af samarbejdet med Jobcentrene omkring etablering af EGU-forløb for ledige på uddannelseshjælp. Styrke den tværfaglige dialog med Jobcentret og forbedre overleveringen, dels af EGU-elever, der ikke kan gennemføre uddannelsen, dels af EGU-elever, der har gennemført uddannelsen og skal sikres fortsat beskæftigelse på særlige vilkår. Indgåelse af faste aftaler om mindsteantallet af offentlige praktikpladser. Særlig tilrettelagt uddannelse, STU Udvikle og fastholde en evalueringspraksis for vurdering af udbyttet af STUforløb, set i forhold til borgernes efterfølgende tilværelse, i samarbejde med de tre driftskommuner. Fortsat fokus på praktikkens anvendelse og vægtning i STU-forløb. Fokus på tilrettelæggelse af en årsplan for STU-vejledningen, der sikrer en mere jævn fordeling af udskolinger og opfølgninger. Statistik, ledelse og kompetenceudvikling Opfølgning på indsatser ift de sidste 20%, der forventes at blive omdrejningspunktet for UU s vejledningsindsats i folkeskolen Analysere på og vurdere, om der er behov for en justeret organisering ift. funktionsansvar og lokale teams. Metodeudvikling og -implementering ift. erfaringer fra UU s deltagelse i projekterne: Vejledere viser vejen, NORDPLUS, HOLD FAST, Partnerskabsprojektet omkring etniske unge i Holstebro Kommune samt erhvervsuddannelseskampagnerne Hands ON og DM i Skills.

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere