EU INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC"

Transkript

1 - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. kan f.eks. anvendes i private boliger, i fabrikker, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, på hospitaler, i skibscontainere og lastbilcontainere. Producenten garanterer for varens kvalitet og ensartethed, samt at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet. Insektmiddel L *Varemærke Dow grosciences LLC P TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: 4 BLCK YELLOW MGENT CYN DowgroSciences

2 - INPRINT ITLY Page 2 TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

3 - INPRINT ITLY Page 3 EMPIRE* 20 anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. kan f.eks. anvendes i private boliger, i fabrikker, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, på hospitaler, i skibscontainere og lastbilcontainere. anvendes ligeledes til bekæmpelse af melbiller (lphitobius) i fjerkræhuse i forbindelse med rengøring. Effekten af vil normalt vise sig efter ca. 2 timer. Ved behandling omkring huse og bygninger må sokler, vægge samt flisebelagte områder som støder direkte op til bygninger behandles. må ikke udsprøjtes direkte på jorden. må anvendes, hvor fødevarer produceres og opbevares såsom køkkener, fødevare forretninger, bagerier og hvor der foregår flaske påfyldning. Undgå at behandle fødevarer og områder (hylder, borde o.lign.) som kommer i direkte kontakt med fødevarer samt dyr og mennesker. er et flydende koncentrat baseret på lugtløs chlorpyrifos der i formuleringen findes i mikrokapsler. EMPIRE 20 formuleringen er let at hælde ud af flasken, er lugtløs, pletter ikke (kan eventuelt ses på blanke, sorte overflader) og har en langtidsvirkning på mindst 3-4 måneder både på porøse og ikke porøse overflader. bør ikke anvendes på flader som ikke tåler fugtighed. anvendes primært til bekæmpelse af insekterne ved behandling af revner, sprækker samt efter spærrebæltemetoden hvor skadedyrene opholder sig eller færdes. For bekæmpelse af hunde- og kattelopper, samt bekæmpelse af melbiller i fjerkræhuse, se venligst dette afsnit. bør ikke udsprøjtes på elektriske installationer eller på områder som på behandlingstidspunktet har en meget høj temperatur. Bekæmper bekæmper følgende insekter: kakerlakker, hundeog kattelopper, myrer, melbiller, sølvfisk, bænkebidere, spinder og andre kravlende insekter. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

4 - INPRINT ITLY Page 4 Kakerlakker Bekæmpes bedst hvor de opholder sig og færdes, f.eks. rørgennemføringer, bag skabe, i revner og sprækker i væggen, under og bag håndvaske, frysere, køleskabe, i opbevaringsrum og andre steder hvor der er lune og fugtige forhold. Udbringning af i form af spærrebælter, hvor kakerlakker færdes, vil medvirke til at sikre en god bekæmpelse da mikrokapslerne vil hæfte sig til insektets krop og derigennem bekæmpe det via kontakt eller indtagelse. Myrer Behandles ved udsprøjtning hvor de færdes og hvor de har mulighed for indgang til bygninger ved f.eks. døre og vinduer. kan, ved indtrængen udefra, med fordel anvendes til behandling af bygningens fundament og således danne en barriere mod indtrængen. Hunde- og kattelopper De områder, som kæledyrene har været i kontakt med, og som ønskes behandlet, (såsom gulve, tæpper, fodlister) støvsuges grundigt før behandlingen. Behandl det område, hvor dyret primært opholder sig, og hvor man kan forvente, at lopperne befinder sig. Ligeledes bør tæpper, klude og kurve, hvor kæledyret ofte ligger, vaskes grundigt eller kasseres. Dyr og personer holdes bort fra de områder, der behandles, indtil sprøjtevæsken er helt tørret ind (min. 4-6 timer). Evt. akvarium skal tildækkes. må ikke anvendes på husdyr. Behandling af husdyr med et tilladt middel anbefales sammen med behandlingen af omgivelserne. Dog bør samtidig og gentagende behandlinger med andre loppebehandlingsmidler af organofosfat og carbamat typerne undgås i omgivelserne. Hyppig støvsugning reducerer eftervirkningen af produktet således at en genbehandling kan blive nødvendig. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

5 - INPRINT ITLY Page 5 Melbiller (lphitobius) i fjerkræhuse Bekæmpelse af melbiller i fjerkræhuse med foretages som en integreret del af afvaskningen og desinfektionen mellem hvert hold af kyllinger. Behandlingen foretages i de tomme huse umiddelbart efter at husene er blevet vasket og desinficeret og igen er tørre. Lad sprøjtevæsken tørre ind i løbet af 6-8 timer før indføring af ny strøelse og indsætning af nye fugle i husene. Der behandles grundigt langs sprækker og revner i beton, træ og metal mv. og andre områder hvor biller findes. Områder hvor forskellige typer bygningsmaterialer støder op til hinanden (metal mod beton, plastik mod beton) og overgange hvor der er anvendt fugemasse behandles ligeledes. Da melbiller ofte skjuler sig i vægkonstruktionen udsprøjtes ved overgangen mellem væg og gulv som et spærrebælte, meter bredt på gulvet og meter op ad væggene. Bemærk Ved behandling må der ikke være kyllinger tilstede i husene. må ikke anvendes direkte på kyllinger ligesom ikke må udsprøjtes direkte på strøelse eller foder. ndre kravlende insekter Grundig behandling hvor dyrene ses eller opholder sig f.eks. langs fodlister og kanter, under tæpper, løbere og i møbler, i skabe og på reoler. Undlad at rengøre i en periode efter behandlingen. Dosering EMPIRE anvendes med følgende koncentrationer: ngrebs niveau ml pr. 5 liter sprøjteopløsning Normal behandling 00 Melbiller i fjerkræhuse 00 Udvidet langtidsvirkning, 25 udendørs behandling Der anvendes liter sprøjteopløsning pr. 20 m 2 svarende til lige før sprøjtevæsken løber på ikke sugende overflader. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

6 - INPRINT ITLY Page 6 Blanding og udsprøjtning Sørg for at sprøjten er fri for urenheder og fyld med rent vand. Ryst flasken godt uminddelbart før brug for at sikre god opblanding. Hold beholderen opret, løs den børnesikrede kapsel og fyld doseringskammeret til det ønskede niveau ved et let tryk på flasken. Sørg for at sprøjtevæsken bliver blandet grundigt efter påfyldningen af. udsprøjtes med rygsprøjte eller anden form for transportabelt sprøjteudstyr. Ved henstand omrystes sprøjtebeholderen før fornyet udsprøjtning. Der behandles efter spærrebæltemetoden hvor skadedyrene opholder sig eller færdes. udsprøjtes under lavt tryk (ca. 5 bar) med store dråber og uden tågedannelse. Lagring Hold emballagen tillukket og opbevar frostfrit. I ubrudt emballage er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen (se emballagen). Bortskaffelse af tømt emballage Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Førstehjælp: Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning eller ej, skal tages af den tilsynsførende læge. Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigelige mængder vand. Hudkontakt: fvask med rindende vand eller under bruser. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp. Oplysninger til læge: Dette materiale indeholder en cholinesterase inhibitor. tropin, kun ved indsprøjtning, er den foretrukne modgift. Oximer, såsom 2-P M/protopam, kan være terapeutisk hvis anvendt tidligt; anvendes dog kun i forbindelse med atropin. t bemærke Sørg for en grundig udluftning af rummet efter behandling. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

7 - INPRINT ITLY Page 7 Undlad at sprøjte i rør (vand, afløb), motorrum, på elektriske indretninger samt hvor der på behandlingstidspunktet er en meget høj temperatur. Ved gentagen rengøring med støvsuger eller ved rengøring med rindende vand bliver langtidsvirkningen reduceret og en ny behandling kan være nødvendig. Behandlede overflader kan rengøres for sprøjtemidlet. Tæpper kan vaskes med shampoo eller støvsuges og glatte overflader kan vaskes grundigt med en fugtig klud. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

8 - INPRINT ITLY Page 8 LEVERNDØRBRUGSNVISNING. IDENTIFIKTION F STOFFET/MTERILET Dow grosciences Danmark /S Sorgenfrivej 5 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf Kontaktperson : Michael Østerby Nødtelefon (24 t. service): (Holland, bed om Medical) Nødtelefon v.transportuheld: (Sverige, SOS tjeneste) Produktnavn: EMPIRE* 20 LV70: 3042 Udstedelsesdato: Nov. 03 Ref.: H865 Opdateret: Jan. 04 Produkttype: Insektmiddel, koncentrat 2. SMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Farlige komponenter (se afsnit 6 for R-sætningernes fulde tekst): CS EF nummer Chlorpyrifos 208 g/l T; R25, N; R50/ Navnebeskyttet 00 g/l Petroleumbaseret opløsningsmiddel Inerte bestanddele Balance Komposition kode GF FREIDENTIFIKTION Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet. 4. FØRSTEHJÆLPSFORNSTLTNINGER Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen. Øjenkontakt Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter -2 minutter og fortsæt skylningen i flere minutter. Hudkontakt Vask huden med rigelige mængder vand. Indånding Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp. Oplysninger til læge Dette materiale indeholder en cholinesterase inhibitor. tropin, kun ved indsprøjtning, er den anbefalede modgift. Oximer, såsom 2-P M/protopam, kan være terapeutisk hvis anvendt tidligt; anvendes dog kun i forbindelse med atropin. Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer. Medbring denne Leverandørbrugsanvisning ved evt. læge/hospitalsbesøg. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

9 - INPRINT ITLY Page 9 5. BRNDBEKÆMPELSE Brandslukningsmidler Vandtåge eller vandstøv. Kulsyre. Pulverslukkere. Skum. Farlige forbrændingsprodukter Hydrogenchlorid. Svovlilter. Nitrogenoxider. fhængigt af brandens intensitet. Personlige værnemidler Bær beskyttelsesdragt og brug trykflaskeapparat. Supplerende information Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand. Inddæm afstrømning for at undgå udløb til vand- eller kloaksystemer. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Bær passende sikkerhedsdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse (se sektion 8). Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet Må ikke skylles ud i kloakker eller nogen form for vandveje. Informer de kommunale vandmyndigheder hvis spild er udledt i vandveje eller kloaksystemer. Metoder til oprydning Opsuges med sand eller andet ubrændbart absorberende middel og anbringes i beholdere til bortskaffelse. Ved store udslip, inddæmmes området og producenten konsulteres. I tilfælde af at yderligere informationer kræves, ring venligst telefonnummeret til brug ved nødstilfælde. 7. HÅNDTERING OG OPBEVRING Håndtering Udvis god personlig hygiejne. Undgå indtagelse og opbevaring af fødevarer i arbejdsområdet. Vask hænder og eksponeret hud før der spises, drikkes eller ryges og efter endt arbejde. Opbevaring Produktet bør opbevares i henhold til danske lovgivninger og bestemmelser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted i den originale emballage. Beskyt mod overopvarmning og kulde. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer, medicin, kosmetik eller gødningsstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Retningslinier vedrørende eksponering Chlorpyrifos: Grænseværdi i henhold til rbejdstilsynets gældende liste: 0.2 mg/m3, H. Den anbefalede grænseværdi for opløsningsmidlet angives af leverandøren til at være: 00 ppm. Maskinteknisk kontrol God almen ventilation skulle være tilstrækkelig under de fleste forhold. Åndedrætsværn Ved de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt. Dog TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

10 - INPRINT ITLY Page 0 når grænseværdien overskrides og/eller ubehag opstår, brug godkendt åndedrætsværn med filter. Ved ulykker bruges godkendt trykflaskeapparat med overtryk. Hånd/hudværn Bær rent, langærmet, kropsdækkende tøj. I ulykkestilfælde: Brug beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Øjen-/ansigtsværn Øjenbeskyttelse skulle ikke være nødvendig. BESKYTTELSESMIDLER VED NVENDELSE: Ifølge rbejdstilsynets regler er følgende gældende for Danmark: VED OPBLNDNING: nvend beskyttelsesbriller, -handsker og støvler. VED UDSPRØJTING: Med rygsprøjte eller med rifler, lanser og lignende på kærre traktor eller lignende og sprøjtning over knæhøjde anvendes beskyttelsesdragt med hætte, handsker og støvler, åndedrætsværn med halvmaske og filtertype 2P2 samt beskyttelsesbriller. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets rbejdsmiljøudvalg. 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKBER. Udseeende : suspension Farve : hvid Lugt : svag Rel. vægtfylde (vand=) :.03 g/cm3 (ca.) Vandopløselighed : dispergerer Damptryk : 7.5 mmhg/20 gr.c Flammepunkt : ingen (TCC) 0. STBILITET OG REKTIVITET Kemisk stabilitet Er stabilt under normale opbevaringsforhold. Forhold der skal undgås Undgå ekstreme temperaturer. Materialer der skal undgås Stærke basiske, syreholdige eller oxiderende materialer. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen under normale brugs- og opbevaringsforhold.. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Indtagelse Meget lav giftighed ved indtagelse. LD50 ved indtagelse, for rotter, er >25000 mg/kg. Hudkontakt LD50 ved hudkontakt for kaniner er >0000 mg/kg. Langvarig hudkontakt forventes ikke at resultere i optagelse gennem huden i skadelige mængder. Langvarig kontakt er ikke væsentligt irriterende for huden. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

11 - INPRINT ITLY Page Øjenkontakt Ikke væsentligt irriterende for øjnene. Indånding Ingen skadelige virkninger forventes ved denne eksponeringsmåde som følge af korrekt håndtering. Dampe er usandsynlige grundet materialets fysiske egenskaber. ndre oplysninger Overeksponering kan forårsage organophosphatbestemt cholinesterase inhibering. 2. MILJØOPLYSNINGER Persistens og Nedbrydelighed Vurderinger for det meste eller fuldstændigt baseret på data for den aktive bestanddel. Udvaskes ikke i jord, hvorfor det sandsynligvis ikke forurener grundvandet. Halveringstiden i jord er afhængig af jordtype og forhold og er ca. 60 dage. Toksicitet i vand Materialet er lettere giftigt for fisk på akut basis (0 mg/l<lc50<00 mg/l) Fugle toksicitet Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på akut basis (LD50>2000 mg/kg). 3. BORTSKFFELSE Meget giftig for organismer der lever i vand. Foruren ikke damme, vandveje eller grøfter med kemikalier eller brugt emballage. Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. 4. TRNSPORTOPLYSNINGER Bil & bane Korrekt forsendelsesbetegnelse: MILJØFRLIG VÆSKE N.O.S. (indeholder Chlorpyrifos 20% w/w) Bil / Bane DR/RID : 9 Mærkning : 9 Classification Code : M6 Pakg.gruppe : III Kemler kode : 90 UN nummer : 3082 Trsp. Sikkerhedskort CEFIC : 90GM6-III Skib Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTLLY HZRDOUS SUBSTNCE, LIQUID, N.O.S. (Contains Chlorpyrifos 20% W/W) Skib - IMO/IMDG klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning : 9 Pakg.gruppe : III EMS : - Marine Pollutant : Y (Y/N) Fly Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTLLY HZRDOUS SUBSTNCE, LIQUID, N.O.S. (Contains Chlorpyrifos) Fly-ICO/IT klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning : 9 Sub. Klasse : Pakg.gruppe : III Pakg. Instr. passagerer : 94 Pakg. Instr. fragt : 94 TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

12 - INPRINT ITLY Page 2 Bemærkninger: Prøveforsendelse ikke tilladt som postforsendelse. 5. OPLYSNING OM REGULERING Faresymbol: N - Miljøfarlig R-sætninger: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R5/53). S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S3). Undgå indånding af aerosoltåger.(s23). Må ikke tømmes i kloakafløb (S29). Må kun bruges på steder med god ventilation (S5). Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening (S57). Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning (S6). Bemærkninger: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Insektmiddel nr Må kun anvendes til bekæmpelse af kravlende insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. Udsprøjtning må ikke foretages direkte på jorden. Må kun påføres efter spærrebæltemetoden. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild. Udsprøjtning må ikke ske nærmere end 0 m fra søer og vandløb. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. nvendelsesbestemmelser: Unge under 8 år må, i henhold til rbejdsministeriets bekendtgørelse, ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for dette produkt. Uddannelseskrav i henhold til Miljøministeriets Bek. nr. 360 af 24 Maj 993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. rbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse skal følges ved udbringningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt evt. informationsmateriale fra rbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. 6. NDRE OPLYSNINGER R-sætninger I afsnit 2 R25 giftig ved indtagelse R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. De heri givne oplysninger er baseret på tilgængelig viden på udfærdigelsestidspunktet. Det påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende love og regler ved anvendelsen af produktet. TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

13 - INPRINT ITLY Page 3 THIS PGE HS BEEN LEFT BLNK INTENTIONLLY TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

14 - INPRINT ITLY Page 4 THIS PGE HS BEEN LEFT BLNK INTENTIONLLY TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: BLCK DowgroSciences

15 - INPRINT ITLY INNER PGES ND PGE GLUED TO BSE LBEL Page 5 8 Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring huse og bygninger. kan f.eks. anvendes i private boliger, i fabrikker, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, på hospitaler, i skibscontainere og lastbilcontainere. Producenten garanterer for varens kvalitet og ensartethed, samt at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader, utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet. Insektmiddel L *Varemærke Dow grosciences LLC TYPE: Litre Bettix INSEL SPECIFICTION: LEVEL 70 CODE: STNDRDISTION CODE: PLNT: DICHEM CLSS: 4 BLCK YELLOW MGENT CYN DowgroSciences

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere