Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser"

Transkript

1 Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse. Medindflydelse sker typisk ved information og drøftelse i samarbejdsudvalget, mens medbestemmelsen tydeligst kommer til udtryk ved, at der i samarbejdsudvalget aftales retningslinjer. Hvad er en retningslinje i samarbejdssystemet? En retningslinje fastlægger spillereglerne for, hvordan noget skal forløbe. Det kan være alt fra, hvordan samarbejdsudvalget skal inddrages i budgettet, til hvordan arbejdspladsen skal håndtere voldsepisoder og til hvilke principper, der skal ligge til grund for opgavefordelingen. Der kan både fastlægges processuelle spilleregler for, hvem der involveres hvornår, og principper for den konkrete håndtering af arbejdsmiljøproblemer, som eksempelvis hvordan man sætter ind, hvis støjniveauet er for højt eller flere medarbejderne bliver ramt af stress. En aftalt retningslinje er bindende for begge parter og har status af en aftale indgået mellem to parter i henhold til den del af overenskomsten, der udgør SU-aftalen. Hvilke krav er der til en retningslinje? Samarbejdsudvalget på arbejdspladsen kan udarbejde og aftale retningslinjer, hvis området omhandler arbejds- og personaleforhold, - og hvis den daglige leder har ansvaret og kompetencen på området til at træffe den endelige beslutning om, hvordan tingene skal være (ledelseskompetencen), - og hvis der er enighed om det i udvalget (ved manglende enighed fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer - der skal dog udvises positiv vilje for at nå til enighed), - og hvis retningslinjen overholder love, overenskomster og øvrige regler. Samarbejdet på medarbejdersiden Der skal være enighed i udvalget, hvis der aftales en retningslinje. Hvis I ikke kan blive enige, fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer. Det er dog et krav, at der skal udvises positiv vilje for at nå til enighed. Derfor er det vigtigt, at I har et godt samarbejde med de andre personalerepræsentanter, så I gensi- Side 1 af 10

2 digt støtter op om de retningslinjer, der skal aftales for de enkelte grupper af medarbejdere. Regel i relation til samarbejde og medindflydelse Når en regel om arbejds-, personale-, samarbejds- eller arbejdsmiljøforhold fastsættes ensidigt af ledelsen, skal ledelsen forud for fastsættelse af regelen inden for disse områder informere samarbejdsudvalget om den påtænkte regels indhold, så medarbejderne har mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Politikker i relation til samarbejde og medindflydelse 1) Koncernledelsen/øverste ledelsesniveau kan fastsætte politikker, der gælder for hele institutionen. 2) Ledelsen på din arbejdsplads kan fastsætte politikker, der gælder på din arbejdsplads. 3) Samarbejdssystemet kan aftale politikker. Den væsentligste forskel på disse politikker er, hvem der har ejerskabet til politikken, altså hvem der har besluttet den konkrete politik. I de to første tilfælde, er det den øverste ledelse/lokale ledelse, der har ejerskabet. De skal forud for fastsættelsen af en politik, der handler om arbejds- og personaleforhold samt arbejdsmiljø, informere medarbejderne om det, så I har mulighed for at drøfte den, inden den øverste ledelse/lokale ledelse tager den endelige beslutning. I det tredje tilfælde aftales personalepolitikken i samarbejdssystemet. Det er altså samarbejdsudvalget eller MIO, der har ejerskabet til politikken. Politikken kan derfor ikke ensidigt ændres af ledelsen. Sørg for, at det tydeligt fremgår af politikken, hvem der har aftalt den. Så opstår der ikke tvivl om status på ejerskabet. Informationspligten i relation til samarbejde og medindflydelse Se om informationspligten i notatet Samarbejde mellem TR og AMR i bl.a. SU-systemet. Drøftelsesretten i relation til samarbejde og medindflydelse Ledelsen har i henhold til aftalen kun informationspligt - ikke drøftelsespligt. Når ledelsen først har informeret om en sag, og medarbejdersiden ikke havde noget ønske om at drøfte sagen, behøver ledelsen ikke at tage sagen i samarbejdsudvalget mere. Ledelsen kan herefter arbejde videre med sagen og træffe den endelige beslutning. Hvis I som medarbejderne ønsker at drøfte forhold med ledelsen, inden ledelsen tager de endelige beslutninger, skal medarbejdersiden altid huske at sige det i udvalget. Ledelsen skal så lade medarbejdernes synspunkter indgå i beslutningsgrundlaget. I kan altså miste muligheden for indflydelse på et område, hvis I ikke anmoder om en drøftelse Side 2 af 10

3 KAN-opgaver i samarbejdssystemet Det er det enkelte samarbejdsudvalg, som beslutter, hvilke opgaver der er relevante for at sikre sammenhæng mellem samarbejdsudvalgets arbejde og institutionens mål. I Samarbejdsaftalen foreslår parterne nogle opgaver, som kan være relevante: Arbejds- og personaleforhold, fx personalepolitik, fastholdelse af seniorer, balance mellem arbejds- og privatliv, orlov, sygefraværspolitik og samtaler samt job på særlige vilkår. Tillid, samarbejde og trivsel, fx tillid og samarbejde på arbejdspladsen, rammer for faglighed, kvalitet i opgavevaretagelsen, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Koordinering med arbejdsmiljøorganisationen vil være hensigtsmæssig. Omstilling på arbejdspladsen, fx konsekvenser af større rationaliserings- og omstillingsprojekter og planer herfor. Konsekvenser for institutionens økonomi, arbejdstilrettelæggelse, personalebehov og kompetenceudvikling. SKAL-opgaver i samarbejdssystemet Med samarbejdsaftalen er der aftalt nogle opgaver, som samarbejdsudvalget SKAL beskæftige sig med: Mål, strategi og økonomi Kompetenceudvikling Forskelsbehandling Ligebehandling Medarbejdertilfredshed skal måles hvert 3. år Arbejdsrelateret stress Mobning, chikane og vold På det lokale arbejdspladsniveau kan der være andre opgaver, som udløber af: Den lokale virksomhedsaftale om MIO, herunder opgaver fra arbejdsmiljøbeskrivelsen, hvor opgaver, jf. arbejdsmiljøloven, er beskrevet. Beslutninger fra hovedsamarbejdsudvalget, fx om arbejdsrelateret stress eller mobning, chikane og vold eller fra strategiske drøftelser. Kredsen kan hjælpe dig med at få styr på, hvad der gælder på din arbejdsplads. Retningslinjer konkret, eksempler Som eksempler på retningslinjer vedrørende spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, se inspirationsliste i Bilag A. Som det fremgår af listen, er der altså ingen begrænsning i emnerne, så længe de holder sig inden for samarbejdsudvalgets kompetenceområde. Udformning af retningslinjer Når man aftaler en retningslinje i samarbejdsudvalget eller MIO, får man som ansat medbestemmelse på, hvordan ledelsen skal udøve sin ledelseskompetence. Til gengæld for medbestemmelsen får man som ansat også et medansvar for, at tingene bliver udmøntet som aftalt. Retningslinjer kan derfor være en fordel for såvel ledelse som medarbejdere. Side 3 af 10

4 Retningslinjer kan formuleres på forskellige måder. Der er ingen deciderede formkrav til dem, bortset fra, at de skal være skriftlige og underskrevne. De kan fx udformes: - Som en procedure for, hvordan vi gør i en given situation, fx når der skal behandles klager, eller når man skal have adgang til at se sin personalemappe - Som en slags regel det er det her, der gælder fx hvis en medarbejder ønsker fri til en familiebegivenhed - Som et sæt principper, der skal følges, når ledelsen skal udmønte sin ledelsesret fx, ved opgavefordeling, teamsammensætning, planlægning af skoleåret - Som en politik, men nogle overordnede betragtninger, som ledelsen skal handle indenfor. Sørg for, at retningslinjen er enkel og forståelig, så der ikke opstår uenighed om, hvordan den skal forstås. Antallet af retningslinjer Det er helt op til samarbejdet på den enkelte arbejdsplads at vurdere, hvilke retningslinjer der er nødvendige. Der er selvfølgelig områder, hvor vi som ansatte har en særlig interesse. Det handler meget om tryghed i dagligdagen at man som ansat ved, hvordan tingene skal ske/hvad man skal gøre i bestemte situationer, samt hvilke rettigheder man har i særlige situationer. Hvis/når arbejdstidsaftalerne bortfalder for den arbejdsplads, hvor man arbejder, har den betydning, at vi som udgangspunkt har mistet den medindflydelse, vi havde før i form af arbejdstidsaftalen. Området er ikke mere reguleret af parterne sammen i forhold til, hvad arbejdstiden skal anvendes til. Men det betyder meget for det enkelte medlem at vide, hvordan arbejdstilrettelæggelsen skal finde sted. Som TR og AMR kan I helt legalt rejse spørgsmål om arbejdstilrettelæggelsen i samarbejdsudvalget/mio. I kan også selv stille forslag om retningslinjer. På den måde har I mulighed for at få indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen. Det er foreningens politik, at vi skal søge at få aftalt kollektive ordninger. Det sikrer retningslinjer netop. På de enkelte arbejdspladser er der forskellige kulturer og ledelsesopfattelser. Der er også forskellige samarbejds- og tillidsniveauer mellem TR/AMR og ledelsen. Som TR/AMR må du/i vurdere, hvor langt I kan nå under de givne omstændigheder. I kan altid henvende jer til kredsen, hvis I er i tvivl om noget. Hvem er omfattet af en retningslinje? Mange retningslinjer vil omfatte alle medarbejdere på arbejdspladsen, fx hvordan man sygemelder sig, forløbet af en tjenstlig samtale, vold. Men en retningslinje kan også blot gælde for én eller flere af de grupper medarbejdere, der er på arbejdspladsen. Når man udarbejder en retningslinje, bør I derfor definere, hvilke(n) gruppe(r) retningslinjen gælder for. I kan altså godt aftale retningslin- Side 4 af 10

5 jer, der kun gælder for de ansatte, der arbejder efter vores overenskomst, ligesom man også kan aftale retningslinjer, der fx kun gælder for en anden faggruppe. Retningslinjer og arbejdsmiljø Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. Der kan i arbejdsmiljøorganisationen eller MIO fastlægges principper og fastlægges/aftales retningslinjer for, hvordan disse opgaver løses. I arbejdsmiljølovgivningen slås det blandt andet fast, at medarbejderne enten gennem udvalg eller gennem deres medarbejderrepræsentant skal deltage i: - planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, - kontrol med arbejdsmiljøet og - vurderingen af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsforhold. Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgiveren og arbejdspladserne at løse en lang række opgaver. Der kan ikke ved aftale ses bort fra disse lovbestemte opgaver. Der er organiseringen af løsning af opgaverne, der kan aftales i arbejdsmiljøorganisationen eller MIO. Udarbejdelse af forslag til retningslinjer Aftalerne siger ikke noget om, hvem der skal udarbejde de konkrete forslag til retningslinjer, medmindre det fremgår af en lokal virksomhedsaftale eller jeres forretningsorden. Forslag kan derfor både være udarbejdet af ledelsen, af medarbejderne eller i et samarbejde. Det er muligt at nedsætte underudvalg/ad hoc grupper, der arbejder efter et kommissorium under samarbejdsudvalget. Det er vigtigt at gøre sig klart, at hvis I som medarbejderrepræsentanter foreslår en retningslinje, skal både argumentationen for og indholdet i et forslag også være interessant for ledelsen. I modsat fald kan I møde modstand fra ledelsens side og dermed få svært ved at få aftalt retningslinjen. I skal altså medtænke, hvilke fordele ledelsen kan have af en aftalt retningslinje. Hvis I vil udarbejde en retningslinje i forhold til Lov 409 og folkeskolereformen, bør I henvende jer til kredsen for at få råd og vejledning. Således sikres det, at der er en god overensstemmelse mellem kredsens/ledelsens arbejde og jeres samarbejde med ledelsen på arbejdspladsen. Se de gamle retningslinjer efter Retningslinjer skal løbende evalueres, så man sikrer sig, at de fortsat er anvendelige. Med de mange ændringer, der sker pr. 1. august 2014, vil det være en god ide at se på de retningslinjer, principper og øvrige beslutninger, I har på skolen/arbejdspladsen. Er der nogle, tiden nu er løbet fra? Er der nogle, der i en justeret form, fortsat giver god mening? Opsigelse af retningslinjer Retningslinjer kan opsiges af den ene af parterne med 3 måneders varsel. Hvis I vil opsige en retningslinje, meddeler I det på et møde i samarbejdsudvalget. Inden opsigelsen skal udvalget forsøge at ændre de hidtidige retningslinjer til alle Side 5 af 10

6 parters tilfredshed. Bliver man ikke enige om en ny retningslinje, opsiges den så til udløb 3 måneder senere. Hvis der ikke kan aftales en retningslinje Hvis der ikke kan opnås enighed om en retningslinje, fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer. Drøftelserne omkring fastsættelsen af retningslinjen skal foregå i samarbejdsudvalgsregi og føres dermed til referat. I kraft af informationspligten skal ledelsen informere medarbejderne om ensidigt fastsatte retningslinjer. På den måde får medarbejderne information om, hvordan området vil blive forvaltet af ledelsen dog uden at have afgørende indflydelse på det. Udgangspunktet for jer som TR/AMR er, at der skal samarbejdes med ledelsen for derigennem at få så megen indflydelse på arbejdsvilkårene som muligt til glæde for jeres kolleger. I forbindelse med OK 13 har nogle ledere imidlertid fået bibragt den opfattelse eller af arbejdsgiveren fået besked om, at de ikke skal indgå aftaler om retningslinjer, der begrænser deres ledelsesret i forhold til lov 409. I samarbejdsaftalens 6, stk. 3-5 står der: Stk. 3. Hvis en af parterne ønsker det, skal der indledes drøftelser om at fastlægge retningslinjer. Stk. 4. Det kræver enighed mellem parterne i samarbejdsudvalget at fastlægge retningslinjer. Kan der ikke opnås enighed, fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer. Stk. 5. Det er brud på samarbejdsaftalen, hvis der ikke udvises positiv vilje i forsøget på at nå til enighed.. Dette er en minimumsbestemmelse, så den gælder for alle samarbejdsudvalg. Formålet med samarbejdsudvalg og MIO er i høj grad samarbejde om arbejds-, personale- og samarbejdsforhold samt arbejdsmiljø. Denne formulering vedrørende retningslinjer er da også et udtryk for samme. Det er derfor foreningens vurdering, at en leder ikke konsekvent kan afslå at aftale retningslinjer. Det vil være imod både aftalens ånd og bogstav om den medbestemmelse, vi som ansatte har ret til i henhold til samarbejdsaftalen. Det skal derfor fremgå af jeres referater fra møder i samarbejdsudvalget, hvis ledelsen afviser at indgå aftale om en retningslinje. I de tilfælde, hvor samarbejdet ikke fungerer, har kredsen mulighed for at rejse disse problemstillinger med henvisning til referaterne. I kan altså trods bestræbelser fra jeres side om samarbejde - komme i den situation, at I er nødt til at trække i håndbremsen, hvis ledelsen afviser jer gentagne gange. Sørg for at være i dialog med kredsen om, hvornår det er tidspunktet. Der aftales andet end retningslinjer i samarbejdsudvalget/mio Det kan godt aftales i samarbejdsudvalget, at man fremover gør noget på en bestemt måde uden at der er tale om retningslinje. Udvalget kan eksempelvis Side 6 af 10

7 have en drøftelse af, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte tilstedeværelsespligten eller indrette arbejdspladsen. Resultatet af denne drøftelse skrives så til referat. Det kunne også være, at lederen efter en drøftelse giver tilsagn om, hvordan vedkommende vil administrere tilstedeværelsespligten. Er man enige i, at det kan være en løsning, skrives det så til referat. Det kan også være, at det er fornuftigt at afprøve en måde at gøre tingene på i en periode for at se, om det virker efter hensigten, inden der aftales en retningslinje. Der kan aftales retningslinjer på arbejdspladser, der ikke har et samarbejdsudvalg Nogle arbejdspladser har så få ansatte, at de ikke har et decideret udvalg. De har så i stedet en anden konstruktion - typisk personalemøder. Selvom man er få, har man de samme rettigheder som andre i forhold til de kompetencer, der er i samarbejdssystemet. Her vil det så typisk være ledelsen og TR, der aftaler retningslinjer. Skabelon til en retningslinje Retningslinjer kan udformes på mange måder. Vedlagt er en skabelon, Bilag B, som kan anvendes under udarbejdelse af en retningslinje. Skabelonen omhandler fastlæggelse af formål, mål og ramme for retningslinjen. Den kan medvirke til at præcisere hensigten og udformningen af retningslinjen samt at lette implementeringen af retningslinjen. Side 7 af 10

8 Underbilag A til Retningslinier i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Inspirationsliste til områder, der kan aftales retningslinjer for i samarbejdsudvalget Hvordan skal der samarbejdes om planlægning af skoleåret Principper, der skal ligge til grund for arbejdstidstilrettelæggelsen Drøftelse mellem leder og medarbejder om tilrettelæggelse af arbejdstid Opgavefordeling/opgaveoversigt Udarbejdelse af evt. årsplan Placering af arbejdstid/tilstedeværelsespligt Varsler for at ændre arbejdstiden Opgørelse af arbejdstid Antallet af arbejdsdage Placering af pauser Placering af mødeaktivitet Indretning af lokaler/lærerarbejdspladser Indkøb af inventar Hvordan modtages elever, der skal inkluderes Hvordan forebygger arbejdspladsen skader, som kan opstå ved inklusion af særligt vanskelige elever Kontakt til forældre, elever, andre Ansættelser Afskedigelser/forflyttelser Stillingsopslag Sammensætning af teams Anmeldelse af arbejdsskader Videre/efteruddannelse/kompetenceudvikling MUS-samtaler/seniorsamtaler Sygefraværssamtaler Drøftelse af sygefraværsstatistik Sygemelding til skolen Behandling af klager over ansatte fra forældre, kolleger, elever mv. Tjenstlige samtaler Introduktionsprogrammer for nyansatte Forhold for nyansatte Tjenestefrihed til særlige begivenheder i familien mv. Brug af lokaler Ansattes lån af skolens lokaler til private formål Brug af parkeringsarealerne Brug af skolens materiel til private formål Behandling af budget Målsætning Trivselsundersøgelser Side 8 af 10

9 Vedligeholdelse af skolens bygninger Problemer med rengøringen Arbejdstilrettelæggelse for andre grupper af ansatte Brug af alkohol Forhold for seniorer Vold, mobning og chikane Krisesituationer eks. dødsfald Samarbejdet mellem SFO, teknisk serviceleder, kontor, lærere, ledelse mv. Personalemappernes tilgængelighed Brug af nøgler Lejrskoler, ekskursioner Skole/hjem-samarbejdet Hvilke begivenheder fejres (fødselsdage, jubilæer, afgang mv.) Erstatningsfridage Placering af ferie Klassekasser (administration, aktiviteter mv.) Kompetenceudvikling Dækning af uv.-materiale til uddannelse, studiekredse mv. Skolebibliotekets åbningstid Terminsprøver Afgangsprøver Gaveregler Kantineordninger Feriegoder Indeordning/udeordning Tilsyn Lønsumsstyring Forældrenes deltagelse i undervisningen Forældrenes overværelse af undervisning Stress Trivselsmålinger APV-handleplaner Sundhedsfremme Håndtering af sorg Hvornår skal der flages? Hvordan inddrages medarbejderne i arbejdet i SU? Konfliktløsning mellem elever/kolleger/ledelsen Alle øvrige forhold vedr. sikkerhed og sundhed (arbejdsmiljø) Listen er ikke udtømmende Side 9 af 10

10 Underbilag B til Retningslinier i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Skabelon til udarbejdelse til ny retningslinje HVOR? Hvad er retningslinjens dækningsområder? Har retningslinjen sammenhæng til andre retningslinjer eller områder? HVAD? Definer emnet så det står klart, hvad det handler om. HVORFOR? Hvad er formålet? Forklar hvorfor der skal være en retningslinje på dette område. HVORHEN? Hvad vil I opnå med denne retningslinje? Hvor vil I gerne hen med den? Hvad er målet? HVEM? Hvem er interessenterne? Hvem skal inddrages? Hvem har ansvar? HVORDAN? På baggrund af den hidtidige beskrivelse kan det rummes i én retningslinje, eller skal temaet splittes op i flere? Skriv de aktiviteter, som er indholdet og elementerne i jeres retningslinje dvs. hvad er det, I konkret vil gøre for at nå jeres mål? HVORNÅR? Skriv om de tidsmæssige rammer for indholdet i retningslinjen. Tidsplaner, frister m.v. HVAD SÅ? Retningslinjen underskrives og dateres. Hvordan formidles det? Hvordan følges det op? Hvornår evalueres/revideres den? Side 10 af 10

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

SU & indflydelse. Temakursus. 9. April Amalie V. Ferdinand & Torben Thilsted

SU & indflydelse. Temakursus. 9. April Amalie V. Ferdinand & Torben Thilsted SU & indflydelse Temakursus 9. April 2014 Amalie V. Ferdinand & Torben Thilsted / Hvad skal vi igennem i dag? Rammerne for SU-arbejdet, SU-aftalen efter OK13 Typer af samarbejdsudvalg Gruppearbejde - Indflydelse

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Samarbejdet mellem TR og AMR i bl.a. samarbejdssystemet (SU) på statslige arbejdspladser

Samarbejdet mellem TR og AMR i bl.a. samarbejdssystemet (SU) på statslige arbejdspladser Bilag 1 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Samarbejdet mellem TR og AMR i bl.a. samarbejdssystemet (SU) på statslige arbejdspladser Nødvendigheden af et tættere samarbejde mellem

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011

SAMARBEJDSAFTALEN 2011 SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages Brug F O A F A G O G A R B E J D E Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages Om kommuner og regioners pligt til at gøre rede for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ved budgetændringer Politisk

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Hvad skal vi igennem i dag Rammerne for SU/MED-arbejdet Relationer og tillid Indflydelse SIDE 2 Rammerne for SU/MED-arbejdet Indflydelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet

Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet Velkommen til spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet i [xxx kommune]. Hvis du ønsker at udskrive hele spørgeskemaet inden du besvarer det,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

MED-årsplan for opgaver i kommunerne

MED-årsplan for opgaver i kommunerne MED-årsplan for opgaver i kommunerne Ansvarlig(e): Aftale om Trivsel og Sundhed Trivselsmålinger Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme Sammenhæng mellem ressourcer og arbejds/personaleforhold Sygefraværsstatistik

Læs mere

Samarbejdet mellem TR og AMR i bl.a. MED-systemet

Samarbejdet mellem TR og AMR i bl.a. MED-systemet Bilag 1 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Samarbejdet mellem TR og AMR i bl.a. MED-systemet Nødvendigheden af et tættere samarbejde mellem tillidsrepræsentanten (TR) og arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere