Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser"

Transkript

1 Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse. Medindflydelse sker typisk ved information og drøftelse i samarbejdsudvalget, mens medbestemmelsen tydeligst kommer til udtryk ved, at der i samarbejdsudvalget aftales retningslinjer. Hvad er en retningslinje i samarbejdssystemet? En retningslinje fastlægger spillereglerne for, hvordan noget skal forløbe. Det kan være alt fra, hvordan samarbejdsudvalget skal inddrages i budgettet, til hvordan arbejdspladsen skal håndtere voldsepisoder og til hvilke principper, der skal ligge til grund for opgavefordelingen. Der kan både fastlægges processuelle spilleregler for, hvem der involveres hvornår, og principper for den konkrete håndtering af arbejdsmiljøproblemer, som eksempelvis hvordan man sætter ind, hvis støjniveauet er for højt eller flere medarbejderne bliver ramt af stress. En aftalt retningslinje er bindende for begge parter og har status af en aftale indgået mellem to parter i henhold til den del af overenskomsten, der udgør SU-aftalen. Hvilke krav er der til en retningslinje? Samarbejdsudvalget på arbejdspladsen kan udarbejde og aftale retningslinjer, hvis området omhandler arbejds- og personaleforhold, - og hvis den daglige leder har ansvaret og kompetencen på området til at træffe den endelige beslutning om, hvordan tingene skal være (ledelseskompetencen), - og hvis der er enighed om det i udvalget (ved manglende enighed fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer - der skal dog udvises positiv vilje for at nå til enighed), - og hvis retningslinjen overholder love, overenskomster og øvrige regler. Samarbejdet på medarbejdersiden Der skal være enighed i udvalget, hvis der aftales en retningslinje. Hvis I ikke kan blive enige, fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer. Det er dog et krav, at der skal udvises positiv vilje for at nå til enighed. Derfor er det vigtigt, at I har et godt samarbejde med de andre personalerepræsentanter, så I gensi- Side 1 af 10

2 digt støtter op om de retningslinjer, der skal aftales for de enkelte grupper af medarbejdere. Regel i relation til samarbejde og medindflydelse Når en regel om arbejds-, personale-, samarbejds- eller arbejdsmiljøforhold fastsættes ensidigt af ledelsen, skal ledelsen forud for fastsættelse af regelen inden for disse områder informere samarbejdsudvalget om den påtænkte regels indhold, så medarbejderne har mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Politikker i relation til samarbejde og medindflydelse 1) Koncernledelsen/øverste ledelsesniveau kan fastsætte politikker, der gælder for hele institutionen. 2) Ledelsen på din arbejdsplads kan fastsætte politikker, der gælder på din arbejdsplads. 3) Samarbejdssystemet kan aftale politikker. Den væsentligste forskel på disse politikker er, hvem der har ejerskabet til politikken, altså hvem der har besluttet den konkrete politik. I de to første tilfælde, er det den øverste ledelse/lokale ledelse, der har ejerskabet. De skal forud for fastsættelsen af en politik, der handler om arbejds- og personaleforhold samt arbejdsmiljø, informere medarbejderne om det, så I har mulighed for at drøfte den, inden den øverste ledelse/lokale ledelse tager den endelige beslutning. I det tredje tilfælde aftales personalepolitikken i samarbejdssystemet. Det er altså samarbejdsudvalget eller MIO, der har ejerskabet til politikken. Politikken kan derfor ikke ensidigt ændres af ledelsen. Sørg for, at det tydeligt fremgår af politikken, hvem der har aftalt den. Så opstår der ikke tvivl om status på ejerskabet. Informationspligten i relation til samarbejde og medindflydelse Se om informationspligten i notatet Samarbejde mellem TR og AMR i bl.a. SU-systemet. Drøftelsesretten i relation til samarbejde og medindflydelse Ledelsen har i henhold til aftalen kun informationspligt - ikke drøftelsespligt. Når ledelsen først har informeret om en sag, og medarbejdersiden ikke havde noget ønske om at drøfte sagen, behøver ledelsen ikke at tage sagen i samarbejdsudvalget mere. Ledelsen kan herefter arbejde videre med sagen og træffe den endelige beslutning. Hvis I som medarbejderne ønsker at drøfte forhold med ledelsen, inden ledelsen tager de endelige beslutninger, skal medarbejdersiden altid huske at sige det i udvalget. Ledelsen skal så lade medarbejdernes synspunkter indgå i beslutningsgrundlaget. I kan altså miste muligheden for indflydelse på et område, hvis I ikke anmoder om en drøftelse Side 2 af 10

3 KAN-opgaver i samarbejdssystemet Det er det enkelte samarbejdsudvalg, som beslutter, hvilke opgaver der er relevante for at sikre sammenhæng mellem samarbejdsudvalgets arbejde og institutionens mål. I Samarbejdsaftalen foreslår parterne nogle opgaver, som kan være relevante: Arbejds- og personaleforhold, fx personalepolitik, fastholdelse af seniorer, balance mellem arbejds- og privatliv, orlov, sygefraværspolitik og samtaler samt job på særlige vilkår. Tillid, samarbejde og trivsel, fx tillid og samarbejde på arbejdspladsen, rammer for faglighed, kvalitet i opgavevaretagelsen, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Koordinering med arbejdsmiljøorganisationen vil være hensigtsmæssig. Omstilling på arbejdspladsen, fx konsekvenser af større rationaliserings- og omstillingsprojekter og planer herfor. Konsekvenser for institutionens økonomi, arbejdstilrettelæggelse, personalebehov og kompetenceudvikling. SKAL-opgaver i samarbejdssystemet Med samarbejdsaftalen er der aftalt nogle opgaver, som samarbejdsudvalget SKAL beskæftige sig med: Mål, strategi og økonomi Kompetenceudvikling Forskelsbehandling Ligebehandling Medarbejdertilfredshed skal måles hvert 3. år Arbejdsrelateret stress Mobning, chikane og vold På det lokale arbejdspladsniveau kan der være andre opgaver, som udløber af: Den lokale virksomhedsaftale om MIO, herunder opgaver fra arbejdsmiljøbeskrivelsen, hvor opgaver, jf. arbejdsmiljøloven, er beskrevet. Beslutninger fra hovedsamarbejdsudvalget, fx om arbejdsrelateret stress eller mobning, chikane og vold eller fra strategiske drøftelser. Kredsen kan hjælpe dig med at få styr på, hvad der gælder på din arbejdsplads. Retningslinjer konkret, eksempler Som eksempler på retningslinjer vedrørende spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, se inspirationsliste i Bilag A. Som det fremgår af listen, er der altså ingen begrænsning i emnerne, så længe de holder sig inden for samarbejdsudvalgets kompetenceområde. Udformning af retningslinjer Når man aftaler en retningslinje i samarbejdsudvalget eller MIO, får man som ansat medbestemmelse på, hvordan ledelsen skal udøve sin ledelseskompetence. Til gengæld for medbestemmelsen får man som ansat også et medansvar for, at tingene bliver udmøntet som aftalt. Retningslinjer kan derfor være en fordel for såvel ledelse som medarbejdere. Side 3 af 10

4 Retningslinjer kan formuleres på forskellige måder. Der er ingen deciderede formkrav til dem, bortset fra, at de skal være skriftlige og underskrevne. De kan fx udformes: - Som en procedure for, hvordan vi gør i en given situation, fx når der skal behandles klager, eller når man skal have adgang til at se sin personalemappe - Som en slags regel det er det her, der gælder fx hvis en medarbejder ønsker fri til en familiebegivenhed - Som et sæt principper, der skal følges, når ledelsen skal udmønte sin ledelsesret fx, ved opgavefordeling, teamsammensætning, planlægning af skoleåret - Som en politik, men nogle overordnede betragtninger, som ledelsen skal handle indenfor. Sørg for, at retningslinjen er enkel og forståelig, så der ikke opstår uenighed om, hvordan den skal forstås. Antallet af retningslinjer Det er helt op til samarbejdet på den enkelte arbejdsplads at vurdere, hvilke retningslinjer der er nødvendige. Der er selvfølgelig områder, hvor vi som ansatte har en særlig interesse. Det handler meget om tryghed i dagligdagen at man som ansat ved, hvordan tingene skal ske/hvad man skal gøre i bestemte situationer, samt hvilke rettigheder man har i særlige situationer. Hvis/når arbejdstidsaftalerne bortfalder for den arbejdsplads, hvor man arbejder, har den betydning, at vi som udgangspunkt har mistet den medindflydelse, vi havde før i form af arbejdstidsaftalen. Området er ikke mere reguleret af parterne sammen i forhold til, hvad arbejdstiden skal anvendes til. Men det betyder meget for det enkelte medlem at vide, hvordan arbejdstilrettelæggelsen skal finde sted. Som TR og AMR kan I helt legalt rejse spørgsmål om arbejdstilrettelæggelsen i samarbejdsudvalget/mio. I kan også selv stille forslag om retningslinjer. På den måde har I mulighed for at få indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen. Det er foreningens politik, at vi skal søge at få aftalt kollektive ordninger. Det sikrer retningslinjer netop. På de enkelte arbejdspladser er der forskellige kulturer og ledelsesopfattelser. Der er også forskellige samarbejds- og tillidsniveauer mellem TR/AMR og ledelsen. Som TR/AMR må du/i vurdere, hvor langt I kan nå under de givne omstændigheder. I kan altid henvende jer til kredsen, hvis I er i tvivl om noget. Hvem er omfattet af en retningslinje? Mange retningslinjer vil omfatte alle medarbejdere på arbejdspladsen, fx hvordan man sygemelder sig, forløbet af en tjenstlig samtale, vold. Men en retningslinje kan også blot gælde for én eller flere af de grupper medarbejdere, der er på arbejdspladsen. Når man udarbejder en retningslinje, bør I derfor definere, hvilke(n) gruppe(r) retningslinjen gælder for. I kan altså godt aftale retningslin- Side 4 af 10

5 jer, der kun gælder for de ansatte, der arbejder efter vores overenskomst, ligesom man også kan aftale retningslinjer, der fx kun gælder for en anden faggruppe. Retningslinjer og arbejdsmiljø Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. Der kan i arbejdsmiljøorganisationen eller MIO fastlægges principper og fastlægges/aftales retningslinjer for, hvordan disse opgaver løses. I arbejdsmiljølovgivningen slås det blandt andet fast, at medarbejderne enten gennem udvalg eller gennem deres medarbejderrepræsentant skal deltage i: - planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, - kontrol med arbejdsmiljøet og - vurderingen af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsforhold. Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgiveren og arbejdspladserne at løse en lang række opgaver. Der kan ikke ved aftale ses bort fra disse lovbestemte opgaver. Der er organiseringen af løsning af opgaverne, der kan aftales i arbejdsmiljøorganisationen eller MIO. Udarbejdelse af forslag til retningslinjer Aftalerne siger ikke noget om, hvem der skal udarbejde de konkrete forslag til retningslinjer, medmindre det fremgår af en lokal virksomhedsaftale eller jeres forretningsorden. Forslag kan derfor både være udarbejdet af ledelsen, af medarbejderne eller i et samarbejde. Det er muligt at nedsætte underudvalg/ad hoc grupper, der arbejder efter et kommissorium under samarbejdsudvalget. Det er vigtigt at gøre sig klart, at hvis I som medarbejderrepræsentanter foreslår en retningslinje, skal både argumentationen for og indholdet i et forslag også være interessant for ledelsen. I modsat fald kan I møde modstand fra ledelsens side og dermed få svært ved at få aftalt retningslinjen. I skal altså medtænke, hvilke fordele ledelsen kan have af en aftalt retningslinje. Hvis I vil udarbejde en retningslinje i forhold til Lov 409 og folkeskolereformen, bør I henvende jer til kredsen for at få råd og vejledning. Således sikres det, at der er en god overensstemmelse mellem kredsens/ledelsens arbejde og jeres samarbejde med ledelsen på arbejdspladsen. Se de gamle retningslinjer efter Retningslinjer skal løbende evalueres, så man sikrer sig, at de fortsat er anvendelige. Med de mange ændringer, der sker pr. 1. august 2014, vil det være en god ide at se på de retningslinjer, principper og øvrige beslutninger, I har på skolen/arbejdspladsen. Er der nogle, tiden nu er løbet fra? Er der nogle, der i en justeret form, fortsat giver god mening? Opsigelse af retningslinjer Retningslinjer kan opsiges af den ene af parterne med 3 måneders varsel. Hvis I vil opsige en retningslinje, meddeler I det på et møde i samarbejdsudvalget. Inden opsigelsen skal udvalget forsøge at ændre de hidtidige retningslinjer til alle Side 5 af 10

6 parters tilfredshed. Bliver man ikke enige om en ny retningslinje, opsiges den så til udløb 3 måneder senere. Hvis der ikke kan aftales en retningslinje Hvis der ikke kan opnås enighed om en retningslinje, fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer. Drøftelserne omkring fastsættelsen af retningslinjen skal foregå i samarbejdsudvalgsregi og føres dermed til referat. I kraft af informationspligten skal ledelsen informere medarbejderne om ensidigt fastsatte retningslinjer. På den måde får medarbejderne information om, hvordan området vil blive forvaltet af ledelsen dog uden at have afgørende indflydelse på det. Udgangspunktet for jer som TR/AMR er, at der skal samarbejdes med ledelsen for derigennem at få så megen indflydelse på arbejdsvilkårene som muligt til glæde for jeres kolleger. I forbindelse med OK 13 har nogle ledere imidlertid fået bibragt den opfattelse eller af arbejdsgiveren fået besked om, at de ikke skal indgå aftaler om retningslinjer, der begrænser deres ledelsesret i forhold til lov 409. I samarbejdsaftalens 6, stk. 3-5 står der: Stk. 3. Hvis en af parterne ønsker det, skal der indledes drøftelser om at fastlægge retningslinjer. Stk. 4. Det kræver enighed mellem parterne i samarbejdsudvalget at fastlægge retningslinjer. Kan der ikke opnås enighed, fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer. Stk. 5. Det er brud på samarbejdsaftalen, hvis der ikke udvises positiv vilje i forsøget på at nå til enighed.. Dette er en minimumsbestemmelse, så den gælder for alle samarbejdsudvalg. Formålet med samarbejdsudvalg og MIO er i høj grad samarbejde om arbejds-, personale- og samarbejdsforhold samt arbejdsmiljø. Denne formulering vedrørende retningslinjer er da også et udtryk for samme. Det er derfor foreningens vurdering, at en leder ikke konsekvent kan afslå at aftale retningslinjer. Det vil være imod både aftalens ånd og bogstav om den medbestemmelse, vi som ansatte har ret til i henhold til samarbejdsaftalen. Det skal derfor fremgå af jeres referater fra møder i samarbejdsudvalget, hvis ledelsen afviser at indgå aftale om en retningslinje. I de tilfælde, hvor samarbejdet ikke fungerer, har kredsen mulighed for at rejse disse problemstillinger med henvisning til referaterne. I kan altså trods bestræbelser fra jeres side om samarbejde - komme i den situation, at I er nødt til at trække i håndbremsen, hvis ledelsen afviser jer gentagne gange. Sørg for at være i dialog med kredsen om, hvornår det er tidspunktet. Der aftales andet end retningslinjer i samarbejdsudvalget/mio Det kan godt aftales i samarbejdsudvalget, at man fremover gør noget på en bestemt måde uden at der er tale om retningslinje. Udvalget kan eksempelvis Side 6 af 10

7 have en drøftelse af, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte tilstedeværelsespligten eller indrette arbejdspladsen. Resultatet af denne drøftelse skrives så til referat. Det kunne også være, at lederen efter en drøftelse giver tilsagn om, hvordan vedkommende vil administrere tilstedeværelsespligten. Er man enige i, at det kan være en løsning, skrives det så til referat. Det kan også være, at det er fornuftigt at afprøve en måde at gøre tingene på i en periode for at se, om det virker efter hensigten, inden der aftales en retningslinje. Der kan aftales retningslinjer på arbejdspladser, der ikke har et samarbejdsudvalg Nogle arbejdspladser har så få ansatte, at de ikke har et decideret udvalg. De har så i stedet en anden konstruktion - typisk personalemøder. Selvom man er få, har man de samme rettigheder som andre i forhold til de kompetencer, der er i samarbejdssystemet. Her vil det så typisk være ledelsen og TR, der aftaler retningslinjer. Skabelon til en retningslinje Retningslinjer kan udformes på mange måder. Vedlagt er en skabelon, Bilag B, som kan anvendes under udarbejdelse af en retningslinje. Skabelonen omhandler fastlæggelse af formål, mål og ramme for retningslinjen. Den kan medvirke til at præcisere hensigten og udformningen af retningslinjen samt at lette implementeringen af retningslinjen. Side 7 af 10

8 Underbilag A til Retningslinier i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Inspirationsliste til områder, der kan aftales retningslinjer for i samarbejdsudvalget Hvordan skal der samarbejdes om planlægning af skoleåret Principper, der skal ligge til grund for arbejdstidstilrettelæggelsen Drøftelse mellem leder og medarbejder om tilrettelæggelse af arbejdstid Opgavefordeling/opgaveoversigt Udarbejdelse af evt. årsplan Placering af arbejdstid/tilstedeværelsespligt Varsler for at ændre arbejdstiden Opgørelse af arbejdstid Antallet af arbejdsdage Placering af pauser Placering af mødeaktivitet Indretning af lokaler/lærerarbejdspladser Indkøb af inventar Hvordan modtages elever, der skal inkluderes Hvordan forebygger arbejdspladsen skader, som kan opstå ved inklusion af særligt vanskelige elever Kontakt til forældre, elever, andre Ansættelser Afskedigelser/forflyttelser Stillingsopslag Sammensætning af teams Anmeldelse af arbejdsskader Videre/efteruddannelse/kompetenceudvikling MUS-samtaler/seniorsamtaler Sygefraværssamtaler Drøftelse af sygefraværsstatistik Sygemelding til skolen Behandling af klager over ansatte fra forældre, kolleger, elever mv. Tjenstlige samtaler Introduktionsprogrammer for nyansatte Forhold for nyansatte Tjenestefrihed til særlige begivenheder i familien mv. Brug af lokaler Ansattes lån af skolens lokaler til private formål Brug af parkeringsarealerne Brug af skolens materiel til private formål Behandling af budget Målsætning Trivselsundersøgelser Side 8 af 10

9 Vedligeholdelse af skolens bygninger Problemer med rengøringen Arbejdstilrettelæggelse for andre grupper af ansatte Brug af alkohol Forhold for seniorer Vold, mobning og chikane Krisesituationer eks. dødsfald Samarbejdet mellem SFO, teknisk serviceleder, kontor, lærere, ledelse mv. Personalemappernes tilgængelighed Brug af nøgler Lejrskoler, ekskursioner Skole/hjem-samarbejdet Hvilke begivenheder fejres (fødselsdage, jubilæer, afgang mv.) Erstatningsfridage Placering af ferie Klassekasser (administration, aktiviteter mv.) Kompetenceudvikling Dækning af uv.-materiale til uddannelse, studiekredse mv. Skolebibliotekets åbningstid Terminsprøver Afgangsprøver Gaveregler Kantineordninger Feriegoder Indeordning/udeordning Tilsyn Lønsumsstyring Forældrenes deltagelse i undervisningen Forældrenes overværelse af undervisning Stress Trivselsmålinger APV-handleplaner Sundhedsfremme Håndtering af sorg Hvornår skal der flages? Hvordan inddrages medarbejderne i arbejdet i SU? Konfliktløsning mellem elever/kolleger/ledelsen Alle øvrige forhold vedr. sikkerhed og sundhed (arbejdsmiljø) Listen er ikke udtømmende Side 9 af 10

10 Underbilag B til Retningslinier i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Skabelon til udarbejdelse til ny retningslinje HVOR? Hvad er retningslinjens dækningsområder? Har retningslinjen sammenhæng til andre retningslinjer eller områder? HVAD? Definer emnet så det står klart, hvad det handler om. HVORFOR? Hvad er formålet? Forklar hvorfor der skal være en retningslinje på dette område. HVORHEN? Hvad vil I opnå med denne retningslinje? Hvor vil I gerne hen med den? Hvad er målet? HVEM? Hvem er interessenterne? Hvem skal inddrages? Hvem har ansvar? HVORDAN? På baggrund af den hidtidige beskrivelse kan det rummes i én retningslinje, eller skal temaet splittes op i flere? Skriv de aktiviteter, som er indholdet og elementerne i jeres retningslinje dvs. hvad er det, I konkret vil gøre for at nå jeres mål? HVORNÅR? Skriv om de tidsmæssige rammer for indholdet i retningslinjen. Tidsplaner, frister m.v. HVAD SÅ? Retningslinjen underskrives og dateres. Hvordan formidles det? Hvordan følges det op? Hvornår evalueres/revideres den? Side 10 af 10

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED MARTS 2015 FORORD Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinier for samarbejdsvirksomhed er et supplement

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015

Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Arbejdet i SU/MED hvordan får jeg indflydelse? Temakursus 23. april 2015 Hvad skal vi igennem i dag Rammerne for SU/MED-arbejdet Relationer og tillid Indflydelse SIDE 2 Rammerne for SU/MED-arbejdet Indflydelse

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere