Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund."

Transkript

1 Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen, Peter Hegner Bonfils, Frits Andersen, Dorte Stockfisch og Maria Simonsen, Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Afbud: Pauli Johansen, Niels Jørgen Andreasen og Amanda Sejr Referent: Peter Cederstrøm Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af møde 24/9 2013, inkl. underskrift 3. Godkendelse af budget 2014 herunder orientering om Finanslov 2014 (bilag 1) 4. Underskrift af revisionsprotokollat fra revisionens besøg i oktober (bilag 2) 5. Dalgas Avenue 2: Ombygningsproces, overtagelse og finansiering (lukket punkt bilag 3 og 4) 6. Rektors resultatkontrakt (bilag 5) 7. Strategiplan (mundtlig orientering) 8. Status for VUC Samsø (mundtlig orientering) 9. Opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (mundtlig orientering) 10. Folketingets krav til ligestilling i bestyrelse og ledelse (bilag 6) 11. Eventuelt Bilag: (bilag ej vedlagt referat) Bilag 1: Forslag til budget for 2014 Bilag 2: Revisionsprotokollat Bilag 3: om justering af finansierings- og investeringspolitikken for VUC Aarhus Bilag 4: Salg af jordstykke til Aarhus kommune Bilag 5: Rektors resultatkontrakt Bilag 6: Ligestilling i bestyrelse og ledelse (Desuden blev der efter udsendelse af dagsordenen eftersendt bilag til punkt 7).

2 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Punkt 2. Referat af møde 24/9 2013, inkl. underskrift Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3 Punkt 3. Budget 2014 (inkl. bilag) Sagsfremstilling Årets forventede omsætning er ca. kr. 193,5 mio. med et resultat på ca. kr. 5,2 mio. Alle 3 afdelinger forventes at have et positivt resultat efter justeringer for ændringer i feriepengeforpligtelsen. Driftsresultatet er på ca. kr. 7,5 mio., hvoraf der er afsat kr. 0,8 mio. til en studietur og ca. 1,5 kr. mio. til ændringer i feriepengeforpligtigelsen. Ledelsen har i budgettet søgt at skabe en balance mellem udvikling, overskud og likviditet, der kan sikre skolen gode betingelser i forbindelse med en samling på én adresse i 2015 og fortsat faglig udvikling. Investeringerne er derfor holdt på et relativt lavt niveau (kr. 2,0 mio.). I budgettet for 2014 er forventningerne til antallet af årskursister på samlet mod budgetteret årskursister i Stigningen er i HF E og i en forventning om at komme i gang med at udbyde HF +. Såfremt dette udbud ikke realiseres (afhænger af SU-reformen), så forventes det at der i stedet realiseres flere GS-årskursister ca. svarende til det budgetterede tal for HF+. Den nye SU reform og overgangen til færdiggørelsestaxameter forventes at betyde et fald i antallet af GS kursister på ca. 50 årskursister, men med et lidt højere taxameter. I forlængelse af den indgåede aftale om Finansloven for 2014, har ministeriet meddelt at den planlagte reduktion af taxametersatserne til brug for en omstillingspulje vil blive tilbageført i det endelige takstkatalog. Budgettet er derfor baseret på takstkatalog FFL2014 samt en forventet mindre nedgang i taxametrene på ca. 2 %. Ledelsen har i budgettet for 2014 indarbejdet kr. 1 mio. til fagligudvikling, fordelt i de tre afdelinger, og vi har afsat midler til et Aktionsforskningsprojekt med kr ,- i HF afdelingen og kr ,- i AVU afdelingen. Der er desuden afsat midler til en indsats for VUC Erhverv og Flex/Fjernundervisning. Ledelsen har derudover afsat 0,5 mio. kr. til rådgivningsydelser (advokat, bygherrerådgivning m.m.) i forbindelse med overtagelsen af Dalgas Avenue 2. I 2014 overføres alle planlægningsopgaver til en ny enhed i Serviceafdelingen, hvilket medfører at de nuværende medarbejderes lønomkostninger overføres til Serviceafdelingen, hvilket påvirker afdelingens resultat. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne tidligere års lønomkostninger med lønomkostningerne for 2014 og fremadrettet. Samlet set budgetteres med en overskudsgrad på ca. 2,5 %, hvilket ledelsen anser for at være tilfredsstillende. Balance- og likviditetsbudgetterne baserer sig på forventninger til årets resultat (2013) og vil blive konsekvensrettet, når det endelige resultat foreligger. I forbindelse med udarbejdelse af årets kvartalsrapporter vil balance- og likviditetsbudgetterne blive konsekvensrettet og bestyrelsen vil ikke få forelagt et nyt budget i den forbindelse. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender budgettet for 2014

4 Pkt 3. Per Lund orienterede om indstillingen til Budget Den tilbageførte takstreduktion på 2% giver luft i 2014, men 2%-besparelsen vil blive indfaset med FL 2015 og udmeldingen fra Undervisningsministeriet er, at der vil blive lagt 2% besparelse oven i i årene 2016 og 2017, således at undervisningstaxametrene kan ventes nedsat med 6% i 2017 i forhold til Der er kommet enkelte ændringer til det fremlagte budget siden udsendelse. Det er mindre justeringer i cashflow og taksterne. Ændringerne forventes at udgøre mindre end kr. og vil fremgå af 1. kvartalsrapport i Susanne Dombernowsky og Erik Ernø-Kjølhede orienterede om, at den største usikkerhed i budgettet er i HF afdelingen vedr. GS aktiviteten. Det skyldes, at den konkrete udmøntning af SU reformen endnu ikke er kendt. Skolen arbejder derfor med forskellige scenarier for at tilbyde GSundervisningen og forventer, at kunne holde budget uanset ændringerne som konsekvens af SUreformen. På baggrund af spørgsmål fra Merete Ipsen orienterede rektor om, at aktionsforskningsprojektet er et samarbejde med Syddansk Universitets institut for gymnasiepædagogik. Det særlige ved aktionsforskning er, at forskerne inviteres ind i skolen og ikke blot observerer, men tillige kan påvirke både undervisere, kursister og ledere gennem dialog og dermed være en del af udviklingen. Hans Halvorsen bemærkede, at det er glædeligt med midler til faglig udvikling og udvikling af undervisningen, til gavn for kursisterne. Bestyrelsen godkendte Budget 2014.

5 Punkt 4. Godkendelse af revisionsprotokol (inkl. bilag) Sagsfremstilling KPMG har gennemført den årlige revision af udvalgte områder i skolens økonomiforvaltning og holdt den faktiske adfærd op imod reglerne bl.a. i skolens egen regnskabsinstruks. Revisionen blev gennemført i oktober måned På den baggrund er der udarbejdet vedlagte revisionsprotokollat af 18. november Protokollatet er anmærkningsfrit og lægger således ikke op til ændringer i skolens økonomiforvaltning, der vurderes at fungere helt tilfredsstillende. Revisionen påpeger i notatet nye regler fra marts 2013 vedr. måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning i bestyrelse og ledelse. Punkter er på dagsordenen som selvstændigt punkt. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender protokollatet og underskriver originalen på mødet Per Lund orienterede kort om indstillingen, og det anmærkningsfrie protokollat. Det vidner om et godt arbejde i bestyrelsen og skolens økonomifunktion. På baggrund af spørgsmål fra Claus Christensen, oplyste Per Lund, at de manglende erklæringer fra uafhængige revisorer vedr. kontroller hos eksterne IT-leverandører i forbindelse med årsafslutningen, indhentes jf. bemærkningen herom i protokollatets pkt Det drejer sig udelukkende om de eksterne IT-systemer, som skolens revisor ikke kan gennemføre kontroller af. Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollatet.

6 Punkt 5. om justering af Finansierings- og investeringspolitikken for VUC Aarhus (inkl. bilag) Sagsfremstilling Af Finansierings- og investeringspolitikken fremgår det vedr. Finansieringspolitik om låneoptagelse : 3) Der kan imellem yderpunkterne i punkt 1 og 2 optages lån med renteloft. Denne formulering har vist sig uhensigtsmæssig, da formuleringen kan tolkes således at VUC Aarhus kun kan afdække renterisikoen på variabelt forrentede lån via det konkrete produkt renteloft. Der er på markedet andre instrumenter, som f.eks. rente cap, rente swap, der kan bringes i anvendelse. Der kan desuden vælges mellem variabelt forrentede lån, hvor renten ændres hver 3. måned op til hvert 5. år og valg af rentesikring/rente afdækning vil kunne være afhængig af dette. Ledelsen foreslår derfor at punktet ændres, således: 3) Der kan i forbindelse med optagelsen af lån med variabel rente ske en afdækning af denne rente risiko med sædvanlige instrumenter, som f.eks. renteloft, rente cap, swap eller tilsvarende gængse instrumenter. Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender ændringen af Finansierings- og investeringspolitikken Erik Ernø-Kjølhede supplerede indstillingen og oplyste, at det er en stor opgave at drive skole samtidig med, at skolen skal flytte til nye lokaler der skal renoveres, ombygges og indrettes, og det adskiller sig fra en normal driftssituation, hvor de ressourcer, der anvendes på flytningen, kunne anvendes på driften. Efter udarbejdelse af helhedsplanen i november, er der kommet godt greb om processen. Der er planer om renovering og ændringer udover det aftalte med sælger Mogens de Linde. Der er tale om mindre bygningsmæssige ændringer med bl.a. etablering af tagterrasse og renovering af trappeopgange. Bestyrelsen vil modtage orientering og indstilling herom, når der bliver behov for beslutning om låneoptagelse.. Per Lund orienterede om indstillingen og bemærkede endvidere, at der er behov for, at bestyrelsen bekræfter godkendelsen af mellemfinansieringen af de nye bygninger på indtil 70 millioner kroner. Den tidligere godkendelse fra mødet i maj 2013 fremgår ikke af referatet fra det pågældende møde, da der var tale om et lukket punkt. Finansieringsselskabet kræver en formel godkendelse optaget i referat. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til suppleringen, og godkendte ændringen af Finansieringsog investeringspolitikken. Endvidere bekræftede bestyrelsen godkendelsen af mellemfinansiering af de nye bygninger på indtil 70 millioner kroner.

7 Punkt 5: Salg af jordstykke til Aarhus Kommune (inkl. bilag) Sagsfremstilling I forbindelse med salget af Ingerslevs Boulevard har ledelsen konstateret, at matr. nr. 0741b, Marselisborg, Århus Bygrunde til matr. nr. 741 HK, Marselisborg, Århus Bygrunde, som ejes af VUC Aarhus, strækker sig ind under Salen, der ejes af Aarhus Kommune og udlejes til VUC Aarhus. I den forbindelse var der i udbudsmaterialet vedr. salg af bygningerne taget forbehold for en udmatrikulering af en del af grunden, således at Aarhus Kommune fik mulighed for at købe den del af grunden som Salen ligger på, samt de nødvendige adgangsmuligheder. Dette salg er nu aftalt, og der foreligger udkast til skøde, der er klar til tinglysning. Der er tale om et areal på 376 m2 og prisen er aftalt til kr. 500,- m2 og den samlede pris derfor kr ,- For at handlen endeligt kan gennemføres og tinglysningen foretages skal bestyrelsen træffe den endelige beslutning om at godkende købet og dermed bemyndige Formand og Rektor til at få gennemført tinglysningen. Undervisningsministeriet har skriftligt godkendt salget. Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender salget Per Lund orienterede om sagen og indstillingen. Bestyrelsen godkendte salget uden bemærkninger med alle stemmer for og dermed med det jf. vedtægterne krævede flertal på mindst 2/3.

8 Punkt 6. Rektors resultatkontrakt (bilag 5) Sagsfremstilling (på mødet) Bestyrelsen skal jf. bemyndigelse til indgåelse af resultatkontrakt drøfte kontrakten for rektor. Det er besluttet, at der anvendes både basisramme og ekstraramme. Kontrakten har seks indsatsområder hvoraf nogle er obligatoriske og følger ekstrarammen. Indsatsområde 1 (Vægt 20%): Overgange til videre uddannelse Indsatsområde 2 (Vægt 16,25%): Gennemførelse med bedst mulig eksamen Indsatsområde 3 (Vægt 20%): Kvalitet og effektivitet i rammerne for skolens daglige virke Indsatsområde 4 (Vægt 15%): (obligatorisk indsatsområde) Planlægning af lærernes arbejdstid så der anvendes mere arbejdstid sammen med kursisterne Indsatsområde 5 (Vægt 15%): (obligatorisk indsatsområde) Mindske frafaldet fra uddannelserne Indsatsområde 6 (Vægt 13,75%): Den gode og udviklende arbejdsplads Resultatkontrakter til skolens øvrige ledere afspejler rektors kontrakt. Alle kontrakter offentliggøres på intranet i samlet form og rektors kontrakt er tillige på skolens hjemmeside jf. kravene herom i bemyndigelsen fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Kontrakten er opbygget med både kvantificerbare og kvalificerbare indikatorer, men fortrinsvis de kvalificerbare. Det kan ikke afvises, at der modtages påtale om øget målbarhed med flere procenter. Erik Ernø-Kjølhede gennemgik kontrakten og knyttede kommentarer til de enkelte indsatsområder. Bestyrelsen drøftede løbende de enkelte punkter i forbindelse med gennemgangen. Bl.a. drøftedes personalerejsen i april hvor temaet er internationalisering, målsætningen om IT herunder nyt intranet i Microsoft sharepoint miljø, gennemførelse og frafald samt mere tid mellem kursister og undervisere med bl.a. omlagt skriftlighed, hvor kursister laver de skriftlige opgaver i klassen med tilstedeværelse af og sparring fra underviseren i stedet for at lave opgaverne hjemme. Kursistrepræsentant i bestyrelsen Maria Simonsen bemærkede, at erfaringen med omlagt skriftlighed set med kursistøjne, indtil videre ikke kun er god. Flere oplever, at der er uro i klassen, og at gevinsten ved at underviseren er til stede ikke opvejer ulemperne. Derfor er det opfattelsen hos nogle kursister, at det er nemmere at lave opgaven hjemme. Bestyrelsen kom med flere indlæg om, at det er en samlet tendens i uddannelsessektoren, at der skal være mere tid mellem kursister og underviser, og at det første skridt er at gøre sig nogle erfaringer. Rektor bemærkede, at det især er de kursister, der har problemer med at lave opgaver hjemme, der har gavn af omlagt skriftlighed, men at de stærke kursister selvfølgelig også skal have gavn af at have tid med underviseren, når der arbejdes skriftligt.

9 Dorthe Stockfisch sagde, at der ikke nødvendigvis er lighedstegn mellem kvalitet og mere tid mellem kursist og underviser. Det er væsentligt, at der er tid til at forberede undervisningen. Rektor afsluttede drøftelsen og supplerede, at der kan diskuteres for og imod, men opgaven med at skabe øget tid mellem kursister og undervisere er politisk bestemt, og derfor også en opgave der skal løses. Bestyrelsen drøftede og godkendte rektors resultatkontrakt.

10 Punkt 7. Strategiplan (mundtlig orientering) Sagsfremstilling (på mødet) Der er eftersendt bestyrelsen handlingsplan for fase 3 til strategi 16 dækkende perioden 2014 og I handlingsplanen for er UDVIKLING det overordnede mål. Strategiperioden er forlænget fra ét til to år, hvilket der er flere årsager til. For det første vil flere af de konkrete projekter strække sig ud over For det andet er arbejdet med VUC 2.0 i mange forbindelser tæt forbundet til august 2015, hvor VUC Aarhus starter en ny skole på den nye adresse på Dalgas Avenue. En toårig strategiperiode giver derfor på mange måder rigtig god mening såvel for kursisterne som for skolens ansatte. Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund fremlagde hovedpunkterne fra handlingsplanen for deres respektive afdelinger. Omdrejningspunktet er som nævnt udvikling. Der arbejdes bl.a. med digitalisering, IT, kommunikation, uddannelsestilbud, den nationale målsætning om at alle bliver så dygtige som muligt, en skole for dem der yder en indsats, gennemførelse, OK13 i begge undervisningsafdelinger og en moderne og attraktiv arbejdsplads. Ledelsen noterede Maria Simonsens forslag om mulighed for en virtuel lektiecafé, så også kursister der har undervisning i den nuværende lektiecafés åbningstid kan få glæde af lektiecafetilbuddet. Erik Ernø-Kjølhede præciserede efter spørgsmål fra Merete Ipsen, at målsætningen om at skabe Danmarks bedste VUC er til internt brug og en referenceramme der kan bruges til inspiration og kulturopbygning i det daglige arbejde. Målsætningen markedsføres ikke og anvendes ikke eksternt over for samarbejdsparter eller andre. Således nævnes det fx ikke i den artikel, der er fra VUC Aarhus i decemberudgaven af tidsskriftet Voksenuddannelse, hvor rektor har skrevet en artikel om sine ønsker og ambitioner for VUC Aarhus om 3 år. Hans Halvorsen inviterede bestyrelsen til at komme med input til ledelsen. Eventuelle input sendes til rektor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Punkt 8. Status for VUC Samsø (mundtlig orientering) Sagsfremstilling (på mødet) Susanne Dombernowsky fremlagde punkt 6 og indledte med en status på økonomien. I 2013 er der udsigt til underskud på ca kr mod et underskud i 2012 på kr. Årsagen til det øgede underskud, er et fald på ca. 4 årskursister til de nuværende ca. 12 årskursister. Skolen har ikke kunnet få tilstrækkeligt mange kursister på holdene, og et tidligere AVU-forløb bliver ikke oprettet i dette skoleår. Afvandringen fra Samsø er et reelt problem set fremadrettet. Hvad skal der ske? På lang sigt: Forslag til Samsø Kommune fra vores side om, at kommunen sætter sig i spidsen for at oprette et virtuelt uddannelsescenter. Dette har været drøftet i forbindelse med, at rektor, studierektor for HF og forstanderen for AVU var på Samsø i oktober og efterfølgende på 2 senere møder med kommunen, hvor Cecilia Andersen har deltaget på skolens vegne. Kommunen er meget positive og ser skriften på væggen. Man ser mange perspektiver i forslaget, da det jo langt fra kun er VUC-uddannelser øen har brug for, og eftersom den generelle problematik er, at der uanset hvilke uddannelser der vil blive udbudt på Samsø vil være for få kursister på holdene til at kunne fungere på almindelige vilkår. Det kan være dansk for flygtninge/indvandrere, AMU kurser, efteruddannelse af SOSU-personale, undervisning på turismeområdet og meget andet. På mødet i oktober blev det aftalt, at der skulle sættes gang i en række forespørgsler og ansøgninger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, til RegionMidt, til Indenrigsministeriet etc.. Problemet for kommunen lige nu er, at man meget gerne vil, men at man mangler ressourcer til at kaste sig over opgaven. Man er i gang med at undersøge en lang række forhold, men vi er bekymrede for om sagen fremmes i tilstrækkelig grad. Vi mener dog, at det er helt afgørende at kommunen går forrest i denne opgave, der er af vital betydning for ø-samfundet. VUC Aarhus er naturligvis en medspiller, men ikke primær aktør. Udspillet skal komme fra Samsø Kommune. På kort sigt: Fra januar gennemføres et forsøg med et geografihold, hvor vi kører virtuel undervisning således, at holdet følger flexundervisningen. En time om ugen har de læreren direkte til rådighed via et skypelignende konferenceprogram. Kursisterne laver lidt færre af opgaverne til faget som følge af denne undervisning. Ved at gennemføre en del af undervisningen virtuelt, spares der på kontor- og rengøringstimer. Vi har en gruppe kursister der startede på deres Hf-forløb i sommer, og som med rette forventer at kunne færdiggøre deres Hf i sommeren Dem skal skolen naturligvis hjælpe igennem og det vil alt andet lige blive med mere virtuel og mindre tilstedeværelsesundervisning. Ledelsen forventer at skulle komme med en indstilling til maj-mødet om, hvordan vi ser på vores fremtidige tilstedeværelse på Samsø. Forud for drøftelsen på maj-mødet, ønsker ledelsen at høre

12 bestyrelsens holdning til det, der nu er sat i gang, og hvad man i øvrigt tænker om Samsøperspektivet: Mulighederne: Samsø Kommune opretter et fælles virtuelt uddannelsescenter i sommeren 2014 og VUC Aarhus lægger vores undervisning over i det Vi fortsætter som nu, men med kraftige besparelser og en ramme for underskuddets størrelse, evt med en tidsfrist Vi lukker VUC Samsø med udgangen af skoleåret Frits Andersen indledte drøftelsen og bemærkede, at det er meget væsentligt for Samsø at VUC Aarhus fortsat udbyder undervisning og er til stede og aktiv spiller i en eventuel overgangsperiode, da et ophør uden aflevering til fortsættende uddannelsesudbud, vil være uheldigt for øen. Merete Ipsen bemærkede, at det er vigtigt, at VUC Aarhus bakker op om undervisningen på Samsø og tager et socialt ansvar, men at økonomien naturligvis skal være til stede. Et underskud på er stort i forhold til skolens samlede økonomi og de 12 kursistårsværk, der skabes på Samsø i Merete Ipsen orienterede endvidere om organisationen Grøn Samsø, der udover sine sædvanlige aktiviteter også er en del af kulturby 2017 projektet. Dette som eksempel på en kulturinstitution, der kunne kontaktes med henblik på deres eventuelle deltagelse i det videre arbejde med uddannelse på Samsø i regi af et virtuelt uddannelsescenter. Peter Hegner Bonfils bemærkede, at det er vigtigt med VUC-aktiviteter på Samsø, da uddannelse er væsentligt for Samsø. Frits Andersen oplyste, at der er stor interesse for at holde på uddannelser på Samsø. Det er vigtigt at VUC Aarhus er med i dette arbejde, grundet både den økonomi og de ressourcer skolen besidder. Hans Halvorsen afsluttede og konkluderede på drøftelsen med en bemærkning om, at der hurtigt i det nye år skal tages kontakt til den tiltrædende borgmester med henblik på, at arbejde videre med overvejelserne. Der arbejdes videre med mulighederne for at bistå Samsø Kommune i deres overvejelser om oprettelse af et virtuelt uddannelsescenter. Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt ikke, at undervisningen på Samsø ophører, men finder på den anden side, at det er urealistisk, at opretholde undervisningen med et fortsat underskud i den nuværende størrelse. Der tages kontakt til den tiltrædende borgmester primo Det er væsentligt, at det er Samsø der er primær aktør i den videre proces, men VUC Aarhus støtter processen og er behjælpelig med det skolen kan.

13 Punkt 9. Opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (mundtlig orientering) Sagsfremstilling (på mødet) Susanne Dombernowsky omdelte notat om opfølgningen på MTU og præsenterede kort notatet med de hovedmomenter fra MTU der er arbejdet videre med på skolen, herunder opfølgningen i APV på det strakspåbud Arbejdstilsynet tidligere gav skolen. På baggrund af spørgsmål fra Peter Hegner Bonfils, var der en kort drøftelse af den kvantitative metode, der er anvendt i MTU via koncept fra firmaet Ennova. Rektor orienterede kort om, at det overvejes at anvende en mere kvalitativ metode i den kommende MTU. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 Punkt 10. Folketingets krav til ligestilling i bestyrelse og ledelse Sagsfremstilling Folketinget har den 22. marts 2013 vedtaget lovforslag (Bekendtgørelse nr. 341 af 22. marts 2013) om måltal i bestyrelser m.v. i statslige institutioner og virksomheder. Lovforslaget pålægger uddannelsesinstitutioner at opstille måltal vedrørende den kønsmæssige sammensætning af de eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen og udarbejde politikker for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen generelt. Derudover pålægger loven institutionerne at indberette institutionens kønsmæssige sammensætning blandt bestyrelsens eksterne medlemmer samt de måltal og politikker, der er opstillet og udarbejdet i overensstemmelse med loven, til ministeren for ligestilling og kirke. I den nuværende bestyrelse er der 6 eksternt udpegede mænd og 2 kvinder. Skolens ledelse har samlet set en ligelig kønsfordeling. Bekendtgørelsen anbefaler at statens institutioner har en målsætning om en kønsbalance i såvel bestyrelse som ledelse der er 40/60 % eller en 1/3-2/3. Ledelsen foreslår, at der i forbindelse med udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen tilstræbes, at kønsfordelingen som minimum bliver 5 af ét køn og 3 af det andet køn. Ledelsen vil overfor dem som udpeger medlemmer til bestyrelsen have dette mål for øje. Følgende udpeger hvert ét medlem til bestyrelsen: - Aarhus Byråd (formelt byrådene i Region Midtjylland) - Erhverv Aarhus - Aarhus Kommune - Aarhus Universitet - Erhvervsskolerne i Aarhus Følgende supplerer bestyrelsen ved personlig udpegning: - Kulturinstitutioner i Aarhus - Personer med tilknytning til Samsø - Desuden er Hans Halvorsen personligt udpeget Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender ovenstående måltal og politik Per Lund orienterede om indstillingen. Skolen pejler efter en kønsfordeling på som minimum 5 : 3 i den kommende sammensætning af bestyrelsen. Det er kun de udpegede medlemmer der indgår i ligestillingsregnskabet. Bestyrelsen godkendte måltallet.

15 Punkt 11. Eventuelt Erik Ernø-Kjølhede fortalte, at HF-2 ved sommereksamen 2013 opnåede landets højeste karaktergennemsnit. Det er særdeles glædeligt, at skolens kursister har opnået så flot et resultat. Hans Halvorsen ønskede alle en glædelig jul og takkede for et godt samarbejde i det forgangne år med mange og spændende opgaver for bestyrelsen. Et år der har budt på både ansættelse af ny rektor samt køb af nye bygninger.

16 Underskriftsblad for møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 til brug på førstkommende møde i bestyrelsen berammet til den 24. marts 2014: I bestyrelsen: Hans Halvorsen Claus Christensen Mogens Birkebæk Formand Fungerende næstformand Merete Ipsen Marianne Ping Huang Peter Hegner Bonfils Frits Andersen Pauli Johansen Niels Jørgen Andreasen Dorte Stockfisch Maria Simonsen Amanda Schack Sejr Erik Ernø-Kjølhede Rektor

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30)

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30) 27. marts 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune - afbud Arne Bilberg,

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost

Bestyrelsen. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Efterfølgende julefrokost Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 12. december 2013 Journal nr.: Bestyrelsen, 31. møde Direkte nr.: 9627 2929 Dagsorden til møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 2.1 FL2014... 2 3 VUC Erhverv... 2 3.1 Ebeltoft aktivitet... 3 4 Fastholdelsespolitik... 3 5 Personale, LUKKET... 3 6 APV opfølgning... 3 7 Bygninger...

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Herning HF & VUC den 18. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde. Herning HF & VUC den 18. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF & VUC den 18. marts 2014 Tilstede: Ole Mynster Herold, Willy Grøn, Niels Hedegaard, Christian Aagaard, Bjarne Frits Pedersen og Anny Overgaard Endvidere deltog: Anne

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere