Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund."

Transkript

1 Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen, Peter Hegner Bonfils, Frits Andersen, Dorte Stockfisch og Maria Simonsen, Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Afbud: Pauli Johansen, Niels Jørgen Andreasen og Amanda Sejr Referent: Peter Cederstrøm Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af møde 24/9 2013, inkl. underskrift 3. Godkendelse af budget 2014 herunder orientering om Finanslov 2014 (bilag 1) 4. Underskrift af revisionsprotokollat fra revisionens besøg i oktober (bilag 2) 5. Dalgas Avenue 2: Ombygningsproces, overtagelse og finansiering (lukket punkt bilag 3 og 4) 6. Rektors resultatkontrakt (bilag 5) 7. Strategiplan (mundtlig orientering) 8. Status for VUC Samsø (mundtlig orientering) 9. Opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (mundtlig orientering) 10. Folketingets krav til ligestilling i bestyrelse og ledelse (bilag 6) 11. Eventuelt Bilag: (bilag ej vedlagt referat) Bilag 1: Forslag til budget for 2014 Bilag 2: Revisionsprotokollat Bilag 3: om justering af finansierings- og investeringspolitikken for VUC Aarhus Bilag 4: Salg af jordstykke til Aarhus kommune Bilag 5: Rektors resultatkontrakt Bilag 6: Ligestilling i bestyrelse og ledelse (Desuden blev der efter udsendelse af dagsordenen eftersendt bilag til punkt 7).

2 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Punkt 2. Referat af møde 24/9 2013, inkl. underskrift Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3 Punkt 3. Budget 2014 (inkl. bilag) Sagsfremstilling Årets forventede omsætning er ca. kr. 193,5 mio. med et resultat på ca. kr. 5,2 mio. Alle 3 afdelinger forventes at have et positivt resultat efter justeringer for ændringer i feriepengeforpligtelsen. Driftsresultatet er på ca. kr. 7,5 mio., hvoraf der er afsat kr. 0,8 mio. til en studietur og ca. 1,5 kr. mio. til ændringer i feriepengeforpligtigelsen. Ledelsen har i budgettet søgt at skabe en balance mellem udvikling, overskud og likviditet, der kan sikre skolen gode betingelser i forbindelse med en samling på én adresse i 2015 og fortsat faglig udvikling. Investeringerne er derfor holdt på et relativt lavt niveau (kr. 2,0 mio.). I budgettet for 2014 er forventningerne til antallet af årskursister på samlet mod budgetteret årskursister i Stigningen er i HF E og i en forventning om at komme i gang med at udbyde HF +. Såfremt dette udbud ikke realiseres (afhænger af SU-reformen), så forventes det at der i stedet realiseres flere GS-årskursister ca. svarende til det budgetterede tal for HF+. Den nye SU reform og overgangen til færdiggørelsestaxameter forventes at betyde et fald i antallet af GS kursister på ca. 50 årskursister, men med et lidt højere taxameter. I forlængelse af den indgåede aftale om Finansloven for 2014, har ministeriet meddelt at den planlagte reduktion af taxametersatserne til brug for en omstillingspulje vil blive tilbageført i det endelige takstkatalog. Budgettet er derfor baseret på takstkatalog FFL2014 samt en forventet mindre nedgang i taxametrene på ca. 2 %. Ledelsen har i budgettet for 2014 indarbejdet kr. 1 mio. til fagligudvikling, fordelt i de tre afdelinger, og vi har afsat midler til et Aktionsforskningsprojekt med kr ,- i HF afdelingen og kr ,- i AVU afdelingen. Der er desuden afsat midler til en indsats for VUC Erhverv og Flex/Fjernundervisning. Ledelsen har derudover afsat 0,5 mio. kr. til rådgivningsydelser (advokat, bygherrerådgivning m.m.) i forbindelse med overtagelsen af Dalgas Avenue 2. I 2014 overføres alle planlægningsopgaver til en ny enhed i Serviceafdelingen, hvilket medfører at de nuværende medarbejderes lønomkostninger overføres til Serviceafdelingen, hvilket påvirker afdelingens resultat. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne tidligere års lønomkostninger med lønomkostningerne for 2014 og fremadrettet. Samlet set budgetteres med en overskudsgrad på ca. 2,5 %, hvilket ledelsen anser for at være tilfredsstillende. Balance- og likviditetsbudgetterne baserer sig på forventninger til årets resultat (2013) og vil blive konsekvensrettet, når det endelige resultat foreligger. I forbindelse med udarbejdelse af årets kvartalsrapporter vil balance- og likviditetsbudgetterne blive konsekvensrettet og bestyrelsen vil ikke få forelagt et nyt budget i den forbindelse. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender budgettet for 2014

4 Pkt 3. Per Lund orienterede om indstillingen til Budget Den tilbageførte takstreduktion på 2% giver luft i 2014, men 2%-besparelsen vil blive indfaset med FL 2015 og udmeldingen fra Undervisningsministeriet er, at der vil blive lagt 2% besparelse oven i i årene 2016 og 2017, således at undervisningstaxametrene kan ventes nedsat med 6% i 2017 i forhold til Der er kommet enkelte ændringer til det fremlagte budget siden udsendelse. Det er mindre justeringer i cashflow og taksterne. Ændringerne forventes at udgøre mindre end kr. og vil fremgå af 1. kvartalsrapport i Susanne Dombernowsky og Erik Ernø-Kjølhede orienterede om, at den største usikkerhed i budgettet er i HF afdelingen vedr. GS aktiviteten. Det skyldes, at den konkrete udmøntning af SU reformen endnu ikke er kendt. Skolen arbejder derfor med forskellige scenarier for at tilbyde GSundervisningen og forventer, at kunne holde budget uanset ændringerne som konsekvens af SUreformen. På baggrund af spørgsmål fra Merete Ipsen orienterede rektor om, at aktionsforskningsprojektet er et samarbejde med Syddansk Universitets institut for gymnasiepædagogik. Det særlige ved aktionsforskning er, at forskerne inviteres ind i skolen og ikke blot observerer, men tillige kan påvirke både undervisere, kursister og ledere gennem dialog og dermed være en del af udviklingen. Hans Halvorsen bemærkede, at det er glædeligt med midler til faglig udvikling og udvikling af undervisningen, til gavn for kursisterne. Bestyrelsen godkendte Budget 2014.

5 Punkt 4. Godkendelse af revisionsprotokol (inkl. bilag) Sagsfremstilling KPMG har gennemført den årlige revision af udvalgte områder i skolens økonomiforvaltning og holdt den faktiske adfærd op imod reglerne bl.a. i skolens egen regnskabsinstruks. Revisionen blev gennemført i oktober måned På den baggrund er der udarbejdet vedlagte revisionsprotokollat af 18. november Protokollatet er anmærkningsfrit og lægger således ikke op til ændringer i skolens økonomiforvaltning, der vurderes at fungere helt tilfredsstillende. Revisionen påpeger i notatet nye regler fra marts 2013 vedr. måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning i bestyrelse og ledelse. Punkter er på dagsordenen som selvstændigt punkt. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender protokollatet og underskriver originalen på mødet Per Lund orienterede kort om indstillingen, og det anmærkningsfrie protokollat. Det vidner om et godt arbejde i bestyrelsen og skolens økonomifunktion. På baggrund af spørgsmål fra Claus Christensen, oplyste Per Lund, at de manglende erklæringer fra uafhængige revisorer vedr. kontroller hos eksterne IT-leverandører i forbindelse med årsafslutningen, indhentes jf. bemærkningen herom i protokollatets pkt Det drejer sig udelukkende om de eksterne IT-systemer, som skolens revisor ikke kan gennemføre kontroller af. Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollatet.

6 Punkt 5. om justering af Finansierings- og investeringspolitikken for VUC Aarhus (inkl. bilag) Sagsfremstilling Af Finansierings- og investeringspolitikken fremgår det vedr. Finansieringspolitik om låneoptagelse : 3) Der kan imellem yderpunkterne i punkt 1 og 2 optages lån med renteloft. Denne formulering har vist sig uhensigtsmæssig, da formuleringen kan tolkes således at VUC Aarhus kun kan afdække renterisikoen på variabelt forrentede lån via det konkrete produkt renteloft. Der er på markedet andre instrumenter, som f.eks. rente cap, rente swap, der kan bringes i anvendelse. Der kan desuden vælges mellem variabelt forrentede lån, hvor renten ændres hver 3. måned op til hvert 5. år og valg af rentesikring/rente afdækning vil kunne være afhængig af dette. Ledelsen foreslår derfor at punktet ændres, således: 3) Der kan i forbindelse med optagelsen af lån med variabel rente ske en afdækning af denne rente risiko med sædvanlige instrumenter, som f.eks. renteloft, rente cap, swap eller tilsvarende gængse instrumenter. Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender ændringen af Finansierings- og investeringspolitikken Erik Ernø-Kjølhede supplerede indstillingen og oplyste, at det er en stor opgave at drive skole samtidig med, at skolen skal flytte til nye lokaler der skal renoveres, ombygges og indrettes, og det adskiller sig fra en normal driftssituation, hvor de ressourcer, der anvendes på flytningen, kunne anvendes på driften. Efter udarbejdelse af helhedsplanen i november, er der kommet godt greb om processen. Der er planer om renovering og ændringer udover det aftalte med sælger Mogens de Linde. Der er tale om mindre bygningsmæssige ændringer med bl.a. etablering af tagterrasse og renovering af trappeopgange. Bestyrelsen vil modtage orientering og indstilling herom, når der bliver behov for beslutning om låneoptagelse.. Per Lund orienterede om indstillingen og bemærkede endvidere, at der er behov for, at bestyrelsen bekræfter godkendelsen af mellemfinansieringen af de nye bygninger på indtil 70 millioner kroner. Den tidligere godkendelse fra mødet i maj 2013 fremgår ikke af referatet fra det pågældende møde, da der var tale om et lukket punkt. Finansieringsselskabet kræver en formel godkendelse optaget i referat. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til suppleringen, og godkendte ændringen af Finansieringsog investeringspolitikken. Endvidere bekræftede bestyrelsen godkendelsen af mellemfinansiering af de nye bygninger på indtil 70 millioner kroner.

7 Punkt 5: Salg af jordstykke til Aarhus Kommune (inkl. bilag) Sagsfremstilling I forbindelse med salget af Ingerslevs Boulevard har ledelsen konstateret, at matr. nr. 0741b, Marselisborg, Århus Bygrunde til matr. nr. 741 HK, Marselisborg, Århus Bygrunde, som ejes af VUC Aarhus, strækker sig ind under Salen, der ejes af Aarhus Kommune og udlejes til VUC Aarhus. I den forbindelse var der i udbudsmaterialet vedr. salg af bygningerne taget forbehold for en udmatrikulering af en del af grunden, således at Aarhus Kommune fik mulighed for at købe den del af grunden som Salen ligger på, samt de nødvendige adgangsmuligheder. Dette salg er nu aftalt, og der foreligger udkast til skøde, der er klar til tinglysning. Der er tale om et areal på 376 m2 og prisen er aftalt til kr. 500,- m2 og den samlede pris derfor kr ,- For at handlen endeligt kan gennemføres og tinglysningen foretages skal bestyrelsen træffe den endelige beslutning om at godkende købet og dermed bemyndige Formand og Rektor til at få gennemført tinglysningen. Undervisningsministeriet har skriftligt godkendt salget. Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender salget Per Lund orienterede om sagen og indstillingen. Bestyrelsen godkendte salget uden bemærkninger med alle stemmer for og dermed med det jf. vedtægterne krævede flertal på mindst 2/3.

8 Punkt 6. Rektors resultatkontrakt (bilag 5) Sagsfremstilling (på mødet) Bestyrelsen skal jf. bemyndigelse til indgåelse af resultatkontrakt drøfte kontrakten for rektor. Det er besluttet, at der anvendes både basisramme og ekstraramme. Kontrakten har seks indsatsområder hvoraf nogle er obligatoriske og følger ekstrarammen. Indsatsområde 1 (Vægt 20%): Overgange til videre uddannelse Indsatsområde 2 (Vægt 16,25%): Gennemførelse med bedst mulig eksamen Indsatsområde 3 (Vægt 20%): Kvalitet og effektivitet i rammerne for skolens daglige virke Indsatsområde 4 (Vægt 15%): (obligatorisk indsatsområde) Planlægning af lærernes arbejdstid så der anvendes mere arbejdstid sammen med kursisterne Indsatsområde 5 (Vægt 15%): (obligatorisk indsatsområde) Mindske frafaldet fra uddannelserne Indsatsområde 6 (Vægt 13,75%): Den gode og udviklende arbejdsplads Resultatkontrakter til skolens øvrige ledere afspejler rektors kontrakt. Alle kontrakter offentliggøres på intranet i samlet form og rektors kontrakt er tillige på skolens hjemmeside jf. kravene herom i bemyndigelsen fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Kontrakten er opbygget med både kvantificerbare og kvalificerbare indikatorer, men fortrinsvis de kvalificerbare. Det kan ikke afvises, at der modtages påtale om øget målbarhed med flere procenter. Erik Ernø-Kjølhede gennemgik kontrakten og knyttede kommentarer til de enkelte indsatsområder. Bestyrelsen drøftede løbende de enkelte punkter i forbindelse med gennemgangen. Bl.a. drøftedes personalerejsen i april hvor temaet er internationalisering, målsætningen om IT herunder nyt intranet i Microsoft sharepoint miljø, gennemførelse og frafald samt mere tid mellem kursister og undervisere med bl.a. omlagt skriftlighed, hvor kursister laver de skriftlige opgaver i klassen med tilstedeværelse af og sparring fra underviseren i stedet for at lave opgaverne hjemme. Kursistrepræsentant i bestyrelsen Maria Simonsen bemærkede, at erfaringen med omlagt skriftlighed set med kursistøjne, indtil videre ikke kun er god. Flere oplever, at der er uro i klassen, og at gevinsten ved at underviseren er til stede ikke opvejer ulemperne. Derfor er det opfattelsen hos nogle kursister, at det er nemmere at lave opgaven hjemme. Bestyrelsen kom med flere indlæg om, at det er en samlet tendens i uddannelsessektoren, at der skal være mere tid mellem kursister og underviser, og at det første skridt er at gøre sig nogle erfaringer. Rektor bemærkede, at det især er de kursister, der har problemer med at lave opgaver hjemme, der har gavn af omlagt skriftlighed, men at de stærke kursister selvfølgelig også skal have gavn af at have tid med underviseren, når der arbejdes skriftligt.

9 Dorthe Stockfisch sagde, at der ikke nødvendigvis er lighedstegn mellem kvalitet og mere tid mellem kursist og underviser. Det er væsentligt, at der er tid til at forberede undervisningen. Rektor afsluttede drøftelsen og supplerede, at der kan diskuteres for og imod, men opgaven med at skabe øget tid mellem kursister og undervisere er politisk bestemt, og derfor også en opgave der skal løses. Bestyrelsen drøftede og godkendte rektors resultatkontrakt.

10 Punkt 7. Strategiplan (mundtlig orientering) Sagsfremstilling (på mødet) Der er eftersendt bestyrelsen handlingsplan for fase 3 til strategi 16 dækkende perioden 2014 og I handlingsplanen for er UDVIKLING det overordnede mål. Strategiperioden er forlænget fra ét til to år, hvilket der er flere årsager til. For det første vil flere af de konkrete projekter strække sig ud over For det andet er arbejdet med VUC 2.0 i mange forbindelser tæt forbundet til august 2015, hvor VUC Aarhus starter en ny skole på den nye adresse på Dalgas Avenue. En toårig strategiperiode giver derfor på mange måder rigtig god mening såvel for kursisterne som for skolens ansatte. Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund fremlagde hovedpunkterne fra handlingsplanen for deres respektive afdelinger. Omdrejningspunktet er som nævnt udvikling. Der arbejdes bl.a. med digitalisering, IT, kommunikation, uddannelsestilbud, den nationale målsætning om at alle bliver så dygtige som muligt, en skole for dem der yder en indsats, gennemførelse, OK13 i begge undervisningsafdelinger og en moderne og attraktiv arbejdsplads. Ledelsen noterede Maria Simonsens forslag om mulighed for en virtuel lektiecafé, så også kursister der har undervisning i den nuværende lektiecafés åbningstid kan få glæde af lektiecafetilbuddet. Erik Ernø-Kjølhede præciserede efter spørgsmål fra Merete Ipsen, at målsætningen om at skabe Danmarks bedste VUC er til internt brug og en referenceramme der kan bruges til inspiration og kulturopbygning i det daglige arbejde. Målsætningen markedsføres ikke og anvendes ikke eksternt over for samarbejdsparter eller andre. Således nævnes det fx ikke i den artikel, der er fra VUC Aarhus i decemberudgaven af tidsskriftet Voksenuddannelse, hvor rektor har skrevet en artikel om sine ønsker og ambitioner for VUC Aarhus om 3 år. Hans Halvorsen inviterede bestyrelsen til at komme med input til ledelsen. Eventuelle input sendes til rektor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11 Punkt 8. Status for VUC Samsø (mundtlig orientering) Sagsfremstilling (på mødet) Susanne Dombernowsky fremlagde punkt 6 og indledte med en status på økonomien. I 2013 er der udsigt til underskud på ca kr mod et underskud i 2012 på kr. Årsagen til det øgede underskud, er et fald på ca. 4 årskursister til de nuværende ca. 12 årskursister. Skolen har ikke kunnet få tilstrækkeligt mange kursister på holdene, og et tidligere AVU-forløb bliver ikke oprettet i dette skoleår. Afvandringen fra Samsø er et reelt problem set fremadrettet. Hvad skal der ske? På lang sigt: Forslag til Samsø Kommune fra vores side om, at kommunen sætter sig i spidsen for at oprette et virtuelt uddannelsescenter. Dette har været drøftet i forbindelse med, at rektor, studierektor for HF og forstanderen for AVU var på Samsø i oktober og efterfølgende på 2 senere møder med kommunen, hvor Cecilia Andersen har deltaget på skolens vegne. Kommunen er meget positive og ser skriften på væggen. Man ser mange perspektiver i forslaget, da det jo langt fra kun er VUC-uddannelser øen har brug for, og eftersom den generelle problematik er, at der uanset hvilke uddannelser der vil blive udbudt på Samsø vil være for få kursister på holdene til at kunne fungere på almindelige vilkår. Det kan være dansk for flygtninge/indvandrere, AMU kurser, efteruddannelse af SOSU-personale, undervisning på turismeområdet og meget andet. På mødet i oktober blev det aftalt, at der skulle sættes gang i en række forespørgsler og ansøgninger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, til RegionMidt, til Indenrigsministeriet etc.. Problemet for kommunen lige nu er, at man meget gerne vil, men at man mangler ressourcer til at kaste sig over opgaven. Man er i gang med at undersøge en lang række forhold, men vi er bekymrede for om sagen fremmes i tilstrækkelig grad. Vi mener dog, at det er helt afgørende at kommunen går forrest i denne opgave, der er af vital betydning for ø-samfundet. VUC Aarhus er naturligvis en medspiller, men ikke primær aktør. Udspillet skal komme fra Samsø Kommune. På kort sigt: Fra januar gennemføres et forsøg med et geografihold, hvor vi kører virtuel undervisning således, at holdet følger flexundervisningen. En time om ugen har de læreren direkte til rådighed via et skypelignende konferenceprogram. Kursisterne laver lidt færre af opgaverne til faget som følge af denne undervisning. Ved at gennemføre en del af undervisningen virtuelt, spares der på kontor- og rengøringstimer. Vi har en gruppe kursister der startede på deres Hf-forløb i sommer, og som med rette forventer at kunne færdiggøre deres Hf i sommeren Dem skal skolen naturligvis hjælpe igennem og det vil alt andet lige blive med mere virtuel og mindre tilstedeværelsesundervisning. Ledelsen forventer at skulle komme med en indstilling til maj-mødet om, hvordan vi ser på vores fremtidige tilstedeværelse på Samsø. Forud for drøftelsen på maj-mødet, ønsker ledelsen at høre

12 bestyrelsens holdning til det, der nu er sat i gang, og hvad man i øvrigt tænker om Samsøperspektivet: Mulighederne: Samsø Kommune opretter et fælles virtuelt uddannelsescenter i sommeren 2014 og VUC Aarhus lægger vores undervisning over i det Vi fortsætter som nu, men med kraftige besparelser og en ramme for underskuddets størrelse, evt med en tidsfrist Vi lukker VUC Samsø med udgangen af skoleåret Frits Andersen indledte drøftelsen og bemærkede, at det er meget væsentligt for Samsø at VUC Aarhus fortsat udbyder undervisning og er til stede og aktiv spiller i en eventuel overgangsperiode, da et ophør uden aflevering til fortsættende uddannelsesudbud, vil være uheldigt for øen. Merete Ipsen bemærkede, at det er vigtigt, at VUC Aarhus bakker op om undervisningen på Samsø og tager et socialt ansvar, men at økonomien naturligvis skal være til stede. Et underskud på er stort i forhold til skolens samlede økonomi og de 12 kursistårsværk, der skabes på Samsø i Merete Ipsen orienterede endvidere om organisationen Grøn Samsø, der udover sine sædvanlige aktiviteter også er en del af kulturby 2017 projektet. Dette som eksempel på en kulturinstitution, der kunne kontaktes med henblik på deres eventuelle deltagelse i det videre arbejde med uddannelse på Samsø i regi af et virtuelt uddannelsescenter. Peter Hegner Bonfils bemærkede, at det er vigtigt med VUC-aktiviteter på Samsø, da uddannelse er væsentligt for Samsø. Frits Andersen oplyste, at der er stor interesse for at holde på uddannelser på Samsø. Det er vigtigt at VUC Aarhus er med i dette arbejde, grundet både den økonomi og de ressourcer skolen besidder. Hans Halvorsen afsluttede og konkluderede på drøftelsen med en bemærkning om, at der hurtigt i det nye år skal tages kontakt til den tiltrædende borgmester med henblik på, at arbejde videre med overvejelserne. Der arbejdes videre med mulighederne for at bistå Samsø Kommune i deres overvejelser om oprettelse af et virtuelt uddannelsescenter. Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt ikke, at undervisningen på Samsø ophører, men finder på den anden side, at det er urealistisk, at opretholde undervisningen med et fortsat underskud i den nuværende størrelse. Der tages kontakt til den tiltrædende borgmester primo Det er væsentligt, at det er Samsø der er primær aktør i den videre proces, men VUC Aarhus støtter processen og er behjælpelig med det skolen kan.

13 Punkt 9. Opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (mundtlig orientering) Sagsfremstilling (på mødet) Susanne Dombernowsky omdelte notat om opfølgningen på MTU og præsenterede kort notatet med de hovedmomenter fra MTU der er arbejdet videre med på skolen, herunder opfølgningen i APV på det strakspåbud Arbejdstilsynet tidligere gav skolen. På baggrund af spørgsmål fra Peter Hegner Bonfils, var der en kort drøftelse af den kvantitative metode, der er anvendt i MTU via koncept fra firmaet Ennova. Rektor orienterede kort om, at det overvejes at anvende en mere kvalitativ metode i den kommende MTU. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 Punkt 10. Folketingets krav til ligestilling i bestyrelse og ledelse Sagsfremstilling Folketinget har den 22. marts 2013 vedtaget lovforslag (Bekendtgørelse nr. 341 af 22. marts 2013) om måltal i bestyrelser m.v. i statslige institutioner og virksomheder. Lovforslaget pålægger uddannelsesinstitutioner at opstille måltal vedrørende den kønsmæssige sammensætning af de eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen og udarbejde politikker for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen generelt. Derudover pålægger loven institutionerne at indberette institutionens kønsmæssige sammensætning blandt bestyrelsens eksterne medlemmer samt de måltal og politikker, der er opstillet og udarbejdet i overensstemmelse med loven, til ministeren for ligestilling og kirke. I den nuværende bestyrelse er der 6 eksternt udpegede mænd og 2 kvinder. Skolens ledelse har samlet set en ligelig kønsfordeling. Bekendtgørelsen anbefaler at statens institutioner har en målsætning om en kønsbalance i såvel bestyrelse som ledelse der er 40/60 % eller en 1/3-2/3. Ledelsen foreslår, at der i forbindelse med udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen tilstræbes, at kønsfordelingen som minimum bliver 5 af ét køn og 3 af det andet køn. Ledelsen vil overfor dem som udpeger medlemmer til bestyrelsen have dette mål for øje. Følgende udpeger hvert ét medlem til bestyrelsen: - Aarhus Byråd (formelt byrådene i Region Midtjylland) - Erhverv Aarhus - Aarhus Kommune - Aarhus Universitet - Erhvervsskolerne i Aarhus Følgende supplerer bestyrelsen ved personlig udpegning: - Kulturinstitutioner i Aarhus - Personer med tilknytning til Samsø - Desuden er Hans Halvorsen personligt udpeget Ledelsen indstiller At bestyrelsen godkender ovenstående måltal og politik Per Lund orienterede om indstillingen. Skolen pejler efter en kønsfordeling på som minimum 5 : 3 i den kommende sammensætning af bestyrelsen. Det er kun de udpegede medlemmer der indgår i ligestillingsregnskabet. Bestyrelsen godkendte måltallet.

15 Punkt 11. Eventuelt Erik Ernø-Kjølhede fortalte, at HF-2 ved sommereksamen 2013 opnåede landets højeste karaktergennemsnit. Det er særdeles glædeligt, at skolens kursister har opnået så flot et resultat. Hans Halvorsen ønskede alle en glædelig jul og takkede for et godt samarbejde i det forgangne år med mange og spændende opgaver for bestyrelsen. Et år der har budt på både ansættelse af ny rektor samt køb af nye bygninger.

16 Underskriftsblad for møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 til brug på førstkommende møde i bestyrelsen berammet til den 24. marts 2014: I bestyrelsen: Hans Halvorsen Claus Christensen Mogens Birkebæk Formand Fungerende næstformand Merete Ipsen Marianne Ping Huang Peter Hegner Bonfils Frits Andersen Pauli Johansen Niels Jørgen Andreasen Dorte Stockfisch Maria Simonsen Amanda Schack Sejr Erik Ernø-Kjølhede Rektor

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere