Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold 4. Økonomiske forhold 5. Fokusområderne 6. Udvalg og arbejdsgrupper Lønteknisk udvalg Organisationsforhold Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold Miljø- og sikkerhedsforhold samt teknologi Retspolitiske forhold Forhold vedrørende administrativ sektor Forhold vedrørende Domstolene Udvalg i øvrigt 7. Sekretariatet 8. Samarbejdsudvalgsspørgsmål 9. Foreningsforhold 10. Internationalt samarbejde 11. Meddelelser og sager til efterretning 12. Eventuelt herunder næste møde. Ad pkt. 1 Mødet åbnes Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde. Der var afbud fra Michael Mortensen (Bornholms Politiforening), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 12. september 2012 forelå til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser, hvorfor referatet godkendtes uden bemærkninger. 80

2 Ad pkt. 3 Hoved og Centralorganisationsforhold Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status i tilknytning til det iværksatte Serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten, idet afrapporteringen er udfærdiget. Rapporten, der er udleveret til Hovedbestyrelsen, er inddelt i en fælles indledning efterfulgt af et afsnit udfærdiget af Moderniseringsstyrelsen (MS), som erstatter den hvidbog, der er udsendt ved tidligere aftalefornyelser, samt et afsnit udfærdiget af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Forbundsformanden orienterede om et bestyrelsesmøde afholdt i CO-10 d. 9. oktober 2012, herunder særligt - Status i forhold til aftale- og overenskomstfornyelsen 2013, idet sammenskrivningen og dermed overenskomstkravene for både de generelle og specielle krav er behandlet for 2. gang. - Beslutning om overgang til PFA+ pension, hvor der i den forbindelse skal findes en løsning for de hvilende depoter. - Præcisering af, at det er CO-10 der rejser sager for Tjenestemandsretten, mens organisationerne betaler omkostningen til sagernes førelse. Forbundsformanden orienterede om, at CO-10 har anmodet Moderniseringsstyrelsen (MS) om at få tillagt forhandlingsretten for de civile køreprøvesagkyndige og at der i den forbindelse har været afholdt det første møde mellem Rigspolitiet og Politiforbundet. Det er fortsat vigtigt at holde fokus på at sikre medlemskab af Politiforbundet i tilknytning til denne personalegruppe. Der vil blive udsendt information om status på drøftelserne mellem parterne. Ad pkt. 4 Økonomiske forhold. Næstformand Claus Hartmann fremlagde i tilknytning til det af Hovedbestyrelsen nedsatte økonomiudvalg 4 indstillingsnotater til drøftelse og beslutning. De 4 indstillingsnotater kan iværksættes umiddelbart efter behandling i Hovedbestyrelsen. Indstillingsnotater anføres således - Forbundskonference i 1. og 3. periode indenfor kongresåret afskaffes, således at der alene afvikles kongres og midtvejskonference. - Udfærdigelse af personalehåndbog. - Retningslinjer for instruktørvederlag til indarbejdelse i personalehåndbogen. - Retningslinjer for dagsdiæter til indarbejdelse i personalehåndbogen. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af de fremlagte indstillingsnotater og der var enighed om, at de 4 indstillingsnotater godkendes til iværksættelse umiddelbart i forlængelse af hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen blev orienteret om status på allerede igangsatte tiltag i tilknytning til beslutningen om optimering af feriehusprogrammet, idet der pt. er indgået formidlingsaftale om salg af følgende 7 sommerhuse 81

3 - Søstjernevej, Skagen. - Bratten Strand. - Dråby Strand. - Langeland. - Marienlyst. - Pedersker. - Dueodde. Det er således hensigten at afhænde ovenstående 7 sommerhuse. Sommerhusene udlejes fortsat via bookingsystemet og ved et evt. salg vil der blive taget hånd om allerede bookede perioder. Der arbejdes sideløbende som besluttet med udfindelse af andre muligheder for køb/leje af bedre/andre ferieboliger, som anses for at være mere attraktive i forhold til standard og beliggenhed. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af andre økonomiske forhold, herunder ansættelse af vikar i tilknytning til bogholderifunktionen, som ligeledes kan påtage sig andre opgaver og vil indgå i den daglige drift. Vikardækningen er begrundet i alvorlig og længerevarende sygdom. Næstformanden orienterede om status på det videre arbejde i det nedsatte økonomiudvalg, idet processen fortsætter. Efter en debat omkring anvendelsen af kørselsgodtgørelse blev det besluttet, at forholdet skulle undersøges nærmere med henblik på fremskaffelse af yderligere materiale til belysning af emnet. Sekretariatschef Hans Bundesen orienterede i tilknytning til Politiforbundets kongres i 2013 om, at der arbejdes med muligheden for at gennemføre kongressen mere papirløst. Hovedbestyrelsen drøftede de anførte muligheder og der var enighed om, at sekretariatet arbejder videre med forslaget i forhold til afklaring af forskellige kvalitetsmæssige muligheder og fremkommer efterfølgende med beslutningsgrundlag for Hovedbestyrelsen. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede om, at behandlingsforsikringen er sendt i udbud for at afsøge en bedre løsning for medlemmerne. I udbuddet til Politiforbundets behandlingsforsikring indgår følgende elementer - Mulighed for såvel månedlig som årlig præmie. - Administrationsbidrag på 5 % til såvel Willis som til forbundet. - Pr. d. 1. januar 2012 var der registreret medlemmer og ægtefæller/samlevere i den nuværende ordning. - Ingen forringelser i forhold til den nuværende ordning og med præmiegaranti på 3 år. Økonomichefen orienterede om, at der i tilknytning til Politiforbundets økonomiske situation og likviditet i øvrigt er taget kontakt til Lån & Spar Bank A/S med henblik på indgåelse af en kreditaftale og for at undgå salg af forbundets værdipapirer. 82

4 Ad pkt. 5 Fokusområderne Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Ad pkt. 6 Udvalg og arbejdsgrupper Lønteknisk Udvalg Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status på sagen omkring ansættelsesholdet pr. d. 1. november 1994 og den manglende oprykning for ca. 40 kollegaer, idet Rigspolitiet d. 21. september 2012 har meddelt Politiforbundet, at de er indstillet på at indgå et kompromis, således at midlerne skal udfindes via lokallønsmidler. Der vil blive indledt drøftelser med Rigspolitiet i tilknytning til detaljerne i aftalen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er modtaget en henvendelse fra Sydsjælland og Lolland-Falster, i forhold til udmøntning af lokalløn fra den centrale lokallønspulje til samtlige kollegaer på Bornholm der har været involveret og inddraget i POL-SAG forsøget. Da der har været en kollega, der nu er stationeret i Sydsjælland og Lolland-Falster, fast stationeret på Bornholm i den omhandlende periode anmodes der om også at opnå lokalløn fra den centrale pulje til denne kollega. Hovedbestyrelsen drøftede anmodningen fra Sydsjælland og Lollands-Falster og der var enighed om, at de involverede politiforeninger søger at afklare forholdet internt. Hovedbestyrelsen havde ligeledes en drøftelse omkring det uafklarede forhold i tilknytning til akkumuleret underskud på lokallønsmidlerne i tilknytning til de 2 kredse med alarmcentraler. Sagen følges op med Rigspolitiet. Forbundsformanden orienterede om status i sagen om ændringen af organisationen af landpolitifunktionen i Midt- og Vestsjælland, idet der fortsat ikke er opnået enighed om de ansættelsesretlige forhold og øvrige, økonomiske aspekter i forhold til bl.a. funktionstillæg og Tjenestemandsloven 55. stk. 1. Der afventes en tilbagemelding fra Rigspolitiet. Forbundsformanden orienterede i tilknytning til aftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet om tildeling af op til 12 seniorfridage med løn pr. år efter det fyldte 62. år. Dette fremgår af resultatet af aftaleforhandlingerne og jfr. rundskrivelse fra Rigspolitiet i 2002, kan aftalen lokalt udmøntes i den lokale personalepolitik. Enkelte kredses fortolkning af aftalen findes betænkelig. Den fra Rigspolitiet udsendte rundskrivelse fra 2002 skulle angiveligt være ophævet, hvilket forbundet stiller sig uforstående overfor, idet en aftale ikke kan ophæves uden forudgående forhandling. Rigspolitiet vil således blive tilskrevet med anmodning om en nærmere forklaring. Forbundsformanden orienterede i tilknytning til Rigspolitiets udmelding om forsinket lønoprykning for kollegaer, der skulle være rykket op d. 1. oktober 2012 om, at Rigspolitiet er bagud med opdatering af lønoprykningerne og der arbejdes intenst med at få fulgt op på sagen. Det forventes, at lønoprykninger pr. d. 1. december 2012 afklares rettidigt. 83

5 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse i tilknytning til den utilfredsstillende situation omkring den forsinkede lønoprykning og herunder at der lokalt konstateres fejl. Konkrete fejl i afregninger fremsendes til Politiforbundet for at afklare omfanget og med henblik på forelæggelse for Rigspolitiet. Organisationsforhold Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status i tilknytning til Politianalyserne, efter Rigspolitiet d. 5. oktober 2012 offentliggjorde beslutningerne som følge af analysearbejdet. Forbundet har til Hovedbestyrelsen udsendt det fra Rigspolitiet udarbejdede notat om implementering af politianalyserne primo Forbundet har forud herfor fremført de 3 hovedsynspunkter relateret til - Fremtidig anvendelse af patruljemotorcykler. Der indhentes en second opinion fra uafhængigt institut i Tyskland. - Tilrettelæggelse af KTC Vest og udrykninger (Aarhus/Fredericia). - Koncept for brug af patruljehunde (Beredskabskollega/hundefører). Det bliver op til lokal afgørelse i kredsene at beslutte sammensætningen. Som det fremgår af det udsendte notat er Politiforbundets synspunkter således blevet imødekommet på 2 af de 3 områder, idet der ikke er sket imødekommelse omkring fremtidig anvendelse af patruljemotorcykler. Politiforbundet har ligeledes overfor Rigspolitiet, Koncern HR, tilkendegivet, at det findes utilfredsstillende, at HR-sporet (håndteringen af personalemæssige forhold) ikke er iværksat rettidigt og som sådan ikke er klargjort til at imødekomme de kollegaer, der har spørgsmål til deres situation som følge af organisationsændringerne. Der blev ligeledes orienteret om de fremtidige analyser, herunder særligt vedrørende politiets generelle beredskabsfaglige kapacitet, kapabilitet og kompetencer. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af konsekvenserne som følge af Rigspolitiets beslutning vedrørende Politianalyserne, herunder det store arbejde der af Politiforbundet var lagt i at følge processen. Der var enighed om at følge implementeringen af de organisatoriske ændringer som følge af Rigspolitiets beslutning tæt, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. På given foranledning havde Hovedbestyrelsen en drøftelse om fordeling af lokallønsmidler til de etablerede Task Forces og i forhold til den organisatoriske struktur i disse opgavefællesskaber. Det store antal af kompensationsudløsende timer er en stigende udfordring og der var enighed om at søge det løst blandt foreningsformændene i de respektive kredse. Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til opstarten af professionsbacheloruddannelsen og evaluering af de nye studerendes første praktikdel. Den første praktikdel, der påbegyndtes i uge 27/2012, har bl.a. vist, at der er en udfordring i forhold til, at de studerende modtager køretid nok med deres vejledere. Der udfærdiges tilsyneladende lidt flere udviklingsplaner end hidtil, særligt i forhold til kørefærdigheder, skriftligt arbejde, adfærd m.v. Hovedbestyrelsen anmodes om at fremsende aktuelle oplysninger om status på de studerende med henblik på inddragelse i Det Rådgivende Skoleudvalg, hvori der afholdes møde d. 12. november 2012, sådan at eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nye uddannelse kan blive påvist hurtigst muligt. 84

6 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Miljø- og Sikkerhedsspørgsmål samt teknologi Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om et møde afholdt d. 18. september 2012 i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vedrørende projekt Midt om natten. Herunder blev selve projektet drøftet, ligesom der blev foretaget en redigering af indbydelse, info-folder og diverse spørgeskemaer med videre. Rigspolitiet har udsendt skrivelse til kredsene på Sjælland med invitation til vicepolitiinspektøren, chefpolitiinspektøren, HR-partneren, den daglige arbejdsmiljøleder samt 1 til 2 arbejdsmiljørepræsentanter til deltagelse i informationsmødet d. 7. november Samme invitation er efter aftale udsendt til formændene for de sjællandske politiforeninger. Politiforbundet finder det meget vigtigt for projektets opstart, at alle møder op til informationsmødet. Der vil i øvrigt i forbindelse med arbejdsmiljøseminaret d. 5. og 6. november 2012 blive informeret om projektet. Der blev endvidere orienteret om et møde afholdt d. 19. september 2012 i Politiforbundets Arbejdsmiljøudvalg, hvor der var en generel orientering om Rigspolitiets Centrale Arbejdsmiljøudvalg og Politianalyserne, ligesom der var en drøftelse af diverse vedrørende uniformer, udrustning, køretøjer, radioer, mv. I tilknytning til den af Rigspolitiet nedsatte projektarbejdsgruppe blev der afholdt møde d. 3. oktober 2012, hvor der var en gennemgang af PLOV-konceptet, som findes gennemarbejdet og fornuftigt, hvorfor der skal ske en viderebehandling i rette fora. Retspolitiske forhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til fokusområdet Retspolitisk Profil og det Retspolitiske Program om, at materialet nu bliver placeret på Politiforbundets hjemmeside, som tidligere besluttet af Hovedbestyrelsen. I tilknytning til Retspolitisk Udvalg har det første, indledende møde været afholdt i forhold til en bearbejdning af Den blå Betænkning. Udvalget der suppleres ad hoc med Sekretariatschef Hans Bundesen, finder, at betænkningen bør erstattes med en ny vejledning til tillidsrepræsentanter om juridisk bistand, hvilket der arbejdes videre med. Forhold vedrørende administrativ sektor Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Forhold vedrørende domstolene Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Udvalg i øvrigt Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen henledte opmærksomheden på kommende TR-kurser, herunder 85

7 - TR-G 3 der afholdes i perioden fra d. 28. oktober til d. 2. november 2012 på Konventum, LO-skolens Konferencecenter, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. Der er tilmeldt 40 deltagere - Leder/tillidsmandskursus for CPI er og foreningsformænd. Kurset afholdes over 2 dage med emnet Fremtidens politi på Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. Programmet udsendes snarest. På given foranledning blev det oplyst, at indstikket omkring studiekreds bliver udsendt med fagbladet DANSK POLITI i november nummeret. Indstikket bliver udsendt til studiekredsformændene snarest, således at de kan starte planlægningen lokalt. I tilknytning til politistuderende undersøges muligheden for deres deltagelse i studiekredsaktiviteterne. Ad pkt. 7 Sekretariatet Med baggrund i de udsendte stillingsbeskrivelser på sekretariatschefstillingen og seniorkonsulentstillingen samt den økonomiske beregning og med baggrund i beslutningerne truffet på hovedbestyrelsesmødet d. 12. september 2012, havde hovedbestyrelsen en meget grundig drøftelse i forhold til ansættelse af ny sekretariatschef. Et flertal i hovedbestyrelsen bekræftede beslutningerne fra hovedbestyrelsesmødet d. 12. september Samme flertal var opmærksom på den samlede økonomi, men besluttede at iværksætte processen med ansættelse af ny sekretariatschef så hurtigt som muligt. Sekretariatschef Hans Bundesen orienterede om ændret procedure i tilknytning til lån i Tjenestemændenes Låneforening, idet det til ansøgningen tilhørende bilag, der udfyldes af tillidsrepræsentanten om dennes vurdering af ansøgeren, nu ikke længere skal udfyldes. Fremover betragtes tillidsrepræsentanternes underskrift med anbefaling afgivet under iagttagelse af de forhold, som bilaget indeholder. Beløbene anvises normalt på den af ansøgeren oplyste konto. Låneansøgninger skal således også fremover afleveres til og påtegnes af formanden eller den der er bemyndiget til det - og sendes via Politiforbundet til Tjenestemændenes Låneforening. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om de pensionsmæssige konsekvenser i tilknytning til den af regeringen vedtagne skattereform med virkning fra d. 1. januar 2013 relateret til, at det fra og med 2013 ikke længere er muligt at indbetale til kapitalpension. Det forventes, at PFA-Pension orienterer mere grundigt herom til medlemmerne, ligesom der vil blive informeret via fagbladet DANSK POLITI. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 86

8 Ad pkt. Samarbejdsudvalgsspørgsmål Næstformand Claus Hartmann orienterede kort om det afholdte møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 14. september 2012, herunder særligt - Information om Politianalyserne. - Status på HR-udviklingsprojekter. - Status på POL-VAGT arbejdsgruppen. - Status på projekterne om organisationsarbejde og tjenestefrihed. - Etik på spil, som der følges særskilt op på. Hovedbestyrelsen drøftede særligt projektet om organisationsarbejde og tjenestefrihed, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Ad pkt. 9 Foreningsforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) orienterede om processen i tilknytning til gennemførelse af urafstemning om valg af formand besluttet på ekstraordinær generalforsamling d. 17. september 2012 i Københavns Politiforening. Det elektroniske valg blev gennemført med en deltagelse på 84,4 % hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet viste en tilslutning til fordel for Claus Oxfeldt som formand for Københavns Politiforening. Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Heggelund (Midt- og Vestsjællands Politiforening) orienterede om, at der i kredsen er planlagt SU-seminar d. 5. december 2012 med temaemnet Samarbejde. Foreningen har fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Fisker (Midt- og Vestjyllands Politiforening) orienterede om, at samarbejdet med Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP-en) omkring sagsbehandling skønnes mere usikkert. Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Schwarz (Bornholms Politiforening) orienterede om, at de pr. d. 1. april 2012 gennemførte organisationsændringer i kredsen ikke har fungeret efter hensigten, hvorfor der er gennemført en reorganisation. Der er fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Olsen (RigsPolitiforeningen) orienterede om, at foreningen har afholdt temadag for tillidsrepræsentanterne om bisidderrollen. Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening) orienterede om, at den geografisk baserede udkantsproblematik vil blive mere udtalt som følge af Politianalysernes gennemførelse. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Agerbæk (Politilederforeningen) orienterede om, kontrakterne for CPI-erne er underskrevet og at der snarest vil blive udsendt stillingsopslag i forhold til stillinger, der skal genopslås. Foreningen har fortsat fokus på lederprojektet, der nu er udskudt til primo november

9 Hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) orienterede om, at foreningen har fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Tonny Gram Graugaard (Sydøstjyllands Politiforening) orienterede om, at foreningens bestyrelse har haft et møde med Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP-en). Foreningen har meget stor fokus på Politianalyserne og anser det for et stort tilbageskridt på landsplan for både Hundeindsatsen og Færdselsindsatsen. Ad pkt. 10 Internationalt samarbejde Næstformand Claus Hartmann henviste i tilknytning til oprettelsen af en ny international mission, som anført i forhandlingsudvalgsreferatet af d. 2. oktober 2012 om, at der ikke bliver stationeret kollegaer i Somalia, men i Djibouti, Kenya og på Seychellerne. I forhold til andre punkter under Internationalt samarbejde, henviste han i øvrigt til de to sidste forhandlingsudvalgsreferater, Ad pkt. 11 Meddelelser og sager til efterretning Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Ad pkt. 12 Eventuelt herunder næste møde Forbundsformand Peter Ibsen konstaterede, at der ikke var indlæg til dette punkt og afsluttede herefter mødet. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 8. november 2012 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 88

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere