Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold 4. Økonomiske forhold 5. Fokusområderne 6. Udvalg og arbejdsgrupper Lønteknisk udvalg Organisationsforhold Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold Miljø- og sikkerhedsforhold samt teknologi Retspolitiske forhold Forhold vedrørende administrativ sektor Forhold vedrørende Domstolene Udvalg i øvrigt 7. Sekretariatet 8. Samarbejdsudvalgsspørgsmål 9. Foreningsforhold 10. Internationalt samarbejde 11. Meddelelser og sager til efterretning 12. Eventuelt herunder næste møde. Ad pkt. 1 Mødet åbnes Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde. Der var afbud fra Michael Mortensen (Bornholms Politiforening), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 12. september 2012 forelå til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser, hvorfor referatet godkendtes uden bemærkninger. 80

2 Ad pkt. 3 Hoved og Centralorganisationsforhold Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status i tilknytning til det iværksatte Serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten, idet afrapporteringen er udfærdiget. Rapporten, der er udleveret til Hovedbestyrelsen, er inddelt i en fælles indledning efterfulgt af et afsnit udfærdiget af Moderniseringsstyrelsen (MS), som erstatter den hvidbog, der er udsendt ved tidligere aftalefornyelser, samt et afsnit udfærdiget af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Forbundsformanden orienterede om et bestyrelsesmøde afholdt i CO-10 d. 9. oktober 2012, herunder særligt - Status i forhold til aftale- og overenskomstfornyelsen 2013, idet sammenskrivningen og dermed overenskomstkravene for både de generelle og specielle krav er behandlet for 2. gang. - Beslutning om overgang til PFA+ pension, hvor der i den forbindelse skal findes en løsning for de hvilende depoter. - Præcisering af, at det er CO-10 der rejser sager for Tjenestemandsretten, mens organisationerne betaler omkostningen til sagernes førelse. Forbundsformanden orienterede om, at CO-10 har anmodet Moderniseringsstyrelsen (MS) om at få tillagt forhandlingsretten for de civile køreprøvesagkyndige og at der i den forbindelse har været afholdt det første møde mellem Rigspolitiet og Politiforbundet. Det er fortsat vigtigt at holde fokus på at sikre medlemskab af Politiforbundet i tilknytning til denne personalegruppe. Der vil blive udsendt information om status på drøftelserne mellem parterne. Ad pkt. 4 Økonomiske forhold. Næstformand Claus Hartmann fremlagde i tilknytning til det af Hovedbestyrelsen nedsatte økonomiudvalg 4 indstillingsnotater til drøftelse og beslutning. De 4 indstillingsnotater kan iværksættes umiddelbart efter behandling i Hovedbestyrelsen. Indstillingsnotater anføres således - Forbundskonference i 1. og 3. periode indenfor kongresåret afskaffes, således at der alene afvikles kongres og midtvejskonference. - Udfærdigelse af personalehåndbog. - Retningslinjer for instruktørvederlag til indarbejdelse i personalehåndbogen. - Retningslinjer for dagsdiæter til indarbejdelse i personalehåndbogen. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af de fremlagte indstillingsnotater og der var enighed om, at de 4 indstillingsnotater godkendes til iværksættelse umiddelbart i forlængelse af hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen blev orienteret om status på allerede igangsatte tiltag i tilknytning til beslutningen om optimering af feriehusprogrammet, idet der pt. er indgået formidlingsaftale om salg af følgende 7 sommerhuse 81

3 - Søstjernevej, Skagen. - Bratten Strand. - Dråby Strand. - Langeland. - Marienlyst. - Pedersker. - Dueodde. Det er således hensigten at afhænde ovenstående 7 sommerhuse. Sommerhusene udlejes fortsat via bookingsystemet og ved et evt. salg vil der blive taget hånd om allerede bookede perioder. Der arbejdes sideløbende som besluttet med udfindelse af andre muligheder for køb/leje af bedre/andre ferieboliger, som anses for at være mere attraktive i forhold til standard og beliggenhed. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af andre økonomiske forhold, herunder ansættelse af vikar i tilknytning til bogholderifunktionen, som ligeledes kan påtage sig andre opgaver og vil indgå i den daglige drift. Vikardækningen er begrundet i alvorlig og længerevarende sygdom. Næstformanden orienterede om status på det videre arbejde i det nedsatte økonomiudvalg, idet processen fortsætter. Efter en debat omkring anvendelsen af kørselsgodtgørelse blev det besluttet, at forholdet skulle undersøges nærmere med henblik på fremskaffelse af yderligere materiale til belysning af emnet. Sekretariatschef Hans Bundesen orienterede i tilknytning til Politiforbundets kongres i 2013 om, at der arbejdes med muligheden for at gennemføre kongressen mere papirløst. Hovedbestyrelsen drøftede de anførte muligheder og der var enighed om, at sekretariatet arbejder videre med forslaget i forhold til afklaring af forskellige kvalitetsmæssige muligheder og fremkommer efterfølgende med beslutningsgrundlag for Hovedbestyrelsen. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede om, at behandlingsforsikringen er sendt i udbud for at afsøge en bedre løsning for medlemmerne. I udbuddet til Politiforbundets behandlingsforsikring indgår følgende elementer - Mulighed for såvel månedlig som årlig præmie. - Administrationsbidrag på 5 % til såvel Willis som til forbundet. - Pr. d. 1. januar 2012 var der registreret medlemmer og ægtefæller/samlevere i den nuværende ordning. - Ingen forringelser i forhold til den nuværende ordning og med præmiegaranti på 3 år. Økonomichefen orienterede om, at der i tilknytning til Politiforbundets økonomiske situation og likviditet i øvrigt er taget kontakt til Lån & Spar Bank A/S med henblik på indgåelse af en kreditaftale og for at undgå salg af forbundets værdipapirer. 82

4 Ad pkt. 5 Fokusområderne Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Ad pkt. 6 Udvalg og arbejdsgrupper Lønteknisk Udvalg Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status på sagen omkring ansættelsesholdet pr. d. 1. november 1994 og den manglende oprykning for ca. 40 kollegaer, idet Rigspolitiet d. 21. september 2012 har meddelt Politiforbundet, at de er indstillet på at indgå et kompromis, således at midlerne skal udfindes via lokallønsmidler. Der vil blive indledt drøftelser med Rigspolitiet i tilknytning til detaljerne i aftalen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er modtaget en henvendelse fra Sydsjælland og Lolland-Falster, i forhold til udmøntning af lokalløn fra den centrale lokallønspulje til samtlige kollegaer på Bornholm der har været involveret og inddraget i POL-SAG forsøget. Da der har været en kollega, der nu er stationeret i Sydsjælland og Lolland-Falster, fast stationeret på Bornholm i den omhandlende periode anmodes der om også at opnå lokalløn fra den centrale pulje til denne kollega. Hovedbestyrelsen drøftede anmodningen fra Sydsjælland og Lollands-Falster og der var enighed om, at de involverede politiforeninger søger at afklare forholdet internt. Hovedbestyrelsen havde ligeledes en drøftelse omkring det uafklarede forhold i tilknytning til akkumuleret underskud på lokallønsmidlerne i tilknytning til de 2 kredse med alarmcentraler. Sagen følges op med Rigspolitiet. Forbundsformanden orienterede om status i sagen om ændringen af organisationen af landpolitifunktionen i Midt- og Vestsjælland, idet der fortsat ikke er opnået enighed om de ansættelsesretlige forhold og øvrige, økonomiske aspekter i forhold til bl.a. funktionstillæg og Tjenestemandsloven 55. stk. 1. Der afventes en tilbagemelding fra Rigspolitiet. Forbundsformanden orienterede i tilknytning til aftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet om tildeling af op til 12 seniorfridage med løn pr. år efter det fyldte 62. år. Dette fremgår af resultatet af aftaleforhandlingerne og jfr. rundskrivelse fra Rigspolitiet i 2002, kan aftalen lokalt udmøntes i den lokale personalepolitik. Enkelte kredses fortolkning af aftalen findes betænkelig. Den fra Rigspolitiet udsendte rundskrivelse fra 2002 skulle angiveligt være ophævet, hvilket forbundet stiller sig uforstående overfor, idet en aftale ikke kan ophæves uden forudgående forhandling. Rigspolitiet vil således blive tilskrevet med anmodning om en nærmere forklaring. Forbundsformanden orienterede i tilknytning til Rigspolitiets udmelding om forsinket lønoprykning for kollegaer, der skulle være rykket op d. 1. oktober 2012 om, at Rigspolitiet er bagud med opdatering af lønoprykningerne og der arbejdes intenst med at få fulgt op på sagen. Det forventes, at lønoprykninger pr. d. 1. december 2012 afklares rettidigt. 83

5 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse i tilknytning til den utilfredsstillende situation omkring den forsinkede lønoprykning og herunder at der lokalt konstateres fejl. Konkrete fejl i afregninger fremsendes til Politiforbundet for at afklare omfanget og med henblik på forelæggelse for Rigspolitiet. Organisationsforhold Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status i tilknytning til Politianalyserne, efter Rigspolitiet d. 5. oktober 2012 offentliggjorde beslutningerne som følge af analysearbejdet. Forbundet har til Hovedbestyrelsen udsendt det fra Rigspolitiet udarbejdede notat om implementering af politianalyserne primo Forbundet har forud herfor fremført de 3 hovedsynspunkter relateret til - Fremtidig anvendelse af patruljemotorcykler. Der indhentes en second opinion fra uafhængigt institut i Tyskland. - Tilrettelæggelse af KTC Vest og udrykninger (Aarhus/Fredericia). - Koncept for brug af patruljehunde (Beredskabskollega/hundefører). Det bliver op til lokal afgørelse i kredsene at beslutte sammensætningen. Som det fremgår af det udsendte notat er Politiforbundets synspunkter således blevet imødekommet på 2 af de 3 områder, idet der ikke er sket imødekommelse omkring fremtidig anvendelse af patruljemotorcykler. Politiforbundet har ligeledes overfor Rigspolitiet, Koncern HR, tilkendegivet, at det findes utilfredsstillende, at HR-sporet (håndteringen af personalemæssige forhold) ikke er iværksat rettidigt og som sådan ikke er klargjort til at imødekomme de kollegaer, der har spørgsmål til deres situation som følge af organisationsændringerne. Der blev ligeledes orienteret om de fremtidige analyser, herunder særligt vedrørende politiets generelle beredskabsfaglige kapacitet, kapabilitet og kompetencer. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af konsekvenserne som følge af Rigspolitiets beslutning vedrørende Politianalyserne, herunder det store arbejde der af Politiforbundet var lagt i at følge processen. Der var enighed om at følge implementeringen af de organisatoriske ændringer som følge af Rigspolitiets beslutning tæt, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. På given foranledning havde Hovedbestyrelsen en drøftelse om fordeling af lokallønsmidler til de etablerede Task Forces og i forhold til den organisatoriske struktur i disse opgavefællesskaber. Det store antal af kompensationsudløsende timer er en stigende udfordring og der var enighed om at søge det løst blandt foreningsformændene i de respektive kredse. Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til opstarten af professionsbacheloruddannelsen og evaluering af de nye studerendes første praktikdel. Den første praktikdel, der påbegyndtes i uge 27/2012, har bl.a. vist, at der er en udfordring i forhold til, at de studerende modtager køretid nok med deres vejledere. Der udfærdiges tilsyneladende lidt flere udviklingsplaner end hidtil, særligt i forhold til kørefærdigheder, skriftligt arbejde, adfærd m.v. Hovedbestyrelsen anmodes om at fremsende aktuelle oplysninger om status på de studerende med henblik på inddragelse i Det Rådgivende Skoleudvalg, hvori der afholdes møde d. 12. november 2012, sådan at eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nye uddannelse kan blive påvist hurtigst muligt. 84

6 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Miljø- og Sikkerhedsspørgsmål samt teknologi Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om et møde afholdt d. 18. september 2012 i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vedrørende projekt Midt om natten. Herunder blev selve projektet drøftet, ligesom der blev foretaget en redigering af indbydelse, info-folder og diverse spørgeskemaer med videre. Rigspolitiet har udsendt skrivelse til kredsene på Sjælland med invitation til vicepolitiinspektøren, chefpolitiinspektøren, HR-partneren, den daglige arbejdsmiljøleder samt 1 til 2 arbejdsmiljørepræsentanter til deltagelse i informationsmødet d. 7. november Samme invitation er efter aftale udsendt til formændene for de sjællandske politiforeninger. Politiforbundet finder det meget vigtigt for projektets opstart, at alle møder op til informationsmødet. Der vil i øvrigt i forbindelse med arbejdsmiljøseminaret d. 5. og 6. november 2012 blive informeret om projektet. Der blev endvidere orienteret om et møde afholdt d. 19. september 2012 i Politiforbundets Arbejdsmiljøudvalg, hvor der var en generel orientering om Rigspolitiets Centrale Arbejdsmiljøudvalg og Politianalyserne, ligesom der var en drøftelse af diverse vedrørende uniformer, udrustning, køretøjer, radioer, mv. I tilknytning til den af Rigspolitiet nedsatte projektarbejdsgruppe blev der afholdt møde d. 3. oktober 2012, hvor der var en gennemgang af PLOV-konceptet, som findes gennemarbejdet og fornuftigt, hvorfor der skal ske en viderebehandling i rette fora. Retspolitiske forhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til fokusområdet Retspolitisk Profil og det Retspolitiske Program om, at materialet nu bliver placeret på Politiforbundets hjemmeside, som tidligere besluttet af Hovedbestyrelsen. I tilknytning til Retspolitisk Udvalg har det første, indledende møde været afholdt i forhold til en bearbejdning af Den blå Betænkning. Udvalget der suppleres ad hoc med Sekretariatschef Hans Bundesen, finder, at betænkningen bør erstattes med en ny vejledning til tillidsrepræsentanter om juridisk bistand, hvilket der arbejdes videre med. Forhold vedrørende administrativ sektor Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Forhold vedrørende domstolene Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Udvalg i øvrigt Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen henledte opmærksomheden på kommende TR-kurser, herunder 85

7 - TR-G 3 der afholdes i perioden fra d. 28. oktober til d. 2. november 2012 på Konventum, LO-skolens Konferencecenter, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. Der er tilmeldt 40 deltagere - Leder/tillidsmandskursus for CPI er og foreningsformænd. Kurset afholdes over 2 dage med emnet Fremtidens politi på Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. Programmet udsendes snarest. På given foranledning blev det oplyst, at indstikket omkring studiekreds bliver udsendt med fagbladet DANSK POLITI i november nummeret. Indstikket bliver udsendt til studiekredsformændene snarest, således at de kan starte planlægningen lokalt. I tilknytning til politistuderende undersøges muligheden for deres deltagelse i studiekredsaktiviteterne. Ad pkt. 7 Sekretariatet Med baggrund i de udsendte stillingsbeskrivelser på sekretariatschefstillingen og seniorkonsulentstillingen samt den økonomiske beregning og med baggrund i beslutningerne truffet på hovedbestyrelsesmødet d. 12. september 2012, havde hovedbestyrelsen en meget grundig drøftelse i forhold til ansættelse af ny sekretariatschef. Et flertal i hovedbestyrelsen bekræftede beslutningerne fra hovedbestyrelsesmødet d. 12. september Samme flertal var opmærksom på den samlede økonomi, men besluttede at iværksætte processen med ansættelse af ny sekretariatschef så hurtigt som muligt. Sekretariatschef Hans Bundesen orienterede om ændret procedure i tilknytning til lån i Tjenestemændenes Låneforening, idet det til ansøgningen tilhørende bilag, der udfyldes af tillidsrepræsentanten om dennes vurdering af ansøgeren, nu ikke længere skal udfyldes. Fremover betragtes tillidsrepræsentanternes underskrift med anbefaling afgivet under iagttagelse af de forhold, som bilaget indeholder. Beløbene anvises normalt på den af ansøgeren oplyste konto. Låneansøgninger skal således også fremover afleveres til og påtegnes af formanden eller den der er bemyndiget til det - og sendes via Politiforbundet til Tjenestemændenes Låneforening. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om de pensionsmæssige konsekvenser i tilknytning til den af regeringen vedtagne skattereform med virkning fra d. 1. januar 2013 relateret til, at det fra og med 2013 ikke længere er muligt at indbetale til kapitalpension. Det forventes, at PFA-Pension orienterer mere grundigt herom til medlemmerne, ligesom der vil blive informeret via fagbladet DANSK POLITI. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 86

8 Ad pkt. Samarbejdsudvalgsspørgsmål Næstformand Claus Hartmann orienterede kort om det afholdte møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 14. september 2012, herunder særligt - Information om Politianalyserne. - Status på HR-udviklingsprojekter. - Status på POL-VAGT arbejdsgruppen. - Status på projekterne om organisationsarbejde og tjenestefrihed. - Etik på spil, som der følges særskilt op på. Hovedbestyrelsen drøftede særligt projektet om organisationsarbejde og tjenestefrihed, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Ad pkt. 9 Foreningsforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) orienterede om processen i tilknytning til gennemførelse af urafstemning om valg af formand besluttet på ekstraordinær generalforsamling d. 17. september 2012 i Københavns Politiforening. Det elektroniske valg blev gennemført med en deltagelse på 84,4 % hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet viste en tilslutning til fordel for Claus Oxfeldt som formand for Københavns Politiforening. Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Heggelund (Midt- og Vestsjællands Politiforening) orienterede om, at der i kredsen er planlagt SU-seminar d. 5. december 2012 med temaemnet Samarbejde. Foreningen har fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Fisker (Midt- og Vestjyllands Politiforening) orienterede om, at samarbejdet med Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP-en) omkring sagsbehandling skønnes mere usikkert. Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Schwarz (Bornholms Politiforening) orienterede om, at de pr. d. 1. april 2012 gennemførte organisationsændringer i kredsen ikke har fungeret efter hensigten, hvorfor der er gennemført en reorganisation. Der er fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Olsen (RigsPolitiforeningen) orienterede om, at foreningen har afholdt temadag for tillidsrepræsentanterne om bisidderrollen. Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening) orienterede om, at den geografisk baserede udkantsproblematik vil blive mere udtalt som følge af Politianalysernes gennemførelse. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Agerbæk (Politilederforeningen) orienterede om, kontrakterne for CPI-erne er underskrevet og at der snarest vil blive udsendt stillingsopslag i forhold til stillinger, der skal genopslås. Foreningen har fortsat fokus på lederprojektet, der nu er udskudt til primo november

9 Hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) orienterede om, at foreningen har fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Tonny Gram Graugaard (Sydøstjyllands Politiforening) orienterede om, at foreningens bestyrelse har haft et møde med Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP-en). Foreningen har meget stor fokus på Politianalyserne og anser det for et stort tilbageskridt på landsplan for både Hundeindsatsen og Færdselsindsatsen. Ad pkt. 10 Internationalt samarbejde Næstformand Claus Hartmann henviste i tilknytning til oprettelsen af en ny international mission, som anført i forhandlingsudvalgsreferatet af d. 2. oktober 2012 om, at der ikke bliver stationeret kollegaer i Somalia, men i Djibouti, Kenya og på Seychellerne. I forhold til andre punkter under Internationalt samarbejde, henviste han i øvrigt til de to sidste forhandlingsudvalgsreferater, Ad pkt. 11 Meddelelser og sager til efterretning Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Ad pkt. 12 Eventuelt herunder næste møde Forbundsformand Peter Ibsen konstaterede, at der ikke var indlæg til dette punkt og afsluttede herefter mødet. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 8. november 2012 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 88

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 14. 15. august 2012 på Comwell Klarskovgaard i Korsør med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Evaluering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01112 6. august 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 12. - 13. august 2014 på Comwell Sorø DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00118 5. marts 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00066 30. april 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 0900 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d marts 2012 i Vejle med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d marts 2012 i Vejle med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 28. 29. marts 2012 i Vejle med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 1000 i Forbundshuset Uden for mødets dagsorden var indbudt politiinspektør

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. august 2015 på Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.06.2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-4 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 10. juni 2008 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2016. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 25. september

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 14. april 2011 kl. 14.00 på Oslobåden. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fælles Med Administrationen. Referat

Fælles Med Administrationen. Referat Fælles Med Administrationen Referat Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Starttidspunkt for møde: 14:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kristen Ditlevsen, Hanne Andersson, Niels Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere