Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold 4. Økonomiske forhold 5. Fokusområderne 6. Udvalg og arbejdsgrupper Lønteknisk udvalg Organisationsforhold Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold Miljø- og sikkerhedsforhold samt teknologi Retspolitiske forhold Forhold vedrørende administrativ sektor Forhold vedrørende Domstolene Udvalg i øvrigt 7. Sekretariatet 8. Samarbejdsudvalgsspørgsmål 9. Foreningsforhold 10. Internationalt samarbejde 11. Meddelelser og sager til efterretning 12. Eventuelt herunder næste møde. Ad pkt. 1 Mødet åbnes Forbundsformand Peter Ibsen bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde. Der var afbud fra Michael Mortensen (Bornholms Politiforening), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 12. september 2012 forelå til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser, hvorfor referatet godkendtes uden bemærkninger. 80

2 Ad pkt. 3 Hoved og Centralorganisationsforhold Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status i tilknytning til det iværksatte Serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten, idet afrapporteringen er udfærdiget. Rapporten, der er udleveret til Hovedbestyrelsen, er inddelt i en fælles indledning efterfulgt af et afsnit udfærdiget af Moderniseringsstyrelsen (MS), som erstatter den hvidbog, der er udsendt ved tidligere aftalefornyelser, samt et afsnit udfærdiget af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Forbundsformanden orienterede om et bestyrelsesmøde afholdt i CO-10 d. 9. oktober 2012, herunder særligt - Status i forhold til aftale- og overenskomstfornyelsen 2013, idet sammenskrivningen og dermed overenskomstkravene for både de generelle og specielle krav er behandlet for 2. gang. - Beslutning om overgang til PFA+ pension, hvor der i den forbindelse skal findes en løsning for de hvilende depoter. - Præcisering af, at det er CO-10 der rejser sager for Tjenestemandsretten, mens organisationerne betaler omkostningen til sagernes førelse. Forbundsformanden orienterede om, at CO-10 har anmodet Moderniseringsstyrelsen (MS) om at få tillagt forhandlingsretten for de civile køreprøvesagkyndige og at der i den forbindelse har været afholdt det første møde mellem Rigspolitiet og Politiforbundet. Det er fortsat vigtigt at holde fokus på at sikre medlemskab af Politiforbundet i tilknytning til denne personalegruppe. Der vil blive udsendt information om status på drøftelserne mellem parterne. Ad pkt. 4 Økonomiske forhold. Næstformand Claus Hartmann fremlagde i tilknytning til det af Hovedbestyrelsen nedsatte økonomiudvalg 4 indstillingsnotater til drøftelse og beslutning. De 4 indstillingsnotater kan iværksættes umiddelbart efter behandling i Hovedbestyrelsen. Indstillingsnotater anføres således - Forbundskonference i 1. og 3. periode indenfor kongresåret afskaffes, således at der alene afvikles kongres og midtvejskonference. - Udfærdigelse af personalehåndbog. - Retningslinjer for instruktørvederlag til indarbejdelse i personalehåndbogen. - Retningslinjer for dagsdiæter til indarbejdelse i personalehåndbogen. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af de fremlagte indstillingsnotater og der var enighed om, at de 4 indstillingsnotater godkendes til iværksættelse umiddelbart i forlængelse af hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsen blev orienteret om status på allerede igangsatte tiltag i tilknytning til beslutningen om optimering af feriehusprogrammet, idet der pt. er indgået formidlingsaftale om salg af følgende 7 sommerhuse 81

3 - Søstjernevej, Skagen. - Bratten Strand. - Dråby Strand. - Langeland. - Marienlyst. - Pedersker. - Dueodde. Det er således hensigten at afhænde ovenstående 7 sommerhuse. Sommerhusene udlejes fortsat via bookingsystemet og ved et evt. salg vil der blive taget hånd om allerede bookede perioder. Der arbejdes sideløbende som besluttet med udfindelse af andre muligheder for køb/leje af bedre/andre ferieboliger, som anses for at være mere attraktive i forhold til standard og beliggenhed. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af andre økonomiske forhold, herunder ansættelse af vikar i tilknytning til bogholderifunktionen, som ligeledes kan påtage sig andre opgaver og vil indgå i den daglige drift. Vikardækningen er begrundet i alvorlig og længerevarende sygdom. Næstformanden orienterede om status på det videre arbejde i det nedsatte økonomiudvalg, idet processen fortsætter. Efter en debat omkring anvendelsen af kørselsgodtgørelse blev det besluttet, at forholdet skulle undersøges nærmere med henblik på fremskaffelse af yderligere materiale til belysning af emnet. Sekretariatschef Hans Bundesen orienterede i tilknytning til Politiforbundets kongres i 2013 om, at der arbejdes med muligheden for at gennemføre kongressen mere papirløst. Hovedbestyrelsen drøftede de anførte muligheder og der var enighed om, at sekretariatet arbejder videre med forslaget i forhold til afklaring af forskellige kvalitetsmæssige muligheder og fremkommer efterfølgende med beslutningsgrundlag for Hovedbestyrelsen. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede om, at behandlingsforsikringen er sendt i udbud for at afsøge en bedre løsning for medlemmerne. I udbuddet til Politiforbundets behandlingsforsikring indgår følgende elementer - Mulighed for såvel månedlig som årlig præmie. - Administrationsbidrag på 5 % til såvel Willis som til forbundet. - Pr. d. 1. januar 2012 var der registreret medlemmer og ægtefæller/samlevere i den nuværende ordning. - Ingen forringelser i forhold til den nuværende ordning og med præmiegaranti på 3 år. Økonomichefen orienterede om, at der i tilknytning til Politiforbundets økonomiske situation og likviditet i øvrigt er taget kontakt til Lån & Spar Bank A/S med henblik på indgåelse af en kreditaftale og for at undgå salg af forbundets værdipapirer. 82

4 Ad pkt. 5 Fokusområderne Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Ad pkt. 6 Udvalg og arbejdsgrupper Lønteknisk Udvalg Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status på sagen omkring ansættelsesholdet pr. d. 1. november 1994 og den manglende oprykning for ca. 40 kollegaer, idet Rigspolitiet d. 21. september 2012 har meddelt Politiforbundet, at de er indstillet på at indgå et kompromis, således at midlerne skal udfindes via lokallønsmidler. Der vil blive indledt drøftelser med Rigspolitiet i tilknytning til detaljerne i aftalen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er modtaget en henvendelse fra Sydsjælland og Lolland-Falster, i forhold til udmøntning af lokalløn fra den centrale lokallønspulje til samtlige kollegaer på Bornholm der har været involveret og inddraget i POL-SAG forsøget. Da der har været en kollega, der nu er stationeret i Sydsjælland og Lolland-Falster, fast stationeret på Bornholm i den omhandlende periode anmodes der om også at opnå lokalløn fra den centrale pulje til denne kollega. Hovedbestyrelsen drøftede anmodningen fra Sydsjælland og Lollands-Falster og der var enighed om, at de involverede politiforeninger søger at afklare forholdet internt. Hovedbestyrelsen havde ligeledes en drøftelse omkring det uafklarede forhold i tilknytning til akkumuleret underskud på lokallønsmidlerne i tilknytning til de 2 kredse med alarmcentraler. Sagen følges op med Rigspolitiet. Forbundsformanden orienterede om status i sagen om ændringen af organisationen af landpolitifunktionen i Midt- og Vestsjælland, idet der fortsat ikke er opnået enighed om de ansættelsesretlige forhold og øvrige, økonomiske aspekter i forhold til bl.a. funktionstillæg og Tjenestemandsloven 55. stk. 1. Der afventes en tilbagemelding fra Rigspolitiet. Forbundsformanden orienterede i tilknytning til aftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet om tildeling af op til 12 seniorfridage med løn pr. år efter det fyldte 62. år. Dette fremgår af resultatet af aftaleforhandlingerne og jfr. rundskrivelse fra Rigspolitiet i 2002, kan aftalen lokalt udmøntes i den lokale personalepolitik. Enkelte kredses fortolkning af aftalen findes betænkelig. Den fra Rigspolitiet udsendte rundskrivelse fra 2002 skulle angiveligt være ophævet, hvilket forbundet stiller sig uforstående overfor, idet en aftale ikke kan ophæves uden forudgående forhandling. Rigspolitiet vil således blive tilskrevet med anmodning om en nærmere forklaring. Forbundsformanden orienterede i tilknytning til Rigspolitiets udmelding om forsinket lønoprykning for kollegaer, der skulle være rykket op d. 1. oktober 2012 om, at Rigspolitiet er bagud med opdatering af lønoprykningerne og der arbejdes intenst med at få fulgt op på sagen. Det forventes, at lønoprykninger pr. d. 1. december 2012 afklares rettidigt. 83

5 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse i tilknytning til den utilfredsstillende situation omkring den forsinkede lønoprykning og herunder at der lokalt konstateres fejl. Konkrete fejl i afregninger fremsendes til Politiforbundet for at afklare omfanget og med henblik på forelæggelse for Rigspolitiet. Organisationsforhold Forbundsformand Peter Ibsen orienterede om status i tilknytning til Politianalyserne, efter Rigspolitiet d. 5. oktober 2012 offentliggjorde beslutningerne som følge af analysearbejdet. Forbundet har til Hovedbestyrelsen udsendt det fra Rigspolitiet udarbejdede notat om implementering af politianalyserne primo Forbundet har forud herfor fremført de 3 hovedsynspunkter relateret til - Fremtidig anvendelse af patruljemotorcykler. Der indhentes en second opinion fra uafhængigt institut i Tyskland. - Tilrettelæggelse af KTC Vest og udrykninger (Aarhus/Fredericia). - Koncept for brug af patruljehunde (Beredskabskollega/hundefører). Det bliver op til lokal afgørelse i kredsene at beslutte sammensætningen. Som det fremgår af det udsendte notat er Politiforbundets synspunkter således blevet imødekommet på 2 af de 3 områder, idet der ikke er sket imødekommelse omkring fremtidig anvendelse af patruljemotorcykler. Politiforbundet har ligeledes overfor Rigspolitiet, Koncern HR, tilkendegivet, at det findes utilfredsstillende, at HR-sporet (håndteringen af personalemæssige forhold) ikke er iværksat rettidigt og som sådan ikke er klargjort til at imødekomme de kollegaer, der har spørgsmål til deres situation som følge af organisationsændringerne. Der blev ligeledes orienteret om de fremtidige analyser, herunder særligt vedrørende politiets generelle beredskabsfaglige kapacitet, kapabilitet og kompetencer. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af konsekvenserne som følge af Rigspolitiets beslutning vedrørende Politianalyserne, herunder det store arbejde der af Politiforbundet var lagt i at følge processen. Der var enighed om at følge implementeringen af de organisatoriske ændringer som følge af Rigspolitiets beslutning tæt, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. På given foranledning havde Hovedbestyrelsen en drøftelse om fordeling af lokallønsmidler til de etablerede Task Forces og i forhold til den organisatoriske struktur i disse opgavefællesskaber. Det store antal af kompensationsudløsende timer er en stigende udfordring og der var enighed om at søge det løst blandt foreningsformændene i de respektive kredse. Personaleforhold samt ansættelses- og uddannelsesforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til opstarten af professionsbacheloruddannelsen og evaluering af de nye studerendes første praktikdel. Den første praktikdel, der påbegyndtes i uge 27/2012, har bl.a. vist, at der er en udfordring i forhold til, at de studerende modtager køretid nok med deres vejledere. Der udfærdiges tilsyneladende lidt flere udviklingsplaner end hidtil, særligt i forhold til kørefærdigheder, skriftligt arbejde, adfærd m.v. Hovedbestyrelsen anmodes om at fremsende aktuelle oplysninger om status på de studerende med henblik på inddragelse i Det Rådgivende Skoleudvalg, hvori der afholdes møde d. 12. november 2012, sådan at eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nye uddannelse kan blive påvist hurtigst muligt. 84

6 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Miljø- og Sikkerhedsspørgsmål samt teknologi Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager orienterede om et møde afholdt d. 18. september 2012 i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vedrørende projekt Midt om natten. Herunder blev selve projektet drøftet, ligesom der blev foretaget en redigering af indbydelse, info-folder og diverse spørgeskemaer med videre. Rigspolitiet har udsendt skrivelse til kredsene på Sjælland med invitation til vicepolitiinspektøren, chefpolitiinspektøren, HR-partneren, den daglige arbejdsmiljøleder samt 1 til 2 arbejdsmiljørepræsentanter til deltagelse i informationsmødet d. 7. november Samme invitation er efter aftale udsendt til formændene for de sjællandske politiforeninger. Politiforbundet finder det meget vigtigt for projektets opstart, at alle møder op til informationsmødet. Der vil i øvrigt i forbindelse med arbejdsmiljøseminaret d. 5. og 6. november 2012 blive informeret om projektet. Der blev endvidere orienteret om et møde afholdt d. 19. september 2012 i Politiforbundets Arbejdsmiljøudvalg, hvor der var en generel orientering om Rigspolitiets Centrale Arbejdsmiljøudvalg og Politianalyserne, ligesom der var en drøftelse af diverse vedrørende uniformer, udrustning, køretøjer, radioer, mv. I tilknytning til den af Rigspolitiet nedsatte projektarbejdsgruppe blev der afholdt møde d. 3. oktober 2012, hvor der var en gennemgang af PLOV-konceptet, som findes gennemarbejdet og fornuftigt, hvorfor der skal ske en viderebehandling i rette fora. Retspolitiske forhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til fokusområdet Retspolitisk Profil og det Retspolitiske Program om, at materialet nu bliver placeret på Politiforbundets hjemmeside, som tidligere besluttet af Hovedbestyrelsen. I tilknytning til Retspolitisk Udvalg har det første, indledende møde været afholdt i forhold til en bearbejdning af Den blå Betænkning. Udvalget der suppleres ad hoc med Sekretariatschef Hans Bundesen, finder, at betænkningen bør erstattes med en ny vejledning til tillidsrepræsentanter om juridisk bistand, hvilket der arbejdes videre med. Forhold vedrørende administrativ sektor Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Forhold vedrørende domstolene Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Udvalg i øvrigt Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen henledte opmærksomheden på kommende TR-kurser, herunder 85

7 - TR-G 3 der afholdes i perioden fra d. 28. oktober til d. 2. november 2012 på Konventum, LO-skolens Konferencecenter, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. Der er tilmeldt 40 deltagere - Leder/tillidsmandskursus for CPI er og foreningsformænd. Kurset afholdes over 2 dage med emnet Fremtidens politi på Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. Programmet udsendes snarest. På given foranledning blev det oplyst, at indstikket omkring studiekreds bliver udsendt med fagbladet DANSK POLITI i november nummeret. Indstikket bliver udsendt til studiekredsformændene snarest, således at de kan starte planlægningen lokalt. I tilknytning til politistuderende undersøges muligheden for deres deltagelse i studiekredsaktiviteterne. Ad pkt. 7 Sekretariatet Med baggrund i de udsendte stillingsbeskrivelser på sekretariatschefstillingen og seniorkonsulentstillingen samt den økonomiske beregning og med baggrund i beslutningerne truffet på hovedbestyrelsesmødet d. 12. september 2012, havde hovedbestyrelsen en meget grundig drøftelse i forhold til ansættelse af ny sekretariatschef. Et flertal i hovedbestyrelsen bekræftede beslutningerne fra hovedbestyrelsesmødet d. 12. september Samme flertal var opmærksom på den samlede økonomi, men besluttede at iværksætte processen med ansættelse af ny sekretariatschef så hurtigt som muligt. Sekretariatschef Hans Bundesen orienterede om ændret procedure i tilknytning til lån i Tjenestemændenes Låneforening, idet det til ansøgningen tilhørende bilag, der udfyldes af tillidsrepræsentanten om dennes vurdering af ansøgeren, nu ikke længere skal udfyldes. Fremover betragtes tillidsrepræsentanternes underskrift med anbefaling afgivet under iagttagelse af de forhold, som bilaget indeholder. Beløbene anvises normalt på den af ansøgeren oplyste konto. Låneansøgninger skal således også fremover afleveres til og påtegnes af formanden eller den der er bemyndiget til det - og sendes via Politiforbundet til Tjenestemændenes Låneforening. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om de pensionsmæssige konsekvenser i tilknytning til den af regeringen vedtagne skattereform med virkning fra d. 1. januar 2013 relateret til, at det fra og med 2013 ikke længere er muligt at indbetale til kapitalpension. Det forventes, at PFA-Pension orienterer mere grundigt herom til medlemmerne, ligesom der vil blive informeret via fagbladet DANSK POLITI. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 86

8 Ad pkt. Samarbejdsudvalgsspørgsmål Næstformand Claus Hartmann orienterede kort om det afholdte møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 14. september 2012, herunder særligt - Information om Politianalyserne. - Status på HR-udviklingsprojekter. - Status på POL-VAGT arbejdsgruppen. - Status på projekterne om organisationsarbejde og tjenestefrihed. - Etik på spil, som der følges særskilt op på. Hovedbestyrelsen drøftede særligt projektet om organisationsarbejde og tjenestefrihed, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Ad pkt. 9 Foreningsforhold Forhandlingsudvalgsmedlem Claus Oxfeldt (Københavns Politiforening) orienterede om processen i tilknytning til gennemførelse af urafstemning om valg af formand besluttet på ekstraordinær generalforsamling d. 17. september 2012 i Københavns Politiforening. Det elektroniske valg blev gennemført med en deltagelse på 84,4 % hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet viste en tilslutning til fordel for Claus Oxfeldt som formand for Københavns Politiforening. Hovedbestyrelsesmedlem Mogens Heggelund (Midt- og Vestsjællands Politiforening) orienterede om, at der i kredsen er planlagt SU-seminar d. 5. december 2012 med temaemnet Samarbejde. Foreningen har fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Fisker (Midt- og Vestjyllands Politiforening) orienterede om, at samarbejdet med Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP-en) omkring sagsbehandling skønnes mere usikkert. Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Schwarz (Bornholms Politiforening) orienterede om, at de pr. d. 1. april 2012 gennemførte organisationsændringer i kredsen ikke har fungeret efter hensigten, hvorfor der er gennemført en reorganisation. Der er fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Olsen (RigsPolitiforeningen) orienterede om, at foreningen har afholdt temadag for tillidsrepræsentanterne om bisidderrollen. Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen (Sydsjælland og Lolland-Falsters Politiforening) orienterede om, at den geografisk baserede udkantsproblematik vil blive mere udtalt som følge af Politianalysernes gennemførelse. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Agerbæk (Politilederforeningen) orienterede om, kontrakterne for CPI-erne er underskrevet og at der snarest vil blive udsendt stillingsopslag i forhold til stillinger, der skal genopslås. Foreningen har fortsat fokus på lederprojektet, der nu er udskudt til primo november

9 Hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) orienterede om, at foreningen har fokus på sagsbehandlingen i DUP-en. Hovedbestyrelsesmedlem Tonny Gram Graugaard (Sydøstjyllands Politiforening) orienterede om, at foreningens bestyrelse har haft et møde med Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP-en). Foreningen har meget stor fokus på Politianalyserne og anser det for et stort tilbageskridt på landsplan for både Hundeindsatsen og Færdselsindsatsen. Ad pkt. 10 Internationalt samarbejde Næstformand Claus Hartmann henviste i tilknytning til oprettelsen af en ny international mission, som anført i forhandlingsudvalgsreferatet af d. 2. oktober 2012 om, at der ikke bliver stationeret kollegaer i Somalia, men i Djibouti, Kenya og på Seychellerne. I forhold til andre punkter under Internationalt samarbejde, henviste han i øvrigt til de to sidste forhandlingsudvalgsreferater, Ad pkt. 11 Meddelelser og sager til efterretning Der var ikke emner til behandling under dette punkt, ligesom der ikke fra hovedbestyrelsesmedlemmerne var bemærkninger eller spørgsmål til punktet. Ad pkt. 12 Eventuelt herunder næste møde Forbundsformand Peter Ibsen konstaterede, at der ikke var indlæg til dette punkt og afsluttede herefter mødet. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 8. november 2012 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 88

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

LOV FOR POLITIFORBUNDET

LOV FOR POLITIFORBUNDET LOV FOR POLITIFORBUNDET AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD Organisationen 1 Navn og hjemsted 1. Forbundets navn er Politiforbundet. 2. Forbundets hjemsted er, hvor forbundskontoret er beliggende. 3. Forbundet

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. maj 2014 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) Marianne Ringgren (G/F, 1 dt og 1 dy- SEB) (referent) Erik Fæster

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. FORRETNINGSUDVALGSMØDE (2012-2015) Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede Kristensen Knud

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere