NOTAT. 1. Fagligt indhold og struktur m.v. Formål med MGK. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger. Fagkreds, fag- og timefordeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Fagligt indhold og struktur m.v. Formål med MGK. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger. Fagkreds, fag- og timefordeling"

Transkript

1 NOTAT Børn- og Ungeforvaltningen Fritidsafdelingen Odense Musikskole Danmarksgade Odense C Tlf Fax Høringssvar til Kunststyrelsens Musikudvalg vedr. rapport om MGk 1. Fagligt indhold og struktur m.v. Formål med MGK at bekendtgørelsens 1, stk. 1 ændres til: Formålet med musikalske grundkurser (MGK) er dels at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse og dels at styrke musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde. at det pointeres, at det dobbelte formål gælder alle elever. at bekendtgørelsens 1, stk. 2 ændres til: MGK er som udgangspunkt et 3- årigt overbygningskursus tilknyttet en eller flere musikskoler i samarbejde. Hvor særlige forhold taler for det, kan der dispenseres fra det 3-årige forløb. DATO 9. marts 2009 REF. UMO JOURNAL NR. 2009/ EKSPEDITIONSTIDER Mandag - Onsdag / Torsdag / Fredag Lukket Fagkreds, fag- og timefordeling at tilskudsbetingelsernes Sæsonlængde/ugentligt timetal ændres til: Sæsonlængden for et 3-årigt MGK-kursus bør så vidt muligt følge musikskolens, dog minimum 36 uger pr. år inklusiv projekt- og eksamensuger. Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne kan følge anden skolegang ved siden af MGK. at første sætning i tilskudsbetingelsernes Fordeling af undervisningslektioner for MGK ændres til: Det ugentlige timetal for en MGK-elev på et 3-årigt kursus skal være på minimum 9 2/3 ugentlige lektioner fordelt på følgende fag: at man arbejder frem mod en endnu mere fleksibel struktur for MGK, således at kurset for den enkelte elev kan variere mellem 1 og 5 års varighed, afhængig af elevens alder, musikfaglige niveau, modenhed og anden skolegang. 1/8

2 Linjestruktur at alle kurser skal have en rytmisk og en klassisk linje og at kurserne bevarer muligheden for at udvikle linjestrukturen i samspil med konservatorierne ogsamfundets behov. at alle ændringer af linjestrukturen skal godkendes af Kunstrådets Musikudvalg. Instrumentfordeling, ansøgning til og optagelse på MGK at den nuværende praksis med koordinerede optagelsesprøver videreføres og afspejles i en koordineret beslutning om optag, som udover hensyn til det faglige niveau tager lokale, regionale og nationale hensyn til holdsammesætning, sammenspilsmuligheder og musiklivets behov. at 7-trins skalaen (den til enhver tid gældende karakterskala for gymnasieskolen) anvendes ved optagelsesprøven suppleret med en mundtlig udtalelse afgivet af eksamenslederen i umiddelbar tilknytning til prøven, skulle ansøgeren ønske dette. 2. MGKs uddannelseskvalitet Søgning og interesse for MGK at undersøgelserne af MGK-kandidaters optag på konservatorierne suppleres med en kortlægning af kandidaternes optag på andre videregående musikuddannelser: seminarier, universiteter, udenlandske musikuddannelser m.v. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger, idet der dog kan stilles spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang seminarier, universiteter og udenlandske musikuddannelser ser en fordel i at bidrage til statistikken på samme måde, som landets konservatorier gør det i dag. Lærerkompetencer og MGK-lærernes profil at musikererfaring dokumenteres ved ansættelse som lærer i instrumentale/vokale fag. Det er vigtigt, at lærerne sikres mulighed for et fortsat engagement i musikerskabet. at der indføres årlig vurdering af kurset, hvor både elever og lærere medvirker med henblik på at forbedre kursets tilrettelæggelse, samlede faglige indhold m.v. at der stilles krav om relevant konservatorie- eller universitetsuddannelse for at undervise i teoretiske bifag. at der etableres efteruddannelsesmuligheder på området hørelære/teori og SSB. 2/8

3 Lederkredsen opfatter disse punkter som værende et ledelsesmæssigt ansvar. Det er endvidere vor opfattelse, at udvalget her bevæger sig tæt på overenskomstmæssige forhold. Vi har stor sympati for forslaget om øgede efteruddannelsesmuligheder, men ser de manglende EUD-muligheder som et generelt problem, der langt fra er begrænset til fagene teori og hørelære. 3. Organisation og geografi Dette punkt har afstedkommet en række lokalt betingede kommentarer og særstandpunkter, hvorfor høringssvaret er samlet i en generel og overordnet del samt en specifik del. Generelt Lederkredsen mener generelt, at etablering af musikalske miljøer med tilstrækkeligt antal kursister og gode sammenspilsmuligheder har absolut 1. prioritet. Det er vores vurdering, at en decentralisering af kursernes aktiviteter reelt vil skade mere, end det vil gavne, og det vil derfor være problematisk, at skulle tilbyde decentral undervisning ud over hovedfags- og evt. klaverundervisningen. Det er vor opfattelse, at MGK erne i højere grad bør indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med regionens talentklasser, og at Kunstrådet bør tage et medansvar for oprettelsen og forankring af talentklasser på musikskolerne evt. gennem øremærkning af en del af musikskoletilskuddet. at der indføres forsøg med flere satellit-kurser efter modellen i Skive med decentral undervisning i hovedfag og andre solo-fag ved hh. Thisted og Viborg musikskoler, f.eks. - MGK i Nordjylland også tilbyder decentral undervisning i f.eks. Frederikshavn MGK Nord Efter 21 år med "satellitopbygning" og 2 x 20 MGKelever afprøves p.t. en kerneløsning, hvor de fleste MGK undervisningselementer samles ét sted. Såvel på det klassiske som det rytmiske område fungerer dette perfekt som et kreativt musik og fagligt miljø for MGKeleverne. Vi tror på modellen med MGK pladser som overordnet beskrevet og med høj grad af samarbejde med talentklasser og præ-mgk tilbud i landsdelen.men vi savner mulighed for udvidelse til de oprindelige 40 pladser! 3/8

4 - MGK i Esbjerg tilbyder decentral undervisning i Ribe og samarbejder med MGK i Holstebro om området omkring Ringkøbing Fjord. MGK MidtVest, Holstebro Vi deler udvalgets opfattelse af, at den geografiske placering af MGK bør tage udgangspunkt i på den ene side hensynet til et fagligt miljø og på den anden side hensynet til elevernes transporttid. Vi er dog af den opfattelse, at kursernes mulighed for at etablere et stærkt fagligt miljø vejer tungt. Udvalgets forslag om etablering af satellit-mgk vil efter vores opfattelse kunne medføre en udvanding af kursernes faglige indhold, såfremt der ikke samtidig tilføres yderligere midler. Et miljø med rimelige sammenspilsmuligheder kræver efter vores skøn som minimum 30 elever. Vi anbefaler i stedet, at staten gør forsøgsordningen med talentlinier på musikskolerne permanent og forpligter til et gensidigt samarbejde med MGK. - MGK i Kolding tilbyder decentral undervisning i Vejle MGK Kolding Kolding MGK s forpligtelse til samarbejde med Vejle omkring etablering af afdeling lyder interessant under følgende forudsætninger: Det faglige nivaeu på undervisningen skal svare 100 % til det der er i Kolding, herunder muligheder for fornuftig holdannelse ud fra faglige kriterier vedr. teori og sammenspil. De fysiske rammer omkring eks.vis øveforhold for eleverne skal svare til forholdende i Kolding. Dette for at sikre at der ikke bliver tale om forskellige niveauer på MGK undervisningen til skade for de studerendes fremtidige uddannelsesmuligheder. Man må påregne at ovennævnte vil kræve investeringer i infrastrukturen og at bevillingen til MGK derfor bør øges i forhold til disse udgifter - ellers vil MGK indholdsmæssigt forringes frem for at forbedres som intensionen er for os alle. - MGK i Haderslev tilbyder decentral undervisning i Sønderborg - MGK i Slagelse og Køge samarbejder om at tilbyde decentral undervisning i Kalundborg/Holbæk og hvis elevgrundlaget er til det, i Roskilde/Ringsted MGK Slagelse og Køge Udvalgets forslag om etablering af satellit-mgk med decentral undervisning vil, efter vor opfattelse, medføre en forringelse af kursernes faglige indhold. 4/8

5 Det er vor opfattelse og erfaring, at den ugentlige kontakt med andre MGK-elever spiller en stor rolle for elevens fulde udbytte af studiet. Vi ser gerne en større grad af gensidigt forpligtende samarbejde med regionens talentlinier. - MGK i Helsingør tilbyder decentral undervisning i Hillerød at der arbejdes frem mod et større regionalt samarbejde mellem kurserne om at dække større områder af regionen. - MGK i Ishøj, København og Frederiksberg udvider samarbejdet hvad angår fordeling af instrumenter og optagne m.v., så der reelt set bliver tale om ét sammenhængende kursus, der dækker hovedstadsområdet evt. med decentral undervisning ved andre af regionens musikskoler. MGK i hovedstadsområdet MGK erne i hovedstadsområdet har allerede i dag et betydeligt samarbejde, som bl.a. omfatter fælles optagelsesprøver, stort rytmisk projekt inkluderende en koncerttourné, kammermusikprojekter, operaprojekter, workshops, masterclasses, studieture m.m. Samarbejdet kan med fordel udvides til at omfatte hele regionen. Ligeledes kan samarbejdet med fordel udvides med en højere grad af koordinering og fastlæggelse af de enkelte elementer. På længere sigt overvejes en højere grad af fagopdeling og opgavefordeling for at skabe endnu bedre faglige miljøer. - MGK i Århus og Randers sammenlægges til et kursus, som tilbyder decentral undervisning i Midtjylland/Silkeborg. MGK Århus Ud fra ansøgermængden til såvel MGK i Randers som i Århus og ansøgernes geografiske tilhørsforhold i det østjyske, baseret på de seneste års ansøgere, er det Århus Musikskoles klare opfattelse, at det vil gavne MGK og hele talentudviklingen i Østjylland, hvis der findes en østjysk MGK-model, som med central base i Århus, administreret fra Århus Musikskole og fysisk tilknyttet såvel Århus Musikskole som Det Jyske Musikkonservatorium kunne betjene hele Østjylland. Der er ingen tvivl om, at MGK pladser i Østjylland er et passende antal ud fra ansøgermængden. Vi vil kunne skabe et unikt talentudviklingsmiljø og Det Jyske Musikkonservatorium har allerede ytret interesse i et samarbejde med Århus Musikskole om MGK og talentudvikling. Et samlet østjysk MGK kunne også medvirke til at skabe et større ejerskab til MGK for alle musikskoler i det østjyske. Således er der i /8

6 flere unge, som søger MGK, enten i Randers eller Århus, fra Skanderborg, Silkeborg og Horsens kommune end fra Randers. Hvor der er tale om unge med ønsket om at blive boende i lokalmiljøet enten på grund af alder, af hensyn til fortsat skolegang eller stærk tilknytning til det lokale musikmiljø, vil en decentralisering af hovedfagsundervisningen, klaver og evt. dele af teoriundervisningen være en mulighed. Heri kan også indtænkes samarbejdet med Randers Kammerorkester. Samtidig vil Århus Musikskole tilstræbe en koncentration af fællesfagene, så transporten for de hjemmeboende MGK studerende bliver minimeret. Med en mulighed for at fortsætte med den lokale hovedfagslærer i et pædagogisk samarbejde med instrumentallæreren fra MGK, kan der skabes frugtbare miljøer for pædagogisk udvikling til gavn for eleven, for MGK og for det lokale musikmiljø. MGK Randers Vi i Randers er naturligvis dybt forundrede over og meget uenige i MGK rapportens anbefaling af, at de Musikalske Grundkurser i Randers og Århus sammenlægges til ét kursus. Forundringen skyldes, at anbefalingen er uden nogen saglig argumentation overhovedet. Der henvises ikke til nogen musikalske, demografiske eller faglige forhold, som kunne understøtte anbefalingen om sammenlægning. Tværtimod står anbefalingen i skærende kontrast til arbejdsgruppens store ønske om, at MGK fremover tilbyder sine aktiviteter meget mere decentralt end i dag. Man anbefaler decentralisering uden at komme med noget bud på, hvordan det kan gøres i praksis, og der er ikke taget stilling økonomien i forbindelse med decentral undervisning. En sammenlægning af det nye Århus MGK med et MGK i Randers, som har været velfungerende siden sin oprettelse i august 1995, er gennemført centralisering. Så længe anbefalingen ikke underbygges med saglige og faglige argumenter samt forslag til, hvordan et sammenlagt MGK kunne se ud i praksis, har vi svært ved at acceptere anbefalingen, der virker som værende besluttet på et meget usikkert grundlag. Da flere vigtige musikalske emner som faglighed, trygt studiemiljø, høje optagelsesprocenter på videregående musikuddannelser, betydningen for det lokale musikliv, samt det faktum, at Randersområdet vil miste sin musikalske dynamo ved en sammenlægning, ikke har været udsat for fornøden diskussion med de involverede aktører, vil vi i Randers henstille til, at MGK i Randers fortsætter som et selvstændigt Musikalsk Grundkursus ved Randers Musikskole. 6/8

7 Vi vil så påbegynde arbejdet med at decentralisere MGK tilbudet til de øvrige musikskoler i Midtjylland, jfr. en vigtig konklusion i MGK rapporten. 4. Økonomi for MGK at det undersøges, om en model baseret på en fastsat beløbsramme pr. studerende og/eller uddannelseslinje, beregnet ud fra timeforbrug pr. uge, vil være en bedre økonomisk model for kurserne. I rammebeløbet til det enkelte MGK skal der være mulighed for afvigelser i tilskuddet baseret på anciennitet i lærerstaben. at der udfærdiges et driftsbudget inkl. udgifter til administration. at der udfærdiges et estimat over udgifter til (fælles) optagelsesprøver og eksaminer. at den samlede udgiftspris pr. elev er ensartet over hele landet. Det forudsættes, at en elev ikke modtager mere undervisning end det, som svarer til et almindeligt 3-årigt forløb. Lederkredsen anbefaler, at den nuværende tilskudsberegning bibeholdes med mulighed for at overføre over-/underskud jf. kommunernes regler for overførsler. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefaling af udfærdigelser af estimater over udgifter til optagelsesprøver og eksaminer. 5. Gymnasiereformens betydning at man overvejer at indføre undervisning på MGK på Skt. Annæ i hele klasser, så vanskelighederne ved den nuværende MGK-model under gymnasiereformen i nogen grad reduceres. at der arbejdes på at løse de problemer med gymnasiereformen, som gør det vanskeligt for gymnasielever i resten af landet samtidig at følge MGK i en 4årig gymnasiemodel. at man arbejder på at oprette et særligt MGK efter Skt. Annæ-modellen i Jylland. at kurserne samarbejder med gymnasiale uddannelsesinstitutioner om at oprette en MGK-model kombineret med HF. 6. Idekatalog og visioner at kurset med baggrund i det timetal, som medgår til et MGK-kursus til undervisning, øvning og projekter gøres SU-berettiget. at der oprettes en særlig instrumentpulje for MGK med henblik på at afhjælpe behovet for udgiftstunge instrumenter. Samtidig oprettes en af MGKkurserne administreret instrumentbank mhp. instrumentbytte og lån. at kurserne opfordres til at gøre udstrakt brug af Kunstrådets huskunstnerordning med henblik på at tilbyde kurser og workshop med 7/8

8 udøvende, professionelle musikere. at der oprettes en særlig pulje med henblik på samarbejdsprojekter kurserne imellem eller mellem MGK og andre institutioner, undervisere, ensembler m.v. at kursernes samarbejder både opad med konservatorierne og de øvrige videregående (musik) uddannelser og nedad med musikskolernes talentlinjer styrkes og udbygges. at der altid findes et seriøst musikundervisningstilbud til talentfulde unge. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger på følgende områder a. kurset gøres SU-berettiget b. kurserne samarbejder opad og nedad. c. Der skal altid findes et seriøst musikundervisningstilbud til talentfulde unge. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger på følgende områder under forudsætning af, at midlerne hentes uden for tilskudsrammen til MGK a. instrumentbank b. huskunstner for så vidt som musikskolerne overhovedet kan gøre brug af huskunstnerordningen. Den bør derfor ændres, så også musikskolerne herunder MGK får adgang til at søge. c. Pulje til samarbejdsprojekter kurserne imellem. 8/8

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK)

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) Kunstrådets Musikudvalg December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Kommissorium... 3 Udvalgets sammensætning... 3 DEL A HISTORIK... 4 Beliggenhed... 4

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER Indhold Indhold 2 Indledning 3 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende bestemmelserne på musikskoleområdet 4 Uddrag af Musikloven Kapitel 2a. Musikskoler 4 De vejledende retningslinier

Læs mere

revision af musikloven

revision af musikloven BETÆNKNING om revision af musikloven Afgivet af STATENS MUSIKRÅD BETÆNKNING NR. 1061 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5951-7 Stougaard Jensen/København KaOO-55-bet. Betænkning om revision

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere