Politikområde 4: Sociale ydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 4: Sociale ydelser"

Transkript

1 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven. Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8. Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og faglig professionalisme Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på internettet døgnet rundt. Overordnede udfordringer på politikområdet Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvilket indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øvrigt sammen med den generelle udvikling i samfundet. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Stigning i førtidspension videreføres i Tilpasning af førtidspension til nyt niveau Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lov nr. 461 af18.maj 2011 Individuel boligstøtte Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på de følgende sider. 1. behandling 1

2 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension, boligstøtte og introduktionsydelse. Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat, begravelseshjælp og boliger til flygtninge. Budgetområdet administreres af Borgercenteret Pr. maj 2011 udbetales der folkepension til personer og førtidspension til personer, heraf førtidspensioner tilkendt efter 1. januar Boligsikring og boligydelse udgør sager foruden beboerindskudslån med 770 sager. Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 472 sager. Børne- og familieydelser samt børnebidrag udgør ca sager. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Lejetab Begravelseshjælp Introduktionsydelse Personlige tillæg Førtidspensioner Sociale formål Boligydelse Boligsikring Øvrige sociale formål Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Lejetab Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten. Begravelseshjælp 1. behandling 2

3 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Introduktionsydelse Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6. Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2011 fastsat til 33 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvoteflygtninge. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.) Budget 2012 er uændret i forhold til budget Personlige tillæg Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden Bevillinger gives efter faste kriterier. Staten refunderer 75 pct. af udgifterne. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Førtidspensioner Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, hvor kommunen er medfinansierende. Førtidspensioner tilkendt i perioden til årige refunderes af staten med 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. Førtidspensioner tilkendt i perioden til årige refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. Førtidspensioner tilkendt siden til årige efter arbejdsevnekriteriet refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de kommende år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension. Førtidspensioner tilkendt før refunderes med 100 pct. af staten. Der var i 2009 i alt årspersoner der modtog førtidspension. Heraf er 936 årspersoner tilkendt førtidspension efter behandling 3

4 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Budgetområde 4.1: Kontante ydelser I budgettet er indregnet en forhøjelse på 9,8 mio. kr. i forhold til budget I 2010 er der beregnet en gennemsnitlig tilgang på netto 12 personer pr. måned. Ud fra en fortsat tilgang på netto 12 personer pr. måned er budgettet yderligere øget med 4,4 mio.kr. Sociale formål Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp i henhold til Aktivloven og serviceloven 41, 42 og 100. Staten refunderer udgifterne med 50 pct.. Budget for 2012 er uændret i forhold til budget Boligydelse Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Staten refunderer udgifterne med 75 pct. Der var i 2009 i gennemsnit sager om boligydelse. Budget for 2012 er reduceret med kr. i forhold til Boligsikring Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Staten refunderer udgifterne med 50 pct. Der var i 2009 i gennemsnit sager om boligsikring. Budget for 2012 er uændret i forhold til budget Øvrige sociale formål Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån. Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning. Budget 2012 er uændret i forhold til budget behandling 4

5 Politikområde 5: Ældre Budget Politikområde 5: Ældre Beskrivelse Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget. Der er fire virksomheder på området med i alt ca ansatte. De fire virksomheder er: 1. Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere på 10 døgnbemandede plejehjem og plejecentre, som varetager pleje og omsorg m.m. for ca. 436 visiterede borgere. Heraf 32 boliger til midlertidigt ophold til vurdering af fremtiden eller vedrørende aflastning, observation, eller venteplads til en fast plejebolig. I 6 af husene er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 192 halvdagspladser og 220 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, som bl.a. aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen, med ca. 200 frivillige tilknyttet til hjælp og støtte. Jf. ændringer i boligstrukturen forventes det, at virksomheden ultimo 2012 vil være organiseret i i alt 19 team, hvoraf de 14 er relateret til pleje og omsorg for beboerne. Sygeplejerskerne vil fortsat være samlet i et tværgående team, på samme måde som dag- og aktivitetscentrene, der er samlet i ét team. Endvidere er der ét teknisk team, som varetager bygningsmæssig ind- og udvendig vedligeholdelse, samt grønne arealer. Det administrative team varetager personaleadministration, bogføring, beboerog brugerbetaling, dagcenterregistrering samt økonomistyring, hvor flere opgaver er samlet i en central administration. 2. Døgnplejen Bornholm har i alt ca. 570 medarbejdere. Døgnplejens budgetgrundlag er delt i to områder. Et grundbudget på ca. 43 mio. kr. til den overordnede ledelse, sygeplejerskefagligt personale, nattevagter, et administrativt team, der varetager dels centrale funktioner som personaleadministration, bogføring og økonomistyring, dels decentrale ydelser i de enkelte team, samt et teknisk medarbejderteam, der primært varetager op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af døgnplejens bilpark på 89 biler, hvoraf 86 er leasede. Derudover er der et mindre budgetbeløb til bygninger. Døgnplejens andet budgetområde (BUM budget) skal hvile i sig selv, da denne del af virksomheden primært leverer ydelser til andre virksomheder i Bornholms Regionskommune. Budgetgrundlaget er derfor baseret på, at udgifter (løn og øvrige personaleudgifter, bildrift mv.) og indtægter (leverede ydelser) balancerer (nulbudget). Døgnplejens budgetgrundlag på dette område er afhængig af fastsættelsen af BUM prisen og brugertidsprocenten (BTP), som er nævnt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle nedprioriteringsforslag under dette område påvirker også døgnplejens budgetgrundlag. Denne del af døgnplejens virksomhed er organiseret i 14 eksterne team. Døgnplejen leverer visiterede ydelser, herunder praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje, til ca borgere i eget hjem. 1. behandling 1

6 Politikområde 5: Ældre Budget Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed fra 1. maj 2011) med 30 medarbejdere. Visitation Ældre foretager alle visiteringer til praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på plejehjem, plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover visiteres til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og omsorgstandpleje. Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, så som ITkoordineringen indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomanagement (UTH) Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområdet, sår- samt diabetes- og depotfunktionen. Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejeuddannelsen. 4. DeViKa er primo 2011 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Plejehjemmet Sønderbo. Medproduktionskøkkenet på Sønderbo indeholder bageri, mødebestilling og produktion af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivitets- og Plejecenter Lunden. Driften af køkkenet vedr. caféen på Lunden sker fra 2012 i DeViKas køkken på Sønderbo. I alt for hele området ca. 47 medarbejdere, inkl. 7 elever. DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 198 beboere på plejehjem, 77 beboere på plejecentre, 65 borgere i dagcentre, 45 borgere i caféer og 800 elever på 7 skoler, diverse mødebestillinger samt 205 hjemmeboende visiterede borgere. DeViKa varetager al udbringning i ét kørselsteam. Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og der er til stadighed særlig fokus på økonomien. Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Overordnede udfordringer på politikområdet En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som overvejende modtager borgere fra Bornholms Hospital, medfører en kontinuerlig udvikling af de faglige kompetencer for både social- og sundhedspersonalet og for sygeplejerskerne. Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, forløbsprogrammer og ikke mindst i forhold til, at de borgere, der plejes i eget hjem har flere og komplekse lidelser, samt at flere borgere ønsker at dø hjemme, hvorfor et tæt samarbejde med regionens hospitaler og medarbejdernes faglige kompetenceudvikling prioriteres højt. Det forventes, at det de kommende år vil blive svært at rekruttere personale til området. Det er derfor væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at minimere risikoen for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko kan nedsættes ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemidler i boligerne. Et fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompetenceudvikling er ligeledes et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i fremtiden. 1. behandling 2

7 Politikområde 5: Ældre Budget Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver. Det stiller store krav til kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer på området. På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligeledes stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjerte- lunge- og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse, og forebyggende tiltag, og det sammenhængende patientforløb. En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser, som har været stigende de seneste år. Borgere med dels en psykisk sygdom, dels med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i eget hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en politisk stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere. IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- og sundhedssektoren I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre IT-anvendelse fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige service. En bedre ITunderstøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende opgaveløsning over for borgerne. Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører samt regionerne. KL peger konkret på, at kommunerne prioriterer følgende udbredelsesprojekter på ældreområdet: Udbredelse af eksisterende kommunikationsstandarder for adviser og udskrivnings- /indskrivningsoplysninger mellem kommune og sygehusene. Implementering og udbredelse af det fælles medicinkort i Medicinprofilen. Implementering og udbredelse af den elektroniske genoptræningsplan og anvendelse af eksisterende IT-løsninger til understøttelse af genoptræningsopgaver. Implementering og udbredelse af digital kommunikation (via standard for den kliniske ) med praktiserende læger og apoteker. Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden peger endvidere på en prioritering af: Implementering og udbredelse af den digitale kommunikation (via standard for den kliniske ) med hospitaler. Implementering og udbredelse af den elektroniske kommunikationsstandard for varsling og melding om færdigbehandlede på hospitalerne. 1. behandling 3

8 Politikområde 5: Ældre Budget Politikområdet dækker følgende serviceområder: Pleje, omsorg og forebyggelse Kost Myndighedsudøvelse Mål i budget 2012 Nr. SU Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fokus på borger- og brugerinddragelse Politikområde: 05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling Mål: Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig hørt og respekteret. Længst mulig i eget liv Hvorfor er vi her? Målet kan nås inden for rammen. Nr. SU-05-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 05 Ældre Mål: Følge op på igangværende projekt: Implementering af velfærdsteknologi Målet kan nås inden for rammen. 1. behandling 4

9 Politikområde 5: Ældre Budget Nr. SU-05-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 05 Ældre Mål: Følge op på igangværende projekt: Implementering af hverdagsrehabilitering er målet om tilbud til 125 borgere nået og med hvilken effekt? Målet kan nås inden for rammen. Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politikområde 5 Ældre med 7,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer svarende til 7,7 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 0,6 mio. kr. Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er spredt på en række områder, men besparelserne på projektet vedrørende velfærdsteknologi (1 mio. kr.), nedlæggelse af souschefstillinger (1,1 mio. kr.), reduktion i puljen til medarbejderdisponeret tid (1 mio. kr.) og i sekretariatspuljen på ældreområdet (1 mio. kr.) udgør mere end halvdelen af de samlede besparelser. Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning (0,1 mio. kr.) og til selv at tage kompressionsstrømper på (0,2 mio. kr.), prisreduktion i BUM afregningen til døgnplejen (0,5 mio. kr.), plejevederlag (0,5 mio. kr.), uddannelsessygeplejerske (0,3 mio. kr.), reduktioner på hjælperområdet i Døgnplejen Bornholm (0,5 mio. kr. ), renholdelse af grønne arealer omkring Bornholms Plejehjem og - centre (0,3 mio. kr.), DeViKa, herunder bl.a. (0,3 mio. kr.), handicapkørsel (0,4 mio. kr.) samt frivilligt socialt arbejde (0,2 mio. kr.). Opprioriteringen på ældreområdet vedrører etablering af leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (0,6 mio. kr.). Op- og nedprioriteringerne samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. 1. behandling 5

10 Politikområde 5: Ældre Budget Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Ændring af sygedagpengelov Pensionsudgift ændring af kontering/opus løn Demografi Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lov nr af 21. december Postlov Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) En vurdering af mødeaktivitet for medarbejdere på tværs af ældreområdet ifm ressourcepersoners undervisning Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper af og på Enklere regler for tilsyn Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd Bum afregning til døgnplejen prisreduktion Plejevederlag Reduktion hjælperområdet Nedlæggelse af souschefstilling i Døgnplejen Bornholm Medarbejderdisponeret tid Døgnplejen Bornholm Betaling til/fra offentlige myndigheder Renholdelse af grønne arealer Nedlæggelse af souschefstilling Bornholms Plejehjem og - centre Medarbejderdisponeret tid Bornholms Plejehjem og -centre Tilskud til sociale formål Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet DeViKa Drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo behandling 6

11 Politikområde 5: Ældre Budget Ændring af leveringsinterval til plejehjemmene Handicapkørsel busdrift Uddannelsessygeplejerske Velfærdsteknologi Sekretariatspuljen på ældreområdet Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken Overblik over politikområdet 05, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Borger og Sundhed DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og - Centre Sekr. for pol. omr Opdateret I alt Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 5.1: Pleje i eget hjem 5.2: Plejehjem og -centre 5.3: Forebyggelse 5.4: Madlevering 5.5: Omsorgstilbud 5.6: Uddannelse, udvikling og administration 1. behandling 7

12 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Beskrivelse Budgetområdet omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden. Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed) og Døgnplejen Bornholm. Området er omfattet af Lov om frit valg af leverandør, der betyder at kommunen skal godkende de private leverandører, der måtte søge og som kan leve op til kommunens krav til levering. Dette har medført større krav til bl.a. registrering af ydelserne, da der skal beregnes timepriser for praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, således at der kan afregnes med kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger overfor de private leverandører. I Bornholms Regionskommune er der i dag, foruden den kommunale leverandør af døgnpleje, 4 private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visiteret til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør. Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer og effektiviseringer i kr. Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -100 Mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til øjendrypning. Målgruppen er borgere, der i dag kun modtager denne ydelse. Hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan en sygeplejerske/terapeut skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Målet er at BUM-ydelserne falder og borgeren bliver selvhjulpen. Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på -200 Målgruppen er de borgere, der i dag kun modtager denne ydelse og/eller rengøring hver 14. dag. Hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan sygeplejersken skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Alle der ikke får andre ydelser end hjælp til kompressionsstrømper og/eller rengøring hver 14. dag, og hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan få besøg af en sygeplejerske der: - vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen - medbringer forskellige hjælpemidler til formålet - træner sammen med borgeren indtil denne er i stand til selv at tage strømperne af og på (eller konkluderer at borgeren ikke kan blive selvhjulpen). BUM afregning til Døgnplejen Bornholm prisreduktion -500 Prisreduktion 1,50 kr. på BUM afregningsprisen, svarende timer (2010 leverede timer) á 1,50 kr. Forventet besparelse ca. 0,5 mio. kr., som følge af øget effektivitet.. Besparelsen vil bevirke, at BUM budgettet også skal reduceres i Døgnplejen Bornholm. Det vil ikke få nogen organisatoriske konsekvenser og umiddelbart heller ikke driftsmæssige konsekvenser for Døgnplejen Bornholm, idet det forventes at besparelsen kan holdes inden for døgnplejens budget. 1. behandling 8

13 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Plejevederlag mv Ydes i henhold til Servicelovens 119 pasning af døende. Hjælp til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Mindre udgiften til området skønnes mulig ved uændret sagsantal, hvis sagsantallet eller udgiftsniveauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal. Løn (plejevederlag) kr og Løntilskud (til arbejdsgivere) kr Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Døgnplejen Bornholm) -10 Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning, som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed. Døgnplejen Bornholm reduktion hjælperområdet -460 Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på medarbejderdelen, er et øget tryk på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en serviceforringelse i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse medfører. Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling -600 At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til hele den ledelsesmæssige opgaveportefølge. Souschefen har som hovedområde, at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vejledning, kommunikation og opfølgning i team med teamledere, og de administrative medarbejdere. Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed, med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er det vanskeligt som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i virksomheden i dagligdagen. Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og derfor må beskæftige sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Plejetakst, færdigbeh. patienter behandling 9

14 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Plejevederlag Pleje i eget hjem Selvantaget hjemmehjælp Private leverandører DB, grundbudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Plejetakst, færdigbehandlede patienter Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Plejevederlag Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. Følgende ændringer er indarbejdet i budget kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt kr. som følge af besparelsesforslag vedr. plejevederlag. Pleje i eget hjem Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. Følgende ændringer er indarbejdet i budget kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til selv, at udføre øjendrypning, stigende til kr. i 2013 og overslagsårene kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til selv, at tage kompressionsstrømper af og på, stigende til kr. i 2013 og overslagsårene kr. som følge af prisreduktion af BUM priserne, med 1,50 kr. pr. time. Derudover er budgettet tilpasset en besparelse på kr vedr. indførelse af PDA er i døgnplejen vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for Timepriserne er beregnet ud fra Døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger (kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen Bornholms brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 10 og 11 i behandling 10

15 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen: ) Praktisk hjælp 303,10 kr. 303,89 kr. 309,35 kr. Personlig pleje, dag 401,39 kr. 402,43 kr. 410,15 kr. Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 449,36 kr. 450,53 kr. 459,35 kr. 1) Der er fratrukket 1,50 kr. i timepriserne jf. besparelsesforslaget omkring reduceret BUM priser. Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne, opgjort primo BTP 2009 Praktisk hjælp 61,84 % Personlig pleje, dag 45,13 % Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 52,60 % Gennemsnitlig BTP 49,35 % Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne for Fordelingen er fremkommet på baggrund af faktisk leverede timer i ugerne 1 34 i Fordeling Praktisk hjælp 11,7 % Personlig pleje, dag 50,9 % Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 37,4 % Budgettet er baseret på følgende forudsætninger i forhold til leverede timer Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) I alt Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. Som bemærkning til dette område skal nævnes, at ovenstående BUM priser, BTP samt beregning af hvor mange timer der kan leveres på området gælder, at der ultimo 2011 gennemføres en ny opgørelse af BTP en og at der på baggrund af dette bliver beregnet nye BUM priser for 2012 ud fra de nye forudsætninger som indgår i opgørelsen af BTP en. 1. behandling 11

16 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Selvantaget hjemmehjælp Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Private leverandører Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leverandører af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af dagligvarer. Budgettet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leverandører af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske priser. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk hjælp: Beregnet 2010 Faktisk 2010 Beregnet 2011 Beregnet ) Praktisk hjælp 320,70 kr. 317,44 kr. 324,60 kr. 325,55 kr. Personlig pleje, dag 418,99 kr. 434,98 kr. 444,79 kr. 446,10 kr. Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 1) Faktiske priser 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau 466,96 kr. 479,00 kr. 489,07 kr. 491,24 kr. Jf. Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010, præciseret det at priskravene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for 2011 skal tage udgangspunkt i regnskabet for Ovenfor er angivet de faktiske priser for 2009 fremskrevet til 2010 pl. niveau endelig fremskrivning foretages samtidig med fremskrivning af det øvrige budget. Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget Praktisk hjælp Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. Døgnplejen Bornholm, grundbudget Området omfatter udgifter til administration, teknisk bistand (pedeller) husleje inkl. forbrug, nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker samt sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øvrige administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en del af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse med implementering af den nye økonomimodel på ældreområdet primo behandling 12

17 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Følgende ændringer er indarbejdet i budget kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet kr. som følge af besparelsesforslag vedr. en reduktion på hjælperområdet kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstillingen 1. behandling 13

18 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Afregningspriser Område Målgruppe Enhed Note BUM Priser kommunal leverandør Hjemmeboende pensionister Praktisk hjælp Time 303,89 309,35 1 Personlig pleje, dag Time 402,43 410,15 1 Personlig pleje, øvrig tid Time 450,53 459,35 1 Frit valgs priser privat leverandør Praktisk hjælp Time 324,60 325,55 1,2 Personlig pleje, dag Time 444,79 446,10 1,2 Personlig pleje, øvrig tid Time 489,07 491,24 1,2 Noter: 1. Alle afregningspriser er fremskrevet med gældende pl. 2. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. 1. behandling 14

19 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre Budgetområde 5.2: Plejehjem og -centre Beskrivelse Budgetområdet omfatter pleje og omsorg m.v. i plejebolig. Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt fællesudgifter administreret af Social- og Sundhedssekretariatet (puljer). Bornholms Plejehjem og -centres kerneydelser varetages på 11 plejehjem og -centre fordelt over hele Bornholm. Af det samlede antal pladser ultimo 2010 på ca. 436 er de 32 pladser tilbud til visiterede borgere med behov for aflastning, midlertidigt ophold eller ventepladser. Maj 2011 er der ingen reel venteliste til plejebolig. Der bygges 10 nye boliger ved Plejecenter Aabo til ibrugtagning december 2011 og 17 nye boliger ved Nørremøllecenteret til ibrugtagning januar Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere fordelt på 17 forskellige faggrupper. Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer i kr. Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Bornholms Plejehjem og-centre) -10 Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning, som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet -9 Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/-center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn. Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd -10 De ændrede regler vedr. ældreråd får ingen gennemslagskraft på Bornholm, idet det er forudsat, at der afholdes såkaldte fredsvalg. Det er ikke realistisk på Bornholm, idet der altid har været stor interesse i at stille op til Ældrerådet. Høringspligten er lempet i forhold til Ældrerådet, men Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. september 2010 besluttet, at Ældrerådet fortsat bliver hørt i alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere. Det er nu frivilligt for kommunen at oprette Bruger- og pårørenderåd. Dog er det fortsat Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre generel brugerinddragelse, så hvis man ikke gør det via Bruger- og pårørenderåd, skal der tages stilling til, hvordan brugerinddragelse så tilrettelægges. Socialudvalget besluttede på sit møde d. 28. juni 2010, at Bruger- og pårørenderådene skal fortsætte uændret. Nye retningslinjer vil lægge op til, at personalet ikke er medlemmer i rådet, men skal stadig stå til rådighed for bisiddere, hvis det ønskes af beboerne. Hvis personalet ikke deltager vil det svare til 66 timer samlet årligt til en timepris af 145,- kr. i alt kr. årligt. Teamlederne deltager fortsat som sekretær for BPR. BRK har et ønske om at der oprettes Bruger- og pårørenderåd. Besparelsen er relateret til Bornholms Plejehjem og -centre. 1. behandling 15

20 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre Betaling til/fra off. Myndigheder - Borger og Sundhed (Visitation Ældre) -600 Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen betaler for. Renholdelse af grønne arealer - Bornholms Plejehjem og -centre -250 Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler og ejerforhold ift. boligselskaberne på området. Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært vil det få indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder meget for beboeres oplevelser især om sommeren. Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr. pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgende er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere nedsættelse af antal medarbejdertimer i BPC på det tekniske område. Endvidere vil service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræningsenheden), m fl. Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil blive spurgt om deltagelse i 1 2 årlige havedage, hvor pårørende sammen med beboere og personale er sammen om havearbejdet. Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling -500 Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at uddelegere delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være tæt på både medarbejdere, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse, skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af ældreområdet, er teamlederne en del ude af huset og ikke synlige. Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, deltagelse i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem af visitationsudvalget, m.m. Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre god offentlig service til borgere og pårørende. Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til andre huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræver i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveportefølgen for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, 1. behandling 16

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 2012 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 Revideret i Social- og sundhedsudvalget den 16. juni 2009 Administrativ

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere