Politikområde 4: Sociale ydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 4: Sociale ydelser"

Transkript

1 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven. Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8. Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og faglig professionalisme Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på internettet døgnet rundt. Overordnede udfordringer på politikområdet Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvilket indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øvrigt sammen med den generelle udvikling i samfundet. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Stigning i førtidspension videreføres i Tilpasning af førtidspension til nyt niveau Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lov nr. 461 af18.maj 2011 Individuel boligstøtte Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på de følgende sider. 1. behandling 1

2 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension, boligstøtte og introduktionsydelse. Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat, begravelseshjælp og boliger til flygtninge. Budgetområdet administreres af Borgercenteret Pr. maj 2011 udbetales der folkepension til personer og førtidspension til personer, heraf førtidspensioner tilkendt efter 1. januar Boligsikring og boligydelse udgør sager foruden beboerindskudslån med 770 sager. Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 472 sager. Børne- og familieydelser samt børnebidrag udgør ca sager. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Lejetab Begravelseshjælp Introduktionsydelse Personlige tillæg Førtidspensioner Sociale formål Boligydelse Boligsikring Øvrige sociale formål Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Lejetab Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten. Begravelseshjælp 1. behandling 2

3 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Introduktionsydelse Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6. Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2011 fastsat til 33 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvoteflygtninge. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.) Budget 2012 er uændret i forhold til budget Personlige tillæg Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden Bevillinger gives efter faste kriterier. Staten refunderer 75 pct. af udgifterne. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Førtidspensioner Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, hvor kommunen er medfinansierende. Førtidspensioner tilkendt i perioden til årige refunderes af staten med 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. Førtidspensioner tilkendt i perioden til årige refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. Førtidspensioner tilkendt siden til årige efter arbejdsevnekriteriet refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de kommende år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension. Førtidspensioner tilkendt før refunderes med 100 pct. af staten. Der var i 2009 i alt årspersoner der modtog førtidspension. Heraf er 936 årspersoner tilkendt førtidspension efter behandling 3

4 Politikområde 4: Sociale ydelser Budget Budgetområde 4.1: Kontante ydelser I budgettet er indregnet en forhøjelse på 9,8 mio. kr. i forhold til budget I 2010 er der beregnet en gennemsnitlig tilgang på netto 12 personer pr. måned. Ud fra en fortsat tilgang på netto 12 personer pr. måned er budgettet yderligere øget med 4,4 mio.kr. Sociale formål Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp i henhold til Aktivloven og serviceloven 41, 42 og 100. Staten refunderer udgifterne med 50 pct.. Budget for 2012 er uændret i forhold til budget Boligydelse Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Staten refunderer udgifterne med 75 pct. Der var i 2009 i gennemsnit sager om boligydelse. Budget for 2012 er reduceret med kr. i forhold til Boligsikring Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Staten refunderer udgifterne med 50 pct. Der var i 2009 i gennemsnit sager om boligsikring. Budget for 2012 er uændret i forhold til budget Øvrige sociale formål Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån. Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning. Budget 2012 er uændret i forhold til budget behandling 4

5 Politikområde 5: Ældre Budget Politikområde 5: Ældre Beskrivelse Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget. Der er fire virksomheder på området med i alt ca ansatte. De fire virksomheder er: 1. Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere på 10 døgnbemandede plejehjem og plejecentre, som varetager pleje og omsorg m.m. for ca. 436 visiterede borgere. Heraf 32 boliger til midlertidigt ophold til vurdering af fremtiden eller vedrørende aflastning, observation, eller venteplads til en fast plejebolig. I 6 af husene er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 192 halvdagspladser og 220 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, som bl.a. aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen, med ca. 200 frivillige tilknyttet til hjælp og støtte. Jf. ændringer i boligstrukturen forventes det, at virksomheden ultimo 2012 vil være organiseret i i alt 19 team, hvoraf de 14 er relateret til pleje og omsorg for beboerne. Sygeplejerskerne vil fortsat være samlet i et tværgående team, på samme måde som dag- og aktivitetscentrene, der er samlet i ét team. Endvidere er der ét teknisk team, som varetager bygningsmæssig ind- og udvendig vedligeholdelse, samt grønne arealer. Det administrative team varetager personaleadministration, bogføring, beboerog brugerbetaling, dagcenterregistrering samt økonomistyring, hvor flere opgaver er samlet i en central administration. 2. Døgnplejen Bornholm har i alt ca. 570 medarbejdere. Døgnplejens budgetgrundlag er delt i to områder. Et grundbudget på ca. 43 mio. kr. til den overordnede ledelse, sygeplejerskefagligt personale, nattevagter, et administrativt team, der varetager dels centrale funktioner som personaleadministration, bogføring og økonomistyring, dels decentrale ydelser i de enkelte team, samt et teknisk medarbejderteam, der primært varetager op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af døgnplejens bilpark på 89 biler, hvoraf 86 er leasede. Derudover er der et mindre budgetbeløb til bygninger. Døgnplejens andet budgetområde (BUM budget) skal hvile i sig selv, da denne del af virksomheden primært leverer ydelser til andre virksomheder i Bornholms Regionskommune. Budgetgrundlaget er derfor baseret på, at udgifter (løn og øvrige personaleudgifter, bildrift mv.) og indtægter (leverede ydelser) balancerer (nulbudget). Døgnplejens budgetgrundlag på dette område er afhængig af fastsættelsen af BUM prisen og brugertidsprocenten (BTP), som er nævnt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle nedprioriteringsforslag under dette område påvirker også døgnplejens budgetgrundlag. Denne del af døgnplejens virksomhed er organiseret i 14 eksterne team. Døgnplejen leverer visiterede ydelser, herunder praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje, til ca borgere i eget hjem. 1. behandling 1

6 Politikområde 5: Ældre Budget Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed fra 1. maj 2011) med 30 medarbejdere. Visitation Ældre foretager alle visiteringer til praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på plejehjem, plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover visiteres til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og omsorgstandpleje. Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, så som ITkoordineringen indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomanagement (UTH) Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområdet, sår- samt diabetes- og depotfunktionen. Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejeuddannelsen. 4. DeViKa er primo 2011 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Plejehjemmet Sønderbo. Medproduktionskøkkenet på Sønderbo indeholder bageri, mødebestilling og produktion af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivitets- og Plejecenter Lunden. Driften af køkkenet vedr. caféen på Lunden sker fra 2012 i DeViKas køkken på Sønderbo. I alt for hele området ca. 47 medarbejdere, inkl. 7 elever. DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 198 beboere på plejehjem, 77 beboere på plejecentre, 65 borgere i dagcentre, 45 borgere i caféer og 800 elever på 7 skoler, diverse mødebestillinger samt 205 hjemmeboende visiterede borgere. DeViKa varetager al udbringning i ét kørselsteam. Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og der er til stadighed særlig fokus på økonomien. Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Overordnede udfordringer på politikområdet En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som overvejende modtager borgere fra Bornholms Hospital, medfører en kontinuerlig udvikling af de faglige kompetencer for både social- og sundhedspersonalet og for sygeplejerskerne. Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, forløbsprogrammer og ikke mindst i forhold til, at de borgere, der plejes i eget hjem har flere og komplekse lidelser, samt at flere borgere ønsker at dø hjemme, hvorfor et tæt samarbejde med regionens hospitaler og medarbejdernes faglige kompetenceudvikling prioriteres højt. Det forventes, at det de kommende år vil blive svært at rekruttere personale til området. Det er derfor væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at minimere risikoen for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko kan nedsættes ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemidler i boligerne. Et fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompetenceudvikling er ligeledes et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i fremtiden. 1. behandling 2

7 Politikområde 5: Ældre Budget Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver. Det stiller store krav til kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer på området. På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligeledes stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjerte- lunge- og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse, og forebyggende tiltag, og det sammenhængende patientforløb. En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser, som har været stigende de seneste år. Borgere med dels en psykisk sygdom, dels med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i eget hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en politisk stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere. IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- og sundhedssektoren I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre IT-anvendelse fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige service. En bedre ITunderstøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende opgaveløsning over for borgerne. Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører samt regionerne. KL peger konkret på, at kommunerne prioriterer følgende udbredelsesprojekter på ældreområdet: Udbredelse af eksisterende kommunikationsstandarder for adviser og udskrivnings- /indskrivningsoplysninger mellem kommune og sygehusene. Implementering og udbredelse af det fælles medicinkort i Medicinprofilen. Implementering og udbredelse af den elektroniske genoptræningsplan og anvendelse af eksisterende IT-løsninger til understøttelse af genoptræningsopgaver. Implementering og udbredelse af digital kommunikation (via standard for den kliniske ) med praktiserende læger og apoteker. Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden peger endvidere på en prioritering af: Implementering og udbredelse af den digitale kommunikation (via standard for den kliniske ) med hospitaler. Implementering og udbredelse af den elektroniske kommunikationsstandard for varsling og melding om færdigbehandlede på hospitalerne. 1. behandling 3

8 Politikområde 5: Ældre Budget Politikområdet dækker følgende serviceområder: Pleje, omsorg og forebyggelse Kost Myndighedsudøvelse Mål i budget 2012 Nr. SU Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fokus på borger- og brugerinddragelse Politikområde: 05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed, 18 Forebyggelse og behandling Mål: Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig hørt og respekteret. Længst mulig i eget liv Hvorfor er vi her? Målet kan nås inden for rammen. Nr. SU-05-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 05 Ældre Mål: Følge op på igangværende projekt: Implementering af velfærdsteknologi Målet kan nås inden for rammen. 1. behandling 4

9 Politikområde 5: Ældre Budget Nr. SU-05-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 05 Ældre Mål: Følge op på igangværende projekt: Implementering af hverdagsrehabilitering er målet om tilbud til 125 borgere nået og med hvilken effekt? Målet kan nås inden for rammen. Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 besluttet at reducere budgettet for politikområde 5 Ældre med 7,1 mio. kr., idet der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer svarende til 7,7 mio. kr. og opprioriteringer svarende til 0,6 mio. kr. Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er spredt på en række områder, men besparelserne på projektet vedrørende velfærdsteknologi (1 mio. kr.), nedlæggelse af souschefstillinger (1,1 mio. kr.), reduktion i puljen til medarbejderdisponeret tid (1 mio. kr.) og i sekretariatspuljen på ældreområdet (1 mio. kr.) udgør mere end halvdelen af de samlede besparelser. Øvrige nedprioriteringer og effektiviseringer er bl.a. oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning (0,1 mio. kr.) og til selv at tage kompressionsstrømper på (0,2 mio. kr.), prisreduktion i BUM afregningen til døgnplejen (0,5 mio. kr.), plejevederlag (0,5 mio. kr.), uddannelsessygeplejerske (0,3 mio. kr.), reduktioner på hjælperområdet i Døgnplejen Bornholm (0,5 mio. kr. ), renholdelse af grønne arealer omkring Bornholms Plejehjem og - centre (0,3 mio. kr.), DeViKa, herunder bl.a. (0,3 mio. kr.), handicapkørsel (0,4 mio. kr.) samt frivilligt socialt arbejde (0,2 mio. kr.). Opprioriteringen på ældreområdet vedrører etablering af leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken (0,6 mio. kr.). Op- og nedprioriteringerne samt effektiviseringsforslagene er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. 1. behandling 5

10 Politikområde 5: Ældre Budget Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Ændring af sygedagpengelov Pensionsudgift ændring af kontering/opus løn Demografi Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lov nr af 21. december Postlov Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Effektivisering Vej og Park (ØKE-T-1) En vurdering af mødeaktivitet for medarbejdere på tværs af ældreområdet ifm ressourcepersoners undervisning Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper af og på Enklere regler for tilsyn Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd Bum afregning til døgnplejen prisreduktion Plejevederlag Reduktion hjælperområdet Nedlæggelse af souschefstilling i Døgnplejen Bornholm Medarbejderdisponeret tid Døgnplejen Bornholm Betaling til/fra offentlige myndigheder Renholdelse af grønne arealer Nedlæggelse af souschefstilling Bornholms Plejehjem og - centre Medarbejderdisponeret tid Bornholms Plejehjem og -centre Tilskud til sociale formål Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet DeViKa Drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo behandling 6

11 Politikområde 5: Ældre Budget Ændring af leveringsinterval til plejehjemmene Handicapkørsel busdrift Uddannelsessygeplejerske Velfærdsteknologi Sekretariatspuljen på ældreområdet Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken Overblik over politikområdet 05, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Borger og Sundhed DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og - Centre Sekr. for pol. omr Opdateret I alt Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 5.1: Pleje i eget hjem 5.2: Plejehjem og -centre 5.3: Forebyggelse 5.4: Madlevering 5.5: Omsorgstilbud 5.6: Uddannelse, udvikling og administration 1. behandling 7

12 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Beskrivelse Budgetområdet omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden. Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed) og Døgnplejen Bornholm. Området er omfattet af Lov om frit valg af leverandør, der betyder at kommunen skal godkende de private leverandører, der måtte søge og som kan leve op til kommunens krav til levering. Dette har medført større krav til bl.a. registrering af ydelserne, da der skal beregnes timepriser for praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, således at der kan afregnes med kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger overfor de private leverandører. I Bornholms Regionskommune er der i dag, foruden den kommunale leverandør af døgnpleje, 4 private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visiteret til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør. Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer og effektiviseringer i kr. Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning -100 Mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til øjendrypning. Målgruppen er borgere, der i dag kun modtager denne ydelse. Hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan en sygeplejerske/terapeut skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Målet er at BUM-ydelserne falder og borgeren bliver selvhjulpen. Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på -200 Målgruppen er de borgere, der i dag kun modtager denne ydelse og/eller rengøring hver 14. dag. Hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan sygeplejersken skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Alle der ikke får andre ydelser end hjælp til kompressionsstrømper og/eller rengøring hver 14. dag, og hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan få besøg af en sygeplejerske der: - vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen - medbringer forskellige hjælpemidler til formålet - træner sammen med borgeren indtil denne er i stand til selv at tage strømperne af og på (eller konkluderer at borgeren ikke kan blive selvhjulpen). BUM afregning til Døgnplejen Bornholm prisreduktion -500 Prisreduktion 1,50 kr. på BUM afregningsprisen, svarende timer (2010 leverede timer) á 1,50 kr. Forventet besparelse ca. 0,5 mio. kr., som følge af øget effektivitet.. Besparelsen vil bevirke, at BUM budgettet også skal reduceres i Døgnplejen Bornholm. Det vil ikke få nogen organisatoriske konsekvenser og umiddelbart heller ikke driftsmæssige konsekvenser for Døgnplejen Bornholm, idet det forventes at besparelsen kan holdes inden for døgnplejens budget. 1. behandling 8

13 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Plejevederlag mv Ydes i henhold til Servicelovens 119 pasning af døende. Hjælp til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Mindre udgiften til området skønnes mulig ved uændret sagsantal, hvis sagsantallet eller udgiftsniveauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal. Løn (plejevederlag) kr og Løntilskud (til arbejdsgivere) kr Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Døgnplejen Bornholm) -10 Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning, som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed. Døgnplejen Bornholm reduktion hjælperområdet -460 Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på medarbejderdelen, er et øget tryk på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en serviceforringelse i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse medfører. Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling -600 At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til hele den ledelsesmæssige opgaveportefølge. Souschefen har som hovedområde, at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vejledning, kommunikation og opfølgning i team med teamledere, og de administrative medarbejdere. Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed, med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er det vanskeligt som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i virksomheden i dagligdagen. Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og derfor må beskæftige sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Plejetakst, færdigbeh. patienter behandling 9

14 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Plejevederlag Pleje i eget hjem Selvantaget hjemmehjælp Private leverandører DB, grundbudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Plejetakst, færdigbehandlede patienter Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Plejevederlag Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. Følgende ændringer er indarbejdet i budget kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt kr. som følge af besparelsesforslag vedr. plejevederlag. Pleje i eget hjem Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. Følgende ændringer er indarbejdet i budget kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra 2011, samt kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til selv, at udføre øjendrypning, stigende til kr. i 2013 og overslagsårene kr. som følge af effektiviseringsforslag om oplæring af borgere til selv, at tage kompressionsstrømper af og på, stigende til kr. i 2013 og overslagsårene kr. som følge af prisreduktion af BUM priserne, med 1,50 kr. pr. time. Derudover er budgettet tilpasset en besparelse på kr vedr. indførelse af PDA er i døgnplejen vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for Timepriserne er beregnet ud fra Døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger (kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen Bornholms brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 10 og 11 i behandling 10

15 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen: ) Praktisk hjælp 303,10 kr. 303,89 kr. 309,35 kr. Personlig pleje, dag 401,39 kr. 402,43 kr. 410,15 kr. Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 449,36 kr. 450,53 kr. 459,35 kr. 1) Der er fratrukket 1,50 kr. i timepriserne jf. besparelsesforslaget omkring reduceret BUM priser. Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne, opgjort primo BTP 2009 Praktisk hjælp 61,84 % Personlig pleje, dag 45,13 % Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 52,60 % Gennemsnitlig BTP 49,35 % Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne for Fordelingen er fremkommet på baggrund af faktisk leverede timer i ugerne 1 34 i Fordeling Praktisk hjælp 11,7 % Personlig pleje, dag 50,9 % Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 37,4 % Budgettet er baseret på følgende forudsætninger i forhold til leverede timer Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) I alt Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. Som bemærkning til dette område skal nævnes, at ovenstående BUM priser, BTP samt beregning af hvor mange timer der kan leveres på området gælder, at der ultimo 2011 gennemføres en ny opgørelse af BTP en og at der på baggrund af dette bliver beregnet nye BUM priser for 2012 ud fra de nye forudsætninger som indgår i opgørelsen af BTP en. 1. behandling 11

16 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Selvantaget hjemmehjælp Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Private leverandører Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leverandører af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af dagligvarer. Budgettet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leverandører af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske priser. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk hjælp: Beregnet 2010 Faktisk 2010 Beregnet 2011 Beregnet ) Praktisk hjælp 320,70 kr. 317,44 kr. 324,60 kr. 325,55 kr. Personlig pleje, dag 418,99 kr. 434,98 kr. 444,79 kr. 446,10 kr. Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 1) Faktiske priser 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau 466,96 kr. 479,00 kr. 489,07 kr. 491,24 kr. Jf. Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010, præciseret det at priskravene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for 2011 skal tage udgangspunkt i regnskabet for Ovenfor er angivet de faktiske priser for 2009 fremskrevet til 2010 pl. niveau endelig fremskrivning foretages samtidig med fremskrivning af det øvrige budget. Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører Forventet Leveret Forventet Leveret Budget Budget Praktisk hjælp Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. Døgnplejen Bornholm, grundbudget Området omfatter udgifter til administration, teknisk bistand (pedeller) husleje inkl. forbrug, nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker samt sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øvrige administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en del af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse med implementering af den nye økonomimodel på ældreområdet primo behandling 12

17 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Følgende ændringer er indarbejdet i budget kr. som følge af en teknisk korrektion vedr. ændring i sygedagpengeloven kr. som følge af udmøntning af rammebesparelse fra kr. som følge af besparelsesforslag vedr. ændret mødeaktivitet kr. som følge af besparelsesforslag vedr. en reduktion på hjælperområdet kr. som følge af besparelsesforslag vedr. nedlæggelse af souschefstillingen 1. behandling 13

18 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Afregningspriser Område Målgruppe Enhed Note BUM Priser kommunal leverandør Hjemmeboende pensionister Praktisk hjælp Time 303,89 309,35 1 Personlig pleje, dag Time 402,43 410,15 1 Personlig pleje, øvrig tid Time 450,53 459,35 1 Frit valgs priser privat leverandør Praktisk hjælp Time 324,60 325,55 1,2 Personlig pleje, dag Time 444,79 446,10 1,2 Personlig pleje, øvrig tid Time 489,07 491,24 1,2 Noter: 1. Alle afregningspriser er fremskrevet med gældende pl. 2. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. 1. behandling 14

19 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre Budgetområde 5.2: Plejehjem og -centre Beskrivelse Budgetområdet omfatter pleje og omsorg m.v. i plejebolig. Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre (del af virksomheden Borger og Sundhed), Bornholms Plejehjem og -centre samt fællesudgifter administreret af Social- og Sundhedssekretariatet (puljer). Bornholms Plejehjem og -centres kerneydelser varetages på 11 plejehjem og -centre fordelt over hele Bornholm. Af det samlede antal pladser ultimo 2010 på ca. 436 er de 32 pladser tilbud til visiterede borgere med behov for aflastning, midlertidigt ophold eller ventepladser. Maj 2011 er der ingen reel venteliste til plejebolig. Der bygges 10 nye boliger ved Plejecenter Aabo til ibrugtagning december 2011 og 17 nye boliger ved Nørremøllecenteret til ibrugtagning januar Bornholms Plejehjem og -centre har i alt ca. 600 medarbejdere fordelt på 17 forskellige faggrupper. Prioriteringer i budget 2012 Nedprioriteringer i kr. Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet (Bornholms Plejehjem og-centre) -10 Effektiviseringsforslag, der kræver en vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning, som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinens nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og special-sygeplejerskerne i Visitation Ældre. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet -9 Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/-center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn. Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd -10 De ændrede regler vedr. ældreråd får ingen gennemslagskraft på Bornholm, idet det er forudsat, at der afholdes såkaldte fredsvalg. Det er ikke realistisk på Bornholm, idet der altid har været stor interesse i at stille op til Ældrerådet. Høringspligten er lempet i forhold til Ældrerådet, men Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. september 2010 besluttet, at Ældrerådet fortsat bliver hørt i alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere. Det er nu frivilligt for kommunen at oprette Bruger- og pårørenderåd. Dog er det fortsat Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre generel brugerinddragelse, så hvis man ikke gør det via Bruger- og pårørenderåd, skal der tages stilling til, hvordan brugerinddragelse så tilrettelægges. Socialudvalget besluttede på sit møde d. 28. juni 2010, at Bruger- og pårørenderådene skal fortsætte uændret. Nye retningslinjer vil lægge op til, at personalet ikke er medlemmer i rådet, men skal stadig stå til rådighed for bisiddere, hvis det ønskes af beboerne. Hvis personalet ikke deltager vil det svare til 66 timer samlet årligt til en timepris af 145,- kr. i alt kr. årligt. Teamlederne deltager fortsat som sekretær for BPR. BRK har et ønske om at der oprettes Bruger- og pårørenderåd. Besparelsen er relateret til Bornholms Plejehjem og -centre. 1. behandling 15

20 Politikområde 5: Ældre Budget Budgetområde 5.2: Plejehjem og -Centre Betaling til/fra off. Myndigheder - Borger og Sundhed (Visitation Ældre) -600 Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen betaler for. Renholdelse af grønne arealer - Bornholms Plejehjem og -centre -250 Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler og ejerforhold ift. boligselskaberne på området. Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært vil det få indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder meget for beboeres oplevelser især om sommeren. Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr. pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgende er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere nedsættelse af antal medarbejdertimer i BPC på det tekniske område. Endvidere vil service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræningsenheden), m fl. Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil blive spurgt om deltagelse i 1 2 årlige havedage, hvor pårørende sammen med beboere og personale er sammen om havearbejdet. Bornholms Plejehjem og -centre - Nedlæggelse af souschefstilling -500 Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at uddelegere delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være tæt på både medarbejdere, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse, skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af ældreområdet, er teamlederne en del ude af huset og ikke synlige. Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, deltagelse i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem af visitationsudvalget, m.m. Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre god offentlig service til borgere og pårørende. Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til andre huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræver i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveportefølgen for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, 1. behandling 16

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2011-2014 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Formålet med en plejebolig Formålet med en

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere