Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære nye elev på Morsø Gymnasium"

Transkript

1 Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen her på skolen. Forrest i hæftet vil du finde nogle oplysninger om den første tids undervisning. Herefter følger en alfabetisk "håndbog", hvor der er samlet en række væsentlige oplysninger om skolehverdagen. Du går ind til tre år med en hel del skolearbejde: lektier, skriftlige opgaver og undervisningstimer, hvor du skal være aktiv for at få det fulde udbytte. Du vil sandsynligvis ind imellem opleve din hverdag som travl, men du vil også opdage, at du udvikler dig meget både fagligt og personligt. På Morsø Gymnasium er det vigtigt at eleverne har indflydelse på skolens liv og virke. Vi lægger derfor også vægt på en demokratisk undervisningsform. Din mening betyder noget i timerne, og sammen med kammeraterne, har du indflydelse på emner, temaer og undervisningsformer i undervisningen. Det er imidlertid ikke kun i forbindelse med undervisningen, at elevdemokratiet fungerer. I væsentlige beslutninger for hele skolen bliver eleverne også inddraget. Hver uge samles alle til "kommunikation" i teatersalen, hvor der orienteres om aktuelle ting på skolen, og der er desuden mulighed for at præsentere et projekt eller komme med et underholdende indslag. Vi holder jævnligt fællesarrangementer, hvor vi har besøg af f.eks. en teatergruppe, et band, en forfatter eller en politiker. Efter skoletid er der tilbud om frivillig undervisning i musik, idræt, drama, naturvidenskab eller billedkunst, ligesom du sammen med kammeraterne kan få hjælp til lektierne i Afterschool mandag til torsdag kl Vi har nogle ganske få ordensregler på skolen, som du kan læse nærmere om i den alfabetiske håndbog og på skolens hjemmeside. For at alle kan have det rart på skolen, er det selvfølgelig vigtigt, at disse regler overholdes, og at man i det hele taget viser hensyn til hinanden i hverdagen. Reglerne bliver til stadighed vurderet, men en rød tråd vil altid være, at der skal være plads til alle, og at man skal opføre sig hensynsfuldt over for hinanden. Jeg håber, du får tre gode og udbytterige år på Morsø Gymnasium. Kurt Sonne Thomsen Rektor

2 Skolestarten Onsdag 12/8 kl. 8 Alle elever mødes i teatersalen (Morsø Teater). Derefter møder man sin nye klasse og klassekoordinator (lærer). Der er bl.a. præsentationsrunde, information om skema og bogudlevering (husk stor taske). Herefter viser elevtutorerne rundt på skolen. HUSK AT MEDBRINGE DETTE INTRODUKTIONSSKRIFT! For nye elever slutter første skoledag kl Torsdag 13/8 Undervisningen begynder i normalt skema for 1.g. Find skemaet på Lectio via Morsø Gymnasiums hjemmeside. Tjek dagligt skemaet, som ofte ændres. Mandag 17/8 til torsdag 20/8 Der arrangeres klassevise hytteture af 2 dages varighed. Hytteturene afholdes i dagene august. Bakkevæld (på Mors) og Kildeborg (på Salling) benyttes som hytter. Transport: Man går til Bakkevæld eller Kildeborg uanset vejret! En oplevelses- og vandretur med forskellige indslag undervejs. Ankomst til hytten hen på eftermiddagen. Sovepose mm. bliver transporteret til hytten. Hjemtransporten til skolen dagen efter foregår med bus. Forplejning: Der købes ind til fælles madlavning; dog medbringer man selv madpakke til den første dags frokost. Varighed: Afgang fra skolen kl. 8 00, hjemkomst til skolen senest kl dagen efter. Formål: Sammenrystning. Klassens tutorer deltager i en del af hytteturen. Indhold: Lærere og tutorer planlægger dagene, men I står også selv for en del af programmet, bl.a.for praktiske opgaver som borddækning, madlavning, oprydning og rengøring. På hytteturen skal klassen aftale praktiske forhold vedrørende 1.g-festen fredag den 4/9. Der må ikke indtages nogen form for alkohol i forbindelse med hytteturen. Fest for 1.g fredag 4/9. Almindelig skoledag. Fest for 1.g fra kl. ca til kl. 24. Arrangementet indledes med, at klasserne pynter deres borde efter selvvalgt tema (måske klæder man sig også ud?). Der er præmier til bedste bord og udklædning m.v. Herefter er der forskellige aktiviteter for de enkelte klasser med deres teamlærere. Måske forberedes et kort underholdningsindslag, der kan vises for de øvrige elever senere på aftenen. Kl. ca indledes festen med spisning og underholdning, og baren åbner. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer, ligesom man ikke må møde beruset op ved arrangementets start, da det er en skoleaktivitet. Prüt (se Håndbog oplysninger og regler ) er medarrangør af festen. Skolen sørger for duge og service. Klasserne skal inden festen have udpeget nogle elever til at hjælpe med det praktiske før og efter festen. Side 2 >>> morsoe-gym.dk

3 Håndbog - oplysninger og regler A - Z ADMINISTRATION På kontoret kan man henvende sig med spørgsmål og problemer angående: adresseændring (NB! Husk at give besked, hvis du flytter), navneændring, ændring af telefonnummer (vigtigt: opgiv gerne mobilnr.), buskort, SU (Statens Uddannelsesstøtte), glemte sager og andre ting af praktisk art. Der er også et lille medicinskab på kontoret. ADRESSEÆNDRING Meddeles hurtigst muligt til skolens kontor. AFLEVERINGSPLIGT Der er pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden. Opgaver afleveres i Lectio. Hvis du kan forudse problemer med at aflevere en opgave rettidigt, kan du anmode læreren om et andet afleveringstidspunkt. Læreren skal se positivt på en sådan anmodning, men du har ikke krav på udsættelse og kan slet ikke forvente det i gentagelsestilfælde. Hvis du ikke overholder afleveringspligten medfører det sanktion. Se herom i afsnittet om forsømmelser. Rektor kan dog, når særlige forhold gør sig gældende og om nødvendigt mod dokumentation fra din side, fritage for sanktion. AFTERSCHOOL Mandag-torsdag kan du få hjælp til lektielæsning i afterschool i D-fløjen og i kælderen fra 15 til ca. 17. Her kan du sammen med kammerater få klaret nogle lektier og skriftlige opgaver, ligesom der er mulighed for at få hjælp fra de elever og lærere, der er til stede. Der vil som regel være en lærer og / eller en elev med et eller flere af fagene biologi, fysik, kemi eller matematik, men der kan også arrangeres afterschool i andre fag som engelsk, fransk, spansk, tysk og samfundsfag. Der sælges kakao, boller og frugt til eventuelle sultne. ALKOHOL Der må ikke drikkes øl/vin/spiritus eller tages euforiserende stoffer på skolen eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter. Se også ORDENSREGLER FOR MORSØ GYMNASIUM. Det er naturligvis heller ikke tilladt at møde på skolen i påvirket tilstand. Herudover gælder følgende: 1) Hytteture. Der må ikke drikkes øl/vin/spiritus på hytteture. 2) Studierejser til udlandet. Alkohol må ikke indtages under ud - og hjemrejse samt under det faglige program. Herudover kan man nyde øl eller vin med omtanke, således at man ikke er til gene for omgivelserne. Specielle regler kan aftales for den enkelte rejse. 3)Studierejser i Danmark. Der må ikke drikkes alkohol under rejsen. I øvrigt gælder de samme regler som under studierejser i udlandet. 4)Fredagscafé. Der må drikkes øl i begrænset omfang. Fredagscaféen lukker senest kl ) Prytfester. Der må drikkes øl/vin/breezere til Prytfester. Synligt berusede personer nægtes adgang. Der sælges ikke øl/vin/breezere til synligt berusede personer. Der er altid mindst én lærer til stede, samt professionelle dørvagter. Personer, som er i besiddelse af euforiserende stoffer, meldes til politiet og nægtes adgang fremover. Se også under Ordensregler for Morsø Gymnasium. Side 3 >>> morsoe-gym.dk

4 ALMEN SPROGFORSTÅELSE (AP) Almen sprogforståelse er et forløb, hvor dansk og sprog samarbejder om det kernestof, der er fælles for alle gymnasiets sprogfag. Det sikrer en fælles basis for arbejdet med sprogene og dansk i gymnasiet. Undervisningen afvikles i grundforløbet dvs. i løbet af det første halve år i 1.g og afsluttes med en skriftlig prøve inden jul. ALMEN STUDIEFORBEREDELSE (AT) Almen studieforberedelse er et B-niveau-fag, hvor der samarbejdes på tværs af flere fagområder ad gangen. Faget løber over alle tre år og vil være placeret i afgrænsede perioder og organiseret omkring bestemte emneforløb. I grundforløbet ligger de første, korte AT-forløb. Det første længere forløb i Almen Studieforberedelse ligger i begyndelsen af studieretningsforløbet dvs. i 2.halvår af 1. g. Almen studieforberedelse afsluttes med en obligatorisk synopsiseksamen i 3.g. BESTYRELSEN Morsø Gymnasiums bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret og 2 uden. Bestyrelsen træffer afgørelser på det overordnede plan f.eks. vedr. skolens budget, udbud af fag, skolens overordnede strategier, max. antal elever pr. klasse mm. Bestyrelsen består af 2 elevrepræsentanter (én med stemmeret), 2 lærerrepræsentanter (én med stemmeret), en kommunalt udpeget repræsentant, en repræsentant udpeget af de afleverende skoler på Mors og Vestsalling, en repræsentant udpeget af erhvervsrådet, en repræsentant udpeget af Aalborg Universitet, samt et medlem fundet ved selvsupplering. Derudover deltager rektor, vicerektor og økonomichef i møderne. BETALING FOR VISSE UNDERVISNINGSMIDLER Du skal betale 400 kr. den for licenser til ordbøger, matematikprogram, lektiehjælpprogram (restudy), kopiering og lign. Der vil blive udleveret et girokort dertil. BIBLIOTEKET Morsø Gymnasium råder over en udlånssamling, som rummer litteratur og skolens tidsskriftsamling. Materialerne kan bruges f.eks. i forbindelse med projekter og opgaver på skolen. Der er en computer specielt beregnet til litteratursøgning i biblioteket. Bøgerne må gerne lånes med hjem. Lånerkort: Sygesikringsbevis, evt. indtastning af CPR-nummer. Samlingen er organiseret efter decimalklassesystemet (se opslag). De nyeste tidsskrifter og dagens aviser er lagt frem. Assistent Hanne Rasmussen træffes dagligt på biblioteket. BOGDEPOT og BOGLÅN Du låner bøger til fagene, når du går på gymnasiet. Alle lån registreres i Lectio. Hvis en bog skal byttes, bliver væk el. lign. kontakt da bogdepotet, som har til huse i kælderen under D-fløjen. Åbningstiderne vil fremgå af opslagstavlen og af bogdepotets dør. Husk at få en kvittering med, når du afleverer en bog. Bøger kan ikke afleveres til en lærer, men kun personligt i bogkælderen. Du skal selv erstatte evt. bortkomne bøger. BUSTRANSPORT Buskørsel i Morsø Kommune er gratis. Elever fra Thy og Salling skal søge om Ungdomskort på Side 4 >>> morsoe-gym.dk

5 BYGNINGSFÆLLESSKAB Morsø Gymnasium bor sammen med Morsø Teater, Thy-Mors HF & VUC og EUC Nordvest i bygningerne på Limfjordsvej 95. Desuden benytter elever fra Dueholmskolen naturfagslokaler i D-fløjen mennesker har deres daglige arbejde eller skolegang i bygningerne, og vi er fælles om kantinen. DANSK- / HISTORIE-OPGAVE Sidst i 1.g ligger den første, lidt større, selvstændige, skriftlige opgave. I et af fagene dansk og historie, evt. i dem begge, skal du skrive en opgave om et emne, som har forbindelse til noget af det, der er arbejdet med i undervisningen. Dine lærere i de to fag vil hjælpe dig med at indkredse emne og problemformulering. DATAVEJLEDER/IT-support Per Mikkelsen (se også IT) Ring/sms EKSAMENER En studentereksamen skal omfatte 8 prøver og et studieretningsprojekt (SRP). En af de 8 prøver er synopsiseksamen i Almen Studieforberedelse. De øvrige prøver er mundtlige eller skriftlige. Hvert år udtrækker Undervisningsministeriet det/de fag, som den enkelte elev skal til eksamen i. Regler om fremmøde mm. i forbindelse med eksamen ses under Årsprøver og eksamen. EKSAMENSTRÆNING Lider du af eksamensangst, og bliver du i ekstrem grad nervøs i forbindelse med eksamen, er det måske en idé, at du melder dig til eksamenstræning. Først på foråret meddeles det, hvornår det foregår. Derudover gives der generel eksamenstræning til alle klasser. EKSKURSIONER OG STUDIEREJSER er undervisning, som foregår uden for skolen. De kan vare én eller flere dage, men holdes normalt inden for skoleugen. I løbet af gymnasietiden tilbydes samtlige klasser en ekskursion eller studierejse (typisk til en destination uden for landets grænser) af op til én uges varighed. Elever, som har fransk, spansk eller tysk på A-niveau tilbydes sprogrejse. Muligheden for udvekslingsrejser findes også. ELEVRÅDET er stedet, hvor du kan få indflydelse på din tid i gymnasiet - og på, hvordan det skal se ud i fremtiden. Elevdemokratiet er meget veludviklet og velfungerende på Morsø Gymnasium. For engagerede elever er der rig mulighed for at få indflydelse på eksempelvis skolens indretning, kantinen, fællestimearrangementer, skolens økonomi, skemalægning og meget andet. Gymnasiets elevråd er medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), og deltagelse i sammenslutningens møder giver mulighed for at opnå indflydelse på landsplan. Fra hver klasse skal vælges én eller to repræsentanter til elevrådet. Det er deres opgave at fungere som kommunikationsled mellem elevråd og klasse. En god kommunikation mellem eleverne, elevrådet, lærerne og ledelsen anser elevrådet som altafgørende for et velfungerende elevdemokrati. Kort efter skoleårets begyndelse vil en elevrådsrepræsentant komme rundt i 1.g-klasserne og fortælle om elevrådet. De nye elevrådsmedlemmer vil få udleveret en opslagsmappe med relevante informationer. Desuden arrangeres i september en introduktionsweekend for elevrådets medlemmer. Side 5 >>> morsoe-gym.dk

6 FAGENE For samtlige fag i gymnasiet eksisterer der en bekendtgørelse, som beskriver, hvad undervisningen skal omfatte. Bekendtgørelsen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET Skolestart 12. august Efterårsferie 12. oktober oktober Juleferie 23. dec. 4. januar Vinterferie 15. februar 19. februar Påskeferie 21.marts 28.marts St. Bededag 22.april Kr. Himmelfartsdag 05.maj (fredag 06.maj anvendes til opgaveskrivning) 2.Pinsedag 16.maj De nævnte dage er inklusive. Dimission og translokation er fredag den 24.juni. Første dag i sommerferien er lørdag den 25.jini. FESTER I løbet af skoleåret holdes forskellige fester: 1.g-festen i begyndelsen af skoleåret, årsfesten første fredag i november og studenterfesten, når 3.g erne har fået huen på hovedet. Desuden holdes der flere Prüt-fester (se under PRÜT), en H(å)BB-fest (se under H(å)BB) og der er tradition for, at 3.g-elever holder galla-fest i foråret. FODBOLDCOLLEGE Se sportscollege. FODBOLDTURNERING Der arrangeres klasseturnering i fodbold. Kampene spilles som hovedregel i hultimen fredag (kl ). FORSIKRINGER Skolen har ikke tegnet forsikring for eleverne. Færden på skolen foregår således på eget ansvar. Det gælder også på ekskursioner og studierejser. FORSØMMELSER Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden. Hvis du kan forudse problemer med at aflevere en opgave rettidigt, kan du anmode læreren om et andet afleveringstidspunkt. Læreren skal se positivt på en sådan anmodning, men du har ikke krav på udsættelse og kan slet ikke forvente det i gentagelsestilfælde. Manglende overholdelse af møde- og afleveringspligten medfører sanktioner. Rektor kan dog, når særlige forhold gør sig gældende og om nødvendigt mod dokumentation fra din side, fritage for sanktion. Du kan ikke få fri fra skolen uanset hvilken årsag du angiver, men hvis du er fraværende, er det vigtigt senest dagen efter din tilbagevenden til undervisningen at angive fraværsårsagen i Lectio, idet f.eks. fravær pga. godkendte, skoleaktiviteter eller session ikke vil medføre sanktion. Familieferie, festivaler, køretimer og lignende er ikke acceptable fraværsårsager. Ved lang tids sygdom kan skolen tilbyde sygeundervisning, der automatisk tæller som hel eller delvis deltagelse i undervisningen. Ved sygdom, der strækker sig ud over 2-3 uger, Side 6 >>> morsoe-gym.dk

7 skal du således henvende dig til skolen med henblik på at få lavet en aftale om sygeundervisning. Når et nyt skoleår begynder, står der nul i forsømmelsesregnskabet. Dog tæller for 1. og 2. g s vedkommende forsømmelser efter eksamensplanens offentliggørelse med i forsømmelserne for det nye skoleår. Hvis du tidligere har fået en skriftlig advarsel, vil du normalt få en skriftlig advarsel hurtigt, hvis du fortsætter med at forsømme i det efterfølgende skoleår. Procedure i forbindelse med forsømmelser: Hvis det konstateres, at du har for meget fravær eller mangler at aflevere opgaver er proceduren: Du kaldes til samtale med enten en studievejleder eller rektor med henblik på at finde ud af årsagen til forsømmelserne. Fortsætter fraværet giver rektor en mundtlig eller skriftlig advarsel. I særligt grove tilfælde eller hvis der pludselig opstår massivt fravær eller manglende aflevering, kan du komme i skrivefængsel (se SKRIVEFÆNGSEL) for at få klaret de manglende opgaver Bliver fremmødet ikke bedre, eller bliver der stadig ikke afleveret opgaver, gives en skriftlig advarsel Fortsætter fraværet eller den manglende aflevering efter den skriftlige advarsel vil sanktioner blive iværksat. Mulige sanktioner i forbindelse med forsømmelser Du skal til tvungen årsprøve i udvalgte fag. Du skal til eksamen i alle fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Samtidig bortfalder alle årskarakterer i disse fag. Du mister retten til at gå til eksamen i et eller flere fag på det givne klassetrin. Det betyder, at du ikke rykkes op i næste klasse, eller at du går til eksamen i det/de pågældende fag et år senere. Rektor kan beslutte, at SU bortfalder, hvis du ikke er studieaktiv efter at være indstillet til eksamen i alle afsluttende fag. I helt særlige tilfælde kan du bortvises, og dermed bortfalder SU pga. manglende studieaktivitet. Du har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde dig eksamen som selvstuderende. Klageadgang: Eleven kan klage over rektors afgørelse til gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet. FORÆLDREMØDER Der afholdes orienteringsmøder for alle nye forældre i september/oktober i 1.g. FORÆLDRE- ELEV-LÆRER-SAMTALER afholdes for 1. og 2.g. Elev og forældre kan komme og tale med lærerne i de forskellige fag, og skolen opfordrer både elever og forældre til at deltage. FOTOKOPIERING og PRINT Du kan frit benytte elevernes kopimaskine til at kopiere og printe skolerelevant materiale. Der kræves personlig pin-kode som oprettes/ændres via nettet og er knyttet til Uni-login. Print via skyprint.elevportal.dk og lav pinkode via pinkode.elevportal.dk. Side 7 >>> morsoe-gym.dk

8 FREDAGSCAFÉ og FREITAGSHÜGGENSTUNDEN er meget hyggelige og populære arrangementer, som Prüt (se PRÜT) og en gruppe elever afholder nogle fredage efter skoletid i løbet af året. Caféen foregår i kantinen, og der er mulighed for at købe bl.a. øl og sodavand eller kaffe/te og kage. Desuden er der ofte arrangeret levende musik eller happenings af forskellig art. Caféen varer til senest kl.16. FRITAGELSE FOR IDRÆT Fritagelse fra idræt kræver lægeerklæring med mindre årsagen er indlysende (ben i gips f.eks.). Det er skolen, der afgør, om en lægeerklæring er nødvendig. Skolen afholder ikke udgiften til lægeerklæring. Rektor tager stilling til, om der inden for et skoleår har været et så stort fravær, at der ikke kan gives årskarakter. Hvis en elev helt, efter rektors indstilling, er fritaget for at have idræt, f.eks. pga. et handicap, skal den pågældende have et eller flere valgfag i stedet for idræt C. FRIVILLIGE AKTIVITETER Der tilbydes forskellige former for frivillige aktiviteter inden for fagene billedkunst, dramatik, idræt, musik og naturvidenskab. Tilbuddene kan variere fra år til år. Hold øje med opslag og meddelelser på fredagskommunikation og Lectio. FRONTER Fronter er det ene af skolens intranet. Du modtager i begyndelsen af skoleåret dit personlige login til Fronter. PAS GODT PÅ DET! Fronter bruges til Almen sprogforståelse (AP), Almen studieforberedelse (AT), officielle prøver, forsøg, ligesom du kan hente support vedrørende IT og print. Det er også via Fronter, at du har adgang til on-lineordbøger i engelsk, fransk, spansk og tysk. Du bliver tilmeldt de rum, du kan få brug for. FÆLLESTIMER er timer, der afholdes for alle skolens elever på én gang. Det kan f.eks. være foredrag, koncerter eller teater. Arrangementerne foregår oftest i Morsø Teater. Fællestimerne planlægges af et udvalg bestående af elever og lærere. Der er mødepligt til fællestimer. GLEMTE TING Glemte værdigenstande afleveres og afhentes på skolens kontor. Glemt tøj og lignende udleveres ved henvendelse til pedellen. GRUNDFORLØB Gymnasieuddannelsen indledes med et grundforløb, der varer til jul i 1.g. Forløbet er ens for alle uanset senere studieretning. I efterårssemestret 2015 er der 5 grundforløbsklasser på Morsø Gymnasium. Fra januar deles eleverne ud på de studieretninger, der er valgt. GYMNASIEFORENINGEN for Morsø Gymnasium er stiftet i 1939 på initiativ af en række fremsynede borgere med det formål at etablere et gymnasium i Nykøbing Mors. I 1945 blev der oprettet en fond, hvorfra der ydes rentefrie lån til studenter fra Morsø Gymnasium som hjælp til at komme i gang med en videregående uddannelse. Man støtter denne fond ved at betale kontingent til Gymnasieforeningen. Fondens midler kan også anvendes til andre formål med tilknytning til gymnasiet. Side 8 >>> morsoe-gym.dk

9 GYMNASTIKCOLLEGE Se sportscollege. HJEMMESIDER hvor der er information om mangt og meget vedrørende undervisningen og skolelivet. Her finder man også ferieplan og årsplan. Desuden har skolen en Facebookside (alle opfordres til at like skolens officielle side: Morsø Gymnasium), hvor især store og små begivenheder præsenteres. Du vil også kunne finde billeder fra skolens liv og hverdag på instagram. HJEMSTAVN er betegnelsen for fællesområderne i C-, E- og D-fløjen. Hjemstavnene bruges til gruppearbejde og som arbejds- og opholdsrum for eleverne. Der må spises i hjemstavn C og E, men ikke i hjemstavn D (se KANTINE). HULTIME Hver fredag har alle elever og lærere efter 1.blok en undervisningsfri time: hultimen. Denne time indledes med fælles kommunikation i Morsø Teater og bruges i øvrigt til alle mulige ikke-skemalagte aktiviteter, f.eks. elevrådsmøder, udvalgsmøder, fodboldturnering og timer med klassekoordinatoren. Se også SKEMA. H(å)BB H(å)BB står for Hjælp Bukobas Børn og er en hjælpeorganisation til gavn for børnene på to børnehjem i Bukoba. H(å)BB er skabt af tidligere gymnasieelever og videreføres af nuværende elever på Morsø Gymnasium. Gruppen afholder hvert år to arrangementer: H(å)BB-cafeen i efteråret og den populære H(å)BB-fest i foråret. Overskuddet fra begge arrangementer går direkte til børnehjemmene Ntoma og Uyacho i Bukoba, Tanzania, hvor H(å)BB har direkte kontakt til lederne. Bukoba er venskabsby for Nykøbing. De penge, som H(å)BB sender af sted, bruges på vedligeholdelse af børnehjemmene, mad, skolebøger, medicin osv. Sammen med elever fra 2. og 3. g kan du være med til at hjælpe små børn i Bukoba, som sætter stor pris på H(å)BB s arbejde. Du kan ikke redde verden, men du kan være med til at gøre en forskel her. HÅNDBOLDCOLLEGE Se sportscollege. IDRÆT ordens- og sikkerhedsregler Elever på Morsø Gymnasium skal deltage aktivt i idrætsundervisningen. Ved aktiv deltagelse forstås, at eleven - deltager aktivt i de aktiviteter, underviseren igangsætter - møder op omklædt i idrætstøj passende til lektionens indhold. Dette betyder fx, at eleven skal være i besiddelse af både indedørs og udendørs idrætssko og -tøj til forskellige indendørs og udendørs temperatur- og vejrforhold - går i bad efter idrætsundervisningen, medmindre dette helt åbenlyst ikke er nødvendigt (f.eks. efter en teoritime). Hvis en elev har en mindre skade, skal han eller hun møde op omklædt og deltage i det omfang, skaden tillader det. Fuldstændig fritagelse fra idræt, i en periode eller i hele gymnasietiden, kræver lægeerklæring, med mindre årsagen er indlysende (ben i gips f.eks.). Det er skolen, der afgør, om en lægeerklæring er nødvendig. Rektor tager stilling til, om der inden for et skoleår har været så stort et fravær, at der ikke kan gives Side 9 >>> morsoe-gym.dk

10 årskarakter. Hvis en elevs fravær på et tidspunkt i et skoleår når et niveau, som ledelsen og de relevante idrætslærere vurderer er for højt til at sikre et bedømmelsesgrundlag i faget, skal denne elev deltage i ekstra idrætsundervisning. Ekstra idrætsundervisning afvikles typisk en fredag eftermiddag fra 14 til 18. Af hensyn til elevernes sikkerhed og for at imødegå skaderisiko i forbindelse med idrætsundervisningen gælder følgende: Undervisningen begynder først, når en lærer er til stede i idrætslokalerne. Indtil da færdes man på eget ansvar. Udøvelse af idrætsaktiviteter og brug af tilhørende redskaber kan rumme visse faremomenter. Det er klart, at det påhviler skolen at sikre, at materiel og redskaber, som bruges i undervisningen, er i en sådan stand, at eleverne ved normal brug ikke udsættes for fare. Det er lige så klart, at idrætslærerens anvisninger skal følges og overholdes - også selv om idrætslæreren evt. er afskåret fra at kontrollere, om dette sker. Visse idrætsaktiviteter er forbundet med transport enten på egen cykel eller på en af skolens cykler, og ofte følges større grupper af elever ad. Det er naturligvis elevernes eget ansvar at overholde gældende færdselsregler og udvise hensynsfuld optræden. IT IT-mæssigt er Morsø Gymnasium i driftsfællesskab med EUC og VUC. Bærbare computere har adgang til Internettet via det trådløse netværk. En grundig introduktion til IT på Morsø Gymnasium får du i starten af 1.g. Du kommer dagligt til at bruge skolens studieadministrative system Lectio, hvor dit skema, dine lektier mv. findes, og Fronter, som bruges til visse fag og funktioner. Du er forpligtet til at holde dig informeret om undervisning og andre aktiviteter via de to systemer. Supporten vedr. fagenes IT (diverse programmer og udstyr) foregår primært via lærerne. Teknisk support og generel support vedr. hardware, netforbindelser mv. sker via Per Mikkelsen ( og KAKA er elevernes blad på Morsø Gymnasium. Kaka-duen flyver nogle gange i løbet af skoleåret. Nye elever er meget velkomne til at tage del i arbejdet med skolebladet. Kakas indhold kan være alt med relation til gymnasiet, og det er kun skribenternes fantasi samt redaktørens kritiske blik, der sætter grænser. KANTINEN Kantinen er fælles for Thy-Mors VUC, EUC Nordvest (handelsskolen), Morsø Teater og Morsø Gymnasium. Kantinen styres af forpagter Tom Andersen. Man rydder op efter sig selv i kantinen og sætter stole op. Men for at sikre, at der ikke er efterladt affald af nogen art ved spisefrikvarterets afslutning, har klasserne på skift oprydningsforpligtelse en uge ad gangen. Denne ordning gælder for både EUC Nordvest og Morsø Gymnasium. Der må indtages mad og drikke i kantineområdet, men ikke i hjemstavne, klasselokaler, studiecenter, idrætshal eller teatersal. KARAKTERER Der gives standpunktskarakterer to gange i løbet af skoleåret i de fleste fag. Første standpunktskarakter gives i november i 1.g. I maj/juni gives årskarakterer. 7-trinsskalaen benyttes. Side 10 >>> morsoe-gym.dk

11 KLASSEKOORDINATOR Klassekoordinatoren møder de nye elever den første dag, taler om skema og udleverer måske bøger. Han/hun deltager i introduktionsarrangementerne og arrangerer nogle gange i løbet af efteråret en klassens time. Der er her mulighed for at få besvaret spørgsmål og tid til at diskutere de emner, som klassen ønsker at få taget op. Klassekoordinatoren tilrettelægger det skriftlige arbejde i klassen, så afleveringerne ikke klumper sig sammen. Han/hun informerer om bl.a. ordensregler, gymnasiets udvalg, traditioner, årsprøver og eksamen og hjælper med valg til elevråd. Det er også klassekoordinatoren, der informerer om ekskursioner og studierejser og evt. sætter en opsparingsordning i gang i klassen. Klassekoordinatoren samarbejder med et par lærere i et lærerteam (se dette). KLASSEREPRÆSENTANT Til varetagelse af praktiske opgaver er der en klasserepræsentantordning. Funktionen går på skift. Det er f.eks. klasserepræsentanten, der møder på kontoret, når der kaldes på en repræsentant for en bestemt klasse. KOLLEGIUM Gymnasiet disponerer over Dueholmkollegiet, som ligger tæt ved Morsø Gymnasium. Der er boligtyper i forskellig størrelse og prisleje, fra enkeltværelser til 2- værelseslejligheder. Nærmere oplysning findes på For aftale om fremvisning og udlejning kan du kontakte Christian Pallesen på kontoret eller på Der er tilknyttet en social vicevært, Per Hvass, som har sin daglige gang på kollegiet. Han er behjælpelig med at løse alle typer af problemer. Som kollegiebeboer er du også altid velkommen til at kontakte ham for en hyggesnak. KOMMUNIKATION afholdes hver fredag efter 1. blok i Morsø Teater. Kommunikation begynder kl Ved kommunikation gives der meddelelser fra både rektor, lærere og elever. Af og til underholder en af klasserne. Der er mødepligt ved kommunikation. LECTIO Dit skema og meddelelser om skemaændringer kan du se på Lectio. Det sker jævnligt, at timer bliver flyttet eller på anden måde ændret. Det er derfor vigtigt, at du dagligt logger på Lectio og holder dig orienteret her. Du har adgang til Lectio fra alle computere, der er tilsluttet internettet, uanset om computeren står på skolen eller hjemme. Du finder Lectio via Fronter, Morsø Gymnasiums hjemmeside, eller ved at gå ind på adressen Lektier offentliggøres ligeledes via Lectio, ligesom kalenderoplysninger og fagenes studieplaner findes her. Du kan også se dine forsømmelser og standpunktskarakterer, når du er logget på. LEGATER OG LÅN Ved translokationen uddeles legater skænket af Jyske Bank, Salling Bank, Frøslev- Mollerup Sparekasse, Spar Nord, Gymnasieforeningen og Inge og Asger Mathiassens Mindelegat. Efter ansøgning uddeles legat fra Morsø Jernstøberis Jubilæumslegat. Ansøgningsblanketter hertil fås på kontoret og afleveres til rektor senest den 17. maj. Side 11 >>> morsoe-gym.dk

12 LÆRERTEAM Alle 1. og 2.g klasser får tilknyttet et team af lærere, der samarbejder særlig tæt om klassens sociale liv, faglige arbejde og studiesamtaler. Indholdet i samarbejdet vil variere fra klasse til klasse. LÆSEVEJLEDER Skolens læsevejledere gennemfører i starten af 1.g 3 blokkes undervisning i alle klasser som et fælles kursus i læseteknikker. Undervisningen knyttes til nogle fags lektier. Der gennemføres også læse- og grammatiktest. Herefter indkaldes evt. nogle elever til en samtale, hvor eleven og læsevejlederen finder ud af, om eleven har behov for særlig hjælp. Denne hjælp kan f.eks. være et lille kursus i hensigtsmæssige læse- og studievaner eller ekstratimer i stavning og grammatik i en kortere eller længere periode. For elever med særlige vanskeligheder kan læsevejlederen hjælpe med at ansøge om teknologiske hjælpemidler i form af computerbaserede læse- og skriveprogrammer. Interesserede elever kan også selv kontakte læsevejlederne, evt. via dansklæreren eller studievejlederen. LÅN AF LOKALER Hvis man er dramatik- eller musikelev på skolen, kan man mod betaling af et depositum på 100,- få udleveret nøglebrik til lokalerne og benytte dem til øvning efter skoletid. Kontakt Christian Pallesen om det. MENTORER Elever, som af den ene eller den anden grund har vanskeligt ved at få skolelivet til at hænge sammen, kan få tilknyttet en mentor. Mentor vil være en lærer, som gennem jævnlige samtaler, kan hjælpe eleven med at strukturere hverdagen og få skolearbejdet med lektielæsning, opgaveskrivning osv. til at fungere sammen med fritiden. MØDEPLIGT Der er mødepligt til alle timer. Årsag til fravær angives i Lectio under Fraværsårsag. Se i øvrigt under FORSØMMELSER og FRITAGELSE FOR IDRÆT. NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV) Det naturvidenskabelige grundforløb udgør introduktionen til de naturvidenskabelige fags metoder, fællestræk og forskelligheder. Som hovedregel indgår fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. OD OD står for Operation Dagsværk, som er navnet på en organisation af gymnasieelever, som arbejder for at støtte uddannelse af unge i fattige udviklingslande. Den første onsdag i november går en meget stor del af gymnasieeleverne over hele landet ud for at tjene penge til det projekt, som er udvalgt det pågældende år. De giver en dags værk, altså det de kan tjene ved en dags arbejde. I 2015 drejer det sig om Somaliland i Østafrika. Idéen med Operation Dagsværk stammer fra Sverige, hvor gymnasielever til ære for den svenske generalsekretær for FN, Dag Hammersköld, besluttede at danne en solidaritetsdag. Betegnelsen Dagsværk har altså en dobbelt betydning. Dag Hammersköld spillede en aktiv rolle i fredsbestræbelser rundt omkring i verden og talte ofte undertrykte folks og nationers sag. Han døde i et flystyrt i Operation Dagsværk har eksisteret siden 1960 erne, men har haft sin nuværende form siden Side 12 >>> morsoe-gym.dk

13 OPRYKNING Hvis du har deltaget i de krævede prøver og eksamener, og samtidig har et gennemsnit på mindst 2,0 af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af skoleåret, har du ret til at rykke op i næste klasse Hvis dette ikke er opfyldt, er det rektor, der ud fra en helhedsvurdering afgør om du kan rykke op. OPSLAGSTAVLER og INFOSKÆRME er placeret rundt omkring på skolen. Men de helt centrale opslagstavler er forsiderne i FRONTER og LECTIO. Her kommer alle vigtige informationer i de relevante rum. Gør FRONTER og LECTIO til dine foretrukne sider på nettet du kan ikke undvære dem! ORDBØGER Køb ikke ordbøger, inden du begynder i 1.g! Som elev på Morsø Gymnasium vil du få adgang til elektroniske ordbøger i dansk, engelsk og fransk/tysk/spansk. Udgiften hertil er dækket af de 400 kr., som bliver opkrævet den 15.september. ORDENSREGLER FOR MORSØ GYMNASIUM En forudsætning for et godt læringsmiljø er åbenhed, tolerance, hensyntagen og respekt for hinanden Det betyder, at ingen skal føle sig forulempet eller udsat for mobning eller chikane, hverken i undervisningen, uden for undervisningen eller i den interne elektroniske kommunikation. Dette gælder også i forbindelse med de traditionelle markeringer af sidste skoledag, første skoledag for 1. g erne, juleafslutninger, udgivelse af Blå Bog, skoleblad eller Scorebog. Ved fællesarrangementer, kommunikation og underholdning i teatersalen skal der udvises en hensynsfuld og respektfuld optræden over for andre og over for de gæster, der optræder til fællestimer eller andre arrangementer. Det er i alles interesse, at bygninger, inventar og ressourcer behandles hensigtsmæssigt og med respekt for de værdier, de repræsenterer, både materielt og for fællesskabet. Det betyder, at du kun må spise i kantineområdet og i hjemstavn C og E, og at brugt service og affald ryddes væk. Det er ikke tilladt at medbringe føde - og drikkevarer i Morsø Teater, bibliotek, hjemstavne og klasseværelser. I klasselokalerne kan læreren dispensere fra reglen. Det er en selvfølge, at klasselokalerne efterlades i opryddet tilstand efter undervisningen. I klasselokaler og hjemstavnene skal borde og stole sættes på plads efter brug. Lærerværelset og pædagogisk værksted er primært forbeholdt lærere, men du kan med tilladelse fra en lærer benytte en kopimaskine. De bøger og materialer, du låner på skolen, hæfter du for. Hvis du mister eller misligholder bøger eller andre materialer, kræver skolen erstatning. Skolens udstyr skal behandles hensigtsmæssigt, og de regler, der er opslået i lokalerne og på Fronter skal følges. Det er forbudt at ændre på opsætningen på skolens pc er og at udlåne sit password til andre. Det ikke tilladt at ryge på skolens område. Rusmidler Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden. Rektor kan dispensere fra reglerne for alkoholindtagelse i forbindelse med fester og ved andre anledninger, men ikke fra forbuddet mod brug af andre rusmidler. Side 13 >>> morsoe-gym.dk

14 Sanktioner i forbindelse med overtrædelse af ordensreglerne Pædagogisk tilrettevisning ved mindre overtrædelser Advarsel Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær Bortvisning (udskrivning) Overtrædelse af straffeloven på skolens område medfører som udgangspunkt bortvisning. Det gælder f.eks. ved salg af euforiserende stoffer. Beskadigelse af bygninger, inventar, bøger og andet undervisningsmateriel kan medføre erstatningsansvar Reglerne gælder både på skolens område og under arrangementer i skolens regi, f.eks. ved ekskursioner. PAPIR betales af eleverne selv. Skolen indkøber ikke papir til eleverne. Dog kan der kopieres og printes på skolens papir. Specialpapir som f. eks. mm-papir og nodepapir printes ud. PEDEL Skolens pedel er Kaj Andersen. Søren Frederikseer er pedelmedhjælper. Desuden er Torben Krarup Møller og Mogens Kristensen ansat som medhjælpere. A7 er pedelkontor. PRÜT og PRÜTFESTER Prüt er Morsø Gymnasiums festudvalg, som i årets løb arrangerer fester og fredagscaféer for eleverne. Der sælges ikke stærk spiritus under festerne, da fokus ligger på hygge og samvær, hvilket dog ikke forhindrer en sjov fest med skolekammerater og andre festglade. Prütfester er private. For at blive lukket ind skal man derfor enten gå på gymnasiet eller på handelsskolen, eller være skrevet på en gymnasieelevs gæsteliste. Dette gør, at uvedkommende og uønskede ikke får adgang, og således kan der bedre sikres en fredelig og ordentlig fest. Festen holdes i gymnasiets kantine, hvor der er mulighed for både fest og dans og for at sidde i mere dæmpede omgivelser med sine kammerater. Der vil til festerne være DJ s og ofte også livebands, som spiller i løbet af aftenen. Festen varer som regel fra 20:00-01:00. Der er altid mindst én lærer til stede, samt professionelle dørvagter. Personer, som er i besiddelse af euforiserende stoffer, meldes til politiet og nægtes adgang fremover. Prüt, altså Morsø Gymnasiums festudvalg, består af medlemmer, som så vidt muligt er ligeligt fordelt på de tre årgange og på alle klasser. Belønningen for arbejdet med festerne ligger i det unikke fællesskab på tværs af årgangene, og de interne fester som medlemmerne holder. Der søges i starten af hvert år nye medlemmer, og du bør melde dig, hvis du kan lide at feste og møde nye mennesker. Bliv ven med Prüt Prüttesen på Facebook for at se billeder fra festerne. Det oprindelige navn for gymnasiets festforening var Prytaneion, senere forkortet til Pryt og nu fortysket til Prüt. Prytaneion var i de oldgræske bystater en repræsentationsbygning med den hellige arne og med symbolet for liv i den pågældende by. Her mødtes bl.a. vindere og officials fra De Olympiske Lege. Side 14 >>> morsoe-gym.dk

15 PÆDAGOGISK RÅD Består af skolens lærere og ledelse. Rådet beskæftiger sig med en lang række forhold vedrørende skolens funktioner. Se også UDVALG. REJSELEGAT Skolen har et rejselegat til studierelaterede formål, primært i sommerferierne. Hold øje med opslag om det. RINGETIDER Skolen bruger ikke ringeklokke. Du skal selv holde styr på tiden og være til stede, når en blok begynder. Se SKEMA. RUSMIDLER Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden. Rektor kan dispensere fra reglerne for alkoholindtagelse i forbindelse med fester og ved andre anledninger, men ikke fra forbuddet mod brug af andre rusmidler. Hvis det f.eks. ved en fest opdages, at en elev er i besiddelse af euforiserende stoffer, bliver politiet inddraget. RYGNING Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken inde eller ude. Forbuddet gælder dermed også parkeringsplads, vej og cykelsti foran skolen. SKEMA Skemaet på Lectio findes via skolens hjemmeside, via Fronter eller på Gymnasiet har som udgangspunkt et rullende 2-ugersskema. Man har ét skema, som gælder for lige uger og et andet for ulige uger. Teamkoordinator eller en anden lærer fortæller, hvordan det fungerer i praksis. Du må dog være forberedt på ændringer hver uge. Det normale skema er med blå skrift. Aflyses undervisning, markeres det med rødt. Ændringer optræder med grønt. Undervisningen foregår i blokke af 90 minutters varighed. En skoledag består af 3 eller 4 blokke. 1.blok blok blok og Frokost blok Fredag dog: 1. blok blok (hultime) Kommunikation kl.9.35 i Morsø Teater. 3. blok Frokost blok SKEMAÆNDRINGER bekendtgøres på Lectio. Gør det til en god vane at logge på og tjekke Lectio morgen og aften. Side 15 >>> morsoe-gym.dk

16 SKOLEPSYKOLOG Du er velkommen til at henvende dig til skolens psykolog, Anette Groot, som er til stede på skolen én gang hver anden uge. Tid og sted fremgår af opslagstavlen. SKRIVEFÆNGSEL Skrivefængsel er betegnelsen for den sanktion, som kan iværksættes, når man efter studievejleders eller mentors vurdering kommer for langt bagud med de skriftlige afleveringer. At komme i skrivefængsel betyder, at man i en mellemtime eller efter skoletid skal lave en skriftlig opgave, som afleveres ved skrivefængslets afslutning til faglæreren, som bedømmer det foreliggende produkt. Når man at aflevere den aftalte opgave før skrivefængslet, slipper man for sanktionen. Udebliver man fra skrivefængslet, bliver man indkaldt til en samtale, hvor man modtager det næste sanktionsskridt f.eks. en skriftlig advarsel. SNYD MED SKRIFTLIGE OPGAVER Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist skriver af fra andre opgavebesvarelser, fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader andre skrive besvarelsen for dig. Får en lærer mistanke om snyd og får den bekræftet efter en samtale med den pågældende, sker følgende: Hvis der er tale om en meget begrænset del af opgaven, betragtes det som uhensigtsmæssig brug af kilder, og det påvirker bedømmelsen af opgaven i negativ retning. I øvrige tilfælde kommer du til en samtale med rektor, og opgaven betragtes som ikke afleveret og er dermed en forsømmelse. Der gives samtidig en mundtlig advarsel jf. afsnittet om forsømmelser. Gentager snyderiet sig, giver rektor en skriftlig advarsel jf. afsnittet om forsømmelser. Efter en skriftlig advarsel vil en gentagelse medføre sanktioner jf. afsnittet om forsømmelser. SPORTSCOLLEGE Uanset hvilken klasse eller studieretning, du går i, har du mulighed for at deltage i skolens tilbud om fodbold-, gymnastik- eller håndboldtræning i regi af Sportscollege Mors. Der er for hver sportsgren træning et par gange om ugen med meget professionelle trænere. En træning ligger tirsdag morgen i første blok, hvor der ikke er almindelig undervisning. De første gange i skoleåret kan du deltage uforpligtende, men fra 1.september er tilmelding bindende. Følg med i den information, der gives f.eks. ved fredagskommunikation, og på morsoegym.dk eller sportscollegemors.dk. STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) Ansøgningsskema skrives ud fra Studievejlederen informerer om de gældende regler både i 1.g og 2g. og giver individuel vejledning, når behovet opstår. Du kan tidligst modtage SU fra starten af et nyt kvartal efter din 18 års-fødselsdag (1.1, 1.4, 1.7 og 1.10). Spørgsmål om SU kan også rettes til Tina Tange Andersen på kontoret. STOLE Der skal tages hensyn til rengøringspersonalet, så derfor skal stole hænges op under bordene, når du forlader klasselokalet. Side 16 >>> morsoe-gym.dk

17 STUDIEKORT er et specielt identitetskort for elever på skolen. Kortet kan være nyttigt som dokumentation for, at man er uddannelsessøgende, da uddannelsessøgende ofte kan opnå entrérabat på muséer og lignende. Elevrådet står for udstedelsen af kortet. STUDIE- og ORDENSREGLER på MORSØ GYMNASIUM Disse regler kan i deres fulde ordlyd læses på skolens hjemmeside. En del af reglerne er indarbejdet under relevante afsnit her i håndbogen. STUDIERETNINGER Hver studieretning er tonet af naturvidenskab, samfundsvidenskab, teater-musik eller sprog. I løbet af efterårssemestret i 1.g informeres der om studieretningerne med henblik på elevernes valg heraf den 1.december. Derefter forhandles studieretningerne på plads. Studieretningsforløbet begynder efter juleferien. STUDIETEKNIK Studievejlederen introducerer til studieteknik ved begyndelsen af 1.g. Faglærerne supplerer den generelle vejledning. STUDIEVEJLEDER og STUDIEVALG Hver klasse har en studievejleder, der giver eleverne vejledning i spørgsmål af studiemæssig, økonomisk, social og personlig art. Studievejlederen har tavshedspligt. I løbet af de første måneder i 1.g vil studievejlederen besøge klassen og orientere om økonomiske støttemuligheder gennem Statens Uddannelsesstøtte, introducere til studieteknik, tale om arbejdsvaner og orientere om skolens mentorordning. Du er altid velkommen til at kontakte din studievejleder om sådanne emner og om det daglige arbejde, problemer af social, økonomisk eller personlig art - eller ved sygdom og fravær. Orientering om uddannelses- og erhvervsmuligheder varetages af Studievalg Nordjylland Gennem undervisning og individuel vejledning rustes og motiveres du til at gå videre i uddannelsessystemet. Studievalg tilbyder blandt andet vejledning om: Valg af videregående uddannelser og erhverv i hele Danmark Optagelsesregler (Kvote 1 og Kvote 2) og ansøgning Mulighed for faglig supplering Økonomi under uddannelsen Der kan også informeres om ophold/studier i udlandet, sabbat, muligheder for Special Pædagogisk Støtte (SPS) m.v. På Morsø Gymnasium er Helle Præstmann Heftholm Studievalgsvejleder. Studievalgsvejlederen har træffetid ca. én gang pr. måned og vil også holde kollektive vejledningsarrangementer for alle årgange, - arrangementer, der i løbet af gymnasietiden vil introducere til det videregående uddannelsessystem og give redskaber, så du selv bliver bedre i stand til at finde information om og vælge uddannelse. Du er altid velkommen til at kontakte Studievalg telefonisk eller på mail, hvis du har brug for information og vejledning i forbindelse med din beslutning om, hvad du skal efter gymnasiet. Du kan selv søge informationer på Klik dig ind på interesseområder, uddannelser og erhverv her findes mange gode informationer og artikler, som kan støtte Side 17 >>> morsoe-gym.dk

18 dig i din valgproces. Hvis du har spørgsmål, opfordres du til at samle dem og eventuelt maile dem til Helle Præstmann Heftholm inden en evt. samtale. Kontakt (uden for træffetider): Telefon: Helle eller mail: Information om træffetider og kollektive arrangementer kan du se på: og på Lectio. Der bliver også hængt plakater op i løbet af året med flere informationer og udleveret foldere og hæfter i løbet af din gymnasietid. SYGDOM Hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for et uheld på skolen, vil skolen sørge for transport til hjemmet eller lægen. Hvis du for en kortere eller længere periode er sygdomsramt på en måde, der gør dig ude af stand til at klare transporten med bus eller på cykel, og hvis hjemmet ikke selv kan klare transporten, kan du søge om transport ved din bopælskommune. Lægeerklæring er påkrævet. Hvis du må forsømme undervisningen pga. sygdom gælder generelt, at du efter endt sygdom/fravær noterer årsagen til fraværet under Fraværsårsag i Lectio. Kommer du ud for en længerevarende sygdomsperiode, skal du inden for 14 dage henvende dig til skolen. Hvis sygdommen varer mere end tre uger, kan der gives sygeundervisning i et eller flere fag, så du har en mulighed for at følge med i disse fag. TEATERSALEN (MORSØ TEATER) Teatersalen tilhører Morsø Kommune, men gymnasiet og handelsskolen låner teatersalen i forbindelse med kommunikation, fællestimer m.m. Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi er på fremmed grund, når vi er i teatret. Vi har gæstestatus, og det stiller særlige krav til den måde, vi anvender faciliteterne på. Det er således forbudt at medbringe mad- og drikkevarer, og der må ikke efterlades noget som helst, hverken på scenen eller på tilskuerpladserne. TELEFON Skolens kontor modtager kun i specielle tilfælde telefonisk besked til de enkelte elever. Morsø Gymnasiums nummer er TERMINSPRØVER Som en træning til eksamen afholdes der skriftlige terminsprøver og i matematik C mundtlige terminsprøver i foråret før eksamen i maj-juni. TRANSLOKATION og DIMISSION Skoleåret afsluttes med translokation og dimission, hvor rektor beretter om skoleårets forløb og holder tale for de elever, som dimitteres, dvs. de nybagte studenter, som får deres eksamensbevis. Der er mødepligt for alle skolens elever ved denne festlige begivenhed. TUTOR En tutor er en elev, som går i 2. eller 3.g, og som har meldt sig til at hjælpe dig og dine nye kammerater til rette på Morsø Gymnasium. Der vil i den første tid i 1.g blive arrangeret forskellige møder mellem tutorer og 1.g-elever. TYVERI Gymnasiet erstatter ikke ved tyveri på skolen. Det er således op til den enkelte at sørge for forsikring. Det anbefales at man ikke lader penge, værdigenstande og lignende ligge i overtøj eller tasker. Side 18 >>> morsoe-gym.dk

19 UDMELDELSE foretages skriftligt og bør ske efter samtale med studievejleder og rektor. I den forbindelse skal man huske at aflevere bøger, buskort o.a. UDVALG Gymnasiet ledes af rektor, men i de fleste sager tages beslutningerne efter indstilling fra forskellige udvalg Undervisningsudvalg, Fællestimeudvalg, Introduktionsudvalg etc. Både elever og lærere er repræsenteret i udvalgene. UNDERVISNINGSMIDLER Ved skoleårets begyndelse får hver enkelt elev udleveret nogle af de bøger, der skal bruges i løbet af skoleåret. Bøgerne er skolens ejendom og skal behandles godt (også selvom en del af dem efterhånden er ret nedslidte). Misligholdelse kan medføre krav om erstatning. Man hæfter personligt for bøgerne. Det skal understreges, at det er dyrt for skolen at indkøbe undervisningsmidler. Derfor: 1. Bind bøgerne ind. 2. Skriv navn i det dertil indrettede felt foran i bøgerne. 3. Det er ikke tilladt at skrive i bøgerne. Du betaler 400 kr.om året for licenser til elektroniske ordbøger til dansk, engelsk og fremmedsprog plus softwareprogrammet TI Nspire (lommeregner), så du skal ikke selv anskaffe disse ting. VÆRDIER Morsø Gymnasiums dagligdag og hele virke baserer sig på nogle værdier, som er formuleret således: Engagement: Vi er et mindre gymnasium og opfatter dette som en styrke. Her er ikke langt fra tanke til handling. Vi prioriterer tillid og engagement højt og støtter initiativer fra både lærere og elever. Demokrati: Morsø Gymnasium ønsker at fremme elevernes lyst til at blive aktive samfundsdeltagere. Vi arbejder bevidst på at give eleverne mod på og værktøjer til at deltage i demokratiske processer, tage nye initiativer og løfte et fælles ansvar. Faglighed: På Morsø Gymnasium skal den enkelte elev have mulighed for at udfolde sit faglige potentiale og udvikle sine kompetencer. Derfor vægter vi lærernes faglighed, de fysiske rammer og det gode undervisningsmiljø. Ansvarlighed: Det er vores holdning, at trivsel er en forudsætning for faglig læring. Derfor lægger vi stor vægt på, at både lærere og elever tager ansvar for den sociale og faglige udvikling. Mangfoldighed: På Morsø Gymnasium ser vi mangfoldighed som en styrke, hvoraf nye muligheder opstår. Vi rummer og arbejder bevidst med at udfordre forskellige elevtyper. Udsyn og indblik: Morsø Gymnasium ønsker at være en stærk medspiller i lokalsamfundet og at bygge bro til det nationale og internationale. Derfor er det også vores mål at udvikle elevernes lokale, nationale og globale bevidsthed. ÅRSFESTEN Den første fredag i november er der årsfest på Morsø Gymnasium for eleverne, deres forældre, tidligere elever og lærerne. Årsfesten er et af skoleårets højdepunkter, hvor alle klasser med udgangspunkt i årets tema, dækker et flot og fantasifuldt bord og kommer udklædt i gevandter, der svarer til temaet. Side 19 >>> morsoe-gym.dk

20 ÅRSPLAN findes på Lectio og på Morsø Gymnasiums hjemmeside og oplyser datoer og tidspunkter for forskellige små og store begivenheder i årets løb. Årsplanen revideres løbende, så det er en god idé jævnligt at holde sig orienteret om den. ÅRSPRØVER OG EKSAMENER Der er mødepligt til såvel eksamen som årsprøver, og deltagelse er nødvendig for at bevare retten til at rykke op i næste klasse. Du skal lade dig eksaminere på det tidspunkt, som skolen bestemmer. Skolen laver hvert år et sæt praktiske regler, som skal følges. Ved sygdom skal du henvende dig til skolen så hurtigt som muligt og senest inden prøvens afslutning. Ved eksamen kræves der altid lægeerklæring, og det er også reglen ved årsprøver - med mindre helt særlige forhold taler for noget andet. Personale: AB Ann Balling Sørensen Herluf trolles Gade 7D, 3 tv 8200 Aarhus N biologi, idræt AJ Anni Bukhave Jakobsen Hammerparken 23 historie, samfundsfag AM Annette Munk Roshagevej Hanstholm Engelsk, historie BG Bjarke Pihlkjær Gade Skivevej 18, Selde 7870 Roslev Samfundsfag, historie AN Martin Andersen Gl.Sjørringvej Thisted fysik BI Birgitte Martiny Hjaltesvej 34, 7800 Skive dansk, tysk, uddannelsesleder BM Peter Balslev Madsen Fjordvej dansk, dramatik, billedkunst BR Brian Rettig Provst Schades Allé historie, samfundsfag Side 20 >>> morsoe-gym.dk

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere