Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015"

Transkript

1 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen Hagstrøm Benny Poulsen Afbud: Erik Ravn Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Tlf Fax Boligkontoret Danmark: Tonny Bjørn, forretningsfører Referat af møde i hovedbestyrelsen, tirsdag den 5. maj 2015, kl , i bestyrelsens mødelokale Uglevang 2A. Dagsorden: 1. Revisionsprotokol 2. Sager til behandling 3. Sager til orientering 4. Orientering fra formandsskabet 5. Orientering fra forretningsførelse 6. Orientering fra udvalg 7. Eventuelt 8. Næste hovedbestyrelsesmøde 9. Referat af mødet til godkendelse Bilag: 1. Sundhedstjek, tilbud og informationsmateriale 2. Afd. 5, budget 2014/15 brev af 4. marts 2015 fra lejer herom 3. Udlejningssituation, kvartalsrapport

2 1. Revisionsprotokol På mødet forelægges revisionsprotokollen til bestyrelsens orientering. Der er ikke indsat nyt efter seneste hovedbestyrelsesmøde. at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om revisionsprotokollen til efterretning. 2. Sager til behandling Under dette punkt behandles forenings- og afdelingssager, hvor det indstilles at hovedbestyrelsen træffer konkrete beslutninger. Under dagsordenens punkt 3 behandles sager til orientering. 2.1 Styringsdialogmøde På seneste styringsdialogmøde er det aftalt, at næste styringsdialogmøde skulle afholdes tidligere på året. Kommunen har netop foreslået, at styringsdialogmødet i 2015 afholdes i september, dog uden konkret dato er fastlagt endnu. Dokumentationspakken vil blive udarbejdet henover sommeren og vil på de enkelte vurderinger være identiske med sidste års pakke. Den samlede dokumentationspakke vil tilgå bestyrelsen på mail. Hvis der er særlige emner og sager, der ønskes medtaget på styringsdialogmødet meddeles dette til Birthe Petersen og/eller Tonny Bjørn senest medio august Formandsskabet vil herefter udforme foreningens punkter til mødet. at hovedbestyrelsen forholder sig til det kommende styringsdialogmøde. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om det kommende styringsdialogmøde til efterretning. Birthe Petersen opfordrede til, at eventuelle emner til behandling på det kommende styringsdialogmøde meddeles til Tonny Bjørn i god tid forinden, således at emner kan forberedes forinden mødet. På mødet oplyste Birthe Petersen, at der er aftalt møde med borgmester Jørgen Johansen den 7. maj 2015, hvor hun og Gert Fris som formandskab deltager. Mødet er på foranledning af boligforeningen for at bevare og styrke relationen til det politiske niveau i kommunen. Mødet er således uden embedsfolk og af uformel karakter. Birthe har oplyst Jørgen Johansen følgende emner til drøftelse på mødet: E-syn, voksenlærling, fællesdrift, det kommende samarbejde med Lundegaarden om daglig driftsopgaver, og kommende nybyggeri i kommunen. På mødet oplyste Leif Boyer, at kommunen har besluttet en mødepause, hvilket har en konsekvens i forhold til beslutninger omkring helhedsplanerne i Afdeling 10 og 11, Ørnevang og Uglevang, idet der alene er 1 2 dage fra licitationsresultatet forelægger til frist for indsendelse af Skema-B til kommunal behandling. Emnet medtages til behandling på mødet med borgmesteren. 2.2 Foreningen Tilbud om sundhedstjek Allerød Kommune har ved mail af 7. april 2015 fremsendt tilbud om sundhedstjek af beboere i Allerøds boligforeninger. Kommunen oplyser, at de igennem det seneste halve år har arbejdet målrettet med en tidlig opsporing af borgere i risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Sundhedstjekket er gratis og frivilligt. Det vil bestå af målinger af blodtryk, blodsukker, fedtprocent, vægt samt BMI. Boligforeningen skal stille lokaler til rådighed, som det eneste. Det kan eventuel være i Engbuen 1. side 2/9

3 På forespørgsel har kommunen oplyst, at sundhedstjekket også kan tilbydes ansatte i Lillerød Boligforening. Da tilbuddet gælder alle beboere i Lillerød Boligforening lægges op til at hovedbestyrelsen på mødet den 5. maj 2015 tager stilling hertil. Tilbud og informationsmateriale om sundhedstjek er vedlagt denne dagsorden som bilag 1. at hovedbestyrelsen tager stilling til tilbud om sundhedstjek til samtlige beboere og ansatte i Lillerød Boligforening. Hovedbestyrelsen besluttede, at takke ja til tilbuddet om sundhedstjek til samtlige beboere og ansatte i boligforeningen. Det blev bemærket, at det ikke er udtryk for, at boligforneingen skal blande sig i beboere og ansattes livsstil, men alene skal ses som det tilbud det er. 2.3 Foreningen Medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen På det seneste møde i SU blev kompensation / aflønning af medarbejderrepræsentantens deltagelse på hovedbestyrelsesmøder drøftet, og der var enighed i SU om, at de timer der anvendes på møder kan afvikles 1:1 efter nærmere aftaler med lokalinspektøren. Det praktiseres i dag og giver ikke anledning til problemer. For at undgå tvivl herom anmodes hovedbestyrelsen om, at tilslutte sig nuværende praksis. at hovedbestyrelsen godkender, at medarbejderrepræsentantens deltagelse på hovedbestyrelsesmøder afspadseres 1:1 efter nærmere aftale med lokalinspektøren. Hovedbestyrelsen besluttede, at medarbejderrepræsentantens deltagelse på hovedbestyrelsesmøder fremover afspadseres 1:1 efter nærmere aftale med foreningens lokalinspektør. Benny Poulsen undlod at gøre sin stemme gældende. 2.4 Foreningen Hjertestarter Hovedbestyrelsen har tidligere drøftet opsætning / indkøb af hjertestartere, og mulighederne via kommune og Trygfonden skal undersøges nærmere. Formandskabet har drøftet om hvor vidt foreningen allerede nu skal indkøbe en hjertestarter til det fælles ejendomskontor, Uglevang 2A. Der foregår mange aktiviteter i og omkring ejendomskontoret i Uglevang 2A, og langt de fleste henvendelser fra beboere sker hertil. Opsætning af en hjertestarter ses derfor som et anliggende for hovedbestyrelsen. En hjertestarter koster omkring kr., og beløbet foreslås afholdt over foreningens drift. at hovedbestyrelsen beslutter, at foreningen opsætter en hjertestarter ved ejendomskontoret Uglevang 2A, og beløbet hertil afholdes over foreningens drift. Hovedbestyrelsen besluttede, at foreningen indkøber en hjertestarter ved ejendomskontoret Uglevang 2A, og beløbet hertil afholdes over foreningens drift. 2.5 Foreningen Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 Boligkontoret Danmark afholder deres repræsentantskabsmøde lørdag den 30. maj Mødet afholdes i Nyborg. Lillerød Boligforening kan deltage med 5 repræsentanter. side 3/9

4 at hovedbestyrelsen vælger / udpeger 5 repræsentanter til deltagelse på Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 i Nyborg. Hovedbestyrelsen valgte/udpegede følgende 5 repræsentanter til deltagelse på Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 i Nyborg: Birthe Petersen, Gert Fris, Jette Jungersen, Erik Ravn og Ella Pedersen. Ole Pedersen er reserve, hvis der sker afbud blandt foreningens delegerede. 2.6 Afdeling 5, Sydvænget/Rugvænget Driftsbudget 2015/16, afdelingsmøde Poul Andersen, Rugvænget 6, har ved brev af 4. marts 2015 stilet til hovedbestyrelsen kommenteret forhold omkring afdelingens driftsbudget for 2015/16. Brevet er vedlagt denne dagsorden som bilag 2. Poul Andersen har også via lokale medier, Allerød Nyt, udtrykt forskellige holdninger, både gående på budgettet og på blandt andre Boligkontoret Danmarks håndtering heraf. Efter Boligkontoret Danmarks opfattelse er Poul Andersen gået for langt i sine påstande, og på forhold overtrådt gældende injurielovgivning. Boligkontoret Danmarks ledelse har derfor oplyst Poul Andersen, at der vil blive udtaget stævning overfor ham, såfremt han ikke fremkommer med et dementi. Poul Andersen beskylder Boligkontoret Danmark for ikke at have styr på afdelingens økonomi og med fortsæt vildlede beboerne herom. Poul Andersen har senest vist interesse for en dialog, og han er derfor blevet tilbudt et møde med blandt andre Boligkontoret Danmarks direktør Michael Demsitz. Poul Andersen har fået en frist på 10 dage for en accept af møde. De forhold, som Poul Andersen rejser i sit brev af 4. marts 2015, giver ikke Boligkontoret Danmark anledning til, at foreslå ændringer til det vedtagne driftsbudget for 2015/16. Der redegøres nærmere herfor på mødet den 5. maj at hovedbestyrelsen forholder sig til Poul Andersens brev af 4. marts På mødet blev Poul Andersens brev af 4. marts 2015, og de forhold som fremgår heraf, drøftet nærmere. Hovedbestyrelsen ser ikke anledning til ændringer i det af beboerne vedtagne driftsbudget for 2015/16, idet bestyrelsen lægger både Boligkontoret Danmark og Tilsynets, kommunen, vurderinger til grund. Det blev aftalt, at Tonny Bjørn skriver til Poul Andersen herom og samtidig meddeler ham, at bestyrelsen betragter forholdene omkring budgettet for 2015/16 for uddebatteret. På mødet oplyste Tonny Bjørn, at Poul Andersen ikke har taget imod tilbud om møde med Boligkontoret Danmarks direktør, Michael Demsitz, og har heller ikke dementeret de påstande, som han har fremsat offentligt. Stævning er derfor under udarbejdelse, og forventes færdiggjort i løbet af en uge. Hovedbestyrelsen tilkendegav opbakning til stævningen. 2.7 Afdeling 13, Frederiksborgvej Renoveringsprojekt Hovedbestyrelsen har på et tidligere møde behandlet renoveringsprojektet omfattende blandt andet ovenlysvinduer, installationer og ventilation. Der har været afholdt licitation, hvor billigste tilbud ligger betydelig under det vedtagne anlægsbudget. Der er budgetteret med håndværkerudgifter på kr., og billigste tilbud er på næsten 1 mio. kr. billigere. Rådgiver, Gaihede, har foreslået at projektet udvides, og der etableres ekstra friskluftsventiler, anlæg til emhætter udskiftes, opsætning af fugtalarmer, og udskiftning af alle toiletter i bebyggelsen (idet der kan opnås betydelige besparelser på vand). Disse ekstra arbejder kan medtages indenfor det vedtagne budget. Der er aktuelt ved at blive aftalt et byggeudvalgsmøde for en drøftelse heraf. Det er Boligkontoret Danmarks anbefaling, at en udvidelse af projektet som anført skal behandles og vedtages af beboerne, hvorfor der skal afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde i så fald. Ligesom hovedbestyrelsen også skal tilslutte sig til udvidelsen, og bekræfte at den tildelte økonomiske støtte på 1 mio. kr. fra foreningens trækningsret bevares. side 4/9

5 at hovedbestyrelsen forholder sig til en udvidelse af renoveringsprojektet i Afdeling 13, Frederiksborgvej, som anført og samtidig bekræfter at den økonomiske støtte på 1 mio. kr. fra foreningens egen trækningsret bevares. På mødet oplyste Tonny Bjørn, at byggeudvalget har besluttet at udvide projektet med ekstra friskluftsventiler, udskiftning af anlæg til emhætter og opsætning af fugtalarmer, og disse (mer)arbejder er indenfor det projekt/budget, som beboerne har vedtaget. Byggeudvalget har således besluttet, at der ikke skal ske udskiftning af alle toiletter for et beløb på kr. Gert Fris oplyste, at fugtalamerne koster kr., og er ekstra tilkøb til projektet det er dog vurderingen, at det isoleret set ikke kræver behandling på afdelingsmøde, grundet økonomiens størrelse.gert oplyste også, at der ved udskiftning af toiletter kunne opnås en større vandbesparelse, med en kort tilbagebetalingsperiode, men byggeudvalget ønsker ikke en forsinkelse af projektet grundet fornyede behandlinger. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig byggeudvalgets beslutninger om udvidelse af projektet, og undlade udskiftning af alle toiletter. Bestyrelsen besluttede også, at den økonomiske støtte fra foreningens egen trækningsret bevares på 1 mio. kr. 2.8 Afdeling 15, Lindebakken/Jægerhegnet Renoveringsprojekt Hovedbestyrelsen har på et tidligere møde behandlet renoveringsprojektet omfattende blandt andet udskiftning af døre og vinduer. Der har været afholdt licitation, hvor billigste tilbud ligger betydelig over det vedtagne anlægsbudget. Der er budgetteret med håndværkerudgifter på kr., og billigste tilbud er på over kr. større. Byggeudvalget har derfor i samråd med rådgiver, Gaihede, drøftet besparelser i projektet. Den største besparelse er fundet ved at tage udskiftning af døre ud af projektet; disse må planlægges udskiftet over en årrække via afdelingens henlagte midler. Der er foretaget besparelser i projektet for cirka kr., og aktuelt er der en manglende finansiering på mellem kr., afhængig af det endelige tilsagn for salg af energibesparelser. For at få gennemført projektet på grundlag af et anlægsbudget der hænger sammen ansøges hovedbestyrelsen om tilsagn om ekstra økonomisk støtte fra foreningens dispositionsfond for et beløb på optil kr., et kontant tilskud i givet fald. Beløbet afhænger dog af, den endelige anskaffelsessum og ydelsen på det lån, der hjemtages efter projektets fysiske afslutning. Hvis anskaffelsen bliver billigere og/eller låneydelsen er mindre, end det budgetterede vil den ekstra støtte bortfalde hel eller delvis i forhold hertil. at hovedbestyrelsen giver tilsagn om en ekstra økonomisk støtte til Afdeling 15, Lindebakken/Jægerhegnets renoveringsprojekt. Den ekstra støtte udgør et beløb på optil kr., som forholdsmæssig enten hel eller delvis bortfalder, hvis anskaffelsessummen og/eller låneydelsen bliver mindre, end budgetteret. Støtten ydes i givet fald som et kontant tilskud fra foreningens dispositionsfond. Hovedbestyrelsen gav tilsagn om ekstra økonomisk støtte til projektet. Den ekstra støtte udgør et beløb optil kr., som forholdsmæssig enten hel eller delvis bortfalder, hvis anskaffelsessummen og/eller låneydelsen bliver mindre, end budgetteret. Støtten ydes i givet fald som et kontant tilskud fra foreningens dispositionsfond. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig samtidig de ændringer af projektet, som byggeudvalget har truffet beslutning om. side 5/9

6 3. Sager til orientering Sager til orientering uddybes eller behandles kun på mødet, hvis dette direkte efterspørges. 3.1 Afdeling 9, Poppelgården Maling af opgange I afdelingens vedtagne driftsbudget er der afsat kr. til maling af opgange. Arbejdet er ikke blevet igangsat, dels har der ikke været tilstrækkelig fokus på fremdrift i opgaven, og dels skulle behandling af et større antal revner i vægge afklares. Der er hjemtaget 2 tilbud på opgaven, og det kan gennemføres indenfor de kr. Den nyvalgte afdelingsbestyrelse har imidlertid stoppet arbejdet, idet de ønsker at skabe sig et samlet overblik over bebyggelsens vedligeholdelsesbehov forinden igangsætning af arbejdet, og muligvis også fremkomme med forslag til en om disponering af de henlagte midler. Boligkontoret Danmark har oplyst afdelingsbestyrelsen, at de ikke har bemyndigelse til at disponere i det af beboerne vedtagne budget, på sådan vis, og har derfor anbefalet afdelingsbestyrelsen at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde for en behandling heraf. Afdelingsbestyrelsen har modsat sig dette, og har oplyst at de påtager sig ansvaret overfor beboerne og påtænker at udsende en information til beboerne om deres beslutning. Bestyrelsesmedlem Ella Pedersen har som beboer i afdelingen rettet henvendelse til Boligkontoret Danmark om forholdet, og vil gerne have sat arbejdet med maling af opgange iværk, i henhold til det godkendte budget. Der er således en potentiel risiko for en tvist om forholdet. 3.2 Afdeling 10, Ørnevang Reklamationssag, vinduer På hovedbestyrelsesmødet den 3. marts 2015 blev bestyrelsen orienteret om, at der er mangler ved afdelingens vinduer. Det er konstateret, at der i et antal vinduer er skåret reces i rammerne for at få vinduerne til at passe ind. Der er derfor foretaget reklamation overfor de ansvarlige, rådgiver og entreprenør. Efterfølgende har der været ført forhandlinger med den ansvarlige entreprenør, som er indstillet på en forligsmæssig løsning, og to mulige scenarier er opstillet: 1. Boligforeningen beslutter, at forholdet kapitaliseres vedrørende genopretning og påsmøring af svampedræbende middel på blottet træ. Entreprenøren overtager kontakt til Velfac og beder dem levere liste til montering (på limning) på de vinduer, hvor det i forbindelse med en forestående renoveringssag i afdelingen viser sig at det beskrevne problem findes. Blottet træ får inden svampedræbende middel, der udfræses til genopretning af friskluftkanal i liste. Fejlen udbedres herefter af den til den kommende renoveringssag vindende entreprenør. 2. Boligforeningen beslutter, at forholdet skal genoprettes forud for igangsætning af den forestående renoveringssag. Udbedringen inkl. alle relaterede nedbrydnings- og genopretningsarbejder i boliger forestås af entreprenøren. Byggeudvalget i helhedsplanen har besluttet, at forlig, som beskrevet i scenarie 1, skal indgås. 3.3 Afdeling 11, Uglevang Super cykelsti, areal ved Banevang På hovedbestyrelsesmødet den 3. marts 2015 bemyndigede bestyrelsen formandskabet til at indgå aftale med Allerød Kommune om ekspropriation af et areal langs Banevang til anlæg af den nye super cykelsti. Forholdet ses i sammenhæng med beplantningsplanen i helhedsplanen, og en aftale omfattende begge forhold er derfor blevet drøftet med kommunens miljø- og tekniske forvaltning. Mødet resulterede i en imødekommelse fra kommunens side, og en ny beplantningsplan er efterfølgende blevet sendt til kommunen. Indgåelse af aftalen om arealet langs Banevang afventer en godkendelse af den nye beplantningsplan. side 6/9

7 På mødet oplyste Tonny Bjørn, at Boligkontoret Danmark nu har modtaget kommunens godkendelse af den nye beplantningsplan, hvorved aftale om arealet til cykelsti kan indgås på de givne vilkår. 3.4 Afdeling 17, Engbuen Henvendelse om mistanke for skimmelsvampe i bolig En lejer i Engbuen, har tidligere rettet henvendelse omkring mistanke for skimmelsvampe i sin bolig. Hovedbestyrelsen er orienteret herom på møde den 3. marts Der er foretaget undersøgelser af lejemålet, der ikke har påvist skimmelspore grundet boligens fysik. Der blev fundet skimmelspore i støv, hvorfor en rengøring blev anbefalet lejer. Lejer har på ny rettet henvendelse til kommunen og til Boligkontoret Danmark med udskrifter af lægejournaler med dokumentation for påvirkning af skimmel. Boligkontoret Danmark er aktuelt i dialog med kommunen om forholdet, og har i samråd med foreningens formandsskab aftalt, at foreningen iværksætter fornyede undersøgelser af lejemålet, både af boligens fysiske forhold og af inventar. Dette for at tilsikre, at lejemålet ikke har skimmelspore, som kan tillægges foreningens ansvar. at hovedbestyrelsen tager orienteringen om sager til efterretning. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om sager til efterretning. 4. Orientering fra formandsskabet På mødet vil formandsskabet give en mundtlig orientering om eventuelle nye sager og forhold. På mødet oplyste Birthe Petersen følgende: at Gert Fris er valgt til Boligkontoret Danmarks bestyrelse, som én blandt de store medlemmer Lillerød Boligforening fastholder således deres repræsesentation i Boligkontorets bestyrelse, efter Jeanette Oxfeldts udtræden at der afholdes lokalrådsmøde den 7. maj 2015, og Lillerød Boligforening er vært; mødet afholdes i Lindebakkens selskabslokale tidligere formand for Afdeling 1, og bestyrelsesmedlem, Svend Erik Borch, er afgået ved døden; Lillerød Boligforening har sendt en hilsen ved begravelsen, og har modtaget et takkekort fra Svends Eriks efterladte hustru at hovedbestyrelsen tager orienteringen fra forretningsudvalget til efterretning. Hovedbestyrelsen tog orienteringen fra forretningsudvalget til efterretning. 5. Orientering fra forretningsførelse 5.1 Udlejning statusrapport Boligkontoret Danmark har udarbejdet kvartalsrapport vedrørende udlejningssituationen. Rapporten er vedlagt denne dagsorden som bilag Dispositionsfonden Der henvises til seneste opdateret oversigt udleveret på hovedbestyrelsesmødet den 4. oktober at hovedbestyrelsen forholder sig til de enkelte punkter fra forretningsførelsen. side 7/9

8 Hovedbestyrelsen tog orienteringen fra forretningsførelsen til efterretning. 6. Orientering fra udvalg På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering om eventuelle nye sager og forhold. På mødet blev der oplyst følgende: Gert Fris orienterede om Afdeling 5, Sydvænget/Rugvænget, helhedsplan, og det netop afholdte byggeudvalgsmøde herom der arbejdes på mulige løsninger, der blandt andet omfatter klimaskærme og udhuse at hovedbestyrelsen tager orienteringen fra udvalg til efterretning. Hovedbestyrelsen tog orienteringen fra udvalg til efterretning. 7. Eventuelt På mødet oplyste Steen Hagstrøm, at han er valgt ind i grundejerforeningen Gråstensvænge, hvor også Afdeling 1, Rosenvænget, er medlem. På mødet oplyste Gert Fris, at AAB (ved DAB) har vundet nybyggeriet i Lynge, arealet ved Gladgårdsvænge. Byggeriet omfatter 56 boliger. På mødet oplyste Gert Fris, at arealerne ved Sortemosen i Blovstrød er behandlet af kommunalbestyrelsen, og der findes materialer på kommunens hjemmeside. På en del af arealerne påtænkes fortsat opført almene boliger. 8. Næste hovedbestyrelsesmøde Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde er planlagt afholdt tirsdag den 2. juni 2015, kl På foranledning af forretningsfører Tonny Bjørn foreslås mødet rykket til en anden dato, eventuel tirsdag den 9. juni at hovedbestyrelsen forholder sig til en eventuel anden dato for næste hovedbestyrelsesmøde, og aftaler eventuelle emner/sager til behandling på dette. Hovedbestyrelsen besluttede, at næste møde rykkes til tirsdag den 9. juni 2015, kl Benny Poulsen meldte afbud til mødet. 9. Referat af mødet til godkendelse Referat af møde den 5. maj 2015 godkendt ved underskrift. side 8/9

9 Birthe Petersen Gert Fris Benny Poulsen Ella Pedersen Erik Ravn (-) Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen Hagstrøm side 9/9

Hovedbestyrelse Referat - møde den 21. april 2016

Hovedbestyrelse Referat - møde den 21. april 2016 Hovedbestyrelse Referat - møde den 21. april 2016 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Laila Nebel Afbud: Erik Ravn Benny Poulsen Simone Christensen

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014

Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014 Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014 Deltagere: Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Erik Ravn Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 14. juni 2016

Hovedbestyrelse Referat - møde den 14. juni 2016 Hovedbestyrelse Referat - møde den 14. juni 2016 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Laila Nebel Ole Pedersen Simone Christensen Steen Hagstrøm

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. marts 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. marts 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. marts 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Erik Ravn Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. februar 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. februar 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 3. februar 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Benny

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 9. juni 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 9. juni 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 9. juni 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 17. august 2015 kl i selskabslokalet, Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 17. august 2015 kl i selskabslokalet, Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 17. august 2015 kl. 16.00 i selskabslokalet, Hans Knudsens Plads 1, 2100 København

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/

AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/ AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/8 2013. REFERAT FRA AFDELINGSBESTYRELSESMØDET DEN 29/8 2013 Til stede : Kurt Hansen (KH) - Jette Lambrecht (JL) - V.B.Larsen (VB). Afbud : Jette Petersen (JP). Øvrig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere