7. februar OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN"

Transkript

1 Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. i forhold til 877 mio. kr. i 2006 Resultat før skat forrentede egenkapitalen med 19,6% mod 22,3% i 2006 Markant vækst i indtjeningen fra Erhverv og en tilfredsstillende udvikling i Privat og Markets & Asset Management Balancen udgjorde 135 mia. kr. mod 107 mia. kr. ultimo 2006 Banken har i 2007 fået tilført ny kapital på i alt 2,2 mia. kr. i form af egenkapital og efterstillede kapitalindskud Bank koncernens solvensprocent udgjorde 11,7 ultimo 2007 mod 10,6 ultimo FORVENTNINGER forventer i 2008 et resultat før skat i niveauet mio. kr. til mio. kr. INFORMATION OM NYKREDIT BANK KONCERNEN Yderligere information om findes på nykredit.dk Kontakt Bestyrelsesformand Karsten Knudsen Tlf Bankdirektør Kim Duus Tlf Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr s årsregnskabsmeddelelse /12

2 Beløb i mio. kr./mio. EUR 2007/EUR RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og i kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser NØGLETAL Solvensprocent 11,7 10,6 10,3 10,4 9,8 Kernekapitalprocent 8,4 8,2 8,8 8,3 7,6 Egenkapitalforrentning i % før skat (p.a.) 1 19,6 22,3 17,8 14,0 14,7 Egenkapitalforrentning i % efter skat (p.a.) 1 14,7 16,0 13,0 9,6 10,3 Indtjening pr. omkostningskrone 1 2,17 2,26 2,00 1,83 1,73 Renterisiko i % 3,3 4,3 3,3 3,0 2,4 Valutaposition i % 5,7 5,7 4,2 3,2 6,4 Valutarisiko i % 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån 1,4 1,4 1,2 1,2 1,6 Udlån i forhold til egenkapital 7,4 7,6 7,3 7,2 7,8 Årets udlånsvækst i % 39,5 22,7 16,1 2,2-8,9 Overdækning i % i forhold til lovkrav om likviditet 150,7 122,7 207,1 195,3 93,7 Summen af store engagementer 134,9 336,4 349,5 351,3 329,7 Årets nedskrivningsprocent 0,0-0,1 0,0 0,0 0,4 Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltid Inkl. effekt af ny regnskabspraksis i 2004 og euro = 7,4566 DKK ultimo 2007 s årsregnskabsmeddelelse /12

3 NYKREDIT BANK KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod 877 mio. kr. i 2006 svarende til en fremgang på 15,5%. Resultatet er tilfredsstillende og overstiger forventningen på mio. kr. ved årets begyndelse. Det bedre resultat skal især ses i lyset af en højere indtjening fra Erhverv og Markets & Asset Management. Ligeledes lå resultatet fra fonds, der ikke er allokeret til forretningsområderne, over forventning, mens Privat eksklusive nedskrivninger lå på niveau. Resultatet er på linje med bankens opjusterede forventning på 0,9-1,0 mia. kr. pr. 30. juni Resultatet forrentede egenkapitalen med 19,6% mod 22,3% i I forhold til 2006 steg bankens basisindtægter (netto renter og gebyrer, kursreguleringer og andre driftsindtægter) med 318 mio. kr. til mio. kr., mens beholdningsindtjeningen lå 11 mio. kr. under De øgede basisindtægter kunne henføres til Erhverv og Markets & Asset Management med henholdsvis +175 mio. kr. og +82 mio. kr. Privat lå 12 mio. kr. under 2006, mens koncernposter (ikke-allokerede fonds) gav en indtægtsstigning på 73 mio. kr. til 186 mio. kr. Stigningen i basisindtægter fra fonds kunne bl.a. henføres til tilførslen af egenkapital i 2007 på 1,1 mia. kr. og et højere renteniveau. Netto renteindtægter steg fra 776 mio. kr. til mio. kr. Udviklingen afspejler øgede aktiviteter i bankens tre forretningsområder, hvor især Erhverv fik en væsentlig vækst. Yderligere lå også indtjeningen fra ikke-allokerede fonds over niveauet i Udbytter og gebyrer, netto, steg fra 256 mio. kr. til 305 mio. kr. Stigningen skyldtes især et generelt øget aktivitetsniveau i både Erhverv og Markets & Asset Management. Kursreguleringer steg fra 522 mio. kr. til 542 mio. kr., der især kunne henføres til negative kursreguleringer af obligationer på 453 mio. kr. og en positiv kursregulering af derivater med 845 mio. kr. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægter fra netto renter, da banken i høj grad anvender kombinationer af rentebærende finansielle aktiver, forpligtelser og derivater i den daglige drift, herunder swaps til brug for rentesikring. Andre driftsindtægter udgjorde 17 mio. kr. mod 21 mio. kr. i Indtægterne kan bl.a. henføres til bankens leasing-aktiviteter. Omkostninger til personale, administration og øvrige driftsudgifter steg med 141 mio. kr. til 883 mio. kr. svarende til en stigning på 19% i forhold til Udgifter til personale steg med 16% fra 444 mio. kr. i 2006 til 514 mio. kr. i Stigningen kunne henføres til nyansættelser som følge af det generelt udvidede forretningsomfang, herunder at Erhverv i 1. kvartal på grund af øgede aktiviteter fik knap 30 medarbejdere fra Nykredit Realkredit A/S. Endelig er udviklingen påvirket af en øget resultatafhængig aflønning. Antal medarbejdere steg med 20% fra gennemsnitlig 492 i 2006 til 588 i Omkostninger til administration steg med 21% fra 295 i 2006 til 357 mio. kr. Stigningen kan henføres til et bredt udsnit af bankens omkostningstyper, hvor især IT-området og transaktionsbetingede udgifter trak niveauet op. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 10 mio. kr. mod 2 mio. kr. i Stigningen på 8 mio. kr. kan især henføres til nedskrivning på goodwill tilknyttet LeasIT A/S, som Nykredit Bank erhvervede samtlige aktier i pr. 1. oktober Nedskrivninger viste en indtægt på 14 mio. kr. sammenlignet med en indtægt på 44 mio. kr. i Nedskrivningerne kan henføres til en indtægt på 16 mio. kr. i Privat og en udgift på 2 mio. kr. i Erhverv. Banken har i 2007 gennemført en række tests og justeringer af de modeller, der ligger til grund for bankens gruppevise nedskrivninger, hvilket bl.a. har medført, at forudsætningerne for fastlæggelse af værdiforringelse er ændret, og færre kunder/kontoformer er derfor faldet inden for nedskrivningskriterierne end tidligere. Som følge heraf er bankens gruppevise nedskrivninger ændret fra 61 mio. kr. ultimo 2006 til 11 mio. kr. ultimo Bortset fra nedskrivninger på 30 mio. kr. i dattervirksomheden LeasIT A/S har de individuelle nedskrivninger ligget på et lavt niveau som følge af de fortsat gunstige økonomiske konjunkturer. Periodens skatteudgift er beregnet til 255 mio. kr. svarende til 25,3% af resultatet før skat. I årets skat er indregnet en indtægt på 10 mio. kr., der kan henføres til nedsættelsen af skattesatsen i Danmark fra 28% til 25% samt udskudte skatter vedrørende tidligere år. I 2006 dgjorde skatteudgiften 250 mio. kr. svarende til 28,5% af resultatet før skat. Samlet blev årets resultat 758 mio. kr. mod 627 mio. kr. i Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke betales udbytte for Resultat i hovedposter Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter I alt renter, gebyrer og kursreguleringer mv Udgifter til personale og administration mv Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf - Basisindtægter Beholdningsindtjening s årsregnskabsmeddelelse /12

4 FORRETNINGSOMRÅDER er organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter husstande og mindre landbrug, der typisk benytter sig af samme produktudbud som privatkunder. Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, landbrug og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens forretninger inden for handel med værdipapirer og derivater, kapitalformidling og -forvaltning samt pensionsopsparing. Herudover indgår egne tradingaktiviteter i forretningsområdet. Resultat før skat fordelt på forretningsområder Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter 1 I alt Management Mio. kr Basisindtægter * Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat * Heraf transaktioner mellem forretningsområderne Indtægter/omkostninger 1,8 2,8 2,6 2,1 1,8 1, ,2 2,3 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 12,9 23,0 11,4 8,9 45,9 53, ,0 25,9 1 Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke-allokerede omkostninger. 2 8% af gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet. s årsregnskabsmeddelelse /12

5 Privat Privat leverer Nykredit Banks produkter gennem Nykredit koncernens distributionskanaler, herunder 48 privatcentre, nykredit.dk og et centralt salgscenter. Privat leverede et resultat før skat på 125 mio. kr. mod 185 mio. kr. i Udviklingen skyldtes især ændringer i nedskrivninger på udlån fra en indtægt på 62 mio. kr. i 2006 til en indtægt på 16 mio. kr. i Bortses der herfra, faldt resultatet fra 123 mio. kr. til 109 mio. kr. Områdets basisindtægter faldt med 12 mio. kr., hvoraf renteindtægter gav et plus på 11 mio. kr., gebyrer steg med netto 2 mio. kr., mens kursreguleringer og andre driftsindtægter faldt med ca. 25 mio. kr. især som følge af færre indtægter fra pantebrevsaktiviteter. Driftsomkostninger lå med 167 mio. kr. på niveau med Et fald i antal medarbejdere gav en lavere lønudgift, mens øvrige omkostninger steg behersket. Antal medarbejdere blev således reduceret fra 116 ultimo 2006 til 103 ultimo 2007 som følge af ny organisering i Nykredit koncernen, hvor en række medarbejdere blev overført til Nykredit Realkredit. Nedskrivninger på udlån lå på et mere normalt niveau sammenlignet med 2006, hvor især tilbageførsler af individuelle nedskrivninger gav en markant indtægt. Nedskrivningsbehovet er fortsat lavt som følge af den gode indenlandske økonomi, ikke mindst blandt boligejere, som følge af at en stor del af udlånet er sikret ved ejerpantebrev i kundens bolig. Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen før skat på 12,9% mod 23% i I/O nøgletallet faldt fra 2,8 til 1,8. Udvikling i balancen Udlån steg fra mio. kr. i 2006 med 23% til mio. kr. i Væksten kunne især henføres til Friværdikonto. Indlån steg fra mio. kr. til mio. kr. som følge af den fortsatte tilgang af lønkunder, der netto steg med til ca kunder. Erhverv Erhverv omfatter forretninger inden for landbrug, offentlige virksomheder, erhvervsvirksomheder og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Afsætningen sker gennem 26 erhvervscentre, som afsætter alle koncernens produkter inden for bank, realkredit, forsikring, investering og gældspleje. Erhverv realiserede et resultat på 290 mio. kr. i 2007 svarende til en stigning på 133 mio. kr. (85%) i forhold til Forretningsområdets basisindtægter steg fra 295 mio. kr. i 2006 til 470 mio. kr. i 2007, og området fortsatte således den positive udvikling med øget udlån og et generelt højt aktivitetsniveau. Væksten i indtjeningen fra indenlandske og internationale storkunder var betydelig, ligesom også afsætningen gennem Nykredit koncernens erhvervscentre viste en fremgang. Erhvervsområdet gennemgik generelt en markant udvikling, hvor det lykkedes at udnytte koncernens samlede distributionskraft til at skabe en bredere afsætningsplatform. Succesen var mest udtalt inden for renterisikostyringsprodukter som f.eks. renteswaps. Modsat gav områdets leasingaktiviteter et underskud på ca. 36 mio. kr. i Driftsomkostninger inklusive nedskrivninger på immaterielle aktiver steg med 58 mio. kr. til 178 mio. kr. i Udviklingen skyldtes bl.a. øgede udgifter til lønninger, der steg fra 65 mio. kr. til godt 105 mio. kr. som følge af en udvidelse af medarbejderstaben fra 103 ultimo 2006 til 165 ultimo Yderligere var omkostningerne påvirket af, at en nedskrivningstest på goodwill vedrørende LeasIT A/S medførte en nedskrivning på ca. 6 mio. kr. Nedskrivninger på udlån udgjorde 2 mio. kr. i 2007 mod 18 mio. kr. i Af særlige forhold skal nævnes nedskrivninger i dattervirksomheden LeasIT A/S på ca. 30 mio. kr. i 4. kvartal. Samlet set er der fortsat tale om et særdeles lavt niveau, der reflekterer den fortsatte stabilitet i den danske økonomi. Årets resultat gav en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 11,4% før skat mod 8,9% i I/O nøgletallet steg fra 2,1 til 2,6. Udvikling i balancen Udlån steg meget tilfredsstillende fra 22,6 mia. kr. ultimo 2006 til 31,8 mia. kr. ultimo Indlån steg fra 12,8 mia. kr. i 2006 til 21,4 mia. kr. i Markets & Asset Management Forretningsområdet varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel, handel med finansielle instrumenter, kapitalforvaltning og formuepleje samt pensionsrådgivning. Forretningsområdets handels- og kapitalmarkedsaktiviteter varetages af Nykredit Markets og Debt Capital Markets, mens kapitalforvaltning, porteføljeadministration og langsigtet opsparing sker gennem Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S. Egne tradingaktiviteter varetages af Proprietary Trading. For at styrke forretningsområdets organisering og distributionseffektivitet blev Nykredit Portefølje Bank A/S i 2007 fusioneret med Nykredit Bank A/S, hvorefter al kapitalforvaltningsaktivitet er samlet i Nykredit Asset Management. Porteføljeadministration sker gennem investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Forretningsområdets resultat udgjorde i mio. kr. mod et resultat på 428 mio. kr. i Resultatet gav en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 46% mod 53% i Resultatet anses for meget tilfredsstillende i lyset af den betydelige uro på finansmarkederne i årets sidste halvdel. Basisindtægterne blev på 964 mio. kr. svarende til en stigning på 82 mio. kr. sammenlignet med viste en tilfredsstillende fremgang i de kundevendte aktiviteter inden for såvel Nykredit Markets og Debt Capital Markets som asset management-områderne, der alle bidrog med en positiv resultatudvikling i forhold til Derimod faldt basisindtægter fra egne tradingaktiviteter i Proprietary Trading fra 160 mio. kr. i 2006 til 105 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den internationale finansielle krise i årets sidste halvdel. Markedsvilkårene taget i betragtning anses indtjeningen for tilfredsstillende. Omkostninger steg med 81 mio. kr. til 535 mio. kr. som følge af det øgede forretningsomfang, der bl.a. medførte stigende udgifter til personale, herunder resultatafhængig aflønning, og IT-området. Antal ansatte steg fra 293 ultimo 2006 til 349 ultimo s årsregnskabsmeddelelse /12

6 NYKREDIT BANK KONCERNEN BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Koncernens balance ultimo 2007 udgjorde 135,0 mia. kr. mod 107,0 mia. kr. ultimo 2006 svarende til en stigning på 28 mia. kr. Tilgodehavender i kreditinstitutter steg med 2,6 mia. kr. til 21,0 mia. kr., mens udlån steg fra 32,4 mia. kr. til 45,2 mia. kr. Af stigningen tegnede repo-forretninger sig for 2,1 mia. kr., udlån til private steg med 1,5 mia.kr., mens erhverv steg med 9,2 mia. kr. Obligationer og aktier udgjorde 55,5 mia. kr. eller 15,7% over niveauet ultimo Beholdningens størrelse skal ses i sammenhæng med bankens betydelige repo-aktiviteter. Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter udgjorde 13,5 mia. kr. mod 8,2 mia. kr. ultimo Posten bestod fortrinsvis af tilgodeha- vende renter og provisioner samt positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Gæld til kreditinstitutter steg fra 63,1 mia. kr. ultimo 2006 til 76,8 mia. kr. ultimo Indlån steg med 9,0 mia. kr. til 31,7 mia. kr. Stigningen vedrørte væsentligst erhvervsindlån. Udstedte obligationer udgjorde 1,6 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. ultimo Der blev i 2007 foretaget to udstedelser, mens obligationer for ca. 179 mio. kr. er udløbet eller indfriet. Størstedelen af obligationerne er noteret på OMX Den Nordiske Børs, København. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi udgjorde 5,4 mia. kr. mod 7,0 mia. kr. ultimo Posten består især af forpligtelser tilknyttet repo-aktiviteter, herunder negative værdipapirbeholdninger. Anden gæld og periodeafgrænsningsposter udgjorde 11,4 mia. kr. mod 6,9 mia. kr. ultimo Posten omfatter især skyldige renter og provisioner samt negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Efterstillede kapitalindskud steg i 2007 med 1,1 mia. kr. til 2,4 mia. kr. Indskuddet er foretaget af Nykredit Realkredit A/S for at understøtte den positive udvikling i bankens forretningsområder. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket svarer til en stigning på mio. kr. Stigningen er sammensat af periodens resultat på 758 mio. kr. og ny indbetalt kapital med mio. kr. Af den indbetalte kapital er 550 mio. kr. indbetalt i form af overkurs. Solvens s solvensprocent blev 11,7 mod 10,6 ultimo 2006, og kernekapitalprocenten udgjorde 8,4 mod 8,2 ultimo Balance i hovedtal Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.fl Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Egenkapital Mio. kr Egenkapital primo regnskabsåret Årets resultat efter skat Kapitaludvidelse og overkurs Egenkapital ultimo regnskabsåret Basiskapital og solvens Mio. kr Egenkapital Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og supplerende kapital I alt Vægtede poster med kredit-, modparts- og leveringsrisiko mv Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Solvensprocent 11,7 10,6 Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster 8,4 8,2 Nykredit Bank og den finansielle krise Som resten af den finansielle sektor har Nykredit Bank oplevet stigende fundingomkostninger som følge af den finansielle krise i 2. halvdel af Banken har ikke haft positioner i finansielle instrumenter baseret på amerikanske subprime-lån. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING I perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. FORVENTNINGER TIL 2008 s forretningsområder ventes generelt at vise en fremgang sammenlignet med 2007, om end med en mere behersket vækst. Indtægterne ventes øget i 2008, men samtidig forventes også stigende udgifter ikke blot som følge af det øgede aktivitetsniveau, men også som følge af væsentlige omkostninger til IT-projekter med henblik på at understøtte den fremtidige indtjening og bankens risikostyring. På denne baggrund forventer Nykredit Bank koncernen et samlet resultat før skat i niveauet mio. kr. til mio. kr. s årsregnskabsmeddelelse /12

7 ØVRIGE FORHOLD Ledelses- og organisationsændringer Nykredit koncernen gennemførte 1. oktober en række ledelses- og organisationsændringer i forbindelse med, at koncerndirektør Henning Kruse Petersen som planlagt gik på pension. Koncerndirektør Karsten Knudsen afløste Henning Kruse Petersen som bestyrelsesformand i Nykredit Bank A/S og udtrådte samtidig af bankens direktion. I stedet indtrådte underdirektør Bjørn Damgaard Mortensen i direktionen, som herefter består af bankdirektørerne Kim Duus og Bjørn Damgaard Mortensen. Fusion mellem Nykredit Bank og Nykredit Portefølje Bank Nykredit Bank A/S og dettes 100% ejede datterselskab, Nykredit Portefølje Bank A/S fusionerede med virkning fra 1. januar 2007 med Nykredit Bank A/S som det fortsættende selskab. Fusionen er nærmere beskrevet i bankens halvårsrapport, hvortil der henvises. Nykredit Portefølje Bank A/S datterselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S er herefter et 100% ejet datterselskab af Nykredit Bank A/S. LeasIT A/S Fra 1. oktober 2007 overtog Nykredit Bank A/S 77,35% af aktierne i LeasIT A/S, hvorefter selskabet indgår i som et 100% ejet datterselskab. Nykredit Bank har overtaget selskabet, da det er bankens ledelses opfattelse, at leasingfinansiering vil være et voksende marked i Danmark, og med den nye SDO-lovgivning ses samtidig et øget forretningspotentiale. LeasIT A/S beskæftiger knap. 40 medarbejdere, og på overtagelsesdatoen udgjorde balancen ca. 2,1 mia. kr., hvoraf leasingporteføljen var ca. 1,9 mia. kr. Kapitaltilførsel Banken har i 2007 fået tilført 2,2 mia. kr. i yderligere kapital fra moderselskabet Nykredit Realkredit A/S. Af indskuddet udgør efterstillet kapitalindskud 1,1 mia. kr. MiFID Den 1. november 2007 trådte et nyt sæt love og bekendtgørelser på værdipapirhandelsområdet i kraft. Reglerne, der har baggrund i EUdirektiver, benævnes MiFID en forkortelse for Markets in Financial Instruments Directive. I forhold til s kunder er den vigtigste af de nye bekendtgørelser "Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel". Denne bekendtgørelse har til formål at øge beskyttelsen af kunder, der handler en række finansielle instrumenter. Basel ll I december 2007 fik Nykredit Bank Finanstilsynets tilladelse til at anvende Basel II s interne ratingbaserede metoder til opgørelse af kapitalkravet på kreditrisiko, når reglerne giver mulighed for det fra 1. januar En nærmere beskrivelse heraf fremgår af afsnittet om risiko- og kapitalstyring. Rating I 2. kvartal opnåede Nykredit Bank en rating på Aa3 hos Moody s Investors Service. Ratingen har åbnet mulighed for en udvidelse af bankens forretnings- og kundeomfang, og banken vil endvidere udnytte denne til løbende at etablere fundingprogrammer i det internationale kapitalmarked. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS s koncernregnskab aflægges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet Nykredit Bank A/S aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med Anvendt regnskabspraksis fremgår i sin helhed af Nykredit Banks årsrapport, der offentliggøres dags dato. Nykredit Bank Rating Moody s Investors Service Langfristede indlån Aa3 Kortfristede indlån Prime-1 Finansiel styrke C+ s årsregnskabsmeddelelse /12

8 i 8 kvartaler Beløb i mio. kr. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto renteindtægter Udbytter, gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Netto renter, gebyrer og kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger og andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Resultat BALANCE ULTIMO I SAMMENDRAG Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier Grunde og bygninger Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Andre forpligtelser NØGLETAL Solvensprocent 11,7 11,5 11,7 9,8 10,6 10,9 9,4 9,8 Kernekapitalprocent 8,4 8,6 8,6 7,7 8,2 8,0 7,9 8,4 Egenkapitalforrentning f. skat (p.a.) 15,4 18,5 18,5 29,3 27,6 23,3 21,0 17,7 Egenkapitalforrentning e. skat (p.a.) 11,4 13,9 14,6 21,2 20,0 16,8 14,4 12,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,76 2,61 1,94 2,72 2,38 2,43 2,09 2,09 Renterisiko i % 3,3 2,1 3,0 4,3 4,3 1,1 3,7 3,0 s årsregnskabsmeddelelse /12

9 Resultatopgørelse for 1. januar december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og 35-9 tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Årets resultat I ALT ÅRETS RESULTATFORDELING Overført resultat I ALT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING s årsregnskabsmeddelelse /12

10 Balance pr. 31. december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I ALT AKTIVER s årsregnskabsmeddelelse /12

11 Balance pr. 31. december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Note PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter I ALT GÆLD Hensatte forpligtelser 9 0 Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser I ALT HENSATTE FORPLIGTELSER Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser 4 Andre reserver Lovpligtige reserver Overført over- eller underskud I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER s årsregnskabsmeddelelse /12

12 Note 1 - Egenkapitalopgørelse og solvens Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Egenkapital 2007 Aktiekapital* Lovpligtig reserve: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar 2007, jf. nedenstående tabel Årets resultat Tilgang ved fusion Anden afgang/tilgang (Nykredit Portefølje Bank A/S samt LeasIT A/S) I alt totalindkomst Indbetalt ny kapital I alt egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december Egenkapital 2006 Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden afgang/tilgang I alt totalindkomst I alt egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december * Aktiekapitalen består af 13 aktier i multipla af 1 mio. kr. Aktiekapitalen er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, København. Nykredit Bank indgår i dette selskabs koncernregnskab og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit, København, der ejer 87,5 % af Nykredit Realkredit A/S. Solvens- og kernekapital Aktiekapital Reserver Overført overskud eller underskud I alt kernekapital Primære og andre fradrag i kernekapital Supplerende kapital I alt Fradrag, netto Basiskapital efter fradrag Vægtede poster med kredit-,modparts- og leveringsrisiko m.v Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Solvensprocent 12,0 10,6 Kernekapitalprocent 8,6 8,3 s årsregnskabsmeddelelse /12

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2009 Indhold FORRETNINGSPROFIL Finansiel bæredygtighed 1 Selskabsoplysninger 2 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 2 Koncerndiagram 3 LEDELSESBERETNING 2005-2009 5 2009 Kort fortalt 5

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere