7. februar OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN"

Transkript

1 Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. i forhold til 877 mio. kr. i 2006 Resultat før skat forrentede egenkapitalen med 19,6% mod 22,3% i 2006 Markant vækst i indtjeningen fra Erhverv og en tilfredsstillende udvikling i Privat og Markets & Asset Management Balancen udgjorde 135 mia. kr. mod 107 mia. kr. ultimo 2006 Banken har i 2007 fået tilført ny kapital på i alt 2,2 mia. kr. i form af egenkapital og efterstillede kapitalindskud Bank koncernens solvensprocent udgjorde 11,7 ultimo 2007 mod 10,6 ultimo FORVENTNINGER forventer i 2008 et resultat før skat i niveauet mio. kr. til mio. kr. INFORMATION OM NYKREDIT BANK KONCERNEN Yderligere information om findes på nykredit.dk Kontakt Bestyrelsesformand Karsten Knudsen Tlf Bankdirektør Kim Duus Tlf Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr s årsregnskabsmeddelelse /12

2 Beløb i mio. kr./mio. EUR 2007/EUR RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og i kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser NØGLETAL Solvensprocent 11,7 10,6 10,3 10,4 9,8 Kernekapitalprocent 8,4 8,2 8,8 8,3 7,6 Egenkapitalforrentning i % før skat (p.a.) 1 19,6 22,3 17,8 14,0 14,7 Egenkapitalforrentning i % efter skat (p.a.) 1 14,7 16,0 13,0 9,6 10,3 Indtjening pr. omkostningskrone 1 2,17 2,26 2,00 1,83 1,73 Renterisiko i % 3,3 4,3 3,3 3,0 2,4 Valutaposition i % 5,7 5,7 4,2 3,2 6,4 Valutarisiko i % 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån 1,4 1,4 1,2 1,2 1,6 Udlån i forhold til egenkapital 7,4 7,6 7,3 7,2 7,8 Årets udlånsvækst i % 39,5 22,7 16,1 2,2-8,9 Overdækning i % i forhold til lovkrav om likviditet 150,7 122,7 207,1 195,3 93,7 Summen af store engagementer 134,9 336,4 349,5 351,3 329,7 Årets nedskrivningsprocent 0,0-0,1 0,0 0,0 0,4 Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltid Inkl. effekt af ny regnskabspraksis i 2004 og euro = 7,4566 DKK ultimo 2007 s årsregnskabsmeddelelse /12

3 NYKREDIT BANK KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod 877 mio. kr. i 2006 svarende til en fremgang på 15,5%. Resultatet er tilfredsstillende og overstiger forventningen på mio. kr. ved årets begyndelse. Det bedre resultat skal især ses i lyset af en højere indtjening fra Erhverv og Markets & Asset Management. Ligeledes lå resultatet fra fonds, der ikke er allokeret til forretningsområderne, over forventning, mens Privat eksklusive nedskrivninger lå på niveau. Resultatet er på linje med bankens opjusterede forventning på 0,9-1,0 mia. kr. pr. 30. juni Resultatet forrentede egenkapitalen med 19,6% mod 22,3% i I forhold til 2006 steg bankens basisindtægter (netto renter og gebyrer, kursreguleringer og andre driftsindtægter) med 318 mio. kr. til mio. kr., mens beholdningsindtjeningen lå 11 mio. kr. under De øgede basisindtægter kunne henføres til Erhverv og Markets & Asset Management med henholdsvis +175 mio. kr. og +82 mio. kr. Privat lå 12 mio. kr. under 2006, mens koncernposter (ikke-allokerede fonds) gav en indtægtsstigning på 73 mio. kr. til 186 mio. kr. Stigningen i basisindtægter fra fonds kunne bl.a. henføres til tilførslen af egenkapital i 2007 på 1,1 mia. kr. og et højere renteniveau. Netto renteindtægter steg fra 776 mio. kr. til mio. kr. Udviklingen afspejler øgede aktiviteter i bankens tre forretningsområder, hvor især Erhverv fik en væsentlig vækst. Yderligere lå også indtjeningen fra ikke-allokerede fonds over niveauet i Udbytter og gebyrer, netto, steg fra 256 mio. kr. til 305 mio. kr. Stigningen skyldtes især et generelt øget aktivitetsniveau i både Erhverv og Markets & Asset Management. Kursreguleringer steg fra 522 mio. kr. til 542 mio. kr., der især kunne henføres til negative kursreguleringer af obligationer på 453 mio. kr. og en positiv kursregulering af derivater med 845 mio. kr. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægter fra netto renter, da banken i høj grad anvender kombinationer af rentebærende finansielle aktiver, forpligtelser og derivater i den daglige drift, herunder swaps til brug for rentesikring. Andre driftsindtægter udgjorde 17 mio. kr. mod 21 mio. kr. i Indtægterne kan bl.a. henføres til bankens leasing-aktiviteter. Omkostninger til personale, administration og øvrige driftsudgifter steg med 141 mio. kr. til 883 mio. kr. svarende til en stigning på 19% i forhold til Udgifter til personale steg med 16% fra 444 mio. kr. i 2006 til 514 mio. kr. i Stigningen kunne henføres til nyansættelser som følge af det generelt udvidede forretningsomfang, herunder at Erhverv i 1. kvartal på grund af øgede aktiviteter fik knap 30 medarbejdere fra Nykredit Realkredit A/S. Endelig er udviklingen påvirket af en øget resultatafhængig aflønning. Antal medarbejdere steg med 20% fra gennemsnitlig 492 i 2006 til 588 i Omkostninger til administration steg med 21% fra 295 i 2006 til 357 mio. kr. Stigningen kan henføres til et bredt udsnit af bankens omkostningstyper, hvor især IT-området og transaktionsbetingede udgifter trak niveauet op. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 10 mio. kr. mod 2 mio. kr. i Stigningen på 8 mio. kr. kan især henføres til nedskrivning på goodwill tilknyttet LeasIT A/S, som Nykredit Bank erhvervede samtlige aktier i pr. 1. oktober Nedskrivninger viste en indtægt på 14 mio. kr. sammenlignet med en indtægt på 44 mio. kr. i Nedskrivningerne kan henføres til en indtægt på 16 mio. kr. i Privat og en udgift på 2 mio. kr. i Erhverv. Banken har i 2007 gennemført en række tests og justeringer af de modeller, der ligger til grund for bankens gruppevise nedskrivninger, hvilket bl.a. har medført, at forudsætningerne for fastlæggelse af værdiforringelse er ændret, og færre kunder/kontoformer er derfor faldet inden for nedskrivningskriterierne end tidligere. Som følge heraf er bankens gruppevise nedskrivninger ændret fra 61 mio. kr. ultimo 2006 til 11 mio. kr. ultimo Bortset fra nedskrivninger på 30 mio. kr. i dattervirksomheden LeasIT A/S har de individuelle nedskrivninger ligget på et lavt niveau som følge af de fortsat gunstige økonomiske konjunkturer. Periodens skatteudgift er beregnet til 255 mio. kr. svarende til 25,3% af resultatet før skat. I årets skat er indregnet en indtægt på 10 mio. kr., der kan henføres til nedsættelsen af skattesatsen i Danmark fra 28% til 25% samt udskudte skatter vedrørende tidligere år. I 2006 dgjorde skatteudgiften 250 mio. kr. svarende til 28,5% af resultatet før skat. Samlet blev årets resultat 758 mio. kr. mod 627 mio. kr. i Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke betales udbytte for Resultat i hovedposter Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter I alt renter, gebyrer og kursreguleringer mv Udgifter til personale og administration mv Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf - Basisindtægter Beholdningsindtjening s årsregnskabsmeddelelse /12

4 FORRETNINGSOMRÅDER er organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter husstande og mindre landbrug, der typisk benytter sig af samme produktudbud som privatkunder. Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, landbrug og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens forretninger inden for handel med værdipapirer og derivater, kapitalformidling og -forvaltning samt pensionsopsparing. Herudover indgår egne tradingaktiviteter i forretningsområdet. Resultat før skat fordelt på forretningsområder Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter 1 I alt Management Mio. kr Basisindtægter * Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat * Heraf transaktioner mellem forretningsområderne Indtægter/omkostninger 1,8 2,8 2,6 2,1 1,8 1, ,2 2,3 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 12,9 23,0 11,4 8,9 45,9 53, ,0 25,9 1 Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke-allokerede omkostninger. 2 8% af gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet. s årsregnskabsmeddelelse /12

5 Privat Privat leverer Nykredit Banks produkter gennem Nykredit koncernens distributionskanaler, herunder 48 privatcentre, nykredit.dk og et centralt salgscenter. Privat leverede et resultat før skat på 125 mio. kr. mod 185 mio. kr. i Udviklingen skyldtes især ændringer i nedskrivninger på udlån fra en indtægt på 62 mio. kr. i 2006 til en indtægt på 16 mio. kr. i Bortses der herfra, faldt resultatet fra 123 mio. kr. til 109 mio. kr. Områdets basisindtægter faldt med 12 mio. kr., hvoraf renteindtægter gav et plus på 11 mio. kr., gebyrer steg med netto 2 mio. kr., mens kursreguleringer og andre driftsindtægter faldt med ca. 25 mio. kr. især som følge af færre indtægter fra pantebrevsaktiviteter. Driftsomkostninger lå med 167 mio. kr. på niveau med Et fald i antal medarbejdere gav en lavere lønudgift, mens øvrige omkostninger steg behersket. Antal medarbejdere blev således reduceret fra 116 ultimo 2006 til 103 ultimo 2007 som følge af ny organisering i Nykredit koncernen, hvor en række medarbejdere blev overført til Nykredit Realkredit. Nedskrivninger på udlån lå på et mere normalt niveau sammenlignet med 2006, hvor især tilbageførsler af individuelle nedskrivninger gav en markant indtægt. Nedskrivningsbehovet er fortsat lavt som følge af den gode indenlandske økonomi, ikke mindst blandt boligejere, som følge af at en stor del af udlånet er sikret ved ejerpantebrev i kundens bolig. Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen før skat på 12,9% mod 23% i I/O nøgletallet faldt fra 2,8 til 1,8. Udvikling i balancen Udlån steg fra mio. kr. i 2006 med 23% til mio. kr. i Væksten kunne især henføres til Friværdikonto. Indlån steg fra mio. kr. til mio. kr. som følge af den fortsatte tilgang af lønkunder, der netto steg med til ca kunder. Erhverv Erhverv omfatter forretninger inden for landbrug, offentlige virksomheder, erhvervsvirksomheder og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Afsætningen sker gennem 26 erhvervscentre, som afsætter alle koncernens produkter inden for bank, realkredit, forsikring, investering og gældspleje. Erhverv realiserede et resultat på 290 mio. kr. i 2007 svarende til en stigning på 133 mio. kr. (85%) i forhold til Forretningsområdets basisindtægter steg fra 295 mio. kr. i 2006 til 470 mio. kr. i 2007, og området fortsatte således den positive udvikling med øget udlån og et generelt højt aktivitetsniveau. Væksten i indtjeningen fra indenlandske og internationale storkunder var betydelig, ligesom også afsætningen gennem Nykredit koncernens erhvervscentre viste en fremgang. Erhvervsområdet gennemgik generelt en markant udvikling, hvor det lykkedes at udnytte koncernens samlede distributionskraft til at skabe en bredere afsætningsplatform. Succesen var mest udtalt inden for renterisikostyringsprodukter som f.eks. renteswaps. Modsat gav områdets leasingaktiviteter et underskud på ca. 36 mio. kr. i Driftsomkostninger inklusive nedskrivninger på immaterielle aktiver steg med 58 mio. kr. til 178 mio. kr. i Udviklingen skyldtes bl.a. øgede udgifter til lønninger, der steg fra 65 mio. kr. til godt 105 mio. kr. som følge af en udvidelse af medarbejderstaben fra 103 ultimo 2006 til 165 ultimo Yderligere var omkostningerne påvirket af, at en nedskrivningstest på goodwill vedrørende LeasIT A/S medførte en nedskrivning på ca. 6 mio. kr. Nedskrivninger på udlån udgjorde 2 mio. kr. i 2007 mod 18 mio. kr. i Af særlige forhold skal nævnes nedskrivninger i dattervirksomheden LeasIT A/S på ca. 30 mio. kr. i 4. kvartal. Samlet set er der fortsat tale om et særdeles lavt niveau, der reflekterer den fortsatte stabilitet i den danske økonomi. Årets resultat gav en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 11,4% før skat mod 8,9% i I/O nøgletallet steg fra 2,1 til 2,6. Udvikling i balancen Udlån steg meget tilfredsstillende fra 22,6 mia. kr. ultimo 2006 til 31,8 mia. kr. ultimo Indlån steg fra 12,8 mia. kr. i 2006 til 21,4 mia. kr. i Markets & Asset Management Forretningsområdet varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel, handel med finansielle instrumenter, kapitalforvaltning og formuepleje samt pensionsrådgivning. Forretningsområdets handels- og kapitalmarkedsaktiviteter varetages af Nykredit Markets og Debt Capital Markets, mens kapitalforvaltning, porteføljeadministration og langsigtet opsparing sker gennem Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S. Egne tradingaktiviteter varetages af Proprietary Trading. For at styrke forretningsområdets organisering og distributionseffektivitet blev Nykredit Portefølje Bank A/S i 2007 fusioneret med Nykredit Bank A/S, hvorefter al kapitalforvaltningsaktivitet er samlet i Nykredit Asset Management. Porteføljeadministration sker gennem investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Forretningsområdets resultat udgjorde i mio. kr. mod et resultat på 428 mio. kr. i Resultatet gav en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 46% mod 53% i Resultatet anses for meget tilfredsstillende i lyset af den betydelige uro på finansmarkederne i årets sidste halvdel. Basisindtægterne blev på 964 mio. kr. svarende til en stigning på 82 mio. kr. sammenlignet med viste en tilfredsstillende fremgang i de kundevendte aktiviteter inden for såvel Nykredit Markets og Debt Capital Markets som asset management-områderne, der alle bidrog med en positiv resultatudvikling i forhold til Derimod faldt basisindtægter fra egne tradingaktiviteter i Proprietary Trading fra 160 mio. kr. i 2006 til 105 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den internationale finansielle krise i årets sidste halvdel. Markedsvilkårene taget i betragtning anses indtjeningen for tilfredsstillende. Omkostninger steg med 81 mio. kr. til 535 mio. kr. som følge af det øgede forretningsomfang, der bl.a. medførte stigende udgifter til personale, herunder resultatafhængig aflønning, og IT-området. Antal ansatte steg fra 293 ultimo 2006 til 349 ultimo s årsregnskabsmeddelelse /12

6 NYKREDIT BANK KONCERNEN BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Koncernens balance ultimo 2007 udgjorde 135,0 mia. kr. mod 107,0 mia. kr. ultimo 2006 svarende til en stigning på 28 mia. kr. Tilgodehavender i kreditinstitutter steg med 2,6 mia. kr. til 21,0 mia. kr., mens udlån steg fra 32,4 mia. kr. til 45,2 mia. kr. Af stigningen tegnede repo-forretninger sig for 2,1 mia. kr., udlån til private steg med 1,5 mia.kr., mens erhverv steg med 9,2 mia. kr. Obligationer og aktier udgjorde 55,5 mia. kr. eller 15,7% over niveauet ultimo Beholdningens størrelse skal ses i sammenhæng med bankens betydelige repo-aktiviteter. Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter udgjorde 13,5 mia. kr. mod 8,2 mia. kr. ultimo Posten bestod fortrinsvis af tilgodeha- vende renter og provisioner samt positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Gæld til kreditinstitutter steg fra 63,1 mia. kr. ultimo 2006 til 76,8 mia. kr. ultimo Indlån steg med 9,0 mia. kr. til 31,7 mia. kr. Stigningen vedrørte væsentligst erhvervsindlån. Udstedte obligationer udgjorde 1,6 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. ultimo Der blev i 2007 foretaget to udstedelser, mens obligationer for ca. 179 mio. kr. er udløbet eller indfriet. Størstedelen af obligationerne er noteret på OMX Den Nordiske Børs, København. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi udgjorde 5,4 mia. kr. mod 7,0 mia. kr. ultimo Posten består især af forpligtelser tilknyttet repo-aktiviteter, herunder negative værdipapirbeholdninger. Anden gæld og periodeafgrænsningsposter udgjorde 11,4 mia. kr. mod 6,9 mia. kr. ultimo Posten omfatter især skyldige renter og provisioner samt negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Efterstillede kapitalindskud steg i 2007 med 1,1 mia. kr. til 2,4 mia. kr. Indskuddet er foretaget af Nykredit Realkredit A/S for at understøtte den positive udvikling i bankens forretningsområder. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket svarer til en stigning på mio. kr. Stigningen er sammensat af periodens resultat på 758 mio. kr. og ny indbetalt kapital med mio. kr. Af den indbetalte kapital er 550 mio. kr. indbetalt i form af overkurs. Solvens s solvensprocent blev 11,7 mod 10,6 ultimo 2006, og kernekapitalprocenten udgjorde 8,4 mod 8,2 ultimo Balance i hovedtal Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.fl Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Egenkapital Mio. kr Egenkapital primo regnskabsåret Årets resultat efter skat Kapitaludvidelse og overkurs Egenkapital ultimo regnskabsåret Basiskapital og solvens Mio. kr Egenkapital Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og supplerende kapital I alt Vægtede poster med kredit-, modparts- og leveringsrisiko mv Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Solvensprocent 11,7 10,6 Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster 8,4 8,2 Nykredit Bank og den finansielle krise Som resten af den finansielle sektor har Nykredit Bank oplevet stigende fundingomkostninger som følge af den finansielle krise i 2. halvdel af Banken har ikke haft positioner i finansielle instrumenter baseret på amerikanske subprime-lån. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING I perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. FORVENTNINGER TIL 2008 s forretningsområder ventes generelt at vise en fremgang sammenlignet med 2007, om end med en mere behersket vækst. Indtægterne ventes øget i 2008, men samtidig forventes også stigende udgifter ikke blot som følge af det øgede aktivitetsniveau, men også som følge af væsentlige omkostninger til IT-projekter med henblik på at understøtte den fremtidige indtjening og bankens risikostyring. På denne baggrund forventer Nykredit Bank koncernen et samlet resultat før skat i niveauet mio. kr. til mio. kr. s årsregnskabsmeddelelse /12

7 ØVRIGE FORHOLD Ledelses- og organisationsændringer Nykredit koncernen gennemførte 1. oktober en række ledelses- og organisationsændringer i forbindelse med, at koncerndirektør Henning Kruse Petersen som planlagt gik på pension. Koncerndirektør Karsten Knudsen afløste Henning Kruse Petersen som bestyrelsesformand i Nykredit Bank A/S og udtrådte samtidig af bankens direktion. I stedet indtrådte underdirektør Bjørn Damgaard Mortensen i direktionen, som herefter består af bankdirektørerne Kim Duus og Bjørn Damgaard Mortensen. Fusion mellem Nykredit Bank og Nykredit Portefølje Bank Nykredit Bank A/S og dettes 100% ejede datterselskab, Nykredit Portefølje Bank A/S fusionerede med virkning fra 1. januar 2007 med Nykredit Bank A/S som det fortsættende selskab. Fusionen er nærmere beskrevet i bankens halvårsrapport, hvortil der henvises. Nykredit Portefølje Bank A/S datterselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S er herefter et 100% ejet datterselskab af Nykredit Bank A/S. LeasIT A/S Fra 1. oktober 2007 overtog Nykredit Bank A/S 77,35% af aktierne i LeasIT A/S, hvorefter selskabet indgår i som et 100% ejet datterselskab. Nykredit Bank har overtaget selskabet, da det er bankens ledelses opfattelse, at leasingfinansiering vil være et voksende marked i Danmark, og med den nye SDO-lovgivning ses samtidig et øget forretningspotentiale. LeasIT A/S beskæftiger knap. 40 medarbejdere, og på overtagelsesdatoen udgjorde balancen ca. 2,1 mia. kr., hvoraf leasingporteføljen var ca. 1,9 mia. kr. Kapitaltilførsel Banken har i 2007 fået tilført 2,2 mia. kr. i yderligere kapital fra moderselskabet Nykredit Realkredit A/S. Af indskuddet udgør efterstillet kapitalindskud 1,1 mia. kr. MiFID Den 1. november 2007 trådte et nyt sæt love og bekendtgørelser på værdipapirhandelsområdet i kraft. Reglerne, der har baggrund i EUdirektiver, benævnes MiFID en forkortelse for Markets in Financial Instruments Directive. I forhold til s kunder er den vigtigste af de nye bekendtgørelser "Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel". Denne bekendtgørelse har til formål at øge beskyttelsen af kunder, der handler en række finansielle instrumenter. Basel ll I december 2007 fik Nykredit Bank Finanstilsynets tilladelse til at anvende Basel II s interne ratingbaserede metoder til opgørelse af kapitalkravet på kreditrisiko, når reglerne giver mulighed for det fra 1. januar En nærmere beskrivelse heraf fremgår af afsnittet om risiko- og kapitalstyring. Rating I 2. kvartal opnåede Nykredit Bank en rating på Aa3 hos Moody s Investors Service. Ratingen har åbnet mulighed for en udvidelse af bankens forretnings- og kundeomfang, og banken vil endvidere udnytte denne til løbende at etablere fundingprogrammer i det internationale kapitalmarked. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS s koncernregnskab aflægges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet Nykredit Bank A/S aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med Anvendt regnskabspraksis fremgår i sin helhed af Nykredit Banks årsrapport, der offentliggøres dags dato. Nykredit Bank Rating Moody s Investors Service Langfristede indlån Aa3 Kortfristede indlån Prime-1 Finansiel styrke C+ s årsregnskabsmeddelelse /12

8 i 8 kvartaler Beløb i mio. kr. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto renteindtægter Udbytter, gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Netto renter, gebyrer og kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger og andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Resultat BALANCE ULTIMO I SAMMENDRAG Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier Grunde og bygninger Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Andre forpligtelser NØGLETAL Solvensprocent 11,7 11,5 11,7 9,8 10,6 10,9 9,4 9,8 Kernekapitalprocent 8,4 8,6 8,6 7,7 8,2 8,0 7,9 8,4 Egenkapitalforrentning f. skat (p.a.) 15,4 18,5 18,5 29,3 27,6 23,3 21,0 17,7 Egenkapitalforrentning e. skat (p.a.) 11,4 13,9 14,6 21,2 20,0 16,8 14,4 12,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,76 2,61 1,94 2,72 2,38 2,43 2,09 2,09 Renterisiko i % 3,3 2,1 3,0 4,3 4,3 1,1 3,7 3,0 s årsregnskabsmeddelelse /12

9 Resultatopgørelse for 1. januar december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og 35-9 tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Årets resultat I ALT ÅRETS RESULTATFORDELING Overført resultat I ALT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING s årsregnskabsmeddelelse /12

10 Balance pr. 31. december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I ALT AKTIVER s årsregnskabsmeddelelse /12

11 Balance pr. 31. december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Note PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter I ALT GÆLD Hensatte forpligtelser 9 0 Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser I ALT HENSATTE FORPLIGTELSER Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser 4 Andre reserver Lovpligtige reserver Overført over- eller underskud I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER s årsregnskabsmeddelelse /12

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere