7. februar OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN"

Transkript

1 Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. i forhold til 877 mio. kr. i 2006 Resultat før skat forrentede egenkapitalen med 19,6% mod 22,3% i 2006 Markant vækst i indtjeningen fra Erhverv og en tilfredsstillende udvikling i Privat og Markets & Asset Management Balancen udgjorde 135 mia. kr. mod 107 mia. kr. ultimo 2006 Banken har i 2007 fået tilført ny kapital på i alt 2,2 mia. kr. i form af egenkapital og efterstillede kapitalindskud Bank koncernens solvensprocent udgjorde 11,7 ultimo 2007 mod 10,6 ultimo FORVENTNINGER forventer i 2008 et resultat før skat i niveauet mio. kr. til mio. kr. INFORMATION OM NYKREDIT BANK KONCERNEN Yderligere information om findes på nykredit.dk Kontakt Bestyrelsesformand Karsten Knudsen Tlf Bankdirektør Kim Duus Tlf Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr s årsregnskabsmeddelelse /12

2 Beløb i mio. kr./mio. EUR 2007/EUR RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og i kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser NØGLETAL Solvensprocent 11,7 10,6 10,3 10,4 9,8 Kernekapitalprocent 8,4 8,2 8,8 8,3 7,6 Egenkapitalforrentning i % før skat (p.a.) 1 19,6 22,3 17,8 14,0 14,7 Egenkapitalforrentning i % efter skat (p.a.) 1 14,7 16,0 13,0 9,6 10,3 Indtjening pr. omkostningskrone 1 2,17 2,26 2,00 1,83 1,73 Renterisiko i % 3,3 4,3 3,3 3,0 2,4 Valutaposition i % 5,7 5,7 4,2 3,2 6,4 Valutarisiko i % 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 Udlån i forhold til indlån 1,4 1,4 1,2 1,2 1,6 Udlån i forhold til egenkapital 7,4 7,6 7,3 7,2 7,8 Årets udlånsvækst i % 39,5 22,7 16,1 2,2-8,9 Overdækning i % i forhold til lovkrav om likviditet 150,7 122,7 207,1 195,3 93,7 Summen af store engagementer 134,9 336,4 349,5 351,3 329,7 Årets nedskrivningsprocent 0,0-0,1 0,0 0,0 0,4 Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltid Inkl. effekt af ny regnskabspraksis i 2004 og euro = 7,4566 DKK ultimo 2007 s årsregnskabsmeddelelse /12

3 NYKREDIT BANK KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod 877 mio. kr. i 2006 svarende til en fremgang på 15,5%. Resultatet er tilfredsstillende og overstiger forventningen på mio. kr. ved årets begyndelse. Det bedre resultat skal især ses i lyset af en højere indtjening fra Erhverv og Markets & Asset Management. Ligeledes lå resultatet fra fonds, der ikke er allokeret til forretningsområderne, over forventning, mens Privat eksklusive nedskrivninger lå på niveau. Resultatet er på linje med bankens opjusterede forventning på 0,9-1,0 mia. kr. pr. 30. juni Resultatet forrentede egenkapitalen med 19,6% mod 22,3% i I forhold til 2006 steg bankens basisindtægter (netto renter og gebyrer, kursreguleringer og andre driftsindtægter) med 318 mio. kr. til mio. kr., mens beholdningsindtjeningen lå 11 mio. kr. under De øgede basisindtægter kunne henføres til Erhverv og Markets & Asset Management med henholdsvis +175 mio. kr. og +82 mio. kr. Privat lå 12 mio. kr. under 2006, mens koncernposter (ikke-allokerede fonds) gav en indtægtsstigning på 73 mio. kr. til 186 mio. kr. Stigningen i basisindtægter fra fonds kunne bl.a. henføres til tilførslen af egenkapital i 2007 på 1,1 mia. kr. og et højere renteniveau. Netto renteindtægter steg fra 776 mio. kr. til mio. kr. Udviklingen afspejler øgede aktiviteter i bankens tre forretningsområder, hvor især Erhverv fik en væsentlig vækst. Yderligere lå også indtjeningen fra ikke-allokerede fonds over niveauet i Udbytter og gebyrer, netto, steg fra 256 mio. kr. til 305 mio. kr. Stigningen skyldtes især et generelt øget aktivitetsniveau i både Erhverv og Markets & Asset Management. Kursreguleringer steg fra 522 mio. kr. til 542 mio. kr., der især kunne henføres til negative kursreguleringer af obligationer på 453 mio. kr. og en positiv kursregulering af derivater med 845 mio. kr. Indtægten skal ses i sammenhæng med indtægter fra netto renter, da banken i høj grad anvender kombinationer af rentebærende finansielle aktiver, forpligtelser og derivater i den daglige drift, herunder swaps til brug for rentesikring. Andre driftsindtægter udgjorde 17 mio. kr. mod 21 mio. kr. i Indtægterne kan bl.a. henføres til bankens leasing-aktiviteter. Omkostninger til personale, administration og øvrige driftsudgifter steg med 141 mio. kr. til 883 mio. kr. svarende til en stigning på 19% i forhold til Udgifter til personale steg med 16% fra 444 mio. kr. i 2006 til 514 mio. kr. i Stigningen kunne henføres til nyansættelser som følge af det generelt udvidede forretningsomfang, herunder at Erhverv i 1. kvartal på grund af øgede aktiviteter fik knap 30 medarbejdere fra Nykredit Realkredit A/S. Endelig er udviklingen påvirket af en øget resultatafhængig aflønning. Antal medarbejdere steg med 20% fra gennemsnitlig 492 i 2006 til 588 i Omkostninger til administration steg med 21% fra 295 i 2006 til 357 mio. kr. Stigningen kan henføres til et bredt udsnit af bankens omkostningstyper, hvor især IT-området og transaktionsbetingede udgifter trak niveauet op. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 10 mio. kr. mod 2 mio. kr. i Stigningen på 8 mio. kr. kan især henføres til nedskrivning på goodwill tilknyttet LeasIT A/S, som Nykredit Bank erhvervede samtlige aktier i pr. 1. oktober Nedskrivninger viste en indtægt på 14 mio. kr. sammenlignet med en indtægt på 44 mio. kr. i Nedskrivningerne kan henføres til en indtægt på 16 mio. kr. i Privat og en udgift på 2 mio. kr. i Erhverv. Banken har i 2007 gennemført en række tests og justeringer af de modeller, der ligger til grund for bankens gruppevise nedskrivninger, hvilket bl.a. har medført, at forudsætningerne for fastlæggelse af værdiforringelse er ændret, og færre kunder/kontoformer er derfor faldet inden for nedskrivningskriterierne end tidligere. Som følge heraf er bankens gruppevise nedskrivninger ændret fra 61 mio. kr. ultimo 2006 til 11 mio. kr. ultimo Bortset fra nedskrivninger på 30 mio. kr. i dattervirksomheden LeasIT A/S har de individuelle nedskrivninger ligget på et lavt niveau som følge af de fortsat gunstige økonomiske konjunkturer. Periodens skatteudgift er beregnet til 255 mio. kr. svarende til 25,3% af resultatet før skat. I årets skat er indregnet en indtægt på 10 mio. kr., der kan henføres til nedsættelsen af skattesatsen i Danmark fra 28% til 25% samt udskudte skatter vedrørende tidligere år. I 2006 dgjorde skatteudgiften 250 mio. kr. svarende til 28,5% af resultatet før skat. Samlet blev årets resultat 758 mio. kr. mod 627 mio. kr. i Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke betales udbytte for Resultat i hovedposter Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter I alt renter, gebyrer og kursreguleringer mv Udgifter til personale og administration mv Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf - Basisindtægter Beholdningsindtjening s årsregnskabsmeddelelse /12

4 FORRETNINGSOMRÅDER er organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter husstande og mindre landbrug, der typisk benytter sig af samme produktudbud som privatkunder. Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, landbrug og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens forretninger inden for handel med værdipapirer og derivater, kapitalformidling og -forvaltning samt pensionsopsparing. Herudover indgår egne tradingaktiviteter i forretningsområdet. Resultat før skat fordelt på forretningsområder Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter 1 I alt Management Mio. kr Basisindtægter * Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat * Heraf transaktioner mellem forretningsområderne Indtægter/omkostninger 1,8 2,8 2,6 2,1 1,8 1, ,2 2,3 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 12,9 23,0 11,4 8,9 45,9 53, ,0 25,9 1 Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke-allokerede omkostninger. 2 8% af gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet. s årsregnskabsmeddelelse /12

5 Privat Privat leverer Nykredit Banks produkter gennem Nykredit koncernens distributionskanaler, herunder 48 privatcentre, nykredit.dk og et centralt salgscenter. Privat leverede et resultat før skat på 125 mio. kr. mod 185 mio. kr. i Udviklingen skyldtes især ændringer i nedskrivninger på udlån fra en indtægt på 62 mio. kr. i 2006 til en indtægt på 16 mio. kr. i Bortses der herfra, faldt resultatet fra 123 mio. kr. til 109 mio. kr. Områdets basisindtægter faldt med 12 mio. kr., hvoraf renteindtægter gav et plus på 11 mio. kr., gebyrer steg med netto 2 mio. kr., mens kursreguleringer og andre driftsindtægter faldt med ca. 25 mio. kr. især som følge af færre indtægter fra pantebrevsaktiviteter. Driftsomkostninger lå med 167 mio. kr. på niveau med Et fald i antal medarbejdere gav en lavere lønudgift, mens øvrige omkostninger steg behersket. Antal medarbejdere blev således reduceret fra 116 ultimo 2006 til 103 ultimo 2007 som følge af ny organisering i Nykredit koncernen, hvor en række medarbejdere blev overført til Nykredit Realkredit. Nedskrivninger på udlån lå på et mere normalt niveau sammenlignet med 2006, hvor især tilbageførsler af individuelle nedskrivninger gav en markant indtægt. Nedskrivningsbehovet er fortsat lavt som følge af den gode indenlandske økonomi, ikke mindst blandt boligejere, som følge af at en stor del af udlånet er sikret ved ejerpantebrev i kundens bolig. Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen før skat på 12,9% mod 23% i I/O nøgletallet faldt fra 2,8 til 1,8. Udvikling i balancen Udlån steg fra mio. kr. i 2006 med 23% til mio. kr. i Væksten kunne især henføres til Friværdikonto. Indlån steg fra mio. kr. til mio. kr. som følge af den fortsatte tilgang af lønkunder, der netto steg med til ca kunder. Erhverv Erhverv omfatter forretninger inden for landbrug, offentlige virksomheder, erhvervsvirksomheder og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Afsætningen sker gennem 26 erhvervscentre, som afsætter alle koncernens produkter inden for bank, realkredit, forsikring, investering og gældspleje. Erhverv realiserede et resultat på 290 mio. kr. i 2007 svarende til en stigning på 133 mio. kr. (85%) i forhold til Forretningsområdets basisindtægter steg fra 295 mio. kr. i 2006 til 470 mio. kr. i 2007, og området fortsatte således den positive udvikling med øget udlån og et generelt højt aktivitetsniveau. Væksten i indtjeningen fra indenlandske og internationale storkunder var betydelig, ligesom også afsætningen gennem Nykredit koncernens erhvervscentre viste en fremgang. Erhvervsområdet gennemgik generelt en markant udvikling, hvor det lykkedes at udnytte koncernens samlede distributionskraft til at skabe en bredere afsætningsplatform. Succesen var mest udtalt inden for renterisikostyringsprodukter som f.eks. renteswaps. Modsat gav områdets leasingaktiviteter et underskud på ca. 36 mio. kr. i Driftsomkostninger inklusive nedskrivninger på immaterielle aktiver steg med 58 mio. kr. til 178 mio. kr. i Udviklingen skyldtes bl.a. øgede udgifter til lønninger, der steg fra 65 mio. kr. til godt 105 mio. kr. som følge af en udvidelse af medarbejderstaben fra 103 ultimo 2006 til 165 ultimo Yderligere var omkostningerne påvirket af, at en nedskrivningstest på goodwill vedrørende LeasIT A/S medførte en nedskrivning på ca. 6 mio. kr. Nedskrivninger på udlån udgjorde 2 mio. kr. i 2007 mod 18 mio. kr. i Af særlige forhold skal nævnes nedskrivninger i dattervirksomheden LeasIT A/S på ca. 30 mio. kr. i 4. kvartal. Samlet set er der fortsat tale om et særdeles lavt niveau, der reflekterer den fortsatte stabilitet i den danske økonomi. Årets resultat gav en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 11,4% før skat mod 8,9% i I/O nøgletallet steg fra 2,1 til 2,6. Udvikling i balancen Udlån steg meget tilfredsstillende fra 22,6 mia. kr. ultimo 2006 til 31,8 mia. kr. ultimo Indlån steg fra 12,8 mia. kr. i 2006 til 21,4 mia. kr. i Markets & Asset Management Forretningsområdet varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel, handel med finansielle instrumenter, kapitalforvaltning og formuepleje samt pensionsrådgivning. Forretningsområdets handels- og kapitalmarkedsaktiviteter varetages af Nykredit Markets og Debt Capital Markets, mens kapitalforvaltning, porteføljeadministration og langsigtet opsparing sker gennem Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration A/S. Egne tradingaktiviteter varetages af Proprietary Trading. For at styrke forretningsområdets organisering og distributionseffektivitet blev Nykredit Portefølje Bank A/S i 2007 fusioneret med Nykredit Bank A/S, hvorefter al kapitalforvaltningsaktivitet er samlet i Nykredit Asset Management. Porteføljeadministration sker gennem investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Forretningsområdets resultat udgjorde i mio. kr. mod et resultat på 428 mio. kr. i Resultatet gav en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 46% mod 53% i Resultatet anses for meget tilfredsstillende i lyset af den betydelige uro på finansmarkederne i årets sidste halvdel. Basisindtægterne blev på 964 mio. kr. svarende til en stigning på 82 mio. kr. sammenlignet med viste en tilfredsstillende fremgang i de kundevendte aktiviteter inden for såvel Nykredit Markets og Debt Capital Markets som asset management-områderne, der alle bidrog med en positiv resultatudvikling i forhold til Derimod faldt basisindtægter fra egne tradingaktiviteter i Proprietary Trading fra 160 mio. kr. i 2006 til 105 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den internationale finansielle krise i årets sidste halvdel. Markedsvilkårene taget i betragtning anses indtjeningen for tilfredsstillende. Omkostninger steg med 81 mio. kr. til 535 mio. kr. som følge af det øgede forretningsomfang, der bl.a. medførte stigende udgifter til personale, herunder resultatafhængig aflønning, og IT-området. Antal ansatte steg fra 293 ultimo 2006 til 349 ultimo s årsregnskabsmeddelelse /12

6 NYKREDIT BANK KONCERNEN BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Koncernens balance ultimo 2007 udgjorde 135,0 mia. kr. mod 107,0 mia. kr. ultimo 2006 svarende til en stigning på 28 mia. kr. Tilgodehavender i kreditinstitutter steg med 2,6 mia. kr. til 21,0 mia. kr., mens udlån steg fra 32,4 mia. kr. til 45,2 mia. kr. Af stigningen tegnede repo-forretninger sig for 2,1 mia. kr., udlån til private steg med 1,5 mia.kr., mens erhverv steg med 9,2 mia. kr. Obligationer og aktier udgjorde 55,5 mia. kr. eller 15,7% over niveauet ultimo Beholdningens størrelse skal ses i sammenhæng med bankens betydelige repo-aktiviteter. Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter udgjorde 13,5 mia. kr. mod 8,2 mia. kr. ultimo Posten bestod fortrinsvis af tilgodeha- vende renter og provisioner samt positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Gæld til kreditinstitutter steg fra 63,1 mia. kr. ultimo 2006 til 76,8 mia. kr. ultimo Indlån steg med 9,0 mia. kr. til 31,7 mia. kr. Stigningen vedrørte væsentligst erhvervsindlån. Udstedte obligationer udgjorde 1,6 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. ultimo Der blev i 2007 foretaget to udstedelser, mens obligationer for ca. 179 mio. kr. er udløbet eller indfriet. Størstedelen af obligationerne er noteret på OMX Den Nordiske Børs, København. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi udgjorde 5,4 mia. kr. mod 7,0 mia. kr. ultimo Posten består især af forpligtelser tilknyttet repo-aktiviteter, herunder negative værdipapirbeholdninger. Anden gæld og periodeafgrænsningsposter udgjorde 11,4 mia. kr. mod 6,9 mia. kr. ultimo Posten omfatter især skyldige renter og provisioner samt negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. Efterstillede kapitalindskud steg i 2007 med 1,1 mia. kr. til 2,4 mia. kr. Indskuddet er foretaget af Nykredit Realkredit A/S for at understøtte den positive udvikling i bankens forretningsområder. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket svarer til en stigning på mio. kr. Stigningen er sammensat af periodens resultat på 758 mio. kr. og ny indbetalt kapital med mio. kr. Af den indbetalte kapital er 550 mio. kr. indbetalt i form af overkurs. Solvens s solvensprocent blev 11,7 mod 10,6 ultimo 2006, og kernekapitalprocenten udgjorde 8,4 mod 8,2 ultimo Balance i hovedtal Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.fl Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Egenkapital Mio. kr Egenkapital primo regnskabsåret Årets resultat efter skat Kapitaludvidelse og overkurs Egenkapital ultimo regnskabsåret Basiskapital og solvens Mio. kr Egenkapital Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og supplerende kapital I alt Vægtede poster med kredit-, modparts- og leveringsrisiko mv Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Solvensprocent 11,7 10,6 Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster 8,4 8,2 Nykredit Bank og den finansielle krise Som resten af den finansielle sektor har Nykredit Bank oplevet stigende fundingomkostninger som følge af den finansielle krise i 2. halvdel af Banken har ikke haft positioner i finansielle instrumenter baseret på amerikanske subprime-lån. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING I perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. FORVENTNINGER TIL 2008 s forretningsområder ventes generelt at vise en fremgang sammenlignet med 2007, om end med en mere behersket vækst. Indtægterne ventes øget i 2008, men samtidig forventes også stigende udgifter ikke blot som følge af det øgede aktivitetsniveau, men også som følge af væsentlige omkostninger til IT-projekter med henblik på at understøtte den fremtidige indtjening og bankens risikostyring. På denne baggrund forventer Nykredit Bank koncernen et samlet resultat før skat i niveauet mio. kr. til mio. kr. s årsregnskabsmeddelelse /12

7 ØVRIGE FORHOLD Ledelses- og organisationsændringer Nykredit koncernen gennemførte 1. oktober en række ledelses- og organisationsændringer i forbindelse med, at koncerndirektør Henning Kruse Petersen som planlagt gik på pension. Koncerndirektør Karsten Knudsen afløste Henning Kruse Petersen som bestyrelsesformand i Nykredit Bank A/S og udtrådte samtidig af bankens direktion. I stedet indtrådte underdirektør Bjørn Damgaard Mortensen i direktionen, som herefter består af bankdirektørerne Kim Duus og Bjørn Damgaard Mortensen. Fusion mellem Nykredit Bank og Nykredit Portefølje Bank Nykredit Bank A/S og dettes 100% ejede datterselskab, Nykredit Portefølje Bank A/S fusionerede med virkning fra 1. januar 2007 med Nykredit Bank A/S som det fortsættende selskab. Fusionen er nærmere beskrevet i bankens halvårsrapport, hvortil der henvises. Nykredit Portefølje Bank A/S datterselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S er herefter et 100% ejet datterselskab af Nykredit Bank A/S. LeasIT A/S Fra 1. oktober 2007 overtog Nykredit Bank A/S 77,35% af aktierne i LeasIT A/S, hvorefter selskabet indgår i som et 100% ejet datterselskab. Nykredit Bank har overtaget selskabet, da det er bankens ledelses opfattelse, at leasingfinansiering vil være et voksende marked i Danmark, og med den nye SDO-lovgivning ses samtidig et øget forretningspotentiale. LeasIT A/S beskæftiger knap. 40 medarbejdere, og på overtagelsesdatoen udgjorde balancen ca. 2,1 mia. kr., hvoraf leasingporteføljen var ca. 1,9 mia. kr. Kapitaltilførsel Banken har i 2007 fået tilført 2,2 mia. kr. i yderligere kapital fra moderselskabet Nykredit Realkredit A/S. Af indskuddet udgør efterstillet kapitalindskud 1,1 mia. kr. MiFID Den 1. november 2007 trådte et nyt sæt love og bekendtgørelser på værdipapirhandelsområdet i kraft. Reglerne, der har baggrund i EUdirektiver, benævnes MiFID en forkortelse for Markets in Financial Instruments Directive. I forhold til s kunder er den vigtigste af de nye bekendtgørelser "Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel". Denne bekendtgørelse har til formål at øge beskyttelsen af kunder, der handler en række finansielle instrumenter. Basel ll I december 2007 fik Nykredit Bank Finanstilsynets tilladelse til at anvende Basel II s interne ratingbaserede metoder til opgørelse af kapitalkravet på kreditrisiko, når reglerne giver mulighed for det fra 1. januar En nærmere beskrivelse heraf fremgår af afsnittet om risiko- og kapitalstyring. Rating I 2. kvartal opnåede Nykredit Bank en rating på Aa3 hos Moody s Investors Service. Ratingen har åbnet mulighed for en udvidelse af bankens forretnings- og kundeomfang, og banken vil endvidere udnytte denne til løbende at etablere fundingprogrammer i det internationale kapitalmarked. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS s koncernregnskab aflægges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet Nykredit Bank A/S aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med Anvendt regnskabspraksis fremgår i sin helhed af Nykredit Banks årsrapport, der offentliggøres dags dato. Nykredit Bank Rating Moody s Investors Service Langfristede indlån Aa3 Kortfristede indlån Prime-1 Finansiel styrke C+ s årsregnskabsmeddelelse /12

8 i 8 kvartaler Beløb i mio. kr. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto renteindtægter Udbytter, gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Netto renter, gebyrer og kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger og andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Resultat BALANCE ULTIMO I SAMMENDRAG Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier Grunde og bygninger Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Andre forpligtelser NØGLETAL Solvensprocent 11,7 11,5 11,7 9,8 10,6 10,9 9,4 9,8 Kernekapitalprocent 8,4 8,6 8,6 7,7 8,2 8,0 7,9 8,4 Egenkapitalforrentning f. skat (p.a.) 15,4 18,5 18,5 29,3 27,6 23,3 21,0 17,7 Egenkapitalforrentning e. skat (p.a.) 11,4 13,9 14,6 21,2 20,0 16,8 14,4 12,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,76 2,61 1,94 2,72 2,38 2,43 2,09 2,09 Renterisiko i % 3,3 2,1 3,0 4,3 4,3 1,1 3,7 3,0 s årsregnskabsmeddelelse /12

9 Resultatopgørelse for 1. januar december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og 35-9 tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Årets resultat I ALT ÅRETS RESULTATFORDELING Overført resultat I ALT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING s årsregnskabsmeddelelse /12

10 Balance pr. 31. december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I ALT AKTIVER s årsregnskabsmeddelelse /12

11 Balance pr. 31. december Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Note PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter I ALT GÆLD Hensatte forpligtelser 9 0 Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser I ALT HENSATTE FORPLIGTELSER Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser 4 Andre reserver Lovpligtige reserver Overført over- eller underskud I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER s årsregnskabsmeddelelse /12

12 Note 1 - Egenkapitalopgørelse og solvens Beløb i mio. kr. Nykredit Bank A/S Egenkapital 2007 Aktiekapital* Lovpligtig reserve: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar 2007, jf. nedenstående tabel Årets resultat Tilgang ved fusion Anden afgang/tilgang (Nykredit Portefølje Bank A/S samt LeasIT A/S) I alt totalindkomst Indbetalt ny kapital I alt egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december Egenkapital 2006 Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden afgang/tilgang I alt totalindkomst I alt egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december * Aktiekapitalen består af 13 aktier i multipla af 1 mio. kr. Aktiekapitalen er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, København. Nykredit Bank indgår i dette selskabs koncernregnskab og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit, København, der ejer 87,5 % af Nykredit Realkredit A/S. Solvens- og kernekapital Aktiekapital Reserver Overført overskud eller underskud I alt kernekapital Primære og andre fradrag i kernekapital Supplerende kapital I alt Fradrag, netto Basiskapital efter fradrag Vægtede poster med kredit-,modparts- og leveringsrisiko m.v Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Solvensprocent 12,0 10,6 Kernekapitalprocent 8,6 8,3 s årsregnskabsmeddelelse /12

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr.

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2010 30. SEPTEMBER 2010 RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 30. JUNI 2007 Koncernens resultat før skat udgjorde 545 mio. kr. mod 361 mio. kr. i 1. halvår 2006.

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere