Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsinstruks. for. Aarhus Universitet"

Transkript

1 AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40

2 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET Indledning Juridiske grundlag Definitioner Eksempler på varer Eksempler på tjenesteydelser MOMSKODER Overblik over momskoder i Navision Gruppering af momskoder SALG TIL DANMARK Salg af varer og tjenesteydelser til Danmark Kursusvirksomhed Undervisningsmaterialer Udlejning af fast ejendom Udlejning af lokaler Konferencer/arrangementer KØB FRA DANMARK Overblik over momskoder Køb af varer og tjenesteydelser fra Danmark Særligt vedr. forplejning Særligt vedrørende biler Særligt vedrørende multimediebeskatning Særligt vedrørende hotel Repræsentation contra reklame Gaver Forsikringer Særligt vedr. delregnskab 2 og momslovens 13, stk. 1 nr. 1 (tandlæger) Særligt vedr. indkøb af bærbare pc er og mobiltelefoner m.m Særligt vedrørende viderefakturering Viderefakturering indenfor eget ministerområde HANDEL MED UDLANDET Grundlæggende begreber SALG TIL UDLANDET Side 2 af 40

3 6.1 Salg af varer til EU Salg til momsregistrerede virksomheder Salg til ikke registrerede virksomheder og private Salg af tjenesteydelser til EU Salg til momsregistrerede virksomheder Salg til ikke registrerede virksomheder og private Salg af varer til 3. land Salg af tjenesteydelser til 3. lande Salg til virksomheder Salg til private Særligt vedr. viderefakturering KØB FRA UDLANDET Køb af varer fra EU Køb af tjenesteydelser fra EU Køb af varer fra 3. land Køb af tjenesteydelser fra 3. land SÆRLIGT VEDR. VIDEREFAKTURERING Viderefakturering over landegrænser SÆRLIGE OMRÅDER Forskning/samarbejdsaftaler Myndighedsbetjening OPSUMMERING Side 3 af 40

4 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET Denne momsinstruks er opdateret 1. juli Instruksen er udfærdiget til brug for korrekt momsmæssig behandling af universitetets indtægter og udgifter samt kontering og anvisning af bilag i forbindelse hermed, inkl. angivelse af momskode. Instruksen er primært rettet mod medarbejdere, der skal varetage den momsmæssige behandling af såvel indtægter som udgifter. Instruksen har til formål at guide brugeren gennem de hyppigst anvendte momsregler, og er derfor ikke udtømmende for alle momsmæssige nuancer. Instruksen er tænkt som et opslagsværk, der er inddelt som følgende: Salg til Danmark Køb fra Danmark Salg til udlandet Salg til EU Salg til 3. lande Køb fra udlandet Køb fra EU Køb fra 3. lande Eventuelle supplerende spørgsmål, kommentarer eller forbedringsforslag kan rettes til Anja Svennesen, tlf Side 4 af 40

5 1.1 Indledning Universitetet er omfattet af to momssystemer, dels den almindelige momslovgivning, som også kendes i det private erhvervsliv, hvor der til SKAT afregnes forskellen mellem udgående afgift (af salg) og indgående afgift (af køb), og dels et særligt refusionsprincip, hvor universitetet af Økonomistyrelsen (ØS) som bl.a. godtgør moms af de køb, som ikke vedrører de momspligtige aktiviteter, med henblik på at gøre de modtagne tilskud til nettobeløb. Regelsættet for momsfradrag fra ØS og SKAT er ikke ens. SKAT refunderer i henhold til momsloven mens ØS refunderer i henhold til Budgetvejledningen for det aktuelle år. Ovenstående betyder at der kan afløftes fuld moms af alle danske køb, dog med følgende undtagelser: På udgifter til bespisning på restaurant kan der afløftes 1/4 af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på leje, anskaffelse og drift af hvidplade-biler På udgifter til hotelovernatning kan der afløftes 50% af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på udgifter til daglig bespisning af medarbejdere (frugtordninger, kaffe mv.) Da fejl har omgående økonomisk konsekvens for universitetet, og ved salg måske også for universitetets kunde/samarbejdspartner, henstilles til, at der rettes kontakt til Regnskabskontoret hvis der er tvivl om behandlingen af momsmæssige forhold. 1.2 Juridiske grundlag Enhver momsregistreret virksomhed skal som udgangspunkt opkræve moms af alt, hvad der leveres i Danmark (salgsmoms). Momsloven, som er det juridiske grundlag for opkrævning af momsen, bygger på det 6. momsdirektiv, der nu er afløst af momssystemdirektivet. Link til momsloven (Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven (momsloven), LBK nr 287 af 28/3-2011): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= De nærmere regler for handel med EU-lande findes i SKATs vejledninger på følgende link: 1.3 Definitioner Ved indførelsen af de nye momskoder skal der nu, som noget af det første sondres mellem om der er tale om en vare eller om en tjenesteydelse. Side 5 af 40

6 Sagt lidt overordnet er definitionen på en vare noget håndgribeligt, mens en tjenesteydelse er noget mere uhåndgribeligt Eksempler på varer Eksempler på typiske varer kan være: Anlæg Kontorartikler pc-udstyr varer og materialer forplejning (excl. Restaurant) Eksempler på tjenesteydelser Eksempler på typiske tjenesteydelser kan være: Rejser både i og udenfor DK. (artskontiene ) Husleje Leje, leasing Abonnementer for telefoni, bredbånd mv. Artskontiene (betegnes også tjenesteydelser i kontoplan) Forplejning på restaurant Kurser Porto, kurerforsendelse Reparationer Visse former for software Ved sondringen håndgribeligt/uhåndgribeligt kan man måske undres over, at porto og rejser er tjenesteydelser da man får frimærker eller billetter i hånden, men her skal der tænkes på den bagvedliggende ydelse, som frimærkerne eller billetten er at betragte som kvitteringer for disse køb. Er der tale om blandende leverancer skeles der til hvad der er mest af. Der sondres mellem hovedleverance og bileverance. Som eksempel kan nævnes køb af en bog hvor fakturaen indeholder fragt. En faktura som denne vil kunne behandles som en vare. Side 6 af 40

7 Tjenesteydelser Varer Tjenesteydelser Varer MOMSINSTRUKS 2. MOMSKODER 2.1 Overblik over momskoder i Navision Figur 1. Momskoder og finanskonti og anvendelsesområde MK Finanskonto Beskrivelse Anvendelse 0 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms der ikke kan afløftes Købsmoms, varer Benyttes på driftsudgifter - varer. Benyttes i alle delregnskaber Salgsmoms, varer Benyttes ved salg af varer, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, varer. Benyttes i alle delregnskaber Multimedie, varer Benyttes på driftsudgifter, varer, der anvendes i forbindelse med multimediebeskatning Købsmoms, varer,øs Benyttes på driftsudgifter - varer, hvor momsen udelukkende refunderes via ØS. Benyttes i alle delregnsk. 10 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms der ikke kan afløftes Købsmoms, ydelser Benyttes på driftsudgifter - tjenesteydelser. Benyttes i alle delregnskaber Hotelmoms Hotelmoms - tjenesteydelser - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Salgsmoms, ydelser Benyttes ved salg af tjenesteydelser, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, tjenesteydelser. Benyttes i alle delregnskaber Multimedie, ydelser Benyttes på driftsudgifter, ydelser, der anvendes i forbindelse med multimediebeskatning Købsmoms, ydelser,øs Benyttes på driftsudgifter - ydelser, hvor momsen udelukkende refunderes via ØS. Benyttes i alle delregnsk. MK Finanskonto Beskrivelse Anvendelse 0 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms d Refusionsberettiget købsmoms, drift Benyttes på driftsudgifter - varer - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Toldmoms, indgående Benyttes ved salg af varer, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, varer - delregnskab 1, 2, 3, 4, Korrektion købsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms, Multimediebeskatning 10 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms d Refusionsberettiget købsmoms, drift Benyttes på driftsudgifter - tjenesteydelser - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Refusionsberettiget købsmoms, Hotelmoms - tjenesteydelser - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Toldmoms, indgående Benyttes ved salg af tjenesteydelser, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, tjenesteydelser - delregnskab 1, 2, 3, 4, 5 Side 7 af Korrektion købsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms, Multimediebeskatning

8 2.2 Gruppering af momskoder Hovedreglen for momskoderne er en gruppering som følgende: Varer: Momskoderne 0 9 Tjenesteydelser: Momskoderne 9 19 Undtaget herfra er en række fastdefinerede momskoder, som er uafhængig af varer el. tjenesteydelser: Driftskonti: Kontiene : momskode 10 Kontiene : momskode 0 Balancekonti: Kontiene : momskode 0 For posteringer på de driftskonti, som ikke er omfattet af ovenstående skal momskoden vælges ud fra og om der er tale om en vare eller tjenesteydelse. Side 8 af 40

9 3. SALG TIL DANMARK Figur 2. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med salg SALG Delregnskab Momskode Evt. Evt. Altid Evt. Evt. 4 Evt. Evt. Evt. Evt. 10 Evt. Evt. Altid Evt. Evt. 14 Evt. Evt. Evt. Evt. Varer Tjenesteydelser I forbindelse med salg kan kun anvendes momskoderne: 0 Anvendes hvis salgsindtægten for en vare ikke skal tillægges moms 4 Anvendes hvis salgsindtægten for en vare skal tillægges moms 10 Anvendes hvis salgsindtægten for en tjenesteydelse ikke skal tillægges moms 14 Anvendes hvis salgsindtægten for en tjenesteydelse skal tillægges moms Side 9 af 40

10 3.1 Salg af varer og tjenesteydelser til Danmark For at et salg er omfattet af momsloven (momslovens 4) skal der være levering mod vederlag, altså krav om en modydelse. Der vil således være en afgrænsning overfor tilskud/gaver/donationer, hvor der ikke er krav om modydelser. Hvis der er krav om modydelse og salget dermed er omfattet af momsloven kan salget under visse betingelser være fritaget for moms: Salg til eget ministerområde (momslovens 9) Salg der er omfattet af momslovens 13, eksempelvis undervisning, retsmedicinske ydelser, huslejer (over 30 dage) mv. På salg af alle andre varer og tjenesteydelser, der sælges af Aarhus Universitet (AU), skal der normalt pålægges moms. Valide momskoder ved salg: Momskode 0 salg af varer uden moms Momskode 4 salg af varer med moms Momskode 10 salg af tjenesteydelser uden moms Momskode 14 salg af tjenesteydelser med moms KUN disse 4 momskoder kan anvendes ved salg. Momskode 4 eller 14 må ALDRIG anvendes hvis: Salget er omfattet af momslovens 13 Her anvendes momskode 0 eller 10 Salget sker til kunde indenfor eget ministerområde Her anvendes momskode 0 eller 10 I efterfølgende afsnit er den momsmæssige behandling omtalt for udvalgte områder: Side 10 af 40

11 3.1.1 Kursusvirksomhed Momslovens 13, stk. 1 punkt 3 fritager generelt undervisning og kurser for moms, hvis virksomheden ikke drives med gevinst for øje. Pr. 1/ skal der opkræves moms af kursusaktiviteter, der drives med gevinst for øje og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv. Retter sig mod betyder, hvem fakturaen er stilet til dvs. at hvis en privatperson tilmelder sig, men hvor det er personens arbejdsgiver der betaler så vil vedkommende være omfattet heraf. Primært fortolkes som mere end 50%. Interne kurser vil være salg indenfor eget ministerområde og vil derfor være fritaget for moms. Er kurset at betragte som ren undervisning og dermed en del af AU s kerneydelse vil dette også være fritaget for moms. Det samme vil gælde kurser som er pointgivende disse betragtes også som ren undervisning. Det er vores vurdering at ovenstående ændring ikke vil få den store betydning i praksis, da modtageren vil have tilsvarende fradrag for købsmomsen. Der hvor ændringen kan mærkes vil være for de privatpersoner, der melder sig til et kursus der primært retter sig mod virksomheder og institutioner. Disse personer vil komme til at betale en reel merpris, da de ikke efterfølgende kan afløfte momsen Undervisningsmaterialer Salg af undervisningsmateriale til studerende og ansatte (til tjenstligt brug) skal ikke pålægges moms, jf. momslovens 13, stk. 1 punkt Udlejning af fast ejendom Generelt er AU fritaget for at lægge moms på fakturaer ved udlejning, hvis der er tale om udlejning i mere end 1 måned. Det betyder, at der heller ikke skal lægges moms på el, gas, vand og varme. Vær opmærksom på lokaler/ejendomme, hvor der er søgt om frivillig momsregistrering. Her skal lejen pålægges moms og det samme vil være gældende for el, gas, vand og varme. Sker udlejningen for en kortere periode, skal der lægges moms på, idet udlejningen svarer til hotelvirksomhed - dette er fx tilfældet i forbindelse med udlejning af gæsteboliger. Side 11 af 40

12 3.1.4 Udlejning af lokaler Er også fritaget for moms, hvis AU ikke serverer eller leverer mad/drikkevarer. Hvis lejer af lokalerne ønsker bespisning og bestiller direkte hos eksempelvis Studenterhusfonden vil der ske en direkte fakturering fra Studenterhusfonden til lejeren af lokalerne. Selvom Studenterhusfonden i andre sammenhænge anses for nær tilknyttet til AU vil lejerens eventuelle bestilling af forplejning hos Studenterhusfonden ikke have indflydelse med den momsfrie udlejning af lokaler Konferencer/arrangementer Til konferencer/arrangementer, hvor AU opkræver et deltagergebyr, og hvor konferencen/arrangementet afholdes i Danmark, skal der tillægges dansk moms på deltagergebyret. Ovenstående vil være gældende uanset om deltageren er dansk eller udlænding. Udenlandske deltagere vil under visse omstændigheder kunne søge den betalte moms tilbage, enten ved ansøgning til Skattecenter Tønder (deltagere fra ikke-eu) eller via deres hjemlands skattemyndigheder (deltagere fra EU). Det vurderes at hovedparten, af de afholdte konferencer/arrangementer på AU vil være omfattet af momspligt. Eneste undtagelse til ovenstående vil være, hvis en deltager er indenfor eget ministerområde så skal der faktureres uden moms. Vær opmærksom på, at hvis en medarbejder selv betaler er der ikke tale om salg indenfor eget ministerområde. Er der tale om en konference/arrangement med nær tilknytning til den momsfrie universitetsundervisning kan deltagerbetalingen også fritages for moms. Det vurderes dog at dette meget sjældent vil være aktuelt. Side 12 af 40

13 Tjenesteydelser Varer MOMSINSTRUKS 4. KØB FRA DANMARK Som nævnt indledningsvist er regelsættet for momsfradrag fra ØS og SKAT ikke ens. SKAT refunderer i henhold til momsloven mens ØS refunderer i henhold til Budgetvejledningen for det aktuelle år. Ovenstående betyder at der kan afløftes fuld moms af alle danske køb, dog med følgende undtagelser: På udgifter til bespisning på restaurant kan der afløftes 1/4 af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på leje, anskaffelse og drift af hvidplade-biler På udgifter til hotelovernatning kan der afløftes 50% af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på udgifter til daglig bespisning af medarbejdere (frugtordninger, kaffe mv.) 4.1 Overblik over momskoder I forbindelse med køb er anvendelsen af momskoder noget mere kompleks og afhænger f.eks. både af om det er en vare eller en tjenesteydelse, købets art (f.eks. evt. multimediebeskatning, hotel, repræsentation eller almindelig drift) mv. Figur 3. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med køb KØB Delregnskab Momskode Evt. Evt. Evt. Evt. Evt. 0 1 Oftest, drift Oftest, drift Oftest drift Oftest, drift Oftest drift 4 5 Evt. Evt. Evt. Evt. Evt. 8 Multimediebeskatninbeskatninbeskatninbeskatninbeskatning Multimedie- Multimedie- Multimedie- Multimedie- 9 Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Evt. Evt. Evt. Evt. Evt Oftest, drift Oftest, drift Oftest drift Oftest, drift Oftest drift Hotel-moms Hotel-moms Hotel-moms Hotel-moms Hotel-moms Evt. Evt. Evt. Evt. Evt. 18 Multi-mediebeskatninbeskatninbeskatninbeskatning Multi-medie- Multi-medie- Multi-medie- Multi-mediebeskatning 19 Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Side 13 af 40

14 4.2 Køb af varer og tjenesteydelser fra Danmark Når der købes varer og tjenesteydelser fra en registreret virksomhed i Danmark, skal sælger udstede en faktura med moms svarende til den gældende afgift, for tiden 25 %. Momslovens definerer omfanget af momsfradragsretten. Købsmomsen refunderes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. En betingelse for fradrag er dog at sælger har haft ret til at opkræve momsen dvs. at man ikke pr. definition kan afløfte moms på en faktura, men at der er behov for at visitere de indgående fakturaer for korrekt moms. En forudsætning for at kunne afløfte moms er, at sælger er momsregistreret, og at sælgers CVR-nr. fremgår af fakturaen. Opsummering: Momskode 0 eller 10 ved køb af varer eller tjenesteydelser hvor der ikke kan afløftes moms Momskode 1 eller 11 ved køb af varer eller tjenesteydelser hvor der kan afløftes fuld moms. Momskode 9 eller 19 ved køb af varer eller tjenesteydelser, hvor der udelukkende kan afløftes fuld moms via ØS. Køb der giver ret til begrænset fradrag omtales nedenfor Særligt vedr. forplejning Muligheden for momsfradrag på bespisning af forretningsforbindelser, tidligere- og nuværende medarbejdere mv. i egne lokaler er ændret i forhold til tidligere praksis. Hidtil har praksis været, at en frokost afholdt i egne lokaler, hvor maden var leveret fra eksempelvis en af universitetets kantiner, blev konteret med momskode 0. Praksisændring består i, at der nu gives fuldt momsfradrag (momskode 1) på bespisning af ovennævnte personkreds i egne lokaler. Dermed bliver der flere økonomiske fordele i at bespise i egne lokaler end på restaurant, hvor momsfradraget stadig er begrænset (momskode 15). Det er en betingelse at der er tale om en frokost/middag af erhvervsmæssig karakter. Som eksempel kan nævnes et kundemøde eller et internt møde med fagligt indhold. Side 14 af 40

15 Den ændrede definition udspringer af en EU-dom, som fortolker 6. momsdirektiv i en retning, der ændrer praksis af den danske momslov, hvor det er SKAT s opfattelse, at servering i egne lokaler, der finder sted med henblik på varetagelse af strengt erhvervsmæssige formål giver ret til fuldt momsfradrag. Afholdes der sociale arrangementer i egne lokaler anvendes momskode 9. Dermed gives der fuldt fradrag for momsen via ØS. Der vil fortsat skulle anvendes momskode 0 ved daglig bespisning af medarbejdere, eksempelvis frugtordning, kaffe/the mv. Skematisk kan den aktuelle momskode findes via nedenstående beslutningsdiagram. Som eksempel på nogle af de typiske indkøb af forplejning kan nævnes følgende: Mad til medarbejdere Momskode 0 Daglig bespisning af medarbejdere. Der vil typisk være tale om køb til frugtordning til medarbejdere eller fri adgang til kaffe/the. Mad til øvrige Momskode 9 ikke fagligt arrangement Der kan eksempelvis være tale om bespisning til en reception, jubilæum holdt i egne lokaler eller andet socialt arrangement, som holdes i egne lokaler eller lokaler. Køb af mad til faglige Momskode 1 møder holdt i egne Der vil typisk være tale om køb af morgenbrød, frokost, frugt eller sødt til lokaler faglige møder. Personkredsen for mødet kan være tidligere- eller nuværende medarbejdere, forretningsforbindelser, studerende el. lign. Køb af mad til på Momskode 15 restaurant Gælder både sociale og erhvervsmæssige arrangementer. HUSK: Oplysning om mødedeltagere samt mødets karakter. Er der tale om periodisk tilbagevendende møder (eks. Personalemøder) kan man nøjes med at oplyse, hvilke personkredse (grupper, institutter el.lign.) der er indkaldt til møde. Er der tale om bespisning i udlandet kan der ALDRIG opnås direkte fradrag for den udenlandske moms på bespisning. HUSK de 3 U er: Udlæg - Udland - Uden moms Side 15 af 40

16 Opsummering: Momskode 0 ved daglig bespisning (frugtordning, kaffe/the mv.) Momskode 1 ved faglige arrangementer afholdt i egne lokaler Momskode 15 ved arrangementer afholdt udenfor AU Momskode 9 ved sociale arrangementer holdet i egne lokaler Momskode 10 ved bespisning på restaurant i udland Momskode 0 ved øvrig bespisning i udland Side 16 af 40

17 Beslutningsdiagram ved køb af mad og øvrig forplejning i DANMARK (juni2011/aks) "Uden for AU" f.eks. Restaurant Selskabslokaler, konferencecentre mv. Egne lokaler, incl. AU's kantiner Fagligt Socialt Side 17 af 40

18 køb af mad og øvrig forplejning i UDLAND Side 18 af 40

19 4.2.2 Særligt vedrørende biler Udgifter til køb og drift af hvidpladebiler: Ingen momsfradrag/refusion (fradrag i et vist omfang ved leasing) Udgifter til køb og drift af gulpladebiler: Fuld momsfradrag/refusion Driftsudgifter er f.eks. Benzin. Vare: momskode 0 eller 1 Parkering. Ydelse: momskode 10 eller 11 Broafgift Storebælt. Ydelse: momskode 10 eller 11 (NB! Fuldt fradrag over Øresund i hvidplade-bil, hvis kørslen kun vedrører momspligtige formål) Udlæg: Udgifter ved brug af egen gulpladebil - ingen ret til fradrag eller refusion. Opsummering: Momskode 0 eller 10 ved indkøb og drift af biler på hvide plader Momskode 1 eller 11 ved indkøb og drift af biler på gule plader eller minibus over 9 personer incl. føreren. Ovenstående sondringer gælder også ved leje af biler. Er der tale om udlæg for egen bil, er der aldrig fradrag for momsen. Det anbefales at der ved kontering skrives bilens reg.nr. eller gule plader/hvide plader i note. Dermed signaleres overfor revisionen at der er taget stilling hertil Særligt vedrørende multimediebeskatning SKAT har med virkning pr. 1/1-10 indført beskatning af multimedier, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver. Beskatning sker da medierne også kan anvendes privat. Derfor er der også begrænset fradrag på momsen som SKAT refunderer. Det vil sige at moms af udgifter til telefon, telefonabonnement, bredbåndsforbindelser og pc er mv. til personer der multimediebeskattes, fremover kun kan afløfte momsen med 3/4 fra SKAT. Side 19 af 40

20 Satsen er fastsat efter et skøn. ØS har ikke samme begrænsning i fradraget så alt i alt givers der fuld fradrag for momsen. Fordelingen af fradraget mellem SKAT og ØS sker fra centralt hold. Momskode 8 anvendes ved køb af varer der indgår i multimediebeskatningen, eksempelvis en mobiltelefon eller en pc. Momskode 18 anvendes ved køb af tjenesteydelser der indgår i multimediebeskatningen, eksempelvis telefonabonnement og bredbåndsforbindelse. For at sikre en korrekt behandling bør de indberettede lister til SKAT vedr. personer der skal multimediebeskattes, udleveres til de personer der behandler købsfakturaer. Det vil kun være de store ting, som omfattes af ovenstående. Ting som ledninger, usb-stik, mus mv. behandles efter de almindelige regler for momsfradrag. For yderligere information om multimediebeskatning kan der henvises til: Opsummering: Momskode 8 ved køb af varer der omfattes af multimediebeskatningen Momskode 18 ved køb af ydelser der omfattes af multimediebeskatningen Særligt vedrørende hotel Fra 1/1-14 er der ret til 75 % momsfradrag af hoteludgifter i DK i det omfang udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter (momskode 12). Morgenmaden er forplejning og giver ret til 1/4 momsfradrag (momskode 15). Typisk modtages faktura med ét beløb. Da reglen er forholdsvis ny kan der højest sandsynlig påregnes en periode inden hotellerne får ændret deres fakturering. Er der tale om hotel i udlandet kan der ALDRIG opnås direkte fradrag for den udenlandske moms på fakturaen. Opsummering: Momskode 12 ved overnatning på danske hoteller incl. moms Momskode 10 ved overnatning på udenlandske hoteller Side 20 af 40

21 4.2.5 Repræsentation contra reklame Der er fuldt fradrag for momsen på køb af reklameartikler. Definition på reklame i.h.t. cirkulære til ligningsloven CIR 072 fra 1996: Reklameudgifter: Vedrører en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Afholdes med henblik på at opretholde eller fremme en virksomheds almindelige omdømme og/eller interesser. Der er ret til fradrag af moms ved køb af reklamegenstande, som er påført AU s navn eller logo, og hvor indkøbsprisen ikke overstiger 100 kr. ekskl. moms. I praksis har der med tiden tegnet sig et billede af SKAT s holdning til reklame contra repræsentation. Eksempler på reklameudgifter med fuldt fradrag for momsen: Messer, udstillinger, pressemøder og åbent-hus-arrangementer Forretningsjubilæer mv. Arrangementet skal være rettet mod en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder Begivenheden skal være nært knyttet til virksomheden Servering af mad- og drikkevarer ved arrangementet må ikke have karakter af egentlig bespisning Hvis ikke ret til fuldt fradrag, da mulighed for ¼ fradrag, hvis der er tale om køb af restaurationsydelser Gaver SKAT giver ikke momsfradrag ved køb af gaver, uanset om der er tale om lejlighedsgaver eller gaver til særlige formål. ØS har ikke samme begrænsning så fuld fradrag for momsen kan opnås via ØS. Moms der udelukkende refunderes via ØS konteres med momskode 9. Opsummering: Momskode 9 ved køb af gaver Side 21 af 40

22 4.2.7 Forsikringer Forsikringer er generelt fritaget for moms. Betingelserne herfor er at ydelsen er udført af forsikringsmæglere eller af forsikringsformidlere. Hvis der er pålagt gebyrer af en forsikringsselskab vil gebyret også være fritaget for moms, såfremt gebyret har en nær tilknytning til forsikringsydelsen. Visse ydelser vil dog ikke være omfattet af momsfritagelsen selvom de udføres af en forsikringsmægler. Hvis ydelserne har karakter af almindelige forretningskonsulentydelser vil de være omfattet af momspligt. Som eksempel kan nævnes: Skade- og policeadministration. Eksempelvis registrering, opkrævning, bogføring mv. Udarbejdelse af forsikringspolitikker Det vil derfor opleves at der modtages fakturaer fra forsikringsselskaber med og uden moms Særligt vedr. delregnskab 2 og momslovens 13, stk. 1 nr. 1 (tandlæger) Moms på køb som foretages i forbindelse med tandlægevirksomhed kan fratrækkes fuldt ud og refunderes via ØS. Typisk er disse projekter oprettet som delregnskab 2. Begrundelsen herfor er, at der for AU som universitet er en nær tilknytning mellem tandlægeydelserne og forskning og undervisning at der kan opnås fuld refusion via ØS, på lige fod med udgifter af ren undervisningsmæssig karakter. Opsummering: Momskode 9 ved køb af varer Momskode 19 ved køb af tjenesteydelser Vær opmærksom på at der her gælder samme 4 begrænsninger i fradrag som for alle andre køb (jf. øverste under punkt 4) Særligt vedr. indkøb af bærbare pc er og mobiltelefoner m.m. Folketinget har vedtaget en lov, der indfører omvendt betalingspligt af moms ved køb af mobiltelefoner, spillekonsoller, computerchips og bærbare computere, herunder tablets. Omvendt betalingspligt betyder, at sælgeren af varen ikke skal opkræve moms af salgsprisen. I stedet er det køberen af varen, der skal angive og betale salgsmomsen. Når køberen er en almindelig momspligtig virksomhed, som AU er, kan køber fradrage et tilsvarende beløb som købsmoms. Side 22 af 40

23 Loven træder i kraft for sådanne køb foretaget efter den 1. juli Der er oprettet en ny momskode 2 til håndtering af indberetningspligten for disse køb. Når varen er indtastet i Navision med momskode 2, beregner Navision automatisk IT erhvervelsesmoms, som posteres på konto 8450 IT erhvervelsesmoms med modpost på konto 6610 Refusionsberettiget købsmoms. 4.4 Særligt vedrørende viderefakturering Hvis en momspligtig leverance viderefaktureres, gælder momslovens almindelige regler ved viderefaktureringen, medmindre der er tale om udlæg. Viderefakturering af momspligtig vare/ydelse, f.eks. hotel Fuldt momsfradrag Fuld moms på salget/viderefaktureringen Viderefakturering af momsfri vare/ydelse, f.eks. flybillet og taxi Ingen momsfradrag Ingen moms på salget/viderefaktureringen Har man en faktura på 100 kr. + moms, hvor den fulde moms er afløftet skal der viderefaktureres 100 kr. + moms, hvis køber ikke er indenfor eget ministerområde og ikke er fra udlandet. På udgifter til viderefakturering kan der afløftes fuld moms uanset at der kun er ret til eksempelvis 1/4- momsfradrag. Hvis man på behandlingstidspunktet ikke er klar over at der er tale om udgifter til viderefakturering kan der ske en ompostering fra kvartmoms til fuld moms. Eksempelvis vil en faktura på restaurationsbesøg på 100 kr. + moms som udgangspunkt give ret til 6,25 kr. i momsafløftning. Skal udgiften viderefaktureres tages i stedet fradrag for de 25 kr. og der viderefaktureres de 100 kr. + moms, i alt 125 kr. Modtageren af fakturaen afløfter så 1/4-moms. Hvis viderefaktureringen vedrører udgifter, der er momsbelagte i udlandet, skal viderefaktureringen ske uden tillæg af dansk moms. Viderefaktureringen skal inkludere den udenlandske moms, der er betalt Viderefakturering indenfor eget ministerområde Hvis der er tale om handel indenfor eget ministerområde, er disse som udgangspunkt fritaget for moms. Denne regel hænger ikke særlig godt sammen med viderefaktureringsreglerne når der er tale om udgifter, hvor der som udgangspunkt kun er begrænset momsfradrag. I sådanne situationer skal viderefakturere nettobeløbet uden moms. Dvs. at eksempelvis en restaurationsregning på 100 kr. + moms, hvor der er afløftet 6,25 kr., vil nettoudgiften være på 118,75 kr. som viderefaktureres uden moms. Side 23 af 40

24 Side 24 af 40

25 5. HANDEL MED UDLANDET 5.1 Grundlæggende begreber Leveringssted/Beskatningssted Leveringsstedet er også det sted, hvor leverancen skal beskattes Fastlægger hvilket land, der har ret til momsen Betalingspligt Som udgangspunkt er det sælger, der har pligten til at betale momsen I visse situationer vendes betalingspligten, således at køber betaler momsen Registreringspligt Sælger skal i visse situationer registreres i købers land Side 25 af 40

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere