Afslag på aktindsigt i uformelle som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 5-1. Afslag på aktindsigt i uformelle som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i uformelle som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. En indsat bad Direktoratet for Kriminalforsorgen om at få aktindsigt i sin sag om udgang. Direktoratet afslog at give aktindsigt i de interne arbejdsdokumenter i sagen med henvisning til 12 i forvaltningsloven. Direktoratet oplyste efterfølgende at det havde undtaget en række uformelle som under behandlingen af sagen var blevet udvekslet mellem direktoratet og statsfængslet hvor den indsatte afsonede. Direktoratet begrundede dette med at oplysningerne i de uformelle ikke ville have været omfattet af notatpligten hvis oplysningerne var modtaget telefonisk. Principielt omfatter en parts ret til aktindsigt samtlige dokumenter i sagen medmindre en af undtagelserne i forvaltningslovens finder anvendelse. Derfor mente ombudsmanden at det afgørende måtte være at finde ud af om de uformelle kunne betragtes som dokumenter. 16. maj 2011 Almindelige emner: 1.2 Forvaltningsret: Ombudsmanden udtalte at spørgsmålet om hvorvidt det kan antages at en e- mail kan betragtes som et dokument, må afgøres efter en konkret vurdering af navnlig indholdet af den pågældende , men at det næppe alene kan være afgørende om en indeholder oplysninger som er omfattet af notatpligten (efter offentlighedslovens 6). Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere direktoratets opfattelse. Men han mente at der var nogle af de uformelle som det var tvivlsomt ikke at betragte som dokumenter. Derfor henstillede han at direktoratet for så vidt angik disse igen overvejede spørgsmålet om aktindsigt og dermed også spørgsmålet om hvorvidt de kunne betragtes som dokumenter. Ombudsmanden mente i øvrigt ikke der var grundlag for at kritisere at direktoratet havde undtaget interne arbejdsdokumenter fra aktindsigt efter forvaltningslovens 12. Dog kritiserede han at direktoratets afgørelse ikke indeholdt en fyldestgørende begrundelse. (J.nr )

2 Jeg skrev følgende til den advokat der havde klaget til mig på vegne af den indsatte, A: Ombudsmandens udtalelse... Til min behandling af sagen har jeg bedt direktoratet om at låne mig alle akter i sagen, herunder interne skrivelser og notater. Direktoratet har sendt materialet opdelt i 5 omslag. Jeg har i det følgende taget udgangspunkt i direktoratets opdeling. Omslag 1 indeholder akter som (A) har modtaget. Jeg har derfor ingen bemærkninger til dokumenterne i omslag 1. Omslag 2 indeholder interne og notater som direktoratet har undtaget efter forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Omslag 3 indeholder med uformel kontakt mellem direktoratet og statsfængslet (X) vedrørende sagens status som direktoratet også har undtaget fra aktindsigt. Omslag 4 indeholder brevvekslingen i en sag om aktindsigt af 30. januar Omslag 5 indeholder brevvekslingen i en sag om aktindsigt af 6. juli Jeg har i det følgende først kort gengivet dine og direktoratets synspunkter i sagen. 1. Parternes synspunkter Du har gjort gældende at der i flere af direktoratets omslag må være korrespondance med eksterne myndigheder/personer, og at direktoratet derfor ikke generelt kan henvise til forvaltningslovens 12 som begrundelse for ikke at meddele aktindsigt. Derudover har du gjort gældende at der bør meddeles aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. Du har begrundet dette med at der efter din opfattelse er tale om en usædvanlig og politisk følsom sag. Du mener at behovet for meroffentlighed er mere påtrængende i sager der behandles anderledes end tilsvarende sager. Du har i den forbindelse beskrevet (A) s afsoningsforhold. Direktoratet har undtaget 2 dokumenter i omslag 2 med henvisning til forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 2 (notat af 15. april 2009 fra direktoratet til justitsministeren og en af 9. juli 2009 fra direktoratet til Justitsministeriet). Direktoratet har vurderet at de 2 dokumenter er interne arbejdsdokumenter da der er tale om brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed. Derudover har direktoratet i omslag 2 undtaget en række dokumenter som direktoratet har vurderet er interne arbejdsdokumenter, med henvisning til forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 1. Der er tale om en række og nota- 2/14

3 ter vedrørende interne overvejelser i direktoratet og sagsbehandlerens notater på sagsomslaget. I omslag 3 har direktoratet undtaget en række uformelle vedrørende sagens status som er udvekslet mellem sagsbehandlerne i direktoratet og statsfængslet (X). Direktoratet mener ikke at ene er omfattet af aktindsigt, da ene ikke indeholder oplysninger som ville have været omfattet af notatpligten hvis oplysningerne var modtaget telefonisk. Derudover har direktoratet vurderet at der ikke er oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder der har haft væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som alene er indeholdt i materialet. Direktoratet har desuden (efterfølgende) vurderet at der ikke er grundlag for at give meroffentlighed i de undtagne dokumenter det skyldes hensynet til offentlige interesser. Endelig har direktoratet oplyst at dokumenterne i omslag 4 og 5 enten er skrevet af eller sendt til dig eller (A). 2. Interne arbejdsdokumenter (omslag 2) Den der er part i en sag hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter ( 9, stk. 1, 1. pkt., i forvaltningsloven). Partens ret til aktindsigt gælder samtlige sagens dokumenter medmindre en af forvaltningslovens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse. Direktoratet har i den konkrete sag anvendt forvaltningslovens 12, som har følgende ordlyd: 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug ved behandlingen af en sag, 2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og 3) brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre administrative organer eller mellem disse organer indbyrdes. Stk. 2. Oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som alene indeholdes i interne arbejdsdokumenter, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 meddeles i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel. Ifølge bemærkningerne til forvaltningslovens 12 svarer bestemmelsen til offentlighedslovens 7 sammenholdt med 11, og der henvises derfor til bemærkningerne til 7 og 11 i offentlighedsloven, se Folketingstidende , tillæg A, sp. 139 og sp. 219 f. Ifølge bemærkningerne omfatter retten til aktindsigt som udgangspunkt ikke dokumenter der udarbejdes af en 3/14

4 myndighed til eget brug ved behandlingen af en sag. Det gælder dog kun så længe materialet er i den pågældende myndigheds besiddelse og således udelukkende danner grundlag for myndighedens egne interne overvejelser. Forvaltningslovens 12 angiver hvornår et dokument anses for internt, men opregningen er ikke udtømmende. I tvivlstilfælde vil et afgørende moment ofte være om dokumentet i det væsentlige alene indeholder eller i øvrigt afspejler myndighedens egne interne overvejelser med hensyn til en sags fortsatte behandling eller afgørelse. Sådanne overvejelser foreligger typisk i form af notater, referater, forslag og udkast som udtrykker et foreløbigt resultat af en intern dialog og forberedelsesproces. Se Steen Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling, 3. udgave (2010), s Undtagelsen omfatter også referater af møder eller andre drøftelser med udenforstående der alene udarbejdes til myndighedens eget brug. Se i øvrigt John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 306 ff, og Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 407 ff. Det er imidlertid en forudsætning for at et internt arbejdsdokument kan undtages fra aktindsigt, at dokumentet forbliver hos den pågældende myndighed. Ifølge forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 2, anses brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed også for interne dokumenter. Ifølge bemærkningerne er det uden betydning om brevvekslingen foregår ved udveksling af skrivelser eller mere uformelt ved påtegninger eller lignende. Bemærkningerne indeholder ikke nogen nærmere angivelse af hvad der skal anses for forskellige enheder inden for samme myndighed, men afgrænsningen beror på en konkret vurdering af det underliggende retsgrundlag. I den forbindelse lægger man vægt på hvilken grad af selvstændighed den enkelte enhed indtager, om der træffes afgørelse på egne vegne, rekursadgangen og instruktionsbeføjelsen mv. Direktoratet har undtaget 2 dokumenter med henvisning til forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 2 (notat af 15. april 2009 fra direktoratet til justitsministeren og en af 9. juli 2009 fra direktoratet til Justitsministeriet). De 2 dokumenter indeholder oplysninger om de interne overvejelser om udgangssagens fortsatte behandling og afgørelse og er udvekslet mellem forskellige enheder inden for samme myndighed. Jeg kan derfor ikke kritisere at direktoratet har undtaget dokumenterne fra aktindsigt. De øvrige dokumenter i omslag 2 er undtaget med henvisning til 12, stk. 1, nr. 1, i forvaltningsloven. Der er tale om en række og notater vedrørende interne overvejelser i direktoratet og sagsbehandlerens notater på sagsomslaget. Direktoratet har vurderet at dokumenterne er interne arbejdsdokumenter da de er udarbejdet af direktoratet til eget brug ved behandlingen af sagen. 4/14

5 Ved min gennemgang af disse dokumenter er jeg stødt på 3 der umiddelbart synes at være udvekslet mellem statsfængslet (X) og direktoratet. Da disse 3 dokumenter er udvekslet mellem 2 selvstændige forvaltningsmyndigheder, kan dokumenterne således ikke undtages fra aktindsigt med henvisning til forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 1. De 3 har dog umiddelbart samme karakter som de oplysninger direktoratet har undtaget i omslag 3 (uformel kontakt mellem sagsbehandlerne i direktoratet og statsfængslet (X)), og jeg henviser derfor til det jeg har skrevet nedenfor om omslag 3 (punkt 4). Det er min opfattelse at de øvrige dokumenter i omslaget må betragtes som interne arbejdsdokumenter der som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 1. Der er dog ret til aktindsigt, jf. forvaltningslovens 12, stk. 2, hvis det interne arbejdsdokument indeholder oplysninger om sagens faktiske omstændigheder der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, og som kun indeholdes i det pågældende dokument (ekstraheringspligt). Ekstraheringspligten er undergivet de begrænsninger der følger af undtagelsesbestemmelserne i forvaltningsloven. Direktoratet har vurderet at der ikke er grundlag for at give aktindsigt efter 12, stk. 2, i forvaltningsloven. Efter min gennemgang af akterne i sagen mener jeg ikke der er grundlag for at kritisere direktoratets vurdering. 3. Meroffentlighed Du mener at der bør meddeles aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed, og at behovet for meroffentlighed er særlig påtrængende i denne sag på grund af sagens særlige omstændigheder. Direktoratet har i sit brev af 2. november 2010 vurderet at der ikke er grundlag for at give meroffentlighed i de undtagne dokumenter af hensyn til offentlige interesser. Princippet om meroffentlighed fremgår af offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., der har følgende ordlyd: 4. ( ) En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Bestemmelsen blev indsat for at understrege at offentlighedslovens regler ikke er til hinder for at myndighederne efter eget skøn giver oplysninger i videre omfang, herunder på anden måde eller i anden form end loven forpligter til (Folketingstidende , tillæg A, sp. 211). Offentlighedsudvalget anså det endvidere for ønskeligt at myndighederne ikke blot nøjedes med at undersøge om en anmodning om aktindsigt kunne afslås af formelle grunde eller med hjemmel i offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser, men at de mere frit 5/14

6 overvejede om hemmeligholdelse i konkrete tilfælde overhovedet var påkrævet (betænkning nr. 857, 1978 om offentlighedslovens revision, s. 70). I den konkrete sag har direktoratet vurderet at offentlige interesser vejer tungere end hensynet til at (A) får indsigt i de ønskede oplysninger. En myndigheds afgørelse af om en anmodning om aktindsigt bør imødekommes efter (princippet i) offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., er i vidt omfang en skønsmæssig vurdering. Efter de regler der gælder for min virksomhed, kan jeg kun kritisere en skønsmæssig afgørelse hvis der foreligger særlige omstændigheder. Sådanne særlige omstændigheder kunne være en konstatering af at lighedsgrundsætningen er tilsidesat, eller at der ved afgørelsen er forfulgt ulovlige formål. Jeg mener ikke at der foreligger sådanne særlige omstændigheder i denne sag. Det er dog min opfattelse at det ville have været ønskeligt hvis direktoratet allerede i afgørelsen af 19. januar 2010 af egen drift havde vurderet om der var grundlag for at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, se også pkt. 8 i Justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven. Jeg har i dag gjort Direktoratet for Kriminalforsorgen bekendt med min opfattelse. 4. Oplysninger som ikke ville have været omfattet af notatpligten (omslag 3). Dokumentbegrebet. Direktoratet har undtaget en række uformelle vedrørende sagens status som er udvekslet mellem sagsbehandlerne i direktoratet og statsfængslet (X). Direktoratet mener ikke at ene er omfattet af aktindsigt, da ene ikke indeholder oplysninger som ville have været omfattet af notatpligten hvis oplysningerne var modtaget telefonisk. Ifølge forvaltningslovens 10, stk. 1, omfatter partens ret til aktindsigt principielt samtlige dokumenter i sagen medmindre en af forvaltningslovens undtagelsesbestemmelser i finder anvendelse. Afgørelsen af om der skal gives aktindsigt i et dokument, afhænger således ikke af hvordan myndigheden har modtaget dokumentet, i hvilken form det er modtaget, eller myndighedens vurdering af om dokumentet indeholder væsentlige oplysninger. Se f.eks. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s Som det fremgår, er det derimod afgørende at materialet kan betragtes som et dokument. Dokumentbegrebet og særlig spørgsmålet om aktindsigt i og sms-beskeder er behandlet i betænkning nr. 1510, 2009 om offentlighedsloven. I betænkningen, s. 336 ff, står der bl.a. følgende: 6/14

7 11.1. Nærmere om dokumentbegrebet Teknologineutralt dokumentbegreb Hverken offentlighedsloven eller dens forarbejder indeholder en nærmere definition af, hvad der skal forstås ved udtrykket dokument, som efter gældende ret er selve genstanden for aktindsigt. Det er dog fast antaget i den juridiske litteratur, at lovens dokumentbegreb skal fortolkes vidtgående. Dette følger også af såvel offentlighedslovens forarbejder som forvaltningsmyndighedernes og ombudsmandens praksis. Begrebet omfatter således foruden egentlige skriftlige dokumenter også såkaldte aktstykker (fotografier, rids, kort mv.), ligesom materiale, der træder i stedet for skriftlige dokumenter og aktstykker, f.eks. lydbånd, film, videooptagelser mv., er omfattet af dokumentbegrebet. Den brede fortolkning af dokumentbegrebet er anset for nødvendig for at forhindre en begrænsning af lovens anvendelsesområde som følge af den teknologiske udvikling med hensyn til opbevaring af informationer. Kommissionen har bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling siden vedtagelsen af offentlighedsloven af 1985 overvejet, om der er behov for at foretage en nærmere fastlæggelse af dokumentbegrebets rækkevidde, herunder eventuelt ved, at det i lovteksten fastsættes, hvad der skal forstås ved begrebet. Kommissionen finder imidlertid ikke, at der er et sådant behov, jf. også pkt nedenfor. Dette skyldes for det første, at dokumentbegrebet er fast indarbejdet i forvaltningsmyndighedernes praksis og kun ganske sjældent har givet anledning til fortolkningstvivl, og for det andet, at en nærmere fastlæggelse eller definition som også fremhævet af Offentlighedsudvalget, jf. pkt. 3 ovenfor vil kunne indebære, at begrebet utilsigtet fastlåses til de eksisterende former for informationsopbevaring. Kommissionen finder endvidere ikke, at der bør anlægges en anden forståelse af dokumentbegrebet. Det er i den forbindelse kommissionens opfattelse, at dokumentbegrebet fortsat skal være teknologineutralt og således også i fremtiden skal fortolkes i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Dette indebærer, at også materiale, der lagres på nye informationsbærere eller i nye former, vil være omfattet af dokumentbegrebet, i det omfang det pågældende materiale kan sidestilles med egentlige skriftlige dokumenter og aktstykker. Som eksempel på en forholdsvis ny dokumenttype kan nævnes elektronisk post ( ), der dog kan have en sådan formløs karakter, at e- mailen ikke i det enkelte tilfælde er omfattet af dokumentbegrebet, jf. pkt nedenfor. 7/14

8 Afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt et bestemt materiale er omfattet af lovens dokumentbegreb, vil på denne baggrund i almindelighed ikke være, i hvilken form eller på hvilket informationsbærende medie materialet optræder, men derimod, om materialet kan sidestilles med egentlige skriftlige dokumenter og aktstykker, og i givet fald om materialet har været undergivet administrativ sagsbehandling i den pågældende forvaltningsmyndighed, jf. pkt nedenfor Særligt om og sms-beskeder Om rækkevidden af det i pkt anførte bemærker kommissionen, at formløse noteringer, som en offentligt ansat nedfælder på gule post-it -etiketter og lignende løse lapper f.eks. i forbindelse med en sags behandling eller under en telefonsamtale ikke kan anses for omfattet af lovens dokumentbegreb. Dette beror på, at sådanne lapper mv. ikke fra en almindelig betragtning kan sidestilles med egentlige skriftlige dokumenter og aktstykker, og de bliver kommissionen bekendt da heller ikke i praksis bevaret eller journaliseret på den pågældende sag. Det er endvidere kommissionens opfattelse, at heller ikke formløse noteringer, som en offentligt ansat foretager i forbindelse med et møde i f.eks. et udvalg, og som den pågældende overgiver til et andet medlem af udvalget under mødet, kan betragtes som dokumenter i offentlighedslovens forstand. Kommissionen har i forlængelse af det anførte om formløse noteringer overvejet spørgsmålet om, hvorvidt sms-beskeder, som en offentligt ansat afsender eller modtager på en mobiltelefon, der tilhører ansættelsesmyndigheden, og som vedrører en sag i den pågældende forvaltningsmyndighed, er omfattet af lovens dokumentbegreb. Det er kommissionens opfattelse, at sms-beskeder af den nævnte karakter for en principiel betragtning og under hensyn til, at lovens dokumentbegreb er teknologineutralt og således gælder uanset det pågældende materiales form og det bærende medie, vil kunne være omfattet af lovens dokumentbegreb. Denne principielle betragtning skal også ses i lyset af, at sms-beskeder i visse tilfælde vil erstatte elektronisk post ( ), der efter omstændighederne vil være omfattet af offentlighedslovens dokumentbegreb. Som eksempel på en sms-besked, der vil være omfattet af offentlighedslovens dokumentbegreb, kan nævnes en sms-besked, der indeholder et afslag på en anmodning om aktindsigt, der er fremsendt ved en sms-besked. Det er på denne baggrund kommissionens opfattelse, at og sms-beskeder er omfattet af lovens dokumentbegreb, hvis den enkelte eller sms-besked indeholder oplysninger om faglige vurderinger eller oplysninger om en sags faktiske grundlag. I de tilfælde, hvor der efter lovudkastets 13 8/14

9 eller en ulovbestemt retsgrundsætning, jf. nærmere kapitel 13 gælder en notatpligt i forhold til den pågældende sms-besked eller , må sms-beskeden eller en også anses for omfattet af dokumentbegrebet. Det vil således bl.a. være tilfældet, hvis sms-beskeden eller en må karakteriseres som et væsentligt sagsekspeditionsskridt, f.eks. ved at myndigheden med en sms-besked meddeler borgeren en afgørelse i en sag. Det er dog kommissionens opfattelse, at sms-beskeder og i lighed med de ovenfor nævnte formløse noteringer mv. kan have en sådan formløs karakter, at de ikke kan anses for omfattet af lovens dokumentbegreb. Om det er tilfældet vil bero på en konkret vurdering af indholdet og karakteren af den enkelte sms-besked eller sammenholdt med indholdet og karakteren af den sag, som sms-beskeden eller en vedrører. Om en kan antages at være omfattet af offentlighedslovens dokumentbegreb, må således afgøres efter en konkret vurdering af navnlig indholdet af den pågældende . De samme betragtninger om dokumentbegrebet efter offentlighedsloven må gøre sig gældende for forvaltningslovens område. At oplysninger i en er omfattet af notatpligten, må givetvis indebære at en for disse oplysningers vedkommende er omfattet af dokumentbegrebet. Men hvorvidt uformelle kan anses for at være dokumenter, kan næppe alene afgrænses til spørgsmålet om hvorvidt det enkelte dokument indeholder oplysninger omfattet af notatpligten efter den gældende 6 i offentlighedsloven (og ikke efter lovudkastets 13), hvis direktoratets udtalelse af 3. marts 2010 skal forstås på denne måde. Jeg har henledt direktoratets opmærksomhed herpå, uden at jeg har fundet grundlag for at formulere dette som en egentlig kritik af direktoratet. Jeg har foretaget en gennemgang af ene i omslag 3 og de 3 fra omslag 2 (jf. ovenfor under punkt 2). Ud over én der er udvekslet internt mellem sagsbehandlerne i direktoratet, er der tale om et større antal e- mail der er udvekslet mellem sagsbehandlerne i direktoratet og sagsbehandlerne i statsfængslet (X). Hovedparten af ene indeholder sagsbehandlernes mere uformelle korrespondance med hinanden om det nærmere (tidsmæssige) forløb af udgangssagen. At direktoratet har karakteriseret disse som uformelle e- mail som ikke er omfattet af dokumentbegrebet, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Omslaget indeholder imidlertid også med et indhold der gør det mere tvivlsomt om det kan antages at de ikke er omfattet af dokumentbegrebet. Jeg har i forbindelse med min tilbagesendelse af sagens akter til direktoratet markeret de i omslaget som efter min opfattelse efterlader en sådan 9/14

10 tvivl, og jeg har henstillet til direktoratet at overveje spørgsmålet om aktindsigt for hver enkelt på ny, herunder om undtagelsesbestemmelsen i 15 i forvaltningsloven eventuelt kan finde anvendelse (forudsat at den pågældende anses for omfattet af dokumentbegrebet). Direktoratet vil i et brev til dig oplyse dig om resultatet af gennemgangen. Jeg har bedt direktoratet om at underrette mig om hvad der videre sker i sagen. 5. Brevveksling vedrørende tidligere anmodninger om aktindsigt (omslag 4 og 5) Omslag 4 og 5 indeholder brevvekslingen i forbindelse med 2 tidligere anmodninger om aktindsigt indgivet henholdsvis af dig og (A) (den 30. januar og 6. juli 2009). Direktoratet har oplyst at dokumenterne enten er skrevet af eller sendt til dig eller (A), og at I derfor er bekendte med dokumenterne. Derudover er der i begge omslag kopi af sagsbehandlerens håndskrevne notater på sagsomslagene. Som jeg forstår direktoratets bemærkninger, er der ikke tale om at undtage dokumenter i omslag 4 og 5 fra aktindsigt da dokumenterne er udvekslet med enten dig eller (A). Dog er jeg ved min gennemgang af akterne i sagen blevet opmærksom på at der i omslag 5 er et brev fra Rigsadvokaten af 30. juli 2009 til direktoratet hvor Rigsadvokaten beder direktoratet om at behandle (A) s anmodning om aktindsigt. Ud fra direktoratets bemærkninger går jeg ud fra at hverken du eller (A) har modtaget en kopi af dette oversendelsesbrev. Jeg har bedt direktoratet om at tage stilling til om du kan få en kopi af brevet. For så vidt angår de håndskrevne notater på sagsomslagene, henviser jeg til det jeg har skrevet ovenfor under punkt 2 om interne arbejdsdokumenter. 6. Forvaltningslovens 11 I mit brev af 11. februar 2010 til direktoratet bad jeg direktoratet om at oplyse hvorvidt forvaltningslovens 11, stk. 1, havde været inddraget ved behandlingen af (A) s anmodning om aktindsigt. Direktoratet har oplyst at direktoratet den 13. november 2009 mundtligt meddelte (A) sin afgørelse om udgang. Udgangen blev afviklet den 19. november (A) bad herefter den 15. december 2009 om aktindsigt i sagen. Den 19. januar 2010 redegjorde direktoratet skriftligt for afgørelsen og dens begrundelse og traf samtidig afgørelse om aktindsigt. 10/14

11 Ifølge forvaltningslovens 11, stk. 1, skal afgørelsen af en sag udsættes hvis en part under sagens behandling beder om aktindsigt, og der efter loven skal gives aktindsigt. Formålet med bestemmelsen er at sikre at den part der under sagens behandling beder om aktindsigt, får mulighed for at komme med en udtalelse til brug ved sagens behandling. Pligten til at udsætte sagens afgørelse gælder kun hvis parten har bedt om aktindsigt før der er truffet en afgørelse. Da afgørelsen om udgang blev truffet inden (A) bad om aktindsigt, er der ikke grundlag for at kritisere direktoratet for at have tilsidesat forvaltningslovens 11, stk Begrundelse Da direktoratets afgørelse om aktindsigt var delvis bebyrdende for (A), var direktoratet forpligtet til at begrunde afgørelsen også selvom der var tale om en efterfølgende begrundelse, jf. forvaltningslovens 22 og 23. Efter forvaltningslovens 24 skal en begrundelse henvise til de relevante retsregler, vedrørende skønsmæssige afgørelser angive de hovedhensyn der er tillagt vægt, og om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. En tilstrækkelig begrundelse giver en fyldestgørende forklaring på hvorfor en afgørelse har fået et bestemt indhold. Hvor udførlig en begrundelse skal være, kan ikke præcist angives. Om en given begrundelse kan anses for tilstrækkelig, må bl.a. afhænge af afgørelsens art, sagens karakter og partens egen udførlighed i sagen. Direktoratet har i afgørelsen af 19. januar 2010 henvist til at der var en række interne skrivelser der var undtaget fra aktindsigt efter forvaltningslovens 12, stk. 1, om interne arbejdsdokumenter, og at der ikke var grundlag for at give aktindsigt efter 12, stk. 2. Direktoratet har oplyst at det var en fejl at der i afgørelsen var henvist til forvaltningslovens 11. Det fremgår først af direktoratets udtalelse af 3. marts 2010 at direktoratet har foretaget en nærmere gennemgang og opdeling af akterne i sagen og herunder henvist til de mere specifikke retsregler og hensyn direktoratet har lagt vægt på ved afgørelsen. Det er på den baggrund min opfattelse at direktoratets afgørelse af 19. januar 2010 ikke indeholdt en fyldestgørende forklaring på afgørelsens indhold. Det mener jeg er beklageligt. Jeg har i dag gjort direktoratet bekendt med min opfattelse, men foretager mig ikke yderligere." 11/14

12 Direktoratet for Kriminalforsorgen meddelte i et brev af 20. juni 2011 at direktoratet var nået frem til at der burde have været givet aktindsigt i yderligere 5 og i Rigsadvokatens oversendelsesbrev af 30. juli For så vidt angik ene i omslag 3, vurderede direktoratet at 1 (fortsat) kunne undtages. Den korrekte begrundelse var dog at en var et internt arbejdsdokument efter 12, stk. 1, nr. 1, i forvaltningsloven. De øvrige 4 jeg havde markeret, gav direktoratet advokaten aktindsigt i. For så vidt angik de 3 i omslag 2, vurderede direktoratet at 2 af e- mailene ikke kunne undtages under henvisning til at ene var interne arbejdsdokumenter, men derimod fordi ene ikke var omfattet af forvaltningslovens dokumentbegreb. Den sidste gav direktoratet advokaten aktindsigt i. På den baggrund meddelte jeg direktoratet at jeg tog direktoratets oplysninger i sagen til efterretning, og at jeg ikke foretog mig mere i sagen. Sagsfremstilling A bad den 15. december 2009 om aktindsigt i sin sag om udgang. I et brev af 19. januar 2010 redegjorde direktoratet skriftligt for afgørelsen om udgang og traf samtidig afgørelse om aktindsigt i sagen. Direktoratet skrev bl.a. følgende: Direktoratet har tidligere meddelt Dem aktindsigt i Retspsykiatrisk erklæring af 7. april 2008, Retslægerådets erklæring af 27. maj 2008, samt Rigsadvokatens udtalelse af 6. april Direktoratet bemærker, at der er en række interne skrivelser, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 11, stk. 1, hvorefter interne arbejdsdokumenter er undtaget aktindsigt. Direktoratet har ikke fundet, at der er grundlag for at der skal meddeles aktindsigt i skrivelserne i medfør af forvaltningslovens 11, stk. 2. Direktoratet vedlægger forhørsprotokol af 19. december 2008, der er det eneste dokument i sagen, som De ikke tidligere har modtaget eller som ikke er undtaget i medfør af forvaltningslovens 11. På baggrund af en klage fra A bad jeg den 11. februar 2010 direktoratet om en udtalelse og om at låne alt materiale i sagen. Jeg bad desuden direktoratet om at oplyse hvorvidt direktoratet havde inddraget forvaltningslovens 11, stk. 1, eftersom direktoratet traf afgørelse i sagen samtidig med at direktoratet tog stilling til anmodningen om aktindsigt. Jeg bad også direktoratet om at redegøre for efter hvilke paragraffer i forvaltningsloven direktoratet havde be- 12/14

13 sluttet at undtage en række interne skrivelser fra aktindsigt. Herunder bad jeg om nærmere oplysninger om begrundelsen for at undtage disse interne skrivelser. Direktoratet afgav en udtalelse i sagen den 3. marts For så vidt angår spørgsmålet om inddragelsen af forvaltningslovens 11, stk. 1, skrev direktoratet at direktoratet i november 2009 havde truffet afgørelse om tilladelse til udgang. Udgangen blev afviklet den 19. november Anmodningen om aktindsigt af 15. december 2009 vedrørte derfor en allerede afgjort sag, og direktoratet vurderede således ikke at forvaltningslovens 11 var relevant. For så vidt angår spørgsmålet om retsgrundlaget og begrundelsen for det delvise afslag på aktindsigt, skrev direktoratet bl.a. følgende: Direktoratet har undtaget en mail af 9. juli 2009 fra direktoratet til Justitsministeriets departement samt et notat af 15. april 2009 til justitsministeren i medfør af forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 2, idet disse dokumenter blev vurderet til at være interne arbejdsdokumenter, da der er tale om brevveksling mellem forskellige enheder indenfor samme myndighed. Derudover er der en række mails og notater vedrørende interne overvejelser i direktoratet og sagsbehandlerens notater på sagsomslaget, som er undtaget i medfør af forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 1, idet de blev vurderet til at være interne arbejdsdokumenter, da de er udarbejdet af direktoratet til eget brug ved behandlingen af sagen. Direktoratet overvejede i forbindelse med behandlingen af (A) s aktindsigtsanmodning om der i det ovenfor nævnte materiale, var oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der havde væsentlig betydning for sagens afgørelse og som alene var indeholdt i materialet og som derfor skulle have været givet i medfør af forvaltningslovens 12, stk. 2. Direktoratet vurderede, at det ikke var tilfældet, hvilket (A) blev gjort bekendt med. Herudover foreligger der i sagen et antal mere uformelle mails vedrørende sagens status udvekslet mellem sagsbehandlerne i henholdsvis direktoratet og statsfængslet (X). Disse s har direktoratet ikke fundet omfattet af aktindsigten. Direktoratet har herved lagt vægt på, at de ikke indeholder oplysninger, som ifald de var tilgået sagen telefonisk ville være undergivet notatpligt. Der henvises i øvrigt til direktoratets skrivelse af 19. januar 2010, idet det dog bemærkes, at direktoratet på grund af en slåfejl har henvist til forvaltningslovens 11, hvilket rettelig skulle have været forvaltningslovens 12, jf. ovenfor. 13/14

14 A s advokat kom på vegne af A med bemærkninger til direktoratets udtalelse i en telefax af 12. april Advokaten ville vende tilbage med yderligere bemærkninger til sagen, hvilket han gjorde med brev af 9. september Han gjorde bl.a. gældende at der i omslag 4 og 5 og i sagen om isolationsanbringelse af A måtte være korrespondance med eksterne parter, hvilket han mente indebar at direktoratet ikke generelt kunne henvise til forvaltningslovens 12 som begrundelse for ikke at meddele aktindsigt. Advokaten gjorde desuden gældende at der i sagen burde gives meroffentlighed. Det skyldtes efter hans opfattelse at A s sag var usædvanlig og politisk følsom. Advokaten beskrev i den forbindelse A s afsoningsforhold. Advokaten mente at direktoratet havde en interesse i at håndtere oplysninger i A s sag med størst mulig forsigtighed, og at der var en betydelig risiko for at A ikke blev behandlet lige i forhold til andre indsatte. Advokaten gjorde gældende at behovet for meroffentlighed var mere påtrængende i sager der af den ene eller anden grund blev behandlet anderledes end andre tilsvarende sager. Endelig redegjorde han for hvorfor han mente at akterne fra sagen om isolationsanbringelsen af A burde findes i sagen om udgang. Direktoratet afgav den 2. november 2010 en supplerende udtalelse til sagen. Heraf fremgik bl.a. følgende: Direktoratet er enigt med advokaten i, at omslag 4 og omslag 5 blandt andet indeholder brevveksling med en ekstern myndighed/eksterne personer. Direktoratet kan oplyse, at advokaten eller (A) er bekendt med disse akter, idet de enten er skrevet af eller sendt til advokaten eller (A). Direktoratet kan endvidere oplyse, at (A) var anbragt i særligt sikret afdeling med de begrænsninger i fællesskabet, som følger heraf, og akterne i denne sag ikke indgår i sagsbehandlingsforløbet om udgang. Direktoratets afgørelse om aktindsigt i sagsbehandlingsforløbet om udgang vedrører således ikke akterne i sagen vedrørende anbringelsen i særligt sikret afdeling. Direktoratet finder endelig ikke grundlag for at give meroffentlighed i de akter, som direktoratet har undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 12, stk. 1. Dette af hensyn til offentlige interesser. Advokaten havde ikke yderligere bemærkninger til sagen. 14/14

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige 2015-59 Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte 2014-17 Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus.

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. 2009 1-4 Aktindsigt i journalliste i Arbejdstilsynet En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. Arbejdstilsynet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2014-40. 22. december 2014. Forvaltningsret 11241.2 11241.3 115.3 24.2. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt.

2014-40. 22. december 2014. Forvaltningsret 11241.2 11241.3 115.3 24.2. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt. 2014-40 Afslag på aktindsigt i internt dokument. Meddelelse af faktiske oplysninger og meddelelse af interne faglige vurderinger. Dialog mellem myndighed og borger En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C 07-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S A har ved brev af 16. december 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse NOTAT 3. februar 2005 Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse På baggrund af drøftelser på rådets forrige møde

Læs mere

2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation

2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation 2009 3-1 Journallister Meroffentlighed. Identifikation En journalist klagede til ombudsmanden over at Forsvarsministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i journallister over to samlesager. Journalisten

Læs mere

2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt. 18. august 2014

2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt. 18. august 2014 2014-21 Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt En journalist anmodede Transportministeriet om aktindsigt i ministeriets to seneste arbejdspladsvurderinger.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent 17-1. Forvaltningsret 11241.1. Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent Udenrigsministeriet afslog en foreningens anmodning om aktindsigt i oplysninger om hvilke

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning En 9-årig dreng kom ikke tilbage til sin plejefamilie efter en sommerferie med sin biologiske mor. Det skyldtes at kommunen havde besluttet

Læs mere

25. februar 2014 14/00115-14 x x x

25. februar 2014 14/00115-14 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. februar 2014 14/00115-14 x x x AFVISNING AF KLAGE OVER RÅDEN OVER VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 31. december 2013 over Kommunens e-mail

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Hydria Elektronik ApS Følfodvej 36 9310 Vodskov Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Energiklagenævnet

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen.

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen. Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Som følge af nedskæringer blev en ansat afskediget fra et fleksjob på en kommunalt drevet institution.

Som følge af nedskæringer blev en ansat afskediget fra et fleksjob på en kommunalt drevet institution. 2011 20-7. Ansat i fleksjob blev afskediget uden inddragelse af det sociale kapitel Som følge af nedskæringer blev en ansat afskediget fra et fleksjob på en kommunalt drevet institution. Ombudsmanden kritiserede

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

ANKESTYRELSENS HOTLINE. cand. jur. Jon Andersen

ANKESTYRELSENS HOTLINE. cand. jur. Jon Andersen ANKESTYRELSENS HOTLINE af cand. jur. Jon Andersen Eksempel 1 på et svar fra Hotline af 27.maj 2015: Aktivloven har som udgangspunkt til formål at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Oplæg. DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling. Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016

Oplæg. DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling. Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016 Oplæg DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Læs mere

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui DATAT I LSYN ET INDGÅET Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted 02 FEB. 2076 Hedensted Kommui 27. januar 2016 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 OPFØLGNING Dok.nr. 12/01219-30/PLS 2/8 Indholdsfortegnelse Ad 2.5. Telefonbokse... 3 Ad 2.6. Gårdhaver... 4 Ad 3.2.1. Forholdet mellem kvindelige og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Endelig mente ombudsmanden, at det var meget uheldigt, at behandlingen af klagen blev forsinket i næsten et år på grund af den fejl, der var sket.

Endelig mente ombudsmanden, at det var meget uheldigt, at behandlingen af klagen blev forsinket i næsten et år på grund af den fejl, der var sket. 2012-4 Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag Ved en fejl journaliserede Arbejdsskadestyrelsen en klage over en afgørelse på en forkert sag. Som følge af fejlen

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden.

Virksomheden som ikke var blevet anset for part i kransekagesagen, klagede herefter til ombudsmanden. 2010 11-1 En virksomhed var ikke part i en sag om en anden virksomheds markedsføring af et kransekageprodukt Fødevaremyndighederne ville ikke anse en virksomhed for part i en sag om markedsføring og mærkning

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14.

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14. 2012-26 Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed I et debatindlæg havde en kvinde kritiseret, at der på danske museer var mere fokus på

Læs mere

Forsvarsministeriet havde begrundet det delvise afslag med, at der var tale om dokumenter og oplysninger udvekslet som led i ministerbetjening.

Forsvarsministeriet havde begrundet det delvise afslag med, at der var tale om dokumenter og oplysninger udvekslet som led i ministerbetjening. 2015-48 E-mails udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering 1. september 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over et delvist afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Vedrørende afgørelsesbegrebet, se modsat sag j.nr. 2009-2756-009, der er optaget i beretningen for 2010 som nr. 2010 20-2.

Vedrørende afgørelsesbegrebet, se modsat sag j.nr. 2009-2756-009, der er optaget i beretningen for 2010 som nr. 2010 20-2. 2010 20-3 Forbud mod at møde personligt op på rådhus var en afgørelse En kommune besluttede at en borger ikke måtte møde personligt op på rådhuset. Baggrunden for forbuddet var en konkret episode hvor

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

2015-19. Skoles beslutning om overflytning af elev til en anden skole var en afgørelse. Sagsbehandlingsregler ikke overholdt

2015-19. Skoles beslutning om overflytning af elev til en anden skole var en afgørelse. Sagsbehandlingsregler ikke overholdt 2015-19 Skoles beslutning om overflytning af elev til en anden skole var en afgørelse. Sagsbehandlingsregler ikke overholdt En advokat klagede på vegne af en elev og dennes værge til ombudsmanden over

Læs mere

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer

2014-34. Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer 2014-34 Overholdelse af forvaltningsretlige krav ved indførelse af nye offentlige IT-systemer Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Finansministeriet om sikringen af, at nye offentlige

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Kommunens brev af 23. februar 2009, som blev afsendt den 24. februar 2009. Dette brev indeholdt svar på nogle af dine spørgsmål.

Kommunens brev af 23. februar 2009, som blev afsendt den 24. februar 2009. Dette brev indeholdt svar på nogle af dine spørgsmål. A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Brøndby

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning.

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. 2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. Resumé: statsforvaltningen fandt, at det af Herlev Kommune opstillede kriterium - hvorefter personer, der er flyttet til Herlev Kommune med forudsigelige

Læs mere

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse

Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Opnåelse af efterløn ved afbrydelse af medlemskab af arbejdsløshedskasse Udtalt overfor ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det blotte forhold, at afbrydelse af medlemskab af en arbejdsløshedskasse

Læs mere

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas.

Efter at have fået aktindsigt hos Rigspolitiet i bl.a. en kopi af sit indfødsretsbevis fik manden med det som dokumentation udstedt et nyt pas. 2015-28 Afslag på udstedelse af nyt pas savnede hjemmel og var i strid med reglerne om sagsoplysning og bevisbedømmelse 20. maj 2015 En mand klagede til ombudsmanden over, at en kommune og Rigspolitiet

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål J fra Folketingets Skatteudvalg den 1. februar 2012

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål J fra Folketingets Skatteudvalg den 1. februar 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 322 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. januar 2012 Dok.: 328697 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende:

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende: Statens Forsvarshistoriske Museum Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 10. maj 2010 (J.nr. 2009-0020413) Revisionsvirksomhed frataget godkendelsen som revisionsvirksomhed og slettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder. Revisorlovens 29 og 14, stk.

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016

2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning. 5. februar 2016 2016-4 Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning To journalister fik i 2014 afslag på aktindsigt i en borgmesters telefonregning fra efteråret 2011 en specificeret telefonregning på 54

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved afdelingschef Kaj Larsen 17. november 2010 Ombudsmandens behandling af sager om offentligt

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere